Likumprojekts

Likumprojekts

Sabiedrības integrācijas fonda likums

1.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka Sabiedrības integrācijas fonda izveidošanas un tā līdzekļu uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.

2.pants. Sabiedrības integrācijas fonds

(1) Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – Fonds) ir valsts akciju sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, Komerclikumu, Civillikumu, citiem normatīvajiem aktiem un Fonda statūtiem. Fonda statūtus apstiprina Ministru kabinets.

(2) Lēmumu par Fonda dibināšanu pieņem Ministru kabinets un nosaka tā pamatkapitālu – 25000 latu. Pamatkapitāls ieguldāms ne vēlāk kā gada laikā no Fonda reģistrācijas dienas.

(3) Fonds ir juridiska persona, un tam ir savs zīmogs.

(4) Fonds atrodas Tieslietu ministrijas pārziņā.

3.pants. Fonda mērķis un uzdevumi

(1) Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajai valsts programmai "Sabiedrības integrācija Latvijā".

(2) Fondam ir šādi uzdevumi:

1) nodrošināt savas darbības atklātumu;

2) izstrādāt un virzīt priekšlikumus par nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem sabiedrības integrācijas programmu īstenošanai;

3) izsludināt projektu konkursus Fonda finansējuma saņemšanai, kā arī izstrādāt projektu pieteikšanas kārtību un projektu sagatavošanas un atlases kritērijus;

4) izstrādāt kritērijus un vadlīnijas Fonda finansējamo projektu izvērtēšanai un Fonda līdzekļu sadalījumam, noteikt prioritātes un saskaņot tās ar Sabiedrības integrācijas padomi;

5) pēc finansējuma piešķiršanas publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" finansēto projektu sarakstus un finansējuma summas;

6) veidot Fondā iesniegto projektu datu bāzi, saņemt un analizēt informāciju par finansējamiem projektiem;

7) likumos noteiktajā kārtībā atbildēt par Fonda līdzekļu efektīvu apsaimniekošanu;

8) sagatavot gadskārtējo publisko pārskatu par savu darbību;

9) sniegt Sabiedrības integrācijas padomei pārskatu par paveikto;

10) pārraudzīt Fonda piešķirto līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu.

4.pants. Fonda tiesības

(1) Fondam ir šādas tiesības:

1) saņemt finansējumu no valsts budžeta;

2) saņemt ziedojumus un dāvinājumus naudas līdzekļu un mantas veidā un izmantot tos Fonda statūtos deklarētajiem mērķiem;

3) saņemt bez maksas no citām valsts institūcijām savas darbības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju.

(2) Juridisko un fizisko personu, kā arī citu valstu un starptautisko organizāciju ziedojumus Fonds izlieto tikai ziedotāja norādītajiem mērķiem. Ja ziedotājs nav norādījis ziedojuma mērķi, ziedojums tiek izlietots šā likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā.

5.pants. Fonda līdzekļi un tā darbības finansēšana

(1) Fonda līdzekļi tiek izlietoti šajā likumā noteiktajam Fonda mērķim un uzdevumiem, kā arī Fonda darbības nodrošināšanai.

 1. Fonda līdzekļus veido:

 1. valsts budžeta līdzekļi;
 2. fizisko un juridisko personu dāvinājumi un ziedojumi;
 3. līdzekļi, ko ārvalstu fiziskās un juridiskās personas piešķir Fondam.

 1. Visi Fonda finansu līdzekļi tiek glabāti Valsts kasē.

6.pants. Fonda līdzekļu sadales kārtība

Fonda līdzekļi tiek ieguldīti pamatkapitālā, kā arī sadalīti atbilstoši Fonda mērķiem un uzdevumiem statūtos noteiktajā kārtībā.

7.pants. Fonda pārvaldes institūcijas

Fondu pārvalda akcionāru sapulce (valsts pilnvarnieki), Fonda padome un valde.

8.pants. Akcionāru sapulce (valsts pilnvarnieki)

(1) Akcionāru sapulces funkcijas pilda valsts pilnvarnieki, kurus ieceļ un atbrīvo no amata Ministru kabinets pēc Sabiedrības integrācijas padomes locekļu (ministru) ieteikuma. Valsts pilnvarnieki darbojas saskaņā ar Komerclikumu, likumu "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās" un Fonda statūtiem.

(2) Fondā ir pieci valsts pilnvarnieki, kuri pārstāv Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

9.pants. Fonda padome

(1) Fonda padome ir Ministru kabineta iecelta institūcija, kas saskaņā ar Fonda statūtiem pārrauga Fonda valdes darbību.

(2) Fonda padomes sastāvā ir septiņi locekļi: pa vienam pārstāvim no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Nevalstisko organizāciju centra.

(3) Fonda padomes izveidošanas kārtību un darbību regulē Fonda statūti.

(4) Fonda padomes darbu vada Ministru kabineta iecelts priekšsēdētājs.

(5) Fonda padome izveido apakškomitejas atbilstoši šā likuma 11.panta prasībām.

