Iesniedz Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Iesniedz Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Sabiedrības integrācijas fonda likums

(reģ.nr.740; dok..nr. 2513)

 

1. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr. nr.

Priekšlikumi

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

1.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka Sabiedrības integrācijas fonda izveidošanas un tā līdzekļu uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

Tieslietu ministrija

Izteikt 1.panta tekstu šādā redakcijā:

“Šis likums nosaka Sabiedrības integrācijas fonda izveidošanas, uzraudzības un pārvaldīšanas, kā arī līdzekļu uzkrāšanas un izlietošanas kārtību.”

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Likuma darbības joma”

Šis likums nosaka Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk - Fonds) izveidošanas, uzraudzības un pārvaldīšanas, kā arī līdzekļu uzkrāšanas un izlietošanas kārtību.”

Atbalstīt (izteikt Komisijas redakcijā, 2.priekšlikums)

 

Atbalstīt

 

 

 

1.pants. Likuma darbības joma

Šis likums nosaka Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk - Fonds) izveidošanas, uzraudzības un pārvaldīšanas, kā arī līdzekļu uzkrāšanas un izlietošanas kārtību.

2.pants. Sabiedrības integrācijas fonds

(1) Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – Fonds) ir valsts akciju sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, Komerclikumu, Civillikumu, citiem normatīvajiem aktiem un Fonda statūtiem. Fonda statūtus apstiprina Ministru kabinets.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrija

Izteikt 2. panta tekstu šādā redakcijā:

“2.pants. Sabiedrības integrācijas fonds

(1) Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – Fonds) ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts aģentūra, kas darbojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, šo likumu, Fonda nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

(2) Fonda nolikumu apstiprina un pieņem lēmumu par tā izveidošanu Ministru kabinets.”

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Lēmumu par Fonda dibināšanu pieņem Ministru kabinets un nosaka tā pamatkapitālu – 25000 latu. Pamatkapitāls ieguldāms ne vēlāk kā gada laikā no Fonda reģistrācijas dienas.

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts J. Vidiņš

Izteikt 2. panta tekstu šādā redakcijā:

“2. pants . Sabiedrības integrācijas fonds

(1) Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk - Fonds) ir Latvijas Republikas Ministru kabineta izveidots naudas līdzekļu fonds.”

 

Pilsonības likuma izpildes komisija

Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“2.pants. Sabiedrības integrācijas fonds

(1) Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk - Fonds) ir Latvijas Republikas Ministru kabineta izveidots Fonds, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Fonda Nolikumu. Fonda Nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Fonds ir juridiska persona.”

Juridiskā komisija

Aizstāt likumprojekta 2. panta pirmajā daļā

vārdus “valsts akciju sabiedrība” ar vārdiem

“iestāde - valsts aģentūra”.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 2. panta otro daļu.

Daļēji atbalstīt (izteikt

Komisijas redakcijā, 9.priekšlikums)

Daļēji atbalstīt (izteikt Komisijas redakcijā, 9.priekšlikums)

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

(3) Fonds ir juridiska persona, un tam ir savs zīmogs.

(4) Fonds atrodas Tieslietu ministrijas pārziņā.

8.

 

9.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 2. panta trešo daļu.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Fonda juridiskais statuss

(1) Fonds ir juridiskā persona, kuru kā nodibinājumu (Civillikuma 1407.pants) izveido Ministru kabinets.

(2) Fonds darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Fonda nolikumu, kuru apstiprina Ministru kabinets.”

Atbalstīt

Atbalstīt

 

 

 

 

2.pants. Fonda juridiskais statuss

(1) Fonds ir juridiskā persona, kuru kā nodibinājumu (Civillikuma 1407.pants) izveido Ministru kabinets.

(2) Fonds darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Fonda nolikumu, kuru apstiprina Ministru kabinets.

3.pants. Fonda mērķis un uzdevumi

(1) Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajai valsts programmai "Sabiedrības integrācija Latvijā".

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrija

Izteikt 3.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu, atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātās valsts programmas “Sabiedrības integrācija Latvijā” pamatnostādnēm.

(2) Fondam ir šādi uzdevumi:

1) izstrādāt vadlīnijas un kritērijus finansējamo projektu izvērtēšanai un atlasei, saskaņā ar Sabiedrības integrācijas padomes noteiktām prioritātēm un finansu līdzekļu sadalījumu;

2) izstrādāt kritērijus un metodiskos norādījumus projektu pieteikšanai, sagatavošanai. Informēt un iepazīstināt sabiedrību ar izstrādātajiem kritērijiem, metodiskajiem norādījumiem;

3) izsludināt un organizēt projektu konkursus finansējuma saņemšanai;

4) izstrādāt un iesniegt

Sabiedrības integrācijas padomei un Tieslietu ministrijai priekšlikumus par nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem sabiedrības integrācijas procesa īstenošanai;

5) nodrošināt darbības pilnīgu

atklātumu;

6) piešķirot finansējumu, publicēt

laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” visu informāciju par finansējamo projektu un finansējuma apmēriem;

7) uzturēt un atjaunot publiski pieejamu Fondā iesniegto un finansēto sabiedrības integrācijas projektu datu bāzi, kā arī saņemt un analizēt informāciju par perspektīviem finansējamiem projektiem;

8) likumos noteiktā kārtībā

mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot piešķirto finansējumu;

9) sagatavot un publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” darbības gadskārtējo pārskatu”.

