Līgums latviešu valodā

Līgums latviešu valodā

Līgums angļu valodā

Anotācija

 

Likumprojekts

Par vispārējo līgumu par kodolizmēģinājumu aizliegšanu

1.pants. Vispārējais līgums par kodolizmēģinājumu aizliegšanu (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Saskaņā ar Līguma 3.pantu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pilda nacionālās institūcijas funkcijas.

4.pants. Līgums stājas spēkā tā 14.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

VISPĀRĒJAIS LĪGUMS PAR KODOLIZMĒĢINĀJUMU AIZLIEGŠANU

 

PREAMBULA

Šī Līguma Dalībvalstis (turpmāk tekstā ‘’Dalībvalstis’’),

Apsveicot starptautiskos līgumus un citus pēdējo gadu pozitīvos pasākumus kodolatbruņošanas sfērā, ieskaitot kodolieroču arsenālu samazināšanu, kā arī kodolieroču izplatīšanas novēršanas jomā visos tās aspektos,

Uzsverot šādu līgumu un pasākumu pilnīgas un ātras ieviešanas svarīgumu,

Būdamas pārliecinātas par to, ka pašreizējā starptautiskā situācija dod iespēju veikt tālākus efektīvus pasākumus kodolatbruņošanās jomā un pret kodolieroču izplatīšanu visos tās aspektos, un deklarējot savu vēlēšanos veikt šādus pasākumus,

Uzsverot tādējādi vajadzību turpināt sistemātiskus un progresīvus centienus, lai vispārēji samazinātu kodolieroču skaitu ar galīgo mērķi likvidēt šos ieročus un panākt vispārēju un pilnīgu atbruņošanos, kas būtu pakļauta stingrai un efektīvai starptautiskai kontrolei,

Atzīstot, ka visu kodolieroču izmēģinājumu sprādzienu un visu citu kodolsprādzienu pārtraukšana apturot kodolieroču attīstību un kvalitatīvu uzlabošanu un pārtraucot jaunu uzlabotu kodolieroču tipu attīstību ir efektīvs līdzeklis kodolatbruņošanās un kodolieroču neizplatīšanās visos tās aspektos jomā,

Papildus atzīstot, ka visu šādu kodolsprādzienu pārtraukšana tādējādi veidos nozīmīgu soli sistemātiska procesa realizācijā, lai panāktu kodolatbruņošanos,

Būdamas pārliecinātas, ka visefektīvākais veids kā sasniegt kodolizmēģinājumu pārtraukšanu ir noslēdzot vispārēju, starptautisku un efektīvi pārbaudāmu kodolizmēģinājumu aizliegšanas līgumu, kas jau ilgstoši ir bijis starptautiskās sabiedrības prioritārs mērķis atbruņošanās un kodolieroču neizplatīšanas jomā,

Ievērojot Dalībvalstu 1963. gada Līgumā par Kodolieroču izmēģinājumu aizliegšanu atmosfērā, kosmosā un zemūdens teritorijās izteiktos centienus panākt visu kodolieroču izmēģinājumu pārtraukšanu uz visiem laikiem,

Bez tam, ievērojot izteiktos viedokļus par to, ka šis Līgums varētu dot ieguldījumu vides aizsardzībā,

Apstiprinot nodomu piesaistīt visas Valstis, lai pievienotos šim Līgumam un tā mērķi dot efektīvu ieguldījumu kodolieroču izplatīšanas aizkavēšanā visos tās aspektos, kodolatbruņošanās procesā, tādējādi arī nostiprinot starptautisko mieru un drošību,

Ir vienojušās par sekojošo:

 

 

I PANTS

PAMATSAISTĪBAS

1. Katra Dalībvalsts apņemas neveikt nekādus kodolieroču izmēģinājumu sprādzienus vai jebkādus citus kodolsprādzienus, aizliegt un novērst jebkādus kodolsprādzienus jebkurā vietā, kas pakļauta tās jurisdikcijai un kontrolei.

2. Turklāt, katra Dalībvalsts apņemas atturēties no jebkādu kodolieroču izmēģinājumu sprādzienu vai jebkuru citu kodolsprādzienu izraisīšanas, veicināšanas vai jebkāda cita veida piedalīšanās tajos.

II PANTS

ORGANIZĀCIJA

A. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. Ar šo Dalībvalstis dibina Vispārējā Līguma Par Kodolizmēģinājumu Aizliegšanu Organizāciju (turpmāk tekstā - ‘’Organizācija’’), lai sasniegtu šī Līguma mērķi un nolūku, lai nodrošinātu tā noteikumu izpildi, ieskaitot tos, kas nepieciešami tā ievērošanas starptautiskai pārbaudei, un lai izveidotu forumu konsultācijām un sadarbībai starp Dalībvalstīm.

2. Visas Dalībvalstis ir Organizācijas locekles. Nevienai no Dalībvalstīm netiek atņemtas dalības tiesības Organizācijā.

3. Organizācijas galvenā mītne atrodas Vīnē, Austrijas Republikā.

4. Ar šo tiek dibinātas Organizācijas iestādes: Dalībvalstu Konference, Izpildpadome un Tehniskais Sekretariāts, kas iekļauj Starptautisko Datu Centru.

5. Katra Dalībvalsts sadarbojas ar Organizāciju tās funkciju izpildē saskaņā ar šo Līgumu. Dalībvalstis konsultējas tiešā veidā savā starpā vai caur Organizāciju, vai saskaņā ar citām atbilstošām starptautiskām procedūrām, ieskaitot procedūras Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvaros, un saskaņā ar tās Hartu par jebkuru jautājumu, kas varētu rasties saistībā ar šī Līguma mērķi un nolūku vai tā noteikumu izpildi.

6. Organizācija veic savas pārbaudes darbības, kas paredzētas šajā Līgumā, iespēju robežās netraucējošā veidā, savlaicīgi un prasmīgi sasniedzot savus mērķus. Tā drīkst pieprasīt tikai informāciju un datus, kas ir nepieciešami, lai veiktu savus pienākumus saskaņā ar šo Līgumu. Tā veic visus iespējamos drošības pasākumus, lai aizsargātu informācijas par civilām un militārām aktivitātēm un iekārtām, kas tai ir kļuvušas zināmas šī Līguma izpildes laikā, konfidencialitāti un, it īpaši, ievēro konfidencialitātes noteikumus, kas paredzēti šajā Līgumā.

7. Katra Dalībvalsts konfidenciāli un ar īpašu uzmanību lieto informāciju un datus, kurus tā konfidenciāli ir saņēmusi no Organizācijas saistībā ar šī Līguma izpildi. Tā izmanto šādu informāciju un datus tikai saistībā ar šajā Līgumā paredzētajām tiesībām un pienākumiem.

8. Organizācija kā neatkarīga institūcija meklē ceļus, lai piemēroti izmantotu pastāvošās speciālās zināšanas un iekārtas un palielinātu izdevumu efektivitāti, slēdzot vienošanās par sadarbību ar citām starptautiskām organizācijām, tādām kā Starptautiskā Atomenerģijas Aģentūra. Šādas vienošanās, izņemot tās, kurām ir mazs vai vidējs komerciāls un līgumisks raksturs, tiek aprakstītas līgumos, kuras iesniedz apstiprināšanai Dalībvalstu Konferencē.

9. Organizācijas darbības izmaksas katru gadu sedz Dalībvalstis saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas maksas skalu, kas ir pielāgota, ņemot vērā dalības atšķirību Apvienoto Nāciju Organizācijā un Organizācijā.

10. Dalībvalstu finansiālsos ieguldījumus Sagatavošanas Komisijā aprēķina atbilstoši to ieguldījumiem regulārajā budžetā.

11. Organizācijas loceklim, kas nav veicis sava ieguldījuma Organizācijā maksājumu, nav balss tiesību Organizācijā, ja tā parāda summa ir vienlīdzīga vai pārsniedz ieguldījuma summu, kas no tā pienākas par pilniem iepriekšējiem diviem gadiem. Dalībvalstu Konference tomēr ir tiesīga dot tādam loceklim balss tiesību atļauju, ja tā atzīst, ka ieguldījuma nesamaksāšanas cēlonis atrodas ārpus šī locekļa kontroles.

 

B. LĪGUMSLĒDZĒJU VALSTU KONFERENCE

Sastāvs, procedūras un lēmumu pieņemšana

12. Dalībvalstu Konferenci (turpmāk tekstā - ‘’Konference’’) veido visas Dalībvalstis. Katru Dalībvalsti Konferencē pārstāv viens pārstāvis, kuru var pavadīt tā vietnieki un padomnieki.

13. Konferences pirmo sēdi sasauc Depozitārijs ne vēlāk kā 30 dienas pēc šī Līguma spēkā stāšanās brīža.

14. Konference tiekas regulārās sesijās, kas tiek sasauktas katru gadu, ja vien tā nepieņem lēmumu par savādāku rīcību.

15. Konferences speciālās sesijas tiek sasauktas:

(a) ja par to ir nolēmusi Konference;

(b) ja to pieprasa Izpildpadome; vai

(c) ja to pieprasa kāda Dalībvalsts un to atbalsta vairums Dalībvalstu.

Speciālo sesiju sasauc ne vēlāk kā 30 dienas pēc Konferences lēmuma pieņemšanas, Izpildpadomes pieprasījuma vai nepieciešamā atbalsta iegūšanas, ja vien lēmumā vai pieprasījumā netiek norādīta savādāka rīcība.

16. Konference var tikt sasaukta arī Labojumu Konferences formā saskaņā ar VII pantu.

17. Konference var tikt sasaukta arī Pārskata Konferences formā saskaņā ar VIII pantu.

18. Sesijas notiek Organizācijas mītnē, ja vien Konference nenolemj par savādāku rīcību.

19. Konference pati nosaka savas procesuālās normas. Katras sesijas ievadā tā ievēl Prezidentu un tās amatpersonas, kas var būt nepieciešamas. Tie paliek amatā līdz jauna Prezidenta un citu amatpersonu ievēlēšanai nākošās sesijas laikā.

20. Vairākums Dalībvalstu sastāda kvorumu.

21. Katrai Dalībvalstij ir vienas balss tiesības.

22. Konference pieņem lēmumus, kas saistīti ar procesuālajiem jautājumiem, piedaloties un balsojot tās locekļu vairākumam. Lēmumi saturiskos jautājumos pēc iespējas tiek pieņemti vienprātīgi. Ja vienprātīgs lēmums nav panākams, Konferences Prezidents atliek jebkādu balsošanu uz 24 stundām un šajā laikā veic visus iespējamos centienus, lai sekmētu vienprātīga lēmuma pieņemšanu, un sniedz ziņojumu Konferencei pirms šī termiņa izbeigšanās. Ja vienprātīgs lēmums nav panākams līdz 24 stundu termiņa beigām, Konference pieņem lēmumu, tās locekļu divu trešdaļu vairākumam klātesot un balsojot, ja vien šajā Līgumā nav noteikta savādāka rīcība. Ja rodas šaubas par to, vai kāds jautājums ir uzskatāms par saturisku, tas uzskatāms par saturisku jautājumu, ja vien par savādāku rīcību nav nolēmis vairākums, kas nepieciešams lēmumu saturiskos jautājumos pieņemšanai.

23. Izpildot savas funkcijas saskaņā ar 26. (k) paragrāfu, Konference pieņem lēmumu iekļaut jebkuru Valsti Valstu sarakstā, kas iekļauts šī Līguma Pielikumā Nr.1 saskaņā ar lēmumu par saturiskiem jautājumiem pieņemšanas procedūru, kas paredzēta 22. paragrāfā.

Neietekmējot 22. paragrāfā paredzēto, Konference pieņem lēmumus par jebkādām citām izmaiņām šī Līguma Pielikumā Nr.1 vienprātīgi.

Pilnvaras un funkcijas

24. Konference ir Organizācijas galvenā institūcija. Tā izskata jebkurus jautājumus vai lietas šī Līguma ietvaros, ieskaitot tos, kas saistīti ar Izpilpadomes un Tehniskā Sekretariāta pilnvarām un funkcijām, saskaņā ar šo Līgumu. Tā ir tiesīga sniegt rekomendācijas un pieņemt lēmumus šī Līguma ietvaros jebkuros jautājumos vai lietās, kuras ierosina kāda no Dalībvalstīm vai uz kurām vērš uzmanību Izpildpadome.

25. Konference pārrauga šī Līguma izpildi un pārbauda atbilstību tam, un darbojas, lai veicinātu tā mērķa un nolūka sasniegšanu. Tā pārrauga arī Izpildpadomes un Tehniskā Sekretariāta darbību un ir tiesīga izveidot vadlīnijas jebkuram no tiem to funkciju izpildei.

26. Konference:

(a) Izskata un pieņem Organizācijas ziņojumu par šī Līguma izpildi, Organizācijas ikgadējo programmu un budžetu, kurus iesniedz Izpildpadome, kā arī izskata citus ziņojumus;

(b) Pieņem lēmumu par finansiālo ieguldījumu apjomu, kas maksā Dalībvalsts saskaņā ar 9. paragrāfu;

  1. Ievēl Izpildpadomes locekļus;
  2. Ieceļ Tehniskā Sekretariāta Ģenerāldirektoru (turpmāk tekstā - ‘’Ģenerāldirektors’’);

(e) Izskata un apstiprina Izpildpadomes iesniegtās procesuālās normas;

(f) Izskata un analizē zinātnisko un tehnoloģisko attīstību, kas varētu ietekmēt šī Līguma darbību. Šajā kontekstā Konference ir tiesīga uzdot Ģenerāldirektoram nodibināt Zinātnisko Konsultatīvo Padomi, lai dotu viņam vai viņai iespēju izpildot savas funkcijas sniegt Konferencei, Izpildpadomei vai Dalībvalstīm specializētus padomus zinātnes un tehnoloģijas jomās, kas atbilst šim Līgumam. Šajā gadījumā Zinātnisko Konsultatīvo Padomi sastāda no neatkarīgiem ekspertiem, kas darbojas individuāli, un tiek iecelti saskaņā ar darba uzdevumu noteikumiem, kurus pieņem Konference, pamatojoties uz to kompetenci un pieredzi noteiktās zinātniskās jomās, kas saistītas ar šī Līguma izpildi;

(g) Veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu saskaņu ar šo Līgumu, kompensē un labo jebkuru situāciju, kas ir pretrunā ar šī Līguma noteikumiem saskaņā ar V. pantu;

(h) Izskata un apstiprina savā pirmajā sēdē jebkurus līgumu, vienošanos, noteikumu, procedūru, darba instrukciju, vadlīniju un jebkuru citu dokumentu projektus, kurus izstrādā un rekomendē Sagatavošanas Komisija;

(i) Izskata un apstiprina līgumus un vienošanās, par kurām Tehniskais Sekretariāts ir vienojies ar Dalībvalstīm, citām Valstīm un starptautiskām organizācijām un kurus noslēdz Izpildpadome Organizācijas vārdā saskaņā ar 38. (h) paragrāfu;

(j) Nodibina tādas papildu institūcijas, kuras tā uzskata par nepieciešamām, lai veiktu savas funkcijas saskaņā ar šo Līgumu; un

(k) Atbilstoši koriģē šī Līguma Pielikumu Nr.1 saskaņā ar 23. paragrāfu.

 

C. IZPILDPADOME

Sastāvs, procedūras un lēmumu pieņemšana

27. Izpildpadome sastāv no 51 locekļa. Katrai Dalībvalstij ir tiesības saskaņā ar šī Panta noteikumiem darboties Izpildpadomē.

28. Ņemot vērā objektīvas ģeogrāfiskās sadales nepieciešamību, Izpildpadomi sastāda:

(a) Desmit Dalībvalstis no Āfrikas;

(b) Septiņas Dalībvalstis no Austrumeiropas;

(c) Deviņas Dalībvalstis no Latīņamerikas un Karību jūras reģiona;

(d) Septiņas Dalībvalstis no Vidējiem Austrumiem un Dienvidāzijas;

(e) Desmit Dalībvalstis no Ziemeļamerikas un Rietumeiropas; un

(f) Astoņas Dalībvalstis no Dienvidaustrumāzijas, Klusā okeāna reģiona un Tālajiem Austrumiem.

Visas Valstis katrā no augstākminētajiem ģeogrāfiskajiem reģioniem ir uzskaitītas šī Līguma Pielikumā Nr.1. Konference atbilstoši koriģē šī Līguma Pielikumu Nr.1 saskaņā ar 23. un 26. (k) paragrāfu. Tas nav pakļauts labojumiem vai izmaiņām saskaņā ar VII pantā iekļautajām procedūrām.

29. Izpildpadomes locekļus ievēl Konference. Šajā sakarā katrs ģeogrāfiskais reģions nozīmē Dalībvalstis no šī reģiona ievēlēšanai Izpildpadomē sekojošā veidā:

(a) Vismaz viena trešdaļa vietu, kas piešķirtas katram ģeogrāfiskajam reģionam, ņemot vērā politiskās un drošības intereses, aizņem šī reģiona Dalībvalstis, kas tiek nozīmētas pamatojoties uz to kodolpotenciālu, kas saistītas ar šo Līgumu, ko nosaka starptautiski dati, kā arī jebkurš no sekojošajiem norādošajiem kritērijiem prioritātes kārtībā, kuru nosaka katrs no reģioniem:

(i) Starptautiskās Novērošanas Sistēmas novērošanas iekārtu skaits;

(ii) Kompetence un pieredze novērošanas tehnoloģijā; un

(iii) Ieguldījums Organizācijas ikgadējā budžetā;

(b) Vienu no vietām, kas piešķirtas katram ģeogrāfiskajam reģionam, pamatojoties uz rotācijas principu aizņem tā Dalībvalsts, kas ir pirmā to šī reģiona Dalībvalstu angļu valodas alfabētiskajā sarakstā, kas nav darbojušās kā Izpildpadomes locekles visilgāko laika periodu, kopš tās ir kļuvušas par Dalībvalstīm vai kopš to pēdējā pilnvaru laika, dodot priekšroku tam, kurš ir īsāks. Dalībvalsts, kas ir nozīmēta pamatojoties uz iepriekšminēto, ir tiesīga nolemt atteikties no savas vietas. Šajā gadījumā šādai Dalībvalsts iesniedz Ģenerāldirektoram atteikšanās vēstuli, un attiecīgo vietu ieņem tā Dalībvalsts, kas seko kārtībā, kas paredzēta šajā apakšparagrāfā; un

(c) Atlikušās vietas, kas piešķirtas katram ģeogrāfiskajam reģionam, aizņem Dalībvalstis, kas tiek nozīmētas no visu attiecīgā reģiona Dalībvalstu vidus, balstoties uz rotācijas principu vai vēlēšanām.

30. Katram Izpildpadomes loceklim ir viens pārstāvis Izpildpadomē, kuru var pavadīt tā vietnieki un padomnieki.

31. Katrs Izpildpadomes loceklis paliek amatā no tās Konferences sesijas beigām, kurā šis loceklis ir ticis ievēlēts, līdz otras regulārās ikgadējās Konferences sesijas beigām, izņemot Izpildpadomes pirmās vēlēšanas, kad tiek ievēlēti 26 locekļi, kas paliek amatā līdz trešajai regulārajai ikgadējai Konferences sesijai, atbilstoši ievērojot noteiktās skaitliskās proporcijas, kas aprakstītas 28. paragrāfā.

32. Izpildpadome pati nosaka savas procesuālās normas un iesniedz tās Konferencei apstiprināšanai.

33. Izpildpadome ievēl Priekšsēdētāju no tās locekļu vidus.

34. Izpildpadome tiekas regulārās sesijās. Regulāro sesiju starplaikos tā tiekas, ja tas ir nepieciešams tās pilnvaru un funkciju izpildei.

35. Katram Izpildpadomes loceklim ir vienas balss tiesības.

36. Izpildpadome pieņem lēmumus procesuālajos jautājumos ar tās locekļu vairākuma balsojumu. Izpildpadome pieņem lēmumus saturiskajos jautājumos ar tās locekļu divu trešdaļu vairākuma balsojumu, ja vien šis Līgums nenosaka savādāku rīcību. Ja rodas šaubas par to, vai kāds jautājums ir uzskatāms par saturisku, to uzskata par saturisku jautājumu, ja vien par savādāku rīcību nav nobalsojis vairākums, kas nepieciešams lēmumu saturiskos jautājumos pieņemšanai.

Pilnvaras un funkcijas

37. Izpildpadome ir Organizācijas izpildinstitūcija. Tā nes atbildību Konferences priekšā. Tā izpilda pilnvaras un funkcijas, kuras tai ir uzticētas saskaņā ar šo Līgumu. Izpildot augstākminēto, tā rīkojas saskaņā ar Konferences rekomendācijām, lēmumiem un vadlīnijām un nodrošina to nepārtrauktu un atbilstošu izpildi.

38. Izpildpadome:

(a) Veicina efektīvu šī Līguma izpildi un saskaņu ar to;

(b) Pārrauga Tehniskā Sekretariāta darbību;

(c) Sniedz Konferencei nepieciešamās rekomendācijas, lai izskatītu turpmākos ierosinājumus šī Līguma mērķa un nolūka veicināšanai;

(d) Sadarbojas ar katras Dalībvalsts Nacionālajām Institūcijām;

(e) Sagatavo un iesniedz Konferencei Organizācijas ikgadējās programmas un budžeta projektus, Organizācijas ziņojuma par šī Līguma izpildi projektu, ziņojumu par savu darbību un citus ziņojumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem vai kurus pieprasa Konference;

(f) Veic Konferences sesiju sagatavošanas darbus, ieskaitot dienas darba kārtību projektu sagatavošanu;

(g) Izskata izmaiņu ierosinājumus Protokolā vai Pielikumos, saskaņā ar VII pantu, administratīva un tehniska rakstura jautājumos un dod rekomendācijas Dalībvalstīm attiecībā uz to pieņemšanu;

(h) Slēdz līgumus un vienošanās ar Dalībvalstīm, citām Valstīm un starptautiskām organizācijām Organizācijas vārdā ar Konferences iepriekšēju apstiprinājumu un uzrauga to izpildi, izņemot līgumus un vienošanās, kas minētas (i) apakšparagrāfā;

(i) apstiprina un pārrauga vienošanās un nolīgumu ar citām Dalībvalstīm un citām valstīm par pārbaudes darbību izpildes procesu;

(j) Apstiprina un pārrauga jebkādas jaunas darbu instrukcijas vai jebkādas izmaiņas pastāvošajās darbu instrukcijās, kuras var ierosināt Tehniskais Sekretariāts.

39. Izpildpadome ir tiesīga pieprasīt speciālas Konferences sesijas sasaukšanu.

40. Izpildpadome:

(a) Veicina sadarbību starp Dalībvalstīm, starp Dalībvalstīm un Tehnisko Sekretariātu, kas attiecas uz šī Līguma izpildi ar informācijas apmaiņas palīdzību;

(b) Veicina konsultācijas un jautājumu noskaidrošanu starp Dalībvalstīm saskaņā ar IV. pantu; un

(c) Pieņem, izskata un veic darbības saistībā ar pieprasījumiem, ziņojumiem, objektu inspekcijām saskaņā ar IV. pantu.

41. Izpildpadome izskata jebkuras aizdomas, kuras izteikusi kāda no Dalībvalstīm par iespējamu neatbilstību šim Līgumam un šajā Līgumā noteikto tiesību ļaunprātīgu izmantošanu. Šādi rīkojoties, Izpildpadome konsultējas ar iesaistītajām Dalībvalstīm un pienācīgā veidā izsaka prasību Dalībvalstij veikt pasākumus, lai labotu attiecīgo situāciju noteiktā laika periodā. Izpildpadome, cita starpā, veic vienu vai vairākus no sekojošiem pasākumiem tādā mērā kādā uzskata par nepieciešamu:

(a) Informē par attiecīgo jautājumu vai lietu visas Dalībvalstis;

(b) Vērš Konferences uzmanību attiecīgajam jautājumam vai lietai;

(c) Sniedz rekomendācijas Konferencei vai atbilstošā veidā veic darbības, kas saistītas ar pasākumiem, lai labotu attiecīgo situāciju un nodrošinātu atbilstību saskaņā ar V. pantu.

 

D. TEHNISKAIS SEKRETARIĀTS

42. Tehniskais Sekretariāts sniedz atbalstu Dalībvalstīm šī Līguma izpildē. Tehniskais Sekretariāts palīdz Konferencei un Izpildpadomei to funkciju izpildē. Tehniskais Sekretariāts veic pārbaudi un citas funkcijas, kuras tam ir uzticētas saskaņā ar šo Līgumu, kā arī funkcijas, kuras tam ir uzticējusi Konference vai Izpildpadome saskaņā ar šo Līgumu. Tehniskajā Sekretariātā, kā tā neatņemama sastāvdaļa, ietilpst Starptautiskais Datu Centrs.

43. Tehniskā Sekretariāta funkcijas, kas attiecas uz pārbaudes atbilstību šim Līgumam, saskaņā ar IV. pantu un Protokolu, cita starpā, ietver sekojošo:

(a) nest atbildību par Starptautiskās Novērošanas Sistēmas darbības pārraudzīšanu un koordinēšanu;

(b) vadīt Starptautisko Datu Centru;

(c) saņemt, apstrādāt, analizēt un sagatavot ziņojumus par Starptautiskās Novērošanas Sistēmas datiem ikdienas darba kārtībā;

(d) nodrošināt tehnisko palīdzību un atbalstu novērošanas staciju izveidošanai un darbībai;

(e) sniegt palīdzību Izpildpadomei konsultāciju un jautājumu noskaidrošanas starp Dalībvalstīm veicināšanā;

(f) saņemt pieprasījumus par objektu inspekcijām un sagatavot tās, veicinot šādu pieprasījumu izskatīšanu Izpildpadomē, veicot sagatavošanas darbus, nodrošinot tehnisku atbalstu objektu inspekciju laikā, un sniegt ziņojumus Izpildpadomei;

(g) vest sarunas par līgumiem vai nolīgumiem ar Dalībvalstīm, citām Valstīm un starptautiskām organizācijām un slēgt jebkādus šādus līgumus vai nolīgumus, kas attiecas uz Dalībvalstu vai citu Valstu darbības pārbaudi, iepriekš tos apstiprinot Izpildpadomē; un

(h) sniegt atbalstu Dalībvalstīm citos pārbaudes jautājumos, kas saistīti ar šo Līgumu, caur to Nacionālajām Institūcijām.

44. Tehniskais Sekretariāts izstrādā un uztur darbu instrukcijas, kuras apstiprina Izpildpadome, kas nosaka dažādu pārbaudes režīma komponentu darbību, saskaņā ar IV. pantu un Protokolu. Šīs instrukcijas nesastāda šī Līguma vai Protokola neatņemamu sastāvdaļu, un Tehniskais Sekretariāts ir tiesīgs ieviest tajos izmaiņas, kuras apstiprina Izpildpadome. Tehniskais Sekretariāts nekavējoties informē Dalībvalstis par jebkādām izmaiņām darbu instrukcijās.

45. Tehniskā Sekretariāta funkcijas attiecībā uz administratīvajiem jautājumiem ietver sekojošo:

(a) sagatavot un iesniegt Izpildpadomē Organizācijas programmas un budžeta projektus;

(b) sagatavot un iesniegt Izpildpadomē Organizācijas ziņojuma par šī Līguma izpildi projektu un tādus citus ziņojumus, kurus var pieprasīt Konference vai Izpildpadome;

(c) nodrošināt administratīvu un tehnisku palīdzību Konferencei, Izpildpadomei un citām papildu institūcijām;

(d) nosūtīt un saņemt korespondenci Organizācijas vārdā saistībā ar šī Līguma izpildi; un

(e) izpildīt administratīvās saistības, kas attiecas uz jebkādiem līgumiem starp Organizāciju un citām starptautiskām organizācijām.

46. Visi Dalībvalstu pieprasījumi un paziņojumi Organizācijai tiek nodoti caur to Nacionālajām Institūcijām Ģenerāldirektoram. Pieprasījumi un paziņojumi tiek sagatavoti vienā no šī Līguma oficiālajām valodām. Atbildot Ģenerāldirektors izmanto iesniegtajā pieprasījumā vai paziņojumā izmantoto valodu.

47. Saistībā ar Tehniskā Sekretariāta pienākumu sagatavot un iesniegt Izpildpadomē Organizācijas programmas un budžeta projektus, Tehniskais Sekretariāts izstrādā un ved skaidru ikvienas iekārtas, kas izveidota kā Starptautiskās Novērošanas Sistēmas daļa, izmaksu grāmatvedību. Analoģisks programmas un budžeta projektu režīms tiek piemērots visām citām Organizācijas darbībām.

48. Tehniskais Sekretariāts nekavējoties informē Izpildpadomi par jebkādām problēmām, kas radušās saistībā ar tā funkciju izpildi un nonākušas tā redzeslokā darbības izpildes laikā, un kuras tas nav spējis atrisināt konsultāciju ceļā ar iesaistīto Dalībvalsti.

49. Tehniskajā Sekretariātā ietilpst Ģenerāldirektors, kas ir tā vadītājs un galvenā administratīvā amatpersona, un tāds zinātniskais, tehniskais un cits personāls, kas var būt nepieciešams. Ģenerāldirektoru ieceļ Konference, balstoties uz Izpildpadomes rekomendācijām, uz četru gadu termiņu, kas var tikt iecelts uz vienu atkārtotu termiņu, bet ne vairāk. Pirmo Ģenerāldirektoru ieceļ Konference savā pirmajā sesijā, balstoties uz Sagatavošanas Komisijas rekomendācijām.

50. Ģenerāldirektors nes atbildību Konferences un Izpildpadomes priekšā par Tehniskā Sekretariāta personāla iecelšanu, tā organizāciju un darbību. Svarīgākais apsvērums, pieņemot darbā personālu un nosakot darba noteikumus, ir nepieciešamība nodrošināt augstākos profesionālās kompetences, pieredzes, lietpratības, zināšanu un godīguma standartus. Tikai Dalībvalstu pilsoņi darbojas kā Ģenerāldirektors, inspektori vai profesionālā vai ierēdniecības personāla pārstāvji. Pietiekama uzmanība tiek pievērsta nepieciešamībai nodarbināt personālu, pamatojoties uz cik vien iespējams plašu ģeogrāfisko spektru. Nodarbināšana tiek veikta, pamatojoties uz principu, ka personāls tiek veidots, balstoties uz minimālo skaitu, kas nepieciešams, lai Tehniskais sekretariāts varētu atbilstoši izpildīt savus pienākumus.

51. Ģenerāldirektors ir tiesīgs atbilstošā veidā, pēc konsultācijām ar Izpildpadomi, izveidot terminētas zinātnisko ekspertu darba grupas, lai nodrošinātu rekomendācijas specifiskos jautājumos.

52. Izpildot savus pienākumus, Ģenerāldirektors, inspektori, inspekciju asistenti un personāla locekļi nav tiesīgi meklēt vai saņemt instrukcijas no jebkuras Valdības vai jebkāda cita avota ārpus Organizācijas ietvariem. Tie atturas no jebkādām darbībām, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt viņu starptautisko amatpersonu stāvokli, kas ir atbildīgi vienīgi Organizācijas priekšā. Ģenerāldirektors uzņemas atbildību par inspekcijas darba grupas darbību.

53. Katra Dalībvalsts pilnībā respektē Ģenerāldirektora, inspektoru, inspekciju asistentu un personāla locekļu pienākumu starptautisko raksturu un nemeklē iespēju tos ietekmēt viņu pienākumu izpildē.

E. PRIVILĒĢIJAS UN NEAIZSKARAMĪBA

54. Jebkuras Dalībvalsts teritorijā vai jebkādā citā vietā, kas atrodas tās jurisdikcijā vai kontrolē, Organizācija bauda tādas juridiskas pilnvaras, privilēģijas un neaizskaramību, kas nepieciešamas tās funkciju izpildei.

55. Dalībvalstu delegāti kopā ar to vietniekiem un padomniekiem, Izpildpadomē ievēlēto locekļu pārstāvji kopā ar to vietniekiem un padomniekiem, Ģenerāldirektors, inspektori, inspekciju asistenti un Organizācijas personāla pārstāvji bauda tādas privilēģijas un neaizskaramību, kas nepieciešama to, ar Organizāciju saistīto funkciju neatkarīgai izpildei.

56. Juridiskās pilnvaras, privilēģijas un neaizskaramība, kas minētas šajā Pantā, tiek definētas līgumos starp Organizāciju un Dalībvalstīm, kā arī līgumā starp Organizāciju un Valsti, kurā atrodas tās galvenā mītne. Šādi līgumi tiek izskatīti un apstiprināti 26. (h) un (i) paragrāfā noteiktajā kārtībā.

57. Neietekmējot 54. un 5 5. paragrāfā noteikto, Ģenerāldirektoram, inspektoriem, inspekciju asistentiem un Tehniskā Sekretariāta personāla locekļiem, veicot pārbaudes darbības, tiek piešķirtas Protokolā noteiktās privilēģijas un neaizskaramība.

 

III PANTS

NACIONĀLIE IZPILDES PASĀKUMI

1. Katra Dalībvalsts saskaņā ar savām konstitucionālajām procedūrām veic jebkādus nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu savas saistības saskaņā ar šo Līgumu. Īpaši tā veic jebkādus nepieciešamos pasākumus, lai:

(a) visā tās teritorijā vai jebkurā citā vietā, kas atrodas tās jurisdikcijā saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, aizliegtu fiziskām un juridiskām personām jebkādas darbības, kuras ir aizliegtas Dalībvalstīm saskaņā ar šo Līgumu;

(b) aizliegtu fiziskām un juridiskām personām veikt jebkādas šādas darbības jebkurā vietā, kas atrodas tās kontrolē; un

(c) saskaņā ar starptautiskajām tiesībām aizliegtu fiziskām personām, kurām ir tās pilsonība, jebkur veikt jebkādas šādas darbības.

2. Katra Dalībvalsts sadarbojas ar citām Dalībvalstīm un sasniedz vispiemērotāko juridiskās palīdzības formu saistību, kas paredzētas 1. paragrāfā, izpildes veicināšanai.

3. Katra Dalībvalsts informē Organizāciju par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo Pantu.

4. Lai veiktu savas saistības saskaņā ar šo Līgumu katra Dalībvalsts nozīmē vai izveido Nacionālu Institūciju un, līgumam stājoties spēkā attiecībā uz to, informē Organizāciju par to. Nacionālā Institūcija kalpo kā nacionālais krustpunkts sakariem ar Organizāciju un citām Dalībvalstīm.

 

IV PANTS

PĀRBAUDE

A. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. Lai pārbaudītu atbilstību šim Līgumam, tiek izveidots pārbaudes režīms, kas sastāv no sekojošiem elementiem:

(a) Starptautiskā Novērošanas sistēma;

(b) konsultācijas un jautājumu noskaidrošana;

(c) objektu inspekcijas; un

(d) konfidecialitātes nodrošināšanas pasākumi.

Šim Līgumam stājoties spēkā, pārbaudes režīms atbilst šī Līguma pārbaudes prasībām.

2. Pārbaudes darbības tiek veiktas, balstoties uz objektīvu informāciju, tās ierobežo šī Līguma priekšmets, tās tiek veiktas, balstoties uz pilnīgu Dalībvalstu suverenitātes ievērošanu un cik iespējams neuzmācīgā veidā, kas atbilst efektīvai un savlaicīgai to mērķu sasniegšanai. Katra Dalībvalsts izvairās no pārbaudes tiesību ļaunprātīgas izmantošanas.

3. Katra Dalībvalsts saskaņā ar šo Līgumu apņemas sadarboties ar tās Nacionālās Institūcijas, kas izveidota saskaņā ar III panta 4. paragrāfu, starpniecību ar Organizāciju un citām Dalībvalstīm, lai veicinātu pārbaudes atbilstību šim Līgumam, cita starpā, veicot sekojošo:

(a) izveidojot nepieciešamos objektus un iekārtas, lai piedalītos šajos pārbaudes pasākumos un izveidojot nepieciešamos sakarus;

(b) sniedzot datus, kas iegūti nacionālajās stacijās, kas ir Starptautiskās Novērošanas Sistēmas sastāvdaļa;

(c) atbilstošā veidā piedaloties konsultāciju un jautājumu noskaidrošanas procesā;

(d) ļaujot veikt objektu inspekcijas; un

(e) atbilstošā veidā piedaloties slepenības nodrošināšanas pasākumos.

4. Visām Dalībvalstīm, neatkarīgi no to tehniskajām un finansiālajām iespējām, ir vienlīdzīgas pārbaudes tiesības un vienlīdzīgas saistības pieņemt pārbaudi.

5. Šajā Līgumā, nevienai no Dalībvalstīm netiek likti šķēršļi, lai izmantotu informāciju, kas iegūta izmantojot nacionālos tehniskos pārbaudes līdzekļus saskaņā ar vispārēji atzītiem starptautisko tiesību principiem, ieskaitot cieņas pret Valstu suverenitāti principu.

6. Neietekmējot Dalībvalstu tiesības aizsargāt slepenus objektus un iekārtas, darbības vai apvidus, kas nav saistāmi ar šo Līgumu, Dalībvalstis neiejaucas šī Līguma pārbaudes režīma elementos vai nacionālo tehnisko pārbaudes līdzekļu darbībā, kas strādā saskaņā ar 5. paragrāfu.

7. Katrai Dalībvalstij ir tiesības veikt pasākumus, lai aizsargātu slepenas iekārtas un aizkavētu konfidenciālas informācijas un datu, kas nav saistīti ar šo Līgumu, atklāšanu.

8. Tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu jebkuras informācijas, kas saistīta ar civilām un militārām darbībām un ierīcēm, kas iegūta pārbaudes pasākumu laikā, konfidencialitāti.

9. Saskaņā ar 8. paragrāfu informācija, kuru Organizācija iegūst ar pārbaudes režīma, kas noteikts šajā Līgumā, starpniecību, ir pieejama visām Dalībvalstīm saskaņā ar atbilstošajiem šī Līguma un Protokola noteikumiem.

10. Šī Līguma noteikumi netiek skaidroti kā ierobežojoši starptautiskai datu apmaiņai zinātniskos nolūkos.

11. Katra Dalībvalsts uzņemas sadarboties ar Organizāciju un citām Dalībvalstīm pārbaudes režīma uzlabošanā, papildu novērošanas tehnoloģiju, tādu kā elektromagnētiskā pulsa novērošanu vai satelītu novērošanu, pārbaudes potenciālu izpētē ar mērķi nepieciešamības gadījumā attīstīt specifiskus pasākumus, lai uzlabotu šī Līguma efektīvu un rentablu pārbaudi. Šādi pasākumi pēc vienošanās tiek iekļauti pastāvošajos šī Līguma noteikumos, Protokolā vai kā atsevišķas Protokola daļas saskaņā ar VII pantu vai, ja tas ir nepieciešams, tiek atspoguļoti darbu instrukcijās saskaņā ar II panta 44. paragrāfu.

12. Dalībvalstis apņemas veicināt savstarpēju sadarbību, lai veicinātu un piedalītos visplašākajā iespējamajā informācijas, kas saistīta ar tehnoloģijām, kas tiek izmantotas šī Līguma pārbaudē, apmaiņā, lai dotu iespēju visām Dalībvalstīm nostiprināt savu nacionālo pārbaudes pasākumu izpildi un gūt labumu no šādu tehnoloģiju izmantošanas miermīlīgos mērķos.

13. Šī Līguma noteikumi tiek izpildīti veidā, kas nepieļauj Dalībvalstu ekonomiskās un tehnoloģiskās attīstības kavēšanu, lai turpmāk attīstītu atomenerģijas pielietošanu miermīlīgos mērķos.

Tehniskā sekretariāta pārbaudes pienākumi

14. Veicot savus pienākumus pārbaudes sfērā, kas noteikta šajā Līgumā un Protokolā, Tehniskais sekretariāts sadarbībā ar Dalībvalstīm šī Līguma nolūkos:

(a) veic sagatavošanas darbus, lai saņemtu un izplatītu datus un ziņojumus, kas nepieciešami šī Līguma pārbaudei saskaņā ar tā noteikumiem, un lai uzturētu vispārēju komunikāciju infrastruktūru, kas nepieciešama šī uzdevuma izpildei;

(b) ikdienas darba kārtībā ar tā Starptautiskā Datu Centra starpniecību, kas principiāli ir Tehniskā sekretariāta krustpunkts datu uzglabāšanai un pārstrādei:

(i) saņem un ierosina datu pieprasījumus no Starptautiskās Novērošanas Sistēmas;

(ii) atbilstošā veidā saņem datus, kas iegūti konsultāciju un jautājumu noskaidrošanas procesā, objekta inspekciju un slepenības nodrošināšanas pasākumu rezultātā; un

(iii) saņem citus atbilstošus datus no Dalībvalstīm un starptautiskām organizācijām saskaņā ar šo Līgumu un Protokolu;

(c) pārrauga, koordinē un nodrošina Starptautiskās Novērošanas Sistēmas un tās sastāvelementu, kā arī Starptautiskā Datu Centra darbību saskaņā ar atbilstošajām darba instrukcijām;

(d) ikdienas darba kārtībā apstrādā, analizē un ziņo par Starptautiskās Novērošanas Sistēmas datiem saskaņā ar noteikto kārtību, lai nodrošinātu efektīvu šī Līguma starptautisko pārbaudi un lai veicinātu ātru Līguma atbilstības problēmu atrisināšanu;

(e) padara pieejamus visus datus, neapstrādātus un apstrādātus, un jebkādus ziņojumus visām Dalībvalstīm, katrai Dalībvalstij uzņemoties atbildību par Starptautiskās Novērošanas Sistēmas datu izmantošanu saskaņā ar II panta 7. paragrāfu un šī Panta 8. un 13. paragrāfu;

(f) sniedz visām Dalībvalstīm vienlīdzīgu, atvērtu, ērtu un savlaicīgu pieeju visiem uzkrātajiem datiem;

(g) uzglabā visus datus, apstrādātus un neapstrādātus, un ziņojumus;

(h) koordinē un sekmē pieprasījumus pēc papildu datiem no Starptautiskās Novērošanas Sistēmas;

(i) koordinē pieprasījumus pēc papildu datiem no vienas Dalībvalsts otrai Dalībvalstij;

(j) sniedz tehnisku palīdzību un atbalstu novērošanas iekārtu un atbilstošu komunikācijas līdzekļu uzstādīšanā un darbībā, kur šāda palīdzība un atbalsts ir nepieciešams iesaistītajai Valstij;

(k) dara pieejamu jebkurai Dalībvalstij, pēc tās pieprasījuma, tehniku, kuru izmanto Tehniskais Sekretariāts un tā Starptautiskais Datu Centrs pārbaudes režīma datu apkopošanai, uzkrāšanai, apstrādei, analīzei un ziņošanai; un

(l) veic novērošanu, novērtē un ziņo par vispārējo Starptautiskās Novērošanas Sistēmas un Starptautiskā Datu Centra darbību.

15. Noteiktās procedūras, kuras lieto Tehniskais Sekretariāts veicot pārbaudes pienākumus, kas minēti 14. paragrāfā un detalizēti aprakstīti Protokolā, tiek izstrādātas atbilstošās darbu instrukcijās.

 

B. STARPTAUTISKĀ NOVĒROŠANAS SISTĒMA

16. Starptautiskā Novērošanas Sistēma ietver sevī iekārtas seismoloģiskajai novērošanai, radionuklīdu novērošanai, ieskaitot sertificētas laboratorijas, hidroakustisko novērošanu, infraskaņas novērošanu un atbilstošus komunikācijas līdzekļus, un to atbalsta Starptautiskais Datu Centrs un Tehniskais Sekretariāts.

17. Starptautiskā Novērošanas Sistēma tiek nodota Tehniskā Sekretariāta pakļautībā. Visas Starptautiskās Novērošanas Sistēmas novērošanas iekārtas pieder un to darbību nodrošina Valstis, kurās tās atrodas vai kas par tām uzņemas atbildību citādā veidā saskaņā ar Protokolu.

18. Katrai Dalībvalstij ir tiesības piedalīties starptautiskā datu apmaiņā un gūt pieeju visiem datiem, kurus piedāvā Starptautiskais Datu Centrs. Katra Dalībvalsts sadarbojas ar Starptautisko Datu Centru ar tās Nacionālās Institūcijas starpniecību.

