Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Godājamie Prezidija locekļi,

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” (reģ.nr.749), izskatīšanai otrajā lasījumā.

Patiesā cieņā!

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz 10 lapām.

 

 

 

KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJAS

BIEDRS R.RAŽUKS

 

Apkopotie priekšlikumi likumprojektam

“Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”

(reģ.nr.749) 2.lasījumam

1.lasījumā nobalsotā redakcija

Nr.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 2.lasījumā

I nodaļa

1.

Ministru Prezidents

Aizstāt visā tekstā vārdus “Darbinieku prasījumu garantiju fonda pārvalde (turpmāk – Fonda pārvalde)” ar vārdiem “valsts aģentūra “Maksātnespējas adminstrācija” (turpmāk – Adminstrācija)”.

Atbalstīts

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Šā likuma mērķis ir noteikt:

   

(red.prec.)

1.pants

Šā likuma mērķis ir reglamentēt:

1) darbinieku prasījumu apmierināšanas vispārīgos noteikumus darba devēja maksātnespējas gadījumā;

     

1) darbinieku prasījumu apmierināšanas vispārīgos noteikumus darba devēja maksātnespējas gadījumā;

2) darbinieku prasījumu garantiju fonda veidošanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.

2.

Ministru Prezidents

Izteikt 1.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļu veidošanas un izlietošanas kārtību”.

Atbalstīt

2) darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļu veidošanas un izlietošanas kārtību.

2.pants. (1) Šā likuma noteikumi attiecas uz visiem darbiniekiem, kuru darba devēji saskaņā ar likumu var tikt atzīti par maksātnespējīgiem, izņemot tos darba devējus, par kuriem lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu ir pieņemts līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai.

3.

 

 

 

4.

 

 

5.

Juridiskais birojs

Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Šis likums attiecas uz visiem darbiniekiem, kuru darba devējs saskaņā ar likumu var tikt atzīts par maksātnespējīgu.”

Ministru Prezidents

Aizstāt 2.pantā vārdus “var tikt” ar vārdiem “ir”

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt likumprojekta 2.panta pirmo daļu, uzskatot otro daļu par panta tekstu.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

 

(2) Šā likuma izpratnē darba devēja maksātnespēja iestājas ar dienu, kad stājas spēkā tiesas spriedums par darba devēja maksātnespēju.

 

6.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Izteikt likumprojekta 2.panta otro daļu šādā redakcijā:

“ (2) Šā likuma izpratnē darba devēja maksātnespēja iestājas ar dienu, kad pasludināts tiesas spriedums par darba devēja maksātnespēju”.

 

Atbalstīt

 2.pants

Šā likuma izpratnē darba devēja maksātnespēja iestājas ar dienu, kad pasludināts tiesas spriedums par darba devēja maksātnespēju.

II nodaļa

     

II nodaļa

Darbinieku prasījumi, kurus apmierina darbinieku prasījumu garantiju fonds

7.

Ministru Prezidents

Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā : “Apmierināmie darbinieku prasījumi”.

Atbalstīt

Apmierināmie darbinieku prasījumi

3.pants. (1) Darbinieku prasījumu garantiju fonds apmierina tikai tādu personu prasījumus, kuras atzīstamas par darbiniekiem un kuru darba devējs atzīts par maksātnespējīgu.

8.

Ministru Prezidents

Aizstāt 3.panta pirmajā daļā vārdus “Darbinieku prasījumu garantiju fonds” ar vārdiem “No darbinieku prasījumu garantijas fonda līdzekļiem”.

Atbalstīt

3.pants

(1) No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem apmierina tikai to personu prasījumus, kuras atzīstamas par darbiniekiem un kuru darba devējs atzīts par maksātnespējīgu.

(2) Darbiniekam ir tiesības uz viņa prasījumu apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem neatkarīgi no tā, vai viņa darba devējs ir izdarījis sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

9.

Ministru Prezidents

Aizstāt 3.panta otrajā daļā vārdus “sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas” ar vārdiem “likumā noteiktos maksājumus”

Atbalstīt

(2) Darbiniekam ir tiesības uz viņa prasījumu apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem neatkarīgi no tā, vai darba devējs ir izdarījis likumā noteiktos maksājumus.