 

 

 

Daļēji atbalstīt (izteikt Komisijas redakcijā, 19.priekšlikums)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

Deputāts J. Vidiņš

Izteikt 3. panta otrās daļas tekstu šādā redakcijā:

Pārveidot 1. punktu par panta trešo daļu.

Papildināt ar 2. punktu (mainītā numerācija):

“2) piesaistīt un vākt līdzekļus integrāciju veicinošo projektu īstenošanai.”

Pilsonības likuma izpildes komisija

Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā un atbilstoši mainīt panta daļu numerāciju:

“1) piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt un sadalīt līdzekļus sabiedrības integrācijas projektu īstenošanai.”

 

Daļēji atbalstīt (precizētā Komisijas redakcijā, 19.priekšlikums)

Daļēji atbalstīt (precizētā Komisijas redakcijā, 19.priekšlikums)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) izstrādāt kritērijus un vadlīnijas Fonda finansējamo projektu izvērtēšanai un Fonda līdzekļu sadalījumam, noteikt prioritātes un saskaņot tās ar Sabiedrības integrācijas padomi;

 

 

 

 

5) pēc finansējuma piešķiršanas publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" finansēto projektu sarakstus un finansējuma summas;

6) veidot Fondā iesniegto projektu datu bāzi, saņemt un analizēt informāciju par finansējamiem projektiem;

13.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

Deputāts J. Vidiņš

Svītrot 4. punkta otro daļu: “nosakot prioritātes un saskaņojot tās ar Sabiedrības integrācijas padomi”, (Sabiedrības integrācijas padome tiek pilnā sastāvā iekļauta Fonda lēmējinstitūcijā - Fonda padomē)

 

Pilsonības likuma izpildes komisija

Izteikt 3. panta 4. punktu šādā redakcijā:

“Izstrādāt kritērijus Fonda finansējamo projektu izvērtēšanai”

Daļēji atbalstīt (precizētā Komisijas redakcijā, 19.priekšlikums)

Daļēji atbalstīt (precizētā Komisijas redakcijā, 19.priekšlikums)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) likumos noteiktajā kārtībā atbildēt par Fonda līdzekļu efektīvu apsaimniekošanu;

8) sagatavot gadskārtējo publisko pārskatu par savu darbību;

9) sniegt Sabiedrības integrācijas padomei pārskatu par paveikto;

 

 

10) pārraudzīt Fonda piešķirto līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu.

 

 

 

15.

 

16.

 

17.

 

 

18.

 

 

19.

 

 

Deputāts J. Vidiņš

Svītrot 9. punktu.

Pilsonības likuma izpildes komisija

Svītrot 3. panta 9. punktu.

Deputāts J. Vidiņš

Papildināt 3. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Fonda darbība ir atklāta.”

Pilsonības likuma izpildes komisija

Papildināt 3. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Fonda darbība ir atklāta.”

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Fonda mērķis un uzdevumi

(1) Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm.

(2) Fondam ir šādi uzdevumi:

1) piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt līdzekļus un sadalīt tos sabiedrības integrācijas projektu īstenošanai;

2) noteikt kritērijus un izstrādāt pamatprincipus finansējamo sabiedrības integrācijas projektu izvērtēšanai;

3) noteikt kritērijus un izstrādāt metodiskos norādījumus sabiedrības integrācijas projektu sagatavošanai un pieteikšanai;

4) izsludināt un organizēt sabiedrības integrācijas projektu konkursus finansējuma saņemšanai;

5) izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetam priekšlikumus par nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem sabiedrības integrācijas procesa īstenošanai;

6) nodrošināt darbības pilnīgu atklātumu;

7) piešķirot finansējumu, publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” visu informāciju par finansējamo sabiedrības integrācijas projektu finansējuma apmēru;

8) uzturēt un atjaunot Fondam iesniegto un tā finansēto sabiedrības integrācijas projektu publiski pieejamu datu bāzi, kā arī saņemt un analizēt informāciju par perspektīvajiem finansējuma projektiem;

9) mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot piešķirto finansējumu;

10) sagatavot un publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” Fonda darbības gadskārtējo pārskatu.

(3) Fonda darbība ir atklāta.”

 

 

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pants. Fonda mērķis un uzdevumi

(1) Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm.

(2) Fondam ir šādi uzdevumi:

1) piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt līdzekļus un sadalīt tos sabiedrības

integrācijas projektu īstenošanai;

2) noteikt kritērijus un izstrādāt pamatprincipus finansējamo sabiedrības integrācijas projektu izvērtēšanai;

3) noteikt kritērijus un izstrādāt metodiskos norādījumus sabiedrības integrācijas projektu sagatavošanai un pieteikšanai;

4) izsludināt un organizēt sabiedrības integrācijas projektu konkursus finansējuma saņemšanai;

5) izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetam priekšlikumus par nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem sabiedrības integrācijas procesa īstenošanai;

6) nodrošināt darbības pilnīgu atklātumu;

7) piešķirot finansējumu, publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” visu informāciju par finansējamo sabiedrības integrācijas projektu finansējuma apmēru;

8) uzturēt un atjaunot Fondam iesniegto un tā finansēto sabiedrības integrācijas projektu publiski pieejamu datu bāzi, kā arī saņemt un analizēt informāciju par perspektīvajiem finansējuma projektiem;

9) mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot piešķirto finansējumu;

10) sagatavot un publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” Fonda darbības gadskārtējo pārskatu.