Starptautiskās Novērošanas Sistēmas dibināšana

19. To iekārtu, kas iekļautas Starptautiskajā Novērošanas Sistēmā un apzīmētas Protokola Pielikuma Nr.1 tabulās 1-A, 2-A, 3 un 4, darbības vajadzībām tajā mērā, kādā šīs iekārtas ir apstiprinājusi attiecīgā Valsts un Organizācija, lai sniegtu datus Starptautiskajam Datu Centram saskaņā ar Protokola tehniskajām prasībām un atbilstošajām darba instrukcijām, Organizācija, kā tas norādīts līgumos vai nolīgumos saskaņā ar Protokola I. daļu, 4. paragrāfu, uzņemas izdevumus par:

(a) jaunu iekārtu uzstādīšanu un pastāvošo iekārtu uzlabošanu, ja vien par šīm iekārtām atbildīgā Valsts pati neuzņemas šos izdevumus;

(b) Starptautiskās Novērošanas Sistēmas iekārtu darbību un uzturēšanu, ieskaitot iekārtu fizisko drošību, ja tas ir nepieciešams, un noteikto datu autentiskuma noteikšanas procedūru veikšanu;

(c) Starptautiskās Novērošanas Sistēmas datu (apstrādātu vai neapstrādātu) pārsūtīšanu, izmantojot vistiešākos un rentablākos pieejamos līdzekļus, ieskaitot nepieciešamības gadījumā ar komunikāciju krustpunktu starpniecību no novērošanas stacijām, laboratorijām, analītiskajām iestādēm un nacionālajiem datu centriem Starptautiskajam Datu Centram; vai šādu datu pārsūtīšanu (ieskaitot paraugus, ja tas nepieciešams) uz laboratorijām vai analītiskajām iestādēm; un

(d) paraugu analīzi Organizācijas interesēs.

20. Papildu seismisko staciju tīkla, kas minēts Protokola Pielikuma Nr.1 tabulā 1-B, vajadzībām Organizācija, kā tas minēts līgumos un nolīgumos saskaņā ar Protokola I. daļas 4. paragrāfu, uzņemas tikai izdevumus par:

(a) datu pārsūtīšanu Starptautiskajam Datu Centram;

(b) šādu staciju datu autentiskuma noteikšanu;

(c) staciju uzlabošanu atbilstoši nepieciešamajiem tehniskajiem standartiem, ja vien par šīm iekārtām atbildīgā Valsts pati neuzņemas šos izdevumus;

(d) nepieciešamības gadījumā jaunu staciju izveidošanu šī Līguma nolūkos vietās, kur dotajā brīdī nepastāv atbilstošas iekārtas, ja vien par šādām iekārtām atbildīgā valsts pati neuzņemas šos izdevumus; un

(e) jebkuriem citiem izdevumiem, kas attiecas uz Organizācijas pieprasīto datu sniegšanu, kā tas noteikts atbilstošajās darbu instrukcijās.

21. Organizācija uzņemas arī izdevumus par katras Dalībvalsts pieprasīto Starptautiskā Datu Centra ziņojumu un pakalpojumu standartloka izlases sniegšanu, kā tas noteikts Protokola I daļas F. nodaļā. Jebkuru papildu datu vai produktu sagatavošanas un pārsūtīšanas izdevumus uzņemas pieprasošā Dalībvalsts.

22. Līgumos vai, ja nepieciešams, nolīgumos, kas noslēgti starp Dalībvalstīm vai Valstīm, kurās atrodas vai, kas savādākā veidā uzņemas atbildību par Starptautiskās Novērošanas Sistēmas iekārtām iekļauj noteikumus par šo izdevumu segšanu. Šādi noteikumi var ietvert metodes un procedūras, saskaņā ar kurām Dalībvalsts uzņemas jebkurus no izdevumiem par iekārtām, kas atrodas tās teritorijā vai par kurām tā ir atbildīga, kas minēti 19. (a) un 20. (c) un (d) paragrāfā un tie tai tiek kompensēti ar atbilstošu tās finansiālā ieguldījuma Organizācijā samazinājumu. Šāds samazinājums nedrīkst pārsniegt 50 procentus no Dalībvalsts ikgadējā finansiālā ieguldījuma, bet var tikt sadalīts starp turpmākajiem gadiem. Dalībvalsts var sadalīt šādu samazinājumu ar citu Dalībvalsti saskaņā ar savstarpēju līgumu vai vienošanos un vienojoties ar Izpildpadomi. Šajā paragrāfā minētos līgumus un vienošanās apstiprina saskaņā ar II panta 26. (h) un 38. (i) paragrāfu.

Izmaiņas Starptautiskajā Novērošanas Sistēmā

23. Jebkuri 11. paragrāfā minētie pasākumi, kas ietekmē Starptautisko Novērošanas Sistēmu, papildinot vai likvidējot novērošanas tehnoloģijas, saskaņā ar vienošanos tiek iekļauti šajā Līgumā un Protokolā saskaņā ar VII panta 1. un 6. pargrāfu.

24. Sekojošās izmaiņas Starptautiskajā Novērošanas Sistēmā, par kurām noslēdz līgumu starp tieši iesaistītajām Valstīm, tiek uzskatītas par administratīvas un tehniskas dabas jautājumiem, kas atbilst VII panta 7. un 8. paragrāfam:

(a) izmaiņas iekārtu skaitā, kas minēts Protokolā, noteiktai novērošanas tehnoloģijai; un

(b) izmaiņas citās noteiktu iekārtu detaļās, kā tas atspoguļots Protokola Pielikuma Nr.1 tabulās (cita starpā, ieskaitot Valsti, kas atbildīga par iekārtu; atrašanās vietu; iekārtas nosaukumu; iekārtas tipu; un iekārtas attiecinājumu starp pamattīkliem un papildu seismiskajiem tīkliem).

Ja saskaņā ar VII panta 8. (d) paragrāfu Izpildpadome rekomendē šādu izmaiņu pieņemšanu, tad tā saskaņā ar VII panta 8. (g) paragrāfu arī rekomendē šādu izmaiņu spēkā stāšanos pēc Ģenerāldirektora informēšanas par tās veikto apstiprinājumu.

25. Ģenerāldirektors, iesniedzot Izpildpadomei un Dalībvalstīm informāciju un novērtējumu saskaņā ar VII panta 8. (b) pargrāfu, jebkura priekšlikuma, kas veikts saskaņā ar 24. paragrāfu, gadījumā pievieno:

(a) šī priekšlikuma tehnisko novērtējumu;

(b) paziņojumu par šī priekšlikuma administratīvo un finansiālo ietekmi; un

(c) ziņojumu par konsultācijām ar šajā priekšlikumā tieši iesaistītajām Valstīm, ieskaitot viņu norādījumus par līgumu.

Pagaidu kārtība

26. Nopietnu un nelabojamu novērošanas iekārtu tehnisku avāriju gadījumā, kas minēti Protokola Pielikuma Nr.1 tabulās vai, lai aizstātu citus pagaidu Novērošanas apjoma samazinājumus, Ģenerāldirektors, konsultējoties un vienojoties ar tieši iesaistītajām Valstīm un ar Izpildpadomes piekrišanu, ievieš pagaidu kārtību, kas ilgst ne vairāk kā gadu, kas nepieciešamības gadījumā tiek atjaunota uz vēl vienu gadu saskaņā ar Izpildpadomes un tieši iesaistīto Valstu vienošanos. Šāda kārtība neizraisa Starptautiskās Novērošanas Sistēmas darbojošos iekārtu skaita palielināšanos, kas pārsniegtu skaitu, kas noteikts attiecīgajā tīklā; cik vien tas iespējams, tā atbilst tehniskajām un darbības prasībām, kas noteiktas attiecīgā tīkla darbu instrukcijā; un tā tiek iekļauta Organizācijas budžeta robežās. Turklāt Ģenerāldirektors veic pasākumus, lai labotu situāciju, un izsaka ierosinājumus tās pilnīgam atrisinājumam. Ģenerāldirektors informē visas Dalībvalstis par jebkuriem, saistībā ar šo paragrāfu pieņemtajiem, lēmumiem.

Nacionālo Iekārtu Sadarbība

27. Dalībvalstis ir tiesīgas atsevišķi noslēgt sadarbības vienošanās ar Organizāciju, lai Starptautiskajam Datu Centram sniegtu papildu datus no nacionālajām novērošanas stacijām, kas formāli nav Starptautiskās Novērošanas Sistēmas sastāvdaļa.

28. Šādas sadarbības vienošanās var tikt noslēgtas sekojošā veidā:

(a) Pēc kādas no Dalībvalsts lūguma un uz šīs Dalībvalsts rēķina Tehniskais Sekretariāts veic pasākumus, kas nepieciešami, lai apliecinātu, ka dotā novērošanas iekārta atbilst tehniskajām un ekspluatācijas prasībām, kas norādītas attiecīgajās Starptautiskās Novērošanas Sistēmas iekārtas darba instrukcijās un veic pasākumus šo datu autentiskuma noteikšanai. Tad saskaņā ar Izpildpadomes piekrišanu Tehniskais Sekretariāts formāli apzīmē šādu iekārtu kā nacionālo sadarbības partneri. Tehniskais Sekretariāts veic nepieciešamos pasākumus, lai atbilstošā veidā apstiprinātu savu apliecinājumu;

(b) Tehniskais Sekretariāts veido tekošo nacionālo sadarbības partneru (objektu un iekārtu) sarakstu un izsniedz to visām Dalībvalstīm; un

(c) Starptautiskais Datu Centrs apkopo datus no nacionālajām iekārtām, kas ir šīs sadarbības partneri, ja to ir pieprasījusi kāda no Dalībvalstīm, ar mērķi veicināt konsultācijas un jautājumu noskaidrošanu, un izskatīt objekta inspekciju pieprasījumus. Datu nodošanas izdevumus uzņemas minētā Dalībvalsts.

Noteikumi, saskaņā ar kuriem tiek sniegti papildu dati no šādām iekārtām un saskaņā ar kuriem Starptautiskais Datu Centrs ir tiesīgs pieprasīt turpmākus vai operatīvus ziņojumus, vai paskaidrojumus, tiek izstrādāti atbilstošā novērošanas tīkla Darba Instrukcijā.

 

C. KONSULTĀCIJAS UN JAUTĀJUMU NOSKAIDROŠANA

29. Nekādi neierobežojot nevienas Dalībvalsts tiesības pieprasīt objekta inspekciju, Dalībvalstis iespēju robežās sākotnēji veic visus pasākumus, lai noskaidrotu un atrisinātu, savā starpā vai ar Organizācijas starpniecību, jebkuru jautājumu, kas var radīt bažas par iespējamu neatbilstību šī Līguma pamatsaistībām.

30. Dalībvalsts, kas saņem pieprasījumu saskaņā ar 29. paragrāfu tiešā veidā no citas Dalībvalsts, sniedz paskaidrojumu pieprasījumu veikušajai Dalībvalstij cik vien tas ātri iespējams, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 48 stundas pēc pieprasījuma. Pieprasījumu veicošās un saņēmušās Dalībvalstis ir tiesīgas informēt Izpildpadomi un Ģenerāldirektoru par šo pieprasījumu un atbildi.

31. Jebkurai Dalībvalstij ir tiesības pieprasīt Ģenerāldirektora palīdzību jebkura jautājuma, kas var radīt bažas par iespējamu neatbilstību šī Līguma pamatsaistībām, noskaidrošanā. Ģenerāldirektors sniedz šīm bažām atbilstošu informāciju, kas ir Tehniskā Sekretariāta rīcībā. Ģenerāldirektors informē Izpildpadomi par šādu pieprasījumu un sniegto atbildes informāciju, ja to ir pieprasījusi attiecīgā Dalībvalsts.

32. Jebkurai Dalībvalstij ir tiesības pieprasīt Izpildpadomei saņemt paskaidrojumu no citas Dalībvalsts par jebkuru jautājumu, kas var radīt bažas par iespējamu neatbilstību šī Līguma pamatsaistībām. Šajā gadījumā tiek piemērots sekojošais:

(a) Izpildpadome nodod paskaidrojuma pieprasījumu attiecīgajai Dalībvalstij ar Ģenerāldirektora starpniecību ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā saņemšanas;

(b) Attiecīgā Dalībvalsts sniedz paskaidrojumu Izpildpadomei cik vien ātri iespējams, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 48 stundas pēc pieprasījuma saņemšanas;

(c) Izpildpadome reģistrē šo paskaidrojumu un nodod to pieprasošajai Dalībvalstij ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā saņemšanas;

(d) Ja pieprasošā Dalībvalsts uzskata šo paskaidrojumu par neatbilstošu, tai ir tiesības pieprasīt Izpildpadomei iegūt tālāku attiecīgās Dalībvalsts paskaidrojumu.

Izpildpadome nekavējoties informē visas citas Dalībvalstis par jebkuru paskaidrojuma pieprasījumu saskaņā ar šo paragrāfu, kā arī par jebkuru atbildi, kas saņemta no attiecīgās Dalībvalsts.

33. Ja pieprasošā Dalībvalsts uzskata saskaņā ar 32. (d) paragrāfu saņemto paskaidrojumu par neapmierinošu, tai ir tiesības pieprasīt Izpildpadomes tikšanos, kurā ir tiesīgas piedalīties iesaistītās Dalībvalstis, kas nav Izpildpadomes locekles. Šādas tikšanās laikā Izpildpadome izskata attiecīgo jautājumu un ir tiesīga rekomendēt jebkurus pasākumus saskaņā ar V. pantu.

 

D. OBJEKTU INSPEKCIJAS

Pieprasījums pēc objekta inspekcijas

34. Katrai Dalībvalstij ir tiesības pieprasīt objekta inspekciju saskaņā ar šī Panta noteikumiem un Protokola II daļu jebkurā vietā vai teritorijā, kas atrodas jebkuras Dalībvalsts jurisdikcijā vai kontrolē vai jebkurā teritorijā, kas atrodas ārpus jebkuras Valsts jurisdikcijas vai kontroles.

35. Vienīgais objekta inspekcijas mērķis ir noskaidrot vai nav veikti kodolieroču izmēģinājumi vai cita veida kodolsprādzieni, pārkāpjot I. pantu, un iespēju robežās apkopot jebkurus faktus, kas varētu palīdzēt identificēt jebkuru iespējamo pārkāpēju.

36. Pieprasošās Dalībvalsts pienākums ir uzturēt spēkā objekta inspekcijas pieprasījumu šī Līguma ietvaros un sniegt pieprasīto informāciju saskaņā ar 37. paragrāfu. Pieprasošā Dalībvalsts atturas no nepamatotiem un ļaunprātīgiem inspekciju pieprasījumiem.

37. Objekta inspekcijas pieprasījums tiek balstīts uz Starptautiskās Novērošanas Sistēmas apkopoto informāciju vai jebkuru atbilstošo tehnisko informāciju, kas iegūta izmantojot nacionālos tehniskos pārbaudes līdzekļus veidā, kas atbilst vispāratzītajiem starptautisko tiesību principiem, vai balstoties uz to savienojumu. Pieprasījums satur informāciju, kas saskan ar Protokola II daļas 41. paragrāfu.

38. Pieprasošā Dalībvalsts iesniedz objekta inspekcijas pieprasījumu Izpildpadomē un vienlaicīgi iesniedz to Ģenerāldirektoram, lai tas varētu sākt nekavējošu lietas virzību.

Objekta inspekcijas pieprasījuma iesniegšanai sekojošās darbības

39. Izpildpadome sāk izskatīšanu nekavējoties pēc objekta inspekcijas pieprasījuma saņemšanas.

40. Pēc objekta inspekcijas pieprasījuma saņemšanas Ģenerāldirektors paziņo pieprasošajai Dalībvalstij par pieprasījuma saņemšanu divu stundu laikā un paziņo par to tai Dalībvalstij, uz kuru attiecas inspekcijas pieprasījums, sešu stundu laikā. Ģenerāldirektors apstiprina to, ka pieprasījums atbilst Protokola II daļas 41. paragrāfā minētajām prasībām un nepieciešamības gadījumā palīdz pieprasošajai Dalībvalstij atbilstošā veidā izpildīt pieprasījumu, un nodod šo pieprasījumu Izpildpadomei un visām Dalībvalstīm 24 stundu laikā.

41. Ja objekta inspekcijas pieprasījums atbilst prasībām, Tehniskais sekretariāts nekavējoties sāk objekta inspekcijas sagatavošanas darbus.

42. Ģenerāldirektors, saņemot objekta inspekcijas pieprasījumu, kas attiecas uz inspekcijas teritoriju, kas atrodas kādas no Dalībvalstīm jurisdikcijā, nekavējoties pieprasa paskaidrojumu no šīs Dalībvalsts, uz kuru attiecas inspekcijas pieprasījums, lai noskaidrotu un atrisinātu bažas, kas minētas pieprasījumā.

43. Dalībvalsts, kas saņēmusi paskaidrojuma pieprasījumu saskaņā ar 42. paragrāfu, sniedz Ģenerāldirektoram paskaidrojumus un citu atbilstošo pieejamo informāciju cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 72 stundas pēc paskaidrojuma pieprasījuma saņemšanas.

44. Pirms Izpildpadome pieņem lēmumu sakarā ar objekta inspekcijas pieprasījumu, Ģenerāldirektors nekavējoties nodod Izpildpadomei jebkuru papildu informāciju, kas pieejama Starptautiskajai Novērošanas Sistēmai vai kuru ir sniegusi kāda no Dalībvalstīm saistībā ar gadījumu, kas minēts pieprasījumā, ieskaitot jebkurus paskaidrojumus saskaņā ar 42. un 43. paragrāfu, kā arī jebkuru citu informāciju no Tehniskā sekretariāta, kuru Ģenerāldirektors uzskata par atbilstošu vai kuru ir pieprasījusi Izpildpadome.

45. Ja vien pieprasošā Dalībvalsts neuzskata izvirzīto prasību pēc objekta inspekcijas par atrisinātu un neatsauc šo pieprasījumu, Izpildpadome pieņem lēmumu saistībā ar šo pieprasījumu saskaņā ar 46. paragrāfu.

Izpildpadomes lēmumi

46. Izpildpadome pieņem lēmumu saistībā ar objekta inspekcijas pieprasījumu ne vēlāk kā 96 stundas pēc pieprasījuma saņemšanas no pieprasošās Dalībvalsts. Lēmums apstiprināt objekta inspekciju var tikt pieņemts ar vismaz 30 Izpildpadomes locekļu balsu skaitu. Ja Izpildpadome neapstiprina inspekciju, sagatavošanas darbi tiek pārtraukti un turpmākas darbības saistībā ar šo pieprasījumu netiek veiktas.

47. Ne vēlāk kā 25 dienas pēc objekta inspekcijas apstiprināšanas saskaņā ar 46. paragrāfu inspekcijas darba grupa ar Ģenerāldirektora starpniecību nodod Izpildpadomei inspekcijas norises ziņojumu. Inspekcijas turpināšana tiek uzskatīta par apstiprinātu, ja vien Izpildpadome ne vēlāk kā 72 stundas pēc inspekcijas norises ziņojuma saņemšanas ar locekļu vairākuma balsojumu nenolemj neturpināt pārbaudi. Ja Izpildpadome nolemj neturpināt pārbaudi, pārbaude tiek pārtraukta, un inspekcijas darba grupa atstāj pārbaudāmo teritoriju un Pārbaudāmās Dalībvalsts teritoriju cik vien ātri iespējams saskaņā ar Protokola II daļas 109. un 110. paragrāfu.

48. Objekta inspekcijas norises laikā inspekcijas darba grupa ar Ģenerāldirektora starpniecību ir tiesīga iesniegt Izpildpadomei priekšlikumu izdarīt urbumu. Izpildpadome pieņem lēmumu saistībā ar šādu priekšlikumu ne vēlāk kā 72 stundas pēc priekšlikuma saņemšanas. Lēmumu apstiprināt urbuma veikšanu pieņem Izpildpadomes locekļu vairākums.

49. Inspekcijas darba grupa ir tiesīga ar Ģenerāldirektora starpniecību pieprasīt Izpildpadomei pagarināt inspekcijas norises laiku maksimāli par 70 dienām, pārsniedzot 60 dienu laika termiņu, kas noteikts Protokola II daļas 4. paragrāfā, ja inspekcijas darba grupa uzskata šādu pagarinājumu par būtisku tās mandāta izpildei. Inspekcijas darba grupa norāda savā pieprasījumā, kuras no darbībām un tehnikām, kas uzskaitītas Protokola II daļas 69.paragrāfā, tā ir iecerējusi veikt pagarinājuma laikā. Izpildpadome pieņem lēmumu par pagarinājuma pieprasījumu ne vēlāk kā 72 stundas pēc pieprasījuma saņemšanas. Lēmumu, apstiprināt inspekcijas norises pagarinājumu, pieņem Izpildpadomes locekļu vairākums.

50. Jebkurā laikā, kas seko pēc objekta inspekcijas pagarinājuma apstiprināšanas, saskaņā ar 47. paragrāfu, inspekcijas darba grupa ir tiesīga ar Ģenerāldirektora starpniecību iesniegt Izpildpadomei rekomendāciju pārtraukt inspekciju. Šāda rekomendācija tiek uzskatīta par apstiprinātu, ja vien Izpildpadome ne vēlāk kā 72 stundas pēc šīs rekomendācijas saņemšanas ar tās locekļu divu trešdaļu vairākuma balsojumu neapstiprina inspekcijas pārtraukšanu. Inspekcijas pārtraukšanas gadījumā inspekcijas darba grupa atstāj inspekcijas teritoriju un Pārbaudāmās Dalībvalsts teritoriju cik vien ātri iespējams saskaņā ar Protokola II daļas 109. un 110. paragrāfu.

51. Pieprasošā Dalībvalsts un Pārbaudāmā Dalībvalsts ir tiesīgas piedalīties Izpildpadomes pārrunās par objekta inspekcijas pieprasījumu bez balsošanas tiesībām. Pieprasošā Dalībvalsts un Pārbaudāmā Dalībvalsts ir tiesīgas bez balss tiesībām piedalīties arī jebkurā no turpmākajām Izpildpadomes pārrunām, kas saistītas ar šo inspekciju.

52. Ģenerāldirektors informē visas Dalībvalstis 24 stundu laikā par jebkuriem Izpildpadomes lēmumiem un tās saņemtajiem ziņojumiem, priekšlikumiem, pieprasījumiem un rekomendācijām saskaņā ar 46. - 50. paragrāfu.

Izpildpadomes objekta inspekcijas apstiprinājumam sekojošās darbības

53. Izpildpadomes apstiprinātu objekta inspekciju nekavējoties veic inspekcijas darba grupa, kuru nozīmē Ģenerāldirektors, saskaņā ar šī Līguma un Protokola noteikumiem. Inspekcijas darba grupa ierodas darbības vietā ne vēlāk kā sešas dienas pēc datuma, kad Izpildpadome saņēmusi objekta inspekcijas pieprasījumu no pieprasošās Dalībvalsts.

54. Ģenerāldirektors izsniedz inspekcijas mandātu objekta inspekcijas veikšanai. Inspekcijas mandāts satur informāciju, kas norādīta Protokola II daļas 42. paragrāfā.

55. Saskaņā ar Protok ola II daļas 43. paragrāfu Ģenerāldirektors informē Pārbaudāmo Dalībvalsti par inspekciju ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotās inspekcijas darba grupas ierašanās darbības vietā.

Objekta inspekcijas veikšana

56. Katra Dalībvalsts atļauj Organizācijai veikt objekta inspekciju tās teritorijā vai vietās, kas atrodas tās jurisdikcijā vai kontrolē saskaņā ar šī Līguma un Protokola noteikumiem. Tomēr Dalībvalstīm ir tiesības neatļaut vienlaicīgas objektu inspekcijas to teritorijā vai vietās, kas atrodas to jurisdikcijā vai kontrolē.

57. Saskaņā ar šī Līguma un Protokola noteikumiem Pārbaudāmajai Dalībvalstij ir:

(a) tiesības un pienākums veikt visu nepieciešamo, lai demonstrētu savu atbilstību šī Līguma noteikumiem un šādā veidā veicināt inspekcijas darba grupas mandāta izpildi;

(b) tiesības veikt pasākumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, lai aizsargātu nacionālās drošības intereses un nepieļautu konfidenciālās informācijas, kas nav saistīta ar inspekcijas mērķi, atklāšanu;

(c) pienākums nodrošināt pieeju inspekcijas teritorijai vienīgi, lai noskaidrotu faktus, kas atbilst inspekcijas mērķim, ņemot vērā apakšparagrāfu (b) un jebkuras konstitucionālās saistības, kuras tai ir attiecībā uz īpašumtiesībām vai pārmeklēšanas un konfiskācijas darbībām;

(d) pienākums neizmantot šo paragrāfu vai Protokola II daļas 88. paragrāfu, lai slēptu jebkādus tās saistību saskaņā ar I. pantu pārkāpumus; un

(e) pienākums nekavēt inspekcijas darba grupas iespējas pārvietoties Pārbaudāmās teritorijas ietvaros un veikt inspekcijas darbības saskaņā ar šo Līgumu un Protokolu.

Objekta inspekcijas aspektā pieeja nozīmē inspekcijas darba grupas, kā arī inspekcijas aprīkojuma fizisku pieejamību un inspekcijas darbību veikšanu pārbaudāmās teritorijas ietvaros.

58. Objekta inspekcija tiek veikta iespēju robežās netraucējošā veidā līdztekus efektīvai un savlaicīgai inspekcijas mandāta izpildei saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas Protokolā. Iespēju robežās, inspekcijas darba grupa veic darbības, kas netraucē iekārtas/objekta darbību, ja nepieciešams, pārejot pie darbībām, kas ietekmē iekārtas/objekta darbību ar mērķi apkopot pietiekošu informāciju, lai izvērtētu iespējamo neatbilstību šim Līgumam. Inspektori apkopo tikai informāciju un datus, saskaņā ar pārbaudes mērķiem un cenšas samazināt iejaukšanos Pārbaudāmās Dalībvalsts normālajā darbībā.

59. Pārbaudāmā Dalībvalsts sniedz palīdzību inspekcijas darba grupai objekta inspekcijas laikā un veicina tās darbu.

60. Ja Pārbaudāmā Dalībvalsts, darbojoties saskaņā ar Protokola II daļas 86. - 96. paragrāfu, ierobežo pieeju Pārbaudāmās teritorijas robežās, tā, konsultācijās ar Inspekcijas Darba Grupu veic pamatotas darbības, lai ar alternatīvu līdzekļu starpniecību demonstrētu tās atbilstību šim Līgumam.

Novērotājs

61. Attiecībā uz novērotāju, tiek piemērots sekojošais:

(a) Pieprasošā Dalībvalsts saskaņā ar Pārbaudāmās Dalībvalsts piekrišanu ir tiesīga nosūtīt pārstāvi, kas ir pieprasošās Dalībvalsts vai kādas trešās Dalībvalsts pilsonis, lai novērotu objekta inspekcijas veikšanu;

(b) Pārbaudāmā Dalībvalsts informē Ģenerāldirektoru par tās piekrišanu vai nepiekrišanu ierosinātajam novērotājam 12 stundu laikā pēc Izpildpadomes objekta inspekcijas apstiprinājuma;

(c) Piekrišanas gadījumā Pārbaudāmā Dalībvalsts garantē novērotājam pieeju saskaņā ar Protokolu;

(d) Pārbaudāmā Dalībvalsts parastos apstākļos piekrīt ierosinātajam novērotājam, bet, ja Pārbaudāmā Dalībvalsts izsaka atteikumu, šis fakts tiek atzīmēts inspekcijas ziņojumā.

No pieprasošo Dalībvalstu kopuma drīkst būt ne vairāk kā trīs novērotāji.

Ziņojumi Par Objekta Inspekciju

62. Ziņojumi par Inspekciju satur:

(a) inspekcijas darba grupas veikto darbību aprakstu;

(b) inspekcijas darba grupas noskaidrotos faktus, kas attiecas uz inspekcijas mērķi;

(c) atskaiti par objekta inspekcijas laikā sniegto sadarbību;

(d) sniegtās ieceļošanas apmēru faktisko aprakstu, ieskaitot darba grupai objekta inspekcijas laikā sniegtos alternatīvos līdzekļus; un

(e) jebkuras citas detaļas, kas atbilst inspekcijas mērķim.

Inspektoru veiktie atšķirīgie novērojumi var tikt pievienoti ziņojumam.

63. Ģenerāldirektors sniedz Pārbaudāmajai Dalībvalstij inspekcijas ziņojumu projektus. Pārbaudāmajai Dalībvalstij ir tiesības 48 stundu laikā sniegt Ģenerāldirektoram komentārus un paskaidrojumus un norādīt uz jebkuru informāciju un datiem, kurus tā uzskata par neatbilstošiem inspekcijas mērķiem un kuri nav izplatāmi ārpus Tehniskā Sekretariāta. Ģenerāldirektors izskata Pārbaudāmās Dalībvalsts veiktos inspekciju ziņojumu projektu izmaiņu ierosinājumus un iespēju robežās tās iekļauj ziņojumā. Ģenerāldirektors pievieno inspekcijas ziņojumam arī Pārbaudāmās Dalībvalsts iesniegtos komentārus un paskaidrojumus.

64. Ģenerāldirektors nekavējoties nodod inspekcijas ziņojumu pieprasošajai Dalībvalstij, Pārbaudāmajai Dalībvalstij, Izpildpadomei un visām citām Dalībvalstīm. Ģenerāldirektors nekavējoties nodod Izpildpadomei un visām citām Dalībvalstīm arī jebkuru paraugu analīžu rezultātus, kas iegūti attiecīgajās laboratorijās saskaņā ar Protokola II daļas 104. paragrāfu, atbilstošus datus no Starptautiskās Novērošanas Sistēmas, pieprasošās un Pārbaudāmās Dalībvalsts novērtējumus, kā arī jebkuru citu informāciju, kuru Ģenerāldirektors uzskata par atbilstošu. Inspekcijas norises ziņojuma gadījumā, kas minēts 47. paragrāfā, Ģenerāldirektors nodod ziņojumu Izpildpadomei laika posmā, kas noteikts šajā paragrāfā.

65. Izpildpadome saskaņā ar tās pilnvarām un funkcijām, izskata inspekcijas ziņojumu un jebkurus materiālus, kuri tai ir sniegti saskaņā ar 64. paragrāfu, un izskata jebkuras izteiktās bažas attiecībā uz:

(a) to, vai ir notikusi jebkāda neatbilstība šim Līgumam; un

(b) to, vai ir tikušas ļaunprātīgi izmantotas tiesības pieprasīt objekta inspekciju.

66. Ja, ievērojot savas pilnvaras un funkcijas, Izpildpadome nonāk pie slēdziena, ka var būt nepieciešamas tālākas darbības attiecībā uz 65. paragrāfu, tā veic atbilstošus pasākumus saskaņā ar V pantu.

Nepamatoti vai ļaunprātīgi objekta inspekciju pieprasījumi

67. Ja Izpildpadome neapstiprina objekta inspekciju balstoties uz inspekcijas pieprasījuma nepamatotību vai ļaunprātību, vai, ja inspekcija tiek pārtraukta balstoties uz analoģiskiem iemesliem, Izpildpadome izskata iespēju un nolemj vai veikt atbilstošus pasākumus, lai labotu situāciju, ieskaitot sekojošo:

(a) pieprasa pieprasošajai Dalībvalstij samaksu par jebkādu Tehniskā Sekretariāta veikto sagatavošanas darbu izmaksām;

(b) aptur pieprasošās Dalībvalsts tiesības pieprasīt objekta inspekciju uz laiku, kuru nosaka Izpildpadome; un

(c) uz laiku aptur pieprasošās Dalībvalsts tiesības darboties Izpildpadomē.

 

E. SLEPENĪBAS NODROŠINĀŠANAS PASĀKUMI

68. Ar nolūku:

(a) veicināt savlaicīgu šaubu par atbilstību, kas radušās no iespējama nepareiza pārbaudes datu skaidrojuma attiecībā uz ķīmiskajiem sprādzieniem, atrisinājumu; un

(b) sniegt atbalstu to staciju kalibrēšanā, kas ir Starptautiskās Novērošanas Sistēmas tīkla sastāvdaļas, katra Dalībvalsts apņemas sadarboties ar Organizāciju un citām Dalībvalstīm, veicot atbilstošus pasākumus, kā tas paredzēts Protokola III daļā.

V PANTS

PASĀKUMI, LAI LABOTU SITUĀCIJU UN NODROŠINĀTU ATBILSTĪBU, IESKAITOT SANKCIJAS

1. Konference, ņemot vērā, inter alia, Izpildpadomes rekomendācijas, veic nepieciešamos pasākumus, kas noteikti 2. un 3. pargarāfā, lai nodrošinātu atbilstību šim līgumam un lai novērstu un labotu jebkuru situāciju, kas ir pretrunā ar šī Līguma noteikumiem.

2. Gadījumos, ja kādu no Dalībvalstīm Konference vai Izpildpadome ir lūgusi labot kādu situāciju, kas rada problēmas attiecībā uz atbilstību, un tā nav izpildījusi šo lūgumu noteiktajā laikā, Konference ir tiesīga, inter alia, nolemt ierobežot vai apturēt šīs Dalībvalsts ar šo Līgumu saskanošo tiesību un privilēģiju izpildi līdz brīdim, kas Konference pieņem citu lēmumu.

3. Gadījumos, kad zaudējumus šī Līguma objektam un mērķim varētu būt izraisījusi neatbilstība šī Līguma pamatsaistībām, Konference ir tiesīga rekomendēt Dalībvalstīm veikt kopīgus pasākumus, kas ir saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

4. Konference vai, alternatīvi, ja gadījums ir steidzams, Izpildpadome ir tiesīga pievērst attiecīgajam jautājumam, ieskaitot atbilstošu informāciju un secinājumus, Apvienoto Nāciju Organizācijas uzmanību.

VI PANTS

STRĪDU atrisināšana

1. Strīdus, kas rodas šī Līguma piemērošanā un interpretācijā, risina saskaņā ar šī Līguma attiecīgajiem noteikumiem un saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu noteikumiem.

2. Gadījumā, ja strīds rodas starp divām vai vairākām Dalībvalstīm vai starp vienu vai vairākām Dalībvalstīm un Organizāciju par šī līguma piemērošanu un interpretāciju, iesaistītās puses veic kopīgas konsultācijas, lai sasniegtu ātru strīda risinājumu sarunu vai citu miermīlīgu pasākumu ceļā pēc pušu izvēles, ieskaitot griešanos pēc palīdzības atbilstošajās šī Līguma institūcijās un, pēc abpusējas vienošanās, ANO Starptautiskajā Tiesā saskaņā ar Tiesas Statūtiem. Iesaistītās puses informē Izpildpadomi par veiktajiem pasākumiem.

3. Izpildpadome ir tiesīga veicināt strīda, kas var rasties saistībā ar šī Līguma pielietošanu un interpretāciju, risināšanu veicot jebkurus pasākumus, kurus tā uzskata par piemērotiem, ieskaitot tās starpniecības piedāvāšanu, Dalībvalstu, kuru starpā izcēlies strīds, aicināšanu meklēt risinājumu izmantojot, pašu izvēlētu procesu, Konferences uzmanības pievēršanu lietai un laika termiņa rekomendēšanu jebkurai nolemtai procedūrai.

4. Konference izskata jautājumus, kas saistīti ar strīdiem, kurus izraisījušas Dalībvalstis vai kuriem tās uzmanību ir pievērsusi Izpildpadome. Konference, ja tā uzskata to par nepieciešamu, izveido vai pilnvaro institūcijas uzdevumiem, kas saistīti ar šo strīdu risināšanu saskaņā ar II panta 26. (j) paragrāfu.

5. Konference un Izpildpadome ir atsevišķi pilnvarotas, ar iepriekšēju Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas sankciju, lūgt ANO Starptautisko Tiesu sniegt konsultatīvu viedokli par jebkuru juridisku jautājumu, kas rodas Organizācijas darbības ietvaros. Šiem nolūkiem starp Organizāciju un Apvienoto Nāciju organizāciju tiek noslēgts līgums saskaņā ar II panta 38. (h) paragrāfu.

6. Šis Pants neietekmē IV. un V. pantu.

 

VII PANTS

LABOJUMI

1. Pēc šī Līguma spēkā stāšanās brīža jebkura Dalībvalsts jebkurā brīdī var ierosināt veikt labojumus šajā Līgumā, Protokolā vai Protokola Pielikumos. Jebkura Dalībvalsts ir arī tiesīga ierosināt izmaiņas Protokolā un Pielikumos saskaņā ar 7. paragrāfu. Labojumu ierosinājumi tiek veikti saskaņā ar 2. un 6. paragrāfā noteiktajām procedūrām. Labojumu ierosinājumi, kas ir saskaņā ar 7. paragrāfu, tiek veikti saskaņā ar 8. paragrāfā noteiktajām procedūrām.

2. Ierosināto labojumu izskata un pieņem tikai Labojumu Konference.

3. Jebkurš labojumu ierosinājums tiek iesniegts Ģenerāldirektoram, kas nodod to visām Dalībvalstīm un Depozitārijam un noskaidro Dalībvalstu viedokļus par to, vai ir nepieciešams sasaukt Labojumu Konferenci, lai izskatītu ierosinājumu. Ja Dalībvalstu vairākums ne vēlāk kā 30 dienas pēc Ģenerāldirektora paziņojuma informē viņu par to, ka tās atbalsta tālāku ierosinājuma izskatīšanu, Ģenerāldirektors sasauc Labojumu Konferenci, uz kuru tiek aicinātas visas Dalībvalstis.

4. Labojumu Konference tiek sasaukta nekavējoties pēc Konferences regulārās sēdes, ja vien visas Dalībvalstis, kas atbalsta Labojumu Konferenci, nepieprasa tās ātrāku sasaukšanu. Nekādā gadījumā Labojumu Konference netiek sasaukta mazāk kā 60 dienas pēc ierosinātā labojuma paziņošanas.

5. Labojumus pieņem Labojumu Konference, balstoties uz Dalībvalstu vairākuma pozitīvu balsojumu, nevienai no Dalībvalstīm nebalsojot pret attiecīgo ierosinājumu.

6. Labojumi stājas spēkā visām Dalībvalstīm 30 dienas pēc ratifikācijas instrumentu iesniegšanas vai pēc visu Dalībvalstu, kas pozitīvi balsojušas Labojumu Konferencē, piekrišanas.

7. Lai nodrošinātu šī Līguma dzīvotspēju un efektivitāti Protokola I un III daļā un Protokola Pielikumu Nr.1 un 2 izmaiņas tiek veiktas saskaņā ar 8. paragrāfu, ja ierosinātās izmaiņas ir saistītas tikai ar administratīvas un tehniskas dabas jautājumiem. Visos pārējos Protokola un tā Pielikumu noteikumos izmaiņas netiek izdarītas saskaņā ar 8. paragrāfu.

8. 7. paragrāfā minētās ierosinātās izmaiņas tiek veiktas saskaņā ar sekojošām procedūrām:

(a) ierosināto izmaiņu teksti kopā ar nepieciešamo informāciju tiek nodoti Ģenerāldirektoram. Papildus informāciju ierosinājuma novērtēšanai var iesniegt jebkura Dalībvalsts un Ģenerāldirektors. Ģenerāldirektors nekavējoties informē par jebkādiem šādiem ierosinājumiem un informāciju visas Dalībvalstis, Izpildpadomi un Depozitāriju;

(b) ne vēlāk kā 60 dienas pēc saņemšanas Ģenerāldirektors novērtē ierosinājumu, lai noteiktu visas tā iespējamās sekas šī Līguma noteikumiem un to izpildei, un sniedz jebkādu šādu informāciju visām Dalībvalstīm un Izpildpadomei;

(c) Izpildpadome izpēta ierosinājumu ievērojot visu par to pieejamo informāciju, ieskaitot to, vai šis ierosinājums atbilst 7. paragrāfa prasībām. Ne vēlāk kā 90 dienas pēc saņemšanas Izpildpadome paziņo savas rekomendācijas ar atbilstošiem paskaidrojumiem visu Dalībvalstu ievērībai. Dalībvalstis paziņo par saņemšanu 10 dienu laikā;

(d) Ja Izpildpadome rekomendē visām Dalībvalstīm pieņemt ierosinājumu, tas tiek uzskatīts par apstiprinātu, ja neviena no Dalībvalstīm 90 dienu laikā no rekomendācijas saņemšanas brīža nav izteikusi iebildumus. Ja Izpildpadome rekomendē noraidīt ierosinājumu, tas tiek uzskatīts par noraidītu, ja neviena no Dalībvalstīm 90 dienu laikā no rekomendācijas saņemšanas brīža nav iebildusi pret noraidīšanu;

(e) Ja Izpildpadomes rekomendācija netiek atbalstīta, kā to pieprasa (d) apakšparagrāfs, lēmums par ierosinājumu, ieskaitot to, vai tas atbilst 7. paragrāfa prasībām, tiek izskatīts nākošajā Konferences sesijā kā saturisks jautājums;

(f) Ģenerāldirektors informē visas Dalībvalstis un Depozitāriju par jebkuru ar šo Paragrāfu saistītu lēmumu;

(g) Izmaiņas, kas ir apstiprinātas saskaņā ar šo procedūru, stājas spēkā visām Dalībvalstīm 180 dienas pēc Ģenerāldirektora paziņojuma par to apstiprināšanu, ja vien Izpildpadome nav rekomendējusi vai Konference nav apstiprinājusi citu laika periodu.

 

VIII PANTS

LĪGUMA PĀRSKATĪŠANA

1. Ja vien Dalībvalstu vairākums nav nolēmis par savādāku rīcību, desmit gadus pēc šī Līguma spēkā stāšanās brīža tiek sasaukta Dalībvalstu Konference, lai pārskatītu šī Līguma darbību un efektivitāti ar mērķi pārliecināties par šī Līguma Preambulas mērķu un nolūku un Līguma noteikumu izpildi. Šādā pārskatā tiek ņemta vērā jebkāda jauna tehniskā un tehnoloģiskā attīstība, kas attiecas uz šo Līgumu. Pamatojoties uz jebkuras Dalībvalsts lūgumu, Pārskata Konference izskata iespēju atļaut pazemes kodolsprādzienu veikšanu miermīlīgiem mērķiem. Ja Pārskata Konference vienprātīgi nolemj atļaut šādus kodolsprādzienus, tā nekavējoties sāk darbu, lai rekomendētu Dalībvalstīm atbilstošu šī Līguma labojumu, kas nepieļautu nekādus militārus guvumus no šādiem kodolsprādzieniem. Par jebkuru šādu ierosināto labojumu jebkura Dalībvalsts ziņo Ģenerāldirektoram un ar to rīkojas saskaņā ar VII panta noteikumiem.

2. Turpmāk sekojošas Pārskata Konferences ar desmit gadu intervālu tiek sasauktas ar analoģisku mērķi, ja par to nolemj Konference kā par procesuālu jautājumu iepriekšējā gadā. Šādas Konferences var tikt sasauktas ar intervālu ne mazāku par desmit gadiem, ja par to ir nolēmusi Konference kā par saturisku jautājumu.

3. Parastos apstākļos jebkura Pārskata Konference tiek sasaukta nekavējoties pēc regulārās ikgadējās Konferences sesijas, kas ir noteikts II pantā.

 

IX PANTS

DARBĪBAS LAIKS UN DENONSĒŠANA

1. Šī Līguma darbības laiks ir neierobežots.

2. Jebkura Dalībvalsts, realizējot savu nacionālo suverenitāti, ir tiesīga denonsēt šo Līgumu, ja tā ir nolēmusi, ka ārkārtēji notikumi, kas saistīti ar šī Līguma priekšmetu, apdraud tās augstākās intereses.

3. Denonsēšana tiek veikta paziņojot par to sešus mēnešus iepriekš visām citām Dalībvalstīm, Izpildpadomei, Depozitārijam un Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības Padomei. Paziņojumā par denonsēšanu iekļauj paziņojumu par ārkārtējo notikumu vai notikumiem, kurus attiecīgā Dalībvalsts uzskata par tās valstisko interešu apdraudošiem.

 

X PANTS

PROTOKOLA UN PIELIKUMU STATUSS

Šī Līguma Pielikumi, Protokols un Protokola Pielikumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas. Jebkura atsauce uz šo Līgumu iekļauj šī Līguma Pielikumus, Protokolu un Protokola Pielikumus.

 

XI PANTS

PARAKSTĪŠANA

Šis Līgums ir atvērts parakstīšanai visām Valstīm pirms tā spēkā stāšanās brīža.

XII PANTS

RATIFIKĀCIJA

Šis Līgums ir ratificējams tā Līguma Parakstītājās Valstīs saskaņā ar to atbilstošajām konstitucionālajām procedūrām.

XIII PANTS

PIEVIENOŠANĀS

Jebkura Valsts, kas nav parakstījusi šo Līgumu pirms tā spēkā stāšanās brīža, var pievienoties tam jebkurā vēlākā laikā.

XIV. PANTS

STĀŠANĀS SPĒKĀ

1. Šis Līgums stājas spēkā 180 dienas pēc datuma, kad visas šī Līguma Pielikumā Nr.2 uzskaitītās Valstis iesniedz ratifikācijas instrumentus, bet nekādā gadījumā ne agrāk kā divus gadus pēc tā atvēršanas parakstīšanai.

2. Gadījumā, ja šis Līgums nestājas spēkā trīs gadus pēc tā atvēršanas parakstīšanai datuma, Depozitārijs sasauc to Valstu, kas jau ir iesniegušas savus ratifikācijas instrumentus, Konferenci pēc šo Valstu vairākuma lūguma. Šī Konference novērtē to, cik lielā mērā ir ievērotas prasības, kas izvirzītas 1. paragrāfā, un apspriež, un vienbalsīgi apstiprina, kādi pasākumi, kas saskan ar starptautiskajām tiesībām, veicami, lai paātrinātu ratifikācijas procesu, lai veicinātu ātrāku šī Līguma stāšanos spēkā.

