Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi Autopārvadājumu likumā » (reģ. nr. 755) otrajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

 

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

           

Autopārvadājumu likums

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

     

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

 

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.) šādus grozījumus:

   

1.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt visā likumprojekta tekstā vārdu “pārvadātājam” ar vārdiem “pārvadātājam – fiziskajai personai”.

Atbalstīt

 
   

2.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt visā likumprojekta tekstā vārdu “praktiski”.

Atbalstīt

 
   

3.

(Juridiskais birojs)

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Aizstāt visā likumprojekta tekstā vārdus “profesionālo kompetenci” ar vārdiem “profesionālo kvalifikāciju”.

 

Atbalstīt

 

6.pants. Kravas pārvadājumu licencēšana

         

(1) Kravas pārvadājumus var veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir saņēmis Satiksmes ministrijas izsniegtu speciālu atļauju (licenci).

1. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kravas pārvadājumu var veikt tikai tad, ja pārvadātājam vai personai, kas pārvadātāja uzņēmumā praktiski vada pārvadājumu operācijas, ir autopārvadājumu vadītāja (administratora) profesionālo kompetenci apstiprinošs sertifikāts atbilstošajā pārvadājumu jomā un pārvadātājs ir saņēmis Satiksmes ministrijas izsniegtu speciālu atļauju (licenci)."

     

1. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kravas pārvadājumu var veikt tikai tad, ja pārvadātājam – fiziskajai personai vai personai, kas pārvadātāja uzņēmumā vada pārvadājumu operācijas, ir autopārvadājumu vadītāja (administratora) profesionālo kvalifikāciju apstiprinošs sertifikāts atbilstošajā pārvadājumu jomā un pārvadātājs ir saņēmis Satiksmes ministrijas izsniegtu speciālu atļauju (licenci)."

(2) Kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) kravas komercpārvadājumiem un atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

         

12.pants. Nosūtītāja un pārvadātāja pienākumi, pieņemot un nododot kravu pārvadāšanai

         

(1) Nosūtītāja pienākums ir nodot kravu pārvadāšanai tādā tarā vai iesaiņojumā, kāds nepieciešams kravas saglabāšanai.

         

(2) Krava jāsagrupē un nepieciešamie dokumenti jāsagatavo katram saņēmējam atsevišķi.

 

 

 

 

         

(3) Pieņemot kravu pārvadāšanai, pārvadātājs pēc nosūtītāja pieprasījuma uzrāda viņam pārvadājuma tiesības apliecinošus dokumentus. Pārvadātājam jāpārbauda, vai krava autotransporta līdzeklī iekrauta un nostiprināta atbilstoši satiksmes drošības un autotransporta līdzekļa ekspluatācijas prasībām. Ja pārvadātājs, veicot ārējo apskati, konstatējis, ka krava iekrauta un nostiprināta nepareizi un ir apdraudēta tās saglabāšana, viņa pienākums ir par to ziņot nosūtītājam. Nosūtītājam pēc pārvadātāja pieprasījuma jānovērš kravas iekraušanā un nostiprinājumā konstatētie trūkumi. Kravas izvietošanas un nostiprināšanas noteikumus izdod Ministru kabinets.

         

(4) Ja nosūtītājs atsakās novērst kravas iekraušanā un nostiprinājumā konstatētos trūkumus vai ja krava neatbilst šā panta pirmās daļas noteikumiem, pārvadātājs ir tiesīgs atteikties no šīs kravas pārvadāšanas un uzskatīt kravu par nenodotu pārvadāšanai. Par to izdarāma atzīme kravas transporta dokumentos.

         

(5) Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumus izdod Ministru kabinets.

         
 

2. Papildināt 12.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Bīstamo kravu pārvadātājam vai uzņēmuma vadītāja ieceltai personai, kas pārvadātāja uzņēmumā praktiski uzrauga bīstamo kravu pārvadājumu operācijas, ir nepieciešams bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) profesionālo kompetenci apstiprinošs sertifikāts. Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) funkcijas nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2. Papildināt 12.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Bīstamo kravu pārvadātājam – fiziskajai personai vai uzņēmuma vadītāja ieceltai personai, kas pārvadātāja uzņēmumā uzrauga bīstamo kravu pārvadājumu operācijas, ir nepieciešams bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) profesionālo kvalifikāciju apstiprinošs sertifikāts. Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) funkcijas nosaka Ministru kabinets."

30.pants. Pasažieru pārvadājumu licencēšana

         

(1) Pasažieru pārvadājumus var veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir

saņēmis speciālu atļauju (licenci), kuru izsniedz:

1) Satiksmes ministrija - starptautiskajiem pārvadājumiem un pārvadājumiem valsts robežās; 2) republikas pilsētas dome vai rajona padome - pārvadājumiem attiecīgo pilsētu vai rajonu robežās.

