LIKUMS

LIKUMS

 

 

 

Par Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības konstitūciju, Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības konvenciju un Papildprotokolu par strīdu obligātu nokārtošanu attiecībā uz Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības konstitūciju, Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības konvenciju un Administratīvajiem noteikumiem

 

 

 

1.pants. 1992. gada 22. decembrī Žēnēvā parakstītā Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības konstitūcija (turpmāk - Konstitūcija), 1922. gada 22. decembra Ženēvas Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības konvencija ( turpmāk - Konvencija) un 1992. gada 22. decembrī Žēnēvā parakstītais Papildprotokols par strīdu obligātu nokārtošanu attiecībā uz Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības konstitūciju, Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības konvenciju un Administratīvajiem noteikumiem (turpmāk - Papildprotokols ) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konstitūcija, Konvencija un Papildprotokols angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

3. pants. Konstitūcija un Konvencija stājas spēkā Konstitūcijas 53. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, Papildprotokols stājas spēkā tā 3. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2001. gada 8. martā.