Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.) šādus grozījumus:

papildināt 22.panta otro daļu ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Naturalizācijas pārvaldi – par to, vai nodokļu maksātāji, kuri atsakās no Latvijas pilsonības, ir izpildījuši valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu saistības pret valsti;";

uzskatīt līdzšinējo 7.punktu par 8.punktu.

 

Anotācija likumprojektam

“Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

a) pašreizējo situāciju - pamato, kādēļ

neapmierina spēkā esošais tiesiskais

regulējums;

b) likumprojekta koncepciju - paskaidro,

kāpēc likums ir nepieciešams.)

Saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 366 “Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 21.novembra noteikumos Nr. 351 “Naturalizācijas pārvaldes nolikums” Naturalizācijas pārvalde sākot ar 1999.gada 1.janvāri izskata personu iesniegumus par atteikšanos no Latvijas Republikas pilsonības. Pārbaudot personas sniegto informāciju un atbilstību Pilsonības likuma 23.panta nosacījumiem, Naturalizācijas pārvaldei ir jāpieprasa no valsts institūcijām atzinumi, kas apliecina, ka iesniedzējam nav neizpildītu saistību (tai skaitā finansiālu saistību) pret Latvijas valsti. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 22.panta 2.daļā ir ietverta prasība par informācijas, kas attiecas uz nodokļu maksātāju, konfidencialitāti. Informāciju par personas finansiālo saistību izpildi pret valsti var sniegt tikai iepriekšminētā likuma 22.panta 2.daļā minētajām institūcijām vai arī citām institūcijām ar personas piekrišanu. Naturalizācijas pārvalde nav iekļauta to institūciju skaitā, kurām ir tiesības pieprasīt šāda veida informāciju.

Likumprojekts paredz piešķirt Naturalizācijas pārvaldei tiesības pieprasīt informāciju par nodokļu maksātāju finansiālo saistību izpildi no Valsts ieņēmumu dienesta bez pašu nodokļu maksātāju piekrišanas, izskatot viņu iesniegumus par atteikšanos no Latvijas pilsonības.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, analizē ietekmi uz:

a) tautsaimniecības konkurētspēju;

b) eksporta attīstību;

c) nodarbinātību;

d) investīciju pieplūdi;

e) uzņēmējdarbību;

f) vidi.)

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, vai, ieviešot attiecīgo likumu:

a) valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;

b) samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;

c) nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

Likuma ieviešana valsts budžetu neietekmēs.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti - likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus.)

Grozījumi citos normatīvajos aktos nebūs nepieciešami.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu, pamato:

a) atbilstību saistībām pret Eiropas

Savienību - no kāda starptautisko

tiesību akta saistība izriet, kāda ir

saistības būtība, kā šis likumprojekts

izpilda šo starptautisko saistību;

b) atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām

attiecīgajā nozarē - norāda arī tiesību

akta numuru;

c) atbilstību saistībām ar Pasaules

tirdzniecības organizāciju;

d) atbilstību citām Latvijas

starptautiskajām saistībām.)

Atbilst.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

a) kā tiks nodrošināta likumu izpilde no

valsts puses - vai tiek radītas jaunas

valsts institūcijas vai paplašinātas

esošo institūciju funkcijas;

b) kā tiks nodrošināta kontrole no

indivīda puses - kā indivīds var

aizstāvēt savas tiesības, ja

likums viņu ierobežo.)

Naturalizācijas pārvalde, izskatot iesniegumus par atteikšanos no Latvijas pilsonības, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem pieprasīs no Valsts ieņēmumu dienesta informāciju par nodokļu maksātāju finansiālo saistību izpildi pret valsti.

 

Tieslietu ministre I.Labucka

Naturalizācijas pārvaldes

priekšniece E.Aldermane

7814001