Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts “Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums”

(reģ.nr.733; dok.nr. 2452)

1.

Otrajā lasījuma pieņemtais likumprojekts

2.

Pr.nr.

3.

Priekšlikumi

4.

Juridiskās

komisijas atzinums

5.

Redakcija, kurā likumprojektu trešajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Komersantu ierakstīšana komercreģistrā

Komersantu ierakstīšana komercreģistrā ar Komerclikuma spēkā stāšanās dienu notiek atbilstoši Komerclikuma un šā likumā noteikumiem.

     

1.pants. Komersantu ierakstīšana komercreģistrā

Komersantu ierakstīšana komercreģistrā ar Komerclikuma spēkā stāšanās dienu notiek atbilstoši Komerclikuma un šā likuma noteikumiem.

2.pants. Komercreģistra iestāde

(1) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ved komercreģistru un šajā likumā noteiktajos gadījumos izdara ierakstus uzņēmumu reģistrā.

(2) Reģistrācijas procedūrā jautājumiem, kurus neregulē Komerclikuma noteikumi par komercreģistru, piemēro likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteikumus.

(3) Līdz 2003.gada 31.decembrim Komerclikuma 10.panta trešās daļas noteikumus nepiemēro un lēmumus par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, par atteikumu izdarīt ierakstu vai par ieraksta izdarīšanas atlikšanu pieņem 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

4.

Juridiskā komisija

Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir iestāde, kura ved komerceģistru un šajā likumā noteiktajos gadījumos izdara ierakstus uzņēmumu reģistrā, ievērojot likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” noteikumus.”

Juridiskā komisija

Papildināt 2.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

(2) Uzņēmumu reģistrs, komercreģistrs, to dati un tajos ietvertā informācija ir valsts īpašums.”

Juridiskā komisija

Papildināt 2.panta otro daļu pēc vārdiem “kurus neregulē” ar vārdiem “šis likums un”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 2.panta trešajā daļā skaitli un vārdus “līdz 2003.gada 31.decembrim” ar skaitli un vārdiem “līdz 2004.gada 31.decembrim”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt

2.pants. Komercreģistra iestāde

(1) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir iestāde, kura ved komercreģistru un šajā likumā noteiktajos gadījumos izdara ierakstus uzņēmumu reģistrā, ievērojot likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” noteikumus.

(2) Uzņēmumu reģistrs, komercreģistrs, to dati un tajos ietvertā informācija ir valsts īpašums.

(3) Reģistrācijas procedūrā jautājumiem, kurus neregulē šis likums un Komerclikuma noteikumi par komercreģistru, piemēro likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteikumus.

(4) Līdz 2004.gada 31.decembrim Komerclikuma 10.panta trešās daļas noteikumus nepiemēro un lēmumus par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, par atteikumu izdarīt ierakstu vai par ieraksta izdarīšanas atlikšanu pieņem 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

3.pants. Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrācija uzņēmumu reģistrā

(1) Likuma "Par uzņēmējdarbību" 2.nodaļā paredzētā jaundibināta vai reorganizācijas rezultātā izveidota uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācija uzņēmumu reģistrā ar Komerclikuma spēkā stāšanās dienu nav atļauta.

(2) Līdz attiecīgu likumu pieņemšanai zemnieku un zvejnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības un to savienības, bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības, kā arī 28.panta trešajā daļā minētie subjekti reģistrējami uzņēmumu reģistrā.

(3) Divus mēnešus no Komerclikuma spēkā stāšanās dienas Uzņēmumu reģistrā atļauts reģistrēt jaunu šā panta pirmajā daļā minētu subjektu, ja lēmums par tā dibināšanu pieņemts līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai un reģistrācijas pieteikums iesniegts ne vēlāk kā mēnesi pēc Komerclikuma spēkā stāšanās dienas.

(4) Uzņēmumu reģistrā atļauts reģistrēt tādu esošo uzņēmumu (uzņemējsabiedrību) reorganizāciju, kas paredzēta šā likuma 2.nodaļā un 28.pantā. Šā panta otrajā daļā minēto subjektu reorganizācija reģistrējama uzņēmumu reģistrā, izņemot gadījumus, kad reorganizācjas rezultātā izveidotais subjekts ierakstāms komercreģistrā.

(5) Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija līdz šā likuma 2.nodaļā minētajiem termiņiem notiek atbilstoši to likumu noteikumiem, kuri regulē attiecīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrāciju, ievērojot likumā minētos attiecīgos izņēmumus.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Līdz attiecīgu likumu pieņemšanai individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības un to savienības, bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību bezpeļņas organizācijas akciju sabiedrības, kā arī 27.panta trešajā daļā minētie subjekti reģistrējami uzņēmumu reģistrā.”

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 3.panta ceturtajā daļā skaitli un vārdu “28.pantā” ar skaitli un vārdu “27.pantā”.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 3.panta piektajā daļā vārdus “ievērojot likumā minētos attiecīgos izņēmumus” ar vārdiem “ievērojot attiecīgos izņēmumus, kas minēti šajā likumā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3.pants. Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrācija uzņēmumu reģistrā

(1) Likuma "Par uzņēmējdarbību" 2.nodaļā paredzētā jaundibināta vai reorganizācijas rezultātā izveidota uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācija uzņēmumu reģistrā ar Komerclikuma spēkā stāšanās dienu nav atļauta.

(2) Līdz attiecīgu likumu pieņemšanai individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības un to savienības, bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bezpeļņas organizācijas akciju sabiedrības, kā arī šā likuma 27.panta trešajā daļā minētie subjekti reģistrējami uzņēmumu reģistrā.

(3) Divus mēnešus no Komerclikuma spēkā stāšanās dienas uzņēmumu reģistrā atļauts reģistrēt jaunu šā panta pirmajā daļā minētu subjektu, ja lēmums par tā dibināšanu pieņemts līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai un reģistrācijas pieteikums iesniegts ne vēlāk kā mēnesi pēc Komerclikuma spēkā stāšanās dienas.

(4) Uzņēmumu reģistrā atļauts reģistrēt tādu esošo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reorganizāciju, kas paredzēta šā likuma II.nodaļā un 27.pantā. Šā panta otrajā daļā minēto subjektu reorganizācija reģistrējama uzņēmumu reģistrā, izņemot gadījumus, kad reorganizācijas rezultātā izveidotais subjekts ierakstāms komercreģistrā.

(5) Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija līdz šā likuma II.nodaļā minētajiem termiņiem notiek atbilstoši to likumu noteikumiem, kuri regulē attiecīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrāciju, ievērojot attiecīgos izņēmumus, kas minēti šajā likumā.

4.pants. Terminu izpratne pārejas posmā

(1) Citos normatīvajos aktos lietotie termini Komerclikuma izpratnē saprotami šādi:

1) ar terminu “līgumsabiedrība” saprot terminu “personālsabiedrība”;

2) ar terminu “līgumsabiedrība ar pilnu atbildību” saprot terminu “pilnsabiedrība”;

3) ar terminu “komandītsabiedrība” saprot terminu “komanditsabiedrība”;

4) ar terminu “uzņēmējdarbība” saprot terminu “komercdarbība”;

5) ar terminu “uzņēmējsabiedrība” saprot terminu “komercsabiedrība” Komerclikuma izpratnē, “kooperatīvā sabiedrība” un “kooperatīvo sabiedrību savienība” Kooperatīvo sabiedrību likuma izpratnē, kā arī “paju sabiedrība” likuma “Par paju sabiedrībām” izpratnē;

6) ar terminu “statūtsabiedrība” saprot terminu “kapitālsabiedrība” Komerclikuma izpratnē, “kooperatīvā sabiedrība” un “kooperatīvo sabiedrību savienība” Kooperatīvo sabiedrību likuma izpratnē, kā arī “paju sabiedrība” likuma “Par paju sabiedrībām” izpratnē.

(2) Ja citā normatīvajā aktā ir lietots termins "uzņēmums" un nošī akta terminu skaidrojuma vai normas jēgas izriet, ka šis normatīvais akts (tiesību norma) attiecināms uz uzņēmumu kā tiesību subjektu, Komerclikuma noteikumus par uzņēmumu nepiemēro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 4.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) ar terminu “uzņēmējdarbība” saprot terminu “komercdarbība”, ja no tiesību normas satura neizriet, ka ar terminu “uzņēmējdarbība” saprotama cita saimnieciskā darbība;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

4.pants. Terminu izpratne pārejas posmā

(1) Citos normatīvajos aktos lietotie termini Komerclikuma izpratnē saprotami šādi:

1) ar terminu “līgumsabiedrība” saprot terminu “personālsabiedrība”;

2) ar terminu “līgumsabiedrība ar pilnu atbildību” saprot terminu “pilnsabiedrība”;

3) ar terminu “komandītsabiedrība” saprot terminu “komanditsabiedrība”;

4) ar terminu “uzņēmējdarbība” saprot terminu “komercdarbība”, ja no tiesību normas satura neizriet, ka ar terminu “uzņēmējdarbība” saprotama cita saimnieciskā darbība;

5) ar terminu “uzņēmējsabiedrība” saprot terminu “komercsabiedrība” Komerclikuma izpratnē, “kooperatīvā sabiedrība” un “kooperatīvo sabiedrību savienība” Kooperatīvo sabiedrību likuma izpratnē, kā arī “paju sabiedrība” likuma “Par paju sabiedrībām” izpratnē;

6) ar terminu “statūtsabiedrība” saprot terminu “kapitālsabiedrība” Komerclikuma izpratnē, “kooperatīvā sabiedrība” un “kooperatīvo sabiedrību savienība” Kooperatīvo sabiedrību likuma izpratnē, kā arī “paju sabiedrība” likuma “Par paju sabiedrībām” izpratnē.

(2) Ja citā normatīvajā aktā ir lietots termins "uzņēmums" un no šā akta terminu skaidrojuma vai normas jēgas izriet, ka šis normatīvais akts (tiesību norma) attiecināms uz uzņēmumu kā tiesību subjektu, Komerclikuma noteikumus par uzņēmumu nepiemēro.

II nodaļa. Pārejas posms Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), filiālēm, nodaļām un pārstāvniecībām

     

II nodaļa. Pārejas posms uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), filiālēm, nodaļām un pārstāvniecībām

5.pants. Uzņēmumu reģistrā reģistrētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību ierakstīšana komercreģistrā

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētus uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), izņemot kooperatīvās sabiedrības un to savienības, kā arī filiāles, nodaļas un pārstāvniecības šajā nodaļā noteiktajā kārtībā un termiņos uz pieteikuma pamata ieraksta komercreģistrā vai likvidē.

(2) Lēmumu par uzņēmējsabiedrības pārveidošanu vai attiecīgu statūtu grozījumu izdarīšanu, lai uzņēmējsabiedrību pieteiktu ierakstīšanai komercreģistrā, pieņem dalībnieku (akcionāru) sapulcē (pilnsapulcē) ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu, nepiemērojot likuma un statūtu noteikumus par nepieciešamo kvorumu un kvalificēto balsu vairākumu.

(3) Pieteikumu par ierakstīšanu komercreģistrā paraksta fiziskā persona, kas piesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālu komersantu, bet sabiedrības vārdā – personas ar pārstāvības tiesībām (Komerclikuma 91., 223., 303.pants), un šajos gadījumos nepiemēro Komerclikuma 10.panta otrās daļas noteikumus.

(4) Katrs uzņēmējsabiedrības dalībnieks (akcionārs) var apstrīdēt tiesā šā panta otrajā daļā minēto lēmumu, ja ir šādu apstākļu kopums:

1) ir pieļauts attiecīgo uzņēmējsabiedrības veidu reglamentējošo likumu noteikumu pārkāpums par dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) sasaukšanu vai lēmumu pieņemšanas procedūru;

2) lēmums ir būtiski aizskāris dalībnieka (akcionāra) tiesības;

3) attiecīgā dalībnieka (akcionāra) balss varētu izšķirt balsošanas rezultātu;

4) prasība tiesā celta mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai, ja pārkāpta sapulces sasaukšanas darba kārtība, - no dienas, kad dalībniekam (akcionāram) lēmums kļuvis zināms vai viņam vajadzēja par to uzzināt, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

(5) Ja komercreģistrā ierakstāmais komersants ir reģistrēts uzņēmumu reģistrā, tad ar šīs ierakstīšanas brīdi komersants izslēdzams no uzņēmumu reģistra. Par to izdara attiecīgu ierakstu uzņēmumu reģistrā.

