Likumprojekts

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas papildprotokolu

"Par grozījumiem Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3.protokolā par preču izcelsmi"

1.pants. 2000.gada 19.decembrī Budapeštā parakstītais Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas papildprotokols "Par grozījumiem Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3.protokolā par preču izcelsmi" (turpmāk – Papildprotokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Papildprotokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Papildprotokols stājas spēkā tā 2.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".