(3) Ja darbinieks ir miris, tiesības uz darbinieka prasījumu apmierināšanu ir darbinieka laulātajam un nepilngadīgajiem bērniem (adoptētajiem), kā arī citām darbinieka apgādībā bijušām personām.

10.

 

 

 

 

 

11.

Ministru Prezidents

Aizstāt 3.panta trešajā daļā vārdus “darbinieka laulātajam un nepilngadīgajiem bērniem (adoptētajiem), kā arī citām darbinieka apgādībā bijušām personām” ar vārdiem “darbinieka mantiniekiem-laulātajam, bērniem (adoptētajiem) un citām Civillikumā paredzētajām personām”.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 3.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Darbinieka nāves gadījumā tiesības uz darbinieka prasījumu apmierināšanu ir darbinieka laulātajam un personām, kas bijušas darbinieka apgādībā.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(3) Darbinieka nāves gadījumā tiesības uz darbinieka prasījumu apmierināšanu ir darbinieka laulātajam un personām, kas bijušas darbinieka apgādībā.

4.pants. Darbinieku prasījumu garantiju fonds apmierina šādus darbinieku prasījumus, kas saistīti ar darba tiesiskajām attiecībām:

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

14.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

 Izteikt likumprojekta 4.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Darbinieku prasījumu garantiju fonds apmierina no darba tiesiskajām attiecībām izrietošus darbinieku prasījumus par:”.

Ministru Prezidents

Aizstāt 4.pantā vārdus “Darbinieku prasījumu garantiju fonds” ar vārdiem “No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem”.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 4.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem apmierina no darba tiesiskajām attiecībām izrietošus darbinieku prasījumus par:”

Daļ. atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

4.pants

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem apmierina no darba tiesiskajām attiecībām izrietošus darbinieku prasījumus par:

1) darba samaksas izmaksu;

     

1) darba samaksas izmaksu;

2) ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzības izmaksu;

     

2) ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzības izmaksu;

3) cita veida apmaksātas prombūtnes atlīdzības izmaksu;

   

(red prec.)

3) atlīdzības izmaksu sakarā ar cita veida apmaksātu prombūtni;

4) atlaišanas pabalsta izmaksu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos;

     

4) atlaišanas pabalsta izmaksu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos;

5) kaitējuma atlīdzības izmaksu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;

     

5) kaitējuma atlīdzības izmaksu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;

6) to valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļas maksājumu veikšanu, kas saistīti ar šajā pantā minētajām izmaksām.

     

6) to valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļas maksājumu veikšanu kas saistīti ar šajā pantā minētajām izmaksām.

5.pants. (1) Darbinieku prasījumu garantiju fonds apmierina darbinieku prasījumus šādā apmērā:

15.

Ministru Prezidents

Aizstāt 5.panta 1.daļā vārdus “Darbinieku prasījumu garantiju fonds” ar vārdiem “No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem”.

Atbalstīt

(red prec.)

5.pants

(1) No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem darbinieku prasījumus apmierina šādā apmērā:

1) darba samaksu par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem
12 mēnešu laikā pirms darba devēja maksātnespējas;

   

(red.prec.)

1) darba samaksu par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas iestāšanās;

2) atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu laikā pirms darba devēja maksātnespējas;

   

(red prec.)

2) atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas iestāšanās;

3) atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējo triju darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu laikā pirms darba devēja maksātnespējas;

   

(red prec.)

3) atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējo triju darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas iestāšanās;

4) atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā apmērā, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikta lielāka atlaišanas pabalsta summa;

     

4) atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā apmērā, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikta lielāka atlaišanas pabalsta summa;

5) kaitējuma atlīdzību par visu nesamaksāto laikposmu un šīs atlīdzības summu par trim gadiem uz priekšu.

     

5) kaitējuma atlīdzību par visu nesamaksāto laikposmu un šīs atlīdzības summu par trim gadiem uz priekšu.

