Iesniedz Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Sabiedrības integrācijas fonda likums

(reģ. nr. 740; dok. nr. 2513; nr.3315)

 

2. lasījuma pieņemtā redakcija

Pr.

Nr.

Priekšlikumi

Komisijas atzinumi

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

1. pants. Likuma darbības joma

     

1. pants. Likuma darbības joma

Šis likums nosaka Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – Fonds) izveidošanas, uzraudzības un pārvaldīšanas, kā arī līdzekļu uzkrāšanas un izlietošanas kārtību.

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Juridiskā komisija

Svītrot likumprojekta 1. panta iekavās iekļauto tekstu ”(turpmāk – Fonds)”.

Juridiskā komisija

Aizstāt visā likumprojekta tekstā vārdu ”Fonds” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ”Sabiedrības integrācijas fonds (attiecīgā locījumā).

Pilsonības likuma izpildes komisija

Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

“Šis likums nosaka Sabiedrības integrācijas fonda (saīsināti SIF) izveidošanas, pārvaldīšanas un uzraudzības kārtību, kā arī līdzekļu uzkrāšanas un izlietošanas kārtību.”

Turpmāk visā likuma tekstā lietot pilnu nosaukumu attiecīgā locījumā vai saīsinājumu SIF.”

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

”Šis likums nosaka Sabiedrības integrācijas fonda izveidošanas, pārvaldīšanas un uzraudzības, kā arī līdzekļu uzkrāšanas un izlietošanas kārtību.”

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

 

 

Daļēji atbalstīt, izteikt precizētā redakcijā, 4.

priekšlikums

 

 

Atbalstīt

Šis likums nosaka Sabiedrības integrācijas fonda izveidošanas, pārvaldīšanas un uzraudzības, kā arī līdzekļu uzkrāšanas un izlietošanas kārtību.

 

2. pants. Fonda juridiskais statuss

(1) Fonds ir juridiskā persona, kuru kā nodibinājumu (Civillikuma 1407. pants) izveido Ministru kabinets.

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 2. panta 1. daļu šādā redakcijā:

”(1) Sabiedrības integrācijas fonds ir publisks nodibinājums, kas tiek nodibināts ar šo likumu”.

Pilsonības likuma izpildes komisija

Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Sabiedrības integrācijas fonds ir publisks nodibinājums, ko, atbilstoši šim likumam, nodibina LR Ministru kabinets”.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt likumprojekta 2. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

”(1) Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk - Fonds) ir publisks nodibinājums, kas ir izveidots ar šo likumu”.

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt, izteikt precizētā redakcijā, 7. priekšlikums

Atbalstīt

2. pants. Fonda juridiskais statuss

(1) Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk -Fonds) ir publisks nodibinājums, kas tiek izveidots ar šo likumu.

(2) Fonds ir juridiskā persona, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Fonda nolikumu, kuru apstiprina Ministru kabinets.

(2) Fonds darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Fonda nolikumu, kuru apstiprina Ministru kabinets

8.

 

 

 

9.

Deputāti J. Urbanovičs, A. Golubovs

Papildināt 2. panta otro daļu aiz vārdiem: “Fonds darbojas saskaņā ar šo likumu” ar vārdiem: “likumu “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” un tālāk pēc esošā teksta”.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 2. panta otro daļu šādā redakcijā: ”(2) Fonds ir juridiska persona, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Fonda nolikumu, kuru apstiprina Ministru kabinets.”

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

3. pants. Fonda mērķis un uzdevumi

     

3. pants. Fonda mērķis un uzdevumi

(1) Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm.

     

(1) Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm.

(2) Fondam ir šādi uzdevumi:

     

(2) Fonda uzdevumi ir šādi:

1) Piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt līdzekļus un sadalīt tos sabiedrības integrācijas projektu īstenošanai;

     

1) piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt līdzekļus un sadalīt tos sabiedrības integrācijas projektu īstenošanai;

2) Noteikt kritērijus un izstrādāt pamatprincipus finansējamo sabiedrības integrācijas projektu izvērtēšanai;

10.

 

 

 

 

 

11.