3. Ja Konference, kas minēta 2. paragrāfā, vai citas šādas konferences nav nolēmušas par savādāku rīcību, šis process tiek atkārtots sekojošās šī Līguma atvēršanas parakstīšanai gadskārtās līdz tā spēkā stāšanās brīdim.

4. Visas Līguma Parakstītājas Valstis tiek aicinātas piedalīties Konferencē, kas minēta 2. paragrāfā, un jebkurās sekojošajās konferencēs, kas minētas 3. paragrāfā, kā novērotājas.

5. Valstīm, kuru ratifikācijas vai pievienošanās instrumenti tiek iesniegti pēc šī Līguma spēkā stāšanās brīža, tas stājas spēkā 30 dienas pēc to ratifikācijas vai pievienošanās instrumentu iesniegšanas datuma.

 

XV PANTS

ATRUNAS

Šī Līguma Pantiem un Pielikumiem nevar veikt nekādas atrunas. Šī Līguma Protokola un Protokola Pielikumu noteikumos nevar veikt atrunas attiecībā uz līguma mērķi un nolūku.

 

XVI. PANTS

DEPOZITĀRIJS

1. Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs ir šī Līguma Depozitārijs un pieņem parakstus, ratifikācijas instrumentus un pievienošanās instrumentus.

2. Depozitārijs nekavējoties informē visas Līguma Parakstītājas Valstis un Valstis, kas pievienojas, par katra paraksta datumu, katra ratifikācijas vai pievienošanās instrumenta iesniegšanas datumu, šī Līguma spēkā stāšanās datumu un jebkuriem tā labojumiem un izmaiņām, kā arī par citu paziņojumu saņemšanu.

3. Depozitārijs nosūta Līguma Parakstītāju Valstu un Valstu, kas pievienojas, Valdībām atbilstoši sertificētas šī Līguma kopijas.

4. Šo Līgumu reģistrē Depozitārijs saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 102. pantu.

 

XVII PANTS

AUTENTISKI TEKSTI

Šis Līgums, kura teksti arābu, ķīniešu, angļu, franču, krievu un spāņu valodās ir vienlīdz autentiski, tiek uzglabāts pie Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāra.

 

LĪGUMA PIELIKUMS Nr.1

Valstu saraksts saskaņā ar II panta 28. paragrāfu

Āfrika

Alžīrija, Angola, Benina, Botsvana, Burkina-faso, Burundi, Kamerūna, Zaļā Raga salas, Centrālāfrikas Republika, Čada, Komora, Kongo, Kotdivuāra, Džibuti, Ēģipte, Ekvatoriālā Gvineja, Eritreja, Etiopija, Gabona, Gambija, Gvineja, Gvineja - Bisava, Kenija, Lesoto, Libērija, Lībijas, Madagaskara, Malāvi, Mali, Mauritānija, Maurīcija, Maroka, Mozambika, Namībija, Nigēra, Nigērija, Ruanda, Santomē un Prinsipi, Senegāla, Seišelu salas, Sjerraleone, Somālija, Dienvidāfrika Republika, Sudāna, Svazilenda, Togo, Tunisija, Uganda, Apvienotā Tanzānijas Republika, Zaira, Zambija, Zimbabve.

Austrumeiropa

Albānija, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercogovina, Bulgārija, Horvātija, Čehijas Republika, Igaunija, Gruzija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Polija, Moldovas Republika, Rumānija, Krievijas Federācija, Slovākija, Slovēnija, bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija, Ukraina, Dienvidslāvija.

Latīņamerika un Karību jūras valstis

Antigva un Barbuda, Argentīna, Bahamusalas, Barbadosa, Beliza, Bolīvija, Brazīlija, Čīle, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Dominika, Dominika, Ekvadora, Salvadora, Grenada, Gvatemala, Gajana, Haiti, Hondurasa, Jamaika, Meksika, Nikaragva, Panama, Paragvaja, Peru, Sentkitsa un Nevisa, Sentlūsija, Sentvinsenta un Grenadīnas, Surinama, Trinidada un Tobago, Urugvaja, Venecuēla.

Vidējie Austrumi un Dienvidāzija

Afganistāna, Bahreina, Bangladeša, Butāna, Indija, Irāna (Islama Republika), Irāka, Izraēla, Jordānija, Kazahstāna, Kuveita, Kirgizstāna, Libāna, Maldivija, Nepāla, Omāna, Pakistāna, Katara, Sauda Arābija, Šrilanka, Sīrijas Arābu Rebublika, Tadžikistāna, Turkmenistāna, Apvienotie Arābu Emirāti, Uzbekistāna, Jemena.

Ziemeļamerika un Rietumeiropa

Andora, Austrija, Belģija, Kanāda, Kipra, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Vatikāns, Islande, Īrija, Itālija, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, Sanmarīno, Spānija, Zviedrija, Šveice, Turcija, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, Amerikas Savienotās Valstis.

Dienvidaustrumāzija, Okeānija un Tālie Austrumi

Austrālija, Bruneja Daresalama, Kambodža, Ķīna, Kuka salas, Korejas Tautas Republika, Fidži, Indonēzija, Japāna, Kiribati, Laosas Demokrātiskā Tautas Republika, Malaizija, Māršala salas, Mikronēzija, Mongolija, Mjanma, Nauru, Jaunzēlande, Niue, Palau, Papua - Jaungvineja, Filipīnas, Korejas Republika, Samoa, Singapūra, Zālamana salas, Taizeme, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vjetnama.

LĪGUMA PIELIKUMS Nr. 2

valstu saraksts saskaņā ar XIV pantu

Atbruņošanās konferences Dalībvalstu saraksts uz 1996.g. 18. jūniju, kuras formāli piedalījās 1996.g. konferences darba sēdē, kuras uzrādītas Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras 1996.g. aprīļa publikācijā “Enerģētiskie kodolreaktori pasaulē” un Atbruņošanās konferences Dalībvalstu saraksts uz 1996.g. 18. jūniju, kuras formāli piedalījās 1996.g. konferences darba sēdē, kuras uzrādītas Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras 1995.g. decembra publikācijā “Pētnieciskie kodolreaktori pasaulē”:

Alžīrija, Argentīna, Austrālija, Austrija, Bangladeša, Beļģija, Brazīlija, Bulgārija, Kanāda, Čīle, Ķīna, Kolumbija, Korejas Demokrātiskā Tautas Republika, Ēģipte, Somija, Francija, Vācija, Ungārija, Indija, Indonēzija, Irāna (Islama Republika), Izraēla, Itālija, Japāna, Meksika, Nīderlande, Norvēģija, Pakistāna, Peru, Polija, Rumānija, Korejas Republika, Krievijas Federācija, Slovākija, Dienvidāfrika, Spānija, Zviedrija, Šveice, Turcija, Ukraina, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, Amerikas Savienotās Valstis, Vjetnama, Zaira.

 

Vispārējā līguma par kodolizmēģinājumu aizliegšanu

Protokols

 

PIRMĀ DAĻA

STARPTAUTISKĀ Novērošanas SISTĒMA UN

STARPTAUTISKĀ DATU CENTRA FUNKCIJAS

A. Vispārējie noteikumi

1. Starptautiskā Novērošanas Sistēma ietver novērošanas iekārtas saskaņā ar IV panta 16. paragrāfu, un attiecīgus komunikācijas līdzekļus.

2. Novērošanas iekārtas, kas ietvertas Starptautiskā Novērošanas Sistēmā, sastāv no tām iekārtām, kas ir norādītas šī Protokola Pielikumā Nr. 1. Starptautiskā Novērošanas Sistēma izpilda tehniskās un ekspluatācijas prasības, kas norādītas attiecīgajās darba instrukcijās.

3. Organizācija, saskaņā ar II pantu, sadarbībā un konsultējoties ar Dalībvalstīm, ja nepieciešams, arī ar citām valstīm un starptautiskām organizācijām, izveido un koordinē Starptautiskās Novērošanas Sistēmas sadarbību un ekspluatāciju, kā arī jebkuru tās tālāko modifikāciju vai attīstību.

4. Dalībvalsts vai cita valsts, kura uzņemas atbildību par Starptautiskās Novērošanas Sistēmas iekārtām, saskaņā ar attiecīgiem līgumiem, nosacījumiem un procedūrām, vienojas ar Tehnisko Sekretariātu un sadarbojas, kopīgi izveidojot, ekspluatējot, modificējot, finansējot un uzturot novērošanas iekārtas, kā arī attiecīgās sertificētās laboratorijas un attiecīgos komunikācijas līdzekļus, kas atrodas attiecīgās valsts jurisdikcijā vai kontrolē, kā arī jebkurā citā vietā, saskaņā ar starptautisko likumdošanu. Šāda sadarbība ir saskaņā ar drošības un autentiskuma prasībām, kā arī atbilst attiecīgās Darba Instrukcijās noteiktām tehniskajām instrukcijām. Attiecīgā valsts piešķir Tehniskajam Sekretariātam tiesības apmeklēt novērošanas iekārtu, lai pārbaudītu aparatūru un komunikāciju līnijas, kā arī piekrīt veikt nepieciešamās izmaiņas aparatūrā un ekspluatācijas procedūrās, lai nodrošinātu atbilstību saskaņotām prasībām. Šādām valstīm Tehniskais Sekretariāts sniedz attiecīgu tehnisko palīdzību, kā to nosaka Izpildpadome, lai nodrošinātu attiecīgās iekārtas funkcionēšanu Starptautiskās Novērošanas Sistēmas ietvaros.

5. Šādas sadarbības metodes un procedūras starp Organizāciju un Dalībvalstīm vai valstīm, kuras vada, vai citādi uzņemas atbildību par Starptautiskās Novērošanas Sistēmas iekārtām, tiek detalizētas un noteiktas attiecīgajos līgumos vai vienošanās katrā atsevišķā gadījumā.

B. Seismoloģiskā novērošana

6. Katra Dalībvalsts apņemas sadarboties starptautiskā seismoloģisko datu apmaiņā, lai palīdzētu pārliecināties par šī līguma izpildi. Sadarbība ietver globāla seismoloģisko novērošanas staciju pamattīkla un papildus tīkla izveidi un ekspluatāciju. Šīs stacijas, saskaņā ar iepriekš noteiktām procedūrām, nodrošina datus Starptautiskam Datu Centram.

7. Pamattīkla stacijas sastāv no 50 stacijām, kas minētas šī Protokola Pielikuma Nr. 1 tabulā 1-A. Šīs stacijas atbilst tehniskām un ekspluatācijas prasībām, kas noteiktas Seismoloģiskās Novērošanas un Starptautiskā Seismoloģisko Datu Apmaiņas Darba Instrukcijā. No pamattīkla stacijām, tieši vai ar nacionālo datu centru starpniecību, tiks veikta nepārtraukta datu pārraide on-line re žīmā uz Starptautisko Datu Centru.

8. Lai papildinātu pamattīklu, papildus tīkls, kas sastāv no 120 stacijām, kuras, tieši vai ar nacionālo datu centru starpniecību, pēc Starptautiskā Datu Centra pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju. Papildus stacijas, kas tiek izmantotas, ir norādītas šī Protokola Pielikuma Nr. 1 tabulā 1-B. Papildus stacijas atbilst tehniskām un ekspluatācijas prasībām, kas noteiktas Seismoloģiskās Novērošanas un Starptautiskā Seismoloģisko Datu Apmaiņas Darba Instrukcijā. Starptautiskais Datu Centrs var jebkurā laikā pieprasīt informāciju on-line režīmā no papildus stacijām.

 

C. Radionuklīdu novērošana

9. Katra Dalībvalsts apņemas sadarboties datu apmaiņā par radionuklīdiem atmosfērā, lai palīdzētu pārliecināties par šī līguma izpildi. Sadarbība ietver globāla radionuklīdu novērošanas staciju tīkla un sertificētu laboratoriju izveidi un ekspluatāciju. Šis tīkls, saskaņā ar iepriekš noteiktām procedūrām, nodrošinās datus Starptautiskajam Datu Centram.

10. Novērošanas staciju tīkls, radionuklīdu mērīšanai atmosfērā, ietver 80 stacijas, kā norādīts šī Protokola Pielikuma Nr. 1 tabulā 2-A. Visas stacijas nodrošina attiecīgo daļiņu novērošanu atmosfērā. 40 no šīm stacijām ir nodrošina arī attiecīgo cēlgāzu novērošanu no šī līguma spēkā stāšanās brīža. Šim nolūkam Konference, tās pirmajā sesijā, apstiprinās Sagatavošanas Komisijas rekomendācijas attiecībā uz tām šī Protokola Pielikuma Nr.1 tabulā 2-A minētas 40 novērošanas stacijām, kuras veic cēlgāzu novērošanu. Konference tās pirmajā ikgadējā sesijā izskata un pieņem plānu, kā dotā novērošanas staciju tīkla ietvaros iespējama cēlgāzu novērošana. Ģenerāldirektors sagatavo ziņojumu Konferencei par ieviešanas metodēm un procedūrām. Visām novērošanas stacijas atbilst tehniskām un ekspluatācijas prasībām, kā norādīts Radionuklīdu Novērošanas un Starptautisko Radionuklīdu Datu Apmaiņas Darba Instrukcijā.

11. Radionuklīdu novērošanas staciju tīkls atbalsta laboratorijas, kuras sertificē Tehniskais Sekretariāts, saskaņā ar attiecīgo Darba Instrukciju, uz līguma pamata par Organizāciju un maksas pakalpojumu principu, par radionuklīdu novērošanas staciju paraugu analīzi. Laboratorijas, kas uzrādītas šī Protokola Pielikuma Nr.1 tabulā 2-B, un ir attiecīgi tehniski nodrošinātas, pēc Tehniskā Sekretariāta pieprasījuma, papildus veic radionuklīdu novērošanas staciju paraugu analīzi. Ar Izpildpadomes piekrišanu, turpmākās laboratorijas Tehniskais Sekretariāts sertificē, lai tās veiktu paraugu parasto analīzi no manuālām novērošanas stacijām, kur tas ir nepieciešams. Visās sertificētās laboratorijas iesniedz analīžu rezultātus Starptautiskajam Datu Centram saskaņā ar tehniskajām un ekspluatācijas prasībām, kas noteiktas Radionuklīdu Novērošanas un Starptautisko Radionuklīdu Datu Apmaiņas Darba Instrukcijā.

 

D. Hidroakustiskā novērošana

12. Katra Dalībvalsts apņemas sadarboties starptautiskā hidroakustisko datu apmaiņā, lai palīdzētu pārliecināties par šī līguma izpildi. Šī sadarbība ietver globāla hidroakustisko novērošanas staciju tīkla izveidi un ekspluatāciju. Šīs stacijas, saskaņā ar iepriekš noteiktām procedūrām, nodrošina datus Starptautiskajam Datu Centram.

13. Hidroakustisko staciju tīkls sastāv no stacijām, kas minētas šī Protokola Pielikuma Nr. 1 tabulā 3, un kopumā šo tīku veido no seši hidrofoni un piecas T-fāzes stacijas. Šīs stacijas atbilst tehniskajām un ekspluatācijas prasībām, kas noteiktas Hidroakustiskās Novērošanas un Starptautisko Hidroakustisko Datu Apmaiņas Darba Instrukcijā.

 

E. Infraskaņas novērošana

14. Katra Dalībvalsts apņemas sadarboties starptautiskā Infraskaņas datu apmaiņā, lai palīdzētu pārliecināties par šī līguma izpildi. Šī sadarbība ietver globāla Infraskaņas novērošanas staciju tīkla izveidi un ekspluatāciju. Šīs stacijas, saskaņā ar iepriekš noteiktām procedūrām, nodrošina datus Starptautiskam Datu Centram.

15. Infraskaņas staciju tīkls sastāv no stacijām, kas minētas šī Protokola Pielikuma Nr. 1 tabulā 4, un kopumā šo tīklu veido 60 stacijas. Šīs stacijas atbilst tehniskajām un ekspluatācijas prasībām, kas noteiktas Infraskaņas Novērošanas un Starptautisko Infraskaņas Datu Apmaiņas Darba Instrukcijā.

 

F. Starptautiskā Datu Centra Funkcijas

16. Starptautiskais Datu Centrs saņem, apkopo, apstrādā, analizē, ziņo un arhīvē datus no Starptautiskās Novērošanas Sistēmas iekārtām, ieskaitot sertificētajās laboratorijās veiktos analīžu rezultātus.

17. Starptautiskajam Datu Centram izmantojamie standartkritēriji un procedūras, notikumu izvērtēšanai, lai veiktu tās funkcijas, īpaši attiecībā uz standartatskaitēm un standartpakalpojumu izpildi Dalībvalstīm, izstrādāti un ietverti Starptautiskā Datu Centra Darba Instrukcijā, kā arī tiek progresīvi attīstīti. Procedūras un kritērijus, kurus sākotnēji izstrādājusi Sagatavošanas Komisija, apstiprina Konference tās pirmajā sesijā.

 

Starptautiskā Datu Centra Standartprodukti

18. Starptautiskais Datu Centrs ikdienas darbā izmanto automātiskās datu apstrādes metodes un cilvēkresursus Starptautiskā Novērošanas Sistēmas neapstrādāto datu analīzei, lai radītu un arhivētu Starptautiskā Datu Centra standartproduktus visām Dalībvalstīm. Šos darba rezultātus izsniedz visām Dalībvalstīm bez maksas, pie kam, gala slēdziena tiesības patur Dalībvalsts, neatkarīgi no notikuma veida, un šo produktu klāstā, cita starpā, ietverams sekojošais:

(a) Visu Starptautiskās Novērošanas Sistēmas noteikto signālu saraksti, kā arī standartnotikumu saraksti un biļeteni, tai skaitā vērtības un ar tām saistītais kļūdas diapazons (pielaides), kas aprēķināts katram notikumam, ko fiksē Starptautiskais Datu Centrs, balstoties uz standartparametru kopu;

(b) Standartnotikumu izvērtēšanas biļeteni, kas tapuši pielietojot Starptautiskā Datu Centra standartnotikumu izvērtēšanas kritērijus katram notikumam, izmantojot raksturojošos parametrus, kas norādīti šī Protokola Pielikumā Nr. 2, ar mērķi raksturot, uzsvērt standartnotikumu biļetenā, un tādējādi izdalīt jeb atsijāt tos notikumus, kas saistīti ar dabas parādībām vai cilvēka darbībām, kas nav saistītas ar kodoldarbībām. Standartnotikumu biļetens norāda, cik lielā mērā katrs notikums atbilst vai neatbilst notikumu izvērtēšanas kritērijiem. Pielietojot standartnotikumu izvērtēšanu, Starptautiskais Datu Centrs sistemātiski palielina un uzlabo savas tehniskās iespējas, gūstot pieredzi Starptautiskās Novērošanas Sistēmas darbības ietvaros;

(c) dienesta ziņojumi, kuros apkopoti Starptautiskā Datu Centra iegūtie un arhivētie dati, Starptautiskā Datu Centra produkti un Starptautiskās Novērošanas Sistēmas un Starptautiskā Datu Centra darbība un ekspluatācijas statuss; un

(d) Starptautiskā Datu Centra sagatavotās produktu Palīgpaketes vai Izvilkumi, kas norādīti apakšparagrāfos (a) līdz (c), kuri izvēlēti saskaņā ar attiecīgās Dalībvalsts individuālu pieprasījumu.

19. Starptautiskais Datu Centrs, neprasot maksu no Dalībvalstīm, veic speciālos pētījumus, lai ekspertu analīzes rezultātā nodrošinātu padziļinātu tehnisko pārskatu par datiem, kas saņemti no Starptautiskās Novērošanas Sistēmas, ja to pieprasa Organizācija vai Dalībvalsts, lai uzlabotu noteiktās vērtības standartsignālam un notikumu parametriem.

Starptautiskā Datu Centra Pakalpojumi Dalībvalstīm

20. Starptautiskais Datu Centrs Dalībvalstīm nodrošina atvērtu, vienlīdzīgu, savlaicīgu un ērtu pieeju visiem Starptautiskās Novērošanas Sistēmas datiem, gan neapstrādātiem, gan arī jau apstrādātiem datiem, kā arī visiem citiem Starptautiskās Novērošanas Sistēmas datiem, kas glabājas Starptautiskā Datu Centra arhīvā, vai, ar Starptautiskā Datu Centra starpniecību, Starptautiskā Novērošanas Sistēmas iekārtu datiem. Datu pieejamības un nodrošināšanas metodes ietver sekojošus pakalpojumus:

(a) Starptautiskās Novērošanas Sistēmas datu, Starptautiskā Datu Centra produktu vai to daļu, ko pieprasa attiecīgā Dalībvalsts, automātiska un regulāra nodrošināšana un piegāde Dalībvalstij;

(b) Datu vai produktu, kas radīti saskaņā ar Dalībvalstu ad hoc pieprasījumiem pēc Starptautiskā Datu Centra un Starptautiskās Novērošanas Sistēmas iekārtu datu un produktu arhīvu ziņām, ieskaitot interaktīvu elektronisku pieeju Starptautiskais Datu Centra datu bāzēm, nodrošināšana Dalībvalstīm; un

(c) Palīdzība atsevišķām Dalībvalstīm, ekspertiem, veicot tehnisko Starptautiskās Novērošanas Sistēmas datu un citu atbilstošu datu, kurus sniegusi pieprasošā Dalībvalsts, analīzi, pēc šo Dalībvalstu lūguma un iespēju robežās bez maksas, lai palīdzētu attiecīgai Dalībvalstij noteikt specifisko notikumu avotu jeb izcelsmi. Šādas tehniskās analīzes rezultāts tiek uzskatīts par pieprasošās Dalībvalsts produktu, bet ir pieejams visām Dalībvalstīm.

Starptautiskā Datu Centra pakalpojumi, kas norādīti apakšparagrāfos (a) un (b) pieejami bez maksas katrai Dalībvalstij. Datu apjomu un formātu nosaka Starptautiskā Datu Centra Darba Instrukcija.

Nacionālā Notikumu Izvērtēšana

21. Ja to pieprasa kāda no Dalībvalstīm, Starptautiskais Datu Centrs, attiecībā un jebkuru no saviem standartproduktiem, regulāri un automātiski pielieto attiecīgajā Dalībvalstī pieņemtos nacionālos notikumu izvērtēšanas kritērijus un sniedz šādas analīzes rezultātus šai Dalībvalstij. Šis pakalpojums tiek veikts bez maksas attiecīgai Dalībvalstij. Šādu nacionālo notikumu izvērtēšanas procesu rezultāts uzskatāms par pieprasošās Dalībvalsts produktu.

Tehniskā Palīdzība

22. Starptautiskais Datu Centrs, ja nepieciešams, sniedz sekojošu tehnisko palīdzību atseviškām Dalībvalstīm:

(a) Datu un produktu atlases un izvērtēšanas prasību formulēšanā;

(b) Iespēju robežās, bez maksas attiecīgai Dalībvalstij, uzstādot Starptautiskajā Datu Centrā šīs Dalībvalsts piegādātos kompjūteralgoritmus vai programmu nodrošinājumu, lai apstrādātu jaunus signālu un notikumu parametrus, kas nav iekļauti Starptautiskā Datu Centra Darba Instrukcijā. Rezultāti tiek uzskatīti par attiecīgās Dalībvalsts produktiem; un

(c) Palīdzot Dalībvalstīm attīstīt iespējas saņemt, apstrādāt un analīzēt Starptautiskās Novērošanas Sistēmas datus savos nacionālajos datu centros.

23. Starptautiskais Datu Centrs pastāvīgi novēro un ziņo par Starptautiskās Novērošanas Sistēmas iekārtu, komunikāciju, un savu apstrādes sistēmu ekspluatācijas stāvokli. Starptautiskais Datu Centrs nekavējoties ziņo atbildīgajām iestādēm par jebkura šīs sistēmas komponenta darbības neatbilstību Darba Instrukcijās noteiktajiem līmeņiem.

OTRĀ DAĻA

OBJEKTU INSPEKCIJAS

A. Vispārējie noteikumi

1. Šajā daļā aprakstītās darbības veic atbilstoši noteikumiem par objektu pārbaudēm, kas izklāstīti 4. pantā.

2. Objekta inspekcija izdara teritorijā, kur noticis atgadījums, kas radījis nepieciešamību pēc inspekcijas.

3. Objekta inspekcijas teritorija ir nepārtraukta un tās platība nepārsniedz 1000 km2. Tās izmēri pa taisni nevienā virzienā nedrīkst pārsniegt 50 km.

4. Objekta pārbaudes ilgums nepārsniedz 60 dienas, skaitot no dienas, kad apstiprināts objekta pārbaudes pieprasījums saskaņā ar 4.panta 46. paragrāfu, taču saskaņā ar 4. panta 49. paragrāfu tas var tikt pagarināts līdz maksimāli 70 dienām.

5. Ja pārbaudāmā teritorija, kas uzrādīta inspekcijas uzdevumā, atrodas vairāk kā vienas Dalībvalsts jurisdikcijā vai kontrolē, objekta inspekcijas noteikumus piemēro katrai Dalībvalstij, kurā atrodas pārbaudāmā teritorija.

6. Gadījumos, kad pārbaudāmā teritorija ir Pārbaudāmās Dalībvalsts jurisdikcijā jeb kontrolē, bet atrodas citas Dalībvalsts teritorijā, vai arī piekļūšana pārbaudes zonai no Ieceļošanas punkta prasa tranzītu caur citas Dalībvalsts teritoriju, pārbaudāmā Dalībvalsts izmanto tiesības un pilda pienākumus attiecībā uz inspekciju saskaņā ar šo Protokolu. Šādā gadījumā Dalībvalsts, kuras teritorijā atrodas pārbaudāmā teritorija, veicina pārbaudi un gādā par vajadzīgu atbalstu Inspekcijas Darba Grupai, kas tai atļautu izpildīt uzdevumus paredzētajā laikā un efektīvā veidā. Dalībvalstis, caur kuru teritoriju nepieciešams tranzīts, lai nokļūtu pārbaudāmā teritorijā, sekmē šādu tranzītu.

7. Gadījumos, kad pārbaudāmā teritorija ir Pārbaudāmās Dalībvalsts jurisdikcijā vai kontrolē, bet atrodas tādas valsts teritorijā, kas nav šī Līguma Dalībvalsts, Pārbaudāmā Dalībvalsts veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu inspekcijas izpildi atbilstoši šim Protokolam. Dalībvalsts, kuras jurisdikcijā vai kontrolē ir viens vai vairāki apgabali, kuri atrodas tādas valsts teritorijā, kura nav šī Līguma Dalībvalsts, sper visus nepieciešamos soļus, lai nodrošinātu tās valsts piekrišanu, kuras teritorijā atrodas pārbaudāmā teritorija, inspektoriem un inspekcijas asistentiem, kuri norīkoti uz šo Dalībvalsti. Ja kāda Pārbaudāmā Dalībvalsts nespēj nodrošināt piekļūšanu, tā apliecina, ka tā veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai pieeju nodrošinātu.

8. Gadījumos, kad pārbaudāmā teritorija atrodas Dalībvalstī, bet ir tādas valsts jurisdikcijā vai kontrolē, kas nav šī Līguma Dalībvalsts, Dalībvalsts veic visus nepieciešamos pasākumus, kas tiek pieprasīti no Pārbaudāmās Dalībvalsts, kā arī no Dalībvalsts, kuras teritorijā atrodas pārbaudāmā teritorija, neaizskarot starptautisko tiesību likumus un praksi, lai nodrošinātu objekta inspekcijas veikšanu atbilstoši šim Protokolam. Ja Dalībvalsts nespēj nodrošināt piekļūšanu pārbaudāmai teritorijai, tā apliecina, ka sperti visi nepieciešamie soļi ieceļošanas nodrošināšanai, neaizskarot starptautisko tiesību normas un praksi.

9. Inspekcijas darba grupas lielumu nosaka minimālo, kāds nepieciešams pārbaudes uzdevuma pienācīgai izpildei. Kopējais inspekcijas darba grupas dalībnieku skaits, kas jebkurā brīdī, atskaitot apmācību vadīšanu, atrodas Pārbaudāmā valsts teritorijā, nepārsniedz 40 personas. Pārbaudi pieprasījušās vai Pārbaudāmās Dalībvalsts pilsonis nevar būt inspekcijas darba grupas loceklis.

10. Inspekcijas darba grupas lielumu nosaka un tās locekļus no inspektoru un inspekcijas asistentu saraksta izvēlas Ģenerāldirektors, ievērojot konkrētā pieprasījuma apstākļus.

11. Pārbaudāmajā Dalībvalsts nodrošina vai ierīko inspekcijas darba grupai nepieciešamās ērtības, tādas kā sakaru līdzekļi, tulkošanas pakalpojumi, transports, darba telpas, naktsmājas, uzturs un medicīniskā aprūpe.

12. Organizācija saprātīgi īsā laika periodā pēc inspekcijas slēdziena sastādīšanas atmaksā Pārbaudāmajai Dalībvalstij visus izdevumus, kas attiecas uz inspekcijas darba grupas atrašanos un funkcionālo darbību tās teritorijā, ieskaitot tos, kas minēti 11. un 49. paragrāfā.

13. Objektu inspekcijas veikšanas procedūras detalizē Objektu inspekcijas Darba Instrukcija.

 

B. Spēkā esošie nosacījumi

Inspektoru un inspekcijas asistentu norīkošana.

14. Inspekcijas darba grupa var sastāvēt no inspektoriem un inspekcijas asistentiem. Objekta pārbaudi veic kvalificēti inspektori, kuri speciāli iecelti šai darbībai. Viņiem var palīdzēt īpaši norīkoti inspekcijas asistenti, kā tehniskais un administratīvais personāls, lidmašīnas apkalpe un tulki.

15. Inspektorus un inspekcijas asistentus izvirza iecelšanai Dalībvalstis vai, attiecībā uz Tehniskā Sekretariāta personālu, Ģenerāldirektors, pamatojoties uz viņu kompetenci un pieredzi, svarīgu objektu inspekciju nolūkam un darbībai. Dalībvalstis izvirzītos iepriekš apstiprina par piemērotiem, saskaņā ar 18. paragrāfu.

16. Katra Dalībvalsts, 30 dienu laikā pēc šī līguma stāšanās spēkā attiecībā uz to, paziņo Ģenerāldirektoram to personu vārdu, dzimšanas datumu, dzimumu, rangu, kvalifikāciju un profesionālo pieredzi, kurus Dalībvalsts ierosina iecelt par inspektoriem un inspekcijas asistentiem.

17. Ne vēlāk kā 60 dienas pēc šī Līguma stāšanās spēkā Tehniskais Sekretariāts rakstiski paziņo visām Dalībvalstīm sākotnējo sarakstu ar to personu vārdiem, pilsonību, dzimšanas datumu, dzimumu un rangu, kuras Ģenerāldirektors un Dalībvalstis ierosina iecelt par inspektoriem un inspekcijas asistentiem, kā arī viņu kvalifikācijas un profesionālās pieredzes aprakstu.

18. Katra Dalībvalsts nekavējoties apstiprina sākotnējā iecelšanai paredzēto inspektoru un inspekcijas asistentu saraksta saņemšanu. Jebkurš šajā sarakstā iekļautais inspektors vai inspekcijas asistents uzskatāms par apstiprinātu, ja vien kāda no Dalībvalstīm 30 dienu laikā no saraksta saņemšanas brīža rakstiski nepaziņo par savu nepiekrišanu. Dalībvalstis ietver iebildumu iemeslu. Ieteiktais inspektors vai inspekcijas asistents neapstiprināšanas gadījumā nevar uzņemties vai piedalīties objektu inspekcijas pasākumos tās Dalībvalsts teritorijā vai arī citās tās jurisdikcijā vai kontrolē esošās vietās, kas paziņojusi par savu atteikšanos viņu apstiprināt. Tehniskais Sekretariāts nekavējoties apstiprina paziņojuma par iebildumiem saņemšanu.

19. Ja Ģenerāldirektors vai kāda no Dalībvalstīm ierosina papildinājumus vai izmaiņas inspektoru un inspekcijas asistentu sarakstā, inspektoru un inspekcijas asistentu aizvietošanu nosaka tādā pat veidā, kā aprakstīts attiecībā uz sākotnējo sarakstu. Katra Dalībvalsts nekavējoties paziņo Tehniskajam Sekretariātam, ja kāds tās izvirzīts inspektors vai inspekcijas asistents nevar vairs pildīt inspektora vai inspekcijas asistenta pienākumus.

20. Tehniskajs Sekretariāts aktualizē inspektoru un inspekcijas asistentu sarakstu, kā arī paziņo visām Dalībvalstīm par katru izmaiņu vai papildinājumu sarakstā.

21. Dalībvalsts, kura pieprasījusi objekta pārbaudi, var ierosināt, lai kāds no inspektoriem, kas atrodas inspektoru un inspekcijas asistentu sarakstā, piedalītos kā tās novērotājs atbilstoši 4.panta 61.paragrāfam.

22. Ņemot vērā 23.paragrāfu, Dalībvalstij ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jau apstiprinātu inspektoru vai inspekcijas asistentu. Tā rakstiski paziņo Tehniskajam Sekretariātam par tās iebildumiem, uzrādot iebilduma iemeslus. Šāds iebildums stājas spēkā 30 dienu laikā pēc iebilduma saņemšanas Tehniskajā Sekretariātā. Tehniskais Sekretariāts nekavējoties apstiprina paziņojuma saņemšanu par iebildumu un informē iebilstošo un izvirzījušo Dalībvalsti par datumu, no kura inspektoru vai inspekcijas asistentu nenorīkos uz iebilstošo Dalībvalsti.

23. Dalībvalsts, kurai paziņots par inspekciju, nevar prasīt kāda pārbaudes uzdevumā iekļauta inspektora vai inspekcijas asistenta atcelšanu.

24. Inspektoru un inspekcijas asistentu skaits, kurus akceptējusi kāda Dalībvalsts, ir pietiekams, lai atļautu piemērota inspektoru un inspekcijas asistentu skaita pieejamību. Ja pēc Ģenerālsekretāra domām izvirzīto inspektoru un inspekcijas asistentu neakceptēšana no kādas Dalībvalsts puses kavē pietiekama inspektoru vai inspekcijas asistentu skaita iecelšanu vai citādi traucē efektīvu objektu pārbaudes veikšanu, Ģenerāldirektors ar šo jautājumu griežas Izpildpadomē.

25. Katrs inspektors, kurš iekļauts inspektoru un inspekcijas asistentu sarakstā, saņem atbilstošu apmācību. Šādu apmācību nodrošina Tehniskais Sekretariāts, atbilstoši Objektu Inspekcijas Darba Instrukcijā aprakstītajām procedūrām. Tehniskais Sekretariāts, saskaņojot ar Dalībvalstīm, koordinē inspektoru apmācības grafiku.

Privilēģijas un neaizskaramība

26. Pēc sākotnējā inspektoru un inspekcijas asistentu saraksta apstiprināšanas, kā tas paredzēts 18.paragrāfā vai kā tas ir vēlāk labots saskaņā ar 19.paragrāfu, katrai Dalībvalstij ir pienākums, saskaņā ar tās nacionālajām procedūrām un pēc inspektora vai inspekcijas asistenta iesnieguma, izsniegt daudzkārtējas ieceļošanas/izceļošanas un/vai tranzītvīzas un citus atbilstošus dokumentus, kas ļauj katram inspektoram un inspekcijas asistentam ieceļot un uzturēties šīs Dalībvalsts teritorijā ar vienīgo mērķi veikt pārbaudes darbības. Katra Dalībvalsts izsniedz nepieciešamo vīzu un ceļošanas dokumentus šim nolūkam ne vēlāk kā 48 stundas pēc iesnieguma saņemšanas vai nekavējoties pēc inspekcijas darba grupas ierašanās šīs Dalībvalsts teritorijā ieceļošanas vietā. Šādi dokumenti ir spēkā tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai ļautu inspektoram vai inspekcijas asistentam uzturēties Pārbaudāmās Dalībvalsts teritorijā ar vienīgo mērķi veikt pārbaudes darbības.

27. Lai efektīvi veiktu savas funkcijas inspekcijas darba grupas locekļiem tiek piešķirtas privilēģijas un neaizskaramība, kas paredzētas (i) līdz (a) apakšparagrāfos. Privilēģijas un neaizskaramība inspekcijas darba grupas locekļiem tiek garantētas šī Līguma nolūkos, bet ne šo personu individuālo priekšrocību nolūkos. Šādas privilēģijas un neaizskaramība tiem tiek piešķirtas uz visu laika periodu starp to ierašanos un aizbraukšanu no Pārbaudāmās Dalībvalsts teritorijas un pēc šī parauga attiecībā uz darbībām, kas ir iepriekš veiktas, izpildot to oficiālās funkcijas.

(a) Inspekcijas darba grupas locekļiem tiek piešķirta neaizskaramība, kas tiek piešķirta diplomātiskajiem pārstāvjiem saskaņā ar 1961.gada 18.aprīļa Vīnes Konvencijas par diplomātiskajām attiecībām 29.pantu;

(b) Dzīvojamajām un biroja telpām, kuras aizņem inspekcijas darba grupa saskaņā ar šo Līgumu, tiek piešķirta neaizskaramība un aizsardzība, kāda tiek piešķirta diplomātisko pārstāvju telpām saskaņā ar Vīnes Konvencijas par diplomātiskajām attiecībām 30.panta 1.paragrāfu;

(c) Inspekcijas darba grupas dokumentiem un korespondencei, ieskaitot protokolus, tiek piešķirta neaizskaramība, kāda tiek piešķirta visiem diplomātisko pārstāvju dokumentiem un korespondencei saskaņā ar Vīnes Konvencijas par diplomātiskajām attiecībām 30.panta 2.paragrāfu. Inspekcijas darba grupai ir tiesības izmantot kodus sakaros ar Tehnisko Sekretariātu;

(d) Inspekcijas darba grupai piederošie paraugi un apstiprinātais aprīkojums ir neaizskarams saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un tiek atbrīvots no visām muitas nodevām. Bīstami paraugi tiek transportēti saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem;

(e) Inspekcijas darba grupas locekļiem tiek piešķirta neaizskaramība, kāda tiek piešķirta diplomātiskajiem pārstāvjiem saskaņā ar Vīnes Konvencijas par diplomātiskajām attiecībām 31.panta 1.,2. un 3.paragrāfu.

(f) Inspekcijas darba grupas locekļi, kas veic darbības saskaņā ar šo Līgumu, tiek atbrīvoti no nodevām un nodokļiem, kā no tiem tiek atbrīvoti diplomātiskie pārstāvji saskaņā ar Vīnes Konvencijas par diplomātiskajām attiecībām 34.pantu;

(g) Inspekcijas darba grupas locekļiem ir atļauts ievest Pārbaudāmās Dalībvalsts teritorijā personiskas lietošanas priekšmetus nemaksājot nekādas muitas nodevas vai analoģiskus maksājumus, izņemot priekšmetus, kuru imports vai eksports ir aizliegts ar likumu vai kurus kontrolē karantīnas nosacījumi;

(h) Inspekcijas darba grupas locekļiem tiek piemērotas tādas valūtas un maiņas iespējas, kādas tiek piešķirtas ārvalstu valdību pārstāvjiem īslaicīgu oficiālo vizīšu laikā; un

(i) Inspekcijas darba grupas locekļi neiesaistās nekādās profesionālās vai komerciālās darbībās Pārbaudāmās Dalībvalsts teritorijā individuālas peļņas nolūkos.

28. Šķērsojot citu Dalībvalstu, kas nav Pārbaudāmās Dalībvalstis, teritoriju, inspekcijas darba grupas locekļiem tiek piešķirtas privilēģijas un neaizskaramība, kas tiek piešķirta diplomātiskajiem pārstāvjiem saskaņā ar Vīnes Konvencijas par diplomātiskajām attiecībām 40.panta 1.paragrāfu. To dokumentiem un korespondencei, ieskaitot protokolus, paraugiem un apstiprinātajām iekārtām tiek piešķirtas privilēģijas un neaizskaramība, kas paredzēta 27.paragrāfa (c) un (d) apakšparagrāfos.

29. Neietekmējot inspekcijas darba grupas locekļu privilēģijas un neaizskaramību, to pienākums ir ievērot Pārbaudāmās Dalībvalsts likumus un noteikumus un tādā mērā kā tas saskan ar inspekcijas mandātu, to pienākums ir neiejaukties šīs Valsts iekšējās lietās. Ja Pārbaudāmā Dalībvalsts uzskata, ka ir notikusi šajā Protokolā noteikto privilēģiju un neaizskaramības ļaunprātīga izmantošana, starp šo Dalībvalsti un Ģenerāldirektoru notiek konsultācijas, lai noteiktu vai šāda ļaunprātīga izmantošana ir notikusi un, ja tas ir noskaidrots, novērstu šādas ļaunprātīgas izmantošanas atkārtošanos.

30. Inspekcijas darba grupas locekļu neaizskaramību ir tiesīgs atsaukt Ģenerāldirektors gadījumos, kad Ģenerāldirektors uzskata, ka neaizskaramība var kavēt tiesas procesu un tā var tikt atsaukta neietekmējot šī Līguma noteikumu izpildi. Atsaukums ir skaidri izteikts.

31. Novērotājiem tiek piešķirtas tādas pašas privilēģijas un neaizskaramība kā inspekcijas darba grupas locekļiem saskaņā ar šo nodaļu, izņemot tās, kas tiek piešķirtas saskaņā ar 27.paragrāfa (d) apakšparagrāfu.

Ieceļošanas Punkti

 

32. Katra Dalībvalsts nosaka savus ieceļošanas punktus un sniedz Tehniskajam Sekretariātam nepieciešamo informāciju ne vēlāk kā 30 dienas pēc šī Līguma spēkā stāšanās brīža. Šie ieceļošanas punkti ir izvietoti tā, lai inspekcijas darba grupa varētu nokļūt jebkurā Pārbaudāmajā teritorijā vismaz no viena ieceļošanas punkta 24 stundu laikā. Par ieceļošanas punktu atrašanās vietām Tehniskais Sekretariāts paziņo visām Dalībvalstīm. Ieceļošanas punkti var kalpot arī kā izceļošanas punkti.

33. Katra Dalībvalsts ir tiesīga mainīt ieceļošanas punktus, ziņojot par šādām izmaiņām Tehniskajam Sekretariātam. Izmaiņas stājas spēkā 30 dienas pēc datuma, kad Tehniskais Sekretariāts ir saņēmis šādu paziņojumu, lai dotu iespēju atbilstoši informēt visas Dalībvalstis.

 1. Ja Tehniskais Sekretariāts uzskata, ka ieceļošanas punktu skaits ir nepietiekams pārbaužu savlaicīgai veikšanai vai, ka kādas Dalībvalsts ierosinātās ieceļošanas punktu izmaiņas varētu kavēt savlaicīgu pārbaužu veikšanu, tas iesaistās konsultācijās ar attiecīgo Dalībvalsti, lai atrisinātu šo problēmu.

Ārpusgrafika lidmašīnas izmantošana

35. Ja savlaicīga ierašanās ieceļošanas punktā nav iespējama, izmantojot plānotos komerciālos lidojumus, inspekcijas darba grupa var izmantot ārpusgrafika lidmašīnu. Ne vēlāk kā 30 dienas pēc šī Līguma spēkā stāšanās brīža katra Dalībvalsts informē Tehnisko Sekretariātu par ārpusgrafika lidmašīnas, kas transportē inspekcijas darba grupu un pārbaudei nepieciešamo aprīkojumu, pastāvošās diplomātiskās drošības pārbaudes numuru. Lidmašīnu maršruti saskan ar noteiktajām starptautiskajām gaisa trasēm, par kurām ir vienojusies attiecīgā Dalībvalsts un Tehniskais Sekretariāts, kas ir pamatojums šādai diplomātiskajai drošības pārbaudei.

Apstiprinātais inspekcijas aprīkojums

36. Konference savas pirmās sesijas laikā izskata un apstiprina aprīkojuma sarakstu izmatošanai objekta inspekciju laikā. Katra Dalībvalsts ir tiesīga iesniegt ierosinājumus iekļaušanai aprīkojuma sarakstā. Aprīkojuma izmatošanas aprakstos, kā tas aprakstīts Objekta Inspekciju Darba Instrukcijā, tiek ievēroti drošības un konfidencialitātes apsvērumi.

37. Aprīkojums izmantošanai objekta inspekciju laikā sastāv no pamataprīkojuma pārbaudes darbībām un metodēm, kā tas noteikts 69.paragrāfā, un palīgaprīkojuma, kas nepieciešams efektīvai un savlaicīgai objekta inspekciju veikšanai.