3. Izteikt 30.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pasažieru pārvadājumu var veikt tikai tad, ja:

   1. pārvadātājam vai personai, kas pārvadātāja uzņēmumā praktiski vada pārvadājumu operācijas, ir pasažieru autopārvadājumu vadītāja (administratora) profesionālo kompetenci apstiprinošs sertifikāts un
   2. 2) pārvadātājs ir saņēmis speciālu atļauju (licenci), kuru izsniedz Satiksmes ministrija – starptautiskajiem pārvadājumiem un pārvadājumiem valsts robežās – vai republikas pilsētas dome vai rajona padome – pārvadājumiem attiecīgo pilsētu vai rajonu robežās."

     

3. Izteikt 30.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pasažieru pārvadājumu var veikt tikai tad, ja:

 • pārvadātājam – fiziskajai personai vai personai, kas pārvadātāja uzņēmumā vada pārvadājumu operācijas, ir pasažieru autopārvadājumu vadītāja (administratora) profesionālo kvalifikāciju apstiprinošs sertifikāts un
 • 2) pārvadātājs ir saņēmis speciālu atļauju (licenci), kuru izsniedz Satiksmes ministrija – starptautiskajiem pārvadājumiem un pārvadājumiem valsts robežās – vai republikas pilsētas dome vai rajona padome – pārvadājumiem attiecīgo pilsētu vai rajonu robežās."

  (2) Speciāla atļauja (licence) dod tiesības uzņēmējiem veikt pasažieru pārvadājumus tikai ar viņu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem vai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā - ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem.

           

  (3) Satiksmes ministrijas izsniegta speciāla atļauja (licence) pārvadātājam dod tiesības veikt pasažieru pārvadājumus arī republikas pilsētu un rajonu administratīvajās teritorijās.

           

  (4) Kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem, pasažieru starptautisko pārvadājumu organizēšanas un veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību, kā arī starptautiskajos līgumos paredzēto atļauju izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

           

  Pārejas noteikumi

           

  1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.41 "Par pārvadājumiem ar autotransportu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 4. nr.).

           

  2. Šā likuma 29.panta piektā daļa stājas spēkā ar 1996.gada 1.jūliju.

           

  3. Šā likuma 48.panta noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar likumiem, kas reglamentē attiecīgo apdrošināšanas veidu.

           

  4. Izslēgts ar 13.03.97. likumu, kas stājas spēkā no 09.04.97.

           
     

  4.

  (Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

  Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

  “5. Šā likuma 6. panta pirmās daļas un 30. panta pirmās daļas noteikumi stājas spēkā:

  1) 2001. gada 1. oktobrī – uzņēmējiem, kuri pēc šā likuma spēkā stāšanās pirmo reizi saņem Satiksmes ministrijas starptautisko pārvadājumu speciālās atļaujas (licences);

  2) 2002. gada 1. oktobrī – uzņēmējiem, kuri veic pārvadājumus valsts robežās.

  6. Līdz pārejas noteikumu 5. punktā minētajam termiņam izsniegtās Satiksmes ministrijas vai republikas pilsētas domes (rajona padomes) speciālās atļaujas (licences) paliek spēkā bez prasības par profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšanu līdz speciālās atļaujas (licences) termiņa beigām, izņemot gadījumu, ja uzņēmumā tiek pieņemts cits pārvadājumu vadītājs (administrators).

  7. Šā likuma 12. panta sestās daļas noteikumi stājas spēkā 2002.gada 1. janvārī.”

  Atbalstīt

  Redakcionāli precizēts

  4. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

  “5. Šā likuma 6. panta pirmās daļas un 30. panta pirmās daļas noteikumi stājas spēkā:

  1) 2001. gada 1. oktobrī – attiecībā uz uzņēmējiem, kuri pēc šā likuma spēkā stāšanās pirmo reizi saņem Satiksmes ministrijas starptautisko pārvadājumu speciālās atļaujas (licences);

  2) 2002. gada 1. oktobrī – attiecībā uz uzņēmējiem, kuri veic pārvadājumus valsts robežās.

  6. Līdz pārejas noteikumu 5. punktā minētajam termiņam izsniegtās Satiksmes ministrijas vai republikas pilsētas domes (rajona padomes) speciālās atļaujas (licences) paliek spēkā bez prasības par profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšanu līdz speciālās atļaujas (licences) termiņa beigām, izņemot gadījumu, kad uzņēmumā tiek pieņemts cits pārvadājumu vadītājs (administrators).

  7. Šā likuma 12. panta sestās daļas noteikumi stājas spēkā 2002.gada 1. janvārī.”

   

  Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

       

  Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.