Pilsonības likuma izpildes komisija

Izteikt 3.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) noteikt kritērijus un izstrādāt pamatprincipus Sabiedrības integrācijas projektu izvērtēšanai un finansēšanai;”

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 3.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

”2) noteikt kritērijus un izstrādāt pamatprincipus sabiedrības integrācijas projektu izvērtēšanai;”

Konceptuāli atbalstīt, izteikt precizētā redakcijā, 11. priekšlikums

Atbalstīt

2) noteikt kritērijus un izstrādāt pamatprincipus sabiedrības integrācijas projektu izvērtēšanai;

3) noteikt kritērijus un izstrādāt metodiskos norādījumus sabiedrības integrācijas projektu sagatavošanai un pieteikšanai;

4) izsludināt un organizēt sabiedrības integrācijas projektu konkursus finansējuma saņemšanai;

3) noteikt kritērijus un izstrādāt metodiskos norādījumus sabiedrības integrācijas projektu sagatavošanai un pieteikšanai;

     

5) izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetam priekšlikumus par sabiedrības integrācijas procesa īstenošanai nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem;

4) izsludināt un organizēt sabiedrības integrācijas projektu konkursus finansējuma saņemšanai;

     

6) nodrošināt savas darbības pilnīgu atklātumu;

5) izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetam priekšlikumus par nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem sabiedrības integrācijas procesa īstenošanai;

12.

Deputāts M. Mitrofanovs

Papildināt likumprojekta 3. panta 2. daļu ar jaunu 5. punktu šādā redakcijā (mainot pārējo punktu numerāciju):

“5) izsniegt naudas līdzekļus konkursu uzvarētājiem, nodrošinot kontroli pār līdzekļu mērķtiecīgu un efektīvu izmantošanu;”

Daļēji atbalstīt, iestrādāts 3. panta otrās daļas 9. punktā.

7) piešķirot finansējumu, publicēt laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” informāciju par attiecīgā sabiedrības integrācijas projekta finansējuma apmēru un mērķfinansējuma avotu;

 

 

6) nodrošināt darbības pilnīgu atklātumu;

       

7) piešķirot finansējumu, publicēt laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” visu informāciju par finansējamo sabiedrības integrācijas projektu finansējuma apmēru;

13.

 

 

 

 

 

14.

Pilsonības likuma izpildes komisija

Izteikt 3. panta otrās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

“7) piešķirot finansējumu, publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” visu informāciju par atbalstīto sabiedrības integrācijas projektu finansējuma apmēru un mērķfinansējuma donorus;”

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 3.panta otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

” 7) piešķirot finansējumu publicēt laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” informāciju par attiecīgā sabiedrības integrācijas projekta finansējuma apmēru un mērķfinansējuma avotu;”

Daļēji atbalstīt, 14. priekšlikums

 

 

 

Atbalstīt

8) uzturēt un atjaunot Fondam iesniegto un tā finansēto sabiedrības integrācijas projektu publiski pieejamu datu bāzi, kā arī saņemt un analizēt informāciju par perspektīvajiem finansējuma projektiem;

9) mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot piešķirto finansējumu, nodrošinot kontroli pār līdzekļu izlietošanu;

10) sagatavot un publicēt laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” Fonda darbības gadskārtējo pārskatu.

8) uzturēt un atjaunot Fondam iesniegto nu tā finansēto sabiedrības integrācijas projektu publiski pieejamu datu bāzi, kā arī saņemt un analizēt informāciju par perspektīvajiem finansējuma projektiem

       

9) mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot piešķirto finansējumu;

15.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 3.panta otrās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

”9) mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot piešķirto finansējumu, nodrošinot kontroli pār līdzekļu izlietošanu;”

Atbalstīt

 

10) sagatavot un publicēt laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” Fonda darbības gadskārtējo pārskatu

       

(3) Fonda darbība ir atklāta.

     

(3) Fonda darbība ir atklāta.

 

 

4. pants. Fonda tiesības

     

4. pants. Fonda tiesības

(1) Fondam ir tiesības:

     

(1) Fondam ir tiesības:

1) saņemt finansējumu no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem;

     

1) saņemt finansējumu no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem;

2) saņemt dāvinājumus un ziedojumus (naudas līdzekļu un mantiskā veidā), kas izmantojami Fonda mērķu īstenošanai;

     

2) saņemt dāvinājumus un ziedojumus (naudas līdzekļu un mantiskā veidā), kas izmantojami Fonda mērķu īstenošanai;

3) saņemt bez maksas no valsts un pašvaldību institūcijām savas darbības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju;

16.