(6) Komercreģistra izdota reģistrācijas apliecība ir dokuments, uz kura pamata likumā noteiktajā kārtībā izdara izmaiņas attiecīgajos reģistros un citos dokumentos.

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 5.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētus 17.panta otrajā daļā minētos subjektus un uzņēmējsabiedrības, to filiāles, nodaļas un pārstāvniecības, izņemot kooperatīvās sabiedrības un to savienības šajā nodaļā noteiktajā kārtībā un termiņos uz pieteikuma pamata ieraksta komercreģistrā, nemainot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirto numerāciju, vai likvidē. Šis noteikums neattiecas uz 17.panta trešajā daļā minētajiem subjektiem.”

Juridiskā komisija

Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Tādu lēmumu par uzņēmējsabiedrības pārveidošanu vai statūtu grozījumu izdarīšanu, kas nepieciešami, lai uzņēmējsabiedrību pieteiktu ierakstīšanai komercreģistrā, pieņem dalībnieku (akcionāru) sapulcē (pilnsapulcē) ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu. Sapulce (pilnsapulce) sasaucama attiecīgo uzņēmējdarbības formu regulējošā likuma un uzņēmējsabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā. Atkārtoti sasauktā sapulce (pilnsapulce) ir lemttiesīga, nepiemērojot likuma un statūtu noteikumus par nepieciešamo kvorumu un kvalificēto balsu vairākumu. Izdarot statūtu grozījumus, nevar tikt mainīts uzņēmējsabiedrības dalībnieku (akcionāru) tiesību apjoms.”.

Juridiskā komisija

Izteikt 5.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Katrs uzņēmējsabiedrības dalībnieks (akcionārs), kura tiesības ir būtiski aizskartas un kura balss varētu izškirt balsošanas rezultātu, var apstrīdēt tiesā šā panta otrajā daļā minēto lēmumu, ja ir pieļauts attiecīgo uzņēmējsabiedrības veidu reglamentējošo likumu noteikumu pārkāpums par dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) sasaukšanu vai lēmumu pieņemšanas procedūra.”

Juridiskā komisija

Izteikt 5.panta ceturtā daļas 4.apkašpunktu kā 5.panta jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Šā panta ceturtajā daļā minēto prasību tiesā var celt mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai, ja pārkāpta sapulces sasaukšanas darba kārtība, - no dienas, kad dalībniekam (akcionāram) lēmums kļuvis zināms vai viņam vajadzēja par to uzzināt, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.”;

attiecīgi mainīt tālāko panta daļu numerāciju.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.pants. Uzņēmumu reģistrā reģistrētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību ierakstīšana komercreģistrā

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētus šā likuma 17.panta otrajā daļā minētos subjektus un uzņēmējsabiedrības, to filiāles, nodaļas un pārstāvniecības, izņemot kooperatīvās sabiedrības un to savienības, šajā nodaļā noteiktajā kārtībā un termiņos uz pieteikuma pamata ieraksta komercreģistrā, nemainot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirto numerāciju, vai likvidē. Šis noteikums neattiecas uz šā likuma 17.panta trešajā daļā minētajiem subjektiem.

(2) Lēmumu par uzņēmējsabiedrības pārveidošanu vai statūtu grozījumiem, kas nepieciešami, lai uzņēmējsabiedrību pieteiktu ierakstīšanai komercreģistrā, pieņem dalībnieku (akcionāru) sapulcē (pilnsapulcē) ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu. Sapulce (pilnsapulce) sasaucama attiecīgo uzņēmējdarbības formu regulējošajā likumā un uzņēmējsabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā. Atkārtoti sasauktā sapulce (pilnsapulce) ir lemttiesīga, nepiemērojot likuma un statūtu noteikumus par nepieciešamo kvorumu un kvalificēto balsu vairākumu. Izdarot grozījumus statūtos, nedrīkst mainīt uzņēmējsabiedrības dalībnieku (akcionāru) tiesību apjomu.

(3) Pieteikumu par ierakstīšanu komercreģistrā paraksta fiziskā persona, kas piesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālu komersantu, bet uzņēmējsabiedrības vārdā – personas ar pārstāvības tiesībām (Komerclikuma 91., 223., 303.pants), un šajos gadījumos nepiemēro Komerclikuma 10.panta otrās daļas noteikumus.

(4) Katrs uzņēmējsabiedrības dalībnieks (akcionārs), kura tiesības ir būtiski aizskartas un kura balss varētu izšķirt balsošanas rezultātu, var apstrīdēt tiesā šā panta otrajā daļā minēto lēmumu, ja ir pārkāpti attiecīgo uzņēmējsabiedrības veidu reglamentējošo likumu noteikumi par dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) sasaukšanu vai lēmumu pieņemšanas procedūra.

(5) Šā panta ceturtajā daļā minēto prasību tiesā var celt mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai, ja pārkāpta sapulces sasaukšanas darba kārtība, - no dienas, kad dalībniekam (akcionāram) lēmums kļuvis zināms vai viņam vajadzēja par to uzzināt, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

(6) Ja komercreģistrā ierakstāmais komersants ir reģistrēts uzņēmumu reģistrā, tad ar šīs ierakstīšanas brīdi komersants izslēdzams no uzņēmumu reģistra. Par to izdara attiecīgu ierakstu uzņēmumu reģistrā.

(7) Komercreģistra izdota reģistrācijas apliecība ir dokuments, uz kura pamata likumā noteiktajā kārtībā izdara grozījumus attiecīgajos reģistros un citos dokumentos.

6.pants. Pārejas posmā piemērojamais likums

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību darbībai un likvidācijai līdz to ierakstīšanai komercreģistrā piemēro likumus, kuri regulē attiecīgo uzņēmējdarbības formu darbību, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Pēc šā panta pirmajā daļā minēto komercdarbības subjektu ierakstīšanas komercreģistrā tiem piemēro Komerclikuma noteikumus.

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Komercreģistrā ierakstītiem komercdarbības subjektiem piemēro Komerclikuma noteikumus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

6.pants. Pārejas posmā piemērojamais likums

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību darbībai un likvidācijai līdz to ierakstīšanai komercreģistrā piemēro likumus, kuri regulē attiecīgo uzņēmējdarbības formu darbību, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Komercreģistrā ierakstītiem komercdarbības subjektiem piemēro Komerclikuma noteikumus.

 

7.pants. Valsts nodeva par pārreģistrāciju

(1) Valsts nodevu par uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas un pārstāvniecības ierakstīšanu komercreģistrā nosaka Ministru kabinets.

(2) Valsts nodevu par grozījumu ierakstīšanu citos reģistros un jaunu, ar uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas un pārstāvniecības ierakstīšanu komercreģistrā saistītu dokumentu [tai skaitā speciālas atļaujas (licences)] izsniegšanu, nosaka Ministru kabinets.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktais valsts nodevas apmērs nedrīkst pārsniegt administratīvos izdevumus, kas saistīti ar attiecīgā ieraksta izdarīšanu un dokumentu izsniegšanu, kā arī tas nedrīkst pārsniegt valsts nodevas apmēru, kāds noteikts par attiecīgu grozījumu reģistrēšanu līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai.

     

7.pants. Valsts nodeva par pārreģistrāciju

(1) Valsts nodevu par uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības ierakstīšanu komercreģistrā nosaka Ministru kabinets.

(2) Valsts nodevu par grozījumu ierakstīšanu citos reģistros un jaunu, ar uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības ierakstīšanu komercreģistrā saistītu dokumentu [tai skaitā speciālas atļaujas (licences)] izsniegšanu nosaka Ministru kabinets.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās valsts nodevas apmērs nedrīkst pārsniegt administratīvos izdevumus, kas saistīti ar attiecīgā ieraksta izdarīšanu un dokumentu izsniegšanu, kā arī valsts nodevas apmēru, kāds noteikts par attiecīgu grozījumu reģistrēšanu līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai.

8.pants. Firmas

(1) Līdz 2002.gada 31.decembrim komercreģistrā atļauts ierakstīt firmu (Komerclikuma 26.panta otrā daļa), nepiemērojot Komerclikuma 28.panta noteikumus, ja attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums (firma) reģistrēta uzņēmumu reģistrā līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai. Šis noteikums neattiecas uz gadījumu, kad zemnieka vai zvejnieka saimniecība pārveidojas par komersantu. Komercreģistrā nav ierakstāma sabiedrības vai individuālā komersanta firma, kura dibināta saskaņā ar Komerclikumu un kuras nosaukums sakrīt ar uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības nosaukumu.

(2) Piemērojot Komerclikuma 29. panta trešo daļu par ierobežojumiem vārda “Latvija” un tā tulkojuma svešvalodās ietveršanu firmā, nevar tikt aizskartas tiesības uz firmu, kas ir iegūtas pirms Komerclikuma spēkā stāšanās.

(3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs līdz 2001.gada 1.aprīlim publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstu, kuras uzņēmumu reģistrā ir reģistrētas ar vienādu nosaukumu (firmu).

(4) Komercreģistrā ierakstītu vienādu firmu gadījumā pirmtiesību uz firmu nosaka atbilstoši tās reģistrācijas brīdim uzņēmumu reģistrā. No šīs pirmtiesības izrietošās tiesības uz firmas aizsardzību (Komerclikuma 33.pants) rodas pēc komersantu ierakstīšanas komercreģistrā, ciktāl agrāka tiesību aizsardzība uz firmu neizriet no likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

(5) Pirmtiesību uz firmu var nodot citam komersantam (uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai)), noslēdzot par to vienošanos notariālā kārtībā.

(6) Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) zaudē pirmtiesību uz firmu, ja tas pusotra gada laikā kopš Komerclikuma spēkā stāšanās dienas nav iesniedzis pieteikumu par ierakstīšanu komercreģistrā.

(7) Gadījumos, kad persona, kurai ir pirmtiesība uz firmu, nav sasniedzama juridiskajā adresē, pirmtiesību uz firmu var dzēst tiesas ceļā Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā, ja pēc tiesas uzaicinājuma trīs mēnešu laikā neviena persona savu tiesību nav pieteikusi.

(8) Ja pēc 2002.gada 31.decembra komercreģistrā ir vairāki komersanti ar vienādu firmu, komercreģistra iestāde ceļ prasību tiesā par firmas maiņu pret tiem komersantiem, kuriem nav pirmtiesība uz firmu (šā panta trešā daļa).

14.

 

 

 

 

15.

16.

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

20.

Juridiskais birojs

Aizstāt 8.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus “Līdz 2002.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “Līdz 2003.gada 31.decembrim”

Juridiskā komisija

Izslēgt 8.panta pirmās daļas otro teikumu.

Juridiskā komisija

Izteikt 8.panta pirmās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Komercreģistrā nav ierakstāma saskaņā ar Komerclikumu dibinātas uzņēmējsabiedrības vai individuālā komersanta firma, kura sakrīt ar uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības nosaukumu.”.

Juridiskā komisija

Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcjā:

“(2) Piemērojot Komerclikuma 29.panta trešo un ceturto daļu par ierobežojumiem vārda “Latvija” un administratīvo teritoriju vai apdzīvoto vietu nosaukumiem un to tulkojumiem svešvalodās ietveršanu firmās, nevar tikt aizskartas tiesības uz firmu, kas ir iegūta pirms Komerclikuma spēkā stāšanās.”

Juridiskais birojs

Aizstāt 8.panta trešajā daļā skaitļus un vārdus “līdz 2001.gada 1.aprīlim” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2002.gada 1.aprīlim”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 8.panta astotajā daļā skaitļus un vārdus “ja pēc 2002.gada 31.decembra” ar skaitļiem un vārdiem “ja pēc 2003.gada 31.decembra”

Juridiskā komisija

Aizstāt 8.panta astotajā daļā vārdus “(šā panta trešajā daļā)” ar vārdiem “(šā panta ceturtā daļa)”.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

8.pants. Firmas

(1) Līdz 2003.gada 31.decembrim komercreģistrā atļauts ierakstīt firmu (Komerclikuma 26.panta otrā daļa), nepiemērojot Komerclikuma 28.panta noteikumus, ja attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums (firma) reģistrēta uzņēmumu reģistrā līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai. Komercreģistrā nav ierakstāma saskaņā ar Komerclikumu dibinātas uzņēmējsabiedrības vai individuālā komersanta firma, kura sakrīt ar uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu (firmu).