38. Tehniskais Sekretariāts nodrošina to, ka visi apstiprinātā aprīkojuma tipi ir nepieciešamības gadījumā pieejami objektu inspekciju vajadzībām. Ja tas nepieciešams objekta inspekcijai, Tehniskais Sekretariāts atbilstošā veidā sertificē to, ka aprīkojums ir ticis kalibrēts, uzturēts un aizsargāts. Lai veicinātu aprīkojuma pārbaudi, ko veic Pārbaudāmā Dalībvalsts ieceļošanas punktā, Tehniskais Sekretariāts sniedz dokumentāciju un pievieno zīmogus, lai apstiprinātu sertifikācijas autentiskumu.

39. Par jebkādu pastāvīgi uzturamu aprīkojumu atbild Tehniskais Sekretariāts. Tehniskais Sekretariāts ir atbildīgs par šāda aprīkojuma uzturēšanu un kalibrēšanu.

40. Tehniskais Sekretariāts atbilstošā veidā slēdz vienošanās ar Dalībvalstīm, lai nodrošinātu sarakstā minēto aprīkojumu. Šīs Dalībvalstis ir atbildīgas par šāda aprīkojuma uzturēšanu un kalibrāciju.

C. Objekta inspekcijas pieprasījums, inspekcijas mandāts

un paziņojums par inspekciju

Objekta inspekcijas pieprasījums

41. Saskaņā ar IV. panta 37 paragrāfu, objekta inspekcijas pieprasījumā iekļauj sekojošu informāciju:

(a) Notikuma, kas radījis nepieciešamību, ģeogrāfiskās un vertikālās koordinātes ar iespējamās kļūdas diapazona norādi;

(b) Ierosinātās Pārbaudāmās teritorijas robežas, kas norādītas kartē saskaņā ar 2. un 3. paragrāfu;

(c) Pārbaudāmā Dalībvalsts vai Dalībvalstis, vai Pārbaudāmās teritorijas vai tās daļas norāde, kura atrodas ārpus jebkuras valsts jurisdikcijas vai kontroles;

(d) Iespējamie notikuma, kas izraisījis pieprasījumu, apstākļi;

(e) Aprēķinātais notikuma, kas izraisījis pieprasījumu, laiks ar iespējamās kļūdas diapazona norādi;

(f) Visi dati, uz kuriem balstīts pieprasījums;

(g) Ierosinātā Novērotāja personiskā informācija, ja tāds ir; un

(h) Konsultāciju un izskaidrošanas procesa rezultāti, saskaņā ar IV. pantu, vai, ja tas atbilst situācijai, šāda konsultāciju un izskaidrošanas procesa neveikšanas iemeslu izskaidrojums.

 

 

Inspekcijas Mandāts

42. Objekta inspekcijas mandāts iekļauj sekojošo:

(a) Izpildpadomes lēmums par objekta inspekcijas pieprasījumu;

(b) Pārbaudāmās Dalībvalsts vai Dalībvalstu nosaukumi, vai norādījums, ka pārbaudāmā teritorija vai tās daļa atrodas ārpus jebkuras valsts jurisdikcijas vai kontroles;

(c) Pārbaudāmās teritorijas atrašanās vieta un robežas, kas norādītas kartē, ņemot vērā visu informāciju, uz kuras balstīts pieprasījums, kā arī jebkuru citu pieejamo tehniska rakstura informāciju, konsultējoties ar pieprasošo Dalībvalsti;

(d) Inspekcijas darba grupas plānotie darbības veidi Pārbaudāmā teritorijā;

(e) Inspekcijas Darba Grupas izmantojamais Ieceļošanas Punkts;

(f) Jebkuri attiecīgie Tranzīta vai Bāzes Punkti;

(g) Inspekcijas Darba Grupas vadītāja vārds, uzvārds;

(h) Inspekcijas Darba Grupas locekļu vārdi, uzvārdi;

(i) Ierosinātā Novērotāja, ja tāds ir, vārds, uzvārds; un

(j) Pārbaudāmajā teritorijā izmantojamā aprīkojuma saraksts.

Ja Izpildpadomes lēmums, saskaņā ar IV. panta 46. - 49. paragrāfu, nosaka inspekcijas mandāta modifikāciju, Ģenerāldirektors ir tiesīgs atbilstošā veidā izdarīt labojumus mandātā, saskaņā ar apakšparagrāfiem (d), (h) un (j). Ģenerāldirektors nekavējoties informē Pārbaudāmo Dalībvalsti par jebkādām šādām izmaiņām.

Paziņojums par Inspekciju

43. Ģenerāldirektora veiktais paziņojums, saskaņā ar IV. panta 55. paragrāfu iekļauj sekojošu informāciju:

(a) Inspekcijas mandāts;

(b) Inspekcijas Darba Grupas ierašanās paredzētais datums un laiks Ieceļošanas punktā;

(c) Ierašanās veids (transporta līdzekļi) Ieceļošanas Punktā;

(d) Nepieciešamības gadījumā, ārpusgrafika lidmašīnas spēkā esošais diplomātiskais drošības numurs; un

(e) Jebkura aprīkojuma saraksts, kuru Ģenerāldirektors pieprasa no Pārbaudāmās Dalībvalsts Inspekcijas Darba Grupai izmantošanai Pārbaudāmajā teritorijā.

44. Pārbaudāmā Dalībvalsts apstiprina Ģenerāldirektora paziņojuma saņemšanu ne vēlāk kā 12 stundas pēc paziņojuma saņemšanas.

 

 

D. darbības pirms inspekcijas veikšanas

Ieceļošana pārbaudāmās Dalībvalsts teritorijā,

darbības Ieceļošanas punktā un

pāriešana pārbaudāmajā teritorijā

45. Pārbaudāmā Dalībvalsts, kurai ir paziņots, par Inspekcijas Darba Grupas ierašanos, nodrošina brīvu Inspekcijas Darba Grupas ieceļošanu tās teritorijā.

46. Ja nokļūšanai līdz Ieceļošanas Punktam tiek izmantota ārpusgrafika paredzēta lidmašīna, Tehniskais Sekretariāts ar Nacionālās varas iestādes starpniecību sniedz pārbaudāmajai Dalībvalstij lidojuma maršrutu no pēdējā lidlauka pirms tās ielidošanas Dalībvalsts gaisa telpā līdz Ieceļošanas Punktam ne vēlāk kā sešas stundas pirms paredzētā izlidošanas laika no minētā lidlauka. Tehniskais Sekretariāts lidojuma plāna piezīmju sadaļā iekļauj spēkā esošo diplomātiskās drošības pārbaudes numuru un attiecīgu norādi, ka šī lidmašīna tiek izmantota kā inspekcijas lidmašīna. Ja tiek izmantota militāra lidmašīna, Tehniskais Sekretariāts pieprasa iepriekšēju Pārbaudāmās Dalībvalsts piekrišanu, lai ielidotu tās gaisa telpā.

47. Ne vēlāk kā trīs stundas pirms paredzētās Inspekcijas Darba Grupas izlidošanas no pēdējā lidlauka pirms ielidošanas Pārbaudāmās Dalībvalsts teritorijā, Pārbaudāmā Dalībvalsts apstiprina to, ka lidojuma plāns, kas sastādīts saskaņā ar 46. paragrāfu, ir akceptēts un Inspekcijas Darba Grupa var ierasties Ieceļošanas Punktā noteiktajā ierašanās laikā.

48. Nepieciešamības gadījumā Inspekcijas Darba Grupas vadītājs un Pārbaudāmās Dalībvalsts pārstāvis vienojas par Bāzes Punktu un lidojuma plānu no Ieceļošanas Punkta līdz Bāzes Punktam un, ja nepieciešams, līdz pārbaudāmajai teritorijai.

49. Pārbaudāmā Dalībvalsts nodrošina Inspekcijas Darba Grupas lidmašīnas novietošanu, aizsardzību, apkalpošanu un degvielu Ieceļošanas Punktā un, ja nepieciešams, Bāzes Punktā un pārbaudāmajā teritorijā, kā to pieprasa Tehniskais Sekretariāts. Šāda lidmašīna netiek aplikta ar nolaišanās nodevām, izlidošanas nodokļiem un līdzīgiem maksājumiem. Šis paragrāfs attiecas arī uz lidmašīnām, kas tiek izmantotas pārlidojumiem objekta inspekciju laikā.

50. Saskaņā ar 51. paragrāfu Pārbaudāmā Dalībvalsts nenosaka ierobežojumus Inspekcijas Darba Grupas apstiprinātajam šīs Dalībvalsts teritorijā ievedamajam aprīkojumam, kas ir saskaņā ar Inspekcijas mandātu, vai tā izmantojumam, saskaņā ar šī Līguma un Protokola noteikumiem.

51. Pārbaudāmajai Dalībvalstij ir tiesības, neietekmējot 54. paragrāfā noteikto termiņu, Inspekcijas Darba Grupas locekļu klātbūtnē Ieceļošanas Punktā pārbaudīt to, ka aprīkojums ir apstiprināts un sertificēts saskaņā ar 38. paragrāfu. Pārbaudāmajai Dalībvalstij ir tiesības izslēgt aprīkojumu, kas neatbilst inspekcijas mandātam vai kas nav apstiprināts un sertificēts saskaņā ar 38. paragrāfu.

52. Nekavējoties, pēc ierašanās Ieceļošanas Punktā, un, neietekmējot 54. paragrāfā noteikto termiņu, Inspekcijas Darba Grupas vadītājs iesniedz Pārbaudāmās Dalībvalsts pārstāvim inspekcijas mandātu un sākotnējo pārbaudes plānu, kuru sagatavojusi Inspekcijas Darba Grupa un, kas nosaka veicamās darbības. Pārbaudāmās Dalībvalsts pārstāvji īsi iepazīstina Inspekcijas Darba Grupu ar atbilstošajām kartēm un citu dokumentāciju. Aprakstā iekļauj atbilstošās apvidus īpatnības, drošības un konfidencialitātes jautājumus un loģistikas nosacījumus inspekcijas vajadzībām. Pārbaudāmā Dalībvalsts ir tiesīga norādīt uz apvidiem pārbaudāmās teritorijas ietvaros, kas pēc tās domām, nav saistīti ar inspekcijas mērķiem.

53. Sekojot pirms-pārbaudes aprakstam, Inspekcijas Darba Grupa piemērotā veidā veic atbilstošas korekcijas inspekcijas darba plānā, ņemot vērā jebkurus Pārbaudāmās Dalībvalsts komentārus. Koriģētais inspekcijas plāns ir pieejams Pārbaudāmās Dalībvalsts pārstāvim.

54. Pārbaudāmā Dalībvalsts dara visu iespējamo, lai sniegtu atbalstu un nodrošinātu Inspekcijas Darba Grupas, apstiprinātā aprīkojuma, kas norādīts 50 un 51 paragrāfā un bagāžas drošu nokļūšanu no Ieceļošanas Punkta līdz pārbaudāmajai teritorijai ne vēlāk kā 36 stundas pēc ierašanās Ieceļošanas Punktā, ja nav vienošanās par citu termiņu 57. paragrāfā noteiktā termiņa ietvaros.

55. Lai pārliecinātos, ka teritorija, uz kuru Inspekcijas Darba Grupa ir nogādāta, patiesi ir pārbaudāmā teritorija, kas norādīta Inspekcijas mandātā, Inspekcijas Darba Grupai ir tiesības izmantot apstiprināto vietas atrašanas mērierīces. Pārbaudāmā Dalībvalsts sniedz atbalstu Inspekcijas Darba Grupai šī darba veikšanā.

 

E. INSPEKCIJAS NORISE

Vispārējie noteikumi

56. Inspekcijas Darba Grupa veic savas funkcijas saskaņā ar šī Līguma un šī Līguma Protokolu noteikumiem.

57. Inspekcijas Darba Grupa sāk inspekcijas darbības pārbaudāmajā teritorijā cik vien ātri ir iespējams, bet ne vēlāk kā 72 stundas pēc ierašanās Ieceļošanas Punktā.

58. Inspekcijas Darba Grupas darbība tiek plānota, lai nodrošinātu savlaicīgu un efektīvu tās funkciju pildīšanu, un pēc iespējas mazāk sagādātu neērtības pārbaudāmajai Dalībvalstij un mazāk ietekmētu pārbaudāmo teritoriju.

59. Gadījumā, ja pārbaudāmajai Dalībvalstij ir pieprasīts, saskaņā ar 43. paragrāfa (e) apakšpunktu vai inspekcijas norises gaitā, jebkāds aprīkojums Inspekcijas Darba Grupas vajadzībām pārbaudāmajā teritorijā, Pārbaudāmā Dalībvalsts izpilda pieprasījumu tās iespēju robežās.

60. Objekta pārbaudes laikā Inspekcijas Darba Grupas tiesībās un pienākumos, cita starpā, ietilpst sekojošais:

(a) Tiesības noteikt pārbaudes ilgumu, saskaņā ar inspekcijas mandātu un ņemot vērā jebkurus Pārbaudāmās Dalībvalsts veiktos pasākumus, saskaņā ar kontrolētās pieejas nosacījumiem;

(b) Tiesības koriģēt inspekcijas plānu, ja nepieciešams, lai nodrošinātu efektīvu pārbaudes izpildi;

(c) Pienākums ņemt vērā Pārbaudāmās Dalībvalsts izteiktās rekomendācijas un ierosinātos labojumus inspekcijas plānā;

(d) Tiesības pieprasīt paskaidrojumus saistībā ar neskaidrībām, kas var rasties pārbaudes laikā;

(e) Pienākums izmantot tikai tās metodes, kas precizētas 69. paragrāfā, un atturēties no darbībām, kas neatbilst pārbaudes nolūkiem. Darba Grupa apkopo un dokumentē faktus, kas attiecās uz pārbaudes nolūkiem, bet nedokumentē neatbilstošu informāciju. Jebkurš apkopotais materiāls, kas vēlāk izrādās neatbilstošs, tiek nodots Pārbaudāmajai Dalībvalstij;

(f) Pienākums ņemt vērā un iekļaut tās ziņojumā datus un izskaidrojumus par notikumu, kas radījis nepieciešamību, kurus sniegusi Pārbaudāmā Dalībvalsts no saviem nacionālajiem novērošanas tīkliem un citiem avotiem;

(g) Pienākums nodrošināt pārbaudāmo Dalībvalsti, pēc tās lūguma, ar pārbaudāmajā teritorijā apkopotās informācijas un datu kopijām;

(h) Pienākums ievērot konfidencialitāti un drošību un Pārbaudāmās Dalībvalsts veselības aizsardzības noteikumus.

61. Objekta pārbaudes laikā pārbaudāmajai Dalībvalstij, cita starpā, ir:

(a) Tiesības sniegt rekomendācijas Inspekcijas Darba Grupai jebkurā laikā attiecībā uz iespējamo pārbaudes plāna modifikāciju;

(b) Tiesības un pienākums nodrošināt pārstāvim sakarus ar Inspekcijas Darba Grupu;

(c) Tiesības pārstāvjiem pavadīt Inspekcijas Darba Grupu tās pienākumu veikšanas laikā un novērot visas Inspekcijas Darba Grupas veiktās pārbaudes darbības. Tas nedrīkst aizkavēt vai citādā veidā kavēt Inspekcijas Darba Grupai veikt tās funkcijas;

(d) Tiesības nodrošināt papildus informāciju un lūgt papildus savākt un dokumentēt faktus, ja pēc tās uzskatiem, tā atbilst pārbaudei;

(e) Tiesības apskatīt visas fotogrāfijas un mērījumu rezultātus kā arī paraugus, kā arī paturēt jebkuru fotogrāfiju vai tās daļu, ja tās parāda konfidenciālas vietas, kas nav saistītas ar pārbaudes nolūkiem. Pārbaudāmajai Dalībvalstij ir tiesības saņemt visas pavairotās fotogrāfijas kopijas un mērījumu rezultātus. Pārbaudāmajai Dalībvalstij ir tiesības paturēt fotogrāfiju oriģinālus un pirmās fotogrāfijas kopijas un veikt šo fotogrāfiju vai to daļu kopīgu apzīmogošanu tās teritorijā. Pārbaudāmajai Dalībvalstij ir tiesības nodrošināt ar savu operatoru, lai uzņemtu fotogrāfijas un video materiālu, kuru pieprasa Inspekcijas Darba Grupa. Pretējā gadījumā šīs funkcijas veic Inspekcijas Darba Grupas locekļi;

(f) Tiesības sniegt Inspekcijas Darba Grupai notikuma, kas radījis nepieciešamību, raksturojošos datus un izskaidrojumus no tās nacionālajiem novērošanas tīkliem un citiem avotiem; un

(g) Pienākums nodrošināt Inspekcijas Darba Grupu ar tādiem paskaidrojumiem, kas var būt nepieciešami, lai atrisinātu jebkuru neskaidrību, kas var rasties pārbaudes laikā.

Sakari

62. Inspekcijas Darba Grupas locekļiem ir tiesības visu objekta pārbaudes veikšanas laiku sazināties vienam ar otru un ar Tehnisko Sekretariātu. Šim nolūkam viņi var izmantot viņiem piederošās attiecīgi apstiprinātās un sertificētās iekārtas, ko apstiprinājusi pārbaudāmā Dalībvalsts, tādā apjomā, kamēr pārbaudāmā Dalībvalsts nenodrošina viņiem pieeju citām telekomunikācijām.

Novērotājs

63. Saskaņā ar IV panta 61.paragrāfu pieprasītāja Dalībvalsts vienojas ar Tehnisko Sekretariātu koordinēt novērotāju ierašanos tajā pašā Ieceļošanas Punktā vai Bāzes Punktā, kur ierodas Inspekcijas Darba Grupa, tajā pašā ierašanās laikā.

64. Novērotājam ir tiesības pārbaudes laikā sazināties ar prasītājas Dalībvalsts, kas atrodas pārbaudāmajā Dalībvalstī vai, ja tādas vēstniecības nav, ar pašu Dalībvalsti.

65. Novērotājam ir tiesības ierasties pārbaudāmajā teritorijā un pārvietoties pārbaudāmās teritorijas robežās, kā to garantējusi pārbaudāmā Dalībvalsts.

66. Novērotājam ir tiesības sniegt rekomendācijas Inspekcijas Darba Grupai pārbaudes laikā.

67. Visu pārbaudes laiku Inspekcijas Darba Grupa informē novērotāju par veicamajām pārbaudēm un atradumiem.

68. Visu pārbaudes laiku pārbaudāmā Dalībvalsts sniedz vai nodrošina novērotājam nepieciešamās ērtības, analoģiskas tām, kādas bauda Inspekcijas Darba Grupa, kas aprakstītas 11. paragrāfā. Visus ar novērotāja uzturēšanos saistītos izdevumus pārbaudāmajā Dalībvalstī sedz pieprasītāja Dalībvalsts.

Inspekcijas darbība un metodes

69. Sekojošas inspekcijas darbības var tikt veiktas un metodes tikt izmantotas, saskaņā ar noteikumiem par kontrolētu pieeju attiecībā uz paraugu noņemšanu, apstrādi un analīzi, un pārlidojumiem:

(a) Vietas noteikšana lidojumā un uz sauszemes, lai apstiprinātu pārbaudāmās teritorijas robežas un noteiktu tās atrašanās vietas koordinātes, lai veicinātu pārbaudes darbības;

(b) Vizuālā novērošana, video filmēšana un fotografēšana, un daudzspektra atspoguļojums, ieskaitot infrasarkanos mērījumus uz zemes virsmas un zem tās, gaisā, meklējot anomālijas un materiālās kultūras pieminekļus;

(c) Radioaktivitātes līmeņa mērījumi virs zemes virsmas, virsmā un zem tās, izmantojot gamma starojuma novērošanu un enerģijas spektra analīzi no gaisa, zemes virsmā un zem tās, lai meklētu un identificētu starojuma anomālijas;

(d) Paraugu noņemšana un analīzes veikšana cietās vielās, šķidrumos un gāzēs virs zemes virsmas, tajā un zem tās, lai noteiktu anomālijas vidē;

(e) Notikumam sekojoša pasīva seismoloģiska novērošana, lai lokalizētu izpētes teritoriju un veicinātu notikuma noteikšanu dabā;

(f) Rezonanses seismometrija un aktīvi seismiski pētījumi, lai noteiktu pazemes anomālijas, ieskaitot ieplaku un laukakmeņu zonas;

(g) Magnētisko un gravitācijas lauku atzīmēšana kartē, zemes caururbošā radara un elektrības vadītspējas mērījumi virsmā un no gaisa, kas veikti atbilstošā veidā, lai noteiktu anomālijas vai materiālās kultūras pieminekļus; un

(h) Izdarīt urbumus, lai iegūtu radioaktīvos paraugus.

70. 25 dienas pēc objekta inspekcijas apstiprinājuma saskaņā ar IV panta 46. paragrāfu, Inspekcijas Darba Grupai ir tiesības veikt jebkādu darbību un izmantot jebkādu metodi, kas aprakstītas 69. paragrāfa (a) līdz (e) apakšparagrāfos. Pēc apstiprināšanas turpināt pārbaudi saskaņā ar IV panta 47. paragrāfu, Inspekcijas Darba Grupai ir tiesības veikt jebkuru darbību un izmantot jebkuru metodi, aprakstītas 69. paragrāfa (a) līdz (g) apakšparagrāfos. Inspekcijas Darba Grupa veic urbumus tikai pēc Izpildpadomes atļaujas, saskaņā ar IV panta 48. paragrāfu. Ja Inspekcijas Darba Grupa pieprasa pagarināt pārbaudes laiku saskaņā ar IV panta 49. paragrāfu, tā norāda savā pieprasījumā, kuras metodes un darbības, aprakstītas 69. paragrāfā, tiek plānots veikt, lai varētu izpildīt tās mandātu.

Pārlidojumi

71. Inspekcijas Darba Grupai ir tiesības veikt pārlidojumus pār pārbaudāmo teritoriju laikā, kad veic objekta pārbaudi, nolūkā nodrošināt Inspekcijas Darba Grupu ar vispārēju orientāciju pārbaudāmajā teritorijā, ierobežojot un optimizējot atrašanās vietu uz zemes bāzētajai pārbaudei un atvieglojot savākt faktiskos pierādījumus, izmantojot iekārtas, kas minētas 79. paragrāfā.

72. Pārlidojumus veic cik vien ātri praktiski iespējams. Kopējais laiks pārlidojumiem pār pārbaudāmo teritoriju nepārsniedz 12 stundas.

73. Papildu pārlidojumi, kuros tiek izmantots aprīkojums, kas minēts 79. un 80. paragrāfos, var tikt veikti ar Pārbaudāmās Dalībvalsts piekrišanu.

74. Pārlidojumiem aptveramā teritorija nedrīkst būt lielāka par pārbaudāmo teritoriju.

75. Pārbaudāmajai Dalībvalstij ir tiesības īpašos gadījumos un ar pamatotu izskaidrojumu ierobežot vai aizliegt pārlidojumus konfidenciālām vietām, kas nav saistītas ar pārbaudes mērķiem. Ierobežojumi var attiekties uz lidojumu augstumu, pārlidojumu skaitu un lokiem, lidojumu laiku, lidmašīnu tipu, inspektoru skaitu lidmašīnā, mērījumu un novērojumu veidu. Ja Inspekcijas Darba Grupa uzskata, ka pārlidojumu ierobežojumi vai aizliegumi konfidenciālām vietām kavē mandāta izpildīšanu, pārbaudāmā Dalībvalsts piedāvā jebkuru alternatīvu pārbaudes līdzekli.

76. Pārlidojumi tiek veikti saskaņā ar atbilstošā veidā sastādītu un apstiprinātu lidojuma plānu un ar Pārbaudāmās Dalībvalsts aviācijas noteikumiem un nosacījumiem. Pārbaudāmās Dalībvalsts lidojumu drošības noteikumi tiek precīzi ievēroti visu lidojumu operāciju laikā.

77. Pārlidojumu laikā nolaišanās tiek atļauta tikai sasniedzot lidojuma mērķi vai lai uzpildītu degvielu.

78. Pārlidojumi tiek veikti augstumā, kuru pieprasa inspekcijas darba grupa saskaņā ar veicamajām darbībām, redzamības apstākļiem, kā arī saskaņā ar Pārbaudāmās Dalībvalsts aviācijas un drošības noteikumiem un tās tiesībām aizsargāt slepenu informāciju, kas nav saistīta ar inspekcijas mērķiem. Maksimālais pārlidojumu augstums ir 1500 metri virs zemes virsmas.

79. Pārlidojumiem, kas tiek veikti saskaņā ar 71. un 72.paragrāfu, uz lidmašīnas klāja var tikt izmantots sekojošais aprīkojums:

(a) lauka binoklis;

  1. pasīvais vietas noteikšanas aprīkojums;
  2. video kameras; un
  3. rokas stāvkameras.

80. Jebkuriem papildus pārlidojumiem, kas tiek veikti saskaņā ar 73.paragrāfu, inspektori uz lidmašīnas klāja ir tiesīgi izmantot arī viegli uzstādāmu aprīkojumu:

  1. multi-spektrāliem (ieskaitot infrasarkano staru) novērojumiem;
  2. gamma spektroskopijai; un
  3. magnētiskā lauka atzīmēšanai kartē.

81. Pārlidojumi tiek veikti ar relatīvi lēnām lidmašīnām ar fiksētiem vai rotējošiem spārniem. No lidmašīnas pieejams plašs un netraucēts skats uz zemes virsmu.

82. Pārbaudāmajai Dalībvalstij ir tiesības piešķirt savu lidmašīnu, kas ir atbilstošā veidā aprīkota saskaņā ar atbilstošo darba instrukciju tehniskajām prasībām, un apkalpi. Pretējā gadījumā lidmašīnu piešķir vai iznomā Tehniskais Sekretariāts.

83. Ja lidmašīnu piešķir vai iznomā Tehniskais Sekretariāts Pārbaudāmajai Dalībvalstij ir tiesības pārbaudīt lidmašīnu, lai pārliecinātos par to, ka tā ir aprīkota ar apstiprināto inspekcijas aprīkojumu. Šāda pārbaude tiek veikta termiņā, kas minēts 57.paragrāfā.

84. Lidmašīnas personāls sastāv no:

(a) minimālā lidojuma apkalpes locekļu skaita, kas nepieciešams drošai lidmašīnas darbībai;

(b) līdz četriem inspekcijas darba grupas locekļiem;

(c) novērotāja, ja tāds ir, saskaņā ar Pārbaudāmās Dalībvalsts piekrišanu; un

(d) tulka, ja nepieciešams.

85. Pārlidojumu izpildes procedūras tiek detalizēti aprakstītas Objekta Inspekciju Darba Instrukcijā.

Kontrolēta pieeja

86. Inspekcijas darba grupai ir tiesības piekļūt pārbaudāmajai teritorijai saskaņā ar šī Līguma un Protokola noteikumiem.

87. Pārbaudāmā Dalībvalsts sniedz pieeju pārbaudāmajai teritorijai saskaņā ar termiņu, kas minēts 57.paragrāfā.

88. Saskaņā ar IV panta 57.paragrāfu un augstāk minēto 86.paragrāfu, Pārbaudāmā Dalībvalsts tiesības un pienākumi ir sekojoši:

(a) tiesības veikt pasākumus, lai aizsargātu slepenas iekārtas un apvidus saskaņā ar šo Protokolu;

(b) pienākums, ja pieeja pārbaudāmās teritorijas ietvaros ir ierobežota, veikt visus iespējamos pasākumus, lai apmierinātu inspekcijas mandāta prasības, izmantojot alternatīvas iespējas. Risinot jebkurus jautājumus, kas saistīti ar vienu vai vairākiem inspekcijas aspektiem, nedrīkst iejaukties vai kavēt inspekcijas darba grupas darbību saistībā ar citiem inspekcijas aspektiem; un

(c) tiesības pieņemt galīgo lēmumu attiecībā uz jebkurām inspekcijas darba grupas tiesībām uz pieeju, ņemot vērā šī Līguma pienākumus un kontrolētās pieejas noteikumus.

89. Saskaņā ar IV panta 57.(b) un 88.(a) paragrāfiem pārbaudāmajai Dalībvalstij ir tiesības viscaur pārbaudāmajā teritorijā aizsargāt slepenās iekārtas un neatklāt to atrašanās vietu, un neatklāt konfidenciālu informāciju, ja tā neattiecas uz pārbaudes mērķiem. Šādi pasākumi, cita starpā, ietver:

(a) slepenu iestāžu, noliktavu un iekārtu maskēšanu;

(b) radionuklīdu aktivitātes un kodolstarojuma mērījumu ierobežošanu līdz šo starojumu veidu un enerģiju esamības vai neesamības noteikšanai, kas atbilst pārbaudes mērķiem;

(c) paraugu noņemšanas un analīzes ierobežošana līdz radioaktīvo un citu produktu esamības vai neesamības noteikšanai, kas atbilst pārbaudes mērķiem;

(d) kontrolētu pieeju ēkām un citām struktūrām saskaņā ar 90. un 91. paragrāfiem; un

(e) paziņošanu par ierobežotu pieeju atsevišķām vietām saskaņā ar 92. līdz 96. paragrāfu.

90. Pieeja ēkām un citām struktūrām tiek apturēta līdz apstiprinājumam par objekta inspekcijas turpināšanu, saskaņā ar IV panta 47. paragrāfu, izņemot pieeju ēkām un citām struktūrām, kas ir ieeja raktuvē, lielās alās vai citos izrakumos, kas nav citā veidā pieejami. Attiecībā uz šādām ēkām un struktūrām Inspekcijas Darba Grupai ir tikai tranzīta tiesības, kā to nosaka Pārbaudāmā Dalībvalsts, lai iekļūtu šādās raktuvēs, alās vai citos izrakumos.

91. Ja pēc apstiprinājuma par pārbaudes turpināšanu saskaņā ar IV panta 47. paragrāfu Inspekcijas Darba Grupa ticami pierāda pārbaudāmajai Dalībvalstij, ka pieeja ēkām un citām struktūrām ir nepieciešama, lai izpildītu inspekcijas mandātu, un, ka mandātā apstiprinātās nepieciešamās darbības nevar tikt izpildītas no ārpuses, Inspekcijas Darba Grupai ir tiesības piekļūt šādām ēkām un struktūrām. Inspekcijas Darba Grupas vadītājs pieprasa pieeju specifiskām ēkām un struktūrām, norādot pieejas nolūkus, inspektoru skaitu, kā arī plānotās darbības. Par pieejas metodēm vienojas Inspekcijas Darba Grupa un Pārbaudāmā Dalībvalsts. Pārbaudāmajai Dalībvalstij ir tiesības noteikt ierobežojumus vai, izņēmuma gadījumos, ar pamatotu attaisnojumu, noteikt aizliegumus šādu ēku un citu struktūru pieejai.

92. Kad ierobežotas pieejas teritorijas tiek noteiktas saskaņā ar 89. paragrāfa (e) apakšparagrāfu, katra šāda vieta nedrīkst pārsniegt 4 kvadrātkilometrus. Pārbaudāmajai Dalībvalstij ir tiesības noteikt ierobežotas pieejas teritorijas līdz 50 kvadrātkilometriem. Ja tiek noteikta vairāk kā viena ierobežotas pieejas teritorija, tad katra šāda teritorija atdalīta viena no otras ar minimālo attālumu - 20 metri. Katrai ierobežotas pieejas teritorijai ir skaidri noteiktas un pieejamas robežas.

93. Par Ierobežotas pieejas teritoriju, atrašanās vietu un robežām tiek ziņots Inspekcijas Darba Grupas vadītājam ne vēlāk, kā tad, kad Inspekcijas Darba Grupa vēlas iegūt pieeju apvidū, kas sevī ietver visu vai daļu no šādas teritorijas.

94. Inspekcijas Darba Grupai ir tiesības novietot iekārtas un veikt pasākumus, kas nepieciešami veicot pārbaudi līdz pat Ierobežotas pieejas teritorijas robežai.

95. Inspekcijas Darba Grupa drīkst vizuāli novērot visu ierobežotas pieejas teritorijas atklāto teritoriju no tās robežas.

96. Inspekcijas Darba Grupa veic visus iespējamos centienus, lai izpildītu inspekcijas mandātu ārpus noteiktās ierobežotas pieejas teritorijas pirms tiek pieprasīta pieeja šādām vietām. Ja Inspekcijas Darba Grupa jebkurā laikā ticami pierāda pārbaudāmajai Dalībvalstij, ka nepieciešamā darbība, kas noteikta mandātā un nevar tikt veikta no ārpuses, un pieeja ierobežotas pieejas teritorijai ir nepieciešama, lai izpildītu šo mandātu, dažiem Inspekcijas Darba Grupas locekļiem tiek dota pieeja, lai veiktu specifiskus uzdevumus šīs teritorijas ietvaros. Pārbaudāmajai Dalībvalstij ir tiesības maskēt vai citādi aizsargāt slepenās iekārtas, objektus un materiālus, kas nav saistīti ar pārbaudes uzdevumiem. Inspektoru skaits tiek samazināts līdz minimumam, kas nepieciešams lai veiktu ar pārbaudi saistītos uzdevumus. Par pieejas metodēm vienojas Inspekcijas Darba Grupa un Pārbaudāmā Dalībvalsts.

 

 

Paraugu noņemšana, apstrāde un analīze

97. Saskaņā ar 86. līdz 96. un no 98. līdz 100. paragrāfam Inspekcijas Darba Grupai ir tiesības ņemt un paturēt atbilstošus paraugus no pārbaudāmās teritorijas.

98. Kad vien iespējams, Inspekcijas Darba Grupa veic paraugu analīzi objektā. Pārbaudāmās Dalībvalsts pārstāvjiem ir tiesības būt klāt, kad tiek veikta paraugu analīze objektā. Pēc Inspekcijas Darba Grupas pieprasījuma, pārbaudāmā Dalībvalsts, saskaņā ar atbilstošām procedūrām, sniedz palīdzību paraugu analīzes veikšanā objektā. Inspekcijas Darba Grupai ir tiesības izvest paraugus no objekta analīžu veikšanai Organizācijas nozīmētajās laboratorijās, tikai, ja tā pierāda, ka vajadzīgo paraugu analīzi nevar veikt objektā.

99. Pārbaudāmajai Dalībvalstij ir tiesības paturēt daļu no savāktajiem paraugiem, kad šie paraugi ir izanalizēti, un tā var saņemt paraugu kopijas.

100. Pārbaudāmajai Dalībvalstij ir tiesības pieprasīt, ka ikviens neizmantotais paraugs vai daļa no tā tiek atdoti.

101. Nozīmētās laboratorijas veic ķīmisko un fizikālo no objekta izvesto paraugu analīzi. Šādas analīzes detalizēti tiek izstrādātas Objekta Inspekcijas Darba Instrukcijā.

102. Ģenerāldirektors ir atbildīgs par paraugu drošību, viengabalainību un saglabāšanu, un par no objekta izvesto paraugu slepenības nodrošināšanu. Ģenerāldirektors to veic saskaņā ar Objekta Inspekcijas Darba Instrukcijā ietvertajām procedūrām. Ģenerāldirektors jebkurā gadījumā:

(a) Nodibina stingru kārtību paraugu ņemšanai, apstrādei, transportēšanai un analīzei;

(b) Sertificē nozīmētās laboratorijas, lai veiktu dažāda veida analīzes;

(c) Pārrauga iekārtu un procedūru, kā arī pārvietojamo analītisko iekārtu un procedūru standartizāciju šajās nozīmētajās laboratorijās;

(d) Novēro kvalitātes kontroli un vispārējos standartus attiecībā uz šo laboratoriju sertificēšanu un attiecībā uz pārvietojamo iekārtām un procedūrām; un

(c) Izvēlas starp nozīmētajām laboratorijām, tās kuras veiks analītiskās vai citas funkcijas attiecībā uz specifiskajiem pētījumiem.

103. Ja veicama ārpus objekta analīze, paraugi tiek analizēti ne mazāk kā divās nozīmētajās laboratorijās. Tehniskais Sekretariāts nodrošina ātru analīžu datu apstrādi. Tehniskais Sekretariāts ir atbildīgs par paraugiem un jebkurš no neizmantotiem paraugiem vai to daļas tiek nodoti atpakaļ Tehniskajam Sekretariātam.

104. Tehniskais Sekretariāts apkopo laboratorijās veikto paraugu analīžu rezultātus, kas atbilst inspekcijas mērķiem. Saskaņā a r IV panta 63. paragrāfu, Ģenerāldirektors nekavējoties nosūta jebkādus šādus rezultātus pārbaudāmajai Dalībvalstij atsauksmēm, un sekojoši Izpildpadomei un visām pārējām Dalībvalstīm, kā arī ietver detalizētu informāciju par aprīkojumu un metodoloģiju, kas tiek pielietota nozīmētajās laboratorijās.

 

Inspekcijas veikšana teritorijās, kuras atrodas ārpus jebkuras valsts

jurisdikcijas vai kontroles

105. Gadījumā, ja pārbaudāmais objekts atrodas ārpus jebkuras valsts jurisdikcijas vai kontroles, Ģenerāldirektors konsultējas ar attiecīgajām Dalībvalstīm un vienojas par jebkādiem tranzīta vai Bāzes Punktiem, lai veicinātu Inspekcijas Darba Grupas ātru ierašanos pārbaudāmajā teritorijā.

106. Dalībvalstis, kuru teritorijās tiek izvietoti tranzīta vai Bāzes Punkti, iespēju robežās, palīdz sekmēt pārbaudi, ieskaitot Inspekcijas Darba Grupas, tās bagāžas un aprīkojuma transportēšanu uz pārbaudāmo teritoriju, kā arī atbilstošo ērtību, kas norādītas 11. paragrāfā, sniegšanu. Organizācija atmaksā palīdzošajām Dalībvalstīm visus veiktos izdevumus.

107. Pēc Izpildpadomes apstiprinājuma, Ģenerāldirektors ir tiesīgs vienoties par spēkā esošajiem nosacījumiem ar Dalībvalstīm, lai veicinātu palīdzību, gadījumā, ja objekta inspekcija tiek veikta teritorijā, kas atrodas ārpus jebkuras valsts jurisdikcijas vai kontroles.

108. Gadījumos, ja viena vai vairākas Dalībvalstis ir veikušas neskaidrā notikuma izpēti teritorijā, kas atrodas ārpus jebkuras valsts jurisdikcijas vai kontroles, tad, pirms tiek veikts pieprasījums pēc objekta inspekcijas šajā teritorijā, jebkurus šādu pētījumu rezultātus Izpildpadome var ņemt vērā savos apsvērumos, saskaņā ar IV pantu.

 

Pārbaudei sekojošās procedūras

109. Beidzot pārbaudi, Inspekcijas Darba Grupa tiekas ar pārbaudītās Dalībvalsts pārstāvi, lai izvērtētu Inspekcijas Darba Grupas darbībā iegūtos sākotnējos datus un noskaidrotu jebkuras neskaidrības. Inspekcijas Darba Grupa nodrošina pārbaudāmās Dalībvalsts pārstāvi ar tās darbības laikā iegūtajiem sākotnējiem datiem rakstiskā veidā, pēc standarta parauga kopā ar jebkuru paraugu un citu materiālu, kas iegūti pārbaudāmajā teritorijā, saskaņā ar 98. paragrāfu, sarakstu. Dokumentus paraksta Inspekcijas Darba Grupas vadītājs. Lai norādītu, ka viņš vai viņa ir iepazinies ar dokumentu saturu, pārbaudāmās Dalībvalsts pārstāvis arī paraksta šos dokumentus. Saskaņošana notiek ne vēlāk kā 24 stundas pēc pārbaudes beigšanas.

 

Aizbraukšana

110. Pabeidzot pārbaudei sekojošās procedūras, Inspekcijas Darba Grupa un novērotājs atstāj pārbaudāmās Dalībvalsts teritoriju, cik ātri vien iespējams. Pārbaudītā Dalībvalsts dara visu iespējamo, lai nodrošinātu palīdzību un garantētu drošu pārvietošanos Inspekcijas Darba Grupai, tās iekārtu un bagāžas nogādāšanu uz izejas punktu. Ja nav vienošanās starp pārbaudāmo Dalībvalsti un Inspekcijas Darba Grupu par savādāku rīcību, ieceļošanas punkts tiek izmantots kā izceļošanas punkts.

 

TREŠĀ DAĻA

Uzticības veicināšanas pasākumi

 

1. Saskaņā ar IV panta 68. paragrāfu, katra Dalībvalsts brīvprātīgi paziņo Tehniskajam Sekretariātam par jebkuru ķīmisku sprādzienu, kurā izmantotas 300 tonnas vai lielāks TNT ekvivalenta sprāgstviela, kas notiek viena sprādziena veidā jebkurā tās teritorijas vietā, vai jebkurā vietā, kas atrodas tās jurisdikcijā vai kontrolē. Ja iespējams, šāds paziņojums tiek izdarīts iepriekš. Šāds paziņojums iekļauj ziņas par norises vietu, laiku, un izmantotās sprāgstvielas daudzumu un tipu, kā arī par sprādziena konfigurāciju un iecerēto mērķi.

2. Katra Dalībvalsts brīvprātīgi, cik ātri vien iespējams pēc šī Līguma spēkā stāšanās brīža Tehniskajam Sekretariātam sniedz un katru gadu aktualizē informāciju, kas saistīta ar visu citu ķīmisko sprādzienu, kas lielāks par 300 tonnām TNT ekvivalenta, nacionālo izmantošanu. It īpaši, Dalībvalsts informē par:

(a) Sprādzienu veikšanas ģeogrāfisko atrašanās vietu;

(b) To veikšanas darbību raksturojumu un šādu sprādzienu vispārējo raksturojumu un biežumu;

(c) Jebkuru citu atbilstošu papildus informāciju, ja tā ir pieejama;

un palīdz Tehniskajam Sekretariātam jebkura šāda Starptautiskās Novērošanas Sistēmas noteiktā notikuma izcelsmes noteikšanā.

3. Jebkura Dalībvalsts ir tiesīga brīvprātīgi un pamatojoties uz abpusēji pieņemamiem noteikumiem uzaicināt Tehniskā Sekretariāta vai citu Dalībvalstu pārstāvjus, lai apmeklētu objektus tās teritorijā, kas minēti paragrāfos 1 un 2.

4. Lai kalibrētu Starptautisko Novērošanas Sistēmu, Dalībvalstis ir tiesīgas nodibināt sakarus ar Tehnisko Sekretariātu, lai veiktu ķīmiskās kalibrēšanas sprādzienus, vai lai sniegtu atbilstošu informāciju par citiem nolūkiem plānotajiem ķīmiskajiem sprādzieniem.

 

 

Protokola pielikums Nr. 1

Tabula 1 - A Primārā Tīkla Seismoloģisko Staciju Saraksts

 

Valsts, kas atbildīga par staciju

Atrašanās vieta

Platums

Garums

Tips

1

Argentīna

PLCA Paso Floresa

40.7 S

70.6 W

3 - C

2

Austrālija

WRA Varamunga, NT

19.9 S

134.3 E

darba kārtībā

3

Austrālija

ASAR Alise Springsa, NT

23.7 S

133.9 E

darba kārtībā

4

Austrālija

STKA Stīvenskrīka, SA

31.9 S

141.6 E

3 - C

5

Austrālija

MAW Meisona, Antarktika

67.6 S

62.9 E

3 -C

6

Bolīvija

LPAZ Lapaza

16.3 S

68.1 W

3 - C

7

Brazīlija

BDFB Brazilja

15.6 S

48.0 W

3 - C

8

Kanāda

ULMC Ladubunē, Manitoba

50.2 N

95.9 W

3 - C

9

Kanāda

YKAC Jelovnaifa, N.W.T.