Deputāte S. Dreimane

Izslēgt likumprojekta ”sabiedrības integrācijas fonda likums” 4. panta pirmās daļas 3. un 5. punktu

Neatbalstīt

3) saņemt bez maksas no valsts un pašvaldību institūcijām savas darbības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju;

4) veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar Fonda mērķu īstenošanu;

 

 

 

4) veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar Fonda mērķu īstenošanu;

5) iegūt savā īpašumā kustamas un nekustamas lietas gan Latvijā, gan ārpus tās.

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

Deputāts L. Bojārs

Izteikt 4. panta pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

”5) iegūt vai atsavināt savā īpašumā kustamo un nekustamo īpašumu vai mantu gan Latvijā, gan ārpus tās”.

Deputāts M. Mitrofanovs

Izteikt 4. panta 1. daļas 5. punktu šādā redakcijā:

“6) saņemt no finansējumu ieguvušām juridiskām personām informāciju par attiecīgā projekta realizācijas gaitu un pēc projekta realizācijas pabeigšanas saņemt gala atskaiti;”

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

5) iegūt savā īpašumā kustamas un nekustamas lietas gan Latvijā, gan ārpus tās.

(2) Juridisko un fizisko personu, to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu, ziedojumus Fonds izlieto ziedotāja norādītajiem mērķiem. Ja ziedotājs nav norādījis ziedojuma mērķi, ziedojums tiek izlietots šā likuma 6. pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Juridisko un fizisko personu, kā arī citu valstu un starptautisko organizāciju ziedojumus Fonds izlieto ziedotāja norādītajiem mērķiem. Ja ziedotājs nav norādījis ziedojuma mērķi, ziedojums tiek izlietots šā likuma 6. pantā noteiktajā kārtībā.

19.

 

 

20.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Aizstāt 4. panta otrajā daļā vārdus ” kā arī citu valstu un starptautisko organizāciju” ar vārdiem: ”to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu”.

Deputāts M. Mitrofanovs

Papildināt 4. panta 2. daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“ Fonds neveic uzņēmējdarbību;”

Atbalstīt

 

 

Konceptuāli atbalstīt, ie - strādāt jaunajā 7. pantā, 27.priekšlik.

 

 

5. pants. Fonda līdzekļi un to izlietošana

     

5. pants. Fonda līdzekļi un to izlietošana

(1) Fonda līdzekļus veido:

     

(1) Fonda līdzekļus veido:

1) valsts budceta līdzeki un pavaldību budcetu līdzeki;

     

1) valsts budceta un pavaldību budcetu līdzeki;

2) juridisko un fizisko personu, to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu, dāvinājumi un ziedojumi

 

 

 

2) juridisko un fizisko personu, to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu, dāvinājumi un ziedojumi;

3) ienākumi no saimnieciskās darbības.

 

   

3) ienākumi no saimnieciskās darbības.

(2) No valsts budceta pieķirtie finansu līdzeki glabājas Valsts kasē.

     

(2) No valsts budceta pieķirtie līdzeki glabājas Valsts kasē.

(3) No Pašvaldību budžetiem piešķirtie līdzekļi, kā arī juridisko un fizisko personu, to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu, dāvinātā un ziedotā nauda glabājas bankā.

21.

Pilsonības likuma izpildes komisija

Papildināt 5.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3)....... glabājas bankā, ko var norādīt ziedotājs vai dāvinātājs.”

Atbalstīt

(3) No pašvaldību budžetiem piešķirtie līdzekļi, kā arī juridisko un fizisko personu, to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu, dāvinātā un ziedotā nauda glabājas bankā, ko var norādīt dāvinātājs vai ziedotājs.

(4) Ārvalstu fizisko un juridisko personu ziedojumi vai piešķīrumi var tikt glabāti komercbankās, ko norāda ziedotājs vai piešķīrējs.

22.

Deputāti J. Urbanovičs, A. Golubovs

Izteikt 5. panta ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“(4) Fonda līdzekļi tiek izlietoti šajā likumā noteiktajam Fonda mērķim un uzdevumiem atbilstoši sabiedrības integrācijas valsts programmu pamatnostādnēm Fonda nolikumā noteiktajā kārtībā” attiecīgi izslēdzot no likumprojekta 6. pantu, jo 5. panta ceturtā daļa un 6. pants lielā mērā dublē viens otru.

Neatbalstīt

(4) Fonda līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem, kā arī Fonda darbības nodrošināšanai. Fonda līdzekļu atlikumu saimnieciskā gada beigās izlieto fonda izdevumu segšanai nākamajā saimnieciskajā gadā, to neapliek ar ienākuma nodokli.

(5) Fonda līdzekļi tiek izlietoti šajā likumā noteiktajam Fonda mērķim un uzdevumiem, kā arī Fonda darbības nodrošināšanai. Fonda līdzekļu atlikumu saimnieciskā gada beigās izlieto fonda izdevumu segšanai nākamajā saimnieciskajā gadā, tos neapliek ar ienākuma nodokli.

23.

 

 

 

 

 

 

24.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 5. panta trešo un ceturto daļu. kā trešo daļu šādā redakcijā:

”(3) No pašvaldību budžetiem piešķirtie līdzekļi, kā arī juridisko un fizisko personu, to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu, dāvinātā un ziedotā nauda glabājas bankā, ko var norādīt dāvinātājs vai ziedotājs.”

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Uzskatīt 5. panta piekto daļu par ceturto daļu.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

6. pants. Fonda līdzekļu sadale

     

6. pants. Fonda līdzekļu sadales kārtība

Fonda līdzekļus sadala atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem, kā arī attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm, ievērojot Fonda nolikumā noteikto kārtību.

25.

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 6. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Fonda līdzekļu sadales kārtība”

Deputāts M. Mitrofanovs

Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“ (1) Fonda līdzekļi tiek sadalīti projektu konkursu kārtībā atbilstoši Fonda mērķiem un uzdevumiem, kā arī attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm saskaņā ar Fonda nolikumu.

(2) Tiesības piedalīties konkursos Fonda līdzekļu saņemšanai ir tādām juridiskām personām, kuru darbība nav saistīta ar uzņēmējdarbību vai peļņas iegūšanu.”

Atbalstīt

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonda līdzekļus sadala atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem, kā arī attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm, ievērojot Fonda nolikumā noteikto kārtību.

 

27.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 7. pantu šādā redakcijā:

”7. pants Fonda darbības ierobežojumi

(1) Fondam nav tiesību uzņemties saistības uz Fonda mantas rēķina, ja šīs saistības tieši neattiecas uz Fonda mērķi un uzdevumiem.

(2) Prasījumi pret Fondu un Fonda mantā ietilpstošie prasījumi nav savstarpēji ieskaitāmi.

(3) Fonda mantu nedrīkst ieķīlāt vai citādi apgrūtināt.

(4) Fonds nedrīkst būt par dalībnieku (akcionāru) uzņēmējsabiedrībā, pirkt vērtspapīrus, uzņemties saistības, kuras izriet no galvojuma līgumiem, slēgt aizdevuma līgumus, kā arī dāvināt, patapināt vai ziedot Fonda mantu.”

Uzskatīt esošo 7. pantu par 8. pantu, mainot turpmāko pantu numerāciju.

Atbalstīt

7. pants. Fonda darbības ierobežojumi

(1) Fondam nav tiesību uzņemties saistības uz Fonda mantas rēķina, ja šīs saistības tieši neattiecas uz Fonda mērķi un uzdevumiem.

(2) Prasījumi pret Fondu un Fonda mantā ietilpstošie prasījumi nav savstarpēji ieskaitāmi.

(3) Fonda mantu nedrīkst ieķīlāt vai citādi apgrūtināt.

(4) Fonds nedrīkst būt par dalībnieku (akcionāru) uzņēmējsabiedrībā, pirkt vērtspapīrus, uzņemties saistības, kuras izriet no galvojuma līgumiem, slēgt aizdevuma līgumus, kā arī dāvināt, patapināt vai ziedot Fonda mantu.

 

7. pants. Fonda struktūra

     

8. pants. Fonda struktūra

Fondu pārvalda Fonda padome, tās darbību nodrošina sekretariāts, un sabiedrības integrācijas projektus izvērtē attiecīgā komiteja.

28.

 

 

29.

Pilsonības likuma izpildes komisija

Papildināt 7.pantu šādā redakcijā:

“..... sabiedrības integrācijas projektus pieņem un izvērtē...”

Deputāti J. Urbanovičs, A. Golubovs

Izslēgt 7. pantu.

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

Fondu pārvalda Fonda padome, tās darbību nodrošina sekretariāts, un sabiedrības integrācijas projektus izvērtē attiecīgā komiteja.

8. pants. Fonda padome

     

9. pants. Fonda padome

1) Fonda padomes sastāvā ir 15 locekļi. Tajā tiek iekļauti pa vienam pārstāvim no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, pieci Latvijas Pašvaldību savienības deleģēti pārstāvji un pieci nevalstisko organizāciju pārstāvji.