(2) Piemērojot Komerclikuma 29.panta trešo un ceturto daļu par ierobežojumiem attiecībā uz vārda “Latvija” un citu administratīvo teritoriju vai apdzīvoto vietu nosaukumu un to tulkojumu svešvalodās ietveršanu firmās, nedrīkst aizskart tiesības uz firmu, kas ir iegūtas pirms Komerclikuma spēkā stāšanās.

(3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs līdz 2002.gada 1.aprīlim publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstu, kuri uzņēmumu reģistrā ir reģistrēti ar vienādu nosaukumu (firmu).

(4) Komercreģistrā ierakstītu vienādu firmu gadījumā pirmtiesību uz firmu nosaka atkarībā no brīža, kad tā reģistrēta uzņēmumu reģistrā. No šīs pirmtiesības izrietošās tiesības uz firmas aizsardzību (Komerclikuma 33.pants) rodas pēc komersantu ierakstīšanas komercreģistrā, ciktāl agrāka tiesību aizsardzība attiecībā uz firmu neizriet no likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

(5) Pirmtiesību uz firmu var nodot citam komersantam [(uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai)], noslēdzot par to vienošanos notariālā kārtībā.

(6) Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) zaudē pirmtiesību uz firmu, ja tas pusotra gada laikā kopš Komerclikuma spēkā stāšanās dienas nav iesniedzis pieteikumu par ierakstīšanu komercreģistrā.

(7) Gadījumos, kad persona, kurai ir pirmtiesība uz firmu, nav sasniedzama juridiskajā adresē, pirmtiesību uz firmu var dzēst tiesas ceļā Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā, ja pēc tiesas uzaicinājuma triju mēnešu laikā neviena persona savu tiesību nav pieteikusi.

(8) Ja pēc 2003.gada 31.decembra komercreģistrā ir ierakstīti vairāki komersanti ar vienādu firmu, komercreģistra iestāde ceļ tiesā prasību par firmas maiņu pret tiem komersantiem, kuriem nav pirmtiesību uz firmu (šā panta ceturtā daļa).

9.pants. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu sabiedrību ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrību līdz 2003.gada 31.decembrim piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) lēmumu uzsāk likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Pieteikumā par ierakstīšanu komercreģistrā norāda Komerclikuma 8.pantā paredzētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā un pieteikumam pievieno nepieciešamos dokumentus (Komerclikuma 9.pants, 187.panta sestā daļa un 235.panta ceturtā daļa), ja tie nav iesniegti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai ja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram iesniegtie dokumenti neatbilst Komerclikuma noteikumiem.

(3) Akciju sabiedrību atļauts pārveidot par sabiedrību ar ierobežotu atbildību atbilstoši Komerclikuma noteikumiem un pieteikt ierakstīšanai komercreģistrā. Šādai reorganizācijai piemēro Komerclikuma noteikumus. Reorganizācija privatizācijas procesā notiek saskaņā ar šā likuma 28.panta noteikumiem.

(4) Līdz ierakstīšanai komercreģistrā sabiedrība uz akcionāru sapulces lēmuma pamata atpērk vai piedāvā valdes locekļiem izpirkt valdes rezerves akcijas. Šīs darbības veic bez valdes locekļu atbrīvošanas no atbildības un gada pārskata apstiprināšanas. Valsts un pašvaldību akciju sabiedrībās valdes rezerves akcijas atpērk sabiedrība.

(5) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce, kurā tiek pieņemti statūtu grozījumi, veic visas nepieciešamās darbības, lai sabiedrības statūti un pārvaldes institūcijas pilnībā atbilstu Komerclikuma prasībām, un vienlaikus ar statūtu grozījumiem iesniedz pieteikumu par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā. Līdz sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanai komercreģistrā sabiedrības statūtu grozījumi uzņēmumu reģistrā netiek reģistrēti. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumu, ja dalībnieku sapulce sasaukta līdz 2001.gada 1.februārim un notiek līdz 2001.gada 1.maijam.

21.

 

 

 

 

 

22.

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Juridiskais birojs

Aizstāt 9.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus “līdz 2003.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2004.gada 31.decembrim”

Juridiskā komisija

Izslēgt 9.panta otrajā daļā skaitļus un vārdus “un 235.panta ceturtā daļa”.

Juridiskā komisija

Papildināt 9.panta otrajā daļā pēc vārdiem “pieteikumam pievieno”ar vārdiem “dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) lēmumu par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā (šā likuma 5.panta otrā daļa) un ”.

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 9.panta trešajā daļā skaitli un vārdu “28.panta” ar skaitli un vārdu “27.panta”.

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 9.panta ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Līdz ierakstīšanai Komercreģistrā valdes rezerves akcijas ir konvertējamas. Šīs akcijas sabiedrība atpērk no valdes locekļiem, ja viņi tās nevēlas paturēt sev.”

Juridiskā komisija

Aizstāt 9.panta piektajā daļā vārdus “Komerclikuma prasībām” ar vārdiem “Komerclikuma noteikumiem”.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Tiesnesis

Izteikt 9.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce, kurā tiek pieņemti statūtu grozījumi, veic visas nepieciešamās darbības, lai sabiedrības statūti un pārvaldes institūcijas pilnībā atbilstu Komerclikuma prasībām, un vienlaikus ar statūtu grozījumiem iesniedz pieteikumu par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā. Līdz sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanai komercreģistrā sabiedrības statūtu grozījumi uzņēmumu reģisrā netiek reģistrēti. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumu, ja attiecīgā dalībnieku sapulce ir notikusi līdz 2002.gada 1.jūlijam.”

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 9.panta piektajā daļā skaitļus un vārdus “līdz 2002.gada 1.jūlijam” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2003.gada 1.jūlijam”

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

(iestrādājot

Jurid.biroja

priekšlik.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

9.pants. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu sabiedrību ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrību līdz 2004.gada 31.decembrim piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) lēmumu uzsāk šādas sabiedrības likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Pieteikumā par ierakstīšanu komercreģistrā norāda Komerclikuma 8.pantā paredzētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā un pieteikumam pievieno dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) lēmumu par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā (šā likuma 5.panta otrā daļa) un nepieciešamos dokumentus (Komerclikuma 9.pants, 187.panta sestā daļa), ja tie nav iesniegti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram vai ja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram iesniegtie dokumenti neatbilst Komerclikuma noteikumiem.

(3) Akciju sabiedrību atļauts pārveidot par sabiedrību ar ierobežotu atbildību atbilstoši Komerclikuma noteikumiem un pieteikt ierakstīšanai komercreģistrā. Šādai reorganizācijai piemēro Komerclikuma noteikumus. Reorganizācija privatizācijas procesā notiek saskaņā ar šā likuma 27.panta noteikumiem.

(4) Līdz ierakstīšanai Komercreģistrā valdes rezerves akcijas ir konvertējamas. Šīs akcijas sabiedrība atpērk no valdes locekļiem, ja viņi tās nevēlas paturēt sev. Šīs darbības veic, neatbrīvojot valdes locekļu no atbildības un gada pārskata apstiprināšanas. Valsts un pašvaldību akciju sabiedrībās valdes rezerves akcijas atpērk sabiedrība.

(5) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce, kurā tiek pieņemti statūtu grozījumi, veic visas nepieciešamās darbības, lai sabiedrības statūti un pārvaldes institūcijas pilnībā atbilstu Komerclikuma noteikumiem, un vienlaikus ar statūtu grozījumiem iesniedz pieteikumu par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā. Līdz sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanai komercreģistrā sabiedrības statūtu grozījumi uzņēmumu reģisrā netiek reģistrēti. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumu, ja attiecīgā dalībnieku sapulce ir notikusi līdz 2003.gada 1.jūlijam.”

10.pants. Līgumsabiedrības

(1) Līgumsabiedrību līdz 2003.gada 31.decembrim piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar dalībnieku sapulces lēmumu uzsāk likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Pieteikumā par līgumsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā norāda Komerclikuma 8.pantā paredzētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā.

(3) Pēc līgumsabiedrības ierakstīšanas komercreģistrā ievēro arī šādus noteikumus:

1) ja dienā, kad līgumsabiedrība ierakstīta komercreģistrā likuma "Par līgumsabiedrībām" 13.pantā paredzētais noilguma termiņš nav notecējis, piemēro Civillikumā vai citos likumos paredzēto noilguma termiņu, ieskaitot notecējušo laiku;

2) Komerclikuma 117.pantā paredzēto termiņu piemēro gadījumiem, kad līgumsabiedrības dalībnieks (personālsabiedrības biedrs) izstājas no līgumsabiedrības (personālsabiedrības) pēc sabiedrības ierakstīšanas komercreģistrā;

3) likuma "Par līgumsabiedrībām" 15. un 16.panta noteikumus piemēro tām saistībām, kas radušās pirms sabiedrības ierakstīšanas komercreģistrā.

29.

 

30.

Juridiskā komisija

Izslēgt 10.panta pirmajā daļā vārdu “sapulces”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 10.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus “līdz 2003.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2004.gada 31.decembrim”

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

10.pants. Līgumsabiedrības

(1) Līgumsabiedrību līdz 2004.gada 31.decembrim piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar dalībnieku lēmumu uzsāk šis sabiedrības likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Pieteikumā par līgumsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā norāda Komerclikuma 8.pantā paredzētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā.

(3) Pēc līgumsabiedrības ierakstīšanas komercreģistrā ievēro arī šādus noteikumus:

1) ja dienā, kad līgumsabiedrība ir ierakstīta komercreģistrā, likuma "Par līgumsabiedrībām" 13.pantā paredzētais noilguma termiņš nav beidzies, piemēro Civillikumā vai citos likumos paredzēto noilguma termiņu, ieskaitot notecējušo laiku;

2) Komerclikuma 117.pantā paredzēto termiņu piemēro gadījumos, kad līgumsabiedrības dalībnieks (personālsabiedrības biedrs) izstājas no līgumsabiedrības (personālsabiedrības) pēc sabiedrības ierakstīšanas komercreģistrā;

3) likuma "Par līgumsabiedrībām" 15. un 16.panta noteikumus piemēro tām saistībām, kuras radušās pirms sabiedrības ierakstīšanas komercreģistrā.

11.pants. Sabiedrības ar papildu atbildību

(1) Sabiedrību ar papildu atbildību līdz 2003.gada 31.decembrim pārveido par kapitālsabiedrību ar papildu atbildību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar dalībnieku lēmumu uzsāk likvidāciju, reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā.

(2) Sabiedrības ar papildu atbildību ierakstīšanai komercreģistrā piemēro šā likuma 9.panta otrās daļas noteikumus, bet reorganizācijai piemēro Komerclikuma noteikumus.

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Juridiskais birojs

Aizstāt 11.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus “līdz 2003.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2004.gada 31.decembrim”.

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdu “reorganizācijai” ar vārdu “pārveidošanai”.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

11.pants. Sabiedrības ar papildu atbildību

(1) Sabiedrību ar papildu atbildību līdz 2004.gada 31.decembrim pārveido par kapitālsabiedrību ar papildu atbildību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar dalībnieku lēmumu uzsāk šis sabiedrības likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Sabiedrības ar papildu atbildību ierakstīšanai komercreģistrā piemēro šā likuma 9.panta otrās daļas noteikumus, bet pārveidošanai piemēro Komerclikuma noteikumus.

12.pants. Valsts un pašvaldību uzņēmumi

(1) Valsts vai pašvaldības uzņēmumu līdz 2003.gada 31.decembrim pārveido par kapitālsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai attiecīgi ar Ministru kabineta vai pašvaldības domes (padomes) lēmumu uzsāk likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Pieteikumam pievieno likuma “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās” 9.panta otrajā daļā minētos dokumentus, un Komerclikuma 149.panta trešās daļas 4. (ja sabiedrībai ir padome), 5., 6. un 7.punktā minētos dokumentus, ja tie jau nav iesniegti Uzņēmumu reģistrā.

