Likumprojekts

Likumprojekts

Par vispārējo līgumu par kodolizmēģinājumu aizliegšanu

1.pants. Vispārējais līgums par kodolizmēģinājumu aizliegšanu (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Saskaņā ar Līguma 3.pantu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pilda nacionālās institūcijas funkcijas.

4.pants. Līgums stājas spēkā tā 14.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".