 

 

30.

Pilsonības likuma izpildes komisija

Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Sabiedrības integrācijas fonda padomes sastāvā ir Izglītības un zinātnes ministrs, Kultūras ministrs, Labklājības ministrs, Tieslietu ministrs, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs, Valsts prezidenta pārstāvis, pa vienam pašvaldību pārstāvim no Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas, pieci nevalstisko organizāciju deleģēti pārstāvji.”

Atbalstīt

(1) Fonda padomes sastāvā ir izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, tieslietu ministrs, vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs, Valsts prezidenta pārstāvis, pa vienam pašvaldību pārstāvim no Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas, pieci nevalstisko organizāciju deleģēti pārstāvji.

 

31.

Deputāti J. Urbanovičs, A. Golubovs

Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

“(1) Fondu pārvalda Fonda padome, kuru veido 15 Fonda padomes locekļi, no kuriem:

1) 5 locekļus no attiecīgās ministrijas darbinieku vidus pa vienam pārstāvim no katras deleģē izglītības un zinātnes, kultūras, labklājības, tieslietu, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri;

2) 5 locekļus deleģē Latvijas Pašvaldību savienība;

3) 5 locekļus deleģē nevalstiskās organizācijas.

(2) Fonda padomes locekļi no sava vidus ievēl Fonda padomes priekšsēdētāju, kurš vada Fonda padomes darbu.

(3) Fonda padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi. Fonda padomes locekļu deleģēšanas un atsaukšanas kārtību nosaka Fonda nolikums”.

Daļēji atbalstīt, iestrādāt 9. panta trešajā daļā, 35. priekšlikums

(2) Ministru kabinets apstiprina Fonda padomes sastāvu.

(3 ) Fonda padomes locekļi no sava vidus ievēlē Fonda padomes priekšsēdētāju, kurš vada Fonda padomes darbu.

(4) Fonda padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi. Fonda padomes locekļu iecelšanas un atcelšanas kārtību nosaka Fonda nolikums.

(5) Fonda padomes locekļi par piedalīšanos Fonda padomes sēdēs atalgojumu nesaņem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

33.

 

34.

 

 

 

35.

Deputāts M. Mitrofanovs

Aizvietot 8. pantā vārdus “piecu nevalstisko organizāciju” ar vārdiem “līdz desmit nevalstisko organizāciju”.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt 8. panta otro daļu, mainot turpmāko daļu numerāciju

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 8. panta trešo daļu kā otro daļu šādā redakcijā:

(2) Ministru kabinets apstiprina Fonda padomes sastāvu.”

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 8. panta trešo daļu šādā redakcijā:

”(3) Fonda padomes locekļi no sava vidus ievēlē Fonda padomes priekšsēdētāju, kurš vada Fonda padomes darbu.”

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

(2) Fonda padomi veido: Izglītības un zinātnes ministrs, Kultūras ministrs, Labklājības ministrs, Tieslietu ministrs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, (Valsts prezidenta kancelejas pārstāvis), pa vienam pašvaldību deleģētam pārstāvim no Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Latgales, piecu nevalstisko organizāciju pārstāvji (vadītāji). Fonda padomi un tās priekšsēdi atbilstoši Fonda Nolikumam apstiprina Ministru kabinets.

36.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt 8. panta ceturto daļu, mainot turpmāko daļu numerāciju.

Atbalstīt

 

(3) Ministru kabinets apstiprina Fonda padomes locekļu sastāvu un no Fonda padomes locekļu vidus ieceļ Fonda padomes priekšsēdētāju.

       

(4) Fonda padomes priekšsēdētājs vada padomes darbu.

       

 

(5) Fonda padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi. Fonda padomes locekļu iecelšanas un atcelšanas kārtību nosaka Fonda nolikums.

37.

 

 

 

 

38.

 

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojekta 8. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

”(4) Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļi par piedalīšanos padomes sēdēs atalgojumu nesaņem ”.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt likumprojekta 8. pantu ar 5. daļu šādā redakcijā:

”(5) Fonda padomes locekļi par piedalīšanos Fonda padomes sēdēs atalgojumu nesaņem.”.

Atbalstīt, izteikt precizētā redakcijā, 38. priekšlikums

Atbalstīt

 

9. pants. Fonda padomes sēdes un lēmumu pieņemšana

     

10. pants. Fonda padomes sēdes un lēmumu pieņemšana

(1) Fonda padomes sēdes sasauc Fonda padomes priekšsēdētājs.