(3) Fonda darbība ir atklāta.

 

4.pants. Fonda tiesības

(1) Fondam ir šādas tiesības:

1) saņemt finansējumu no valsts budžeta;

2) saņemt ziedojumus un dāvinājumus naudas līdzekļu un mantas veidā un izmantot tos Fonda statūtos deklarētajiem mērķiem;

3) saņemt bez maksas no citām valsts institūcijām savas darbības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju.

 

20.

 

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilsonības likuma izpildes komisija

Izteikt 4.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) saņemt finansējumu no valsts un pašvaldību budžetiem”

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojekta 4. panta pirmās daļas 1. punktu pēc vārda “valsts” ar vārdiem “un pašvaldību”.

Tieslietu ministrija

4.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“ 2) saņemt ziedojumus un dāvinājumus naudas līdzekļu un mantiskā veidā, izmantot tos Fonda nolikumā minētajiem mērķiem”;

papildināt pirmo daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

“ 4) veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar Fonda mērķu izpildi;

5) realizēt uz kustamo vai nekustamo īpašumu valdījuma, lietojuma un rīcības tiesības kā Latvijas Republikā, tā ārpus tās;”

Atbalstīt (precizētā redakcijā)

 

 

Atbalstīt (precizētā redakcijā)

 

Daļēji atbalstīt (izteikt Komisijas redakcijā, 23.priekšlikums)

 

(2) Juridisko un fizisko personu, kā arī citu valstu un starptautisko organizāciju ziedojumus Fonds izlieto tikai ziedotāja norādītajiem mērķiem. Ja ziedotājs nav norādījis ziedojuma mērķi, ziedojums tiek izlietots šā likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā.

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Fonda tiesības

(1) Fondam ir tiesības:

1) saņemt finansējumu no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem;

2) saņemt dāvinājumus un ziedojumus (naudas līdzekļu un mantiskā veidā), kas izmantojami Fonda mērķu īstenošanai;

3) saņemt bez maksas no valsts un pašvaldību institūcijām savas darbības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju;

4) veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar Fonda mērķu īstenošanu;

5) iegūt savā īpašumā kustamas un nekustamas lietas gan Latvijā, gan ārpus tās.

(2) Juridisko un fizisko personu, kā arī citu valstu un starptautisko organizāciju ziedojumus Fonds izlieto ziedotāja norādītajiem mērķiem. Ja ziedotājs nav norādījis ziedojuma mērķi, ziedojums tiek izlietots šā likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā.”

 

Atbalstīt

 

 

 

4.pants. Fonda tiesības

(1) Fondam ir tiesības:

1) saņemt finansējumu no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem;

2) saņemt dāvinājumus un ziedojumus (naudas līdzekļu un mantiskā veidā), kas izmantojami Fonda mērķu īstenošanai;

3) saņemt bez maksas no valsts un pašvaldību institūcijām savas darbības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju;

4) veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar Fonda mērķu īstenošanu;

5) iegūt savā īpašumā kustamas un nekustamas lietas gan Latvijā, gan ārpus tās.

(2) Juridisko un fizisko personu, kā arī citu valstu un starptautisko organizāciju ziedojumus Fonds izlieto ziedotāja norādītajiem mērķiem. Ja ziedotājs nav norādījis ziedojuma mērķi, ziedojums tiek izlietots šā likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā.

5.pants. Fonda līdzekļi un tā darbības finansēšana

(1) Fonda līdzekļi tiek izlietoti šajā likumā noteiktajam Fonda mērķim un uzdevumiem, kā arī Fonda darbības nodrošināšanai.

(2) Fonda līdzekļus veido:

1) valsts budžeta līdzekļi;

2) fizisko un juridisko personu dāvinājumi un ziedojumi;

3) līdzekļi, ko ārvalstu fiziskās un juridiskās personas piešķir Fondam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Visi Fonda finansu līdzekļi tiek glabāti Valsts kasē.

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

26.

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojekta 5. panta otrās daļas 1. punktu pēc vārda “valsts” ar vārdiem “un pašvaldību”.

Pilsonības likuma izpildes komisija

Papildināt 5.panta otrās daļas 1.punktu ar vārdiem “un pašvaldību budžetu līdzekļi”.

Deputāts J. Vidiņš

Apvienot 5. panta otrās daļas 2. un 3. punktu šādā redakcijā: “dāvinājumi un ziedojumi”.

 

 

 

Pilsonības likuma izpildes komisija

Izteikt 5.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) līdzekļi, ko ārvalstu fiziskās un juridiskās personas piešķir vai ziedo Fondam”.

 

Tieslietu ministrija

5. pantā:

papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“ienākumi no saimnieciskās darbības, kas saistīta ar Fonda mērķu izpildi;”

izslēgt panta trešo daļu;

Deputāts J. Vidiņš

Izteikt 5. panta trešās daļas tekstu šādā redakcijā:

“valsts piešķirtie finansu līdzekļi tiek glabāti Valsts kasē”. (Jārespektē ziedotāja vēlēšanās viņa ziedotos līdzekļus glabāt viņa norādītajā bankā)

Pilsonības likuma izpildes komisija

Izteikt 5.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts budžeta un pašvaldības budžeta piešķirtie finansu līdzekļi tiek glabāti Valsts kasē”.