(2) Ja darba devējs nav izmaksājis darbiniekam darba samaksu vairāk kā par trim darba tiesisko attiecību mēnešiem, darbiniekam ir tiesības izvēlēties, par kuriem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem aprēķināms šā panta pirmās daļas 1.punktā minētais prasījuma apmērs.

     

(2) Ja darba devējs nav izmaksājis darbiniekam darba samaksu vairāk nekā par trim darba tiesisko attiecību mēnešiem, darbiniekam ir tiesības izvēlēties, par kuriem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem aprēķināms šā panta pirmās daļas 1.punktā minētais prasījuma apmērs.

III nodaļa

     

III nodaļa

Darbinieku prasījumu garantiju fonds, tā pārvalde

16.

Ministru Prezidents

Aizstāt III nodaļas nosaukumā vārdus “fonds, tā pārvalde” ar vārdiem “fonda līdzekļi un to adminstrēšana”.

Atbalstīt

Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļi un to adminstrēšana

6.pants. Darbinieku prasījumu garantiju fondu veido:

1) valsts sociālās apdrošināšanas darbinieku aizsardzības darba devēja maksātnespējas gadījumā speciālā budžeta iemaksas

17.

Ministru Prezidents

Izteikt 6.panta pirmās daļas ievada teikumu un 1.punktu šādā redakcijā:

“Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļus veido:

1) uzņēmējdarbības riska valsts nodevas daļa;”.

Atbalstīt

6.pants

(1) Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļus veido:

1) uzņēmējdarbības riska valsts nodevas daļa;

2) aizņēmumi no valsts budžeta;

3) dāvinājumi un ziedojumi;

4) ienākumi no Latvijas valsts vērtspapīriem.

18.

Ministru Prezidents

Svītrot 6.panta 2.un 4.punktu, grozot 3.punkta numerāciju un apzīmējo to ar 2.punktu.

Atbalstīt

2) dāvinājumi un ziedojumi;

 

19.

Ministru Prezidents

Papildināt 6.panta pirmo daļu ar jaunu 3.punktu šādā redakcijā:

“3) adminstratoru atgrieztās summas.”

Atbalstīt

(red prec.)

3) administratoru atgūtās summas.

 

 

20.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 6.pantu ar jaunu otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu katru gadu maksā ikviens darba devējs, kuru saskaņā ar likumu var atzīt par maksātnespējīgu.

(3)Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu nemaksā darba devējs, kurš ar tiesas spriedumu pasludināts par maksātnespējīgu. Atjaunojot maksātspēju nodevu nomaksā pilnā apjomā arī par visu maksātnespējas laiku.”

 

Atbalstīt

(2) Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu katru gadu maksā ikviens darba devējs, kuru saskaņā ar likumu var atzīt par maksātnespējīgu.

(3)Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu nemaksā darba devējs, kurš ar tiesas spriedumu pasludināts par maksātnespējīgu. Atjaunojot maksātspēju, nodevu nomaksā pilnā apjomā arī par visu maksātnespējas laiku.

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

22.

Ministru Prezidents

Papildināt 6.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un tās daļas apmēru, kura ieskaitāma darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļos, katru gadu nosaka Ministru kabinets.”

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 6.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un tās daļas apmēru, kura ieskaitāma darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļos, katru gadu nosaka Ministru kabinets. Darbinieku prasījumu garantijas fonda līdzekļus iekļauj valsts budžetā, izveidojot pamatbudžeta programmu.”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(4) Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un tās daļas apmēru, kura ieskaitāma darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļos, katru gadu nosaka Ministru kabinets. Darbinieku prasījumu garantijas fonda līdzekļus iekļauj valsts budžetā, izveidojot pamatbudžeta programmu.

7.pants. (1) Darbinieku prasījumu garantiju fonds ir neatkarīgs no darba devēju līdzekļiem un nav pieejams maksātnespējas procedūrās.

   

(red prec.)

7.pants

(1) Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļi nav atkarīgi no darba devēju līdzekļiem un nav pieejami maksātnespējas procedūrās.