39.

Deputāts M. Mitrofanovs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 9. pantu šādā redakcijā (mainot pārējo pantu numerāciju):

”Nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvju iekļaušana Fonda padomē

(1) Nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji tiek apstiprināti par Fonda padomes locekļiem uz diviem gadiem.

(2) Par Fonda padomes locekļiem tiek apstiprināti desmit tādu nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas pirmās ir iesniegušas savus pieteikumus un visus Fonda nolikumā noteiktos dokumentus nolikumā paredzētajos termiņos, ja tādas organizācijas:

1) ir iesniegušas finansiālo atskaiti par iepriekšējo darbības gadu;

2) sadarbībā ar Latvijas var starptautiskiem fondiem ir izpildījušas vismaz desmit projektus, kuriem ir saistība ar sabiedrības integrāciju;

3) kurām rakstiskas rekomendācijas ir devušas vismaz divdesmit citas nevalstiskās organizācijas;

(3) Par Fonda padomes locekļiem tiek apstiprināti tādu piecu pašvaldību pārstāvji, kas pirmās ir iesniegušas savus pieteikumus un visus Fonda nolikumā noteiktos dokumentus nolikumā paredzētajos termiņos, ja šīm pašvaldībām savās rakstiskas rekomendācijas ir devušas vismaz desmit citas pašvaldības.”

Neatbalstīt

(1) Fonda padomes sēdes sasauc Fonda padomes priekšsēdētājs.

(2) Fonda padomes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Fonda padomes priekšsēdētājam divu nedēļu laikā jāsasauc Fonda padomes sēde, ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa daļa Fonda padomes locekļu.

(3) Fonda padomes sēdes tiek protokolētas. Fonda padomes sēžu protokolus paraksta Fonda padomes priekšsēdētājs.

(4) Fonda padome lēmumus pieņem ar absolūto balsu vairākumu no kopējā Fonda padomes locekļu skaita.

(2) Fonda padomes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

40.

Deputāti J. Urbanovičs, A. Golubovs

Papildināt 9. panta otro daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Fonda padomes priekšsēdētājam divu nedēļu laikā ir jāsasauc Fonda padomes sēde, ja to pieprasa vismaz 1/3 daļa Fonda padomes locekļu”.

Atbalstīt

 

(3) Fonda padomes sēdes tiek protokolētas. Fonda padomes sēžu protokolus paraksta Fonda padomes priekšsēdētājs.

 

     

(4) Fonda padome lēmumus pieņem ar absolūto balsu vairākumu no kopējā padomes locekļu skaita.

41.

Deputāti J. Urbanovičs, A. Golubovs

Izteikt 9. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Fonda padome lēmumus pieņem ar balsu vairākumu no klātesošo Fonda padomes locekļu skaita. Fonda padome ir tiesīga lemt, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 Fonda padomes locekļu”.

Neatbalstīt

 

10. pants. Fonda sekretariāts

     

11. pants. Fonda sekretariāts

(1) Fonda sekretariāts nodrošina Fonda padomes darbu un saskaņā ar Fonda nolikumu pilda Fonda padomes un tās priekšsēdētāja norādījumus.

42.

Deputāti J. Urbanovičs, A. Golubovs

Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

“(1) Fonda padomes un Fonda komiteju lēmumu izpildi saskaņā ar Fonda nolikumu nodrošina Fonda sekretariāts.

(2) Fonda sekretariātu vada direktors, kuru pēc Fonda padomes priekšsēdētāja priekšlikuma amatā ieceļ un no amata atlaiž Fonda padome”.

Neatbalstīt

(1) Fonda sekretariāts nodrošina Fonda padomes darbu un saskaņā ar Fonda nolikumu pilda Fonda padomes un tās priekšsēdētāja norādījumus.

(2) Sekretariātu vada direktors, kuru amatā apstiprina Fonda padome.

 

   

(2) Sekretariātu vada direktors, kuru amatā apstiprina Fonda padome.

 

11. pants. Fonda komitejas

     

12. pants. Fonda komitejas

(1) Fonda komitejas izvērtē iesniegtos sabiedrības integrācijas projektus un saskaņā ar Fonda nolikumu sagatavo tos izskatīšanai Fonda padomē .

43.