 

 

Tieslietu ministrija

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Fonda līdzekļi tiek sadalīti atbilstoši Fonda mērķiem un uzdevumiem, kā arī valsts programmā “Sabiedrības integrācija Latvijā” noteiktajām prioritātēm, Ministru kabineta apstiprinātā Fonda nolikuma noteiktajā kārtībā.”

Pilsonības likuma izpildes komisija

Papildināt 5.pantu ar jaunu ceturto daļu:

“(4) Ārvalstu fizisko un juridisko personu ziedojumi vai piešķīrumi var tikt glabāti komercbankās, ko norāda ziedotājs vai piešķīrējs.”

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Fonda līdzekļi un to izlietošana

(1) Fonda līdzekļus veido:

1) valsts budžeta līdzekļi un pašvaldību budžetu līdzekļi;

2) juridisko un fizisko personu, to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu, dāvinājumi un ziedojumi;

3) ienākumi no saimnieciskās darbības.

(2) No Valsts budžeta piešķirtie finansu līdzekļi glabājas Valsts kasē.

(3) No Pašvaldību budžetiem piešķirtie līdzekļi, kā arī juridisko un fizisko personu, to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu, dāvinātā un ziedotā nauda glabājas bankā.

(4) Fonda līdzekļi tiek izlietoti šajā likumā noteiktajam Fonda mērķim un uzdevumiem, kā arī Fonda darbības nodrošināšanai. Fonda līdzekļu atlikumu saimnieciskā gada beigās izlieto fonda izdevumu segšanai nākamajā saimnieciskajā gadā, tos neapliek ar ienākuma nodokli.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt (precizētā redakcijā)

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt (izteikt Komisijas redakcijā, 33.priekšlikums)

Atbalstīt (izteikt Komisijas redakcijā, 33.priekšlikums)

Atbalstīt (izteikt Komisijas redakcijā, 33.priekšlikums)

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt (izteikt Komisijas redakcijā, 33.priekšlikums)

Daļēji atbalstīt (izteikt Komisijas 6.panta redakcijā, 38 priekšlikums

 

 

Daļēji atbalstīt (izteikt Komisijas redakcijā, 33.priekšlikums)

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.pants. Fonda līdzekļi un to izlietošana

(1) Fonda līdzekļus veido:

1) valsts budžeta līdzekļi un pašvaldību budžetu līdzekļi;

2) juridisko un fizisko personu, to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu, dāvinājumi un ziedojumi;

3) ienākumi no saimnieciskās darbības.

(2) No Valsts budžeta piešķirtie finansu līdzekļi glabājas Valsts kasē.

(3) No Pašvaldību budžetiem piešķirtie līdzekļi, kā arī juridisko un fizisko personu, to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu, dāvinātā un ziedotā nauda glabājas bankā.

(4) Fonda līdzekļi tiek izlietoti šajā likumā noteiktajam Fonda mērķim un uzdevumiem, kā arī Fonda darbības nodrošināšanai. Fonda līdzekļu atlikumu saimnieciskā gada beigās izlieto fonda izdevumu segšanai nākamajā saimnieciskajā gadā, tos neapliek ar ienākuma nodokli.

6.pants. Fonda līdzekļu sadales kārtība

Fonda līdzekļi tiek ieguldīti pamatkapitālā, kā arī sadalīti atbilstoši Fonda mērķiem un uzdevumiem statūtos noteiktajā kārtībā.

34.

 

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

 

 

37.

 

 

38.

 

 

Tieslietu ministrija

Izslēgt 6.pantu

Tieslietu ministrija

Papildināt ar jaunu 6. pantu šādā redakcijā:

“6.pants Fonda darbības uzraudzība un atbildīgā amatpersona

(1) Fonda darbības uzraudzību īsteno tieslietu ministrs, kas:

1) novērtē darbības rezultātus;

2) ierosina audita pārbaudes.

(2) Ministra ieceltā atbildīgā amatpersona:

1) uzrauga Fonda darbību un finansu resursu izlietojumu;

2)sniedz ministram atzinumu par fonda darbības rezultātiem;

3)sniedz padomus ministram Fonda darbības jautājumos.

(3) Ministram un atbildīgai amatpersonai nav tiesību ar tiešiem rīkojumiem iejaukties Fonda darbā.

(4) Atbildīgā amatpersona atskaitās ministram tā noteiktos termiņos, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.

(5) Ministram un atbildīgai amatpersonai savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Fonda darbību.”

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 6. pantā vārdus “ieguldīti pamatkapitālā, kā arī”.

Pilsonības likuma izpildes komisija

Izslēgt likumprojekta 6. pantā vārdus “ieguldīti pamatkapitālā, kā arī”.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Fonda līdzekļu sadale

Fonda līdzekļus sadala atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem, kā arī attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm, ievērojot Fonda nolikumā noteikto kārtību.”

 

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.pants. Fonda līdzekļu sadale

Fonda līdzekļus sadala atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem, kā arī attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm, ievērojot Fonda nolikumā noteikto kārtību.

7.pants. Fonda pārvaldes institūcijas

Fondu pārvalda akcionāru sapulce (valsts pilnvarnieki), Fonda padome un valde.

