Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par sociālo palīdzību"

Izdarīt likumā "Par sociālo palīdzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2.nr.; 1998, 1., 23.nr.; 1999, 2., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 9.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Labklājības ministrija pārzina un kontrolē to sociālās palīdzības pakalpojumu sniedzēju darbību, kuri realizē šā likuma 6.pantā minētos valsts pienākumus. Sociālās palīdzības fonds pārrauga, vai šā panta ceturtajā daļā minētie sociālās palīdzības pakalpojumu sniedzēji ievēro šā panta otrajā daļā noteikto.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ministru kabinets nosaka sociālo darbinieku sertifikācijas un sociālās palīdzības institūciju vadītāju atestācijas kārtību."

2. Papildināt 17.panta pirmo daļu aiz vārda "apmēru" ar vārdiem "šī apmēra pārskatīšanas kārtību".

3. Izteikt 45.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Sociālās palīdzības fonds pārrauga sociālās palīdzības pakalpojumu nodrošināšanu un kvalitāti, sniedz metodisko palīdzību sociālās palīdzības pakalpojumu sniedzējiem, kā arī apsaimnieko sociālajai palīdzībai un valsts sociālajiem pabalstiem budžetā paredzētos līdzekļus saskaņā ar ikgadējo valsts budžeta likumu, kā arī līdzekļus, kas gūti no fonda iesaistīšanās uzņēmējdarbībā, un citus ienākumus."

4. Papildināt 46.panta pirmo daļu ar 10., 11., 12., 13., 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"10) pārrauga, kā sociālās palīdzības pakalpojumu sniedzēji ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības, un novērtē sniegto pakalpojumu kvalitāti;

11) sniedz metodisko palīdzību un organizē pasākumus, lai celtu sociālās palīdzības pakalpojumu sniedzēju kvalifikāciju;

12) nodrošina apliecību izgatavošanu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;

13) organizē un aktualizē sociālās palīdzības statistiku Valsts statistikas programmas ietvaros, izveido un sistemātiski aktualizē fonda darbības nodrošināšanai nepieciešamo datu bāzi, veicina savstarpēji saskaņotu informācijas tehnoloģiju ieviešanu sociālās palīdzības institūcijās;

14) nodrošina sociālās palīdzības politikas ieviešanai, pārraudzībai un novērtēšanai nepieciešamo datu savākšanu, apkopošanu un analīzi;

15) nodrošina sociālās palīdzības pakalpojumu saņemšanas kontroli un koordināciju saskaņā ar valsts budžeta programmu "Sociālā palīdzība"."

5. Pārejas noteikumos:

izslēgt 6.punkta 5.apakšpunktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Līdz attiecīgu Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2001.gada 1.jūlijam, ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) 1995.gada 19.decembra noteikumi Nr.381 ''Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību";

2) 1995.gada 19.decembra noteikumi Nr.384 ''Noteikumi par ģimenes valsts pabalstu, bērna piedzimšanas pabalstu un bērna kopšanas pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību'';

3) 1997.gada 16.septembra noteikumi Nr.325 ''Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta apmēru'';

4) 2000.gada 1.februāra noteikumi Nr.40 "Noteikumi par valsts sociālo pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās"."

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.