10.pants. Fonda valde

Fonda valde ir izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Fondu, kā arī rīkojas ar Fonda mantu un naudas līdzekļiem saskaņā ar likumiem, Fonda statūtiem un akcionāru sapulces (valsts pilnvarnieku) lēmumiem.

11.pants. Apakškomitejas

(1) Apakškomiteja ir Fonda padomes izveidota konsultatīva institūcija, kas izvērtē un iesaka Fonda valdei finansējamos projektus.

 1. Fondā ir šādas apakškomitejas:

1) Pilsoniskās līdzdalības apakškomiteja;

  1. Sociālās integrācijas apakškomiteja;
  2. Reģionālās integrācijas apakškomiteja;
  3. Kultūras apakškomiteja;
  4. Izglītības apakškomiteja;
  5. Valodas apakškomiteja;
  6. Sabiedrības saziņas un pētniecības apakškomiteja.

(3) Apakškomitejas sastāvā ir vismaz pieci locekļi, no kuriem vismaz viens pārstāv valsts institūciju, kuras kompetencē ir attiecīgās apakškomitejas pārziņā esošie jautājumi. Apakškomitejas locekļus izraugās Fonda padome konkursa kārtībā.

(4) Apakškomitejas darbu vada priekšsēdētājs. Priekšsēdētāju ievēlē attiecīgā apakškomiteja no tās locekļu vidus.

  1. Apakškomitejas locekļu pilnvaru laiks ir divi gadi.
  2. Apakškomiteja darbojas, pamatojoties uz Fonda padomes apstiprinātu nolikumu.

Pārejas noteikumi

1. Likums stājas spēkā 2001.gada 1.februārī.

2. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.aprīlim apstiprina Fonda statūtus un izveido Fonda padomi.

 

 

 

 

 

 

 

Likuma projekta

“Sabiedrības integrācijas fonds”

anotācija

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ minētais likums ir vajadzīgs?

Minētais likums ir ir vajadzīgs, lai piesaistītu un novirzītu juridisko un fizisko personu, kā arī ārvalstu donoru finansu līdzekļus Ministru kabineta apstiprinātās valsts programmas “Sabiedrības integrācija Latvijā” īstenošanai.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

a) tautsaimniecības konkurētspēju;

b) eksporta attīstību;

c) nodarbinātību;

d) investīciju pieplūdi;

e) uzņēmējdarbību;

f) vidi.

 

a) likumprojekts šo jomu neskar;

b) likumprojekts šo jomu neskar;

c) tiks radītas jaunas darba vietas;

d) Fonds piesaistīs ārvalstu investīcijas;

e) veicinot pilsoniskās sabiedrības drošību, prognozējamību un stabilitāti, tiks sekmēta uzņēmējdarbība;

f) likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

a)vai valsts budžetā prognozējami neparedzētti izdevumi;

b) samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;

c) nākamos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.

a)2001.gadā būs nepieciešami naudas līdzekļi pamatkapitāla ieguldīšanai – Ls 25000 (ja tiek pieņemts lēmums pamatkapitālu ieguldīt pilnībā ar naudas līdzekļiem) ; pilnvarnieku un citu darbinieku atalgojumam, t.sk. sociālās apdrošināšanas maksājumiem – Ls 48452; darba apstākļu nodrošinājumam 4 darbiniekiem – 3400; telpu noma (9 mēn.) – Ls 4460,40; darba vietu iekārtošana – Ls 1550; biroja tehnika (3 datori un programmas) – Ls 4650, telpu remonts – Ls 7200, reģistrācijas izdevumi Uzņēmumu reģistrā – (valsts nodeva un publikācijas izdevumi) - Ls 267,70 , kopā – Ls 94980,1.

b) Sākot ar 2002.gadu, kad Fonds būs izvērsis savu darbību, samazināsies nepieciešamā valsts budžeta daļa gan pamatkapitālā (49% no Fonda akcijām paredzēts atsavināt citiem iespējamajiem Fonda akcionāriem) gan arī Fonda darbības nodrošināšanai (plānots, ka lielāko daļu no Fonda līdzekļiem veidos ārvalstu donoru, kā arī citu fizisko un juridisko personu ziedojumi).

c) Prognozējama budžeta ienākumu palielināšanās ar ārvalstu investīciju piesaisti.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Būs nepieciešami grozījumi Tieslietu ministrijas nolikumā, paredzot tajā Tieslietu ministrijas uzdevumus sabiedrības integrācijas jomā, kā arī to, ka Sabiedrības integrācijas fonds atrodas Tieslietu ministrijas pārziņā.

5. Vai likuma projekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

a) atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību;

b) atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozare;

c) atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;

d)atbilstību citām Latvijas Republikas saistībām.

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

a) kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses- vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;

b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses- kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.

a) Ministru kabinets apstiprinās Sabiedrības integrācijas fonda statūtus un iecels valsts pilnvarniekus Fondā. Atbildīgā institūcija par likuma izpildi – Tieslietu ministrija, kuras nolikumā tiks izdarīti grozījumi, paredzot Tieslietu ministrijas uzdevumus sabiedrības integrācijas jomā.

b) likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

 

 

Tieslietu ministre I.Labucka

 

 

 

 

 

S.Rāgs

7333182