Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Farmācijas likumā

Izdarīt Farmācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 10.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 2.nr.; 2000, 13.nr.) grozījumu un izteikt 58.pantu šādā redakcijā:

"58.pants. Saņemt farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikātu ir tiesības Latvijas pilsoņiem, personām, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri prot valsts valodu, ir ieguvuši augstāko farmaceitisko izglītību vai kuriem ir atzīta ārvalstīs iegūtā farmaceita profesionālā kvalifikācija, un viņiem ir vismaz triju gadu darba stāžs specialitātē."

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

 

LIKUMPROJEKTA

“GROZĪJUMS FARMĀCIJAS LIKUMĀ”

A N O T Ā C I J A

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?
 1. pašreizējā situācija – kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2. likumprojekta koncepcija – kāpēc likums ir nepieciešams

     Pašreizējā Farmācijas likuma redakcija ierobežo Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu tiesības atsevišķu farmācijas jomas darbību veikšanā. Šie ierobežojami jāatceļ ne vēlāk kā ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Likumprojekts paredz Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem tādas pašas prasības un tiesības kā Latvijas Republikas pilsoņiem.

     Likumprojekts izstrādāts un tiek iesniegts kopā ar likumprojektu “Par reglamentētajām profesijām un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu”, kas nosaka vispārīgās prasības tām profesijām, kurām starptautiskajos līgumos vai Eiropas Kopienas normatīvajos aktos noteiktas prasības izglītībai, profesionālajām prasmēm un pieredzei, un vispārīgās prasības ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju atzīšanas vispārīgos noteikumus. Abi likumprojekti kopumā nodrošinās Latvijas Republikas normatīvo dokumentu pilnīgu saskaņošanu ar Eiropas Kopienas normatīvo dokumentu prasībām.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.

 

 

Likuma pieņemšana var palielināt ārzemju speciālistu pieplūdumu. Iespējamo negatīvo seku ierobežošanai likumprojektā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu” ir paredzēta iespēja ierobežot ārvalstnieku tiesības atvērt jaunas aptiekas un strādāt jaunās (kas darbojas mazāk par 3 gadiem) aptiekās.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Vai ieviešot likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.

 

 

Likuma pieņemšana valsts budžetu neietekmē.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?
 1. kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti;
 2. attiecībā uz Ministru kabineta noteiku-miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta likumprojektā) – to izdošanas mērķi un satura galvenie punkti.

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts izstrādāts un tiek iesniegts kopā ar likumprojektu “Par reglamentētajām profesijām un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu”.

 

 

 1. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?
 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību – no kāda starptautisko tiesību akta izriet, kāda ir saistības būtība, kā likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – arī tiesību akta numurs;
 3. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstība citām Latvijas starptau-tiskajām saistībām.

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts atbilst Eiropas Līguma 50.pantam, kurš paredz veikt pasākumus, kas veicina profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu, un attiecīgo Eiropas Kopienas direktīvu noteikumiem.

 

 

 

 

 

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?
 1. kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.

 

Likuma izpildi nodrošinās likumprojektā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu” paredzētās institūcijas.

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns

 

 

Eiropas integrācijas un starptautiskās palīdzības

programmu koordinācijas departamenta direktora p.i.

N.Sakss 7213 744