Deputāti J. Urbanovičs, A. Golubovs

Pārcelt pašreizējo 11. pantu pirms pašreizējā 10. panta un izteikt to šādā redakcijā:

 

Neatbalstīt

(1) Fonda komitejas izvērtē iesniegtos sabiedrības integrācijas projektus un saskaņā ar Fonda nolikumu sagatavo tos izskatīšanai Fonda padomē .

 

 

“(1) Atsevišķu sabiedrības integrācijas projektu sagatavošanai izskatīšanai Fonda padomes sēdēs Fonda padome izveido Fonda komitejas, kuru sastāvā iekļauj Fonda padomes locekļus un speciālistus attiecīgajā sabiedrības integrācijas jomā.

(2) Fondā tiek veidotas šādas pastāvīgi darbojošās komitejas:

1) Pilsoniskās integrācijas komiteja

2) Sociālās integrācijas komiteja;

3) Reģionālās integrācijas komiteja;

4) Mazākumtautību tiesību komiteja;

5) Kultūras komiteja;

6) Izglītības komiteja;

7) Valodu komiteja;

8) Sabiedrības saziņas komiteja;

9) Pētniecības komiteja.

(3) Fonda padome atsevišķu jautājumu sagatavošanai var izveidot arī citas komitejas.

(4) Katras Fonda komitejas sastāvā ir vismaz 5 locekļi. Fonda komitejas darbu vada tās priekšsēdētājs, kuru no Fonda komitejas locekļu vidus ievēl attiecīgā Fonda komiteja. Fonda komiteju darbību reglamentē Fonda padomes nolikums”.

 

(2) Sabiedrības integrācijas fondā ir šādas pastāvīgās komitejas:

1) Pilsoniskās līdzdalības komiteja;

2) Sociālās integrācijas komiteja;

3) Reģionālās integrācijas komiteja;

4) Izglītības un valodas komiteja;

5) Kultūras komiteja;

6) Repatriācijas un migrācijas komiteja;

7) Pētniecības un sabiedrības saziņas komiteja.

(3) Fonda padome var izveidot arī citas komitejas.

(4) Katras komitejas sastāvā ir vismaz pieci locekļi, no kuriem vismaz viens pārstāv valsts institūciju, kuras kompetencē ir attiecīgās komitejas pārziņā esošie jautājumi. Komitejas locekļus ieceļ Fonda padome.

(5) Komitejas darbu vada tās priekšsēdētājs. Priekšsēdētāju ievēlē attiecīgā komiteja no tās locekļu vidus.

(6) Komitejas locekļu pilnvaru laiks ir divi gadi.

(7) Komiteja darbojas, pamatojoties uz Fonda padomes apstiprinātu nolikumu.

 

(2) Fondā ir šādas pastāvīgas komitejas:

44.

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Pilsonības likuma izpildes komisija

Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

(2) Sabiedrības integrācijas fondā ir šādas pastāvīgas komitejas:

1) Pilsoniskās līdzdalības komiteja;

2) Sociālās integrācijas komiteja;

3) Reģionālās integrācijas komiteja;

4) Izglītības un valodas komiteja;

5) Kultūras komiteja;

6) Pētniecības un sabiedrības saziņas komiteja.

Deputāts M. Mitrofanovs

Izteikt 11. panta 2. daļu šādā redakcijā:

“(2) Fondā ir šādas pastāvīgās komitejas:

1) Izglītības un valodas komiteja;

2) Pilsoniskās līdzdalības komiteja;

3) Sociālās un reģionālās kohēzijas komiteja;

4) Analīzes un revīzijas komiteja.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

1) Pilsoniskās līdzdalības komiteja;

       

2) Sociālās integrācijas komiteja;

       

3) Reģionālās integrācijas komiteja;

       

4) Kultūras komiteja;

       

5) Izglītības komiteja;

       

6) Valodas komiteja;

       

7) Sabiedrības saziņas komiteja;

       

8) Pētniecības komiteja.

       
 

46.

Deputāts J. Vidiņš

Papildināt 11. panta otro daļu ar 9. punktu sekojošā redakcijā:

”9) repatriācijas un migrācijas komiteja”.

Atbalstīt, izteikt kā 12. panta otrās daļas sesto punktu

 
 

47.

 

Juridiskā komisija

Papildināt 11. punktu ar 8. daļu šādā redakcijā:

”(8) Sabiedrības integrācijas fonda komiteju locekļi par piedalīšanos komitejas sēdēs atalgojumu nesaņem”.