(3) Valsts vai pašvaldības uzņēmumu līdz 2004.gada 30.jūnijām ar pārvaldošās institūcjas lēmumu atļauts pārveidot par valsts vai pašvaldības iestādi. Šādos gadījumos izveidotā valsts vai pašvaldības iestāde, pēc izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra ir visu tiesību un saistību pārņemēja.

33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts vai pašvaldības uzņēmumu attiecīgi ar Ministru kabineta rīkojumu vai pašvaldības domes (padomes) lēmumu līdz 2003.gada 31.decembrim atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās” noteikumiem pārveido par kapitālsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai uzsāk likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.”

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 12.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts uzņēmumu līdz 2003.gada 30.jūnijam ar Ministru kabineta rīkojumu var pārveidot par valsts iestādi. Šādos gadījumos viss valsts uzņēmuma īpašums pāriet valstij. Izveidotā valsts iestāde ir valsts uzņēmuma tiesību un saistību pārņēmēja.”

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojekta 12.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pašvaldības uzņēmumu līdz 2003.gada 31.decembrim ar pašvaldības domes (padomes) lēmumu var pārveidot par pašvaldības iestādi. Šādos gadījumos viss pašvaldības uzņēmuma īpašums pāriet pašvaldībai. Izveidotā paš valdības iestāde ir pašvaldības uzņēmuma tiesību un saistību pārņēmēja.”

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

12.pants. Valsts un pašvaldību uzņēmumi

(1) Valsts vai pašvaldības uzņēmumu attiecīgi ar Ministru kabineta rīkojumu vai pašvaldības domes (padomes) lēmumu līdz 2003.gada 31.decembrim atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās” noteikumiem pārveido par kapitālsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai uzsāk šā uzņēmuma likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Pieteikumam pievieno likuma “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās” 9.panta otrajā daļā minētos dokumentus, kā arī Komerclikuma 149.panta trešās daļas 4. (ja sabiedrībai ir padome), 5., 6. un 7.punktā minētos dokumentus, ja tie jau nav iesniegti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

(3) Valsts uzņēmumu līdz 2003.gada 30.jūnijam ar Ministru kabineta rīkojumu var pārveidot par valsts iestādi. Šādā gadījumā viss valsts uzņēmuma īpašums pāriet valstij. Izveidotā valsts iestāde ir valsts uzņēmuma tiesību un saistību pārņēmēja.

(4) Pašvaldības uzņēmumu līdz 2003.gada 31.decembrim ar pašvaldības domes (padomes) lēmumu var pārveidot par pašvaldības iestādi. Šādā gadījumā viss pašvaldības uzņēmuma īpašums pāriet pašvaldībai. Izveidotā pašvaldības iestāde ir pašvaldības uzņēmuma tiesību un saistību pārņēmēja.

13.pants. Paju sabiedrības

(1) Paju sabiedrību līdz 2003.gada 31.decembrim pārveido par komercsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar dalībnieku sapulces lēmumu uzsāk likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Paju sabiedrības reorganizācija izdarāma kārtībā, kādu nosaka Komerclikuma 337., 339., 340., 341., 342., 343., 345., 346.pants, 348.panta trešā un ceturtā daļa, 349.panta ceturtā daļa, 350.panta pirmā daļa, ceturtās daļas pirmais teikums, piektā daļa un septītā daļa, 351.panta pirmā daļa, 352., 357., 358. pants un 360.panta pirmā daļa.

36.

 

 

 

 

 

37.

Juridiskais birojs

Aizstāt 13.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus “līdz 2003.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2004.gada 31.decembrim”

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 13.panta otrajā daļā vārdu “reorganizācija” ar vārdu “pārveidošana”.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

13.pants. Paju sabiedrības

(1) Paju sabiedrību līdz 2004.gada 31.decembrim pārveido par komercsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar dalībnieku sapulces lēmumu uzsāk šīs sabiedrības likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Paju sabiedrības pārveidošana izdarāma kārtībā, kādu nosaka Komerclikuma 337., 339., 340. - 342., 343., 345., 346.pants, 348.panta trešā un ceturtā daļa, 349.panta ceturtā daļa, 350.panta pirmā daļa, ceturtās daļas pirmais teikums, piektā daļa un septītā daļa, 351.panta pirmā daļa, 352., 357., 358. pants un 360.panta pirmā daļa.

14.pants. Sabiedrisko un reliģisko organizāciju uzņēmumi

(1) Sabiedriskās vai reliģiskās organizācijas uzņēmumu līdz 2003.gada 31.decembrim pārveido par kapitālsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar attiecīgās organizācijas lēmumu uzsāk likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Sabiedrisko un reliģisko organizāciju uzņēmumu reorganizācijai attiecīgi piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

38.

 

 

 

 

 

 

 

39.

Juridiskais birojs

Aizstāt 14.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus “līdz 2003.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2004.gada 31.decembrim”

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 14.panta otrajā daļā vārdu “reorganizācijai” ar vārdu “pārveidošanai”.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

14.pants. Sabiedrisko un reliģisko organizāciju uzņēmumi

(1) Sabiedriskās vai reliģiskās organizācijas uzņēmumu līdz 2004.gada 31.decembrim pārveido par kapitālsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar attiecīgās organizācijas lēmumu uzsāk šā uzņēmuma likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Sabiedrisko un reliģisko organizāciju uzņēmumu pārveidošanai attiecīgi piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

15.pants. Uzņēmējsabiedrību uzņēmumi

(1) Uzņēmējsabiedrību uzņēmumu, kuram nav juridiskas personas statuss, pēc 2001.gada 1.janvāra ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no Uzņēmumu reģistra.

(2) Uzņēmējsabiedrības uzņēmumu, kuram ir juridiskas personas statuss, likvidē (19.pants).

(3) No Uzņēmumu reģistra izslēdzot uzņēmējsabiedrības uzņēmuma īpašnieku, vienlaicīgi izslēdz arī uzņēmumu.

40.

 

 

 

 

 

41.

Juridiskā komisija

Izslēgt 15.panta pirmajā daļā vārdus “pēc 2001.gada 1.janvāra ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu”.

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 15.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Uzņēmējsabiedrības uzņēmums, kuram ir juridiskās personas statuss, ir likvidējams un ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdzams no uzņēmumu reģistra (šā likuma 19.pants).”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

15.pants. Uzņēmējsabiedrību uzņēmumi

(1) Uzņēmējsabiedrības uzņēmumu, kuram nav juridiskās personas statusa izslēdz no uzņēmumu reģistra.

(2) Uzņēmējsabiedrības uzņēmums, kuram ir juridiskās personas statuss, ir likvidējams un ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdzams no uzņēmumu reģistra (19.pants).

(3) No uzņēmumu reģistra izslēdzot uzņēmējsabiedrības uzņēmuma īpašnieku, vienlaikus izslēdz arī attiecīgo uzņēmumu.

 

16.pants. Filiāles un pārstāvniecības

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu filiāli piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vienlaikus ar pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā vai ar tās īpašnieka lēmumu slēdz.

(2) Lai filiāli ierakstītu komercreģistrā, komercreģistra iestādei iesniedz pieteikumu, norādot Komerclikuma 8. un attiecīgi 23. vai 25.pantā minētās ziņas, kā arī tās reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā.

(3) Ja filiālei ir juridiskās personas statuss, šā panta pirmajā daļā minēto noteikumu neizpildes gadījumā to likvidē (19.pants), bet ja nav juridiskās personas statusa - pēc 2003.gada 1.janvāra šī filiāle uzskatāma par neesošu un ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdzama no uzņēmumu reģistra.

(4) Uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvniecību līdz 2003.gada 31.decembrim pārveido par filiāli un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar īpašnieka lēmumu slēdz. Ja šīs darbības nav veiktas, pārstāvniecību pēc 2004.gada 1.janvāra ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra.

(5) Lai uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvniecību pārveidotu par filiāli, komercreģistra iestādei iesniedz pieteikumu atbilstoši Komerclikuma 23.pantam, papildus norādot pārstāvniecības reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā.

(6) Komercreģistrā nav atļauts ierakstīt uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāli, ja tās īpašnieks nav ierakstīts komercreģistrā.

(7) No uzņēmumu reģistra izslēdzot īpašnieku, vienlaikus izslēdz arī filiāli vai pārstāvniecību.

(8) Ārvalsts komersanta pastāvīgo pārstāvniecību, kura veic komercdarbību, līdz 2003.gada 31.decembrim pārveido par filiāli vai kapitālsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar īpašnieka lēmumu uzsāk likvidāciju, reģistrējot to uzņēmumu reģistrā.

(9) Lai ārvalsts komersanta pastāvīgo pārstāvniecību pārveidotu par filiāli, komercreģistra iestādei iesniedz pieteikumu atbilstoši Komerclikuma 25.pantam, papildus norādot tās reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā, un pieteikumam pievieno Komerclikuma 25.pantā minētos dokumentus, ja tie nav iesniegti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

(10) Ārvalsts komersanta pastāvīgās pārstāvniecības reorganizācijai attiecīgi piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

 

 

 

 

43.

 

 

 

 

 

44.

 

 

 

 

 

 

 

45.

 

 

 

 

 

 

 

46.

 

 

 

 

 

 

47.

 

 

48.

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 16.panta trešajā daļā vārdu “likvidē” ar vārdu “izslēdz no uzņēmumu reģistra” un aizstāt skaitļus un vārdus “2003.gada 1.janvāra” ar skaitļiem un vārdiem “2004.gada 31.decembra”.

Juridiskā komisija

Aizstāt 16.panta ceturtajā daļā vārdus “pārveido par filiāli un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā” ar vārdiem “piesaka pārstāvniecību ierakstīšanai komercreģistrā kā filiāli”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 16.panta ceturtajā daļā skaitļus un vārdus “līdz 2003.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2004.gada 31.decembrim” un aizstāt skaitļus un vārdus “pēc 2004.gada 1.janvāra” ar skaitļiem un vārdiem “pēc 2005.gada 1.janvāra”

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 16.panta piektajā daļā vārdus “pārveidotu par filiāli” ar vārdiem “pieteiktu ierakstīšanai komercreģistrā kā filiāli”.

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 16.panta astotajā daļā vārdus “pārveido par filiāli vai kapitālsabiedrību un piesaka ierakstīšanai” ar vārdiem “piesaka ierakstīšanai komercreģistrā kā filiāli vai pārveido par kapitālsabiedrību un piesaka to ierakstīšanai”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 16.panta astotajā daļā skaitļus un vārdus “līdz 2003.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2004.gada 31.decembrim”.

Juridiskā komisija

Aizstāt 16.panta devītajā daļā vārdus “pārveidotu par filiāli” ar vārdiem “pieteiktu ierakstīšanai komercreģistrā kā filiāli”.

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 16.panta desmitajā daļā vārdu “reorganizācijai” ar vārdiem “pārveidošanai par kapitālsabiedrbu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

16.pants. Filiāles un pārstāvniecības

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu filiāli piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vienlaikus ar pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā vai ar tās īpašnieka lēmumu slēdz.

(2) Lai filiāli ierakstītu komercreģistrā, komercreģistra iestādei iesniedz pieteikumu, norādot Komerclikuma 8. un attiecīgi 23. vai 25.pantā minētās ziņas, kā arī tās reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā.

(3) Ja filiālei ir juridiskās personas statuss, šā panta pirmajā daļā minēto noteikumu neizpildes gadījumā to izslēdz no uzņēmumu reģistra (19.pants), bet, ja nav juridiskās personas statusa, - pēc 2004.gada 31.decembra filiāle uzskatāma par neesošu un ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdzama no uzņēmumu reģistra.

(4) Uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvniecību līdz 2004.gada 31.decembrim piesaka ierakstīšanai komercreģistrā kā filiāli vai ar tās īpašnieka lēmumu slēdz. Ja šīs darbības nav veiktas, pārstāvniecību pēc 2005.gada 1.janvāra ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra.