39.

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

 

 

 

 

42.

 

 

 

 

 

 

43.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 7. pantu .

Tieslietu ministrija

Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

“7. pants. Fonda direktors

(1) Fonda darbu vada direktors, kuru ieceļ un atbrīvo no amata tieslietu ministrs pēc tā kandidatūras saskaņošanas Sabiedrības integrācijas padomē.

(2) Direktora pilnvaru laiks ir trīs gadi. Direktoram stājoties amatā, tieslietu ministrs ir tiesīgs noteikt pārbaudes laiku.

(3) Direktors savā darbībā vadās pēc Publisko aģentūru likumā, Fonda nolikumā un pārvaldes līgumā, kā arī šajā likumā minētajiem noteikumiem”.

Deputāts J. Vidiņš

Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

“7. pants. Fonda pārvalde. Fondu pārvalda Fonda padome.”

 

Pilsonības likuma izpildes komisija

Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

“7. pants. Fonda pārvalde. Fondu pārvalda Fonda Padome.”

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7. pants. Fonda struktūra

Fondu pārvalda Fonda padome, tās darbību nodrošina sekretariāts, un sabiedrības integrācijas projektus izvērtē attiecīgā komiteja.”

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt, Iizteikt Komisijas redakcijā, 43.priekšlik.

Daļēji atbalstīt, izteikt Komisijas redakcijā, 43.priekšlik.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. pants. Fonda struktūra

Fondu pārvalda Fonda padome, tās darbību nodrošina sekretariāts, un sabiedrības integrācijas projektus izvērtē attiecīgā komiteja.

8.pants. Akcionāru sapulce (valsts pilnvarnieki)

(1) Akcionāru sapulces funkcijas pilda valsts pilnvarnieki, kurus ieceļ un atbrīvo no amata Ministru kabinets pēc Sabiedrības integrācijas padomes locekļu (ministru) ieteikuma. Valsts pilnvarnieki darbojas saskaņā ar Komerclikumu, likumu "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās" un Fonda statūtiem.

44.

 

45.

 

46.

 

 

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 8. pantu.

Pilsonības likuma izpildes komisija

Svītrot 8. pantu.

Tieslietu ministrija

Izslēgt 8. pantu.

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

 

(2) Fondā ir pieci valsts pilnvarnieki, kuri pārstāv Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

9.pants. Fonda padome

(1) Fonda padome ir Ministru kabineta iecelta institūcija, kas saskaņā ar Fonda statūtiem pārrauga Fonda valdes darbību.

47.

 

 

 

48.

 

 

 

 

 

Pilsonības likuma izpildes komisija

Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Fonda Padomi izveido Ministru kabinets saskaņā ar šo likumu un Fonda Nolikumu.”

Tieslietu ministrija

Izteikt 9. pantu sekojošā redakcijā:

“9. pants. Konsultatīvā padome

(1)Konsultatīvā padome ir tieslietu ministra izveidota un Sabiedrības integrācijas padomes akceptēta Fonda konsultatīva institūcija, kas nolikumā noteiktajā kārtībā izvērtē projektu pieteikumus un uzdod direktoram noslēgt līgumus par projektu finansēšanu.

(2)Konsultatīvās padomes sastāvā ir deviņpadsmit locekļi: Valsts Prezidentes kancelejas pārstāvis, pa vienam pārstāvim no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Nevalstisko organizāciju centra, nevalstiskās organizācijas pārstāvis, Valsts cilvēktiesību biroja pārstāvis,nevalstisko organizāciju pārstāvis, nacionālo kultūras biedrību pārstāvji (2), invalīdu biedrības pārstāvis, Jaunatnes organizāciju asociācijas pārstāvis, trīs lielāko reliģisko konfesiju pārstāvji (pareizticīgo, katoļu un luterāņu), bez balss tiesībām Fonda direktors un atbildīgā amatpersona.

(3)Konsultatīvās padomes locekļu pilnvaru laiks ir ne vairāk kā trīs gadi.

(4)Konsultatīvās padomes darbu vada priekšsēdētājs, kas tiek ievēlēts no padomes sastāva. Priekšsēdētājs tiek ievēlēts aizklātā balsojumā. Balsojumā ir jāpiedalās visiem padomes locekļiem un, lai kandidatūru apstiprinātu, tai ir jāsaņem ne mazāk kā 5/6 padomes locekļu balsis.

(5)Konsultatīvās padomes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos.

(6)Atsevišķu jautājumu sagatavošanai, Konsultatīvā padome var izveidot apakškomitejas, kuru darbā ar padomdevēja tiesībām var tikt pieaicināti eksperti, tai skaitā no ārvalstīm.

(7)Lēmumu par apakškomitejas izveidošanu pieņem Fonda konsultatīvā padome pēc padomes priekšsēdētāja vai Fonda direktora ierosinājuma, atklāti balsojot. Lēmumam par apakškomitejas izveidošanu ir jāsaņem ne mazāk kā puse no konsultatīvās padomes balsīm”.

Atbalstīt

 

 

 

Neatblastīt

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Fonda padomes sastāvā ir septiņi locekļi: pa vienam pārstāvim no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Nevalstisko organizāciju centra.

49.

 

 

 

 

 

 

50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts J. Vidiņš

Izteikt 9. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“1) Fonda padome ir Ministru kabineta iecelta institūcija, kas saskaņā ar fonda statūtiem vada fondu.”