(2) Darbinieku prasījumu garantiju fonds tiek izlietots, lai apmierinātu darbinieku prasījumus saistībā ar darba devēja maksātnespēju, kā arī Fonda pārvaldes funkciju nodrošināšanai.

23.

Ministru Prezidents

Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļi tiek izlietoti tikai darbinieku prasījumu apmierināšanai darba devēja maksātnespējas gadījumā.”

 

Atbalstīt

(2) Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļi tiek izlietoti tikai darbinieku prasījumu apmierināšanai darba devēja maksātnespējas gadījumā.

(3) Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļi glabājami Valsts kasē atvērtajā Fonda pārvaldes kontā, un šos līdzekļus var ieguldīt tikai Latvijas valsts vērtspapīros.

24.

Ministru Prezidents

Svītrot 7.panta 3.daļā vārdus “atvērtajā Fonda pārvaldes kontā, un šos līdzekļus var ieguldīt tikai Latvijas valsts vērtspapīros”, liekot punktu aiz vārdiem “Valsts kasē”.

Atbalstīt

(3) Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļi glabājas Valsts kasē.

(4) Ja darbinieku prasījumu garantiju fondā nepietiek līdzekļu, lai apmierinātu darbinieku prasījumus saskaņā ar šo likumu, darbinieku prasījumi ar Fonda pārvaldes starpniecību tiek apmierināti ar aizņēmumu no valsts budžeta.

25.

Ministru Prezidents

Izteikt 7.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja darbinieku prasījumu garantiju fondā nepietiek līdzekļu, lai apmierinātu darbinieku prasījumus saskaņā ar šo likumu, darbinieku prasījumi ar valsts aģentūras “Maksātnespējas adminstrācija” starpniecību tiek apmierināti no valsts budžeta likumā paredzētā kārtībā.”

 

Atbalstīt

(red prec.)

(4) Ja darbinieku prasījumu garantiju fondā nepietiek līdzekļu, lai apmierinātu darbinieku prasījumus saskaņā ar šo likumu, darbinieku prasījumi ar valsts aģentūras “Maksātnespējas administrācija” starpniecību likumā paredzētajā kārtībā tiek apmierināti no valsts budžeta.

8.pants. (1) Darbinieku prasījumu garantiju fonda pārvalde (turpmāk – Fonda pārvalde) ir Labklājības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas nodrošina garantiju līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un prasījumu summu izmaksu. Fonda pārvaldes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Fonda pārvalde veic šādus uzdevumus:

1) organizē prasījumu summu izmaksu;

2) regresa kārtībā realizē kreditoru prasījuma tiesības pret darba devēju izmaksāto prasījumu summu apmērā.

(3) Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļu uzkrāšanas, prasījumu summu izmaksas un Fonda pārvaldes darbības uzraudzību veic labklājības ministrs.

(4) Fonda pārvaldi vada Fonda pārvaldes direktors.

26.

Ministru Prezidents

Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

“8.pants. (1) Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļu turētājs un rīkotājs ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esošā valsts aģentūra “Maksātnespējas adminstrācija” (turpmāk – Maksātnespējas adminstrācija), kas organizē finansu līdzekļu uzskaiti un to izmaksu darbinieku prasījumu apmierināšanai.

(2) Maksātnespējas administrācija šā likuma ietvaros veic šādus uzdevumus:

1) pieņem un izskata maksātnespējīgo darba devēju adminstratoru pieteikumus par darbinieku prasījumu apmierināšanu un apstiprina no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem izmaksājamās summas;

2) apmierina darbinieku prasījumus;

3) pārbauda piešķirto līdzekļu izmantošanu atbilstoši likuma prasībām;

4) nodrošina neizmantoto līdzekļu atgriešanu;

5) realizē kreditora prasījuma tiesības pret maksātnespējīgo darba devēju, darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksāto līdzekļu apmērā un likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” paredzētajā kārtībā”.

 

Atbalstīt

(red prec.)

8.pants.

(1) Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļu turētājs un rīkotājs ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esošā valsts aģentūra “Maksātnespējas adminstrācija” (turpmāk – Maksātnespējas adminstrācija), kas organizē finansu līdzekļu uzskaiti un to izmaksu darbinieku prasījumu apmierināšanai.