(5) Lai uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvniecību pieteiktu ierakstīšanai komercreģistrā kā filiāli, komercreģistra iestādei iesniedz pieteikumu atbilstoši Komerclikuma 23.pantam, papildus norādot pārstāvniecības reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā.

(6) Komercreģistrā nav atļauts ierakstīt uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāli, ja tās īpašnieks nav ierakstīts komercreģistrā.

(7) No uzņēmumu reģistra izslēdzot filiāles vai parstāvniecības īpašnieku, vienlaikus izslēdz arī attiecīgo filiāli vai pārstāvniecību.

(8) Ārvalsts komersanta pastāvīgo pārstāvniecību, kas veic komercdarbību, līdz 2004.gada 31.decembrim piesaka ierakstīšanai komercreģistrā kā filiāli vai pārveido par kapitālsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar īpašnieka lēmumu uzsāk šīs pārstāvniecības likvidāciju, reģistrējot to uzņēmumu reģistrā.

(9) Lai ārvalsts komersanta pastāvīgo pārstāvniecību pieteiktu ierakstīšanai komercreģistrā kā filiāli, komercreģistra iestādei iesniedz pieteikumu atbilstoši Komerclikuma 25.pantam, papildus norādot tās reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā, un pieteikumam pievieno Komerclikuma 25.pantā minētos dokumentus, ja tie nav iesniegti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

(10) Ārvalsts komersanta pastāvīgās pārstāvniecības pārveidošanai par kapitālsabiedrību attiecīgi piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

17.pants. Individuālie (ģimenes) uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības un individuālā darba veicēji

(1) Individuālie (ģimenes) uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kā arī individuālā darba veicēji līdz aroddarbību regulējošā likuma spēkā stāšanās dienai darbojas atbilstoši likumam, saskaņā ar kuru tie nodibināti, ņemot vērā šajā pantā noteiktos izņēmumus.

(2) Tāda individuālā uzņēmuma īpašnieks, kurš atbilst Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, piesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu līdz 2003.gada 31.decembrim vai pārveido individuālo uzņēmumu par komercsabiedrību, vai ar savu lēmumu uzsāk likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā. Šo noteikumu neizpildes gadījumā individuālo uzņēmumu likvidē (19.pants).

(3) Šā panta otrās daļas noteikumu nepiemēro attiecībā uz zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī individuālajiem uzņēmumiem, kuru galvenais darbības veids ir amatniecība likuma “Par amatniecību” 1.panta izpratnē.

(4) Ģimenes uzņēmumu līdz 2003.gada 31.decembrim pārveido par komercsabiedrību vai ar tā īpašnieku lēmumu uzsāk likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā. Šo noteikumu neizpildes gadījumā ģimenes uzņēmumu likvidē (19.pants).

(5) Pieteikums par ierakstīšanu komercreģistrā rakstāms atbilstoši Komerclikuma 75.pantam, papildus norādot reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā.

(6) Individuālo uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašnieki var pieteikt sevi par individuālo komersantu arī tad, ja tas neatbilst Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, vai pārveidot savu uzņēmumu par komercsabiedrību.

(7) Šā panta kārtībā individuālā komersanta statusu ieguvusī persona vai pārveidotā komercsabiedrība ir visu uzņēmuma tiesību un saistību pārņēmēja. Individuālā komersanta statusu ieguvusī persona vai pārveidotā komercsabiedrība saglabā visus ar likumu vai uz likuma pamata šim uzņēmumam piešķirtos atvieglojumus un garantijas. Šis noteikums neietekmē attiecīgo likumu un citu normatīvo aktu piemērošanu.

(8) Individuālā uzņēmuma reorganizācijai par komercsabiedrību attiecīgi piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

(9) Viena fiziskā persona nevar vienlaikus būt gan komercreģistrā ierakstīts individuālais komersants, gan uzņēmumu reģistrā reģistrēts individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

 

 

 

51.

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

 

 

 

 

53.

 

 

 

 

54.

 

 

55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

 

 

 

 

 

57.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 17.panta otrās daļas pēdējā teikumā vārdu “likvidē” ar vārdiem “ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 17.panta otrajā daļā skaitļus un vārdus “līdz 2003.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2004.gada 31.decembrim”.

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 17.panta ceturtajā daļā vārdus “likvidē” ar vārdiem “ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 17.panta ceturtajā daļā skaitļus un vārdus “līdz 2003.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2004.gada 31.decembrim”.

Juridiskā komisija

Aizstāt 17.panta piektajā daļā vārdu “75.pantam” ar vārdiem “75.panta trešajai daļai”.

Juridiskā komisija

Izteikt 17.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Individuālo uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašnieki var pārveidot savu uzņēmumu par komercsabiedrību vai pieteikt sevi par individuālo komersantu arī tad, ja attiecīgais uzņēmums neatbilst Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 17.panta astotajā daļā vārdu “reorganizācijai” ar vārdu “pārveidošanai”.

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt 17.pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

“(10) Fiziskā persona vai individuālā uzņēmuma īpašnieks, kura darbība atbilst Komerclikuma 45. vai 64.pantā minētajiem noteikumiem, piesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, neņemot vērā Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā noteiktos kritērijus, vai dibina komercsabiedrību saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

17.pants. Individuālie (ģimenes) uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības un individuālā darba veicēji

(1) Individuālie (ģimenes) uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kā arī individuālā darba veicēji līdz aroddarbību regulējošā likuma spēkā stāšanās dienai darbojas atbilstoši likumam, saskaņā ar kuru tie nodibināti, ņemot vērā šajā pantā noteiktos izņēmumus.

(2) Tāda individuālā uzņēmuma īpašnieks, kurš atbilst Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, piesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuā lo komersantu līdz 2004.gada 31.decembrim vai pārveido individuālo uzņēmumu par komercsabiedrību, vai ar savu lēmumu uzsāk šā uzņēmuma likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā. Šo noteikumu neizpildes gadījumā individuālo uzņēmumu ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra (19.pants).

(3) Šā panta otrās daļas noteikumu nepiemēro attiecībā uz zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī individuālajiem uzņēmumiem, kuru galvenais darbības veids ir amatniecība likuma “Par amatniecību” 1.panta izpratnē.

(4) Ģimenes uzņēmumu līdz 2004.gada 31.decembrim pārveido par komercsabiedrību vai ar tā īpašnieku lēmumu uzsāk šā uzņēmuma likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā. Šo noteikumu neizpildes gadījumā ģimenes uzņēmumu ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra (19.pants).

(5) Pieteikums par ierakstīšanu komercreģistrā sastādāms atbilstoši Komerclikuma 75.panta trešās daļas noteikumiem, papildus norādot reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā.

(6) Individuālo uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašnieki var pārveidot savu uzņēmumu par komercsabiedrību vai pieteikt sevi par individuālo komersantu arī tad, ja attiecīgais uzņēmums neatbilst Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

(7) Šā panta kārtībā individuālā komersanta statusu ieguvusī persona vai pārveidotā komercsabiedrība ir visu uzņēmuma tiesību un saistību pārņēmēja. Individuālā komersanta statusu ieguvusī persona vai pārveidotā komercsabiedrība saglabā visus ar likumu vai uz tā pamata šim uzņēmumam piešķirtos atvieglojumus un garantijas. Šis noteikums neietekmē attiecīgo likumu un citu normatīvo aktu piemērošanu.

(8) Individuālā uzņēmuma pārveidošanai par komercsabiedrību attiecīgi piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

(9) Viena fiziskā persona nevar vienlaikus būt gan komercreģistrā ierakstīts individuālais komersants, gan uzņēmumu reģistrā reģistrēts individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks.

(10) Fiziskā persona vai individuālā uzņēmuma īpašnieks, kura darbība atbilst Komerclikuma 45. vai 64.pantā minētajiem noteikumiem, piesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, neņemot vērā Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā noteiktos kritērijus, vai dibina komercsabiedrību saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem.

18.pants. Pieteikumi, kuri, iesniegšanas termiņam beidzoties, nav izlemti vai atteikti

(1) Ja pieteikums par ierakstīšanu komercreģistrā iesniegts komercreģistra iestādei šajā nodaļā noteiktajā termiņā, bet, šim termiņam beidzoties, komercreģistra iestādē vēl nav izskatīts, noteikumus par likvidāciju (19.pants) piemēro ar nākamo dienu pēc tam, kad pieņemts lēmums par atteikumu. Ja šajā gadījumā tiek pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, piemēro šā panta otrās daļas noteikumus.

(2) Ja šajā nodaļā norādītais termiņš pieteikuma iesniegšanai par ierakstīšanu komercreģistrā beidzas pirms termiņa, kas norādīts komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu trūkumu novēršanai, noteikumus par likvidāciju (19.pants) piemēro ar nākamo dienu pēc tam, kad:

1) notecējis lēmumā norādītais termiņš, ja lēmumā norādītajā termiņā nav iesniegti precizētie dokumenti;

2) pieņemts lēmums par atteikumu, ja iesniegtie dokumenti atkal neatbilst likuma noteikumiem.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos atkārtots lēmums par ieraksta izdarīšanas atlikšanu nav atļauts.

58.

 

 

59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

Juridiskā komisija

Izteikt 18.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“18.pants. Pieteikumu izskatīšana pēc to iesniegšanas termiņa beigām”

Juridiskā komisija

Aizstāt 18.panta pirmajā un otrajā daļā vārdu “likvidāciju” ar vārdiem “darbības izbeigšanu un izslēgšanu no uzņēmumu reģistra”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 18.panta otrās daļas 2.punktā vārdu “atkal” ar vārdu “atkārtoti”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

18.pants. Pieteikumu izskatīšana pēc to iesniegšanas termiņa beigām

(1) Ja pieteikums par ierakstīšanu komercreģistrā iesniegts komercreģistra iestādei šajā nodaļā noteiktajā termiņā, bet, šim termiņam beidzoties, komercreģistra iestāde to vēl nav izskatījusi, noteikumus par darbības izbeigšanu un izslēgšanu no uzņēmumu reģistra (19.pants) piemēro ar nākamo dienu pēc tam, kad pieņemts lēmums par atteikumu. Ja tiek pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, piemēro šā panta otrās daļas noteikumus.

(2) Ja šajā nodaļā norādītais termiņš pieteikuma iesniegšanai par ierakstīšanu komercreģistrā beidzas pirms termiņa, kas norādīts komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu trūkumu novēršanai, noteikumus par darbības izbeigšanu un izslēgšanu no uzņēmumu reģistra (19.pants) piemēro ar nākamo dienu pēc tam, kad:

1) izbeidzies lēmumā norādītais termiņš, ja šājā termiņā nav iesniegti precizētie dokumenti;

2) pieņemts lēmums par atteikumu, ja iesniegtie dokumenti atkārtoti neatbilst likuma noteikumiem.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos atkārtots lēmums par ieraksta izdarīšanas atlikšanu nav atļauts.

19.pants Darbības izbeigšana un izslēgšana no uzņēmumu reģistra

(1) Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle, nodaļa vai pārstāvniecība atbilstoši šīs nodaļas noteikumiem attiecīgajā termiņā nav pieteikta ierakstīšanai komercreģistrā un nav pieņemts lēmums par likvidāciju, to likvidē šajā pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Ar nākamo dienu pēc šajā nodaļā minētā attiecīgā termiņa notecēšanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību uzskata par darbību izbeigušu. Šo subjektu sarakstu komercreģistra iestāde publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot:

1) reģistrācijas numuru un nosaukumu (firmu);

2) to, ka triju mēnešu laikā no publikācijas dienas jāpaziņo par prasījumiem (trešā daļa).

(3) Triju mēnešu laikā no publikācijas dienas visi attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības kreditori un nodokļu administrācija var paziņot komercreģistra iestādei par saviem mantiskajiem prasījumiem pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību.

(4) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā komercreģistra iestādē neviens paziņojums par prasījumiem nav saņemts un komercķīlu reģistrā komercķīla nav reģistrēta, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra.

(5) Manta, kas palikusi pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanas no uzņēmumu reģistra, pielīdzināma bezmantinieka mantai atbilstoši Civillikuma 417.panta noteikumiem.

