Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā «Par aizsardzību pret subsidēto importu» » (reģ. nr. 738) otrajam lasījumam (steidzams)

11.05.2000. pieņemtā likuma redakcija (spēkā no 01.01.2000.)

Pirmā lasījuma redakcija

(dok. nr. 2500)

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

Par aizsardzību pret subsidēto importu

Grozījumi likumā “Par aizsardzību pret subsidēto importu”

     

Grozījumi likumā “Par aizsardzību

pret subsidēto importu”

 

Izdarīt likumā “Par aizsardzību pret subsidēto importu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 12.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par aizsardzību pret subsidēto importu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 12.nr.) šādus grozījumus:

10.pants. Iesnieguma saturs

Iesniegumā ietverama šāda informācija:

1) iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa numurs vai - ja iesniedzējs ir juridiskā persona - nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs, kā arī visu citu zināmo attiecīgo ražotāju nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs un tālruņa numurs;

2) rakstveida iesnieguma atbalsta apliecinājums, ko sniedz katrs

vietējais ražotājs, kurš atbalsta šo iesniegumu;

3) līdzīgās preces kopējais apjoms un vērtība, kā arī iesniedzēja un

katra attiecīgā ražotāja ražotās līdzīgās preces apjoms un vērtība;

         

4) pilnīgs subsidētās preces apraksts, arī preces kods saskaņā ar Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu, preces tehniskais apraksts un izmantošana;

5) subsidētās preces eksportētājvalsts;

6) katra zināmā eksportētāja, ārvalstu ražotāja un importētāja

identitātes dati;

7) pierādījumi par subsīdijas esamību, tās veidu un, ja iespējams, apmēru;

8) informācija par izmaiņām subsidētā importa apjomā, šā importa ietekmi uz līdzīgās preces cenu iekšējā tirgū un šā importa turpmāko ietekmi uz vietējo ražošanu, ko pierāda attiecīgie vietējās ražošanas stāvokli noteicošie faktori un rādītāji.

 

1.

(Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns)

Papildināt 10.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja šā panta pirmajā daļā norādītā informācija nav pieejama, iesnieguma iesniedzējs norāda informācijas nesniegšanas iemeslus. Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs izvērtē, vai iesniegumā norādītās informācijas apjoms ir pietiekams pārbaudes uzsākšanai un, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju saskaņā ar likuma "Par iekšējā tirgus aizsardzību" 3.panta piektās daļas noteikumiem."

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt, redakcio-nāli preci-zējot. Attiecīgi mainīt turpmāko likumpro-jekta pantu numerā-ciju.

 

 

1. 10.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētā informācija nav pieejama, iesnieguma iesniedzējs norāda informācijas nesniegšanas iemeslus. Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs izvērtē, vai iesniegumā norādītās informācijas apjoms ir pietiekams pārbaudes uzsākšanai, un, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju saskaņā ar likuma “Par iekšējā tirgus aizsardzību” 3.panta piektās daļas noteikumiem.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

13.pants. Lēmums par pārbaudes sākšanu

----------------------------------------

(5) Pārbaude notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentē zaudējumu noteikšanu, cēloniskās saiknes starp subsidēto importu un zaudējumiem konstatēšanu, pārbaudes veikšanu ārvalstīs un kompensācijas maksājumu pārskatīšanas kārtību.

 

1. Izslēgt 13.panta piektajā daļā vārdus “un kompensācijas maksājumu pārskatīšanas kārtību”.

     

 

 

2. Izslēgt 13.panta piektajā daļā vārdus “un kompensācijas maksājumu pārskatīšanas kārtību”.

31.pants. Cenu labojumu pieņemšana

Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ierosina vai pieņem no eksportētājvalsts vai eksportētāja piedāvātos cenu labojumus, ja tas ir pieņēmis apstiprinošu iepriekšēju lēmumu par kompensējamās subsīdijas esamību un vietējo ražotāju zaudējumiem.

2. Papildināt 31.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja pieņemts lēmums par cenu labojumu pieņemšanu, Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs apstiprina cenu labojumu pavadzīmi, kuru attiecīgais eksportētājs uzrāda muitas iestādēm, deklarējot pārbaudāmās preces brīvam apgrozījumam.

(3) Ja cenu labojumu pavadzīme nav uzrādīta, pieprasāms galvojuma dokuments vai iekasējams attiecīgais kompensācijas maksājums.”

   

 

 

 

Redakcio-nāli precizēts.

3. 31.pantā:

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja pieņemts lēmums par cenu labojumu pieņemšanu, Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs apstiprina cenu labojumu pavadzīmi, ko attiecīgais eksportētājs uzrāda muitas iestādēm, deklarējot pārbaudāmās preces brīvam apgrozījumam.