Neatbalstīt

 

 

12. pants. Grāmatvedības uzskaite

     

13. pants. Grāmatvedības uzskaite

(1) Fonds kārto grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iesniedz pārskatu par finansu līdzekļu izlietojumu atbilstoši šā likuma, likuma ”Par grāmatvedību” un citu normatīvo aktu prasībām.

(2) Noslēdzot saimniecisko gadu, Fonds sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai informētu sabiedrību par Fonda līdzekļu izlietojumu atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem.

48.

 

Deputāts L. Bojārs.

Papildināt 12. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

”(2) Pirms gada pārskata iesniegšanas, Fonda darbību pārbauda iekšējā revīzija, zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība. Fonda gada pārskatu apstiprina Fonda padome. Par gada pārskatu sagatavošanu atbild direktors”.

 

Neatbalstīt

(1) Fonds kārto grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iesniedz pārskatu par finansu līdzekļu izlietojumu atbilstoši šā likuma, likuma ”Par grāmatvedību” un citu normatīvo aktu prasībām.

(2) Noslēdzot saimniecisko gadu, Fonds sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai informētu sabiedrību par Fonda līdzekļu izlietojumu atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem.

13. pants. Fonda iekšējā revīzija

     

14. pants. Fonda iekšējā revīzija

Fonda iekšējās revīzijas kārtību nosaka Fonda nolikums.

     

Fonda iekšējās revīzijas kārtību nosaka Fonda nolikums.

 

49.

Deputāts L. Bojārs.

Papildināt likumprojektu ar 14. pantu šādā redakcijā:

”14. pants Fonda atbildība.

(1) Fonds ir atbildīgs:

1) par savas darbības likumību,

2) par mērķiem, kuriem ir izlietoti līdzekļi.

(2) Fonds veic izsniegtā finansējuma izlietojuma uzraudzību.

(3) Fonds ir tiesīgs pieprasīt daļēju vai pilnīgu piešķirtā finansējuma atgriešanu, ja tiek konstatēti pārkāpumi finansējuma izmantošanā.

(4) Fonds nedrīkst atvērt kontu ārvalstu vai ofšora zonā reģistrētās bankās.

(5) Fonda direktors un Fonda padome atbild par fonda izmantošanu saskaņā ar LR likumdošanu”.

Neatbalstīt

 

 

Pārejas noteikums

     

Pārejas noteikumi

Ministru kabinets divu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās apstiprina Fonda nolikumu, Fonda padomes locekļu sastāvu, kā arī ieceļ Fonda padomes priekšsēdētāju.

50.

 

 

 

 

 

 

51.

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

Pilsonības likuma izpildes komisija

Pārejas noteikumi.

2001.gada budžeta grozījumos Tieslietu ministrijai paredzētos līdzekļus (kods 31.00.00.) Sabiedrības integrācijas fonda darbības nodrošināšanai 200 000 Ls apjomā ar MK rīkojumu novirzīt MK rīcībā, atbilstoši Sabiedrības integrācijas fonda likuma 2.pantam.

Deputāts J. Urbanovičs

Izteikt Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets divu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās apstiprina Fonda nolikumu.

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt Pārejas noteikumus šādā redakcijā:

Pārejas noteikumi:

”1. Ministru kabinets līdz 2001. gada 1. septembrim apstiprina Sabiedrības integrācijas fonda nolikumu .

2. Ministru kabinets sagatavo un iesniedz Saeimai likumprojektu par grozījumiem likumā “Par valsts budžetu 2001.gadam”, paredzot tajā Sabiedrības integrācijas fonda darbības nodrošināšanai Tieslietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu tieši Sabiedrības integrācijas fondam.

Likums stājas spēkā 2001. gada 1. septembrī.

Atbalstīt, izteikt precizētā redakcijā, 52. priekšlikums

 

 

Daļēji atbalstīt,

52. priekšlikums

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

1. Ministru kabinets līdz 2001. gada 1. septembrim apstiprina Sabiedrības integrācijas fonda nolikumu .

2. Ministru kabinets sagatavo un iesniedz Saeimai likumprojektu par grozījumiem likumā “Par valsts budžetu 2001.gadam”, paredzot tajā Sabiedrības integrācijas fonda darbības nodrošināšanai Tieslietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu tieši Sabiedrības integrācijas fondam.

Likums stājas spēkā 2001. gada 1. septembrī.