(6) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā komercreģistra iestādē ir saņemts kāds paziņojums par prasījumiem, ar nākamo dienu pēc šā termiņa notecēšanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle, nodaļa vai pārstāvniecība nav tiesīga veikt komercdarbību. Šādā gadījumā darbības turpināšana uzskatāma par komercdarbību bez reģistrācijas un par šo noteikumu pārkāpumu vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

     

19.pants. Darbības izbeigšana un izslēgšana no uzņēmumu reģistra

(1) Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle, nodaļa vai pārstāvniecība atbilstoši šīs nodaļas noteikumiem attiecīgajā termiņā nav pieteikta ierakstīšanai komercreģistrā un nav pieņemts lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības likvidāciju, to likvidē šajā pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Ar nākamo dienu pēc šajā nodaļā minētā attiecīgā termiņa notecēšanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību uzskata par darbību izbeigušu. Šo subjektu sarakstu komercreģistra iestāde publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot:

1) reģistrācijas numuru un nosaukumu (firmu);

2) to, ka triju mēnešu laikā no publikācijas dienas jāpaziņo par prasījumiem (šā panta trešā daļa).

(3) Triju mēnešu laikā no publikācijas dienas visi attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības kreditori un nodokļu administrācija var paziņot komercreģistra iestādei par saviem mantiskajiem prasījumiem pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību.

(4) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā komercreģistra iestāde nevienu paziņojumu par prasījumiem nav saņēmusi un komercķīlu reģistrā komercķīla nav reģistrēta, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra.

(5) Manta, kas palikusi pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanas no uzņēmumu reģistra, pielīdzināma bezmantinieka mantai atbilstoši Civillikuma 417.panta noteikumiem.

(6) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā komercreģistra iestāde ir saņēmusi kādu paziņojumu par prasījumiem, ar nākamo dienu pēc šā termiņa izbeigšanās uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle, nodaļa vai pārstāvniecība nav tiesīga veikt komercdarbību. Šādā gadījumā darbības turpināšana uzskatāma par komercdarbību bez reģistrācijas un par šo noteikumu pārkāpumu vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

III nodaļa. Īpašie noteikumi

     

III nodaļa. Īpašie noteikumi

20.pants. Kapitālsabiedrību atbildības jautājumi

(1) Ja uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle, nodaļa vai pārstāvniecība tiek ierakstīta komercreģistrā kā kapitālsabiedrība, ar dienu, kad tā ierakstīta komercreģistrā, piemērojot Komerclikuma 11.sadaļas 4.nodaļas noteikumus, jāievēro arī šā panta noteikumi.

(2) Komerclikuma 164.panta noteikumus piemēro mantas iegūšanas darījumiem, ja tie noslēgti pēc sabiedrības ierakstīšanas dienas komercreģistrā un no sabiedrbas reģistrēšanas uzņēmumu reģistrā nav pagājuši divi gadi.

(3) Ja dienā, kad sabiedrība ierakstīta komercreģistrā, Civillikumā vai citā likumā noteiktais noilguma termiņš nav notecējis, bet Komerclikumā noteikts:

1) garāks termiņš, piemēro Komerclikumā noteikto noilguma termiņu, ieskaitot notecējušo laiku;

2) īsāks termiņš, piemēro Komerclikuma noilguma termiņu, kuru skaita no dienas, kad sabiedrība ierakstīta komercreģistrā. Ja atbilstoši šādam aprēķinam noilguma termiņš ir garāks par līdzšinējo noilguma termiņu, tas notek tajā dienā, kad tas būtu notecējis saskaņā ar Civillikumu vai citu normatīvo aktu.

     

20.pants. Kapitālsabiedrību atbildības jautājumi

(1) Ja uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle, nodaļa vai pārstāvniecība tiek ierakstīta komercreģistrā kā kapitālsabiedrība, ar dienu, kad tā ierakstīta komercreģistrā, piemērojot Komerclikuma 11.sadaļas 4.nodaļas noteikumus, jāievēro arī šā panta noteikumi.

(2) Komerclikuma 164.panta noteikumus piemēro mantas iegūšanas darījumiem, ja tie noslēgti pēc sabiedrības ierakstīšanas komercreģistrā un no dienas, kad sabiedrība reģistrēta uzņēmumu reģistrā, nav pagājuši divi gadi.

(3) Ja dienā, kad sabiedrība ierakstīta komercreģistrā, Civillikumā vai citā likumā noteiktais noilguma termiņš nav beidzies, bet Komerclikumā ir noteikts:

1) garāks termiņš, piemēro Komerclikumā noteikto noilguma termiņu, ieskaitot notecējušo laiku;

2) īsāks termiņš, piemēro Komerclikuma noilguma termiņu, kuru skaita no dienas, kad sabiedrība ierakstīta komercreģistrā. Ja atbilstoši šādam aprēķinam noilguma termiņš ir garāks par līdzšinējo noilguma termiņu, tas notek tajā dienā, kad tas būtu notecējis saskaņā ar Civillikumu vai citu normatīvo aktu.

21.pants. Minimālais pamatkapitāla lielums atsevišķām akciju sabiedrībām

(1) Līdz dibināšanai apmaksājamā pamatkapitāla minimālais lielums ir šāds:

1) dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrībām – 1 000 000 latu, pārējām apdrošināšanas akciju sabiedrībām – 500 000 latu;

2) birzu akciju sabiedrībām – 100 000 latu;

3) lombardu akciju sabiedrībām – 25 000 latu.

(2) Piecu gadu laikā no akciju sabiedrības dibināšanas apmaksājamā pamatkapitāla minimālais lielums ir šāds:

1) dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrībām – 2 000 000 latu, pārējām apdrošināšanas akciju sabiedrībām – 1000 000 latu;

2) birzu akciju sabiedrībām – 250 000 latu;

3) lombardu akciju sabiedrībām – 50 000 latu.

     

21.pants. Minimālais pamatkapitāla lielums atsevišķām akciju sabiedrībām

(1) Līdz dibināšanai apmaksājamā pamatkapitāla minimālais lielums ir šāds:

1) dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrībām – 1 000 000 latu, pārējām apdrošināšanas akciju sabiedrībām – 500 000 latu;

2) birzu akciju sabiedrībām – 100 000 latu;

3) lombardu akciju sabiedrībām – 25 000 latu.

(2) Piecus gadus laikā pēc akciju sabiedrības dibināšanas dienas apmaksājamā pamatkapitāla minimālais lielums ir šāds:

1) dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrībām – 2 000 000 latu, pārējām apdrošināšanas akciju sabiedrībām – 1000 000 latu;

2) birzu akciju sabiedrībām – 250 000 latu;

3) lombardu akciju sabiedrībām – 50 000 latu.

22.pants. Kooperatīvās sabiedrības un to savienības

(1) Kooperatīvo sabiedrību viena gada laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas var pārveidot par kapitālsabiedrību. Šādā gadījumā piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

(2) Kooperatīvās sabiedrības biedru pilnsapulce (pilnvaroto sapulce), pieņemot lēmumu par reorganizāciju, apstiprina arī attiecīgās kapitālsabiedrības (iegūstošās sabiedrības) statūtus. Tos paraksta iegūstošās sabiedrības valde.

(3) Ja kooperatīvās sabiedrības statūtos paredzēts, ka lēmumu par reorganizāciju pieņem pilnvaroto sapulce, šis lēmums aizstāj dalībnieku sapulces lēmumu. Šādā gadījumā mēneša laikā pēc Komerclikuma 345.panta otrajā daļā paredzētās publikācijas kooperatīvās sabiedrības dalībnieks ir tiesīgs rakstveidā paziņot kooperatīvajai sabiedrībai par to, ka nepiekrīt reorganizācijai. Šādā gadījumā kooperatīvās sabiedrības dalībnieks iegūst Komerclikuma 353.pantā paredzētās tiesības.

61.

Juridiskā komisija

Izslēgt 22.panta pirmajā daļā vārdus “viena gada laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas”.

Atbalstīt

22.pants. Kooperatīvās sabiedrības un to savienības

(1) Kooperatīvo sabiedrību var pārveidot par kapitālsabiedrību. Šādā gadījumā piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

(2) Kooperatīvās sabiedrības biedru pilnsapulce (pilnvaroto sapulce), pieņemot lēmumu par reorganizāciju, apstiprina arī attiecīgās kapitālsabiedrības (iegūstošās sabiedrības) statūtus. Tos paraksta iegūstošās sabiedrības valde.

(3) Ja kooperatīvās sabiedrības statūtos paredzēts, ka lēmumu par reorganizāciju pieņem pilnvaroto sapulce, šis lēmums aizstāj dalībnieku sapulces lēmumu. Šādā gadījumā mēneša laikā pēc Komerclikuma 345.panta otrajā daļā paredzētās publikācijas kooperatīvās sabiedrības dalībnieks ir tiesīgs rakstveidā paziņot kooperatīvajai sabiedrībai par to, ka nepiekrīt reorganizācijai. Šādā gadījumā kooperatīvās sabiedrības dalībnieks iegūst Komerclikuma 353.pantā paredzētās tiesības.

23.pants. Nepabeigtie likvidācijas procesi

(1) Līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai uzsāktie un reģistrētie uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību likvidācijas procesi jāpabeidz līdz 2003.gada 31.decembrim, reģistrējot to uzņēmumu reģistrā.

(2) Saskaņā ar šā likuma II nodaļu uzsāktais likvidācijas process uz dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) vai īpašnieka lēmuma pamata jāpabeidz līdz 2004.gada 31.decembrim, reģistrējot to uzņēmumu reģistrā.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem likvidācijas procesiem piemēro tos likumu un statūtu noteikumus, kuri bija spēkā dienā, kad tika pieņemts lēmums par likvidāciju.

(4) Ja šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos termiņos likvidācijas process nav pabeigts, ar nākamo dienu pēc termiņa notecēšanas šādam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), filiālei, nodaļai vai pārstāvniecībai nav tiesību veikt ar saimniecisko darbību un par šo noteikumu pārkāpumiem to sauc pie likumā noteiktās atbildības par saimniecisko darbību bez reģistrācijas.

62.

 

 

 

63.

 

 

 

64.

Juridiskā komisija

Aizstāt 23.panta pirmajā daļā vārdus “un reģistrētie” ar vārdiem “un uzņēmumu reģistrā pieteiktie”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 23.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus “līdz 2003.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2004.gada 31.decembrim”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 23.panta otrajā daļā skaitļus un vārdus “līdz 2004.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2005.gada 31.decembrim”.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

23.pants. Nepabeigtie likvidācijas procesi

(1) Līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai uzsāktie un uzņēmumu reģistrā pieteiktie uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību likvidācijas procesi jāpabeidz līdz 2004.gada 31.decembrim, reģistrējot to uzņēmumu reģistrā.

(2) Saskaņā ar šā likuma II.nodaļu uzsāktais likvidācijas process uz dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) vai īpašnieka lēmuma pamata jāpabeidz līdz 2005.gada 31.decembrim, piesakot to registrācijai uzņēmumu reģistrā.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem likvidācijas procesiem piemēro tos likumu un statūtu noteikumus, kuri bija spēkā dienā, kad tika pieņemts lēmums par likvidāciju.

(4) Ja šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos termiņos likvidācijas process nav pabeigts, ar nākamo dienu pēc termiņa izbeigšanas šādam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), filiālei, nodaļai vai pārstāvniecībai nav tiesību veikt saimniecisko darbību un par šo noteikumu pārkāpumiem to sauc pie likumā noteiktās atbildības par saimniecisko darbību bez reģistrācijas.

24.pants. Uzsāktie maksātnespējas procesi

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas pēc formas neatbilst Komerclikuma noteikumiem un atzīts par maksātnespējīgu līdz 2003.gada 31.decembrim, visu maksātnespējas procesa laiku līdz bankrota procedūras pabeigšanai ir tiesīgs saglabāt savu līdzšinējo uzņēmējdarbības formu, izņemot šā panta otrajā daļā paredzēto gadījumu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas procesu var izbeigt citādi nekā ar bankrota procedūras pabeigšanu tikai tādā gadījumā, ja attiecīgais uzņēmums (uzņemējsabiedrība) iepriekš ir pārveidots par Komerclikumā paredzēta veida komersantu. Šādai pārveidošanai piemēro Komerclikuma noteikumus.

