Iesniedz Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

 

Iesniedz Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Likumprojekts

 

Grozījumi Radio un televīzijas likumā

 

Izdarīt Radio un televīzijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr., 1996, 22.nr., 1997, 11., 23.nr., 1998, 24.nr.,1999, 5., 22., 24. nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Šis likums nosaka Latvijas Republikas jurisdikcijai pakļauto raidorganizāciju veidošanas, reģistrācijas, darbības un uzraudzības kārtību.”.

2. 2. pantā:

izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

“1) Apraide šā likuma izpratnē ir programmu veidošana (komplektēšana) un sākotnējā izplatīšana publiskai uztveršanai. Par apraidi ir uzskatāma arī programmu nodošana izplatīšanai starp uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), lai nodrošinātu to sākotnējo izplatīšanu publiskai uztveršanai. Par apraidi nav uzskatāma informācijas izplatīšana slēgtām, lokālām auditorijām viesnīcās, transportlīdzekļos un atsevišķās ēkās, kā arī programmu izplatīšana vairākās ēkās, ja patērētāju (kabeļu pieslēgumu) kopējais skaits nav lielāks par 25.’’;

papildināt 4. punkta 1. teikumu pēc vārda “veidošanu” ar vārdiem:

“, ir blakustiesību īpašnieks saskaņā ar Autortiesību likumu un raidorganizācijai, kurai neatkarīgais producents sniedz pakalpojumus, nepieder vairāk nekā 49% balss tiesību vai akciju kapitāla neatkarīgā producenta uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā).”;

izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

“10) raidorganizācija ir uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība, kam ir redaktoriska atbildība par programmu izkārtojumu šā likuma otrā panta 1. punkta izpratnē, kas veido programmas un veic programmu izplatīšanu vai nodod tās izplatīšanai trešajām personām, kā arī uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība, kas veic programmu retranslāciju. Raidorganizācijai ir jāsaņem Nacionālajā radio un televīzijas padomē attiecīgi apraides atļauja, retranslācijas atļauja vai speciāla atļauja (licence) kabeļtelevīzijas, kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai.”;

papildināt 15. punktu pēc vārda “personas” ar vārdiem “, kas nav iesaistīta apraides nodrošināšanā,”.

3. 2.1 pantā:

pirmajā daļā:

izteikt 1) punktu šādā redakcijā:

“Latvijā un Eiropas Savienības dalībvalstīs radītie audiovizuālie darbi;”;

aizstāt 2. punktā vārdus “otrās daļas” ar vārdiem “trešās daļas”;

aizstāt 3. punktā vārdus “trešās daļas” ar vārdiem “ceturtās daļas”;

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā panta 1. daļas 2. un 3. punkti tiks piemēroti ar nosacījumu, ka šajos punktos minētās trešās valstis nepiemēro diskriminējošus noteikumus attiecībā uz Latvijā un Eiropas Savienības dalībvalstīs veidotajiem audiovizuālajiem darbiem.”;

uzskatīt līdzšinējo otro, trešo, ceturto un piekto daļu attiecīgi par trešo, ceturto, piekto un sesto daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“4) Šā panta pirmās daļas 3. punktā noteiktie Eiropas audiovizuālie darbi ir tādi darbi, ko veidojuši producenti, kas reģistrēti (dzīvo) vienā vai vairākās Eiropas valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ne Eiropas konvencijas par pārrobežu televīziju dalībvalstis, bet ar kurām Latvija vai Eiropas Kopiena ir noslēgusi starptautiskus līgumus audiovizuālajā jomā, vai arī tādi darbi, ko šie producenti veidojuši sadarbībā ar Latvijā vai vienā vai vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētiem (dzīvojošiem) producentiem, ja šos darbus galvenokārt veidojuši autori un tehniskie darbinieki no vienas vai vairākām Eiropas Savienības vai Eiropas Konvencijas par pārrobežu televīziju dalībvalstīm.’’;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5)Par Eiropas audiovizuālajiem darbiem uzskatāmi arī tādi darbi, kas nav Eiropas audiovizuālie darbi šā panta pirmās daļas izpratnē, bet ir veidoti Latvijas vai Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu divpusēju kopprodukcijas līgumu ietvaros. Turklāt Latvijas vai Eiropas Savienības producenti sedz lielāko daļu no kopražojuma kopējām izmaksām un kopražojumu nekontrolē viens ārpus Latvijas vai Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijas reģistrēts (dzīvojošs) producents vai vairāki šādi producenti.”;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Par Eiropas audiovizuālajiem darbiem atbilstoši Latvijas vai Eiropas Savienības dalībvalstu producentu ieguldījuma proporcijai kopražojuma kopējās izmaksās atzīstami arī darbi, kuri nav Eiropas audiovizuālie darbi šā panta pirmās un piektās daļas izpratnē, bet kurus galvenokārt ir veidojuši autori un tehniskie darbinieki no Latvijas vai no vienas vai vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm.”.