(3) Ja cenu labojumu pavadzīme netiek uzrādīta, pieprasāms galvojuma dokuments vai iekasējams attiecīgais kompensācijas maksājums.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

36.pants. Kompensācijas maksājumu piemērošanas kārtība un valsts interešu izvērtēšana

---------------------------------------

(3) Ministru kabinets pieņem lēmumu par kompensācijas maksājumu piemērošanu, pamatojoties uz Valsts iekšējā tirgus aizsardzības biroja sniegto informāciju, un nosaka kompensācijas maksājumu piemērošanas un iekasēšanas kārtību.

 

 

3. Izteikt 36.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets pieņem lēmumu par kompensācijas maksājumu piemērošanu, pamatojoties uz Valsts iekšējā tirgus aizsardzības biroja sniegto informāciju. Kompensācijas maksājumus iekasē vispārējā kārtībā kā muitas maksājumus.”

     

 

4. Izteikt 36.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets pieņem lēmumu par kompensācijas maksājumu piemērošanu, pamatojoties uz Valsts iekšējā tirgus aizsardzības biroja sniegto informāciju. Kompensācijas maksājumus iekasē vispārējā kārtībā kā muitas maksājumus.”

38.pants. Pagaidu pasākumu rezultātā noteikto maksājumu iekasēšana

(1) Ja ir veikti pagaidu pasākumi un pieņemts galīgais lēmums par kompensējamo subsīdiju un zaudējumiem, Ministru kabinets neatkarīgi no tā, vai tiek piemēroti kompensācijas maksājumi, izlemj, kāds pagaidu pasākumu rezultātā noteikto maksājumu apmērs tiks iekasēts. Pagaidu maksājumu iekasēšanas nolūkos uzskatāms, ka zaudējumi neietver kādas ražošanas

nozares izveidošanās būtisku kavēšanu un zaudējumu draudus, izņemot gadījumus, kad tiek konstatēts, ka, neveicot pagaidu pasākumus, subsidētā importa ietekme varētu radīt zaudējumus.

(2) Ja kompensācijas maksājums ir lielāks par pagaidu pasākumu veikšanas laikā noteikto maksājumu, starpība netiek iekasēta. Ja kompensācijas maksājums ir mazāks par pagaidu pasākumu veikšanas laikā noteikto maksājumu, tas tiek pārrēķināts un starpība Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek atmaksāta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izslēgt 38.panta otrajā daļā vārdus “un starpība Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek atmaksāta”.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izslēgt 38.panta otrajā daļā vārdus “un starpība Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek atmaksāta”.

(3) Ja tiek pieņemts lēmums par zaudējumu draudiem vai kādas ražošanas nozares izveidošanās būtisku kavēšanu (bet zaudējumi vēl nav radušies), kompensācijas maksājumu var piemērot tikai ar dienu, kad pieņemts šāds lēmums, izņemot šā panta pirmajā daļā noteiktos gadījumus. Galvojums, kas

sniegts pagaidu pasākumu veikšanas laikā, tiek atzīts par spēkā neesošu.

(4) Ja lēmums par kompensācijas maksājumu piemērošanu ir negatīvs, pagaidu pasākumi netiek apstiprināti un galvojums, kas iesniegts pagaidu pasākumu laikā, tiek atzīts par spēkā neesošu.

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 38.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde anulē attiecīgo pagaidu pasākumu laikā iesniegto galvojumu, ja tā ir saņēmusi biroja paziņojumu par šī galvojuma anulēšanu saskaņā ar šā panta trešo un ceturto daļu.”

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcio-nāli precizēts.

 

 

 

 

 

6. Papildināt 38.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde anulē attiecīgo pagaidu pasākumu laikā iesniegto galvojumu, ja tā ir saņēmusi Valsts iekšējā tirgus aizsardzības biroja paziņojumu par šā galvojuma anulēšanu saskaņā ar šā panta trešo un ceturto daļu.”

45.pants. Kompensācijas maksājumu atmaksāšana

Iekasētos kompensācijas maksājumus importētājam atmaksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ja no importētāja saņemts iesniegums par atmaksāšanu un Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs konstatē, ka kompensējamās subsīdijas apmērs, uz kura pamata maksājumi izdarīti, likvidēts vai samazināts līdz līmenim, kas ir zemāks par spēkā esošā kompensācijas maksājuma līmeni.

 

 

6. 45.pantā vārdus “Ministru kabineta” aizstāt ar vārdiem “Muitas likumā”.

   

 

 

 

Redakcio-nāli precizēts.

 

 

 

7. Aizstāt 45.pantā vārdus “Ministru kabineta” ar vārdiem “Muitas likumā”.

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.