65.

Juridiskais birojs

Aizstāt 24.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus “līdz 2003.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2004.gada 31.decembrim”.

 

Atbalstīt

24.pants. Uzsāktie maksātnespējas procesi

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas pēc formas neatbilst Komerclikuma noteikumiem un atzīts par maksātnespējīgu līdz 2004.gada 31.decembrim, visu maksātnespējas procesa laiku līdz bankrota procedūras pabeigšanai ir tiesīgs saglabāt savu līdzšinējo uzņēmējdarbības formu, izņemot šā panta otrajā daļā paredzēto gadījumu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas procesu var izbeigt citādi, nevis ar bankrota procedūras pabeigšanu, tikai tādā gadījumā, ja attiecīgais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) iepriekš ir pārveidots par Komerclikumā paredzēta veida komersantu. Šādai pārveidošanai piemēro Komerclikuma noteikumus.

 

25.pants. Bezpeļņas organizācijas

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kurš nodibināts kā bezpeļņas organizācija, pēc Komerclikuma spēkā stāšanās līdz attiecīgu likumu pieņemšanai turpina darboties atbilstoši likumiem, saskaņā ar kuriem tas nodibināts.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto subjektu var pārveidot par sabiedrisko organizāciju, neatsavinot rezerves fondu.

(3) Valsts vai pašvaldību uzņēmumu (uzņeēmjsabiedrību), kas dibināts kā bezpeļņas organizācija, var pārveidot par valsts vai pašvaldību iestādi, šādā gadījumā izveidotā valsts vai pašvaldības iestāde pēc izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra ir visu tiesību un saistību pārņēmēja.

(4) Bezpeļņas organizācijas statusa piešķiršana komercreģistrā ierakstītiem komersantiem nav atļauta.”

66.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 25.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas dibināts kā bezpeļņas organizācija līdz 2003.gada 31.decembrim ar Ministru kabineta rīkojumu noteiktā kārtībā var pārveidot par valsts iestādi. Šādos gadījumos viss valsts bezpeļņas organizācijas īpašums pāriet valstij. Izveidotā valsts iestāde ir valsts bezpeļņas organizācijas tiesību un saistību pārņēmēja.”

 

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt 25.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pašvaldību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas dibināts kā bezpeļņas organizācija līdz 2003.gada 31.decembrim ar pašvaldības domes (padomes) lēmumu noteiktā kārtībā var pārveidot par pašvaldības iestādi. Šādos gadījumos viss pašvaldības bezpeļņas organizācijas īpašums pāriet valstij. Izveidotā pašvaldības iestāde ir valsts bezpeļņas organizācijas tiesību un saistību pārņēmēja.”;

mainot panta daļu numerāciju.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

25.pants. Bezpeļņas organizācijas

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas dibināts kā bezpeļņas organizācija, pēc Komerclikuma spēkā stāšanās līdz attiecīgu likumu pieņemšanai turpina darboties atbilstoši likumiem, saskaņā ar kuriem tas nodibināts.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto subjektu var pārveidot par sabiedrisko organizāciju, neatsavinot rezerves fondu.

(3) Valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas dibināts kā bezpeļņas organizācija, līdz 2003.gada 31.decembrim ar Ministru kabineta rīkojumu noteiktā kārtībā var pārveidot par valsts iestādi. Šādā gadījumā viss valsts bezpeļņas organizācijas īpašums pāriet valstij. Izveidotā valsts iestāde ir valsts bezpeļņas organizācijas tiesību un saistību pārņēmēja.

(4) Pašvaldības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas dibināts kā bezpeļņas organizācija, līdz 2003.gada 31.decembrim ar pašvaldības domes (padomes) lēmumu noteiktā kārtībā var pārveidot par pašvaldības iestādi. Šādā gadījumā viss pašvaldības bezpeļņas organizācijas īpašums pāriet valstij. Izveidotā pašvaldības iestāde ir valsts bezpeļņas organizācijas tiesību un saistību pārņēmēja.

(5) Bezpeļņas organizācijas statusa piešķiršana komercreģistrā ierakstītiem komersantiem nav atļauta.

26.pants. Valsts un pašvaldību uzņēmumu noma un noma ar izpirkumu

(1) Pēc Komerclikuma spēkā stāšanās jaunus valsts un pašvaldību uzņēmumu nomas un nomas ar izpirkumu līgumus slēgt nav atļauts.

(2) Ja valsts vai pašvaldības uzņēmuma nomas vai nomas ar izpirkumu līguma termiņš beidzas līdz 2003.gada 31.decembrim, līguma termiņu pagarināt nav atļauts.

(3) Ja valsts vai pašvadības uzņēmuma nomas vai nomas ar izpirkumu līguma termiņš beidzas līdz 2001.g ada 1.aprīlim, līguma termiņu atļauts pagarināt uz laiku ilgāku, ne kā līdz 2003.gada 31.decembrim. Pēc šā datuma līguma termiņu pagarināt nav atļauts.

(4) Ja valsts vai pašvadības uzņēmuma nomas vai nomas ar izpirkumu līguma termiņš atbilstoši līguma noteikumiem beidzas pēc 2003.gada 31.decembra, līgums izbeidzas 2003.gada 31.decembrī.

68.

 

 

 

69.

 

 

 

 

 

 

70.

 

 

 

 

 

71.

Juridiskais birojs

Aizstāt 26.panta otrajā daļā skaitļus un vārdus “līdz 2003.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2004.gada 31.decembrim”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 26.panta trešajā daļā skaitļus un vārdus “līdz 2001.gada 1.aprīlim” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2002.gada 1.aprīlim” un skaitļus un vārdus “līdz 2003.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2004.gada 31.decembrim”.

.

Juridiskā komisija

Papildināt 26.panta ceturtās daļas teikumu pēc vārdiem “izbeidzas 2003.gada 31.decembrī” ar vārdiem “vai pārjaunojams par mantas nomas vai nomas ar izpirkuma līgumu atbilstoši Civillikuma noteikumiem.”

Juridiskais birojs

Aizstāt 26.panta cturtajā daļā skaitļus un vārdus “2003.gada” ar skaitļiem un vārdiem “2004.gada”.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

26.pants. Valsts un pašvaldību uzņēmumu noma un noma ar izpirkumu

(1) Pēc Komerclikuma spēkā stāšanās jaunus valsts un pašvaldību uzņēmumu nomas un nomas ar izpirkumu līgumus slēgt nav atļauts.

(2) Ja valsts vai pašvaldības uzņēmuma nomas vai nomas ar izpirkumu līguma termiņš izbeidzas līdz 2004.gada 31.decembrim, līguma termiņu pagarināt nav atļauts.

(3) Ja valsts vai pašvaldības uzņēmuma nomas vai nomas ar izpirkumu līguma termiņš izbeidzas līdz 2002.gada 1.aprīlim, līguma termiņu atļauts pagarināt uz laiku ne ilgāku kā līdz 2004.gada 31.decembrim. Pēc šā datuma līguma termiņu pagarināt nav atļauts.

(4) Ja valsts vai pašvadības uzņēmuma nomas vai nomas ar izpirkumu līguma termiņš atbilstoši līguma noteikumiem izbeidzas pēc 2004.gada 31.decembra, līgums izbeidzas 2004.gada 31.decembrī vai pārjaunojams par mantas nomas vai nomas ar izpirkuma līgumu atbilstoši Civillikuma noteikumiem.

 

27.pants. Valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācija

(1) Ja valsts vai pašvaldības īpašuma objekts tiek privatizēts ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 2.panta otrās daļas 5.punktā minēto reorganizācijas metodi, tad:

1) šajā privatizācijas procesā var iesaistīt tikai sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības un sabiedrības ar papildu atbildību;

2) reorganizācija jāveic saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem;

3) šajā privatizācijas procesā iesaistītās sabiedrības jāieraksta komercreģistrā, pirms tiek pieņemts Komerclikuma 343.pantā minētais lēmums par reorganizāciju.

(2) Ja valsts vai pašvaldības īpašuma objekts tiek privatizēts ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 3.panta trešās daļas 5.punktā minēto privatizācijas paņēmienu, tad:

1) valsts vai pašvaldības uzņēmumu var pārveidot tikai par sabiedrību ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrību, kas darbojas saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem;

2) valsts vai pašvaldības uzņēmuma pārveidošana notiek likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" 2.nodaļā paredzētajā kārtībā.

(3) Ja valsts uzņēmuma privatizācijas noteikumi vai pašvaldības uzņēmuma privatizācijas projekts, kurā paredzēts, ka statūtsabiedrība tiek privatizēta ar šā panta otrajā daļā minēto privatizācijas paņēmienu, ir apstiprināti līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai, šo privatizāciju var veikt, piemērojot to likumu noteikumus, kuri bija spēkā privatizācijas noteikumu vai privatizācijas projekta apstiprināšanas dienā, ja sabiedrība, kura izveidota privatizācijas rezultātā, tiek reģistrēta uzņēmumu reģistrā līdz 2002.gada 1.oktobrim.

(4) Ja līgums, ar kuru tika pārdots privatizējamais valsts vai pašvaldības uzņēmums, tiek izbeigts, šā uzņēmuma darbība netiek atjaunota, bet uz tā bāzes veido kapitālsabiedrību.

72.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.

Juridiskais birojs

Aizstāt 27.panta trešajā daļā skaitļus un vārdus “līdz 2002.gada 1.oktobrim” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2003.gada 1.oktobrim”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Tiesnesis

Papildināt 27.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja valsts kapitāla daļa ir nodota privatizācijai līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai un šā objekta privatizācijas nosacījumos, kurus saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 12.pantu nosaka Ministru kabinets, tiek paredzēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību reorganizācija par akciju sabiedrību, šī reorganizācija notiek saskaņā ar likuma “Par uzņēmējdarbību” un likuma “Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību” prasībām.”;

uzskatīt līdzšinējo ceturto daļu par piekto daļu.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

27.pants. Valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācija

(1) Ja valsts vai pašvaldības īpašuma objekts tiek privatizēts ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 2.panta otrās daļas 5.punktā minēto reorganizācijas metodi, tad:

1) šajā privatizācijas procesā var iesaistīt tikai sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības un sabiedrības ar papildu atbildību;

2) reorganizācija veicama saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem;

3) šajā privatizācijas procesā iesaistītās sabiedrības ierakstāmas komercreģistrā, pirms tiek pieņemts Komerclikuma 343.pantā minētais lēmums par reorganizāciju.

(2) Ja valsts vai pašvaldības īpašuma objekts tiek privatizēts ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 3.panta trešās daļas 5.punktā minēto privatizācijas paņēmienu, tad:

1) valsts vai pašvaldības uzņēmumu var pārveidot tikai par sabiedrību ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrību, kas darbojas saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem;

2) valsts vai pašvaldības uzņēmuma pārveidošana notiek likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" 2.nodaļā paredzētajā kārtībā.

(3) Ja valsts uzņēmuma privatizācijas noteikumi vai pašvaldības uzņēmuma privatizācijas projekts, kurā paredzēts, ka statūtsabiedrība tiek privatizēta ar šā panta otrajā daļā minēto privatizācijas paņēmienu, ir apstiprināti līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai, šo privatizāciju var veikt, piemērojot to likumu noteikumus, kuri bija spēkā privatizācijas noteikumu vai privatizācijas projekta apstiprināšanas dienā, ja sabiedrība, kas izveidota privatizācijas rezultātā, tiek reģistrēta uzņēmumu reģistrā līdz 2003.gada 1.oktobrim.

(4) Ja līgums, ar kuru tika pārdots privatizējamais valsts vai pašvaldības uzņēmums, tiek izbeigts, šā uzņēmuma darbība netiek atjaunota, bet uz tā bāzes izveido kapitālsabiedrību.

28.pants. Atvieglojumu saglabāšana uzņēmumiem ar ārvalstu ieguldījumiem

(1) Uzņēmumi ar ārvalstu ieguldījumiem, kuri atbilstoši likumam "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" ir tiesīgi izmantot nodokļu atvieglojumus, turpina tos izmantot atbilstoši tiem noteikumiem, kuri bija spēkā līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto atvieglojumu maksimālais izmantošanas termiņš ir 2005.gada 31.decembris.