 

 

Pilsonības likuma izpildes komisija

Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Fonda Padomi veido: Izglītības un zinātnes ministrs, Kultūras ministrs, Labklājības ministrs, Tieslietu ministrs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, (Valsts prezidenta kancelejas pārstāvis), pa vienam pašvaldību deleģētam pārstāvim no Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Latgales, piecu nevalstisko organizāciju pārstāvji (vadītāji). Fonda Padomi un tās priekšsēdi atbilstoši Fonda Nolikumam apstiprina Ministru kabinets.”

Deputāts J. Vidiņš

Izteikt 9. panta otrās daļas tekstu šādā redakcijā:

“Fonda padomes sastāvā ir 16 locekļi un to veido pēc amata: izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, tieslietu ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Valsts prezidenta kancelejas pārstāvis, pa vienam no Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Latgales, piecu nevalstisko organizāciju vadītāji. Fonda padomi un tās priekšsēdātāju apstiprina Ministru kabinets.”

Daļēji atbalstīt (izteikt Komisijas redakcijā, 56.priekšlikums)

Daļēji atbalstīt (izteikt Komisijas redakcijā, 56.priekšlikums)

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt (izteikt Komisijas redakcijā, 56.priekšlikums)

 

(3) Fonda padomes izveidošanas kārtību un darbību regulē Fonda statūti.

52.

 

 

 

 

 

 

53.

 

 

 

 

Deputāts J. Vidiņš

Izteikt 9. panta trešo daļu šādā redakcijā: “Fonda padomes izveidošanas un locekļu nomaiņas kārtību, kā arī padomes darbību regulē Fonda statūti.”

 

 

Pilsonības likuma izpildes komisija

Izteikt 9.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Fonda Padomes sastāva izveidošanas un sastāva nomaiņas kārtību, kā arī Padomes darbību nosaka Fonda Nolikums.“

 

Daļēji atbalstīt (izteikt Komisijas redakcijā, 56.priekšlikums)

Daļēji atbalstīt (izteikt Komisijas redakcijā, 56.priekšlikums)

 

(4) Fonda padomes darbu vada Ministru kabineta iecelts priekšsēdētājs.

54.

 

 

 

 

 

 

Pilsonības likuma izpildes komisija

Izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Fonda Padomes darbu vada Ministru kabineta iecelts Fonda Padomes priekšsēdis.”

 

Daļēji atbalstīt (izteikt Komisijas redakcijā, 56.priekšlikums)

 

 

 

 

 

 

(5) Fonda padome izveido apakškomitejas atbilstoši šā likuma 11. panta prasībām.

55.

 

 

 

 

56.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

Pilsonības likuma izpildes komisija

Papildināt 9.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Fonda Padomes locekļi par savu darbu Fonda Padomē atalgojumu nesaņem.”

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 9. kā 8.pantu šādā redakcijā:

“8.pants. Fonda padome

(1) Fonda padomes sastāvā ir 15 locekļi. Tajā tiek iekļauti pa vienam pārstāvim no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, pieci Latvijas Pašvaldību savienības deleģēti pārstāvji un pieci nevalstisko organizāciju pārstāvji.

(2) Ministru kabinets apstiprina Fonda padomes locekļu sastāvu un no Fonda padomes locekļu vidus ieceļ Fonda padomes priekšsēdētāju.

(3) Fonda padomes priekšsēdētājs vada padomes darbu.

(4) Fonda padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi. Fonda padomes locekļu iecelšanas un atcelšanas kārtību nosaka Fonda nolikums.”

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 9.pantu šādā redakcijā:

“9. Fonda padomes sēdes un lēmumu pieņemšana

(1) Fonda padomes sēdes sasauc Fonda padomes priekšsēdētājs.

(2) Fonda padomes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

(3) Fonda padomes sēdes tiek protokolētas. Fonda padomes sēžu protokolus paraksta Fonda padomes priekšsēdētājs.

(4) Fonda padome lēmumus pieņem ar absolūto balsu vairākumu no kopējā padomes locekļu skaita.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

8.pants. Fonda padome

(1) Fonda padomes sastāvā ir 15 locekļi. Tajā tiek iekļauti pa vienam pārstāvim no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, pieci Latvijas Pašvaldību savienības deleģēti pārstāvji un pieci nevalstisko organizāciju pārstāvji.

(2) Ministru kabinets apstiprina Fonda padomes locekļu sastāvu un no Fonda padomes locekļu vidus ieceļ Fonda padomes priekšsēdētāju.

(3) Fonda padomes priekšsēdētājs vada padomes darbu.

(4) Fonda padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi. Fonda padomes locekļu iecelšanas un atcelšanas kārtību nosaka Fonda nolikums.

 

9. Fonda padomes sēdes un lēmumu pieņemšana

(1) Fonda padomes sēdes sasauc Fonda padomes priekšsēdētājs.

(2) Fonda padomes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

(3) Fonda padomes sēdes tiek protokolētas. Fonda padomes sēžu protokolus paraksta Fonda padomes priekšsēdētājs.

(4) Fonda padome lēmumus pieņem ar absolūto balsu vairākumu no kopējā padomes locekļu skaita.