4. Papildināt likumu ar jaunu 22 pantu šādā redakcijā:

“22 pants. Raidorganizācijas jurisdikcija

(1) Visas Latvijas Republikā dibinātās raidorganizācijas ir pakļautas Latvijas Republikas jurisdikcijai”.

(2) Tiks uzskatīts, ka raidorganizācija ir dibināta Latvijas Republikā, ja:

1) Latvijā atrodas tās galvenais birojs un redaktoriskie lēmumi par programmu izkārtojumu tiek pieņemti Latvijā;

2) Latvijā atrodas tās galvenais birojs un lielākā daļa darbinieku, kas ir iesaistīti apraides nodrošināšanā, tiek nodarbināti Latvijā, bet redaktoriskie lēmumi tiek pieņemti kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas konvencijas par pārrobežu televīziju dalībvalstīm;

3) Latvijā atrodas tās galvenais birojs, bet lielākā daļa darbinieku, kas ir iesaistīti apraides nodrošināšanā, ir nodarbināti gan Latvijā, gan kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas konvencijas par pārrobežu televīziju dalībvalstīm;

4) šī raidorganizācija pirmo reizi ir uzsākusi raidīšanu Latvijā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, bet ne Latvijā, ne arī kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas konvencijas par pārrobežu televīziju dalībvalstīm apraides nodrošināšanā nav nodarbināta lielākā daļa darbinieku, pie nosacījuma, ka tā saglabā stabilu un noteiktu saikni ar Latvijas ekonomiku;

5) Latvijā atrodas tās galvenais birojs un redaktoriskie lēmumi tiek pieņemti citā valstī vai arī Latvijā tiek pieņemti redaktoriskie lēmumi un šīs raidorganizācijas galvenais birojs atrodas citā valstī pie nosacījuma, ka lielākā daļa darbinieku, kuri ir iesaistīti apraides nodrošināšanā, ir nodarbināti Latvijā.

(3) Šā likuma noteikumi attiecas arī uz tādām raidorganizācijām, kurām nav piemērojami šī panta pirmās un otrās daļas noteikumi, vai kuras nav pakļautas kādas no Eiropas Savienības vai Eiropas konvencijas par pārrobežu televīziju dalībvalsts jurisdikcijai, ja:

1)tās izmanto Latvijas piešķirto frekvenci;

2)tās neizmanto Latvijas piešķirto frekvenci, bet izmanto Latvijas satelīta jaudu;

3)tās neizmanto ne Latvijas piešķirto frekvenci, ne arī Latvijas satelīta jaudu, bet izmanto Latvijas satelīta raidošo staciju.’’

5. 4.pantā:

aizstāt nosaukumā un pirmajā daļā vārdus ‘’elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi’’ ar vārdiem ‘’raidorganizācijas’’ attiecīgā locījumā;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

‘’(2) Pēc īpašuma formas un darbības mērķa raidorganizācijas iedala sabiedriskajās un komerciālajās, bet pēc teritoriālās aptveramības – nacionālajās, reģionālajās, vietējās un pārrobežu raidorganizācijās.’’.

6. 5.pantā:

izteikt nosaukumu šādā redakcijā ‘’5.pants. Sabiedriskās raidorganizācijas’’;

aizstāt pirmajā daļā vārdus ‘’sabiedriskos elektroniskos sabiedrības saziņas līdzekļus (turpmāk – sabiedriskās raidorganizācijas)’’ ar vārdiem ‘’sabiedriskās raidorganizācijas’’.

7. 6.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā ‘’6.pants. Komerciālās raidorganizācijas’’;

aizstāt pirmajā daļā vārdus ‘’komerciālos elektroniskos sabiedrības saziņas līdzekļus (turpmāk – komerciālās raidorganizācijas)’’ ar vārdiem ‘’komerciālās raidorganizācijas’’.

8. 7.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā :

“7.pants. Nacionālās, reģionālās un pārrobežu raidorganizācijas”;

aizstāt pirmajā daļā vārdus ‘’Par nacionāliem atzīstami tādi elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi’’ ar vārdiem ‘’Par nacionālām atzīstamas tādas raidorganizācijas’’;

aizstāt trešājā daļā vārdus “Par reģionāliem atzīstami tādi elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi” ar vārdiem “Par reģionālām atzīstamas tādas raidorganizācijas”;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus ‘’Par vietējiem atzīstami tādi elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi’’ ar vārdiem ‘’par vietējām atzīstamas tādas raidorganizācijas’’;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Par pārrobežu raidorganizācijām ir atzīstamas tādas raidorganizācijas, kas Latvijas teritorijā ar kabeļu, cietzemes vai satelītu raidītāju palīdzību veic apraidi vai retranslāciju, kuru tieši vai netieši var uztvert vienā vai vairākās valstīs ārpus Latvijas teritorijas.”;

aizstāt sestajā daļā vārdus ‘’elektroniskajiem saziņas līdzekļiem’’ ar vārdiem ‘’raidorganizācijām’’.

9. Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

‘’(2) Aizliegts saslēgt tīklos reģionālās un/vai vietējās raidorganizācijas, izņemot gadījumus, kad to paredz elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības nacionālā koncepcija.’’.

10. Izslēgt 11. panta piektās daļas pirmajā punktā vārdus “Latvijā, citās Eiropas valstīs un citur veidoto raidījumu plānotā raidlaika attiecība”.

11. Izslēgt 14.panta otrās daļas 2. punktu.

12. 17. pantā:

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

‘’Neviena raidorganizācija, kas atrodas Latvijas jurisdikcijā, nedrīkst raidīt, izmantojot savas ekskluzīvās tiesības, notikumus, kurus Ministru Kabinets atzinis par Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgiem un kurus pēc iepriekšēja plāna rīko notikumu organizētāji, kas ir tiesīgi pārdot tiesības, kas saistītas ar šiem notikumiem. Šādu notikumu raidīšana jāveic tā, lai vismaz 75% Latvijas iedzīvotāju varētu tiem sekot ar brīvas televīzijas starpniecību tiešraidē vai ierakstā.’’;

papildināt ar jaunu astoto daļu šādā redakcijā:

‘’(8) Ja Latvijas raidorganizācija ir ieguvusi ekskluzīvas tiesības raidīt notikumus, kuri Eiropas Savienības vai Eiropas Konvencijas par pārrobežu televīziju dalībvalstī ir iekļauti sabiedrībai īpaši svarīgu notikumu sarakstā , tad šī raidorganizācija nedrīkst izmantot savas ekskluzīvās tiesības tādā veidā, ka lielai daļai publikas attiecīgajā valstī tiek liegts sekot šādiem īpaši svarīgiem notikumiem ar brīvas televīzijas starpniecību tiešraidē vai ierakstā, saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.’’;

papildināt ar jaunu devīto daļu šādā redakcijā:

‘’(9) Šī panta izpratnē jēdziens “brīva televīzija” nozīmē komerciālās vai sabiedriskās raidorganizācijas nodrošināta apraide bez papildus jau esošajam raidorganizācijas finansējumam noteiktas maksas.’’

13. 18. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Raidorganizācijas veidotajā vizuālaprogrammā”ar vārdiem “Visu Latvijas jurisdikcijā esošo raidorganizāciju veidotajās televīzijas programmās”;

izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) no Eiropas audiovizuālajiem darbiem ne mazāk par 25 procentiem – latviešu valodā veidotajiem raidījumiem.”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Nacionālā pasūtījuma ietvaros Latvijā veidotajās radio programmās laikā no pulksten 7.00 līdz 22.00 Latvijas kultūras identitāti atspoguļojošas mūzikas īpatsvaram jābūt ne mazākam par 40 procentiem no mūzikai atvēlētā raidlaika kopapjoma mēneša laikā.’’;

papildināt 3. daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Raidorganizācijām jānodrošina, lai lielākā daļa no neatkarīgiem producentiem piešķirtā raidlaika tiktu paredzēta neatkarīgo producentu pēdējo piecu gadu laikā veidotajiem Eiropas audiovizuālajiem darbiem.”.

14. 23. pantā:

papildināt trešās daļas 2. teikumu pēc vārda “atļauta” ar vārdiem “vēl vienu reizi”;

papildināt piektās daļas pēdējā teikumā pēc vārdiem ''šā panta'' ar vārdiem ''pirmās, otrās un''.

15. Izteikt 25. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“3) Sponsorētajā programmā vai raidījumā nedrīkst reklamēt sponsora vai citas personas preces vai pakalpojumus, iekļaujot tajā tiešus vai pamudinošus norādījumus attiecībā uz šo preču un pakalpojumu pirkšanu vai nomu.”

16. Izteikt 30. panta 4. daļu šādā redakcijā:

''(4) Par tādu retranslējamu programmu, uz kuru sākotnējo izplatīšanu neattiecas Eiropas Savienības dalībvalstu, vai valstu, kas pievienojušās Eiropas konvencijai par pārrobežu televīziju, jurisdikcija, satura atbilstību šī likuma prasībām atbild Latvijas jurisdikcijā esošā raidorganizācija, kas ieguvusi šīs programmas retranslācijas atļauju.''

17. Aizstāt 31.panta piektās daļas pēdējā teikumā vārdu ''veidoto'' ar vārdu ''izplatīto''.

18. Aizstāt 37.panta pirmajā daļā vārdus ‘’elektroniskajā sabiedrības saziņas līdzeklī’’ ar vārdu ‘’raidorganizācijā’’.

19. Izslēgt 62. panta 4. daļu.