     

28.pants. Atvieglojumu saglabāšana uzņēmumiem ar ārvalstu ieguldījumiem

(1) Uzņēmumi ar ārvalstu ieguldījumiem, kuri atbilstoši likumam "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" ir tiesīgi izmantot nodokļu atvieglojumus, turpina tos izmantot atbilstoši tiem noteikumiem, kuri bija spēkā līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto atvieglojumu maksimālais izmantošanas termiņš ir 2005.gada 31.decembris.

 

Pārejas noteikumi

1. 2004.gada 1.janvārī spēku zaudē:

1) likums "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1991, 27./28.nr; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 18./19., 20./21., 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 10.nr);

2) likums "Par līgumsabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 11./12.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.);

3) likums "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 9./10., 23./24. nr.; 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 2000, nr.10.);

4) likums "Par akciju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1995, 3., 20.nr.; 1996, 21. nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 7. nr.; 1999, 18. nr.; 2000, 2., 10.,13.nr.);

5) likums "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 46.nr.; 1993, 10./11.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 9.nr.; 1996, 19. nr.);

6) likums "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.; 2000, 2. nr.);

7) likums "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.; 1997, 3., 22.nr.; 1998, 15. nr.).

2004.gada 1.2.20 2. 2003.gada 1.janvārī spēku zaudē:

1) likums "Par paju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 2000, 10. nr.);

2) Latvijas Republikas likums par valsts uzņēmumu (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29./31.nr.; 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1996, 1.nr.; 1996. nr.13.);

3) likums "Par pašvaldības uzņēmumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 17./18.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3.nr.; 1996. nr.22.);

4) likums "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8./9. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996. nr.21.);

5) likums "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 39./40./41.nr.; 1993, 5./6.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 22.nr.; 1998, 1. nr.);

6) Augstākās Padomes Prezidija 1992.gada 5.marta lēmums "Par valsts kapitāla daļas apstiprināšanu specializētajos lauksaimniecības uzņēmumos" (Latvijas Republikas Augstākās padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13.nr);

7) Augstākās Padomes Prezidija 1992.gada 12.augusta lēmums "Par zvejnieku kolhozu privatizācijas īpatnībām"; (Latvijas Republikas Augstākās padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 35.nr.);

8) Augstākās Padomes Prezidija 1992.gada 7.maija lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" 19.panta piemērošanu"; (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22. nr.);

9) Augstākās Padomes Prezidija 1992.gada 9.janvāra lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" atsevišķu pantu piemērošanu"; (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6. nr.)

10) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 3.decembra lēmums "Par pagaidām neprivatizējamo specializēto valsts lauksaimniecības uzņēmumu saraksta apstiprināšanu"(nav publicēts);

11) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 24.oktobra lēmums "Par specializēto valsts lauksaimniecības uzņēmumu saraksta apstiprināšanu un par šo uzņēmumu privatizācijas īpatnībām"; (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 45.nr.);

12) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 26.septembra lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" atsevišķu pantu piemērošanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 41.nr.);

13) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 9.maija lēmums "Par selekciju, izmēģinājumu, zinātniskās pētniecības, mācību un atsevišķo specializēto valsts saimniecību saraksta apstiprināšanu",(nav publicēts);

14) Augstākās Padomes Prezidija 1993.gada 11.februāra lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" atsevišķu pantu piemērošanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8.nr.);

15) Augstākās Padomes Prezidija 1993.gada 9.jūnija lēmums "Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 9.maija lēmumā "Par selekcijas, izmēģinājumu, zinātniskās pētniecības, mācību un atsevišķu specializēto valsts saimniecību saraksta apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 45.nr.);

16) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 12.decembra lēmums “Par lauksaimniecības uzņēmumu privatizācijas komisiju”(nav publicēts);

17) Augstākas Padomes 1991.gada 17.decembra lēmums “Par kārtību, kādā no Latvijas republikas budžeta dzēšami privatizēto lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu kredīti” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 4.nr);

3. Šādi Ministru kabineta noteikumi, kuri izdoti uz likuma “Par uzņēmējdarbību” 32.panta pamata, ir spēkā līdz 2003.gada 31.jūnijam, ja to vietā nav pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi:

1) Ministru Kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumi Nr.312 “Filmu izplatīšanas un publiskas demonstrēšanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 1995, 172.nr.; 1996, 330.nr.);

2) Ministru Kabineta 1996.gada 16.jūlija noteikumi Nr.261 “Kārtība, kādā tiek iepirkti, realizēti un eksportēti melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi” (Latvijas Vēstnesis, 1996, 123.nr; 1998, 265.nr.);

3) Ministru Kabineta 1996.gada 3.decembra noteikumi Nr.444 “Noteikumi par licences maksas aprēķināšanu energoapgādes uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) (Latvijas Vēstnesis, 1996, 211.nr.; 1998, 265/266. Nr);

4) Ministru Kabineta 1997.gada 7.oktobra noteikumi Nr.348 “Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 1997, 260./262., 334./335.nr.; 1998, 58./59., 147./149., 289./290., 367./368.nr.; 1999, 1., 64./65., 75./78., 167./168., 198./199.nr.; 2000, 109./110., 180./181.,307/309. nr.)

4.Tieslietu ministrija izstrādā un līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” kapitālsabiedrību statūtu paraugus, kas izmantojami komersantu statūtu sagatavošanai reģaistrācijai komercreģistrā.

5. Ministru kabinets līdz 2001.gada 31.decembrim izstrādā un iesniedz Saeimā likumprojektu par nodibinājumiem, aroddarbību kā arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām.”

 

 

 

 

 

74.

 

 

 

75.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.

 

 

 

 

 

78.

 

 

 

 

 

 

 

79.

 

 

 

 

 

 

80.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt Pārejas noteikumu 1.punktā skaitļus un vārdus “2004.gada 1.janvārī” ar skaitļiem un vārdiem “2005.gada 1.janvārī”.

Juridiskā komisija

Apvienot pārejas noteikumu 1. un 2. punktu; mainot talāko punktu numerāciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt Pārejas noteikumu 3.punktā skaitļus un vārdus “līdz 2003.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2004.gada 31.decembrim”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta pārejas noteikumu 4.punktā (jaunais 3.punkts) vārdus “līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2002.gada 1.februārim”

Juridiskā komisija

Aizstāt Pārejas noteikumu 5.punktu vārdus “aroddarbību kā arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām” ar vārdiem “aroddarbību, maksātnespēju, valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi kapitālsabiedrībās kā arī izstrādā un iesniedz projektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos.”.

Juridiskais birojs

Aizstāt pārejas noteikumu 5.punktā (jaunais 4.punkts) skaitļus un vārdus “līdz 2001.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2002.gada 31.decembrim” un papildināt pirms vārda “nodibinājumiem” ar vārdiem “biedrībām un”

Juridiskā komisija

Papildināt ar normu par spēkā stāšanos šādā redakcija:

“Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.”

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Pārejas noteikumi

1. 2005.gada 1.janvārī spēku zaudē:

1) likums "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1991, 27./28.nr; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 18./19., 20./21., 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 10.nr);

2) likums "Par līgumsabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 11./12.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.);

3) likums "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 9./10., 23./24. nr.; 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 2000, 10. nr.);

4) likums "Par akciju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1995, 3., 20.nr.; 1996, 21. nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 7. nr.; 1999, 18. nr.; 2000, 2., 10.,13.nr.);

5) likums "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 46.nr.; 1993, 10./11.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 9.nr.; 1996, 19. nr.);

6) likums "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.; 2000, 2. nr.);

7) likums "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.; 1997, 3., 22.nr.; 1998, 15. nr.);

2004.gada 1.2. 8) likums "Par paju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 2000, 10. nr.);

9) Likums “Par valsts uzņēmumu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29./31.nr.; 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1996, 1.nr.; 1996. 13. nr.);

10) likums "Par pašvaldības uzņēmumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 17./18.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3.nr.; 1996., 22. nr.);

11) likums "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8./9. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996.,21. nr.);

12) likums "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 39./40./41.nr.; 1993, 5./6.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 22.nr.; 1998, 1. nr.);

13) Augstākās padomes Prezidija 1992.gada 5.marta lēmums "Par valsts kapitāla daļas apstiprināšanu specializētajos lauksaimniecības uzņēmumos" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13.nr);

14) Augstākās padomes Prezidija 1992.gada 12.augusta lēmums "Par zvejnieku kolhozu privatizācijas īpatnībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 35.nr.);

15) Augstākās padomes Prezidija 1992.gada 7.maija lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" 19.panta piemērošanu" (Latvijas Republikas Augstākās padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22. nr.);

16) Augstākās Padomes Prezidija 1992.gada 9.janvāra lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" atsevišķu pantu piemērošanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6. nr.);

17) Augstākās padomes Prezidija 1991.gada 3.decembra lēmums "Par pagaidām neprivatizējamo specializēto valsts lauksaimniecības uzņēmumu saraksta apstiprināšanu"(nav publicēts);

18) Augstākās padomes Prezidija 1991.gada 24.oktobra lēmums "Par specializēto valsts lauksaimniecības uzņēmumu saraksta apstiprināšanu un par šo uzņēmumu privatizācijas īpatnībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 45.nr.);

19) Augstākās padomes Prezidija 1991.gada 26.septembra lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" atsevišķu pantu piemērošanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 41.nr.);

20) Augstākās padomes Prezidija 1991.gada 9.maija lēmums "Par selekcijas, izmēģinājumu, zinātniskās pētniecības, mācību un atsevišķo specializēto valsts saimniecību saraksta apstiprināšanu" (nav publicēts);

21) Augstākās padomes Prezidija 1993.gada 11.februāra lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" atsevišķu pantu piemērošanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8.nr.);

22) Augstākās padomes Prezidija 1993.gada 9.jūnija lēmums "Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 9.maija lēmumā "Par selekcijas, izmēģinājumu, zinātniskās pētniecības, mācību un atsevišķu specializēto valsts saimniecību saraksta apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 45.nr.);

23) Augstākās padomes Prezidija 1991.gada 12.decembra lēmums “Par lauksaimniecības uzņēmumu privatizācijas komisiju”(nav publicēts);

24) Augstākas Padomes 1991.gada 17.decembra lēmums “Par kārtību, kādā no Latvijas Republikas budžeta dzēšami privatizēto lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu kredīti” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 4.nr.).

2. Šādi Ministru kabineta noteikumi, kuri izdoti uz likuma “Par uzņēmējdarbību” 32.panta pamata, ir spēkā līdz 2004.gada 31.decembrim, ja to vietā nav pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi:

1) Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumi nr.312 “Filmu izplatīšanas un publiskas demonstrēšanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 1995, 172.nr.; 1996, 330.nr.);

2) Ministru kabineta 1996.gada 16.jūlija noteikumi nr.261 “Kārtība, kādā tiek iepirkti, realizēti un eksportēti melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi” (Latvijas Vēstnesis, 1996, 123.nr.; 1998, 265.nr.);

3) Ministru kabineta 1996.gada 3.decembra noteikumi nr.444 “Noteikumi par licences maksas aprēķināšanu energoapgādes uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)” (Latvijas Vēstnesis, 1996, 211.nr.; 1998, 265./266. nr);

4) Ministru kabineta 1997.gada 7.oktobra noteikumi nr.348 “Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 1997, 260./262., 334./335.nr.; 1998, 58./59., 147./149., 289./290., 367./368.nr.; 1999, 1., 64./65., 75./78., 167./168., 198./199.nr.; 2000, 109./110., 180./181.,307./309. nr.).

3.Tieslietu ministrija izstrādā un līdz 2002.gada 1.februārim publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” kapitālsabiedrību statūtu paraugus, kas izmantojami komersantu statūtu sagatavošanai reģistrācijai komercreģistrā.

4. Ministru kabinets līdz 2002.gada 31.decembrim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus par biedrībām un nodibinājumiem, aroddarbību, maksātnespēju, valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi kapitālsabiedrībās, kā arī izstrādā un iesniedz projektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos.

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.