Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2002.gada 29.maijā

9/1 – 520

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

1. Likumprojekts “Par Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu” (Reģ.nr.741, dok.nr.2516).

2. Likumprojekts “Par Latvijas Republikas un Grieķijas Republikas valdības nolīgumu par jūras transportu” (Reģ.nr.1264, dok.nr.4463)

3. Likumprojekts “Par Kodolmateriālu fiziskās aizsardzības konvenciju” (Reģ.nr.1262, dok.nr.4455).

 

 

Pielikumā: iepriekšminētie likumprojekti uz 3 lapām.

 

 

Ar cieņu,

 

 

Guntars Krasts

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu

 

 

  1. pants. 2000. gada 8. novembrī parakstītais Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgums ( turpmāk – Līgums ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
  2.  

  3. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā
  4.  

  5. pants. Līgums stājas spēkā tā 33. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2002. gada _____________.