(2) Maksātnespējas administrācija saskaņā ar šo likumu veic šādus uzdevumus:

1) pieņem un izskata maksātnespējīgo darba devēju adminstratoru pieteikumus par darbinieku prasījumu apmierināšanu un apstiprina no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem izmaksājamās summas;

2) apmierina darbinieku prasījumus;

3) pārbauda, vai piešķirtie līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši likuma prasībām;

4) nodrošina neizmantoto līdzekļu atmaksāšanu;

5) realizē pret maksātnespējīgo darba devēju vērstos kreditora prasījumus darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksāto līdzekļu apmērā likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” paredzētajā kārtībā.

9.pants. Valsts ieņēmumu dienests sniedz Fonda pārvaldei informāciju, kas nepieciešama Fonda pārvaldes uzdevumu veikšanai.

 

 

 

 

27.

Ministru Prezidents

Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

“9.pants. Valsts ieņēmumu dienests un citas valsts un pašvaldību institūcijas sniedz Maksātnespējas adminstrācijai informāciju, kas ir nepieciešama šajā likumā noteikto uzdevumu veikšanai.”

 

 

 

Atbalstīt

9.pants

Valsts ieņēmumu dienests un citas valsts un pašvaldību institūcijas sniedz Maksātnespējas adminstrācijai informāciju, kas nepieciešama šajā likumā noteikto uzdevumu veikšanai.

IV nodaļa

     

IV nodaļa

Darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība

     

Darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība

10.pants. (1) Maksātnespējīgā darba devēja administrators iesniedz fondā darbinieku prasījumus un veic izmaksas tiem pēc līdzekļu saņemšanas no fonda.

(2) Darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

28.

Ministru Prezidents

Izteikt 10.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Maksātnespējīgā darba devēja adminstrators pieņem un apkopo darbinieku prasījumus un iesniedz tos Maksātnespējas administrācijai, kas veic darbinieku prasījumu apmierināšanu;”

 

 

Atbalstīt

(red.prec.)

10.pants

(1) Maksātnespējīgā darba devēja administrators pieņem un apkopo darbinieku prasījumus un iesniedz tos Maksātnespējas administrācijai, kas apmierina darbinieku prasījumus.

(2) Darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

11.pants. (1) Fonda pārvalde pirms šā panta pirmajā daļā minētās darbinieku prasījumu summas pārskaitīšanas maksātnespējīgā darba devēja administratoram aprēķina, ietur un ieskaita valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālās apdrošināšanas speciālajos budžetos.

(2) Pēc darbinieku prasījumu summas pārskaitīšanas maksātnespējīgā darba devēja administratoram Fonda pārvalde iegūst prasījuma tiesības pret darba devēju pārskaitītās summas apmērā.

(3) Maksātnespējīgā darba devēja administratoram ir pienākums pēc naudas līdzekļu saņemšanas atbilstoši likumā par "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju", Kredītiestāžu likumā un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā noteiktajai kreditoru prasību apmierināšanas secībai atmaksāt Fonda pārvaldei summas, kuras tā izmaksājusi.

(4) Regresa kārtībā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi darbinieku prasījumu garantiju fondā.

(5) Ja par maksātnespējas risinājumu tiek apstiprināts mierizlīgums vai sanācija, Fonda pārvaldes izmaksāto summu atmaksāšana ir jāparedz mierizlīgumā vai sanācijas plānā.

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

Ministru Prezidents

Izteikt 11.panta 1 – 4 daļas šādā redakcijā:

“(1) Pirms izmaksu veikšanas darbiniekiem, Maksātnespējas administrācija no apstiprinātām darbinieku prasījumu summām aprēķina un ietur valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākumu nodokli, ieskaitot tos normatīvajos aktos noteiktajos budžetos, kā arī ietur pēc izpildu dokumentiem piedzenamās summas, ieskaitot tās maksātnespējīgā darba devēja adminstratoram tālākai izpildei.

