Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt kodeksu ar 166.32 un 166.33 pantu šādā redakcijā:

"166.32 pants. Valsts amatpersonu amatu sarakstu un valsts amatpersonu sarakstu vai to grozījumu neiesniegšana

Par likumā noteikto valsts amatpersonu amatu sarakstu un valsts amatpersonu sarakstu vai to grozījumu neiesniegšanu noteiktā kārtībā –

valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem uzliek naudas sodu no piecdesmit latiem līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem uzliek naudas sodu no piecdesmit latiem līdz divsimt piecdesmit latiem.

166.33 pants. Tādu amatu neiekļaušana valsts amatpersonu amatu sarakstos, kuri atbilst valsts amatpersonu amatam, kā arī to personu neiekļaušana valsts amatpersonu sarakstos, kuras atbilst valsts amatpersonas pazīmēm

Par tādu amatu neiekļaušanu valsts amatpersonu amatu sarakstos, kuri atbilst valsts amatpersonu amatam, kā arī par to personu neiekļaušanu valsts amatpersonu sarakstos, kuras atbilst valsts amatpersonas pazīmēm, –

valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem uzliek naudas sodu no piecdesmit latiem līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem uzliek naudas sodu no piecdesmit latiem līdz divsimt piecdesmit latiem."

2. Aizstāt 215.1 pantā skaitli "166.31" ar skaitli "166.33".

 

Likumprojekta

‘’Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā’’

ANOTĀCIJA

 

Jautājums

Iesniedzēja informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?
 1. pašreizējās situācijas apraksts;

 

 

 

 

 

 

b) likumprojekta nepieciešamības pamatojums.

 

Šobrīd Korupcijas novēršanas likuma 5. panta ceturtā daļa un 1999. gada 6. aprīļa MK noteikumi Nr. 138 ‘’Kārtība, kādā aizpildāmas un iesniedzamas valsts amatpersonu un to radinieku deklarācijas un iesniedzami valsts amatpersonu un valsts amatpersonu amatu saraksti’’ nosaka, ka valsts vai pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un citu to izveidoto institūciju vadītāji apstiprina un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam attiecīgās iestādes valsts amatpersonu sarakstu un valsts amatpersonu amatu sarakstu.

Tomēr Latvijas Republikas normatīvie akti neparedz atbildību valsts vai pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un citu to izveidoto institūciju vadītājiem par attiecīgās iestādes valsts amatpersonu sarakstu un valsts amatpersonu amatu sarakstu neiesniegšanu vai neapstiprināšanu.

 1. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecī-bas attīstību?

Projekta ietekme uz:

 1. konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. apkārtējo vidi.

 

 

 

Likumprojekts veicina tautsaimniecības attīstību, jo tā galvenais uzdevums ir novērst korupcijas iespējas valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbībā.

 

 

 

 

 1. Kā likumprojekts var ietekmēt valsts budžetu?
 1. vai esošā valsts budžetā nepieciešami neparedzēti izdevumi;
 2. vai tiks samazināti valsts ieņēmumi;
 3. vai likums palielinās budžeta izdevumus nākotnē

 

 

 

Neparedzēti izdevumi valsts budžetā nav nepieciešami, kā arī likums nepalielinās valsts budžeta izdevumus nākotnē. Valsts ieņēmumu daļa tiks palielināta atkarībā no uzlikto sodu skaita.

 

 

 

 

 1. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

a) kādi grozījumi sakarā ar likuma pieņemšanu būs jāizdara citos tiesību aktos

 

 

 

Ņemot vērā to, ka šobrīd Korupcijas novēršanas likums un MK noteikumi Nr. 138 jau paredz valsts amatpersonu amatu sarakstu un valsts amatpersonu sarakstu iesniegšanu VID, tad likumprojekts spēkā esošo tiesību normu sistēmu neietekmēs.

 1. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptau-tiskajām saistībām?
 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību;
 2. atbilstība Eiropas Kopienas tiesībām;
 3. atbilstība saistībām pret Pasaules tirdzniecības organizāciju.

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts nav saistīts ar Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā.

 

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?
 1. iecerētā likuma kontrole no valsts puses;
 2. vai likums paredz tiesību deleģēšanu citai institūcijai;
 3. kā tiks nodrošināta indivīda kontrole;

 

 

Uzraudzību pār likuma izpildi veiks Valsts ieņēmumu dienests