62.5 N

114.6 W

darba kārtībā

10

Kanāda

SCH Šefervilla, Kvebeka

54.8 N

66.8 W

3 - C

11

Centrālāfrikas Republika

BGCA Bangui

05.2 N

18.4 E

3 - C

12

Ķīna

HAI Hailara

49.3 N

119.7 E

3 - C > darba kārtībā

13

Ķīna

LZH Lanžou

36.1 N

103. 8 E

3 - C > darba kārtībā

14

Kolumbija

XSA Elrosala

04.9 N

74.3 W

3 - C

 

15

Zaļā Raga Salas

DBIC Dimbroko

06.7 N

04.9 W

3 - C

16

Ēģipte

LXEG Luksora

26.0 N

33.0 E

darba kārtībā

17

Somija

FINES Lahti

61.4 N

26.1 E

darba kārtībā

18

Francija

PPT Taiti

17.6 S

149.6 W

3 - C

19

Vācija

GEC2 Freijunga

48.9 N

13.7 E

darba kārtībā

20

Tiks noteikta

Tiks noteikta

Tiks noteikta

Tiks noteikta

Tiks noteikta

21

Irāna

(Islama Republika)

THR Teherāna

35.8 N

51.4 E

3 - C

22

Japāna

MJAR Matsuširo

36.5 N

138.2 E

darba kārtībā

23

Kazahstāna

MAK Makanči

46.8 N

82.0 E

darba kārtībā

24

Kenija

KMBO Kilimambogo

01.1 S

37.2 E

3 - C

25

Mongolija

JAVM Javhlanta

48.0 N

106.8 E

3 - C > darba kārtībā

26

Nigērija

Jauns objekts

tiks noteikta

tiks noteikta

3 - C > darba kārtībā

27

Norvēģija

NAO Hamara

60.8 N

10.8 E

darba kārtībā

28

Norvēģija

ARAO Karasjoka

69.5 N

25.5 E

darba kārtībā

29

Pakistāna

PRPK Pari

33.7 N

73.3 E

darba kārtībā

30

Paragvaja

CPUP Villa Florida

26.3 S

57.3 W

3 - C

31

Korejas Republika

KSRS Vonju

37.5 N

127.9 E

darba kārtībā

32

Krievijas Federācija

KBZ Khabaza

43.7 N

42.9 E

3 - C

 

33

Krievijas Federācija

ZAL Zalesovo

53.9 N

84.8 E

3 - C > darba kārtībā

34

Krievijas Federācija

NRI Norilska

69.0 N

88.0 E

3 - C

35

Krievijas Federācija

PDY Peleduja

59.6 N

112.6 E

3 - C > darba kārtībā

36

Krievijas Federācija

PET Petrpavlovska - Kamchatskija

53.1 N

157. 8 E

3 - C > darba kārtībā

37

Krievijas Federācija

USK Usurijska

44.2 N

132.0 N

3 - C > darba kārtībā

38

Sauda Arābija

Jauns objekts

tiks noteikta

tiks noteikta

darba kārtībā

39

Dienvidāfrika

BOSA Boshofa

28.6 S

25.6 E

3 - C

40

Spānija

ESDC Sonseka

39.7 N

04. 0 W

darba kārtībā

41

Taizeme

CMTO Chiangmaia

18. 8 N

99.0 E

darba kārtībā

42

Tunisija

THA Thala

35.6 N

08.7E

3 - C

43

Turcija

BRTR Belbaši darba kārtība pāriet uz Keskinu

39.9 N

32.8 E

darba kārtībā

44

Turkmenistāna

GEYT Alibeka

37.9 N

58.1 E

darba kārtībā

45

Ukraina

AKASG Malina

50.4 N

29.1 E

darba kārtībā

46

Amerikas Savienotās Valstis

LJTX Lajitas, Teksasa

29.3 N

103.7W

darba kārtībā

47

Amerikas Savienotās Valstis

MNV Mina, Nevada

38.4N

118.2 W

darba kārtībā

 

48

Amerikas Savienotās Valstis

PIWY Pinedala, Vaiominga

42.8 N

109.6 W

darba kārtībā

49

Amerikas Savienotās Valstis

ELAK Eielsona, Aļaska

64.8 N

146.9 W

darba kārtībā

50

Amerikas Savienotās Valstis

VNDA Vanda, Antarktika

77.5 S

161.9 E

3 - C

Piezīme: 3 - C > darba kārtībā : norāda, ka objekts var sākt darbību Starptautiskajā Novērošanas Sistēmā kā trīs komponentu stacija un uzlabots līdz darba kārtībai vēlākā laikā.

 

 

Tabula 1 - B Seismoloģisko Staciju Saraksts, kas sastāda papildus tīklu

 

Valsts, kas atbildīga par staciju

Atrašanās vieta

Platums

Garums

Tips

1

Argentīna

CFA Koronelfontana

31.6 S

68.2 W

3 - C

2

Argentīna

USHA Ušuaia

55.0 S

68.0 W

3 - C

3

Armēnija

GNI Garni

40.1 N

44.7 E

3 - C

4

Austrālija

CTA Čharterstoversa, QLD

20.1 S

146.3 E

3 - C

5

Austrālija

FITZ Fitcrojkrossinga, WA

18.1 S

125.6 E

3 - C

6

Austrālija

NWAO Narrogina, WA

32.9 S

117.2 E

3 - C

7

Bangladeša

CHT Čitagonga

22.4 N

91.8 E

3 - C

8

Bolīvija

SIV Sanignasio

16.0 S

61.1 W

3 - C

9

Botsvana

LBTB Lobatse

25.0 S

25.6 E

3 - C

10

Brazīlija

PTGA Pitinga

0.7 S

60.0 W

3 - C

11

Brazīlija

RGNB Riogrande do Norte

6.9 S

37.0 W

3 - C

12

Kanāda

FRB Igaluita, Ziemeļrietumu teritorijas

63.7 N

68.5 W

3 - C

13

Kanāda

DLBC Dīsleika, Britu Kolumbija

58. 4 N

130.0 W

3 - C

14

Kanāda

SADO Sadova, Ontārio

44.8 N

79.1W

3 - C

15

Kanāda

BBB Bella Bella, Britu Kolumbija

52.2 N

128.1 W

3 - C

16

Kanāda

MBC Mouldbeja, Ziemeļrietumu teritorijas

76.2 N

119.4 W

3 - C

17

Kanāda

INK Inuvik, Ziemeļrietumu teritorijas

68.3 N

133.5 W

3 - C

18

Čīle

RPN Lieldienu sala

27.2 S

109.4 W

3 - C

19

Čīle

LVC Limonverde

22.6 S

68.9 W

3 - C

20

Ķīna

BJT Baijiatuana

40.0 N

116.2 E

3 - C

21

Ķīna

KMI Kunminga

25.2 N

102.8 E

3 - C

22

Ķīna

SSE Šešana

31.1 N

121.2 E

3 - C

23

Ķīna

XAN Ksiana

34.0 N

108.9 E

3 - C

24

Kuka Salas

RAR Rarotonga

21.2 S

159.8 W

3 - C

25

Kostarika

JTS Lasjuntas de Abangaresa

10.3 N

85.0 W

3 - C

26

Čehijas Republika

VRAC Vranova

49.3 N

16.6 E

3 - C

27

Dānija

SFJ Sondre Stromfjorda, Grenlande

67.0 N

50.6 W

3 - C

28

Džibuti

ATD Arta Tunnela

11.5 N

42.9 E

3 - C

29

Ēģipte

KEG Kotamja

29.9 N

31.8 E

3 - C

30

Etiopija

FURI Furi

8.9 N

38.7 E

3 - C

31

Fidži

MSVF Monasavu, Viti Levu

17.8 S

178.1 E

3 - C

32

Francija

NOUC Portlaguerre, Jaunkaledonija

22.1 S

166.3 E

3 - C

33

Francija

KOG Kouroua, Franču Gviāna

5.2 N

52.7 W

3 - C

 

34

Gabona

BAMB Bambeja

1.7 S

13.6 E

3 - C

35

Vācija/ Dienvidāfrika

---

SANAE Station, Antarktika

71.7 S

2.9 W

3 - C

36

Grieķija

IDI Anogija, Krēta

35.3 N

24.9E

3 - C

37

Gvatemala

RDG Rabira

15.0 N

90.5 W

3 - C

38

Islande

BORG Borgarnesa

64.8 N

21.3W

3 - C

39

tiks noteikta

tiks noteikta

tiks noteikta

tiks noteikta

tiks noteikta

40

Indonēzija

PACI Kibinonga, Java Barata

6.5 S

107.0 E

3 - C

41

Indonēzija

JAY Jajapura, Irianjaja

2.5 S

140.7 E

3 - C

42

Indonēzija

SWI Soronga, Irianjaja

0.9 S

131.3 E

3 - C

43

Indonēzija

PSI Parapata, Sumatera

2.7 N

98.9 E

3 - C

44

Indonēzija

KAPI Kapanga, Sulavesi Selatana

5.0 S

119.8 E

3 - C

45

Indonēzija

KUG Kupanga, Nusatengara Timura

10.2 S

123.6 E

3 - C

46

Irāna (Islama Republika)

KRM Kermana

30.3 N

57.1 E

3 - C

47

Irāna (Islama Republika)

MSN Masjedesolejmana

31.9 N

49.3 E

3 - C

48

Izraēla

MBH Eilata

29.8 N

34.9 E

3 - C

49

Izraēla

PARD Paroda

32.6 N

35.3 E

darba kārtībā

50

Itālija

ENAS Enna, Sicīlija

37.5 N

14.3 E

3 - C

51

Japāna

JNU Ohita, Kiušu

33.1 N

130.9 E

3 - C

52

Japāna

JOW Kunigami, Okinava

26.8 N

128.3 E

3 - C

53

Japāna

JHJ Hačijojima, Izu Salas

33.1 N

139.8 E

3 - C

54

Japāna

JKA Kamikava- asahi Hokaido

44.1 N

142.6 E

3 - C

55

Japāna

JCJ Čičijima, Ogasavara

27.1 N

142.2 E

3 - C

56

Jordāna

---

Eškofa

32.5 N

37.6 E

3 - C

57

Kazahstāna

BRVK Borovoja

53.1 N

70.3 E

darba kārtībā

58

Kazahstāna

KURK Kurčatova

50.7 N

78.6 E

darba kārtībā

59

Kazahstāna

AKTO Akķibinska

50.4 N

58.0 E

3 - C

60

Kirgizstāna

AAK Alaarča

42.6 N

74.5 E

3 - C

61

Madagaskara

TAN Antananarivo

18.9 S

47.6 E

3 - C

62

Mali

KOWA Kova

14.5 N

4.0 W

3 - C

63

Meksika

TEYM Tepiča, Jukatana

20.2 N

88.3 W

3 - C

 

64

Meksika

TUVM Tuzandepeti, Veracrūza

18.0 N

94.4 W

3 - C

65

Meksika

LPBM Lapaza, Baha Kalifornija Sura

24.2 N

110.2 W

3 - C

66

Maroka

MDT Midelta

32.8 N

4.6 W

3 - C

67

Namībija

TSUM Tsumeba

19.1 S

17.4 E

3 - C

68

Nepāla

EVN Everests

28.0 N

86.6 E

3 - C

69

Jaunzēlande

EWZ Erevona, Dienvidu sala

43.5 S

170.9 E

3 - C

70

Jaunzēlande

RAO Raoula sala

29.2 S

177.9 W

3 - C

71

Jaunzēlande

URZ Urevera, Ziemeļu sala

38.3 S

177.1 E

3 - C

72

Norvēģija

SPITS Spitsbergena

78.2 N

16.4 E

darba kārtībā

73

Norvēģija

JMI Janmaijena

70.9 N

8.7 W

3 - C

74

Omāna

WSAR Vadisarina

23.0 N

58.0 E

3 - C

75

Papua - Jaungvineja

PMG Portmoresbija

9.4 S

147.2 E

3 - C

76

Papua - Jaungvineja

BIAL Bialla

5.3 S

151.1 E

3 - C

77

Peru

CAJP Kajamarka

7.0 S

78.0 W

3 - C

78

Peru

NNA Nana

12.0 S

76.8 W

3 - C

79

Filipīnas

DAV Davao, Mindanao

7.1 N

125.6 E

3 - C

80

Filipīnas

TGY Tagaijtaja, Luzona

14.1 N

120.9 E

3 - C

81

Rumānija

MLR Muntele Rosu

45.5 N

25.9 E

3 - C

82

Krievijas Federācija

KIRV Kirov

58.6 N

49.4 E

3 - C

83

Krievijas Federācija

KIVO Kislovodsk

44.0 N

42.7 E

darba kārtībā

84

Krievijas Federācija

OBN Obninsk

55.1 N

36.6 E

3 - C

85

Krievijas Federācija

ARU Arti

56.4 N

58.6 E

3 - C

86

Krievijas Federācija

SEY Seymchan

62.9 N

152.4 E

3 - C

87

Krievijas Federācija

TLY Talaya

51.7 N

103. 6 E

3 - C

88

Krievijas Federācija

YAK Yakutsk

62.0 N

129.7 E

3 - C

89

Krievijas Federācija

URG Urgal

51.1 N

132.3 E

3 - C

90

Krievijas Federācija

BIL Bilibino

68.0 N

166.4 E

3 - C

91

Krievijas Federācija

TIXI Tiksi

71.6 N

128.9 E

3 - C

92

Krievijas Federācija

YSS Yuzhno - Sakhalinsk

47.0 N

142.8 E

3 - C

 

93

Krievijas Federācija

MA2 Madagan

59.6 N

150.8 E

3 - C

94

Krievijas Federācija

ZIL Zilim

53.9 N

57.0 E

3 - C

95

Samoa

AFI Afiamalu

13.9 S

171.8 W

3 - C

96

Sauda Arābija

RAYN Ar Rayn

23.6 N

45.6 E

3 - C

97

Senegāla

MBO Mbour

14.4 N

17.0 W

3 - C

98

Zālamana Salas

HNR Honiara, Guadalcanal

9.4 S

160.0E

3 - C

99

Dienvidāfrika

SUR Sutherland

32.4 S

20.8 E

3 - C

100

Šrilanka

COC Colombo

6.9 N

79.9 E

3 - C

101

Zviedrija

HFS Hagfors

60.1 N

13.7 E

darba kārtībā

102

Šveice

DAVOS Davos

46.8 N

9.8 E

3 - C

103

Uganda

MBRU Mbarara

0.4 S

30.4 E

3 - C

104

Lielbritānija

EKA Eskdalemuir

55.3 N

3.2 W

darba kārtībā

105

Amerikas Savienotās Valstis

GOMO Guam, Marianas Islands

13.6 N

144.9 E

3 - C

106

Amerikas Savienotās Valstis

PMSA Palmer Station, Antarctika

64.8 S

64.1W

3 - C

107

Amerikas Savienotās Valstis

TKL Tuckaleechee Caverns, TN

35.7 N

83.8 W

3 - C

108

Amerikas Savienotās Valstis

PFCA Pinon Flat, CA

33.6 N

116.5 W

3 - C

109

Amerikas Savienotās Valstis

YBH Yreka, CA

41.7 N

122.7 W

3 - C

110

Amerikas Savienotās Valstis

KDC Kodiak Island, AK

57.8 N

152.5 W

3 - C

111

Amerikas Savienotās Valstis

ALQ Albuquerque,NM

35.0 N

106.5 W

3 - C

112

Amerikas Savienotās Valstis

ATTU Attu Island, Ak

52.8N

172.7E

3 - C

113

Amerikas Savienotās Valstis

ELK Elko, NV

40.7 N

115.2 W

3 - C

114

Amerikas Savienotās Valstis

SPA South Pole, Antarctica

90.0 S

--

3 - C

 

115

Amerikas Savienotās Valstis

NEW Newport, WA

48.3 N

117.1 W

3 - C

116

Amerikas Savienotās Valstis

SJG San Juan, PR

18.1 N

66.2 W

3 - C

117

Venecuēla

SDV Santo Domingo

8.9 N

70.6 W

3 - C

118

Venecuēla

PCRV Puerto la Cruz

10.2 N

64.6 W

3 - C

119

Zambija

LSZ Lusaka

15.3 S

28.2 E

3 - C

120

Zimbabve

BUL Bulawayo

tiks ieteikts

tiks ieteikts

3 - C

 

 

 

2 - A Tabula Radionuklīdu staciju saraksts

 

Valsts, kas atbildīga par staciju

Atrašanās vieta

Platums

Garums

1

Argentīna

Buenos Aires

34.0 S

58.0 W

2

Argentīna

Salta

24.0 S

65.0 W

3

Argentīna

Bariloche

41.1 S

71.3 W

4

Austrālija

Melbourne, VIC

37.5 S

144.6 E

5

Austrālija

Mawson, Antarctica

67.6 S

62.5 E

6

Austrālija

Townsville, QLD

19.2 S

146.8 E

7

Austrālija

Macquarie Island

54.0 S

159.0 E

8

Austrālija

Cocos Islands

12.0 S

97.0 E

9

Austrālija

Darwin, NT

12.4 S

130.7 E

10

Austrālija

Perth, WA

31.9 S

116.0 E

11

Brazīlija

Rio de Janeiro

22.5 S

43.1 W

12

Brazīlija

Recife

8.0 S

35.0 W

13

Kamerūna

Douala

4.2 N

9.9 E

14

Kanāda

Vancouver, B.C.

49.3 N

123.2 W

15

Kanāda

Resolute N.W.T.

74.7 N

94.9 W

16

Kanāda

Yellowknife, N.W.T.

62.5 N

114.5 W

17

Kanāda

St. John's, N.L.

47.0 N

53.0 W

18

Čīle

Punta Arenas

53.1 S

70.6 W

19

Čīle

Hanga rao, Easter Island

27.1 S

108.4 W

20

Ķīna

Beijing

39.8 N

116.2 E

21

Ķīna

Lanzhou

35.8 N

103.3 E

22

Ķīna

Guangzhou

23.0 N

113.3 E

23

Kuka Salas

Rarotonga

21.2 S

159.8 W

24

Ekvadora

Isla San Cristobal, Galapagos Islands

1.0 S

89.2 W

25

Etiopija

Filtu

5.5 N

42.7 E

26

Fidži

Nadi

18.0 S

177.5 E

 

27

Francija

Papeete, Tahiti

17.0 S

150.0 W

28

Francija

Pointe - a - Pitre, Guadeloupe

17.0 N

62.0 W

29

Francija

Reunion

21.1 S

55.6 E

30

Francija

Port - aux - Francais, Kerguelen

49.0 S

70.0 E

31

Francija

Cayenne, French Guiana

5.0 N

52.0 W

32

Francija

Dumont d'Urville, Antarctica

66.0 S

140.0 E

33

Vācija

Schauinsland/ Freiburg

47.9 N

7.9 E

34

Islande

Reykjavik

64.4 N

21.9 W

35

tiks noteikta

tiks noteikta

tiks noteikta

tiks noteikta

36

Irāna (Islama Republika)

Tehran

35.0 N

52.0 E

37

Japāna

Okinawa

26.5 N

127.9 E

38

Japāna

Takasaki, Gunma

36.3 N

139.0 E

39

Kiribati

Kiritimati

2.0 N

157.0 W

40

Kuveita

Kuwait City

29.0 N

48.0 E

41

Lībija

Misratah

32.5 N

15.0 E

42

Malaizija

Kuala Lumpur

2.6 N

101.5 E

43

Mauritānija

Nouakchott

18.0 N

17.0 W

44

Meksika

Baja California

28.0 N

113.0 W

45

Mongolija

Ulaanbaatar

47.5 N

107.0 E

46

Jaunzēlande

Chatham Island

44.0 S

176.5 W

47

Jaunzēlande

Kaitaia

35.1 S

173.3 E

48

Nigērija

Bilma

18.0 N

13.0 E

49

Norvēģija

Spitsbergen

78.2 N

16.4 E

50

Panama

Panama City

8.9 N

79.6 W

51

Papua Jaungvineja

New Hanover

3.0 S

150.0 E

52

Filipīnas

Quezon City

14.5 N

121.0 E

 

53

Portugāle

Ponta Delgada, Sao Miguel, Azores

37.4 N

25.4 W

54

Krievijas Federācija

Kirov

58.6 N

49.4 E

55

Krievijas Federācija

Norilsk

69.0 N

88.0 E

56

Krievijas Federācija

Peleduy

59.6 N

112.6 E

57

Krievijas Federācija

Bilibino

68.0 N

166.4 E

58

Krievijas Federācija

Ussuriysk

43.7 N

131.9 E

59

Krievijas Federācija

Zalesovo

53.9 N

84.8 E

60

Krievijas Federācija

Petropavlovsk - Kamchatskiy

53.1 N

158.8 E

61

Krievijas Federācija

Dubna

56.7 N

37.3 E

62

Dienvidāfrika

Marion Island

46.5 S

37.0 E

63

Zviedrija

Stockholm

59.4 N

18.0

64

Tanzānija

Dares Salaam

6.0 S

39.0 E

65

Taizeme

Bangkok

13.8 N

100.5 E

66

Lielbritānija

BIOT / Chagos Archipelago

7.0 S

72. 0 E

67

Lielbritānija

St, Helena

16.0 S

6.0 W

68

Lielbritānija

Tristan da Cunha

3 7.0 S

12.3 W

69

Lielbritānija

Halley, Antarctica

76.0 S

28.0 W

70

Amerikas Savienotās Valstis

Sacramento, CA

38.7 N

121.4 W

71

Amerikas Savienotās Valstis

Sand Point, AK

55.0 N

160.0 W

 

72

Amerikas Savienotās Valstis

Melbourne, FL

28.3 N

80.6 W

73

Amerikas Savienotās Valstis

Palmer Station, Antarctica

64.5 S

64.0 W

74

Amerikas Savienotās Valstis

Ashland, KS

37.2 N

99.8 W

75

Amerikas Savienotās Valstis

Charlottesville,VA

38.0 N

78.0 W

76

Amerikas Savienotās Valstis

Salchaket, AK

64.4 N

147.1 W

77

Amerikas Savienotās Valstis

Wake Island

19.3 N

166.6 E

78

Amerikas Savienotās Valstis

Midway Islands

28.0 N

177.0 W

79

Amerikas Savienotās Valstis

Oahu, HI

21.5 N

158.0 W

80

Amerikas Savienotās Valstis

Upi, Guam

13.7 N

144.9 E

 

 

Tabula 2 - B Radionuklīdu Laboratoriju Saraksts

 

Atbildīgā valsts par laboratoriju

Laboratorijas nosaukums un atrašanās vieta

1

Argentīna

National Board of Nuclear Regulation Buenos Aires

2

Austrālija

Australian Radiation Laboratory Melbourne, VIC

3

Austrija

Austrian Research Center Seibersdorf

4

Brazīlija

Institute of Radiation Protection and Dosimetry Rio de Janeiro

5

Kanāda

Health Canada, Ottawa, Ont.

6

Ķīna

Beijing

7

Somija

Center for Radiation and Nuclear Safety, Helsinki

8

Francija

Atomic Energy Commission, Montlhery

9

Israēla

Soreq, Nuclear Researh Center Yavne

10

Itālija

Laboratory of the National Agency for the Protection of the Environment, Rome

11

Japāna

Japan Atomic Energy Researh Institute, Tokai, Ibaraki

12

Jaunzēlande

National Radiation Laboratory Christchurch

13

Krievijas Federācija

Central Radiation Control Laboratory, Ministry of Defence Special Verification Service Moscow

14

Dienvidāfrika

Atomic Energy Corporation Pelinbaba

15

Lielbritānija

AWE Blacknest Chilton

16

Amerikas Savienotās Valstis

McClellan Central Laboratories Sacramento, CA

 

 

 

Tabula 3 Hidroakustisko staciju saraksts

 

Valsts, kas atbildīga par staciju

Atrašanās vieta

Platums

Garums

Tips

1

Austrālija

Cape Leeuwin, WA

34.4 S

115.1 E

Hidrofons

2

Kanāda

Queen Charlotte Islands, B.C.

53.3 N

132.5 W

T - fāze

3

Čīle

Juan Fernandez Island

33.7 S

78.8 W

Hidrofons

4

Francija

Crozet Islands

46.5 S

52.2 E

Hidrofons

5

Francija

Guade loupe

16.3 N

61.1 W

T - fāze

6

Meksika

Clarion Island

18.2 N

114.6 W

T - fāze

7

Portugāle

Flores

39.3 N

31.3 W

T - fāze

8

Lielbritānija

BIOT / Chagos Archipelago

7.3 S

72.4 E

Hidrofons

9

Lielbritānija

Tristan da Cunha

37.2 S

12.5 W

T - fāze

10

Amerikas Savienotās Valstis

Ascension

8.0 S

14.4 W

Hidrofons

11

Amerikas Savienotās Valstis

Wake Island

19.3 N

166.6 E

Hidrofons

 

 

Tabula 4 Infraskaņas staciju saraksts

 

Valsts, kas atbildīga par staciju

Atrašanās vieta

Platums

Garums

1

Argentīna

Paso Flores

40.7 S

70.6 W

2

Argentīna

Ushuaia

55.0 S

68.0 W

3

Austrālija

Davis Base, Antarctica

68.4 S

77.6 E

4

Austrālija

Narrogin, WA

32.9 S

117.2 E

5

Austrālija

Hobart, TAS

42.1 S

147.2 E

6

Austrālija

Cocos Islands

12.3 S

97.0 E

7

Austrālija

Warramunga, NT

19.9 S

134.3 E

8

Bolīvija

La Paz

16.3 S

68.1 W

9

Brazīlija

Brasilia

15.6 S

48.0 W

10

Kanāda

Lac du Bonnet, Man

50.2 N

95.9 W

11

Zaļā Raga Salas

Cape Verde Islands

16.0 N

24.0 W

12

Centālāfrikas Republika

Bangui

5.2 N

18.4 E

13

Čīle

Easter Island

27.0 S

109.2 W

14

Čīle

Juan Fernandez Island

33.8 S

80.7 W

15

Ķīna

Beijing

40.0 N

116.0 E

16

Ķīna

Kunming

25.0 N

102.8 E

17

Kotdivuāra

Dimbokro

6.7 N

4.9 W

18

Dānija

Dundas, Greenland

76.5 N

68.7 W

19

Džibuti

Djibouti

11.3 N

43.5 E

20

Ekvadora

Galapagos Islands

0.0 N

91.7 W

21

Francija

Marquesas Islands

10.0 S

140.0 W

22

Francija

Port LaGuerre, New Caledonia

22.1 S

166.3 E

23

Francija

Kerguelen

49.2 S

69.1 E

24

Francija

Tahiti

17.6 S

149.6 W

 

25

Francija

Kourou, French Guiana

5.2 N

52.7 W

26

Vācija

Freyung

48.9 N

13.7 E

27

Vācija

Georg von Neumayer, Antarctica

70.6 S

8.4 W

28

tiks noteikta

tiks noteikta

tiks noteikta

tiks noteikta

29

Irāna (Islama Republika)

Tehran

35.7 N

51.4 E

30

Japāna

Tsukuba

36.0 N

140.1E

31

Kazahstāna

Aktybinsk

50. 4 N

58.0 E

32

Kenija

Kilimanbogo

1.3 S

36.8 E

33

Madagaskara

Antananarivo

18.8 S

47.5 E

34

Mongolija

Javhlant

48.0 N

106.8 E

35

Namībija

Tsumeb

19.1 S

17.4 E

36

Jaunzēlande

Chatham Island

44.0 S

176.5 W

37

Norvēģija

Karasjok

69.5 N

25.5 E

38

Pakistāna

Rahimyar Khan

28.2 N

70.3 E

39

Palau

Palau

7.5 N

134.5 E

40

Papua Jaungvineja

Rabaul

4.1 S

152.1 E

41

Paragvaja

Villa Florida

26.3 S

57.3 W

42

Portugāle

Azores

37.8 N

25.5 W

43

Krievijas Federācija

Dubna

56.7 N

37.3 E

44

Krievijas Federācija

Petropavlovsk - Kamchatskiy

53.1 N

158.8 E

45

Krievijas Federācija

Ussuriysk

43.7 N

131.9 E

46

Krievijas Federācija

Zalesovo

53.9 N

84.8 E

47

Dienvidāfrika

Boshof

28.6 S

25.4 E

48

Tunisija

Thala

35.6 N

8.7 E

 

49

Lielbritānija

Tristan da Cunha

37.0 S

12.3 W

50

Lielbritānija

Ascension

8.0 S

14.3 W

51

Lielbritānija

Bermuda

32.0 N

64.5 W

52

Lielbritānija

BIOT/Chagos Archipelago

5.0 S

72.0 E

53

Amerikas Savienotās Valstis

Eielson, AK

64.8 N

146.9 W

54

Amerikas Savienotās Valstis

Siple Station, Antarctica

75.5 S

83.6 W

55

Amerikas Savienotās Valstis

Windless Bight, Antarctica

77.5 S

161.8 E

56

Amerikas Savienot ās Valstis

Newport,WA

48.3 N

117.1 W

57

Amerikas Savienotās Valstis

Pinon Flat, Ca

33.6 N

116.5 W

58

Amerikas Savienotās Valstis

Midway Islands

28.1 N

177.2 W

59

Amerikas Savienotās Valstis

Hawaii, HI

19.6 N

155.3 W

60

Amerikas Savienotās Valstis

Wake Island

19.3N

166.6 E

 

 

PROTOKOLA PIELIKUMS NR. 2

Starptautiskā Datu Centra standartnotikumu izvērtēšanas

raksturojošo parametru saraksts

 

1. Starptautiskā Datu Centra standartnotikumu izvērtēšanas kritēriji tiek balstīti uz standartnotikumu raksturojošajiem parametriem, kas tiek noteikti kopējā visu Starptautiskās Novērošanas Sistēmas novērošanas tehnoloģiju datu apstrādē. Standartnotikumu izvērtēšanā izmanto gan globālos, gan papildus izvērtēšanas kritērijus, lai, kur tas ir piemērots, ņemtu vērā reģionālās variācijas jeb izmaiņas.

2. Attiecībā uz notikumiem, kurus fiksējusi Starptautiskās novērošanas sistēmas seismiskā komponente, cita starpā, var tikt izmantoti sekojošie parametri:

3. Attiecībā uz notikumiem, kurus fiksējusi Starptautiskās Novērošanas Sistēmas hidroakustiskā komponente, cita starpā, var tikt izmantoti sekojošie parametri:

4. Attiecībā uz notikumiem, kurus fiksējusi Starptautiskās Novērošanas Sistēmas infraskaņas komponente, cita starpā, var tikt izmantoti sekojošie parametri:

5. Attiecībā uz notikumiem, kurus fiksējusi Starptautiskās Novērošanas Sistēmas radionuklīdu komponente, cita starpā, var tikt izmantoti sekojošie parametri:

 

THE COMPREHENSIVE NUCLEAR TEST-BAN TREATY

PREAMBLE

The States Parties to this Treaty (hereinafter referred to as "the States Parties"),
Welcoming the international agreements and other positive measures of recent years in the field of nuclear disarmament, including reductions in arsenals of nuclear weapons, as well as in the field of the prevention of nuclear proliferation in all its aspects,
Underlining the importance of the full and prompt implementation of such agreements and measures,
Convinced that the present international situation provides an opportunity to take further effective measures towards nuclear disarmament and against the proliferation of nuclear weapons in all its aspects, and Declaring their intention to take such measures,
Stressing therefore the need for continued systematic and progressive efforts to reduce nuclear weapons globally, with the ultimate goal of eliminating those weapons, and of general and complete disarmament under strict and effective international control,
Recognizing that the cessation of all nuclear weapon test explosions and all other nuclear explosions, by constraining the development and qualitative improvement of nuclear weapons and ending the development of advanced new types of nuclear weapons, constitutes an effective measure of nuclear disarmament and non-proliferation in all its aspects,
Further recognizing that an end to all such nuclear explosions will thus constitute a meaningful step in the realization of a systematic process to achieve nuclear disarmament,
Convinced that the most effective way to achieve an end to nuclear testing is through the conclusion of a universal and internationally and effectively verifiable comprehensive nuclear test-ban treaty, which has long been one of the highest priority objectives of the international community in the field of disarmament and non-proliferation,
Noting the aspirations expressed by the Parties to the 1963 Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water to seek to achieve the discontinuance of all test explosions of nuclear weapons for all time,
Noting also the views expressed that this Treaty could contribute to the protection of the environment,
Affirming the purpose of attracting the adherence of all States to this Treaty and its objective to contribute effectively to the prevention of the proliferation of nuclear weapons in all its aspects, to the process of nuclear disarmament and therefore to the enhancement of international peace and security,
Have agreed as follows:
 
 
ARTICLE I
BASIC OBLIGATIONS
1. Each State Party undertakes not to carry out any nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion, and to prohibit and prevent any such nuclear explosion at any place under its jurisdiction or control.
2. Each State Party undertakes, furthermore, to refrain from causing, encouraging, or in any way participating in the carrying out of any nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion.
ARTICLE II
THE ORGANIZATION
A. GENERAL PROVISIONS
1. The States Parties hereby establish the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization (hereinafter referred to as "the Organization") to achieve the object and purpose of this Treaty, to ensure the implementation of its provisions, including those for international verification of compliance with it, and to provide a forum for consultation and cooperation among States Parties.
2. All States Parties shall be members of the Organization. A State Party shall not be deprived of its membership in the Organization.
3. The seat of the Organization shall be Vienna, Republic of Austria.
4. There are hereby established as organs of the Organization: the Conference of the States Parties, the Executive Council and the Technical Secretariat, which shall include the International Data Center.
5. Each State Party shall cooperate with the Organization in the exercise of its functions in accordance with this Treaty. States Parties shall consult, directly among themselves, or through the Organization or other appropriate international procedures, including procedures within the framework of the United Nations and in accordance with its Charter, on any matter which may be raised relating to the object and purpose, or the implementation of the provisions, of this Treaty.
6. The Organization shall conduct its verification activities provided for under this Treaty in the least intrusive manner possible consistent with the timely and efficient accomplishment of their objectives. It shall request only the information and data necessary to fulfil its responsibilities under this Treaty. It shall take every precaution to protect the confidentiality of information on civil and military activities and facilities coming to its knowledge in the implementation of this Treaty and, in particular, shall abide by the confidentiality provisions set forth in this Treaty.
7. Each State Party shall treat as confidential and afford special handling to information and data that it receives in confidence from the Organization in connection with the implementation of this Treaty. It shall treat such information and data exclusively in connection with its rights and obligations under this Treaty.
8. The Organization, as an independent body, shall seek to utilize existing expertise and facilities, as appropriate, and to maximize cost efficiencies, through cooperative arrangements with other international organizations such as the International Atomic Energy Agency. Such arrangements, excluding those of a minor and normal commercial and contractual nature, shall be set out in agreements to be submitted to the Conference of the States Parties for approval.
9. The costs of the activities of the Organization shall be met annually by the States Parties in accordance with the United Nations scale of assessments adjusted to take into account differences in membership between the United Nations and the Organization.
10. Financial contributions of States Parties to the Preparatory Commission shall be deducted in an appropriate way from their contributions to the regular budget.
11. A member of the Organization which is in arrears in the payment of its assessed contribution to the Organization shall have no vote in the Organization if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contribution due from it for the preceding two full years. The Conference of the States Parties may, nevertheless, permit such a member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the member.
B. THE CONFERENCE OF THE STATES PARTIES
Composition, Procedures and Decision-making
12. The Conference of the States Parties (hereinafter referred to as "the Conference") shall be composed of all States Parties. Each State Party shall have one representative in the Conference, who may be accompanied by alternates and advisers.
13. The initial session of the Conference shall be convened by the Depositary no later than 30 days after the entry into force of this Treaty.
14. The Conference shall meet in regular sessions, which shall be held annually, unless it decides otherwise.
15. A special session of the Conference shall be convened:
(a) When decided by the Conference;
(b) When requested by the Executive Council; or
(c) When requested by any State Party and supported by a majority of the States Parties.
The special session shall be convened no later than 30 days after the decision of the Conference, the request of the Executive Council, or the attainment of the necessary support, unless specified otherwise in the decision or request.
16. The Conference may also be convened in the form of an Amendment Conference, in accordance with Article VII.
17. The Conference may also be convened in the form of a Review Conference, in accordance with Article VIII.
18. Sessions shall take place at the seat of the Organization unless the Conference decides otherwise.
19. The Conference shall adopt its rules of procedure. At the beginning of each session, it shall elect its President and such other officers as may be required. They shall hold office until a new President and other officers are elected at the next session.
20. A majority of the States Parties shall constitute a quorum.
21. Each State Party shall have one vote.
22. The Conference shall take decisions on matters of procedure by a majority of members present and voting. Decisions on matters of substance shall be taken as far as possible by consensus. If consensus is not attainable when an issue comes up for decision, the President of the Conference shall defer any vote for 24 hours and during this period of deferment shall make every effort to facilitate achievement of consensus, and shall report to the Conference before the end of this period. If consensus is not possible at the end of 24 hours, the Conference shall take a decision by a two-thirds majority of members present and voting unless specified otherwise in this Treaty. When the issue arises as to whether the question is one of substance or not, that question shall be treated as a matter of substance unless otherwise decided by the majority required for decisions on matters of substance.
23. When exercising its function under paragraph 26 (k), the Conference shall take a decision to add any State to the list of States contained in Annex 1 to this Treaty in accordance with the procedure for decisions on matters of substance set out in paragraph 22. Notwithstanding paragraph 22, the Conference shall take decisions on any other change to Annex 1 to this Treaty by consensus.
Powers and Functions
24. The Conference shall be the principal organ of the Organization. It shall consider any questions, matters or issues within the scope of this Treaty, including those relating to the powers and functions of the Executive Council and the Technical Secretariat, in accordance with this Treaty. It may make recommendations and take decisions on any questions, matters or issues within the scope of this Treaty raised by a State Party or brought to its attention by the Executive Council.
25. The Conference shall oversee the implementation of, and review compliance with, this Treaty and act in order to promote its object and purpose. It shall also oversee the activities of the Executive Council and the Technical Secretariat and may issue guidelines to either of them for the exercise of their functions.
26. The Conference shall:
(a) Consider and adopt the report of the Organization on the implementation of this Treaty and the annual programme and budget of the Organization, submitted by the Executive Council, as well as consider other reports;
(b) Decide on the scale of financial contributions to be paid by States Parties in accordance with paragraph 9;
(c) Elect the members of the Executive Council;
(d) Appoint the Director-General of the Technical Secretariat (hereinafter referred to as "the Director-General");
(e) Consider and approve the rules of procedure of the Executive Council submitted by the latter;
(f) Consider and review scientific and technological developments that could affect the operation of this Treaty. In this context, the Conference may direct the Director-General to establish a Scientific Advisory Board to enable him or her, in the performance of his or her functions, to render specialized advice in areas of science and technology relevant to this Treaty to the Conference, to the Executive Council, or to States Parties. In that case, the Scientific Advisory Board shall be composed of independent experts serving in their individual capacity and appointed, in accordance with terms of reference adopted by the Conference, on the basis of their expertise and experience in the particular scientific fields relevant to the implementation of this Treaty;
(g) Take the necessary measures to ensure compliance with this Treaty and to redress and remedy any situation that contravenes the provisions of this Treaty, in accordance with Article V;
(h) Consider and approve at its initial session any draft agreements, arrangements, provisions, procedures, operational manuals, guidelines and any other documents developed and recommended by the Preparatory Commission;
(i) Consider and approve agreements or arrangements negotiated by the Technical Secretariat with States Parties, other States and international organizations to be concluded by the Executive Council on behalf of the Organization in accordance with paragraph 38 (h);
(j) Establish such subsidiary organs as it finds necessary for the exercise of its functions in accordance with this Treaty; and
(k) Update Annex 1 to this Treaty, as appropriate, in accordance with paragraph 23.
 
C. THE EXECUTIVE COUNCIL
Composition, Procedures and Decision-making
27. The Executive Council shall consist of 51 members. Each State Party shall have the right, in accordance with the provisions of this Article, to serve on the Executive Council.
28. Taking into account the need for equitable geographical distribution the Executive Council shall comprise:
(a) Ten States Parties from Africa;
(b) Seven States Parties from Eastern Europe;
(c) Nine States Parties from Latin America and the Caribbean;
(d) Seven States Parties from the Middle East and South Asia;
(e) Ten States Parties from North America and Western Europe; and
(f) Eight States Parties from South-East Asia, the Pacific and the Far East.
All States in each of the above geographical regions are listed in Annex 1 to this Treaty. Annex 1 to this Treaty shall be updated, as appropriate, by the Conference in accordance with paragraphs 23 and 26 (k). It shall not be subject to amendments or changes under the procedures contained in Article VII.
29. The members of the Executive Council shall be elected by the Conference. In this connection, each geographical region shall designate States Parties from that region for election as members of the Executive Council as follows:
(a) At least one-third of the seats allocated to each geographical region shall be filled, taking into account political and security interests, by States Parties in that region designated on the basis of the nuclear capabilities relevant to the Treaty as determined by international data as well as all or any of the following indicative criteria in the order of priority determined by each region:
(i) Number of monitoring facilities of the International Monitoring System;
(ii) Expertise and experience in monitoring technology; and
(iii) Contribution to the annual budget of the Organization;
(b) One of the seats allocated to each geographical region shall be filled on a rotational basis by the State Party that is first in the English alphabetical order among the States Parties in that region that have not served as members of the Executive Council for the longest period of time since becoming States Parties or since their last term, whichever is shorter. A State Party designated on this basis may decide to forgo its seat. In that case, such a State Party shall submit a letter of renunciation to the Director-General, and the seat shall be filled by the State Party following next-in-order according to this sub-paragraph; and
(c) The remaining seats allocated to each geographical region shall be filled by States Parties designated from among all the States Parties in that region by rotation or elections.
30. Each member of the Executive Council shall have one representative on the Executive Council, who may be accompanied by alternates and advisers.
31. Each member of the Executive Council shall hold office from the end of the session of the Conference at which that member is elected until the end of the second regular annual session of the Conference thereafter, except that for the first election of the Executive Council, 26 members shall be elected to hold office until the end of the third regular annual session of the Conference, due regard being paid to the established numerical proportions as described in paragraph 28.
32. The Executive Council shall elaborate its rules of procedure and submit them to the Conference for approval.
33. The Executive Council shall elect its Chairman from among its members.
34. The Executive Council shall meet for regular sessions. Between regular sessions it shall meet as may be required for the fulfillment of its powers and functions.
35. Each member of the Executive Council shall have one vote.
36. The Executive Council shall take decisions on matters of procedure by a majority of all its members. The Executive Council shall take decisions on matters of substance by a two-thirds majority of all its members unless specified otherwise in this Treaty. When the issue arises as to whether the question is one of substance or not, that question shall be treated as a matter of substance unless otherwise decided by the majority required for decisions on matters of substance.
Powers and Functions
37. The Executive Council shall be the executive organ of the Organization. It shall be responsible to the Conference. It shall carry out the powers and functions entrusted to it in accordance with this Treaty. In so doing, it shall act in conformity with the recommendations, decisions and guidelines of the Conference and ensure their continuous and proper implementation.
38. The Executive Council shall:
(a) Promote effective implementation of, and compliance with, this Treaty;
(b) Supervise the activities of the Technical Secretariat;
(c) Make recommendations as necessary to the Conference for consideration of further proposals for promoting the object and purpose of this Treaty;
(d) Cooperate with the National Authority of each State Party;
(e) Consider and submit to the Conference the draft annual programme and budget of the Organization, the draft report of the Organization on the implementation of this Treaty, the report on the performance of its own activities and such other reports as it deems necessary or that the Conference may request;
(f) Make arrangements for the sessions of the Conference, including the preparation of the draft agenda;
(g) Examine proposals for changes, on matters of an administrative or technical nature, to the Protocol or the Annexes thereto, pursuant to Article VII, and make recommendations to the States Parties regarding their adoption;
(h) Conclude, subject to prior approval of the Conference, agreements or arrangements with States Parties, other States and international organizations on behalf of the Organization and supervise their implementation, with the exception of agreements or arrangements referred to in sub-paragraph (i);
(i) Approve and supervise the operation of agreements or arrangements relating to the implementation of verification activities with States Parties and other States; and
(j) Approve any new operational manuals and any changes to the existing operational manuals that may be proposed by the Technical Secretariat.
39. The Executive Council may request a special session of the Conference.
40. The Executive Council shall:
(a) Facilitate cooperation among States Parties, and between States Parties and the Technical Secretariat, relating to the implementation of this Treaty through information exchanges;
(b) Facilitate consultation and clarification among States Parties in accordance with Article IV; and
(c) Receive, consider and take action on requests for, and reports on, on-site inspections in accordance with Article IV.
41. The Executive Council shall consider any concern raised by a State Party about possible non-compliance with this Treaty and abuse of the rights established by this Treaty. In doing so, the Executive Council shall consult with the States Parties involved and, as appropriate, request a State Party to take measures to redress the situation within a specified time. To the extent that the Executive Council considers further action to be necessary, it shall take, inter alia, one or more of the following measures:
(a) Notify all States Parties of the issue or matter;
(b) Bring the issue or matter to the attention of the Conference;
(c) Make recommendations to the Conference or take action, as appropriate, regarding measures to redress the situation and to ensure compliance in accordance with Article V.
D. THE TECHNICAL SECRETARIAT
42. The Technical Secretariat shall assist States Parties in the implementation of this Treaty. The Technical Secretariat shall assist the Conference and the Executive Council in the performance of their functions. The Technical Secretariat shall carry out the verification and other functions entrusted to it by this Treaty, as well as those functions delegated to it by the Conference or the Executive Council in accordance with this Treaty. The Technical Secretariat shall include, as an integral part, the International Data Centre.
43. The functions of the Technical Secretariat with regard to verification of compliance with this Treaty shall, in accordance with Article IV and the Protocol, include inter alia:
(a) Being responsible for supervising and coordinating the operation of the International Monitoring System;
(b) Operating the International Data Centre;
(c) Routinely receiving, processing, analysing and reporting on International Monitoring System data;
(d) Providing technical assistance in, and support for, the installation and operation of monitoring stations;
(e) Assisting the Executive Council in facilitating consultation and clarification among States Parties;
(f) Receiving requests for on-site inspections and processing them, facilitating Executive Council consideration of such requests, carrying out the preparations for, and providing technical support during, the conduct of on-site inspections, and reporting to the Executive Council;
(g) Negotiating agreements or arrangements with States Parties, other States and international organizations and concluding, subject to prior approval by the Executive Council, any such agreements or arrangements relating to verification activities with States Parties or other States; and
(h) Assisting the States Parties through their National Authorities on other issues of verification under this Treaty.
44. The Technical Secretariat shall develop and maintain, subject to approval by the Executive Council, operational manuals to guide the operation of the various components of the verification regime, in accordance with Article IV and the Protocol. These manuals shall not constitute integral parts of this Treaty or the Protocol and may be changed by the Technical Secretariat subject to approval by the Executive Council. The Technical Secretariat shall promptly inform the States Parties of any changes in the operational manuals.
45. The functions of the Technical Secretariat with respect to administrative matters shall include:
(a) Preparing and submitting to the Executive Council the draft programme and budget of the Organization;
(b) Preparing and submitting to the Executive Council the draft report of the Organization on the implementation of this Treaty and such other reports as the Conference or the Executive Council may request;
(c) Providing administrative and technical support to the Conference, the Executive Council and other subsidiary organs;
(d) Addressing and receiving communications on behalf of the Organization relating to the implementation of this Treaty; and
(e) Carrying out the administrative responsibilities related to any agreements between the Organization and other international organizations.
46. All requests and notifications by States Parties to the Organization shall be transmitted through their National Authorities to the Director-General. Requests and notifications shall be in one of the official languages of this Treaty. In response the Director-General shall use the language of the transmitted request or notification.
47. With respect to the responsibilities of the Technical Secretariat for preparing and submitting to the Executive Council the draft programme and budget of the Organization, the Technical Secretariat shall determine and maintain a clear accounting of all costs for each facility established as part of the International Monitoring System. Similar treatment in the draft programme and budget shall be accorded to all other activities of the Organization.
48. The Technical Secretariat shall promptly inform the Executive Council of any problems that have arisen with regard to the discharge of its functions that have come to its notice in the performance of its activities and that it has been unable to resolve through consultations with the State Party concerned.
49. The Technical Secretariat shall comprise a Director-General, who shall be its head and chief administrative officer, and such scientific, technical and other personnel as may be required. The Director-General shall be appointed by the Conference upon the recommendation of the Executive Council for a term of four years, renewable for one further term, but not thereafter. The first Director-General shall be appointed by the Conference at its initial session upon the recommendation of the Preparatory Commission.
50. The Director-General shall be responsible to the Conference and the Executive Council for the appointment of the staff and for the organization and functioning of the Technical Secretariat. The paramount consideration in the employment of the staff and in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of professional expertise, experience, efficiency, competence and integrity. Only citizens of States Parties shall serve as the Director-General, as inspectors or as members of the professional and clerical staff. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on as wide a geographical basis as possible. Recruitment shall be guided by the principle that the staff shall be kept to the minimum necessary for the proper discharge of the responsibilities of the Technical Secretariat.
51. The Director-General may, as appropriate, after consultation with the Executive Council, establish temporary working groups of scientific experts to provide recommendations on specific issues.
52. In the performance of their duties, the Director-General, the inspectors, the inspection assistants and the members of the staff shall not seek or receive instructions from any Government or from any other source external to the Organization. They shall refrain from any action that might reflect adversely on their positions as international officers responsible only to the Organization. The Director-General shall assume responsibility for the activities of an inspection team.
53. Each State Party shall respect the exclusively international character of the responsibilities of the Director-General, the inspectors, the inspection assistants and the members of the staff and shall not seek to influence them in the discharge of their responsibilities.
E. PRIVILEGES AND IMMUNITIES
54. The Organization shall enjoy on the territory and in any other place under the jurisdiction or control of a State Party such legal capacity and such privileges and immunities as are necessary for the exercise of its functions.
55. Delegates of States Parties, together with their alternates and advisers, representatives of members elected to the Executive Council, together with their alternates and advisers, the Director-General, the inspectors, the inspection assistants and the members of the staff of the Organization shall enjoy such privileges and immunities as are necessary in the independent exercise of their functions in connection with the Organization.
56. The legal capacity, privileges and immunities referred to in this Article shall be defined in agreements between the Organization and the State Parties as well as in an agreement between the Organization and the State in which the Organization is seated. Such agreements shall be considered and approved in accordance with paragraph 26 (h) and (i).
57. Notwithstanding paragraphs 54 and 55, the privileges and immunities enjoyed by the Director-General, the inspectors, the inspection assistants and the members of the staff of the Technical Secretariat during the conduct of verification activities shall be those set forth in the Protocol.
ARTICLE III
NATIONAL IMPLEMENTATION MEASURES
1. Each State Party shall, in accordance with its constitutional processes, take any necessary measures to implement its obligations under this Treaty. In particular, it shall take any necessary measures:
(a) To prohibit natural and legal persons anywhere on its territory or in any other place under its jurisdiction as recognized by international law from undertaking any activity prohibited to a State Party under this Treaty;
(b) To prohibit natural and legal persons from undertaking any such activity anywhere under its control; and
(c) To prohibit, in conformity with international law, natural persons possessing its nationality from undertaking any such activity anywhere.
2. Each State Party shall cooperate with other States Parties and afford the appropriate form of legal assistance to facilitate the implementation of the obligations under paragraph 1.
3. Each State Party shall inform the Organization of the measures taken pursuant to this Article.
 1. In order to fulfil its obligations under the Treaty, each State Party shall designate or set up a National Authority and shall so inform the Organization upon entry into force of the Treaty for it. The National Authority shall serve as the national focal point for liaison with the Organization and with other States Parties.
 
ARTICLE IV
VERIFICATION
A. GENERAL PROVISIONS
1. In order to verify compliance with this Treaty, a verification regime shall be established consisting of the following elements:
(a) An International Monitoring System;
(b) Consultation and clarification;
(c) On-site inspections; and
(d) Confidence-building measures.
At entry into force of this Treaty, the verification regime shall be capable of meeting the verification requirements of this Treaty.
2. Verification activities shall be based on objective information, shall be limited to the subject matter of this Treaty, and shall be carried out on the basis of full respect for the sovereignty of States Parties and in the least intrusive manner possible consistent with the effective and timely accomplishment of their objectives. Each State Party shall refrain from any abuse of the right of verification.
3. Each State Party undertakes in accordance with this Treaty to cooperate, through its National Authority established pursuant to Article III, paragraph 4, with the Organization and with other States Parties to facilitate the verification of compliance with this Treaty by inter alia:
(a) Establishing the necessary facilities to participate in these verification measures and establishing the necessary communication;
(b) Providing data obtained from national stations that are part of the International Monitoring System;
(c) Participating, as appropriate, in a consultation and clarification process;
(d) Permitting the conduct of on-site inspections; and
(e) Participating, as appropriate, in confidence-building measures.
4. All States Parties, irrespective of their technical and financial capabilities, shall enjoy the equal right of verification and assume the equal obligation to accept verification.
5. For the purposes of this Treaty, no State Party shall be precluded from using information obtained by national technical means of verification in a manner consistent with generally recognized principles of international law, including that of respect for the sovereignty of States.
6. Without prejudice to the right of States Parties to protect sensitive installations, activities or locations not related to this Treaty, States Parties shall not interfere with elements of the verification regime of this Treaty or with national technical means of verification operating in accordance with paragraph 5.
7. Each State Party shall have the right to take measures to protect sensitive installations and to prevent disclosure of confidential information and data not related to this Treaty.
8. Moreover, all necessary measures shall be taken to protect the confidentiality of any information related to civil and military activities and facilities obtained during verification activities.
9. Subject to paragraph 8, information obtained by the Organization through the verification regime established by this Treaty shall be made available to all States Parties in accordance with the relevant provisions of this Treaty and the Protocol.
10. The provisions of this Treaty shall not be interpreted as restricting the international exchange of data for scientific purposes.
11. Each State Party undertakes to cooperate with the Organization and with other States Parties in the improvement of the verification regime, and in the examination of the verification potential of additional monitoring technologies such as electromagnetic pulse monitoring or satellite monitoring, with a view to developing, when appropriate, specific measures to enhance the efficient and cost-effective verification of this Treaty. Such measures shall, when agreed, be incorporated in existing provisions in this Treaty, the Protocol or as additional sections of the Protocol, in accordance with Article VII, or, if appropriate, be reflected in the operational manuals in accordance with Article II, paragraph 44.
12. The States Parties undertake to promote cooperation among themselves to facilitate and participate in the fullest possible exchange relating to technologies used in the verification of this Treaty in order to enable all States Parties to strengthen their national implementation of verification measures and to benefit from the application of such technologies for peaceful purposes.
13. The provisions of this Treaty shall be implemented in a manner which avoids hampering the economic and technological development of the States Parties for further development of the application of atomic energy for peaceful purposes.
Verification Responsibilities of the Technical Secretariat
14. In discharging its responsibilities in the area of verification specified in this Treaty and the Protocol, in cooperation with the States Parties the Technical Secretariat shall, for the purpose of this Treaty:
(a) Make arrangements to receive and distribute data and reporting products relevant to the verification of this Treaty in accordance with its provisions, and to maintain a global communications infrastructure appropriate to this task;
(b) Routinely through its International Data Centre, which shall in principle be the focal point within the Technical Secretariat for data storage and data processing:
(i) Receive and initiate requests for data from the International Monitoring System;
(ii) Receive data, as appropriate, resulting from the process of consultation and clarification, from on-site inspections, and from confidence-building measures; and
(iii) Receive other relevant data from States Parties and international organizations in accordance with this Treaty and the Protocol;
(c) Supervise, coordinate and ensure the operation of the International Monitoring System and its component elements, and of the International Data Centre, in accordance with the relevant operational manuals;
(d) Routinely process, analyse and report on International Monitoring System data according to agreed procedures so as to permit the effective international verification of this Treaty and to contribute to the early resolution of compliance concerns;
(e) Make available all data, both raw and processed, and any reporting products, to all States Parties, each State Party taking responsibility for the use of International Monitoring System data in accordance with Article II, paragraph 7, and with paragraphs 8 and 13 of this Article;
(f) Provide to all States Parties equal, open, convenient and timely access to all stored data;
(g) Store all data, both raw and processed, and reporting products;
(h) Coordinate and facilitate requests for additional data from the International Monitoring System;
(i) Coordinate requests for additional data from one State Party to another State Party;
(j) Provide technical assistance in, and support for, the installation and operation of monitoring facilities and respective communication means, where such assistance and support are required by the State concerned;
(k) Make available to any State Party, upon its request, techniques utilized by the Technical Secretariat and its International Data Centre in compiling, storing, processing, analysing and reporting on data from the verification regime; and
(l) Monitor, assess and report on the overall performance of the International Monitoring System and of the International Data Centre.
15. The agreed procedures to be used by the Technical Secretariat in discharging the verification responsibilities referred to in paragraph 14 and detailed in the Protocol shall be elaborated in the relevant operational manuals.
B. THE INTERNATIONAL MONITORING SYSTEM
16. The International Monitoring System shall comprise facilities for seismological monitoring, radionuclide monitoring including certified laboratories, hydroacoustic monitoring, infrasound monitoring, and respective means of communication, and shall be supported by the International Data Centre of the Technical Secretariat.
17. The International Monitoring System shall be placed under the authority of the Technical Secretariat. All monitoring facilities of the International Monitoring System shall be owned and operated by the States hosting or otherwise taking responsibility for them in accordance with the Protocol.
18. Each State Party shall have the right to participate in the international exchange of data and to have access to all data made available to the International Data Centre. Each State Party shall cooperate with the International Data Centre through its National Authority.
 
Funding the International Monitoring System
19. For facilities incorporated into the International Monitoring System and specified in Tables 1-A, 2-A, 3 and 4 of Annex 1 to the Protocol, and for their functioning, to the extent that such facilities are agreed by the relevant State and the Organization to provide data to the International Data Centre in accordance with the technical requirements of the Protocol and relevant operational manuals, the Organization, as specified in agreements or arrangements pursuant to Part I, paragraph 4 of the Protocol, shall meet the costs of:
(a) Establishing any new facilities and upgrading existing facilities unless the State responsible for such facilities meets these costs itself;
(b) Operating and maintaining International Monitoring System facilities, including facility physical security if appropriate, and application of agreed data authentication procedures;
(c) Transmitting International Monitoring System data (raw or processed) to the International Data Centre by the most direct and cost effective means available, including, if necessary, via appropriate communications nodes, from monitoring stations, laboratories, analytical facilities or from national data centres; or such data (including samples where appropriate) to laboratory and analytical facilities from monitoring stations; and
(d) Analysing samples on behalf of the Organization.
20. For auxiliary network seismic stations specified in Table 1-B of Annex 1 to the Protocol the Organization, as specified in agreements or arrangements pursuant to Part I, paragraph 4 of the Protocol, shall meet the costs only of:
(a) Transmitting data to the International Data Centre;
(b) Authenticating data from such stations;
(c) Upgrading stations to the required technical standard, unless the State responsible for such facilities meets these costs itself;
(d) If necessary, establishing new stations for the purposes of this Treaty where no appropriate facilities currently exist, unless the State responsible for such facilities meets these costs itself; and
(e) Any other costs related to the provision of data required by the Organization as specified in the relevant operational manuals.
21. The Organization shall also meet the cost of provision to each State Party of its requested selection from the standard range of International Data Centre reporting products and services, as specified in Part I, Section F of the Protocol. The cost of preparation and transmission of any additional data or products shall be met by the requesting State Party.
22. The agreements or, if appropriate, arrangements concluded with States Parties or States hosting or otherwise taking responsibility for facilities of the International Monitoring System shall contain provisions for meeting these costs. Such provisions may include modalities whereby a State Party meets any of the costs referred to in paragraphs 19 (a) and 20 (c) and (d) for facilities which it hosts or for which it is responsible, and is compensated by an appropriate reduction in its assessed financial contribution to the Organization. Such a reduction shall not exceed 50 percent of the annual assessed financial contribution of a State Party, but may be spread over successive years. A State Party may share such a reduction with another State Party by agreement or arrangement between themselves and with the concurrence of the Executive Council. The agreements or arrangements referred to in this paragraph shall be approved in accordance with Article II, paragraphs 26 (h) and 38 (i).
Changes to the International Monitoring System
23. Any measures referred to in paragraph 11 affecting the International Monitoring System by means of addition or deletion of a monitoring technology shall, when agreed, be incorporated into this Treaty and the Protocol pursuant to Article VII, paragraphs 1 to 6.
24. The following changes to the International Monitoring System, subject to the agreement of those States directly affected, shall be regarded as matters of an administrative or technical nature pursuant to Article VII, paragraphs 7 and 8:
(a) Changes to the number of facilities specified in the Protocol for a given monitoring technology; and
(b) Changes to other details for particular facilities as reflected in the Tables of Annex 1 to the Protocol (including, inter alia, State responsible for the facility; location; name of facility; type of facility; and attribution of a facility between the primary and auxiliary seismic networks).
If the Executive Council recommends, pursuant to Article VII, paragraph 8 (d), that such changes be adopted, it shall as a rule also recommend pursuant to Article VII, paragraph 8 (g), that such changes enter into force upon notification by the Director-General of their approval.
25. The Director-General, in submitting to the Executive Council and States Parties information and evaluation in accordance with Article VII, paragraph 8 (b), shall include in the case of any proposal made pursuant to paragraph 24:
(a) A technical evaluation of the proposal;
(b) A statement on the administrative and financial impact of the proposal; and
(c) A report on consultations with States directly affected by the proposal, including indication of their agreement.
Temporary Arrangements
26. In cases of significant or irretrievable breakdown of a monitoring facility specified in the Tables of Annex 1 to the Protocol, or in order to cover other temporary reductions of monitoring coverage, the Director-General shall, in consultation and agreement with those States directly affected, and with the approval of the Executive Council, initiate temporary arrangements of no more than one year's duration, renewable if necessary by agreement of the Executive Council and of the States directly affected for another year. Such arrangements shall not cause the number of operational facilities of the International Monitoring System to exceed the number specified for the relevant network; shall meet as far as possible the technical and operational requirements specified in the operational manual for the relevant network; and shall be conducted within the budget of the Organization. The Director-General shall furthermore take steps to rectify the situation and make proposals for its permanent resolution. The Director-General shall notify all States Parties of any decision taken pursuant to this paragraph.
Cooperating National Facilities
27. States Parties may also separately establish cooperative arrangements with the Organization, in order to make available to the International Data Centre supplementary data from national monitoring stations that are not formally part of the International Monitoring System.
28. Such cooperative arrangements may be established as follows:
(a) Upon request by a State Party, and at the expense of that State, the Technical Secretariat shall take the steps required to certify that a given monitoring facility meets the technical and operational requirements specified in the relevant operational manuals for an International Monitoring System facility, and make arrangements for the authentication of its data. Subject to the agreement of the Executive Council, the Technical Secretariat shall then formally designate such a facility as a cooperating national facility. The Technical Secretariat shall take the steps required to revalidate its certification as appropriate;
(b) The Technical Secretariat shall maintain a current list of cooperating national facilities and shall distribute it to all States Parties; and
(c) The International Data Centre shall call upon data from cooperating national facilities, if so requested by a State Party, for the purposes of facilitating consultation and clarification and the consideration of on-site inspection requests, data transmission costs being borne by that State Party.
The conditions under which supplementary data from such facilities are made available, and under which the International Data Centre may request further or expedited reporting, or clarifications, shall be elaborated in the operational manual for the respective monitoring network.
C. CONSULTATION AND CLARIFICATION
29. Without prejudice to the right of any State Party to request an on-site inspection, States Parties should, whenever possible, first make every effort to clarify and resolve, among themselves or with or through the Organization, any matter which may cause concern about possible non-compliance with the basic obligations of this Treaty.
30. A State Party that receives a request pursuant to paragraph 29 directly from another State Party shall provide the clarification to the requesting State Party as soon as possible, but in any case no later than 48 hours after the request. The requesting and requested States Parties may keep the Executive Council and the Director-General informed of the request and the response.
31. A State Party shall have the right to request the Director-General to assist in clarifying any matter which may cause concern about possible non-compliance with the basic obligations of this Treaty. The Director-General shall provide appropriate information in the possession of the Technical Secretariat relevant to such a concern. The Director-General shall inform the Executive Council of the request and of the information provided in response, if so requested by the requesting State Party.
32. A State Party shall have the right to request the Executive Council to obtain clarification from another State Party on any matter which may cause concern about possible non-compliance with the basic obligations of this Treaty. In such a case, the following shall apply:
(a) The Executive Council shall forward the request for clarification to the requested State Party through the Director-General no later than 24 hours after its receipt;
(b) The requested State Party shall provide the clarification to the Executive Council as soon as possible, but in any case no later than 48 hours after receipt of the request;
(c) The Executive Council shall take note of the clarification and forward it to the requesting State Party no later than 24 hours after its receipt;
(d) If the requesting State Party deems the clarification to be inadequate, it shall have the right to request the Executive Council to obtain further clarification from the requested State Party.
The Executive Council shall inform without delay all other States Parties about any request for clarification pursuant to this paragraph as well as any response provided by the requested State Party.
33. If the requesting State Party considers the clarification obtained under paragraph 32 (d) to be unsatisfactory, it shall have the right to request a meeting of the Executive Council in which States Parties involved that are not members of the Executive Council shall be entitled to take part. At such a meeting, the Executive Council shall consider the matter and may recommend any measure in accordance with Article V.
D. ON-SITE INSPECTIONS
Request for an On-Site Inspection
34. Each State Party has the right to request an on-site inspection in accordance with the provisions of this Article and Part II of the Protocol in the territory or in any other place under the jurisdiction or control of any State Party, or in any area beyond the jurisdiction or control of any State.
35. The sole purpose of an on-site inspection shall be to clarify whether a nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion has been carried out in violation of Article I and, to the extent possible, to gather any facts which might assist in identifying any possible violator.
36. The requesting State Party shall be under the obligation to keep the on-site inspection request within the scope of this Treaty and to provide in the request information in accordance with paragraph 37. The requesting State Party shall refrain from unfounded or abusive inspection requests.
37. The on-site inspection request shall be based on information collected by the International Monitoring System, on any relevant technical information obtained by national technical means of verification in a manner consistent with generally recognized principles of international law, or on a combination thereof. The request shall contain information pursuant to Part II, paragraph 41 of the Protocol.
38. The requesting State Party shall present the on-site inspection request to the Executive Council and at the same time to the Director-General for the latter to begin immediate processing.
Follow-up After Submission of an On-Site Inspection Request
39. The Executive Council shall begin its consideration immediately upon receipt of the on-site inspection request.
40. The Director-General, after receiving the on-site inspection request, shall acknowledge receipt of the request to the requesting State Party within two hours and communicate the request to the State Party sought to be inspected within six hours. The Director-General shall ascertain that the request meets the requirements specified in Part II, paragraph 41 of the Protocol, and, if necessary, shall assist the requesting State Party in filing the request accordingly, and shall communicate the request to the Executive Council and to all other States Parties within 24 hours.
41. When the on-site inspection request fulfils the requirements, the Technical Secretariat shall begin preparations for the on-site inspection without delay.
42. The Director-General, upon receipt of an on-site inspection request referring to an inspection area under the jurisdiction or control of a State Party, shall immediately seek clarification from the State Party sought to be inspected in o rder to clarify and resolve the concern raised in the request.
43. A State Party that receives a request for clarification pursuant to paragraph 42 shall provide the Director-General with explanations and with other relevant information available as soon as possible, but no later than 72 hours after receipt of the request for clarification.
44. The Director-General, before the Executive Council takes a decision on the on-site inspection request, shall transmit immediately to the Executive Council any additional information available from the International Monitoring System or provided by any State Party on the event specified in the request, including any clarification provided pursuant to paragraphs 42 and 43, as well as any other information from within the Technical Secretariat that the Director-General deems relevant or that is requested by the Executive Council.
45. Unless the requesting State Party considers the concern raised in the on-site inspection request to be resolved and withdraws the request, the Executive Council shall take a decision on the request in accordance with paragraph 46.
Executive Council Decisions
46. The Executive Council shall take a decision on the on-site inspection request no later than 96 hours after receipt of the request from the requesting State Party. The decision to approve the on-site inspection shall be made by at least 30 affirmative votes of members of the Executive Council. If the Executive Council does not approve the inspection, preparations shall be stopped and no further action on the request shall be taken.
47. No later than 25 days after the approval of the on-site inspection in accordance with paragraph 46, the inspection team shall transmit to the Executive Council, through the Director-General, a progress inspection report. The continuation of the inspection shall be considered approved unless the Executive Council, no later than 72 hours after receipt of the progress inspection report, decides by a majority of all its members not to continue the inspection. If the Executive Council decides not to continue the inspection, the inspection shall be terminated, and the inspection team shall leave the inspection area and the territory of the inspected State Party as soon as possible in accordance with Part II, paragraphs 109 and 110 of the Protocol.
48. In the course of the on-site inspection, the inspection team may submit to the Executive Council, through the Director-General, a proposal to conduct drilling. The Executive Council shall take a decision on such a proposal no later than 72 hours after receipt of the proposal. The decision to approve drilling shall be made by a majority of all members of the Executive Council.
49. The inspection team may request the Executive Council, through the Director-General, to extend the inspection duration by a maximum of 70 days beyond the 60-day time-frame specified in Part II, paragraph 4 of the Protocol, if the inspection team considers such an extension essential to enable it to fulfil its mandate. The inspection team shall indicate in its request which of the activities and techniques listed in Part II, paragraph 69 of the Protocol it intends to carry out during the extension period. The Executive Council shall take a decision on the extension request no later than 72 hours after receipt of the request. The decision to approve an extension of the inspection duration shall be made by a majority of all members of the Executive Council.
50. Any time following the approval of the continuation of the on-site inspection in accordance with paragraph 47, the inspection team may submit to the Executive Council, through the Director-General, a recommendation to terminate the inspection. Such a recommendation shall be considered approved unless the Executive Council, no later than 72 hours after receipt of the recommendation, decides by a two-thirds majority of all its members not to approve the termination of the inspection. In case of termination of the inspection, the inspection team shall leave the inspection area and the territory of the inspected State Party as soon as possible in accordance with Part II, paragraphs 109 and 110 of the Protocol.
51. The requesting State Party and the State Party sought to be inspected may participate in the deliberations of the Executive Council on the on-site inspection request without voting. The requesting State Party and the inspected State Party may also participate without voting in any subsequent deliberations of the Executive Council related to the inspection.
52. The Director-General shall notify all States Parties within 24 hours about any decision by and reports, proposals, requests and recommendations to the Executive Council pursuant to paragraphs 46 to 50.
Follow-up after Executive Council Approval of an On-Site Inspection
53. An on-site inspection approved by the Executive Council shall be conducted without delay by an inspection team designated by the Director-General and in accordance with the provisions of this Treaty and the Protocol. The inspection team shall arrive at the point of entry no later than six days following the receipt by the Executive Council of the on-site inspection request from the requesting State Party.
54. The Director-General shall issue an inspection mandate for the conduct of the on-site inspection. The inspection mandate shall contain the information specified in Part II, paragraph 42 of the Protocol.
 1. The Director-General shall notify the inspected State Party of the inspection no less than 24 hours before the planned arrival of the inspection team at the point of entry, in accordance with Part II, paragraph 43 of the Protocol.
 
The Conduct of an On-Site Inspection
56. Each State Party shall permit the Organization to conduct an on-site inspection on its territory or at places under its jurisdiction or control in accordance with the provisions of this Treaty and the Protocol. However, no State Party shall have to accept simultaneous on-site inspections on its territory or at places under its jurisdiction or control.
57. In accordance with the provisions of this Treaty and the Protocol, the inspected State Party shall have:
(a) The right and the obligation to make every reasonable effort to demonstrate its compliance with this Treaty and, to this end, to enable the inspection team to fulfil its mandate;
(b) The right to take measures it deems necessary to protect national security interests and to prevent disclosure of confidential information not related to the purpose of the inspection;
(c) The obligation to provide access within the inspection area for the sole purpose of determining facts relevant to the purpose of the inspection, taking into account sub-paragraph (b) and any constitutional obligations it may have with regard to proprietary rights or searches and seizures;
(d) The obligation not to invoke this paragraph or Part II, paragraph 88 of the Protocol to conceal any violation of its obligations under Article I; and
(e) The obligation not to impede the ability of the inspection team to move within the inspection area and to carry out inspection activities in accordance with this Treaty and the Protocol.
Access, in the context of an on-site inspection, means both the physical access of the inspection team and the inspection equipment to, and the conduct of inspection activities within, the inspection area.
58. The on-site inspection shall be conducted in the least intrusive manner possible, consistent with the efficient and timely accomplishment of the inspection mandate, and in accordance with the procedures set forth in the Protocol. Wherever possible, the inspection team shall begin with the least intrusive procedures and then proceed to more intrusive procedures only as it deems necessary to collect sufficient information to clarify the concern about possible non-compliance with this Treaty. The inspectors shall seek only the information and data necessary for the purpose of the inspection and shall seek to minimize interference with normal operations of the inspected State Party.
59. The inspected State Party shall assist the inspection team throughout the on-site inspection and facilitate its task.
60. If the inspected State Party, acting in accordance with Part II, paragraphs 86 to 96 of the Protocol, restricts access within the inspection area, it shall make every reasonable effort in consultations with the inspection team to demonstrate through alternative means its compliance with this Treaty.
Observer
61. With regard to an observer, the following shall apply:
(a) The requesting State Party, subject to the agreement of the inspected State Party, may send a representative, who shall be a national either of the requesting State Party or of a third State Party, to observe the conduct of the on-site inspection;
(b) The inspected State Party shall notify its acceptance or non-acceptance of the proposed observer to the Director-General within 12 hours after approval of the on-site inspection by the Executive Council;
(c) In case of acceptance, the inspected State Party shall grant access to the observer in accordance with the Protocol;
(d) The inspected State Party shall, as a rule, accept the proposed observer, but if the inspected State Party exercises a refusal, that fact shall be recorded in the inspection report.
There shall be no more than three observers from an aggregate of requesting States Parties.
Reports of an On-Site Inspection
62. Inspection reports shall contain:
(a) A description of the activities conducted by the inspection team;
(b) The factual findings of the inspection team relevant to the purpose of the inspection;
(c) An account of the cooperation granted during the on-site inspection;
(d) A factual description of the extent of the access granted, including the alternative means provided to the team, during the on-site inspection; and
(e) Any other details relevant to the purpose of the inspection.
Differing observations made by inspectors may be attached to the report.
63. The Director-General shall make draft inspection reports available to the inspected State Party. The inspected State Party shall have the right to provide the Director-General within 48 hours with its comments and explanations, and to identify any information and data which, in its view, are not related to the purpose of the inspection and should not be circulated outside the Technical Secretariat. The Director-General shall consider the proposals for changes to the draft inspection report made by the inspected State Party and shall wherever possible incorporate them. The Director-General shall also annex the comments and explanations provided by the inspected State Party to the inspection report.
64. The Director-General shall promptly transmit the inspection report to the requesting State Party, the inspected State Party, the Executive Council and to all other States Parties. The Director-General shall further transmit promptly to the Executive Council and to all other States Parties any results of sample analysis in designated laboratories in accordance with Part II, paragraph 104 of the Protocol, relevant data from the International Monitoring System, the assessments of the requesting and inspected States Parties, as well as any other information that the Director-General deems relevant. In the case of the progress inspection report referred to in paragraph 47, the Director-General shall transmit the report to the Executive Council within the time-frame specified in that paragraph.
65. The Executive Council, in accordance with its powers and functions, shall review the inspection report and any material provided pursuant to paragraph 64, and shall address any concerns as to:
(a) Whether any non-compliance with this Treaty has occurred; and
(b) Whether the right to request an on-site inspection has been abused.
66. If the Executive Council reaches the conclusion, in keeping with its powers and functions, that further action may be necessary with regard to paragraph 65, it shall take the appropriate measures in accordance with Article V.
Frivolous or Abusive On-Site Inspection Requests
67. If the Executive Council does not approve the on-site inspection on the basis that the on-site inspection request is frivolous or abusive, or if the inspection is terminated for the same reasons, the Executive Council shall consider and decide on whether to implement appropriate measures to redress the situation, including the following:
(a) Requiring the requesting State Party to pay for the cost of any preparations made by the Technical Secretariat;
(b) Suspending the right of the requesting State Party to request an on-site inspection for a period of time, as determined by the Executive Council; and
(c) Suspending the right of the requesting State Party to serve on the Executive Council for a period of time.
E. CONFIDENCE-BUILDING MEASURES
68. In order to:
(a) Contribute to the timely resolution of any compliance concerns arising from possible misinterpretation of verification data relating to chemical explosions; and
  1. Assist in the calibration of the stations that are part of the component networks of the International Monitoring System, each State Party undertakes to cooperate with the Organization and with other States Parties in implementing relevant measures as set out in Part III of the Protocol.
 
ARTICLE V
MEASURES TO REDRESS A SITUATION AND TO ENSURE COMPLIANCE, INCLUDING SANCTIONS
1. The Conference, taking into account, inter alia, the recommendations of the Executive Council, shall take the necessary measures, as set forth in paragraphs 2 and 3, to ensure compliance with this Treaty and to redress and remedy any situation which contravenes the provisions of this Treaty.
2. In cases where a State Party has been requested by the Conference or the Executive Council to redress a situation raising problems with regard to its compliance and fails to fulfil the request within the specified time, the Conference may, inter alia, decide to restrict or suspend the State Party from the exercise of its rights and privileges under this Treaty until the Conference decides otherwise.
3. In cases where damage to the object and purpose of this Treaty may result from non-compliance with the basic obligations of this Treaty, the Conference may recommend to States Parties collective measures which are in conformity with international law.
4. The Conference, or alternatively, if the case is urgent, the Executive Council, may bring the issue, including relevant information and conclusions, to the attention of the United Nations.
ARTICLE VI
SETTLEMENT OF DISPUTES
1. Disputes that may arise concerning the application or the interpretation of this Treaty shall be settled in accordance with the relevant provisions of this Treaty and in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations.
2. When a dispute arises between two or more States Parties, or between one or more States Parties and the Organization, relating to the application or interpretation of this Treaty, the parties concerned shall consult together with a view to the expeditious settlement of the dispute by negotiation or by other peaceful means of the parties' choice, including recourse to appropriate organs of this Treaty and, by mutual consent, referral to the International Court of Justice in conformity with the Statute of the Court. The parties involved shall keep the Executive Council informed of actions being taken.
3. The Executive Council may contribute to the settlement of a dispute that may arise concerning the application or interpretation of this Treaty by whatever means it deems appropriate, including offering its good offices, calling upon the States Parties to a dispute to seek a settlement through a process of their own choice, bringing the matter to the attention of the Conference and recommending a time-limit for any agreed procedure.
4. The Conference shall consider questions related to disputes raised by States Parties or brought to its attention by the Executive Council. The Conference shall, as it finds necessary, establish or entrust organs with tasks related to the settlement of these disputes in conformity with Article II, paragraph 26 (j).
5. The Conference and the Executive Council are separately empowered, subject to authorization from the General Assembly of the United Nations, to request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question arising within the scope of the activities of the Organization. An agreement between the Organization and the United Nations shall be concluded for this purpose in accordance with Article II, paragraph 38 (h).
6. This Article is without prejudice to Articles IV and V.
ARTICLE VII
AMENDMENTS
1. At any time after the entry into force of this Treaty, any State Party may propose amendments to this Treaty, the Protocol, or the Annexes to the Protocol. Any State Party may also propose changes, in accordance with paragraph 7, to the Protocol or the Annexes thereto. Proposals for amendments shall be subject to the procedures in paragraphs 2 to 6. Proposals for changes, in accordance with paragraph 7, shall be subject to the procedures in paragraph 8.
2. The proposed amendment shall be considered and adopted only by an Amendment Conference.
3. Any proposal for an amendment shall be communicated to the Director-General, who shall circulate it to all States Parties and the Depositary and seek the views of the States Parties on whether an Amendment Conference should be convened to consider the proposal. If a majority of the States Parties notify the Director-General no later than 30 days after its circulation that they support further consideration of the proposal, the Director-General shall convene an Amendment Conference to which all States Parties shall be invited.
4. The Amendment Conference shall be held immediately following a regular session of the Conference unless all States Parties that support the convening of an Amendment Conference request that it be held earlier. In no case shall an Amendment Conference be held less than 60 days after the circulation of the proposed amendment.
5. Amendments shall be adopted by the Amendment Conference by a positive vote of a majority of the States Parties with no State Party casting a negative vote.
6. Amendments shall enter into force for all States Parties 30 days after deposit of the instruments of ratification or acceptance by all those States Parties casting a positive vote at the Amendment Conference.
7. In order to ensure the viability and effectiveness of this Treaty, Parts I and III of the Protocol and Annexes 1 and 2 to the Protocol shall be subject to changes in accordance with paragraph 8, if the proposed changes are related only to matters of an administrative or technical nature. All other provisions of the Protocol and the Annexes thereto shall not be subject to changes in accordance with paragraph 8.
8. Proposed changes referred to in paragraph 7 shall be made in accordance with the following procedures:
(a) The text of the proposed changes shall be transmitted together with the necessary information to the Director-General. Additional information for the evaluation of the proposal may be provided by any State Party and the Director-General. The Director-General shall promptly communicate any such proposals and information to all States Parties, the Executive Council and the Depositary;
(b) No later than 60 days after its receipt, the Director-General shall evaluate the proposal to determine all its possible consequences for the provisions of this Treaty and its implementation and shall communicate any such information to all States Parties and the Executive Council;
(c) The Executive Council shall examine the proposal in the light of all information available to it, including whether the proposal fulfils the requirements of paragraph 7. No later than 90 days after its receipt, the Executive Council shall notify its recommendation, with appropriate explanations, to all States Parties for consideration. States Parties shall acknowledge receipt within 10 days;
(d) If the Executive Council recommends to all States Parties that the proposal be adopted, it shall be considered approved if no State Party objects to it within 90 days after receipt of the recommendation. If the Executive Council recommends that the proposal be rejected, it shall be considered rejected if no State Party objects to the rejection within 90 days after receipt of the recommendation;
(e) If a recommendation of the Executive Council does not meet with the acceptance required under sub-paragraph (d), a decision on the proposal, including whether it fulfils the requirements of paragraph 7, shall be taken as a matter of substance by the Conference at its next session;
(f) The Director-General shall notify all States Parties and the Depositary of any decision under this paragraph;
(g) Changes approved under this procedure shall enter into force for all States Parties 180 days after the date of notification by the Director-General of their approval unless another time period is recommended by the Executive Council or decided by the Conference.
ARTICLE VIII
REVIEW OF THE TREATY
1. Unless otherwise decided by a majority of the States Parties, ten years after the entry into force of this Treaty a Conference of the States Parties shall be held to review the operation and effectiveness of this Treaty, with a view to assuring itself that the objectives and purposes in the Preamble and the provisions of the Treaty are being realized. Such review shall take into account any new scientific and technological developments relevant to this Treaty. On the basis of a request by any State Party, the Review Conference shall consider the possibility of permitting the conduct of underground nuclear explosions for peaceful purposes. If the Review Conference decides by consensus that such nuclear explosions may be permitted, it shall commence work without delay, with a view to recommending to States Parties an appropriate amendment to this Treaty that shall preclude any military benefits of such nuclear explosions. Any such proposed amendment shall be communicated to the Director-General by any State Party and shall be dealt with in accordance with the provisions of Article VII.
2. At intervals of ten years thereafter, further Review Conferences may be convened with the same objective, if the Conference so decides as a matter of procedure in the preceding year. Such Conferences may be convened after an interval of less than ten years if so decided by the Conference as a matter of substance.
3. Normally, any Review Conference shall be held immediately following the regular annual session of the Conference provided for in Article II.
ARTICLE IX
DURATION AND WITHDRAWAL
1. This Treaty shall be of unlimited duration.
2. Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Treaty if it decides that extraordinary events related to the subject matter of this Treaty have jeopardized its supreme interests.
3. Withdrawal shall be effected by giving notice six months in advance to all other States Parties, the Executive Council, the Depositary and the United Nations Security Council. Notice of withdrawal shall include a statement of the extraordinary event or events which a State Party regards as jeopardizing its supreme interests.
ARTICLE X
STATUS OF THE PROTOCOL AND THE ANNEXES
The Annexes to this Treaty, the Protocol, and the Annexes to the Protocol form an integral part of the Treaty. Any reference to this Treaty includes the Annexes to this Treaty, the Protocol and the Annexes to the Protocol.
ARTICLE XI
SIGNATURE
This Treaty shall be open to all States for signature before its entry into force.
 
 
 
 
 
ARTICLE XII
RATIFICATION
This Treaty shall be subject to ratification by States Signatories according to their respective constitutional processes.
ARTICLE XIII
ACCESSION
Any State which does not sign this Treaty before its entry into force may accede to it at any time thereafter.
ARTICLE XIV
ENTRY INTO FORCE
1. This Treaty shall enter into force 180 days after the date of deposit of the instruments of ratification by all States listed in Annex 2 to this Treaty, but in no case earlier than two years after its opening for signature.
2. If this Treaty has not entered into force three years after the date of the anniversary of its opening for signature, the Depositary shall convene a Conference of the States that have already deposited their instruments of ratification upon the request of a majority of those States. That Conference shall examine the extent to which the requirement set out in paragraph 1 has been met and shall consider and decide by consensus what measures consistent with international law may be undertaken to accelerate the ratification process in order to facilitate the early entry into force of this Treaty.
3. Unless otherwise decided by the Conference referred to in paragraph 2 or other such conferences, this process shall be repeated at subsequent anniversaries of the opening for signature of this Treaty, until its entry into force.
4. All States Signatories shall be invited to attend the Conference referred to in paragraph 2 and any subsequent conferences as referred to in paragraph 3, as observers.
5. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Treaty, it shall enter into force on the 30th day following the date of deposit of their instruments of ratification or accession.
ARTICLE XV
RESERVATIONS
The Articles of and the Annexes to this Treaty shall not be subject to reservations. The provisions of the Protocol to this Treaty and the Annexes to the Protocol shall not be subject to reservations incompatible with the object and purpose of this Treaty.
ARTICLE XVI
DEPOSITARY
1. The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Treaty and shall receive signatures, instruments of ratification and instruments of accession.
2. The Depositary shall promptly inform all States Signatories and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or accession, the date of the entry into force of this Treaty and of any amendments and changes thereto, and the receipt of other notices.
3. The Depositary shall send duly certified copies of this Treaty to the Governments of the States Signatories and acceding States.
4. This Treaty shall be registered by the Depositary pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.
ARTICLE XVII
AUTHENTIC TEXTS
This Treaty, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
 