(2) Pēc apstiprināto darbinieku prasījumu summu izmaksas, Maksātnespējas adminstrācija iegūst kreditora tiesības likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” paredzētajā kārtībā.

(3) Maksātnepējīgā darba devēja adminstratoram ir pienākums pēc naudas līdzekļu saņemšanas, atbilstoši likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”, Kredītiestāžu likumā un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā noteiktajai kreditoru prasību apmierināšanas secībai, atmaksāt pirmajā kārtā Maksātnespējas administrācijai summas, kuras tā izmaksājusi.

(4) Šā panta trešajā daļā paredzētajā kārtībā iegūtās summas ieskaitāmas darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļos.”

Ministru Prezidents

Aizstāt 11.panta 5.daļā vārdus “Fonda pārvaldes” ar vārdiem “Maksātnespējas administrācijas”.

 

Atbalstīt

(red prec.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

11.pants

(1) Pirms darbiniekiem tiek veiktas izmaksas, Maksātnespējas administrācija no apstiprinātajām darbinieku prasījumu summām aprēķina un ietur valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli, ieskaita attiecīgās summas normatīvajos aktos noteiktajos budžetos, kā arī ietur pēc izpildu dokumentiem piedzenamās summas un pārskaita tās tālākai samaksai šajos dokumentos paredzētajām personām.

(2) Pēc tam, kad darbiniekiem izmaksātas apstiprinātās prasījumu summas, Maksātnespējas administrācija iegūst kreditora tiesības likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” paredzētajā kārtībā.

(3) Maksātnespējīgā darba devēja administratoram ir pienākums pēc naudas līdzekļu saņemšanas atbilstoši likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”, Kredītiestāžu likumā un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā noteiktajai kreditoru prasību apmierināšanas secībai pirmajā kārtā atmaksāt Maksātnespējas administrācijai summas, kuras tā izmaksājusi.

(4) Šā panta trešajā daļā paredzētajā kārtībā iegūtās summas ieskaitāmas darbinieku prasījumu garantiju fondā.

(5) Ja par maksātnespējas risinājumu tiek apstiprināts mierizlīgums vai sanācija, Maksātnespējas administrācijas izmaksāto summu atmaksāšana jāparedz mierizlīgumā vai sanācijas plānā.

V nodaļa

Fonda pārvaldes gada pārskats

12.pants. (1) Fonda pārvalde par katru darbības gadu sagatavo un iesniedz Finansu ministrijā un Labklājības ministrijā pārskatu un ziņojumu par budžeta izpildi.

(2) Fonda pārvaldes gada pārskata bilance, ieņēmumu un izdevumu aprēķins ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.maijā tiek publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

31.

Ministru Prezidents

Izslēgt V nodaļu.

 

Atbalstīt

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2003.gada 1.janvārim šā likuma 5.panta pirmajā daļā minēto darbinieku prasījumu kopsumma, kuru apmierina darbinieku prasījumu garantiju fonds, nevar pārsniegt 400 latu vienam darbiniekam.

32

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Ministru Prezidents

Izteikt pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Līdz 2003.gada 1.janvārim šā likuma 5.panta pirmajā daļā minēto darbinieku prasījumu kopsumma, kuru apmierina no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, neskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļu, nevar pārsniegt 400 latu vienam darbiniekam”.

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Līdz 2003.gada 31.decembrim šā likuma 5.panta pirmajā daļā minēto darbinieku prasījumu kopsumma, kuru apmierina no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, nedrīkst pārsniegt 400 latus vienam darbiniekam. Šajā kopsummā netiek ieskaitīta no darbiniekam izmaksātās prasījumu summas aprēķinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļa”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1. Līdz 2003.gada 31.decembrim šā likuma 5.panta pirmajā daļā minēto darbinieku prasījumu kopsumma, kuru apmierina no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, nedrīkst pārsniegt 400 latus vienam darbiniekam. Šajā kopsummā netiek ieskaitīta no darbiniekam izmaksātās prasījumu summas aprēķinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļa

2. Šā likuma 5.panta otrā daļa ir spēkā divus gadus pēc likuma spēkā stāšanās.

34.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt Pārejas noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2 Šā likuma 5.panta otrā daļa ir spēkā līdz 2004.gada 31.decembrim.”

Atbalstīt

2 Šā likuma 5.panta otrā daļa ir spēkā līdz 2004.gada 31.decembrim.

 

35.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Šā likuma noteikumi nav attiecināmi uz darbiniekiem, par kuru darba devēju ir pieņemts lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai.”

 

Atbalstīt

(red.prec.)

3. Šā likuma noteikumi nav attiecināmi uz darbiniekiem, attiecībā uz kuru darba devēju ir pieņemts lēmums uzsākt bankrota procedūru līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai.

Likums stājas spēkā 2002. gada 1.janvārī

36.

Sociālo un darba lietu komisija

Noteikt likuma stāšanās termiņu 2003.gada 1.janvārī.

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Projekts 2.lasījumam

 

 

Par darbinieku aizsardzību darba

devēja maksātnespējas gadījumā

 

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants

Šā likuma mērķis ir reglamentēt:

1) darbinieku prasījumu apmierināšanas vispārīgos noteikumus darba devēja maksātnespējas gadījumā;

2) darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļu veidošanas un izlietošanas kārtību.

2.pants

Šā likuma izpratnē darba devēja maksātnespēja iestājas ar dienu, kad pasludināts tiesas spriedums par darba devēja maksātnespēju.

II nodaļa

Apmierināmie darbinieku prasījumi

3.pants

(1) No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem apmierina tikai to personu prasījumus, kuras atzīstamas par darbiniekiem un kuru darba devējs atzīts par maksātnespējīgu.

(2) Darbiniekam ir tiesības uz viņa prasījumu apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem neatkarīgi no tā, vai darba devējs ir izdarījis likumā noteiktos maksājumus.

(3) Darbinieka nāves gadījumā tiesības uz darbinieka prasījumu apmierināšanu ir darbinieka laulātajam un personām, kas bijušas darbinieka apgādībā.

4.pants

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem apmierina no darba tiesiskajām attiecībām izrietošus darbinieku prasījumus par:

1) darba samaksas izmaksu;

2) ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzības izmaksu;

3) atlīdzības izmaksu sakarā ar cita veida apmaksātu prombūtni;

4) atlaišanas pabalsta izmaksu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos;

5) kaitējuma atlīdzības izmaksu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;

6) to valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļas maksājumu veikšanu, kas saistīti ar šajā pantā minētajām izmaksām.

5.pants

(1) No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem darbinieku prasījumus apmierina šādā apmērā:

1) darba samaksu par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas iestāšanās;

2) atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas iestāšanās;

3) atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējo triju darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas iestāšanās;

4) atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā apmērā, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikta lielāka atlaišanas pabalsta summa;

5) kaitējuma atlīdzību par visu nesamaksāto laikposmu un šīs atlīdzības summu par trim gadiem uz priekšu.

(2) Ja darba devējs nav izmaksājis darbiniekam darba samaksu vairāk nekā par trim darba tiesisko attiecību mēnešiem, darbiniekam ir tiesības izvēlēties, par kuriem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem aprēķināms šā panta pirmās daļas 1.punktā minētais prasījuma apmērs.

III nodaļa

Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļi un to administrēšana

6.pants

(1) Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļus veido:

1) uzņēmējdarbības riska valsts nodevas daļa;

2) dāvinājumi un ziedojumi;

3) administratoru atgūtās summas.

(2) Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu katru gadu maksā ikviens darba devējs, kuru saskaņā ar likumu var atzīt par maksātnespējīgu.

(3) Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu nemaksā darba devējs, kurš ar tiesas spriedumu pasludināts par maksātnespējīgu. Atjaunojot maksātspēju, nodevu nomaksā pilnā apjomā arī par visu maksātnespējas laiku.

(4) Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un tās daļas apmēru, kura ieskaitāma darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļos, katru gadu nosaka Ministru kabinets. Darbinieku prasījumu garantijas fonda līdzekļus iekļauj valsts budžetā, izveidojot pamatbudžeta programmu.

