Alternatīvais likumprojekts

Alternatīvais likumprojekts

Iesniedz Juridiskā komisija

 

 

Par nekustamā īpašuma tiesību atjaunošanu

Jūrmalciema baptistu draudzei.

 

    1. pants. Ar šo likumu Jūrmalciema baptistu draudzei tiek atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu – Jūrmalciema baptistu draudzes lūgšanu namu un zemi 1775m2 platībā, kadastra numurs 64780190193, kas ar Nīcas pagasta zemes komisijas 1996. gada 15. jūlija lēmumu (protokols Nr.147) piešķirts pastāvīgā lietošanā Jūrmalciema baptistu draudzei.
    2. pants. Triju mēnešu laikā pēc šī likuma spēkā stāšanās Nīcas pagasta pašvaldība nodod šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu Jūrmalciema baptistu draudzei ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kas ir derīgs nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un Jūrmalciema baptistu draudzes īpašuma tiesību nostiprināšanai.

 

 

Likumprojekta “Par nekustamā īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalciema baptistu draudzei”

ANOTĀCIJA

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likumprojekts ir izstrādāts lai atjaunotu īpašuma tiesības Jūrmalciema baptistu draudzei uz nekustamo īpašumu, kas sastāv no Jūrmalciema baptistu draudzes lūgšanu nama un zemes 1775m2 platībā. Jūrmalciema baptistu draudzes lūgšanu nams ir uzbūvēts pirms 1940. gada un īpašuma tiesības uz to nav noformētas zemesgrāmatā. Tas atrodas uz zemes gabala, kurš 0.115 ha platībā līdz 21.07.1940 piederēja Liepājas 2. baptistu draudzei un, ar Nīcas pagasta komisijas lēmumu piešķirts pastāvīgā lietošanā Jūrmalciema baptistu draudzei.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Veicinās lūgšanu nama apsaimniekošanu.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Valsts budžetu neietekmē, papildinās pašvaldības budžetu.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likumprojekts spēkā esošo tiesību normu sistēmu neietekmē, grozījumi citos normatīvajos aktos nav nepieciešami.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Atbilst.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Ar īpašuma nodošanas - pieņemšanas procedūru un reģistrāciju zemesgrāmatā.

 

 

 

Juridiskās komisijas

priekšsēdētāja biedrs Dz.Rasnačs