10.pants. Fonda valde

Fonda valde ir izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Fondu, kā arī rīkojas ar Fonda mantu un naudas līdzekļiem saskaņā ar likumiem, Fonda statūtiem un akcionāru sapulces (valsts pilnvarnieku) lēmumiem.

58.

 

 

 

59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.

Tieslietu ministrija

Izslēgt 10. pantu.

 

 

Deputāts J. Vidiņš

Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Fonda sekretariāts

Fonda sekretariāts ir izpildinstitūcija, kura saskaņā ar Fonda statūtiem pilda Fonda padomes uzdevumus Fonda darbības nodrošināšanai. Sekretariātu vada fonda izpilddirektors, kuru saskaņā ar fonda statūtiem ieceļ Fonda padome un apstiprina Ministru prezidents”.

Pilsonības likuma izpildes komisija

Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Fonda sekretariāts.

Fonda sekretariāts ir izpildinstitūcija, kas saskaņā ar Fonda Nolikumu pilda Fonda Padomes uzdevumus Fonda darbības nodrošināšanai. Sekretariātu vada fonda izpilddirektors, kuru saskaņā ar fonda Nolikumu ieceļ Fonda Padome (vai apstiprina Ministru prezidents)”.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Fonda sekretariāts

(1) Fonda sekretariāts nodrošina Fonda padomes darbu un saskaņā ar Fonda nolikumu pilda Fonda padomes un tās priekšsēdētāja norādījumus.

(2) Sekretariātu vada direktors, kuru amatā apstiprina Fonda padome.”

 

 

 

 

 

Neatbalstīt (izteikt Komisijas redakcijā, 61.priekšlikums)

 

Daļēji atbalstīt (izteikt Komisijas redakcijā, 61. priekšli-kums)

 

 

Daļēji atbalstīt (izteikt Komisijas redakcijā, 61. priekšli-kums)

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.pants. Fonda sekretariāts

(1) Fonda sekretariāts nodrošina Fonda padomes darbu un saskaņā ar Fonda nolikumu pilda Fonda padomes un tās priekšsēdētāja norādījumus.

(2) Sekretariātu vada direktors, kuru amatā apstiprina Fonda padome.

 

11.pants. Apakškomitejas

(1) Apakškomiteja ir Fonda padomes izveidota konsultatīva institūcija, kas izvērtē un iesaka Fonda valdei finansējamos projektus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)Fondā ir šādas apakškomitejas:

1) Pilsoniskās līdzdalības apakškomiteja;

2) Sociālās integrācijas apakškomiteja;

3) Reģionālās integrācijas apakškomiteja;

4) Kultūras apakškomiteja;

5) Izglītības apakškomiteja;

6)Valodas apakškomiteja;

7)Sabiedrības saziņas un pētniecības apakškomiteja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Apakškomitejas sastāvā ir vismaz pieci locekļi, no kuriem vismaz viens pārstāv valsts institūciju, kuras kompetencē ir attiecīgās apakškomitejas pārziņā esošie jautājumi. Apakškomitejas locekļus izraugās Fonda padome konkursa kārtībā.

(4) Apakškomite jas darbu vada priekšsēdētājs. Priekšsēdētāju ievēlē attiecīgā apakškomiteja no tās locekļu vidus.

(5) Apakškomitejas locekļu pilnvaru laiks ir divi gadi.

(6) Apakškomiteja darbojas, pamatojoties uz Fonda padomes apstiprinātu nolikumu.

62.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.

 

 

64.

 

 

 

 

65.

 

66.

 

 

67.

 

 

 

68.

 

 

69.

 

 

 

70.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.

Tieslietu ministrija

Izteikt 11. pantu sekojošā redakcijā:

“11. pants. Apakškomitejas

(1) Apakškomitejas sastāvā ir jābūt vismaz pieciem locekļiem, kurus izvēlās Fonda konsultatīvā padome. Vismaz vienam no apakškomitejas locekļiem ir jāpārstāv attiecīgās nozares ministrija, kuras kompetencē ir jautājums, kādēļ izveidota apakškomiteja.

(2)Apakškomitejas darbu vada priekšsēdētājs, kas tiek ievēlēts aizklātā balsojumā no apakškomitejas sastāva.

(3)Apakškomitejas pilnvaru laiks nedrīkst pārsniegt Konsultatīvās padomes pilnvaru laiku.

(4)Apakškomiteja darbojas uz Fonda nolikuma pamata”.

Pilsonības likuma izpildes komisija

Visā 11. pantā aizstāt vārdu “apakškomitejas” ar vārdu “komitejas”

Pilsonības likuma izpildes komisija

Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Komitejas izveido atbilstoši Fonda Nolikumam. Komitejas sagatavo iesniegtos projektus izvērtēšanai un atbalstam Fonda Padomē.”

Deputāts J. Vidiņš

Aizstāt 11. panta pirmajā daļā vārdu “valdei” ar vārdu “padomei”.

Deputāts J. Vidiņš

Svītrot 11. panta otrās daļas 7. punktā vārdus “un pētniecības apakškomiteja”.

Pilsonības likuma izpildes komisija

Svītrot 11. panta otrās daļas 7. punktā vārdus “un pētniecības apakškomiteja”.

Deputāts J. Vidiņš

Papildināt 11. panta otro daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8) pētniecības apakškomiteja”.