ANNEX 1 TO THE TREATY
LIST OF STATES PURSUANT TO ARTICLE II, PARAGRAPH 28
Africa
Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Cote d'Ivoire, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, Swaziland, Togo, Tunisia, Uganda, United Republic of Tanzania, Zaire, Zambia, Zimbabwe.
Eastern Europe
Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Georgia, Hungary, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine, Yugosl avia.
Latin America and the Caribbean
Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, Venezuela.
Middle East and South Asia
Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, India, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Israel, Jordan, Kazakstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Maldives, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Turkmenistan, United Arab Emirates, Uzbekistan, Yemen.
North America and Western Europe
Andorra, Austria, Belgium, Canada, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Holy See, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America.
South East Asia, the Pacific and the Far East
Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, China, Cook Islands, Democratic People's Republic of Korea, Fiji, Indonesia, Japan, Kiribati, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Mongolia, Myanmar, Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Republic of Korea, Samoa, Singapore, Solomon Islands, Thailand, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Viet Nam.
ANNEX 2 TO THE TREATY
LIST OF STATES PURSUANT TO ARTICLE XIV
List of States members of the Conference on Disarmament as at 18 June 1996 which formally participated in the work of the 1996 session of the Conference and which appear in Table 1 of the International Atomic Energy Agency's April 1996 edition of "Nuclear Power Reactors in the World", and of States members of the Conference on Disarmament as at 18 June 1996 which formally participated in the work of the 1996 session of the Conference and which appear in Table 1 of the International Atomic Energy Agency's December 1995 edition of "Nuclear Research Reactors in the World": Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Democratic People's Republic of Korea, Egypt, Finland, France, Germany, Hungary, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Israel, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, Norway, Pakistan, Peru, Poland, Romania, Republic of Korea, Russian Federation, Slovakia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Viet Nam, Zaire.
PROTOCOL TO THE COMPREHENSIVE NUCLEAR TEST-BAN TREATY
PART I
THE INTERNATIONAL MONITORING SYSTEM AND INTERNATIONAL DATA CENTRE FUNCTIONS
A. GENERAL PROVISIONS
1. The International Monitoring System shall comprise monitoring facilities as set out in Article IV, paragraph 16, and respective means of communication.
2. The monitoring facilities incorporated into the International Monitoring System shall consist of those facilities specified in Annex 1 to this Protocol. The International Monitoring System shall fulfil the technical and operational requirements specified in the relevant operational manuals.
3. The Organization, in accordance with Article II, shall, in cooperation and consultation with the States Parties, with other States, and with international organizations as appropriate, establish and coordinate the operation and maintenance, and any future agreed modification or development of the International Monitoring System.
4. In accordance with appropriate agreements or arrangements and procedures, a State Party or other State hosting or otherwise taking responsibility for International Monitoring System facilities and the Technical Secretariat shall agree and cooperate in establishing, operating, upgrading, financing, and maintaining monitoring facilities, related certified laboratories and respective means of communication within areas under its jurisdiction or control or elsewhere in conformity with international law. Such cooperation shall be in accordance with the security and authentication requirements and technical specifications contained in the relevant operational manuals. Such a State shall give the Technical Secretariat authority to access a monitoring facility for checking equipment and communication links, and shall agree to make the necessary changes in the equipment and the operational procedures to meet agreed requirements. The Technical Secretariat shall provide to such States appropriate technical assistance as is deemed by the Executive Council to be required for the proper functioning of the facility as part of the International Monitoring System.
5. Modalities for such cooperation between the Organization and States Parties or States hosting or otherwise taking responsibility for facilities of the International Monitoring System shall be set out in agreements or arrangements as appropriate in each case.
B. SEISMOLOGICAL MONITORING
6. Each State Party undertakes to cooperate in an international exchange of seismological data to assist in the verification of compliance with this Treaty. This cooperation shall include the establishment and operation of a global network of primary and auxiliary seismological monitoring stations. These stations shall provide data in accordance with agreed procedures to the International Data Centre.
7. The network of primary stations shall consist of the 50 stations specified in Table 1-A of Annex 1 to this Protocol. These stations shall fulfil the technical and operational requirements specified in the Operational Manual for Seismological Monitoring and the International Exchange of Seismological Data. Uninterrupted data from the primary stations shall be transmitted, directly or through a national data centre, on-line to the International Data Centre.
8. To supplement the primary network, an auxiliary network of 120 stations shall provide information, directly or through a national data centre, to the International Data Centre upon request. The auxiliary stations to be used are listed in Table 1-B of Annex 1 to this Protocol. The auxiliary stations shall fulfill the technical and operational requirements specified in the Operational Manual for Seismological Monitoring and the International Exchange of Seismological Data. Data from the auxiliary stations may at any time be requested by the International Data Centre and shall be immediately available through on-line computer connections.
C. RADIONUCLIDE MONITORING
9. Each State Party undertakes to cooperate in an international exchange of data on radionuclides in the atmosphere to assist in the verification of compliance with this Treaty. This cooperation shall include the establishment and operation of a global network of radionuclide monitoring stations and certified laboratories. The network shall provide data in accordance with agreed procedures to the International Data Centre.
10. The network of stations to measure radionuclides in the atmosphere shall comprise an overall network of 80 stations, as specified in Table 2-A of Annex 1 to this Protocol. All stations shall be capable of monitoring for the presence of relevant particulate matter in the atmosphere. Forty of these stations shall also be capable of monitoring for the presence of relevant noble gases upon the entry into force of this Treaty. For this purpose the Conference, at its initial session, shall approve a recommendation by the Preparatory Commission as to which 40 stations from Table 2-A of Annex 1 to this Protocol shall be capable of noble gas monitoring. At its first regular annual session, the Conference shall consider and decide on a plan for implementing noble gas monitoring capability throughout the network. The Director-General shall prepare a report to the Conference on the modalities for such implementation. All monitoring stations shall fulfil the technical and operational requirements specified in the Operational Manual for Radionuclide Monitoring and the International Exchange of Radionuclide Data.
11. The network of radionuclide monitoring stations shall be supported by laboratories, which shall be certified by the Technical Secretariat in accordance with the relevant operational manual for the performance, on contract to the Organization and on a fee-for-service basis, of the analysis of samples from radionuclide monitoring stations. Laboratories specified in Table 2-B of Annex 1 to this Protocol, and appropriately equipped, shall, as required, also be drawn upon by the Technical Secretariat to perform additional analysis of samples from radionuclide monitoring stations. With the agreement of the Executive Council, further laboratories may be certified by the Technical Secretariat to perform the routine analysis of samples from manual monitoring stations where necessary. All certified laboratories shall provide the results of such analysis to the International Data Centre, and in so doing shall fulfil the technical and operational requirements specified in the Operational Manual on Radionuclide Monitoring and the International Exchange of Radionuclide Data.
D. HYDROACOUSTIC MONITORING
12. Each State Party undertakes to cooperate in an international exchange of hydroacoustic data to assist in the verification of compliance with this Treaty. This cooperation shall include the establishment and operation of a global network of hydroacoustic monitoring stations. These stations shall provide data in accordance with agreed procedures to the International Data Centre.
13. The network of hydroacoustic stations shall consist of the stations specified in Table 3 of Annex 1 to this Protocol, and shall comprise an overall network of six hydrophone and five T-phase stations. These stations shall fulfil the technical and operational requirements specified in the Operational Manual for Hydroacoustic Monitoring and the International Exchange of Hydroacoustic Data.
E. INFRASOUND MONITORING
14. Each State Party undertakes to cooperate in an international exchange of infrasound data to assist in the verification of compliance with this Treaty. This cooperation shall include the establishment and operation of a global network of infrasound monitoring stations. These stations shall provide data in accordance with agreed procedures to the International Data Centre.
15. The network of infrasound stations shall consist of the stations specified in Table 4 of Annex 1 to this Protocol, and shall comprise an overall network of 60 stations. These stations shall fulfil the technical an operational requirements specified in the Operational Manual for Infrasound Monitoring and the International Exchange of Infrasound Data.
F. INTERNATIONAL DATA CENTRE FUNCTIONS
16. The International Data Centre shall receive, collect, process, analyse, report on and archive data from International Monitoring System facilities, including the results of analysis conducted at certified laboratories.
17. The procedures and standard event screening criteria to be used by the International Data Centre in carrying out its agreed functions, in particular for the production of standard reporting products and for the performance of standard range of services for States Parties, shall be elaborated in the Operational Manual for the International Data Centre and shall be progressively developed. The procedures and criteria developed initially by the Preparatory Commission shall be approved by the Conference at its initial session.
International Data Centre Standard Products
18. The International Data Centre shall apply on a routine basis automatic processing methods and interactive human analysis to raw International Monitoring System data in order to produce and archive standard International Data Centre products on behalf of all States Parties. These products shall be provided at no cost to States Parties and shall be without prejudice to final judgements with regard to the nature of any event, which shall remain the responsibility of States Parties, and shall include:
(a) Integrated lists of all signals detected by the International Monitoring System, as well as standard event lists and bulletins, including the values and associated uncertainties calculated for each event located by the International Data Centre, based on a set of standard parameters;
(b) Standard screened event bulletins that result from the application to each event by the International Data Centre of standard event screening criteria, making use of the characterization parameters specified in Annex 2 to this Protocol, with the objective of characterising, highlighting in the standard event bulletin, and thereby screening out, events considered to be consistent with natural phenomena or non-nuclear, man-made phenomena. The standard event bulletin shall indicate numerically for each event the degree to which that event meets or does not meet the event screening criteria. In applying standard event screening, the International Data Centre shall use both global and supplementary screening criteria to take account of regional variations where applicable. The International Data Centre shall progressively enhance its technical capabilities as experience is gained in the operation of the International Monitoring System;
(c) Executive summaries, which summarize the data acquired and archived by the International Data Centre, the products of the International Data Centre, and the performance and operational status of the International Monitoring System and International Data Centre; and
(d) Extracts or subsets of the standard International Data Centre products specified in sub-paragraphs (a) to (c), selected according to the request of an individual State Party.
19. The International Data Centre shall carry out, at no cost to States Parties, special studies to provide in-depth, technical review by expert analysis of data from the International Monitoring System, if requested by the Organization or by a State Party, to improve the estimated values for the standard signal and event parameters.
International Data Centre Services to States Parties
20. The International Data Centre shall provide States Parties with open, equal, timely and convenient access to all International Monitoring System data, raw or processed, all International Data Centre products, and all other International Monitoring System data in the archive of the International Data Centre or, through the International Data Centre, of International Monitoring System facilities. The methods for supporting data access and the provision of data shall include the following services:
(a) Automatic and regular forwarding to a State Party of the products of the International Data Centre or the selection by the State Party thereof, and, as requested, the selection by the State Party of International Monitoring System data;
(b) The provision of the data or products generated in response to ad hoc requests by States Parties for the retrieval from the International Data Centre and International Monitoring System facility archives of data and products, including interactive electronic access to the International Data Centre data base; and
(c) Assisting individual States Parties, at their request and at no cost for reasonable efforts, with expert technical analysis of International Monitoring System data and other relevant data provided by the requesting State Party, in order to help the State Party concerned to identify the source of specific events. The output of any such technical analysis shall be considered a product of the requesting State Party, but shall be available to all States Parties.
The International Data Centre services specified in sub-paragraphs (a) and (b) shall be made available at no cost to each State Party. The volumes and formats of data shall be set out in the Operational Manual for the International Data Centre.
National Event Screening
21. The International Data Centre shall, if requested by a State Party, apply to any of its standard products, on a regular and automatic basis, national event screening criteria established by that State Party, and provide the results of such analysis to that State Party. This service shall be undertaken at no cost to the requesting State Party. The output of such national event screening processes shall be considered a product of the requesting State Party.
Technical Assistance
22. The International Data Centre shall, where required, provide technical assistance to individual States Parties:
(a) In formulating their requirements for selection and screening of data and products;
(b) By installing at the International Data Centre, at no cost to a requesting State Party for reasonable efforts, computer algorithms or software provided by that State Party to compute new signal and event parameters that are not included in the Operational Manual for the International Data Centre, the output being considered products of the requesting State Party; and
(c) By assisting States Parties to develop the capability to receive, process and analyse International Monitoring System data at a national data centre.
23. The International Data Centre shall continuously monitor and report on the operational status of the International Monitoring System facilities, of communications links, and of its own processing systems. It shall provide immediate notification to those responsible should the operational performance of any component fail to meet agreed levels set out in the relevant operational manual.
 
 
 
PART II
ON-SITE INSPECTIONS
A. GENERAL PROVISIONS
1. The procedures in this Part shall be implemented pursuant to the provisions for on-site inspections set out in Article IV.
2. The on-site inspection shall be carried out in the area where the event that triggered the on-site inspection request occurred.
3. The area of an on-site inspection shall be continuous and its size shall not exceed 1000 square kilometres. There shall be no linear distance greater than 50 kilometres in any direction.
4. The duration of an on-site inspection shall not exceed 60 days from the date of the approval of the on-site inspection request in accordance with Article IV, paragraph 46, but may be extended by a maximum of 70 days in accordance with Article IV, paragraph 49.
5. If the inspection area specified in the inspection mandate extends to the territory or other place under the jurisdiction or control of more than one State Party, the provisions on on-site inspections shall, as appropriate, apply to each of the States Parties to which the inspection area extends.
6. In cases where the inspection area is under the jurisdiction or control of the inspected State Party but is located on the territory of another State Party or where the access from the point of entry to the inspection area requires transit through the territory of a State Party other than the inspected State Party, the inspected State Party shall exercise the rights and fulfil the obligations concerning such inspections in accordance with this Protocol. In such a case, the State Party on whose territory the inspection area is located shall facilitate the inspection and shall provide for the necessary support to enable the inspection team to carry out its tasks in a timely and effective manner. States Parties through whose territory transit is required to reach the inspection area shall facilitate such transit.
7. In cases where the inspection area is under the jurisdiction or control of the inspected State Party but is located on the territory of a State not Party to this Treaty, the inspected State Party shall take all necessary measures to ensure that the inspection can be carried out in accordance with this Protocol. A State Party that has under its jurisdiction or control one or more areas on the territory of a State not Party to this Treaty shall take all necessary measures to ensure acceptance by the State on whose territory the inspection area is located of inspectors and inspection assistants designated to that State Party. If an inspected State Party is unable to ensure access, it shall demonstrate that it took all necessary measures to ensure access.
8. In cases where the inspection area is located on the territory of a State Party but is under the jurisdiction or control of a State not Party to this Treaty, the State Party shall take all necessary measures required of an inspected State Party and a State Party on whose territory the inspection area is located, without prejudice to the rules and practices of international law, to ensure that the on-site inspection can be carried out in accordance with this Protocol. If the State Party is unable to ensure access to the inspection area, it shall demonstrate that it took all necessary measures to ensure access, without prejudice to the rules and practices of international law.
9. The size of the inspection team shall be kept to the minimum necessary for the proper fulfilment of the inspection mandate. The total number of members of the inspection team present on the territory of the inspected State Party at any given time, except during the conduct of drilling, shall not exceed 40 persons. No national of the requesting State Party or the inspected State Party shall be a member of the inspection team.
10. The Director-General shall determine the size of the inspection team and select its members from the list of inspectors and inspection assistants, taking into account the circumstances of a particular request.
11. The inspected State Party shall provide for or arrange the amenities necessary for the inspection team, such as communication means, interpretation services, transportation, working space, lodging, meals, and medical care.
12. The inspected State Party shall be reimbursed by the Organization, in a reasonably short period of time after conclusion of the inspection, for all expenses, including those mentioned in paragraphs 11 and 49, related to the stay and functional activities of the inspection team on the territory of the inspected State Party.
13. Procedures for the implementation of on-site inspections shall be detailed in the Operational Manual for On-Site Inspections.
B. STANDING ARRANGEMENTS
Designation of Inspectors and Inspection Assistants
14. An inspection team may consist of inspectors and inspection assistants. An on-site inspection shall only be carried out by qualified inspectors specially designated for this function. They may be assisted by specially designated inspection assistants, such as technical and administrative personnel, aircrew and interpreters.
15. Inspectors and inspection assistants shall be nominated for designation by the States Parties or, in the case of staff of the Technical Secretariat, by the Director-General, on the basis of their expertise and experience relevant to the purpose and functions of on-site inspections. The nominees shall be approved in advance by the States Parties in accordance with paragraph 18.
16. Each State Party, no later than 30 days after the entry into force of this Treaty for it, shall notify the Director-General of the names, dates of birth, sex, ranks, qualifications and professional experience of the persons proposed by the State Party for designation as inspectors and inspection assistants.
17. No later than 60 days after the entry into force of this Treaty, the Technical Secretariat shall communicate in writing to all States Parties an initial list of the names, nationalities, dates of birth, sex and ranks of the inspectors and inspection assistants proposed for designation by the Director-General and the States Parties, as well as a description of their qualifications and professional experience.
18. Each State Party shall immediately acknowledge receipt of the initial list of inspectors and inspection assistants proposed for designation. Any inspector or inspection assistant included in this list shall be regarded as accepted unless a State Party, no later than 30 days after acknowledgment of receipt of the list, declares its non-acceptance in writing. The State Party may include the reason for the objection. In the case of non-acceptance, the proposed inspector or inspection assistant shall not undertake or participate in on-site inspection activities on the territory or in any other place under the jurisdiction or control of the State Party that has declared its non-acceptance. The Technical Secretariat shall immediately confirm receipt of the notification of objection.
19. Whenever additions or changes to the list of inspectors and inspection assistants are proposed by the Director-General or a State Party, replacement inspectors and inspection assistants shall be designated in the same manner as set forth with respect to the initial list. Each State Party shall promptly notify the Technical Secretariat if an inspector or inspection assistant nominated by it can no longer fulfil the duties of an inspector or inspection assistant.
20. The Technical Secretariat shall keep the list of inspectors and inspection assistants up to date and notify all States Parties of additions or changes to the list.
21. A State Party requesting an on-site inspection may propose that an inspector from the list of inspectors and inspection assistants serve as its observer in accordance with Article IV, paragraph 61.
22. Subject to paragraph 23, a State Party shall have the right at any time to object to an inspector or inspection assistant who has already been accepted. It shall notify the Technical Secretariat of its objection in writing and may include the reason for the objection. Such objection shall come into effect 30 days after receipt of the notification by the Technical Secretariat. The Technical Secretariat shall immediately confirm receipt of the notification of the objection and inform the objecting and nominating States Parties of the date on which the inspector or inspection assistant shall cease to be designated for that State Party.
23. A State Party that has been notified of an inspection shall not seek the removal from the inspection team of any of the inspectors or inspection assistants named in the inspection mandate.
24. The number of inspectors and inspection assistants accepted by a State Party must be sufficient to allow for availability of appropriate numbers of inspectors and inspection assistants. If, in the opinion of the Director-General, the non-acceptance by a State Party of proposed inspectors or inspection assistants impedes the designation of a sufficient number of inspectors and inspection assistants or otherwise hampers the effective fulfillment of the purposes of an on-site inspection, the Director-General shall refer the issue to the Executive Council.
25. Each inspector included in the list of inspectors and inspection assistants shall receive relevant training. Such training shall be provided by the Technical Secretariat pursuant to the procedures specified in the Operational Manual for On-Site Inspections. The Technical Secretariat shall co-ordinate, in agreement with the States Parties, a schedule of training for the inspectors.
Privileges and Immunities
26. Following acceptance of the initial list of inspectors and inspection assistants as provided for in paragraph 18 or as subsequently altered in accordance with paragraph 19, each State Party shall be obliged to issue, in accordance with its national procedures and upon application by an inspector or inspection assistant, multiple entry/exit and/or transit visas and other relevant documents to enable each inspector and inspection assistant to enter and to remain on the territory of that State Party for the sole purpose of carrying out inspection activities. Each State Party shall issue the necessary visa or travel documents for this purpose no later than 48 hours after receipt of the application or immediately upon arrival of the inspection team at the point of entry on the territory of the State Party. Such documents shall be valid for as long as is necessary to enable the inspector or inspection assistant to remain on the territory of the inspected State Party for the sole purpose of carrying out the inspection activities.
27. To exercise their functions effectively, members of the inspection team shall be accorded privileges and immunities as set forth in sub-paragraphs (a) to (i). Privileges and immunities shall be granted to members of the inspection team for the sake of this Treaty and not for the personal benefit of the individuals themselves. Such privileges and immunities shall be accorded to them for the entire period between arrival on and departure from the territory of the inspected State Party, and thereafter with respect to acts previously performed in the exercise of their official functions.
(a) The members of the inspection team shall be accorded the inviolability enjoyed by diplomatic agents pursuant to Article 29 of the Vienna Convention on Diplo matic Relations of 18 April 1961;
(b) The living quarters and office premises occupied by the inspection team carrying out inspection activities pursuant to this Treaty shall be accorded the inviolability and protection accorded to the premises of diplomatic agents pursuant to Article 30, paragraph 1, of the Vienna Convention on Diplomatic Relations;
(c) The papers and correspondence, including records, of the inspection team shall enjoy the inviolability accorded to all papers and correspondence of diplomatic agents pursuant to Article 30, paragraph 2, of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. The inspection team shall have the right to use codes for their communications with the Technical Secretariat;
(d) Samples and approved equipment carried by members of the inspection team shall be inviolable subject to provisions contained in this Treaty and exempt from all customs duties. Hazardous samples shall be transported in accordance with relevant regulations;
(e) The members of the inspection team shall be accorded the immunities accorded to diplomatic agents pursuant to Article 31, paragraphs 1, 2 and 3, of the Vienna Convention on Diplomatic Relations;
(f) The members of the inspection team carrying out prescribed activities pursuant to this Treaty shall be accorded the exemption from dues and taxes accorded to diplomatic agents pursuant to Article 34 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations;
(g) The members of the inspection team shall be permitted to bring into the territory of the inspected State Party, without payment of any customs duties or related charges, articles for personal use, with the exception of articles the import or export of which is prohibited by law or controlled by quarantine regulations;
(h) The members of the inspection team shall be accorded the same currency and exchange facilities as are accorded to representatives of foreign Governments on temporary official missions; and
(i) The members of the inspection team shall not engage in any professional or commercial activity for personal profit on the territory of the inspected State Party.
28. When transiting the territory of States Parties other than the inspected State Party, the members of the inspection team shall be accorded the privileges and immunities enjoyed by diplomatic agents pursuant to Article 40, paragraph 1, of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Papers and correspondence, including records, and samples and approved equipment carried by them, shall be accorded the privileges and immunities set forth in paragraph 27 (c) and (d).
29. Without prejudice to their privileges and immunities the members of the inspection team shall be obliged to respect the laws and regulations of the inspected State Party and, to the extent that is consistent with the inspection mandate, shall be obliged not to interfere in the internal affairs of that State. If the inspected State Party considers that there has been an abuse of privileges and immunities specified in this Protocol, consultations shall be held between the State Party and the Director-General to determine whether such an abuse has occurred and, if so determined, to prevent a repetition of such an abuse.
30. The immunity from jurisdiction of members of the inspection team may be waived by the Director-General in those cases when the Director-General is of the opinion that immunity would impede the course of justice and that it can be waived without prejudice to the implementation of the provisions of this Treaty. Waiver must always be express.
31. Observers shall be accorded the same privileges and immunities accorded to members of the inspection team pursuant to this section, except for those accorded pursuant to paragraph 27 (d).
Points of Entry
32. Each State Party shall designate its points of entry and shall supply the required information to the Technical Secretariat no later than 30 days after this Treaty enters into force for it. These points of entry shall be such that the inspection team can reach any inspection area from at least one point of entry within 24 hours. Locations of points of entry shall be provided to all States Parties by the Technical Secretariat. Points of entry may also serve as points of exit.
33. Each State Party may change its points of entry by giving notice of such change to the Technical Secretariat. Changes shall become effective 30 days after the Technical Secretariat receives such notification, to allow appropriate notification to all States Parties.
34. If the Technical Secretariat considers that there are insufficient points of entry for the timely conduct of inspections or that changes to the points of entry proposed by a State Party would hamper such timely conduct of inspections, it shall enter into consultations with the State Party concerned to resolve the problem.
Arrangements for Use of Non-Scheduled Aircraft
35. Where timely travel to the point of entry is not feasible using scheduled commercial flights, an inspection team may utilize non-scheduled aircraft. No later than 30 days after this Treaty enters into force for it, each State Party shall inform the Technical Secretariat of the standing diplomatic clearance number for non-scheduled aircraft transporting an inspection team and equipment necessary for inspection. Aircraft routings shall be along established international airways that are agreed upon between the State Party and the Technical Secretariat as the basis for such diplomatic clearance.
Approved Inspection Equipment
36. The Conference, at its initial session, shall consider and approve a list of equipment for use during on-site inspections. Each State Party may submit proposals for the inclusion of equipment in the list. Specifications for the use of the equipment, as detailed in the Operational Manual for On-Site Inspections, shall take account of safety and confidentiality considerations where such equipment is likely to be used.
37. The equipment for use during on-site inspections shall consist of core equipment for the inspection activities and techniques specified in paragraph 69 and auxiliary equipment necessary for the effective and timely conduct of on-site inspections.
38. The Technical Secretariat shall ensure that all types of approved equipment are available for on-site inspections when required. When required for an on-site inspection, the Technical Secretariat shall duly certify that the equipment has been calibrated, maintained and protected. To facilitate the checking of the equipment at the point of entry by the inspected State Party, the Technical Secretariat shall provide documentation and attach seals to authenticate the certification.
 1. Any permanently held equipment shall be in the custody of the Technical Secretariat. The Technical Secretariat shall be responsible for the maintenance and calibration of such equipment.
 2. As appropriate, the Technical Secretariat shall make arrangements with States Parties to provide equipment mentioned in the list. Such States Parties shall be responsible for the maintenance and calibration of such equipment.
 
C. ON-SITE INSPECTION REQUEST, INSPECTION MANDATE AND NOTIFICATION OF INSPECTION
On-Site Inspection Request
41. Pursuant to Article IV, paragraph 37, the on-site inspection request shall contain at least the following information:
(a) The estimated geographical and vertical coordinates of the location of the event that triggered the request with an indication of the possible margin of error;
(b) The proposed boundaries of the area to be inspected, specified on a map and in accordance with paragraphs 2 and 3;
(c) The State Party or States Parties to be inspected or an indication that the area to be inspected or part thereof is beyond the jurisdiction or control of any State;
(d) The probable environment of the event that triggered the request;
(e) The estimated time of the event that triggered the request, with an indication of the possible margin of error;
(f) All data upon which the request is based;
(g) The personal details of the proposed observer, if any; and
(h) The results of a consultation and clarification process in accordance with Article V, or an explanation, if relevant, of the reasons why such a consultation and clarification process has not been carried out.
Inspection Mandate
42. The mandate for an on-site inspection shall contain:
(a) The decision of the Executive Council on the on-site inspection request;
(b) The name of the State Party or States Parties to be inspected or an indication that the inspection area or part thereof is beyond the jurisdiction or control of any State;
(c) The location and boundaries of the inspection area specified on a map, taking into account all information on which the request was based and all other available technical information, in consultation with the requesting State Party;
(d) The planned types of activity of the inspection team in the inspection area;
(e) The point of entry to be used by the inspection team;
(f) Any transit or basing points, as appropriate;
(g) The name of the head of the inspection team;
(h) The names of members of the inspection team;
(i) The name of the proposed observer, if any; and
(j) The list of equipment to be used in the inspection area.
If a decision by the Executive Council pursuant to Article IV, paragraphs 46 to 49, necessitates a modification of the inspection mandate, the Director-General may update the mandate with respect to sub-paragraphs (d), (h) and (j), as appropriate. The Director-General shall immediately notify the inspected State Party of any such modification.
Notification of Inspection
43. The notification made by the Director-General pursuant to Article IV, paragraph 55 shall include the following information:
(a) The inspection mandate;
(b) The date and estimated time of arrival of the inspection team at the point of entry;
(c) The means of arrival at the point of entry;
(d) If appropriate, the standing diplomatic clearance number for non-scheduled aircraft; and
(e) A list of any equipment which the Director-General requests the inspected State Party to make available to the inspection team for use in the inspection area.
44. The inspected State Party shall acknowledge receipt of the notification by the Director-General no later than 12 hours after having received the notification.
D. PRE-INSPECTION ACTIVITIES
Entry Into the Territory of the Inspected State Party, Activities at the
Point of Entry and Transfer to the Inspection Area
45. The inspected State Party that has been notified of the arrival of the inspection team shall ensure the immediate entry of the inspection team into its territory.
46. When a non-scheduled aircraft is used for travel to the point of entry, the Technical Secretariat shall provide the inspected State Party with a flight plan, through the National Authority, for the flight of the aircraft from the last airfield prior to entering the airspace of that State Party to the point of entry, no less than six hours before the scheduled departure time from that airfield. Such a plan shall be filed in accordance with the procedures of the International Civil Aviation Organization applicable to civil aircraft. The Technical Secretariat shall include in the remarks section of the flight plan the standing diplomatic clearance number and the appropriate notation identifying the aircraft as an inspection aircraft. If a military aircraft is used, the Technical Secretariat shall request prior authorization from the inspected State Party to enter its airspace.
47. No less than three hours before the scheduled departure of the inspection team from the last airfield prior to entering the airspace of the inspected State Party, the inspected State Party shall ensure that the flight plan filed in accordance with paragraph 46 is approved, so that the inspection team may arrive at the point of entry by the estimated arrival time.
48. Where necessary, the head of the inspection team and the representative of the inspected State Party shall agree on a basing point and a flight plan from the point of entry to the basing point and, if necessary, to the inspection area.
49. The inspected State Party shall provide for or arrange parking, security protection, servicing and fuel as required by the Technical Secretariat for the aircraft of the inspection team at the point of entry and, where necessary, at the basing point and at the inspection area. Such aircraft shall not be liable for landing fees, departure tax, and similar charges. This paragraph shall also apply to aircraft used for overflight during the on-site inspection.
50. Subject to paragraph 51, there shall be no restriction by the inspected State Party on the inspection team bringing approved equipment that is in conformity with the inspection mandate into the territory of that State Party, or on its use in accordance with the provisions of the Treaty and this Protocol.
51. The inspected State Party shall have the right, without prejudice to the time-frame specified in paragraph 54, to check in the presence of inspection team members at the point of entry that the equipment has been approved and certified in accordance with paragraph 38. The inspected State Party may exclude equipment that is not in conformity with the inspection mandate or that has not been approved and certified in accordance with paragraph 38.
52. Immediately upon arrival at the point of entry and without prejudice to the time-frame specified in paragraph 54, the head of the inspection team shall present to the representative of the inspected State Party the inspection mandate and an initial inspection plan prepared by the inspection team specifying the activities to be carried out by it. The inspection team shall be briefed by representatives of the inspected State Party with the aid of maps and other documentation as appropriate. The briefing shall include relevant natural terrain features, safety and confidentiality issues, and logistical arrangements for the inspection. The inspected State Party may indicate locations within the inspection area that, in its view, are not related to the purpose of the inspection.
53. After the pre-inspection briefing, the inspection team shall, as appropriate, modify the initial inspection plan, taking into account any comments by the inspected State Party. The modified inspection plan shall be made available to the representative of the inspected State Party.
54. The inspected State Party shall do everything in its power to provide assistance and to ensure the safe conduct of the inspection team, the approved equipment specified in paragraphs 50 and 51 and baggage from the point of entry to the inspection area no later than 36 hours after arrival at the point of entry, if no other timing has been agreed upon within the time-frame specified in paragraph 57.
55. To confirm that the area to which the inspection team has been transported corresponds to the inspection area specified in the inspection mandate, the inspection team shall have the right to use approved location-finding equipment. The inspected State Party shall assist the inspection team in this task.
E. CONDUCT OF INSPECTIONS
General Rules
56. The inspection team shall discharge its functions in accordance with the provisions of the Treaty and this Protocol.
57. The inspection team shall begin its inspection activities in the inspection area as soon as possible, but in no case later than 72 hours after arrival at the point of entry.
58. The activities of the inspection team shall be so arranged as to ensure the timely and effective discharge of its functions and the least possible inconvenience to the inspected State Party and disturbance to the inspection area.
59. In cases where the inspected State Party has been requested, pursuant to paragraph 43 (e) or in the course of the inspection, to make available any equipment for use by the inspection team in the inspection area, the inspected State Party shall comply with the request to the extent it can.
60. During the on-site inspection the inspection team shall have, inter alia:
(a) The right to determine how the inspection will proceed, consistent with the inspection mandate and taking into account any steps taken by the inspected State Party consistent with the provisions on managed access;
(b) The right to modify the inspection plan, as necessary, to ensure the effective execution of the inspection;
(c) The obligation to take into account the recommendations and suggested modifications by the inspected State Party to the inspection plan;
(d) The right to request clarifications in connection with ambiguities that may arise during the inspection;
(e) The obligation to use only those techniques specified in paragraph 69 and to refrain from activities that are not relevant to the purpose of the inspection. The team shall collect and document such facts as are related to the purpose of the inspection, but shall neither seek nor document information that is clearly unrelated thereto. Any material collected and subsequently found not to be relevant shall be returned to the inspected State Party;
(f) The obligation to take into account and include in its report data and explanations on the nature of the event that triggered the request, provided by the inspected State Party from the national monitoring networks of the inspected State Party and from other sources;
(g) The obligation to provide the inspected State Party, at its request, with copies of the information and data collected in the inspection area; and
(h) The obligation to respect the confidentiality and the safety and health regulations of the inspected State Party.
61. During the on-site inspection the inspected State Party shall have, inter alia:
(a) The right to make recommendations at any time to the inspection team regarding possible modification of the inspection plan;
(b) The right and the obligation to provide a representative to liaise with the inspection team;
(c) The right to have representatives accompany the inspection team during the performance of its duties and observe all inspection activities carried out by the inspection team. This shall not delay or otherwise hinder the inspection team in the exercise of its functions;
(d) The right to provide additional information and to request the collection and documentation of additional facts it believes are relevant to the inspection;
(e) The right to examine all photographic and measurement products as well as samples and to retain any photographs or parts thereof showing sensitive sites not related to the purpose of the inspection. The inspected State Party shall have the right to receive duplicate copies of all photographic and measurement products. The inspected State Party shall have the right to retain photographic originals and first-generation photographic products and to put photographs or parts thereof under joint seal within its territory. The inspected State Party shall have the right to provide its own camera operator to take still/video photographs as requested by the inspection team. Otherwise, these functions shall be performed by members of the inspection team;
(f) The right to provide the inspection team, from its national monitoring networks and from other sources, with data and explanations on the nature of the event that triggered the request; and
(g) The obligation to provide the inspection team with such clarification as may be necessary to resolve any ambiguities that arise during the inspection.
 
Communications
62. The members of the inspection team shall have the right at all times during the on-site inspection to communicate with each other and with the Technical Secretariat. For this purpose they may use their own duly approved and certified equipment with the consent of the inspected State Party, to the extent that the inspected State Party does not provide them with access to other telecommunications.
Observer
63. In accordance with Article IV, paragraph 61, the requesting State Party shall liaise with the Technical Secretariat to coordinate the arrival of the observer at the same point of entry or basing point as the inspection team within a reasonable period of the arrival of the inspection team.
64. The observer shall have the right throughout the inspection to be in communication with the embassy of the requesting State Party located in the inspected State Party or, in the case of absence of an embassy, with the requesting State Party itself.
65. The observer shall have the right to arrive at the inspection area and to have access to and within the inspection area as granted by the inspected State Party.
66. The observer shall have the right to make recommendations to the inspection team throughout the inspection.
67. Throughout the inspection, the inspection team shall keep the observer informed about the conduct of the inspection and the findings.
68. Throughout the inspection, the inspected State Party shall provide or arrange for the amenities necessary for the observer similar to those enjoyed by the inspection team as described in paragraph 11. All costs in connection with the stay of the observer on the territory of the inspected State Party shall be borne by the requesting State Party.
Inspection Activities and Techniques
69. The following inspection activities may be conducted and techniques used, in accordance with the provisions on managed access, on collection, handling and analysis of samples, and on overflights:
(a) Position finding from the air and at the surface to confirm the boundaries of the inspection area and establish coordinates of locations therein, in support of the inspection activities;
(b) Visual observation, video and still photography and multi-spectral imaging, including infrared measurements, at and below the surface, and from the air, to search for anomalies or artifacts;
(c) Measurement of levels of radioactivity above, at and below the surface, using gamma radiation monitoring and energy resolution analysis from the air, and at or under the surface, to search for and identify radiation anomalies;
(d) Environmental sampling and analysis of solids, liquids and gases from above, at and below the surface to detect anomalies;
(e) Passive seismological monitoring for aftershocks to localize the search area and facilitate determination of the nature of an event;
(f) Resonance seismometry and active seismic surveys to search for and locate underground anomalies, including cavities and rubble zones;
(g) Magnetic and gravitational field mapping, ground penetrating radar and electrical conductivity measurements at the surface and from the air, as appropriate, to detect anomalies or artifacts; and
(h) Drilling to obtain radioactive samples.
70. Up to 25 days after the approval of the on-site inspection in accordance with Article IV, paragraph 46, the inspection team shall have the right to conduct any of the activities and use any of the techniques listed in paragraph 69 (a) to (e). Following the approval of the continuation of the inspection in accordance with Article IV, paragraph 47, the inspection team shall have the right to conduct any of the activities and use any of the techniques listed in paragraph 69 (a) to (g). The inspection team shall only conduct drilling after the approval of the Executive Council in accordance with Article IV, paragraph 48. If the inspection team requests an extension of the inspection duration in accordance with Article IV, paragraph 49, it shall indicate in its request which of the activities and techniques listed in paragraph 69 it intends to carry out in order to be able to fulfil its mandate.
Overflights
71. The inspection team shall have the right to conduct an overflight over the inspection area during the on-site inspection for the purposes of providing the inspection team with a general orientation of the inspection area, narrowing down and optimizing the locations for ground-based inspection and facilitating the collection of factual evidence, using equipment specified in paragraph 79.
72. The overflight shall be conducted as soon as practically possible. The total duration of the overflight over the inspection area shall be no more than 12 hours.
73. Additional overflights using equipment specified in paragraphs 79 and 80 may be conducted subject to the agreement of the inspected State Party.
74. The area to be covered by overflights shall not extend beyond the inspection area.
75. The inspected State Party shall have the right to impose restrictions or, in exceptional cases and with reasonable justification, prohibitions on the overflight of sensitive sites not related to the purpose of the inspection. Restrictions may relate to the flight altitude, the number of passes and circling, the duration of hovering, the type of aircraft, the number of inspectors on board, and the type of measurements or observations. If the inspection team considers that the restrictions or prohibitions on the overflight of sensitive sites may impede the fulfilment of its mandate, the inspected State Party shall make every reasonable effort to provide alternative means of inspection.
76. Overflights shall be conducted according to a flight plan duly filed and approved in accordance with aviation rules and regulations of the inspected State Party. Flight safety regulations of the inspected State Party shall be strictly observed throughout all flying operations.
77. During overflights landing should normally be authorized only for purposes of staging or refueling.
78. Overflights shall be conducted at altitudes as requested by the inspection team consistent with the activities to be conducted, visibility conditions, as well as the aviation and the safety regulations of the inspected State Party and its right to protect sensitive information not related to the purposes of the inspection. Overflights shall be conducted up to a maximum altitude of 1500 metres above the surface.
79. For the overflight conducted pursuant to paragraphs 71 and 72, the following equipment may be used on board the aircraft:
(a) Field glasses;
(b) Passive location-finding equipment;
(c) Video cameras; and
(d) Hand-held still cameras.
80. For any additional overflights conducted pursuant to paragraph 73, inspectors on board the aircraft may also use portable, easily installed equipment for:
(a) Multi-spectral (including infrared) imagery;
(b) Gamma spectroscopy; and
(c) Magnetic field mapping.
81. Overflights shall be conducted with a relatively slow fixed or rotary wing aircraft. The aircraft shall afford a broad, unobstructed view of the surface below.
82. The inspected State Party shall have the right to provide its own aircraft, pre-equipped as appropriate in accordance with the technical requirements of the relevant operational manual, and crew. Otherwise, the aircraft shall be provided or rented by the Technical Secretariat.
83. If the aircraft is provided or rented by the Technical Secretariat, the inspected State Party shall have the right to check the aircraft to ensure that it is equipped with approved inspection equipment. Such checking shall be completed within the time-frame specified in paragraph 57.
84. Personnel on board the aircraft shall consist of:
(a) The minimum number of flight crew consistent with the safe operation of the aircraft;
(b) Up to four members of the inspection team;
(c) Up to two representatives of the inspected State Party;
(d) An observer, if any, subject to the agreement of the inspected State Party; and
(e) An interpreter, if necessary.
85. Procedures for the implementation of overflights shall be detailed in the Operational Manual for On-Site Inspections.
Managed Access
86. The inspection team shall have the right to access the inspection area in accordance with the provisions of the Treaty and this Protocol.
87. The inspected State Party shall provide access within the inspectio n area in accordance with the time-frame specified in paragraph 57.
88. Pursuant to Article IV, paragraph 57 and paragraph 86 above, the rights and obligations of the inspected State Party shall include:
(a) The right to take measures to protect sensitive installations and locations in accordance with this Protocol;
(b) The obligation, when access is restricted within the inspection area, to make every reasonable effort to satisfy the requirements of the inspection mandate through alternative means. Resolving any questions regarding one or more aspects of the inspection shall not delay or interfere with the conduct of the inspection team of other aspects of the inspection; and
(c) The right to make the final decision regarding any access of the inspection team, taking into account its obligations under this Treaty and the provisions on managed access.
89. Pursuant to Article IV, paragraph 57 (b) and paragraph 88 (a) above, the inspected State Party shall have the right throughout the inspection area to take measures to protect sensitive installations and locations and to prevent disclosure of confidential information not related to the purpose of the inspection. Such measures may include, inter alia:
(a) Shrouding of sensitive displays, stores, and equipment;
(b) Restricting measurements of radionuclide activity and nuclear radiation to determining the presence or absence of those types and energies of radiation relevant to the purpose of the inspection;
(c) Restricting the taking of or analysing of samples to determining the presence or absence of radioactive or other products relevant to the purpose of the inspection;
(d) Managing access to buildings and other structures in accordance with paragraphs 90 and 91; and
(e) Declaring restricted-access sites in accordance with paragraphs 92 to 96.
90. Access to buildings and other structures shall be deferred until after the approval of the continuation of the on-site inspection in accordance with Article IV, paragraph 47, except for access to buildings and other structures housing the entrance to a mine, other excavations, or caverns of large volume not otherwise accessible. For such buildings and structures, the inspection team shall have the right only of transit, as directed by the inspected State Party, in order to enter such mines, caverns or other excavations.
91. If, following the approval of the continuation of the inspection in accordance with Article IV, paragraph 47, the inspection team demonstrates credibly to the inspected State Party that access to buildings and other structures is necessary to fulfil the inspection mandate and that the necessary activities authorized in the mandate could not be carried out from the outside, the inspection team shall have the right to gain access to such buildings or other structures. The head of the inspection team shall request access to a specific building or structure indicating the purpose of such access, the specific number of inspectors, as well as the intended activities. The modalities for access shall be subject to negotiation between the inspection team and the inspected State Party. The inspected State Party shall have the right to impose restrictions or, in exceptional cases and with reasonable justification, prohibitions, on the access to buildings and other structures.
92. When restricted-access sites are declared pursuant to paragraph 89 (e), each such site shall be no larger than four square kilometres. The inspected State Party has the right to declare up to 50 square kilometers of restricted-access sites. If more than one restricted-access site is declared, each such site shall be separated from any other such site by a minimum distance of 20 metres. Each restricted-access site shall have clearly defined and accessible boundaries.
93. The size, location, and boundaries of restricted-access sites shall be presented to the head of the inspection team no later than the time that the inspection team seeks access to a location that contains all or part of such a site.
94. The inspection team shall have the right to place equipment and take other steps necessary to conduct its inspection up to the boundary of a restricted-access site.
95. The inspection team shall be permitted to observe visually all open places within the restricted-access site from the boundary of the site.
96. The inspection team shall make every reasonable effort to fulfil the inspection mandate outside the declared restricted-access sites prior to requesting access to such sites. If at any time the inspection team demonstrates credibly to the inspected State Party that the necessary activities authorized in the mandate could not be carried out from the outside and that access to a restricted-access site is necessary to fulfil the mandate, some members of the inspection team shall be granted access to accomplish specific tasks within the site. The inspected State Party shall have the right to shroud or otherwise protect sensitive equipment, objects and materials not related to the purpose of the inspection. The number of inspectors shall be kept to the minimum necessary to complete the tasks related to the inspection. The modalities for such access shall be subject to negotiation between the inspection team and the inspected State Party.
Collection, Handling and Analysis of Samples
97. Subject to paragraphs 86 to 96 and 98 to 100, the inspection team shall have the right to collect and remove relevant samples from the inspection area.
98. Whenever possible, the inspection team shall analyze samples on-site. Representatives of the inspected State Party shall have the right to be present when samples are analyzed on-site. At the request of the inspection team, the inspected State Party shall, in accordance with agreed procedures, provide assistance for the analysis of samples on-site. The inspection team shall have the right to transfer samples for off-site analysis at laboratories designated by the Organization only if it demonstrates that the necessary sample analysis can not be performed on-site.
99. The inspected State Party shall have the right to retain portions of all samples collected when these samples are analysed and may take duplicate samples.
100. The inspected State Party shall have the right to request that any unused samples or portions thereof be returned.
101. The designated laboratories shall conduct chemical and physical analysis of the samples transferred for off-site analysis. Details of such analysis shall be elaborated in the Operational Manual for On-Site Inspections.
102. The Director-General shall have the primary responsibility for the security, integrity and preservation of samples and for ensuring that the confidentiality of samples transferred for off-site analysis is protected. The Director-General shall do so in accordance with procedures contained in the Operational Manual for On-Site Inspections. The Director-General shall, in any case:
(a) Establish a stringent regime governing the collection, handling, transport and analysis of samples;
(b) Certify the laboratories designated to perform different types of analysis;
(c) Oversee the standardization of equipment and procedures at these designated laboratories and of mobile analytical equipment and procedures;
(d) Monitor quality control and overall standards in relation to the certification of these laboratories and in relation to mobile equipment and procedures; and
(e) Select from among the designated laboratories those which shall perform analytical or other functions in relation to specific investigations.
103. When off-site analysis is to be performed, samples shall be analyzed in at least two designated laboratories. The Technical Secretariat shall ensure the expeditious processing of the analysis. The samples shall be accounted for by the Technical Secretariat and any unused samples or portions thereof shall be returned to the Technical Secretariat.
104. The Technical Secretariat shall compile the results of the laboratory analysis of samples relevant to the purpose of the inspection. Pursuant to Article IV, paragraph 63, the Director-General shall transmit any such results promptly to the inspected State Party for comments and thereafter to the Executive Council and to all other States Parties and shall include detailed information concerning the equipment and methodology employed by the designated laboratories.
Conduct of Inspections in Areas beyond the Jurisdiction or Control of any State
105. In case of an on-site inspection in an area beyond the jurisdiction or control of any State, the Director-General shall consult with the appropriate States Parties and agree on any transit or basing points to facilitate a speedy arrival of the inspection team in the inspection area.
106. The States Parties on whose territory transit or basing points are located shall, as far as possible, assist in facilitating the inspection, including transporting the inspection team, its baggage and equipment to the inspection area, as well as providing the relevant amenities specified in paragraph 11. The Organization shall reimburse assisting States Parties for all costs incurred.
107. Subject to the approval of the Executive Council, the Director-General may negotiate standing arrangements with States Parties to facilitate assistance in the event of an on-site inspection in an area beyond the jurisdiction or control of any State.
108. In cases where one or more States Parties have conducted an investigation of an ambiguous event in an area beyond the jurisdiction or control of any State before a request is made for an on-site inspection in that area, any results of such investigation may be taken into account by the Executive Council in its deliberations pursuant to Article IV.
Post-Inspection Procedures
109. Upon conclusion of the inspection, the inspection team shall meet with the representative of the inspected State Party to review the preliminary findings of the inspection team and to clarify any ambiguities. The inspection team shall provide the representative of the inspected State Party with its preliminary findings in written form according to a standardized format, together with a list of any samples and other material taken from the inspection area pursuant to paragraph 98. The document shall be signed by the head of the inspection team. In order to indicate that he or she has taken notice of the contents of the document, the representative of the inspected State Party shall countersign the document. The meeting shall be completed no later than 24 hours after the conclusion of the inspection.
Departure
110. Upon completion of the post-inspection procedures, the inspection team and the observer shall leave, as soon as possible, the territory of the inspected State Party. The inspected State Party shall do everything in its power to provide assistance and to ensure the safe conduct of the inspection team, equipment and baggage to the point of exit. Unless agreed otherwise by the inspected State Party and the inspection team, the point of exit used shall be the same as the point of entry.
 