7.pants

(1) Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļi nav atkarīgi no darba devēju līdzekļiem un nav pieejami maksātnespējas procedūrās.

(2) Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļi tiek izlietoti tikai darbinieku prasījumu apmierināšanai darba devēja maksātnespējas gadījumā.

(3) Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļi glabājas Valsts kasē.

(4) Ja darbinieku prasījumu garantiju fondā nepietiek līdzekļu, lai apmierinātu darbinieku prasījumus saskaņā ar šo likumu, darbinieku prasījumi ar valsts aģentūras “Maksātnespējas administrācija” starpniecību likumā paredzētajā kārtībā tiek apmierināti no valsts budžeta.

8.pants

(1) Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļu turētājs un rīkotājs ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esošā valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija” (turpmāk — Maksātnespējas administrācija), kas organizē finansu līdzekļu uzskaiti un to izmaksu darbinieku prasījumu apmierināšanai.

(2) Maksātnespējas administrācija saskaņā ar šo likumu veic šādus uzdevumus:

1) pieņem un izskata maksātnespējīgo darba devēju administratoru pieteikumus par darbinieku prasījumu apmierināšanu un apstiprina no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem izmaksājamās summas;

2) apmierina darbinieku prasījumus;

3) pārbauda, vai piešķirtie līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši likuma prasībām;

4) nodrošina neizmantoto līdzekļu atmaksāšanu;

5) realizē pret maksātnespējīgo darba devēju vērstos kreditora prasījumus darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksāto līdzekļu apmērā likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” paredzētajā kārtībā.

9.pants

Valsts ieņēmumu dienests un citas valsts un pašvaldību institūcijas sniedz Maksātnespējas administrācijai informāciju, kas nepieciešama šajā likumā noteikto uzdevumu veikšanai.

IV nodaļa

Darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība

10.pants

(1) Maksātnespējīgā darba devēja administrators pieņem un apkopo darbinieku prasījumus un iesniedz tos Maksātnespējas administrācijai, kas apmierina darbinieku prasījumus.

(2) Darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

11.pants

(1) Pirms darbiniekiem tiek veiktas izmaksas, Maksātnespējas administrācija no apstiprinātajām darbinieku prasījumu summām aprēķina un ietur valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli, ieskaita attiecīgās summas normatīvajos aktos noteiktajos budžetos, kā arī ietur pēc izpildu dokumentiem piedzenamās summas un pārskaita tās tālākai samaksai šajos dokumentos paredzētajām personām.

(2) Pēc tam, kad darbiniekiem izmaksātas apstiprinātās prasījumu summas, Maksātnespējas administrācija iegūst kreditora tiesības likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” paredzētajā kārtībā.

(3) Maksātnespējīgā darba devēja administratoram ir pienākums pēc naudas līdzekļu saņemšanas atbilstoši likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”, Kredītiestāžu likumā un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā noteiktajai kreditoru prasību apmierināšanas secībai pirmajā kārtā atmaksāt Maksātnespējas administrācijai summas, kuras tā izmaksājusi.

(4) Šā panta trešajā daļā paredzētajā kārtībā iegūtās summas ieskaitāmas darbinieku prasījumu garantiju fondā.

(5) Ja par maksātnespējas risinājumu tiek apstiprināts mierizlīgums vai sanācija, Maksātnespējas administrācijas izmaksāto summu atmaksāšana jāparedz mierizlīgumā vai sanācijas plānā.

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2003.gada 31.decembrim šā likuma 5.panta pirmajā daļā minēto darbinieku prasījumu kopsumma, kuru apmierina no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, nedrīkst pārsniegt 400 latus vienam darbiniekam. Šajā kopsummā netiek ieskaitīta no darbiniekam izmaksātās prasījumu summas aprēķinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļa.

2 Šā likuma 5.panta otrā daļa ir spēkā līdz 2004.gada 31.decembrim.

3. Šā likuma noteikumi nav attiecināmi uz darbiniekiem, attiecībā uz kuru darba devēju ir pieņemts lēmums uzsākt bankrota procedūru līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai.

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.