Pilsonības likuma izpildes komisija

Papildināt 11.panta otro daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) pētniecības komiteja”.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

“11.pants. Fonda komitejas

(1) Fonda komitejas izvērtē iesniegtos sabiedrības integrācijas projektus un saskaņā ar Fonda nolikumu sagatavo tos izskatīšanai Fonda padomē.

(2) Fondā ir šādas pastāvīgās komitejas:

1) Pilsoniskās līdzdalības komiteja;

2) Sociālās integrācijas komiteja;

3) Reģionālās integrācijas komiteja;

4) Kultūras komiteja;

5) Izglītības komiteja;

6) Valodas komiteja;

7) Sabiedrības saziņas komiteja;

8) Pētniecības komiteja.

(3) Fonda padome var izveidot arī citas komitejas.

(4) Katras komitejas sastāvā ir vismaz pieci locekļi, no kuriem vismaz viens pārstāv valsts institūciju, kuras kompetencē ir attiecīgās komitejas pārziņā esošie jautājumi. Komitejas locekļus ieceļ Fonda padome.

(5) Komitejas darbu vada tās priekšsēdētājs. Priekšsēdētāju ievēlē attiecīgā komiteja no tās locekļu vidus.

(6) Komitejas locekļu pilnvaru laiks ir divi gadi.

(7) Komiteja darbojas, pamatojoties uz Fonda padomes apstiprinātu nolikumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt likumu ar 12. pantu šādā redakcijā:

“12.pants. Grāmatvedības uzskaite

(1) Fonds kārto grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iesniedz pārskatu par finansu līdzekļu izlietojumu atbilstoši šā likuma, likuma “Par grāmatvedību” un citu normatīvo aktu prasībām.

(2) Noslēdzot saimniecisko gadu, Fonds sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai informētu sabiedrību par Fonda līdzekļu izlietojumu atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem.”

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt likumu ar 13.pantu šādā redakcijā:

“13.pants. Fonda iekšējā revīzija

Fonda iekšējās revīzijas kārtību nosaka Fonda nolikums.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

Daļēji atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.pants. Fonda komitejas

(1) Fonda komitejas izvērtē iesniegtos sabiedrības integrācijas projektus un saskaņā ar Fonda nolikumu sagatavo tos izskatīšanai Fonda padomē.

(2) Fondā ir šādas pastāvīgās komitejas:

1) Pilsoniskās līdzdalības komiteja;

2) Sociālās integrācijas komiteja;

3) Reģionālās integrācijas komiteja;

4) Kultūras komiteja;

5) Izglītības komiteja;

6) Valodas komiteja;

7) Sabiedrības saziņas komiteja;

8) Pētniecības komiteja.

(3) Fonda padome var izveidot arī citas komitejas.

(4) Katras komitejas sastāvā ir vismaz pieci locekļi, no kuriem vismaz viens pārstāv valsts institūciju, kuras kompetencē ir attiecīgās komitejas pārziņā esošie jautājumi. Komitejas locekļus ieceļ Fonda padome.

(5) Komitejas darbu vada tās priekšsēdētājs. Priekšsēdētāju ievēlē attiecīgā komiteja no tās locekļu vidus.

(6) Komitejas locekļu pilnvaru laiks ir divi gadi.

(7) Komiteja darbojas, pamatojoties uz Fonda padomes apstiprinātu nolikumu.

 

 

12.pants. Grāmatvedības

uzskaite

(1) Fonds kārto grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iesniedz pārskatu par finansu līdzekļu izlietojumu atbilstoši šā likuma, likuma “Par grāmatvedību” un citu normatīvo aktu prasībām.

(2) Noslēdzot saimniecisko gadu, Fonds sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai informētu sabiedrību par Fonda līdzekļu izlietojumu atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem.

 

13.pants. Fonda iekšējā revīzija

Fonda iekšējās revīzijas kārtību nosaka Fonda nolikums.

Pārejas noteikumi

1. Likums stājas spēkā 2001. gada 1.februārī.

2. Ministru kabinets līdz 2001. gada

1. aprīlim apstiprina Fonda statūtus un izveido Fonda padomi.

73.

 

 

 

 

 

 

74.

 

 

 

 

 

 

75.

 

 

 

 

 

 

76.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrija

Izteikt Pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Likums stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā.

2. Ministru kabinets līdz 2001. gada

1. septembrim apstiprina Fonda nolikumu.”

 

Deputāts J. Vidiņš

Pārejas noteikumu 1. un 2. punktā noteikt kopēju datumu 2001. gada 1. jūliju.

 

 

 

 

Pilsonības likuma izpildes komisija

Izteikt Pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Likums stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā.

2. Ministru kabinets līdz 2001. gada

1. septembrim apstiprina Fonda Nolikumu.”

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt pārejas noteikumu šādā redakcijā:

Pārejas noteikums

Ministru kabinets divu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās apstiprina Fonda nolikumu, Fonda padomes locekļu sastāvu, kā arī ieceļ Fonda padomes priekšsēdētāju.

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt (precizētā Komisijas redakcijā, 76.priekšlikums)

Daļēji atbalstīt (precizētā Komisijas redakcijā, 76.priekšlikums)

Daļēji atbalstīt (precizētā Komisijas redakcijā, 76.priekšlikums)

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikums

Ministru kabinets divu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās apstiprina Fonda nolikumu, Fonda padomes locekļu sastāvu, kā arī ieceļ Fonda padomes priekšsēdētāju.