PART III
CONFIDENCE-BUILDING MEASURES
1. Pursuant to Article IV, paragraph 68, each State Party shall, on a voluntary basis, provide the Technical Secretariat with notification of any chemical explosion using 300 tonnes or greater of TNT-equivalent blasting material detonated as a single explosion anywhere on its territory, or at any place under its jurisdiction or control. If possible, such notification shall be provided in advance. Such notification shall include details on location, time, quantity and type of explosive used, as well as on the configuration and intended purpose of the blast.
2. Each State Party shall, on a voluntary basis, as soon as possible after the entry into force of this Treaty provide to the Technical Secretariat, and at annual intervals thereafter update, information related to its national use of all other chemical explosions greater than 300 tonnes TNT-equivalent. In particular, the State Party shall seek to advise:
(a) The geographic locations of sites where the explosions originate;
(b) The nature of activities producing them and the general profile and frequency of such explosions;
(c) Any other relevant detail, if available;
and to assist the Technical Secretariat in clarifying the origins of any such event detected by the International Monitoring System.
3. A State Party may, on a voluntary and mutually-acceptable basis, invite representatives of the Technical Secretariat or of other States Parties to visit sites within its territory referred to in paragraphs 1 and 2.
4. For the purpose of calibrating the International Monitoring System, States Parties may liaise with the Technical Secretariat to carry out chemical calibration explosions or to provide relevant information on chemical explosions planned for other purposes.
ANNEX 1 TO THE PROTOCOL
Table 1-A List of Seismological Stations Comprising the Primary Network

#

State Responsible for Station

Location

Latitude

Longitude

Type

1

Argentina

PLCA
Paso Flores

40.7 S

70.6 W

3-C

2

Australia

WRA
Warramunga, NT

19.9 S

134.3 E

array

3

Australia

ASAR
Alice Springs, NT

23.7 S

133.9 E

array

4

Australia

STKA
Stephens Creek, SA

31.9 S

141.6 E

3-C

5

Australia

MAW
Mawson, Antarctica

67.6 S

62.9 E

3-C

6

Bolivia

LPAZ
La Paz

16.3 S

68.1 W

3-C

7

Brazil

BDFB
Brasilia

15.6 S

48.0 W

3-C

8

Canada

ULMC
Lac du Bonnet, Man.

50.2 N

95.9 W

3-C

9

Canada

YKAC
Yellowknife,
N.W.T.

62.5 N

114.6 W

array

10

Canada

SCH
Schefferville,
Quebec

54.8 N

66.8 W

3-C

11

Central African
Republic

BGCA
Bangui

05.2 N

18.4 E

3-C

12

China

HAI
Hailar

49.3 N

119.7 E

3-C
array

13

China

LZH
Lanzhou

36.1 N

103.8 E

3-C
array

14

Colombia

XSA
El Rosal

04.9 N

74.3 W

3-C</td/

15

Cōte d'Ivoire

DBIC
Dimbroko

06.7 N

04.9 W

3-C

16

Egypt

LXEG
Luxor

26.0 N

33.0 E

array

17

Finland

FINES
Lahti

61.4 N

26.1 E

array

18

France

PPT
Tahiti

17.6 S

149.6 W

3-C

19

Germany

GEC2
Freyung

48.9 N

13.7 E

array

20

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

21

Iran
(Islamic Republic of)

THR
Tehran

35.8 N

51.4 E

3-C

22

Japan

MJAR
Matsushiro

36.5 N

138.2 E

array

23

Kazakstan

MAK
Makanchi

46.8 N

82.0 E

array

24

Kenya

KMBO
Kilimambogo

01.1 S

37.2 E

3-C

25

Mongolia

JAVM
Javhlant

48.0 N

106.8 E

3-C
array

26

Niger

New Site

To be determined

To be determined

3-C
array

27

Norway

NAO
Hamar

60.8 N

10.8 E

array

28

Norway

ARAO
Karasjok

69.5 N

25.5 E

array

29

Pakistan

PRPK
Pari

33.7 N

73.3 E

array

30

Paraguay

CPUP
Villa Florida

26.3 S

57.3 W

3-C

31

Republic of Korea

KSRS
Wonju

37.5 N

127.9 E

array

32

Russian Federation

KBZ
Khabaz

43.7 N

42.9 E

3-C

33

Russian Federation

ZAL
Zalesovo

53.9 N

84.8 E

3-C
array

34

Russian Federation

NRI
Norilsk

69.0 N

88.0 E

3-C

35

Russian Federation

PDY
Peleduy

59.6 N

112.6 E

3-C
array

36

Russian Federation

PET
Petropavlovsk-
Kamchatskiy

53.1 N

157.8 E

3-C
array

37

Russian Federation

USK
Ussuriysk

44.2 N

132.0 E

3-C
array

38

Saudi Arabia

New Site

To be determined

To be determined

array

39

South Africa

BOSA
Boshof

28.6 S

25.6 E

3-C

40

Spain

ESDC
Sonseca

39.7 N

04.0 W

array

41

Thailand

CMTO
Chiang Mai

18.8 N

99.0 E

array

42

Tunisia

THA
Thala

35.6 N

08.7 E

3-C

43

Turkey

BRTR
Belbashi
The array is subject to relocation at Keskin

39.9 N

32.8 E

array

44

Turkmenistan

GEYT
Alibeck

37.9 N

58.1 E

array

45

Ukraine

AKASG
Malin

50.4 N

29.1 E

array

46

United States of America

LJTX
Lajitas, TX

29.3 N

103.7 W

array

47

United States of America

MNV
Mina, NV

38.4 N

118.2 W

array

48

United States of America

PIWY
Pinedale, WY

42.8 N

109.6 W

array

49

United States of America

ELAK
Eielson, AK

64.8 N

146.9 W

array

50

United States of America

VNDA
Vanda, Antarctica

77.5 S

161.9 E

3-C

Key:
3-C array: indicates that the site could start operations in the International Monitoring System as a three-component station and be upgraded to an array at a later time.

Table 1-B List of Seismological Stations Comprising the Auxiliary Network

#

State Responsible for Station

Location

Latitude

Longitude

Type

1

Argentina

CFA
Coronel Fontana

31.6 S

68.2 W

3-C

2

Argentina

USHA
Ushuaia

55.0 S

68.0 W

3-C

3

Armenia

GNI
Garni

40.1 N

44.7 E

3-C

4

Australia

CTA
Charters Towers, QLD

20.1 S

146.3 E

3-C

5

Australia

FITZ
Fitzroy Crossing, WA

18.1 S

125.6 E

3-C

6

Australia

NWAO
Narrogin, WA

32.9 S

117.2 E

3-C

7

Bangladesh

CHT
Chittagong

22.4 N

91.8 E

3-C

8

Bolivia

SIV
San Ignacio

16.0 S

61.1 W

3-C

9

Botswana

LBTB
Lobatse

25.0 S

25.6 E

3-C

10

Brazil

PTGA
Pitinga

0.7 S

60.0 W

3-C

11

Brazil

RGNB
Rio Grande do Norte

6.9 S

37.0 W

3-C

12

Canada

FRB
Iqaluit, N.W.T.

63.7 N

68.5 W

3-C

13

Canada

DLBC
Dease Lake, B.C.

58.4 N

130.0 W

3-C

14

Canada

SADO
Sadowa, Ont.

44.8 N

79.1 W

3-C

15

Canada

BBB
Bella Bella, B.C.

52.2 N

128.1 W

3-C

16

Canada

MBC
Mould Bay, N.W.T.

76.2 N

119.4 W

3-C

17

Canada

INK
Inuvik, N.W.T.

68.3 N

133.5 W

3-C

18

Chile

RPN
Easter Island

27.2 S

109.4 W

3-C

19

Chile

LVC
Limon Verde

22.6 S

68.9 W

3-C

20

China

BJT
Baijiatuan

40.0 N

116.2 E

3-C

21

China

KMI
Kunming

25.2 N

102.8 E

3-C

22

China

SSE
Sheshan

31.1 N

121.2 E

3-C

23

China

XAN
Xi'an

34.0 N

108.9 E

3-C

24

Cook Islands

RAR
Rarotonga

21.2 S

159.8 W

3-C

25

Costa Rica

JTS
Las Juntas de Abangares

10.3 N

85.0 W

3-C

26

Czech Republic

VRAC
Vranov

49.3 N

16.6 E

3-C

27

Denmark

SFJ
Sondre Stromfjord, Greenland

67.0 N

50.6 W

3-C

28

Djibouti

ATD
Arta Tunnel

11.5 N

42.9 E

3-C

29

Egypt

KEG
Kottamya

29.9 N

31.8 E

3-C

30

Ethiopia

FURI
Furi

8.9 N

38.7 E

3-C

31

Fiji

MSVF
Monasavu, Viti Levu

17.8 S

178.1 E

3-C

32

France

NOUC
Port Laguerre, New Caledonia

22.1 S

166.3 E

3-C

33

France

KOG
Kourou, French Guiana

5.2 N

52.7 W

3-C

34

Gabon

BAMB
Bambay

1.7 S

13.6 E

3-C

35

Germany/South Africa

---
SANAE Station, Antarctica

71.7 S

2.9 W

3-C

36

Greece

IDI
Anogia, Crete

35.3 N

24.9 E

3-C

37

Guatemala

RDG
Rabir

15.0 N

90.5 W

3-C

38

Iceland

BORG
Borgarnes

64.8 N

21.3 W

3-C

39

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

40

Indonesia

PACI
Cibinong, Jawa Barat

6.5 S

107.0 E

3-C

41

Indonesia

JAY
Jayapura, Irian Jaya

2.5 S

140.7 E

3-C

42

Indonesia

SWI
Sorong, Irian Jaya

0.9 S

131.3 E

3-C

43

Indonesia

PSI
Parapat, Sumatera

2.7 N

98.9 E

3-C

44

Indonesia

KAPI
Kappang, Sulawesi Selatan

5.0 S

119.8 E

3-C

45

Indonesia

KUG
Kupang, Nusatenggara Timur

10.2 S

123.6 E

3-C

46

Iran
(Islamic Republic of)

KRM
Kerman

30.3 N

57.1 E

3-C

47

Iran
(Islamic Republic of)

MSN
Masjed-e-Soleyman

31.9 N

49.3 E

3-C

48

Israel

MBH
Eilath

29.8 N

34.9 E

3-C

49

Israel

PARD
Parod

32.6 N

35.3 E

array

50

Italy

ENAS
Enna, Sicily

37.5 N

14.3 E

3-C

51

Japan

JNU
Ohita, Kyushu

33.1 N

130.9 E

3-C

52

Japan

JOW
Kunigami, Okinawa

26.8 N

128.3 E

3-C

53

Japan

JHJ
Hachijojima, Izu Islands

33.1 N

139.8 E

3-C

54

Japan

JKA
Kamikawa-asahi, Hokkaido

44.1 N

142.6 E

3-C

55

Japan

JCJ
Chichijima, Ogasawara

27.1 N

142.2 E

3-C

56

Jordan

---
Ashqof

32.5 N

37.6 E

3-C

57

Kazakstan

BRVK
Borovoye

53.1 N

70.3 E

array

58

Kazakstan

KURK
Kurchatov

50.7 N

78.6 E

array

59

Kazakstan

AKTO
Aktyubinsk

50.4 N

58.0 E

3-C

60

Kyrgyzstan

AAK
Ala-Archa

42.6 N

74.5 E

3-C

61

Madagascar

TAN
Antananarivo

18.9 S

47.6 E

3-C

62

Mali

KOWA
Kowa

14.5 N

4.0 W

3-C

63

Mexico

TEYM
Tepich, Yucatan

20.2 N

88.3 W

3-C

64

Mexico

TUVM
Tuzandepeti, Veracruz

18.0 N

94.4 W

3-C

65

Mexico

LPBM
La Paz, Baja California Sur

24.2 N

110.2 W

3-C

66

Morocco

MDT
Midelt

32.8 N

4.6 W

3-C

67

Namibia

TSUM
Tsumeb

19.1 S

17.4 E

3-C

68

Nepal

EVN
Everest

28.0 N

86.8 E

3-C

69

New Zealand

EWZ
Erewhon, South Island

43.5 S

170.9 E

3-C

70

New Zealand

RAO
Raoul Island

29.2 S

177.9 W

3-C

71

New Zealand

UPZ
Urewera, North Island

38.3 S

177.1 E

3-C

72

Norway

SPITS
Spitsbergen

78.2 N

16.4 E

array

73

Norway

JMI
Jan Mayen

70.9 N

8.7 W

3-C

74

Oman

WSAR
Wadi Sarin

23.0 N

58.0 E

3-C

75

Papua New Guinea

PMG
Port Moresby

9.4 S

147.2 E

3-C

76

Papua New Guinea

BIAL
Bialla

5.3 S

151.1 E

3-C

77

Peru

CAJP
Cajamarca

7.0 S

78.0 W

3-C

78

Peru

NNA
Nana

12.0 S

76.8 W

3-C

79

Philippines

DAV
Davao, Mindanao

7.1 N

125.6 E

3-C

80

Philippines

TGY
Tagaytay, Luzon

14.1 N

120.9 E

3-C

81

Romania

MLR
Muntele Rosu

45.5 N

25.9 E

3-C

82

Russian Federation

KIRV
Kirov

58.6 N

49.4 E

3-C

83

Russian Federation

KIVO
Kislovodsk

44.0 N

42.7 E

array

84

Russian Federation

OBN
Obninsk

55.1 N

36.6 E

3-C

85

Russian Federation

ARU
Arti

56.4 N

58.6 E

3-C

86

Russian Federation

SEY
Seymchan

62.9 N

152.4 E

3-C

87

Russian Federation

TLY
Talaya

51.7 N

103.6 E

3-C

88

Russian Federation

YAK
Yakutsk

62.0 N

129.7 E

3-C

89

Russian Federation

URG
Urgal

51.1 N

132.3 E

3-C

90

Russian Federation

BIL
Bilibino

68.0 N

166.4 E

3-C

91

Russian Federation

TIXI
Tiksi

71.6 N

128.9 E

3-C

92

Russian Federation

YSS
Yuzhno-Sakhalinsk

47.0 N

142.8 E

3-C

93

Russian Federation

MA2
Magadan

59.6 N

150.8 E

3-C

94

Russian Federation

ZIL
Zilim

53.9 N

57.0 E

3-C

95

Samoa

AFI
Afiamalu

13.9 S

171.8 W

3-C

96

Saudi Arabia

RAYN
Ar Rayn

23.6 N

45.6 E

3-C

97

Senegal

MBO
Mbour

14.4 N

17.0 W

3-C

98

Solomon Islands

HNR
Honiara, Guadalcanal

9.4 S

160.0 E

3-C

99

South Africa

SUR
Sutherland

32.4 S

20.8 E

3-C

100

Sri Lanka

COC
Colombo

6.9 N

79.9 E

3-C

101

Sweden

HPS
Hagfors

60.1 N

13.7 E

array

102

Switzerland

DAVOS
Davos

46.8 N

9.8 E

3-C

103

Uganda

MBRU
Mbarara

0.4 S

30.4 E

3-C

104

United Kingdom

EKA
Eskdalemuir

55.3 N

3.2 W

array

105

United States of America

GUMO
Guam, Marianas Islands

13.6 N

144.9 E

3-C

106

United States of America

PMSA
Palmer Station, Antarctica

64.8 S

64.1 W

3-C

107

United States of America

TKL
Tuckaleechee Caverns, TN

35.7 N

83.8 W

3-C

108

United States of America

PFCA
Pińon Flat, CA

33.6 N

116.5 W

3-C

109

United States of America

YBH
Yreka, CA

41.7 N

122.7 W

3-C

110

United States of America

KDC
Kodiak Island, AK

57.8 N

152.5 W

3-C

111

United States of America

ALQ
Albuquerque, NM

35.0 N

106.5 W

3-C

112

United States of America

ATTU
Attu Island, AK

52.8 N

172.7 E

3-C

113

United States of America

ELK
Elko, NV

40.7 N

115.2 W

3-C

114

United States of America

SPA
South Pole, Antarctica

90.0 S

- -

3-C

115

United States of America

NEW
Newport, WA

48.3 N

117.1 W

3-C

116

United States of America

SJG
San Juan, PR

18.1 N

66.2 W

3-C

117

Venezuela

SDV
Santo Domingo

8.9 N

70.6 W

3-C

118

Venezuela

PCRV
Puerto la Cruz

10.2 N

64.6 W

3-C

119

Zambia

LSZ
Lusaka

15.3 S

28.2 E

3-C

120

Zimbabwe

BUL
Bulawayo

to be advised

to be advised

3-C

Table 2-A List of Radionuclide Stations

#

State Responsible for Station

Location

Latitude

Longitude

1

Argentina

Buenos Aires

34.0 S

58.0 W

2

Argentina

Salta

24.0 S

65.0 W

3

Argentina

Bariloche

41.1 S

71.3 W

4

Australia

Melbourne, VIC

37.5 S

144.6 E

5

Australia

Mawson, Antarctica

67.6 S

62.5 E

6

Australia

Townsville, QLD

19.2 S

146.8 E

7

Australia

Macquarie Island

54.0 S

159.0 E

8

Australia

Cocos Islands

12.0 S

97.0 E

9

Australia

Darwin, NT

12.4 S

130.7 E

10

Australia

Perth, WA

31.9 S

116.0 E

11

Brazil

Rio de Janeiro

22.5 S

43.1 W

12

Brazil

Recife

8.0 S

35.0 W

13

Cameroon

Douala

4.2 N

9.9 E

14

Canada

Vancouver, B.C.

49.3 N

123.2 W

15

Canada

Resolute, N.W.T.

74.7 N

94.9 W

16

Canada

Yellowknife, N.W.T.

62.5 N

114.5 W

17

Canada

St. John's, N.L.

47.0 N

53.0 W

18

Chile

Punta Arenas

53.1 S

70.6 W

19

Chile

Hanga Roa, Easter Island

27.1 S

108.4 W

20

China

Beijing

39.8 N

116.2 E

21

China

Lanzhou

35.8 N

103.3 E

22

China

Guangzhou

23.0 N

113.3 E

23

Cook Islands

Rarotonga

21.2 S

159.8 W

24

Ecuador

Isla San Cristóbal, Galįpagos Islands

1.0 S

89.2 W

25

Ethiopia

Filtu

5.5 N

42.7 E

26

Fiji

Nadi

18.0 S

177.5 E

27

France

Papeete, Tahiti

17.0 S

150.0 W

28

France

Pointe-į-Pitre, Guadeloupe

17.0 N

62.0 W

29

France

Réunion

21.1 S

55.6 E

30

France

Port-aux-Francais, Kerguelen

49.0 S

70.0 E

31

France

Cayenne, French Guiana

5.0 N

52.0 W

32

France

Dumont d'Urville, Antarctica

66.0 S

140.0 E

33

Germany

Schauinsland/Freiburg

47.9 N

7.9 E

34

Iceland

Reykjavik

64.4 N

21.9 W

35

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

36

Iran (Islamic Republic of)

Tehran

35.0 N

52.0 E

37

Japan

Okinawa

26.5 N

127.9 E

38

Japan

Takasaki, Gunma

36.3 N

139.0 E

39

Kiribati

Kiritimati

2.0 N

157.0 W

40

Kuwait

Kuwait City

29.0 N

48.0 E

41

Libya

Misratah

32.5 N

15.0 E

42

Malaysia

Kuala Lumpur

2.6 N

101.5 E

43

Mauritania

Nouakchott

18.0 N

17.0 W

44

Mexico

Baja California

28.0 N

113.0 W

45

Mongolia

Ulaanbaatar

47.5 N

107.0 E

46

New Zealand

Chatham Island

44.0 S

176.5 W

47

New Zealand

Kaitaia

35.1 S

173.3 E

48

Niger

Bilma

18.0 N

13.0 E

49

Norway

Spitsbergen

78.2 N

16.4 E

50

Panama

Panama City

8.9 N

79.6 W

51

Papua New Guinea

New Hanover

3.0 S

150.0 E

52

Philippines

Quezon City

14.5 N

121.0 E

53

Portugal

Ponta Delgada, Sćo Miguel, Azores

37.4 N

25.4 W

54

Russian Federation

Kirvov

58.6 N

49.4 E

55

Russian Federation

Norilsk

69.0 N

88.0 E

56

Russian Federation

Peleduy

59.6 N

112.6 E

57

Russian Federation

Bilibino

68.0 N

166.4 E

58

Russian Federation

Ussuriysk

43.7 N

131.9 E

59

Russian Federation

Zalesovo

53.9 N

84.8 E

60

Russian Federation

Petropavlovsk-Kamchatskiy

53.1 N

158.8 E

61

Russian Federation

Dubna

56.7 N

37.3 E

62

South Africa

Marion Island

46.5 S

37.0 E

63

Sweden

Stockholm

59.4 N

18.0 E

64

Tanzania

Dar es Salaam

6.0 S

39.0 E

65

Thailand

Bangkok

13.8 N

100.5 E

66

United Kingdom

BIOT/Chagos Archipelago

7.0 S

72.0 E

67

United Kingdom

St. Helena

16.0 S

6.0 W

68

United Kingdom

Tristan da Cunha

37.0 S< /TD>

12.3 W

69

United Kingdom

Halley, Antarctica

76.0 S

28.0 W

70

United States of America

Sacramento, CA

38.7 N

121.4 W

71

United States of America

Sand Point, AK

55.0 N

160.0 W

72

United States of America

Melbourne, FL

28.3 N

80.6 W

73

United States of America

Palmer Station, Antarctica

64.5 S

64.0 W

74

United States of America

Ashland, KS

37.2 N

99.8 W

75

United States of America

Charlottesville, VA

38.0 N

78.0 W

76

United States of America

Salchaket, AK

64.4 N

147.1 W

77

United States of America

Wake Island

19.3 N

166.6 E

78

United States of America

Midway Islands

28.0 N

177.0 W

79

United States of America

Oahu, HI

21.5 N

158.0 W

80

United States of America

Upi, Guam

13.7 N

144.9 E

Table 2-B List of Radionuclide Laboratories

#

State Responsible for Laboratory

Name and place of laboratory

1

Argentina

National Board of Nuclear Regulation
Buenos Aires

2

Australia

Australian Radiation Laboratory
Melbourne, VIC

3

Austria

Austrian Research Center
Seibersdorf

4

Brazil

Institute of Radiation Protection and Dosimetry
Rio de Janeiro

5

Canada

Health Canada
Ottawa, Ont.

6

China


Beijing

7

Finland

Centre for Radiation and Nuclear Safety
Helsinki

8

France

Atomic Energy Commission
Montlhéry

9

Israel

Soreq Nuclear Research Centre
Yavne

10

Italy

Labortory of the National Agency for the Protection of the Enivironment
Rome

11

Japan

Japan Atomic Energy Research Institute
Tokai, Ibaraki

12

New Zealand

National Radiation Laboratory
Christchurch

13

Russian Federation

Central Radiation Control Laboratory, Ministry of Defense Special Verification Service
Moscow

14

South Africa

Atomic Energy Corporation
Pelindaba

15

United Kingdom

AWE Blacknest
Chilton

16

United States of America

McClellan Central Laboratories
Sacramento, CA

 

 

 

 

 

Table 3 List of Hydroacoustic Stations

#

State Responsible for Station

Location

Latitude

Longitude

Type

1

Australia

Cape Leeuwin, WA

34.4 S

115.1 E

Hydrophone

2

Canada

Queen Charlotte Islands, B.C.

53.3 N

132.5 W

T-phase

3

Chile

Juan Fernįndez Island

33.7 S

78.8 W

Hydrophone

4

France

Crozet Islands

46.5 S

52.2 E

Hydrophone

5

France

Guadeloupe

16.3 N

61.1 W

T-phase

6

Mexico

Clarión Island

18.2 N

114.6 W

T-phase

7

Portugal

Flores

39.3 N

31.3 W

T-phase

8

United Kingdom

BIOT/Chagos Archipelago

7.3 S

72.4 E

Hydrophone

9

United Kingdom

Tristan da Cunha

37.2 S

12.5 W

T-phase

10

United States of America

Ascension

8.0 S

14.4 W

Hydrophone

11

United States of America

Wake Island

19.3 N

166.6 E

Hydrophone

Table 4 List of Infrasound Stations

#

State Responsible for Station

Location

Latitude

Longitude

1

Argentina

Paso Flores

40.7 S

70.6 W

2

Argentina

Ushuaia

55.0 S

68.0 W

3

Australia

Davis Base, Antarctica

68.4 S

77.6 E

4

Australia

Narrogin, WA

32.9 S

117.2 E

5

Australia

Hobart, TAS

42.1 S

147.2 E

6

Australia

Cocos Islands

12.3 S

97.0 E

7

Australia

Warramunga, NT

19.9 S

134.3 E

8

Bolivia

La Paz

16.3 S

68.1 W

9

Brazil

Brasilia

15.6 S

48.0 W

10

Canada

Lac du Bonnet, Man.

50.2 N

95.9 W

11

Cape Verde

Cape Verde Islands

16.0 N

24.0 W

12

Central African Republic

Bangui

5.2 N

18.4 E

13

Chile

Easter Island

27.0 S

109.2 W

14

Chile

Juan Fernįndez Island

33.8 S

80.7 W

15

China

Beijing

40.0 N

116.0 E

16

China

Kunming

25.0 N

102.8 E

17

Cōte d'Ivoire

Dimbokro

6.7 N

4.9 W

18

Denmark

Dundas, Greenland

76.5 N

68.7 W

19

Djibouti

Djibouti

11.3 N

43.5 E

20

Ecuador

Galįpagos Islands

0.0 N

91.7 W

21

France

Marquesas Islands

10.0 N

140.0 W

22

France

Port LaGuerre, New Caledonia

22.1 S

166.3 E

23

France

Kerguelen

49.2 S

69.1 E

24

France

Tahiti

17.6 S

149.6 W

25

France

Kourou, French Guiana

5.2 N

52.7 W

26

Germany

Freyung

48.9 N

13.7 E

27

Germany

Georg von Neumayer, Antarctica

70.6 S

8.4 W

28

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

29

Iran (Islamic Republic of)

Tehran

35.7 N

51.4 E

30

Japan

Tsukuba

36.0 N

140.1 E

31

Kazakstan

Aktyubinsk

50.4 N

58.0 E

32

Kenya

Kilmanbogo

1.3 S

36.8 E

33

Madagascar

Antananarivo

18.8 S

47.5 E

34

Mongolia

Javhlant

48.0 N

106.8 E

35

Namibia

Tsumeb

19.1 S

17.4 E

36

New Zealand

Chatham Island

44.0 S

176.5 W

37

Norway

Karasjok

69.5 N

25.5 E

38

Pakistan

Rahimyar Khan

28.2 N

70.3 E

39

Palau

Palau

7.5 N

134.5 E

40

Papua New Guinea

Rabaul

4.1 S

152.1 E

41

Paraguay

Villa Florida

26.3 S

57.3 W

42

Portugal

Azores

37.8 N

25.5 W

43

Russian Federation

Dubna

56.7 N

37.3 E

44

Russian Federation

Petropavlovsk-Kamchatskiy

53.1 N

158.8 E

45

Russian Federation

Ussuriysk

43.7 N

131.9 E

46

Russian Federation

Zalesovo

53.9 N

84.8 E

47

South Africa

Boshof

28.6 S

25.4 E

48

Tunisia

Thala

35.6 N

8.7 E

49

United Kingdom

Tristan da Cunha

37.0 S

12.3 W

50

United Kingdom

Ascension

8.0 S

14.3 W

51

United Kingdom

Bermuda

32.0 N

64.5 W

52

United Kingdom

BIOT/Chagos Archipelago

5.0 S

72.0 E

53

United States of America

Eielson, AK

64.8 N

146.9 W

54

United States of America

Siple Station, Antarctica

75.5 S

83.6 W

55

United States of America

Windless Bight, Antarctica

77.5 S

161.8 E

56

United States of America

Newport, WA

48.3 N

117.1 W

57

United States of America

Pińon Flat, CA

33.6 N

116.5 W

58

United States of America

Midway Islands

28.1 N

177.2 W

59

United States of America

Hawaii, HI

19.6 N

155.3 W

60

United States of America

Wake Island

19.3 N

166.6 W


ANNEX 2 TO THE PROTOCOL

List of Characterization Parameters for International Data Centre Standard Event Screening

1. The International Data Centre standard event screening criteria shall be based on the standard event characterization parameters determined during the combined processing of data from all the monitoring technologies in the International Monitoring System. Standard event screening shall make use of both global and supplementary screening criteria to take account of regional variations where applicable.

2. For events detected by the International Monitoring System seismic component, the following parameters, inter alia, may be used:

3. For events detected by the International Monitoring System hydroacoustic component, the following parameters, inter alia, may be used:

4. For events detected by the International Monitoring System infrasound component, the following parameters, inter alia, may be used:

5. For events detected by the International Monitoring System radionuclide component, the following parameters, inter alia, may be used:

 

 

 

CTBT RESOLUTION ADOPTED BY THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY

September 10, 1996

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty

The General Assembly,
Recalling its resolution 50/65 of 12 December 1995, in which the Assembly declared its readiness to resume consideration of the item "Comprehensive test-ban treaty", as necessary, before its fifty-first session in order to endorse the text of a comprehensive nuclear-test-ban treaty,
1. Adopts the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, as contained in document A/50/1027;
2. Requests the Secretary-General, as depositary of the Treaty, to open it for signature, at United Nations Headquarters, at the earliest possible date;
3. Calls upon all States to sign and, thereafter, according to their respective constitutional processes, to become parties to the Treaty at the earliest possible date;
4. Also requests the Secretary-General, as depositary of the Treaty, to report to the General Assembly at its fifty-second session on the status of signature and ratifications of the Treaty.
RESOLUTION ESTABLISHING THE PREPARATORY COMMISSION FOR THE COMPREHENSIVE NUCLEAR TEST-BAN TREATY ORGANIZATION
Adopted by the States Signatories, November 19, 1996
The States Signatories of the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty, adopted by the General Assembly at New York on 10 September 1996,
Having decided to take all necessary measures to ensure the rapid and effective establishment of the future Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization,
Having decided to this end to establish a Preparatory Commission,
1. Approve the Text on the Establishment of a Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization, as annexed to the present resolution;
2. Request the Secretary-General of the United Nations, in accordance with General Assembly resolution 50/245, of 10 September 1996, on the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty, to provide the services required to initiate the work of the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization, including the Meeting of States Signatories and the First Session of the Preparatory Commission.
ANNEX
Text on the Establishment of a Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization
1. There is hereby established the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization (hereinafter referred to as "the Commission") for the purpose of carrying out the necessary preparations for the effective implementation of the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty, and for preparing for the first session of the Conference of the States Parties to that Treaty.
2. The Secretary-General of the United Nations shall convene the Commission for its first session as soon as possible, but not later than 60 days after the Treaty has been signed by 50 States.
3. The seat of the Commission shall be at the seat of the future Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization.
4. The Commission shall be composed of all States which sign the Treaty. Each State Signatory shall have one representative in the Commission, who may be accompanied by alternates and advisers.
5. (a) The costs of the Commission and its activities, including those of the provisional Technical Secretariat, shall be met annually by all States Signatories, in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted to take into account differences between the United Nations membership and States Signatories and timing of signature. The Commission and the provisional Technical Secretariat may also benefit from voluntary contributions;
(b) A State Signatory which has not discharged in full its financial obligations to the Commission within 365 days of receipt of the request for payment shall have no vote in the Commission, until such payment is received. The Commission may, nevertheless, permit such a member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the member;
(c) The Commission shall, between the time the Treaty is opened for signature and the conclusion of the initial session of the Conference of the States Parties, use funds provided by the States Signatories to meet the necessary costs arising from its functions and purposes, including the capital investments and operating and maintenance costs to establish and, pending their formal commissioning, to operate provisionally as necessary the International Data Centre and the International Monitoring System networks provided for in the Treaty. The funding by the Commission shall be regulated in accordance with the provisions of the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty, adjusted to take into account the organizational differences between the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization and the Commission. The Preparatory Commission shall develop the funding procedures in cases not covered by the Treaty.
6. All decisions of the Commission should be taken by consensus. If, notwithstanding the efforts of representatives to achieve consensus, an issue comes up for voting, the Chairman of the Commission shall defer the vote for 24 hours and during this period of deferment shall make every effort to facilitate achievement of consensus, and shall report to the Commission before the end of the period. If consensus is not possible at the end of 24 hours, the Commission shall take decisions on questions of procedure by a simple majority of the members present and voting. Decisions on matters of substance shall be taken by a two-thirds majority of the members present and voting. When the issue arises as to whether the question is one of substance or not, that question shall be treated as a matter of substance unless otherwise decided by the commission by the majority required for decisions on matters of substance.
7. The Commission shall have standing as an international organization, authority to negotiate and enter into agreements, and such other legal capacity as necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.
8. The Commission shall:
(a) Elect its Chairman and other officers, adopt its rules of procedure, meet as often as necessary and establish such committees as it deems useful;
(b) Appoint its Executive Secretary;
(c) Establish a provisional Technical Secretariat to assist the Commission in its activity and to exercise such functions as the Commission may determine, and appoint the necessary staff in accordance with the principles established for the staff of the Technical Secretariat pursuant to Article II, paragraph 50, of the Treaty. Only nationals of States Signatories shall be appointed to the provisional Technical Secretariat;
(d) Establish administrative and financial regulations in respect of its own expenditure and accounts, providing for, inter alia:
(i) Proper financial control and accounting by the Commission;
(ii) Preparation and approval of periodic financial statements by the Commission;
(iii) Independent audit of the Commission's financial statements;
(iv) Annual presentation of the audited financial statements to a regular session of the plenary of the States Signatories for formal acceptance.
9. The Commission shall make arrangements for the initial session of the Conference of the States Parties, including the preparation of a draft agenda and draft rules of procedure.
10. The Commission shall undertake, inter alia, the following tasks concerning the organization and work of the Technical Secretariat and requiring immediate attention after the entry into force of the Treaty:
(a) Elaboration of a detailed staffing pattern of the Technical Secretariat, including delegation of authority and the process of decision-making;
(b) Assessments of personnel requirements;
(c) Development of staff rules for recruitment and service conditions;
(d) Recruitment and training of technical personnel and support staff;
(e) Organization of office and administrative services.
11. The Commission shall undertake, inter alia, the following tasks on matters of the Organization requiring immediate attention after the entry into force of the Treaty:
(a) Preparation of program of work and budget of the first year of activities of the Organization;
(b) Preparation of detailed budgetary provisions for the Organization;
(c) Preparation of the scale of financial contributions to the Organization;
(d) Preparation of administrative and financial regulations for the Organization providing for, inter alia:
(i) Proper financial control and accounting by the Organization;
(ii) Preparation and approval of periodic financial statements by the Organization;
(iii) Independent audit of the Organization's financial statements;
(iv) Annual presentation of the audited financial statements to a regular session of the Conference of the States Parties for formal acceptance;
(e) Development of arrangements to facilitate the designation and election in accordance with Article II, paragraph 29 of the Treaty for the first election of the Executive Council.
12. The Commission shall develop, inter alia, the following draft agreements, arrangements and guidelines for approval by the Conference of the States Parties in accordance with the Treaty and Protocol:
(a) Standard model agreements or arrangements, where relevant, to be concluded by the future Organization with States Parties, other States and international organizations;
(b) Agreements or arrangements negotiated in accordance with the above models by the provisional Technical Secretariat with relevant States, in particular with those prospectively hosting or otherwise taking responsibility for International Monitoring System facilities;
(c) The Headquarters Agreement with the Host Country pursuant to Article II, paragraph 56, of the Treaty.
13. The Commission shall undertake all necessary preparations to ensure the operationalization of the Treaty's verification regime at entry into force, pursuant to Article IV, paragraph 1, and shall develop appropriate procedures for its operation, presenting a report on the operational readiness of the regime, together with any relevant recommendations, to the initial session of the Conference of the States Parties.
14. The Commission shall supervise and coordinate, in fulfilling the requirements of the Treaty and its Protocol, the development, preparation, technical testing and, pending their formal commissioning, provisional operation as necessary of the International Data Centre and the International Monitoring System, together with assuring appropriate support of the System by certified laboratory facilities and by respective means of communication. Inter alia, the Commission shall:
(a) At its second plenary session, taking into consideration all relevant reports, including those prepared in the course of the CTBT negotiation and by the Conference on Disarmament's Group of Scientific Experts:
(i) Establish an initial plan for the progressive commissioning of the International Data Centre and the International Monitoring System, and for the implementation of related responsibilities;
(ii) Assume responsibility for relevant technical tests, including the work begun under the Group of Scientific Experts' Technical Test 3, and for the development and management of any arrangements required to provide an uninterrupted transition from such technical tests to the future International Monitoring System;
(iii) Constitute appropriate structures for the regular provision to the Commission of expert and integrated technical advice on monitoring, data communications and analysis issues, and for technical supervision of International Monitoring System and International Data Centre implementation;
(b) Develop in accordance with the Treaty and Protocol, and prepare for adoption by the initial session of the Conference of the States Parties, operational manuals for:
(i) Seismological Monitoring;
(ii) Radionuclide Monitoring;
(iii) Hydroacoustic Monitoring;
(iv) Infrasound Monitoring; and
(v) The International Data Centre.
15. The Commission shall make all necessary preparations, in fulfilling the requirements of the Treaty and its Protocol, for the support of on-site inspections from the entry into force of the Treaty. It shall, inter alia:
(a) Develop and prepare for the approval of the initial session of the Conference of the States Parties:
(i) An operational manual containing all appropriate legal, technical and administrative procedures; and
(ii) A list of equipment for use during on-site inspections;
(b) Develop a programme for the training of inspectors; and
(c) Acquire or otherwise make provision for the availability of relevant inspection equipment, including communications equipment, and conduct technical tests of such equipment as necessary.
16. The Commission shall develop guidelines and reporting formats for the implementation of confidence-building measures.
17. An indicative list of verification tasks to be carried out by the Preparatory Commission, as specified in paragraphs 12 to 16, is attached as the appendix to the present text.
18. The Commission shall:
(a) Facilitate the exchange of information between States Signatories concerning legal and administrative measures for the implementation of the Treaty and, if requested by States Signatories, give advice and assistance to them on these matters;
(b) Follow the ratification process and, if requested by States Signatories, provide them with legal and technical information and advice about the Treaty in order to facilitate its ratification process; and
(c) Prepare such studies, reports and records as it deems necessary.
19. The Commission shall prepare a final report on all matters within its mandate for the first session of the Conference of the States Parties.
20. Rights and assets, financial and other obligations and functions of the Commission shall be transferred to the Organization at the first session of the Conference of the States Parties. The Commission shall make recommendations to the Conference of the States Parties on this matter, including on effecting a smooth transition.
21. The Commission shall remain in existence until the conclusion of the first session of the Conference of the States Parties.
  1. The Commission as an international organization, its staff, as well as the delegates of the States Signatories shall be accorded by the Host Country such legal status, privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the Commission and the fulfilment of its object and purpose.
 
 
 
 
APPENDIX
Indicative List of Verification Tasks of the Preparatory Commission
The following indicative list is illustrative of the verification-related tasks the Preparatory Commission might need to undertake in implementing the relevant provisions of the Treaty and of the resolution establishing the Commission.
 
Preparatory Commission Text paragraph 12: Draft agreements, arrangements and guidelines
In addition to those items mentioned in the illustrative and explicitly non-exhaustive listing contained in paragraph 12, the following tasks might also be necessary:
For those items already specifically listed under paragraph 12, it is envisaged that verification agreements or arrangements (either generic model agreements or arrangements, or the draft agreements or arrangements negotiated with States in accordance with these models) would include, pursuant to Part I, Section A of the Protocol to the Treaty:
Preparatory Commission Text paragraph 13: Preparatory Commission verification regime responsibilities
The report referred to in this paragraph reflects a negotiating understanding that the task of compiling such a report -- implicit in Article II, paragraph 26 (h) of the Treaty -- would be explicitly mentioned in the resolution establishing the Preparatory Commission. The report and associated recommendations from the Commission will be essential prerequisites for the initial Conference of States Parties to take the steps necessary to formalize the establishment of the IMS and other elements of the Treaty's verification regime. The Preparatory Commission would as a consequence need, inter alia, to:
Preparatory Commission Text paragraph 14: Preparatory Commission IMS preparation responsibilities
This chapeau includes, inter alia, references to the responsibility of the Preparatory Commission for families of tasks related to:
Preparatory Commission Text paragraph 14 (b): development of Operational Manuals
Drafts of all Operational Manuals, approved by the Preparatory Commission, are required to be adopted by the initial Conference of the States Parties (Article II, paragraph 26 (h) of the Treaty). The compilation of the Operational Manual for each monitoring technology will require the Preparatory Commission to develop, spell out and approve all necessary technical and operational detail required to ensure the effective operation of the International Monitoring System, inter alia;
Preparatory Commission Text paragraph 14 (b) (ii): Operational Manual for Radionuclide Monitoring
In addition to the generic points listed above, the Operational Manual for Radionuclide Monitoring will require the Preparatory Commission to develop:
Preparatory Commission Text paragraph 14 (b) (iii): Operational Manual for Hydroacoustic Monitoring
In addition to generic points listed above, in order to prepare the Operational Manual for Hydroacoustic Monitoring, the Preparatory Commission will need to:
 
Preparatory Commission Text paragraph 14 (b) (v): Operational Manual for the International Data Centre
In developing the Operational Manual for the International Data Centre and producing its content, the Preparatory Commission will need to:
Preparatory Commission Text paragraph 15: On-Site Inspection
The Treaty and Protocol text are separately explicit that the Operational Manual for OSI and the list of approved inspection equipment must be approved by the Conference of States Parties at its initial session (Part II, paragraph 13 of the Protocol to the Treaty, Article II, paragraph 26 (h) of the Treaty and Part II, paragraph 36 of the Protocol to the Treaty).
In order to compile the Operational Manual for OSI, the Preparatory Commission will in all likelihood need to develop or consider, inter alia:

Anotācija likumprojektam

Par Vispārējo līgumu par kodolizmēģinājumu aizliegšanu

 

 

1. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

Jāpaskaidro:

 1. pašreizējā situācija (kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums);
 2. normatīvā akta koncepcija (kāpēc šis normatīvais akts ir nepieciešams).

 

 

 

 

a),b) Vispārējais līgums par kodolizmēģinājumu aizliegšanu ir svarīgs solis ceļā uz vispārēju kodolatbruņošanos, kā arī šķērslis kodolieroču uzlabošanai un attīstīšanai. Tā visaptverošais raksturs ir viens no priekšnoteikumiem, kas padara šo līgumu patiesi uzticamu un kalpo tā mērķu sasniegšanai. Atšķirībā no iepriekšējiem kodolizmēģinājumus ierobežojošiem līgumiem, tas paredz verifikācijas mehānisma radīšanu.

Latvija līgumu parakstīja jau 1996.gada 24.septembrī (līgumu parakstīja A. Šķēle). Latvijas dalība tajā pierādītu, ka valsts vēlas piedalīties globālajā atbruņošanās procesā un to atbalsta. Līguma ratifikācija Latvijai būtu politisks ieguvums, kas pierādītu, ka valsts, gatavojoties iestāties ES un NATO, pievienojas šo valstu politikai šajā jomā un nevēlas atrasties ārpus globālā procesa.

2. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Jāanalizē ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. apkārtējo vidi.

 

 1. Tiesību akts minēto tautsaimniecības nozari neskar.
 2. Tiesību akts minēto tautsaimniecības nozari neskar.
 3. Tiesību akts minēto tautsaimniecības nozari neskar.
 4. Tiesību akts minēto tautsaimniecības nozari neskar.
 5. Līguma preambulā noteikts, ka šis Līgums tā dalībvalstīm dos arīdzan ieguldījumu vides aizsardzībā.

3. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu?

Jāpaskaidro:

 1. vai normatīvais akts prasa esošā valsts budžetā neparedzētus izdevumus;
 2. vai normatīvais akts nākotnē palielinās/samazinās valsts budžeta izdevumus.

 

 1. Nē. Latvijas Republikas dalības maksa Ls 9000 apmērā jau ir paredzēta 2000.gada valsts budžetā;
 2. Tiesību akts nesamazinās valsts budžeta ienākumus. Saskaņā ar Līguma II. panta 9.punktu Organizācijas darbības izmaksas sedz tās dalībvalstis saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas maksas skalu.

4. Kāda var būt normatīvā akta iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Jāpaskaidro, kādi normatīvie akti papildus ir jāpieņem un vai to projekti ir sagatavoti.

Tiesību akts neietekmē spēkā esošo tiesību normu sistēmu.

Grozījumi spēkā esošajos normatīvajos aktos nav nepieciešami.

Papildus normatīvie akti nav jāpieņem.

 

5. Vai normatīvā akta projekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Jāpaskaidro:

 1. atbilstība saistībām ar ES (no kāda starptautiskā tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis normatīvā akta projekts izpilda šo starptautisko saistību);
 2. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē (jānorāda arī tiesību aktu Nr.);
 3. atbilstība saistībām ar Pasaules Tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstība citām starptautiskajām saistībām.

a), b) Tiesību akts nav saistīts ar Eiropas līguma prasībām likumdošanas saskaņošanas jomā.

c) Tiesību akts nav saistīts ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas līgumu prasībām un kompetenci.

d) Līgums atbilst Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām un Latvijas ārpolitikas koncepcijas mērķiem.

6. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

Jāpaskaidro:

 1. kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses (vai tiek radītas jaunas institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas);
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses (kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts ierobežo indivīdu).

 

 1. Pēc Līguma ratificēšanas Saeimā, Ārlietu ministrija saskaņā ar likumu par starptautiskajiem līgumiem nosūtīs ratifikācijas rakstu Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram, kas ir šī Līguma depozitārijs. Sskaņā ar līguma III.pantu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija tiks nozīmēta par Nacionālo institūciju šī Līguma darbības un kompetences ietvaros.
 2. Līgums neierobežo indivīda tiesības.