Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā “Par aizsardzību pret subsidēto importu”

 

Izdarīt likumā “Par aizsardzību pret subsidēto importu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 13.panta piektajā daļā vārdus “un kompensācijas maksājumu pārskatīšanas kārtību”.

2. Papildināt 31.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja pieņemts lēmums par cenu labojumu pieņemšanu, Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs apstiprina cenu labojumu pavadzīmi, kuru attiecīgais eksportētājs uzrāda muitas iestādēm, deklarējot pārbaudāmās preces brīvam apgrozījumam.

(3) Ja cenu labojumu pavadzīme nav uzrādīta, pieprasāms galvojuma dokuments vai iekasējams attiecīgais kompensācijas maksājums.”

3. Izteikt 36.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets pieņem lēmumu par kompensācijas maksājumu piemērošanu, pamatojoties uz Valsts iekšējā tirgus aizsardzības biroja sniegto informāciju. Kompensācijas maksājumus iekasē vispārējā kārtībā kā muitas maksājumus.”

4. Izslēgt 38.panta otrajā daļā vārdus “un starpība Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek atmaksāta”.

5. Papildināt 38.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde anulē attiecīgo pagaidu pasākumu laikā iesniegto galvojumu, ja tā ir saņēmusi biroja paziņojumu par šī galvojuma anulēšanu saskaņā ar šā panta trešo un ceturto daļu.

6. 45.pantā vārdus “Ministru kabineta” aizstāt ar vārdiem “Muitas likumā”.

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā

"Par aizsardzību pret subsidēto importu” “ anotācija

 

 

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

a) Pašreizējā situācija – jāpamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums,

b) Likumprojekta koncepcija – jāpaskaidro, kāpēc šis likums nepieciešams.

Likumprojekts skaidri nosaka kompensācijas maksājumu statusu, paredzot, ka tie ir muitas maksājumi, kas iekasējami vispārējā kārtībā, kā arī precizē vairākus likumā “Par aizsardzību pret subsidēto importu” detalizēti neatrunātus jautājumus. Līdz ar šī likumprojekta pieņemšanu tiks nodrošināta iekšējā tirgus aizsardzības likumdošanas savstarpējā atbilstība, kā arī atbilstība starptautiskajām tiesību normām.

 

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

a) Tautsaimniecības konkurētspēja,

b) eksporta attīstība,

c) nodarbinātība,

d) investīciju pieplūde,

e) vide, u.c.

 

Likumprojekts papildina likumu “Par aizsardzību pret subsidēto importu”, neatstājot nekādu ietekmi uz tautsaimniecības attīstību.

 

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

a) vai likums prasa valsts budžetā neparedzētus izdevumus,

b) vai likums samazinās vai palielinās valsts budžeta ienākumus,

c) vai likums nākamajos piecos gados samazinās vai palielinās budžeta ienākumus.

 

Likuma izpildei papildus finansu līdzekļi nav nepieciešami.

 

 

 

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

- kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus ir jāizdod un vai to projekti ir sagatavoti.

Nav nepieciešami grozījumi esošo tiesību normu sistēmā vai jaunu normatīvo aktu izstrāde.

 

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

a) atbilstība saistībām pret ES – no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību,

b) atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē, tiesību aktu nr.,

c) atbilstība saistībām pret Pasaules tirdzniecības organizāciju,

d) atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.

 

Likumprojekts atbilst EK Regulai Nr.2026/97 “Par aizsardzību pret subsidēto importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis” un ir saskaņā ar PTO normām.

 

 

 

 

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

a) kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas,

b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts viņu ierobežo.

 

Likumprojekts iekļausies likuma "Par aizsardzību pret subsidēto importu" noteiktajā kārtībā, kuras izpildi nodrošina Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs.