Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts “Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums”

(reģ.nr.733; dok.nr. 2452)

1.

Pirmajā lasījuma pieņemtais likumprojekts

2.

Pr.nr.

3.

Priekšlikumi

4.

Juridiskās

komisijas atzinums

5.

Redakcija, kura likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Komersantu ierakstīšana komercreģistrā

Komersantu ierakstīšana komercreģistrā ar Komerclikuma spēkā stāšanās dienu notiek tikai pēc Komerclikuma un šā likuma noteikumiem.

1.

Tautas partijas frakcija

Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

“(1) Komersantu ierakstīšana komercreģistrā ar Komerclikuma spēkā stāšanās dienu notiek atbilstoši Komerclikuma un šā likumā noteikumiem.

(2) Komercreģistrs ir esošais Latvijas Republikas Uzņemumu reģistrs kurš ved komercreģistru, kurā attiecīgās uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) lietā, tiek izdarīta īpaša atzīme par konkrētās uzņēmējsabiedrības pamatdokumentu atbilstību Komerclikumam, un no šī brīža uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) tiek uzskatīta par komersantu un ierakstītu Komercreģistrā.

(3) Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatdokumentu grozījumi un citu izmaiņu reģistrācija, atbilstoši Komerclikumam, veicami līdz 2005.gada 1.janvārim.”

 

Atbalstīt

daļēji

 

 

1.pants. Komersantu ierakstīšana komercreģistrā

Komersantu ierakstīšana komercreģistrā ar Komerclikuma spēkā stāšanās dienu notiek atbilstoši Komerclikuma un šā likumā noteikumiem.

 

 

2.pants. Komercreģistra iestāde

(1) Komercreģistru ved Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk tekstā – Uzņēmumu reģistrs).

(2) Jautājumiem, kurus neregulē Komerclikuma noteikumi par komercreģistru, piemēro likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteikumus.

(3) Līdz 2002.gada 31.decembrim Komerclikuma 10.panta trešās daļas noteikumus nepiemēro un lēmumus par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu pieņem 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

5.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ved komercreģistru un šajā likumā noteiktajos gadījumos izdara ierakstus uzņēmumu reģistrā.”.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 2.panta otrajā daļā pirms vārda “jautājumiem” ar vārdiem “Reģistrācijas procedūrā”.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

Aizstāt likumprojekta 2.panta trešājā daļā vārdus un ciparus “2002.gada 31.decembrim” ar vārdiem un cipariem “2004.gada 30.jūnijam”.

Juridiskā komisija

Aizstāt 2.panta trešajā daļā vārdus un ciparus “2002.gada 31.decembrim”ar vārdiem “2003.gada 31.decembrim”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

2.pants. Komercreģistra iestāde

(1) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ved komercreģistru un šajā likumā noteiktajos gadījumos izdara ierakstus uzņēmumu reģistrā.

(2) Reģistrācijas procedūrā jautājumiem, kurus neregulē Komerclikuma noteikumi par komercreģistru, piemēro likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteikumus.

(3) Līdz 2003.gada 31.decembrim Komerclikuma 10.panta trešās daļas noteikumus nepiemēro un lēmumus par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, par atteikumu izdarīt ierakstu vai par ieraksta izdarīšanas atlikšanu pieņem 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

3.pants. Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrācija Uzņēmumu reģistrā

(1) Likuma "Par uzņēmējdarbību" 2.nodaļā paredzēta jaundibināta vai reorganizācijas rezultātā izveidota uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācija Uzņēmumu reģistrā ar Komerclikuma spēkā stāšanās dienu nav atļauta, izņemot kooperatīvās sabiedrības un to savienības, kā arī šā panta otrajā un 26.panta trešajā daļā noteiktos gadījumus.

(2) Līdz 2001.gada 15.februārim Uzņēmumu reģistrā atļauts reģistrēt jaunu šā panta pirmajā daļā minētu subjektu, ja lēmums par tā dibināšanu pieņemts līdz 2000.gada 31.decembrim un reģistrācijas pieteikums iesniegts līdz 2001.gada 15.janvārim.

(3) Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) ar Komerclikuma spēkā stāšanās dienu reorganizācija nav atļauta, izņemot šā likuma 2.nodaļā noteikto pārveidošanu un šā likuma 26.pantā paredzētos gadījumus.

(4) Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija līdz šā likuma 2.nodaļā minētajiem termiņiem notiek atbilstoši to likumu noteikumiem, kuri regulē attiecīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrāciju, ar šajā likumā minētajiem izņēmumiem.

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

11.

 

 

 

12.

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 3.panta pirmajā daļā vārdus “izņemot kooperatīvās sabiedrības un to savienības, kā arī šā panta otrajā un 26.panta trešajā daļā noteiktos gadījumus.”

Juridiskā komisija

Papildināt 3.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcija:

“Līdz attiecīgu likumu pieņemšanai zemnieku un zvejnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības un to savienības, bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības, kā arī 28.panta trešajā daļā minētie subjekti reģistrējami uzņēmumu reģistrā.”;

mainīt turpmāko panta daļu numerāciju.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

Izteikt likumprojekta 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Divus mēnešus no Komerclikuma spēkā stāšanās dienas Uzņēmumu reģistrā atļauts reģistrēt jaunu šā panta pirmajā daļā minētu subjektu, ja lēmums par tā dibināšanu pieņemts līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai un reģistrācijas pieteikums iesniegts ne vēlāk kā mēnesi pēc Komerclikuma spēkā stāšanās dienas.”

Juridiskā komisija

Izteikt 3.panta trešo daļu šadā redakcijā:

“(3) Uzņēmumu reģistrā atļauts reģistrēt tādu esošo uzņēmumu (uzņemējsabiedrību) reorganizāciju, kas paredzēta šā likuma 2.nodaļā un 28.pantā. Šā panta otrajā daļā minēto subjektu reorganizācija reģistrējama uzņēmumu reģistrā, izņemot gadījumus, kad reorganizācjas rezultātā izveidotais subjekts ierakstāms komercreģistrā.”

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

Izslēgt likumprojekta 3.panta trešo daļu.

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojekta 3.panta ceturtajā daļā pēc vārda “minētajiem” ar vārdu “attiecīgajiem”.

Tautas partijas frakcija

Papildināt 3.pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ministru kabinets līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai izstrādā un apstiprina statūtu paraugus, kas izmantojami komersantu statūtu sagatavošanai reģistrācijai Komercreģisrā.”

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

daļēji

(pārnests

uz Pārejas noteik.)

3.pants. Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrācija uzņēmumu reģistrā

(1) Likuma "Par uzņēmējdarbību" 2.nodaļā paredzētā jaundibināta vai reorganizācijas rezultātā izveidota uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācija uzņēmumu reģistrā ar Komerclikuma spēkā stāšanās dienu nav atļauta.

(2) Līdz attiecīgu likumu pieņemšanai zemnieku un zvejnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības un to savienības, bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības, kā arī 28.panta trešajā daļā minētie subjekti reģistrējami uzņēmumu reģistrā.

(3) Divus mēnešus no Komerclikuma spēkā stāšanās dienas Uzņēmumu reģistrā atļauts reģistrēt jaunu šā panta pirmajā daļā minētu subjektu, ja lēmums par tā dibināšanu pieņemts līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai un reģistrācijas pieteikums iesniegts ne vēlāk kā mēnesi pēc Komerclikuma spēkā stāšanās dienas.

(4) Uzņēmumu reģistrā atļauts reģistrēt tādu esošo uzņēmumu (uzņemējsabiedrību) reorganizāciju, kas paredzēta šā likuma 2.nodaļā un 28.pantā. Šā panta otrajā daļā minēto subjektu reorganizācija reģistrējama uzņēmumu reģistrā, izņemot gadījumus, kad reorganizācjas rezultātā izveidotais subjekts ierakstāms komercreģistrā.

(5) Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija līdz šā likuma 2.nodaļā minētajiem termiņiem notiek atbilstoši to likumu noteikumiem, kuri regulē attiecīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrāciju, ievērojot likumā minētos attiecīgos izņēmumus.

4.pants. Terminu izpratne pārejas posmā

(1) Līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgi grozījumi citos normatīvajos aktos, tajos lietotie termini saprotami šādi:

1) termins "līgumsabiedrība" citos normatīvajos aktos atbilst terminam "personālsabiedrība" Komerclikuma izpratnē;

2) termins "līgumsabiedrība ar pilnu atbildību" citos normatīvajos aktos atbilst terminam "pilnsabiedrība" Komerclikuma izpratnē;

3) termins "komandītsabiedrība" citos normatīvajos aktos atbilst terminam "komanditsabiedrība" Komerclikuma izpratnē;

4) termins "uzņēmējdarbība" citos normatīvajos aktos atbilst terminam "saimnieciskā darbība" Komerclikuma izpratnē;

5) termins "uzņēmējsabiedrība" citos normatīvajos aktos aptver terminu "komercsabiedrība" Komerclikuma izpratnē, kā arī terminu "kooperatīvā sabiedrība" un terminu “kooperatīvo sabiedrību savienība” Kooperatīvo sabiedrību likuma izpratnē;

6) termins "statūtsabiedrība" citos normatīvajos aktos aptver terminu "kapitālsabiedrība" Komerclikuma izpratnē, kā arī terminu "kooperatīvā sabiedrība" un terminu “kooperatīvo sabiedrību savienība” Kooperatīvo sabiedrību likuma izpratnē.

(2) Ja no cita normatīvā akta, kurā lietots termins "uzņēmums", terminu skaidrojuma vai normas jēgas izriet, ka šis normatīvais akts (tiesību norma) attiecināms uz uzņēmumu kā tiesību subjektu, Komerclikuma noteikumus par uzņēmumu nepiemēro.

13.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 4.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Citos normatīvajos aktos lietotie termini Komerclikuma izpratnē saprotami šādi:

1) ar terminu “līgumsabiedrība” saprot terminu “personālsabiedrība”;

2) ar terminu “līgumsabiedrība ar pilnu atbildību” saprot terminu “pilnsabiedrība”;

3) ar terminu “komandītsabiedrība” saprot terminu “komanditsabiedrība”;

4) ar terminu “uzņēmējdarbība” saprot terminu “komercdarbība”;

5) ar terminu “uzņēmējsabiedrība” saprot terminu “komercsabiedrība” Komerclikuma izpratnē, “kooperatīvā sabiedrība” un “kooperatīvo sabiedrību savienība” Kooperatīvo sabiedrību likuma izpratnē kā arī “paju sabiedrība” likuma “Par paju sabiedrībām” izpratnē;

6) ar terminu “statūtsabiedrība” saprot terminu “kapitālsabiedrība” Komerclikuma izpratnē, “kooperatīvā sabiedrība” un “kooperatīvo sabiedrību savienība” Kooperatīvo sabiedrību likuma izpratnē kā arī “paju sabiedrība” likuma “Par paju sabiedrībām” izpratnē.”

Atbalstīt

4.pants. Terminu izpratne pārejas posmā

(1) Citos normatīvajos aktos lietotie termini Komerclikuma izpratnē saprotami šādi:

1) ar terminu “līgumsabiedrība” saprot terminu “personālsabiedrība”;

2) ar terminu “līgumsabiedrība ar pilnu atbildību” saprot terminu “pilnsabiedrība”;

3) ar terminu “komandītsabiedrība” saprot terminu “komanditsabiedrība”;

4) ar terminu “uzņēmējdarbība” saprot terminu “komercdarbība”;

5) ar terminu “uzņēmējsabiedrība” saprot terminu “komercsabiedrība” Komerclikuma izpratnē, “kooperatīvā sabiedrība” un “kooperatīvo sabiedrību savienība” Kooperatīvo sabiedrību likuma izpratnē, kā arī “paju sabiedrība” likuma “Par paju sabiedrībām” izpratnē;

6) ar terminu “statūtsabiedrība” saprot terminu “kapitālsabiedrība” Komerclikuma izpratnē, “kooperatīvā sabiedrība” un “kooperatīvo sabiedrību savienība” Kooperatīvo sabiedrību likuma izpratnē, kā arī “paju sabiedrība” likuma “Par paju sabiedrībām” izpratnē.

(2) Ja citā normatīvajā aktā ir lietots termins "uzņēmums" un nošī akta terminu skaidrojuma vai normas jēgas izriet, ka šis normatīvais akts (tiesību norma) attiecināms uz uzņēmumu kā tiesību subjektu, Komerclikuma noteikumus par uzņēmumu nepiemēro.

II nodaļa. Pārejas posms Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), filiālēm, nodaļām un pārstāvniecībām

     

II nodaļa. Pārejas posms uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), filiālēm, nodaļām un pārstāvniecībām

5.pants. Uzņēmumu reģistrā reģistrētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību ierakstīšana komercreģistrā

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētus uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), izņemot kooperatīvās sabiedrības un to apvienības, kā arī filiāles, nodaļas un pārstāvniecības šajā nodaļā noteiktajā kārtībā un termiņos uz pieteikuma pamata ieraksta komercreģistrā vai likvidē.

(2) Pieteikumu par ierakstīšanu komercreģistrā paraksta tās amatpersonas, kurām Uzņēmumu reģistrā reģistrētas paraksta tiesības, un šajos gadījumos nepiemēro Komerclikuma 10.panta otrās daļas noteikumus.

(3) Ja komercreģistrā ierakstāmais komersants ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, tad ar šī komersanta ierakstīšanas brīdi komercreģistrā tas uzskatāms par izslēgtu no Uzņēmumu reģistra. Par to izdara attiecīgu ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā.

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojekta 5.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Lēmumu par uzņēmējsabiedrības pārveidošanu vai attiecīgu statūtu grozījumu izdarīšanu, lai uzņēmējsabiedrību pieteiktu ierakstīšanai komercreģistrā pieņem dalībnieku (akcionāru) sapulcē (pilnsapulcē) ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu, nepiemērojot likuma un statūtu noteikumus par nepieciešamo kvorumu un kvalificēto balsu vairākumu.”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

Juridiskā komisija

Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pieteikumu par ierakstīšanu komercreģistrā paraksta fiziskā persona, kas piesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālu komersantu, bet sabiedrības vārdā – personas ar pārstāvības tiesībām (Komerclikuma 91., 223., 303.pants), un šajos gadījumos nepiemēro Komerclikuma 10.panta otrās daļas noteikumus.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

Aizstāt likumprojekta 5.panta otrajā daļā vārdus “tās amatpersonas, kurām Uzņēmumu reģistrā reģistrētas paraksta tiesības” ar vārdiem “dalībnieku (akcionāru) sapulces pilnvarotās personas”.

Juridiskā komisija

Papildināt 5. pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā::

“Katrs uzņēmējsabiedrības dalībnieks (akcionārs) var apstrīdēt tiesā šā panta otrajā daļā minēto lēmumu, ja ir šādu apstākļu kopums:

1) ir pieļauts attiecīgo uzņēmējsabiedrības veidu reglamentējošo likumu noteikumu pārkāpums par dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) sasaukšanu vai lēmumu pieņemšanas procedūru;

2) lēmums ir būtiski aizskāris dalībnieka (akcionāra) tiesības;

3) attiecīgā dalībnieka (akcionāra) balss varētu izšķirt balsošanas rezultātu;

4) prasība tiesā celta mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai, ja pārkāpta sapulces sasaukšanas darba kārtība, - no dienas, kad dalībniekam (akcionāram) lēmums kļuvis zināms vai viņam vajadzēja par to uzzināt, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

“Katrs vai)

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 5.pantā trešajā daļā vārdus “tas uzskatāms par izslēgtu” ar vārdiem “ir izslēdzams”;

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 5.pantā trešās daļas pēdējā teikumā vārdus “Uzņēmumu reģistra žurnālā” ar vārdiem “uzņēmumu reģistrā”.

Tautas partijas frakcija

Izteikt likumprojekta 5.pantu šādā redakcijā:

“(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētus uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), izņemot kooperatīvās sabiedrības un to apvienības, kā arī filiāles, nodaļas un pārstāvniecības uz pieteikuma pamata, atbilstoši šā likuma pirmajā pantā noteiktajai kārtībai ieraksta komercreģistrā vai likvidē.

(2) Pieteikumu par ierakstīšanu komercreģistrā paraksta tās amatpersonas, kurām Uzņēmumu reģistrā reģsitrētas paraksta tiesības, un šajos gadījumos nepiemēro Komerclikuma 10.panta otrās daļas noteikumus.

(3) Komercreģistra izdota reģistrācijas apliecība ir dokuments, uz kura pamata izdara izmaiņas visos nepieciešamajos reģistros un citos dokumentos.”

Juridiskā komisija

Papildināt 5.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Komercreģistra izdota reģistrācijas apliecība ir dokuments, uz kura pamata likumā noteiktajā kārtībā izdara izmaiņas attiecīgajos reģistros un citos dokumentos.”

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

daļēji (3)

(Juridiskās kom.

redakc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

5.pants. Uzņēmumu reģistrā reģistrētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību ierakstīšana komercreģistrā

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētus uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), izņemot kooperatīvās sabiedrības un to savienības, kā arī filiāles, nodaļas un pārstāvniecības šajā nodaļā noteiktajā kārtībā un termiņos uz pieteikuma pamata ieraksta komercreģistrā vai likvidē.

(2) Lēmumu par uzņēmējsabiedrības pārveidošanu vai attiecīgu statūtu grozījumu izdarīšanu, lai uzņēmējsabiedrību pieteiktu ierakstīšanai komercreģistrā, pieņem dalībnieku (akcionāru) sapulcē (pilnsapulcē) ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu, nepiemērojot likuma un statūtu noteikumus par nepieciešamo kvorumu un kvalificēto balsu vairākumu.

(3) Pieteikumu par ierakstīšanu komercreģistrā paraksta fiziskā persona, kas piesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālu komersantu, bet sabiedrības vārdā – personas ar pārstāvības tiesībām (Komerclikuma 91., 223., 303.pants), un šajos gadījumos nepiemēro Komerclikuma 10.panta otrās daļas noteikumus.

(4) Katrs uzņēmējsabiedrības dalībnieks (akcionārs) var apstrīdēt tiesā šā panta otrajā daļā minēto lēmumu, ja ir šādu apstākļu kopums:

1) ir pieļauts attiecīgo uzņēmējsabiedrības veidu reglamentējošo likumu noteikumu pārkāpums par dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) sasaukšanu vai lēmumu pieņemšanas procedūru;

2) lēmums ir būtiski aizskāris dalībnieka (akcionāra) tiesības;

3) attiecīgā dalībnieka (akcionāra) balss varētu izšķirt balsošanas rezultātu;

4) prasība tiesā celta mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai, ja pārkāpta sapulces sasaukšanas darba kārtība, - no dienas, kad dalībniekam (akcionāram) lēmums kļuvis zināms vai viņam vajadzēja par to uzzināt, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

(5) Ja komercreģistrā ierakstāmais komersants ir reģistrēts uzņēmumu reģistrā, tad ar šīs ierakstīšanas brīdi komersants izslēdzams no uzņēmumu reģistra. Par to izdara attiecīgu ierakstu uzņēmumu reģistrā.

(6) Komercreģistra izdota reģistrācijas apliecība ir dokuments, uz kura pamata likumā noteiktajā kārtībā izdara izmaiņas attiecīgajos reģistros un citos dokumentos.

6.pants. Piemērojamais likums pārejas posmā

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību darbībai un likvidācijai līdz to ierakstīšanai komercreģistrā piemēro t o likumu noteikumus, kuri regulē attiecīgo uzņēmējdarbības formu darbību, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Pēc šā panta pirmajā daļā minēto subjektu ierakstīšanas komercreģistrā, tiem piemēro Komerclikuma noteikumus.

22.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 6.panta otrajā daļā pirms vārda “subjektu” ar vārdu “komercdarbības”.

 

Atbalstīt

6.pants. Pārejas posmā piemērojamais likums

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību darbībai un likvidācijai līdz to ierakstīšanai komercreģistrā piemēro likumus, kuri regulē attiecīgo uzņēmējdarbības formu darbību, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Pēc šā panta pirmajā daļā minēto komercdarbības subjektu ierakstīšanas komercreģistrā tiem piemēro Komerclikuma noteikumus.

 

7.pants. Valsts nodeva par pārreģistrāciju

(1) Valsts nodevas apmēru par Uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāles, nodaļas un pārstāvniecības ierakstīšanu komercreģistrā nosaka Ministru kabinets.

(2) Šā panta pirmajā daļā neminētās valsts nodevas par tādu grozījumu reģistrēšanu citos reģistros (tai skaitā speciālas atļaujas (licences) gadījumā), kas saistīti ar Uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas un pārstāvniecības ierakstīšanu komercreģistrā, nosaka tās institūcijas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem to noteikušas iepriekš.

(3) Saskaņā ar šo pantu noteiktā valsts nodeva nedrīkst pārsniegt administratīvos izdevumus, kuri rodas komercreģistra iestādē un attiecīgajos reģistros, izdarot nepieciešamās izmaiņas.

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

25.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts nodevu par grozījumu ierakstīšanu citos reģistros un jaunu dokumentu izsniegšanu (tai skaitā speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu), kas saistīti ar uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas un pārstāvniecības ierakstīšanu komercreģistrā, nosaka Ministru kabinets.”

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 7.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktais valsts nodevas apmērs nedrīkst pārsniegt administratīvos izdevumus, kas saistīti ar attiecīgā ieraksta izdarīšanu un dokumentu izsniegšanu.”

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

Papildināt likumprojekta 7.panta trešo daļu ar vārdiem “un tā nedrīkst pārsniegt valsts nodevas apmēru, kāds noteikts par attiecīgu grozījumu reģistrēšanu līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

7.pants. Valsts nodeva par pārreģistrāciju

(1) Valsts nodevu par uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas un pārstāvniecības ierakstīšanu komercreģistrā nosaka Ministru kabinets.

(2) Valsts nodevu par grozījumu ierakstīšanu citos reģistros un jaunu, ar uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas un pārstāvniecības ierakstīšanu komercreģistrā saistītu dokumentu [tai skaitā speciālas atļaujas (licences)] izsniegšanu, nosaka Ministru kabinets.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktais valsts nodevas apmērs nedrīkst pārsniegt administratīvos izdevumus, kas saistīti ar attiecīgā ieraksta izdarīšanu un dokumentu izsniegšanu, kā arī tas nedrīkst pārsniegt valsts nodevas apmēru, kāds noteikts par attiecīgu grozījumu reģistrēšanu līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai.

 

8.pants. Firmas

(1) Komercreģistrā atļauts ierakstīt tikai tādu firmu (Komerclikuma 26.panta otrā daļa), kura nesakrīt ar citam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piederošu Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā reģistrētu firmu (nosaukumu).

(2) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu vienādu firmu (nosaukumu) gadījumā pirmtiesību uz firmu nosaka atbilstoši tās reģistrācijas brīdim Uzņēmumu reģistrā.

(3) No pirmtiesības uz firmu var atteikties, kā arī to zaudēt.

(4) Atteikšanos no pirmtiesības uz firmu noformē notariālā kārtībā.

(5) Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) zaudē pirmtiesību uz firmu, ja tas:

1) šajā nodaļā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis pieteikumu par ierakstīšanu komercreģistrā, vai,

2) līdz 2001.gada 31decembrim nav iesniedzis pieteikumu par ierakstīšanu komercreģistrā, un neatrodas juridiskajā adresē.

(6) Komercreģistrā ieraksta firmu, kura sakrīt ar citam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piederošu Uzņēmumu reģistrā reģistrētu firmu, ja tie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuriem ir pirmtiesība uz attiecīgo firmu (nosaukumu), no tās ir atteikušies vai to zaudējuši, un pieteikumam par ierakstīšanu komercreģistrā pievienoti šos apstākļus apliecinoši dokumenti:

1) atteikšanās gadījumā – notariālā kārtībā noformēta atteikšanās no tiesībām uz firmu;

2) šā panta piektās daļas otrajā punktā paredzētajā gadījumā - notariāls apliecinājums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) neatrašanos juridiskajā adresē.

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautas partijas frakcija

Izteikt 8.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) zaudē pirmtiesību uz firmu, ja tas:

1) šajā nodaļā noteiktajā kartībā un termiņā nav iesniedzis pieteikumu par ierakstīšanu komercreģistrā;

2) viena gada laikā kopš Komerclikuma spēkā stāšanās dienas nav iesniedzis pieteikumu par ierakstīšanu komercreģistrā, un neatrodas juridiskajā adresē.”

Tautas partijas frakcija

Papildināt likumprojekta 8.pantu ar jaunu septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs līdz Komerclikuma spēkā stāšnās dienai publicē laikrakstā “LatvijasVēstnesis” to uzņēmumu (uzņemejsabiedrību) sarakstus, kuras uzņēmumu reģisrā ir reģistrētas ar vienādu nosaukumu (firmu).”

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

Izteikt likumprojekta 8.pantu šādā redakcijā:

“(1) Komercreģistrā atļauts ierakstīt tikai tādu firmu (Komerclikuma 26.panta otrā daļa), kura nesakrīt ar citam uzņēmumam uzņemējsabiedrībai) piederošu Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā reģistrētu firmu (nosaukumu).

(2) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu vienādu nosaukumu (firmu) gadījumā pirmtiesību uz firmu nosaka atbilstoši preču/pakalpojumu zīmes piederībai, kura reģistrēta pirms Komerclikuma spēkā stāšanās dienas, bet ja uz attiecīgo firmu nav reģistrēta preču/pakalpojumu zīme, pirmtiesību uz firmu nosaka atbilstoši tās reģistrācijas brīdim Uzņēmumu reģistrā.

(3) Uzņēmumi (uzņemējsabiedrības) ar vienādu nosaukumu (firmu), kuriem nav pirmtiesība uz firmu, maina savu nosaukumu, pievienojot tam ciparu, kurš atbilst reģistrācijas kārtas mumuram starp uzņēmumiem (uzņemējsabiedrībām) ar vienādu nosaukumu (firmu). Ja šādā kartībā izveidots nosaukums (firma) sakrīt ar citu komercreģistrā vai Uzņemumureģistrā reģistrētu nosaukumu (firmu), pievienojamo numuru nosaka Uzņemumu reģistrs.

(4) Uzņēmumu reģistrs trīs mēnešu laikā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstu, kuras Uzņēmumu reģistrā ir reģistrētas ar vienādu nosaukumu (firmu), norādot arī pievienojamo kārtas numuru.”.

Juridiskā komisija

Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

“8.pants. Firmas

(1) Līdz 2002.gada 31.decembrim komercreģistrā atļauts ierakstīt firmu (Komerclikuma 26.panta otrā daļa), nepiemērojot Komerclikuma 28.panta noteikumus, ja attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums (firma) reģistrēta uzņēmumu reģistrā līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai. Šis noteikums neattiecas uz gadījumu, kad zemnieka vai zvejnieka saimniecība pārveidojas par komersantu. Komercreģistrā nav ierakstāma saskaņā ar Komerclikumu dibinātas sabiedrības vai individuālā komersanta firma, kura sakrīt ar uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības nosaukumu

(2) Piemērojot Komerclikuma 29. panta trešo daļu par ierobežojumiem vārda “Latvija” un tā tulkojuma svešvalodās ietveršanu firmā, nevar tikt aizskartas tiesības uz firmu, kas ir iegūtas pirms Komerclikuma spēkā stāšanās.

(3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs līdz 2001.gada 1.aprīlim publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstu, kuras uzņēmumu reģistrā ir reģistrētas ar vienādu nosaukumu (firmu).

(4) Komercreģistrā ierakstītu vienādu firmu gadījumā pirmtiesību uz firmu nosaka atbilstoši tās reģistrācijas brīdim uzņēmumu reģistrā. No šīs pirmtiesības izrietošās tiesības uz firmas aizsardzību (Komerclikuma 33.pants) rodas pēc komersantu ierakstīšanas komercreģistrā, ciktāl agrāka tiesību aizsardzība uz firmu neizriet no likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

(5) Pirmtiesību uz firmu var nodot citam komersantam (uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai)), noslēdzot par to vienošanos notariālā kārtībā.

(6) Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) zaudē pirmtiesību uz firmu, ja tas pusotra gada laikā kopš Komerclikuma spēkā stāšanās dienas nav iesniedzis pieteikumu par ierakstīšanu komercreģistrā.

(7) Gadījumos, kad persona, kurai ir pirmtiesība uz firmu, nav sasniedzama juridiskajā adresē, pirmtiesību uz firmu var dzēst tiesas ceļā Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā, ja pēc tiesas uzaicinājuma trīs mēnešu laikā neviena persona savu tiesību nav pieteikusi.

(8) Ja pēc 2002.gada 31.decembra komercreģistrā ir vairāki komersanti ar vienādu firmu, komercreģistra iestāde ceļ prasību tiesā par firmas maiņu pret tiem komersantiem, kuriem nav pirmtiesība uz firmu (šā panta trešā daļa).”

Atbalstīt daļēji

(iestrādāts Juridiskās kom. redakcijā)

 

 

 

 

 

 

Atabalstīts

daļēji

(iestrādāts Juridiskās kom. redakcijā)

 

 

Atbalstīts

daļēji

(iestrādāts Juridiskās kom. redakcijā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

8.pants. Firmas

(1) Līdz 2002.gada 31.decembrim komercreģistrā atļauts ierakstīt firmu (Komerclikuma 26.panta otrā daļa), nepiemērojot Komerclikuma 28.panta noteikumus, ja attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums (firma) reģistrēta uzņēmumu reģistrā līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai. Šis noteikums neattiecas uz gadījumu, kad zemnieka vai zvejnieka saimniecība pārveidojas par komersantu. Komercreģistrā nav ierakstāma sabiedrības vai individuālā komersanta firma, kura dibināta saskaņā ar Komerclikumu un kuras nosaukums sakrīt ar uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības nosaukumu.

(2) Piemērojot Komerclikuma 29. panta trešo daļu par ierobežojumiem vārda “Latvija” un tā tulkojuma svešvalodās ietveršanu firmā, nevar tikt aizskartas tiesības uz firmu, kas ir iegūtas pirms Komerclikuma spēkā stāšanās.

(3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs līdz 2001.gada 1.aprīlim publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstu, kuras uzņēmumu reģistrā ir reģistrētas ar vienādu nosaukumu (firmu).

(4) Komercreģistrā ierakstītu vienādu firmu gadījumā pirmtiesību uz firmu nosaka atbilstoši tās reģistrācijas brīdim uzņēmumu reģistrā. No šīs pirmtiesības izrietošās tiesības uz firmas aizsardzību (Komerclikuma 33.pants) rodas pēc komersantu ierakstīšanas komercreģistrā, ciktāl agrāka tiesību aizsardzība uz firmu neizriet no likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

(5) Pirmtiesību uz firmu var nodot citam komersantam (uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai)), noslēdzot par to vienošanos notariālā kārtībā.

(6) Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) zaudē pirmtiesību uz firmu, ja tas pusotra gada laikā kopš Komerclikuma spēkā stāšanās dienas nav iesniedzis pieteikumu par ierakstīšanu komercreģistrā.

(7) Gadījumos, kad persona, kurai ir pirmtiesība uz firmu, nav sasniedzama juridiskajā adresē, pirmtiesību uz firmu var dzēst tiesas ceļā Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā, ja pēc tiesas uzaicinājuma trīs mēnešu laikā neviena persona savu tiesību nav pieteikusi.

(8) Ja pēc 2002.gada 31.decembra komercreģistrā ir vairāki komersanti ar vienādu firmu, komercreģistra iestāde ceļ prasību tiesā par firmas maiņu pret tiem komersantiem, kuriem nav pirmtiesība uz firmu (šā panta trešā daļa).

9.pants. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu sabiedrību ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrību līdz 2002.gada 31.decembrim piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar dalībnieku lēmumu uzsāk likvidāciju, reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā.

(2) Pieteikumā par ierakstīšanu komercreģistrā norāda Komerclikuma 8.pantā paredzētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā un pievieno nepieciešamos dokumentus (Komerclikuma 9.pants, 187.panta sestā daļa un 235.panta ceturtā daļa), ja tie nav iesniegti Uzņēmumu reģistrā vai ja Uzņēmumu reģistrā iesniegtie dokumenti neatbilst Komerclikuma noteikumiem.

(3) Akciju sabiedrību atļauts pārveidot par sabiedrību ar ierobežotu atbildību atbilstoši Komerclikuma noteikumiem un pieteikt ierakstīšanai komercreģistrā. Šādai reorganizācijai piemēro Komerclikuma noteikumus. Reorganizācija privatizācijas procesā notiek saskaņā ar šā likuma 27.panta noteikumiem.

(4) Līdz ierakstīšanai komercreģistrā valdes rezerves akcijas uz pilnsapulces lēmuma pamata sabiedrība atpērk, vai arī valdes locekļi kļūst par akcionāriem atbilstoši izpirkto akciju skaitam. Šīs darbības veic bez valdes locekļu atbrīvošanas no atbildības un gada pārskata apstiprināšanas. Valsts un pašvaldību akciju sabiedrībās sabiedrībai jāatpērk valdes rezerves akcijas.

(5) Līdz dibināšanai apmaksājamā pamatkapitāla minimālais lielums:

1) dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrībām - 1000000 latu, pārējām apdrošināšanas akciju sabiedrībām – 500000 latu;

2) biržu akciju sabiedrībām – 100000 latu;

3) lombardu akciju sabiedrībām – 25000 latu;

(6) Piecu gadu laikā no akciju sabiedrības dibināšanas apmaksājamā pamatkapitāla minimālais lielums:

1) dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrībām - 2000000 latu, pārējām apdrošināšanas akciju sabiedrībām – 1000000 latu;

2) biržu akciju sabiedrībām – 250000 latu;

3) lombardu akciju sabiedrībām - 50000 latu;

(7) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību pirmajā pilnsapulcē, kurā tiek pieņemti statūtu grozījumi, veic visas nepieciešamās darbības, lai sabiedrības statūti un pārvaldes institūcijas pilnībā atbilstu Komerclikuma prasībām, un vienlaikus ar statūtu grozījumiem iesniedz pieteikumu par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā. Citi pieteikumi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību statūtu grozījumiem netiek reģistrēti. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumu, ja pilnsapulce sasaukta līdz 2001.gada 1.janvārim un notiek līdz 2001.gada 1.februārim.

30.

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

34.

 

35.

 

 

36.

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

38.

 

 

39.

 

40.

 

 

 

 

 

41.

 

 

42.

 

 

 

 

 

43.

 

 

44.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 9.panta pirmajā daļā vārdus “reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā” ar vārdiem “piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā”.

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu sabiedrību ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrību līdz 2002.gada 31.decembrim piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) lēmumu uzsāk likvidāciju, reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā”.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

Aizstāt likumprojekta 9.panta pirmajā daļā 10.panta pirmajā daļā, 11.panta pirmajā daļā un 16.panta pirmajā daļā vārdus un ciparus “2002.gada 31.decembrim” ar vārdiem un cipariem “2003.gada 30.jūnijam”.

Juridiskā komisija

Aizstāt likumprojekta 9.panta pirmajā daļā 10.panta pirmajā daļā, 11.panta pirmajā daļā un vārdus un ciparus “2002.gada 31.decembrim” ar vārdiem un cipariem “2003.gada 31.decembrim”.

Juridiskā komisija

Aizstāt likumprojekta 9.panta trešajā daļā ciparu “27” ar ciparu “28”.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

Izslēgt likumprojekta 9.panta trešajā daļā otro teikumu.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 9.panta ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Līdz ierakstīšanai komercreģistrā sabiedrība uz akcionāru sapulces lēmuma pamata atpērk vai piedāvā valdes locekļiem izpirkt valdes rezerves akcijas.”.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 9.panta ceturtās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Valsts un pašvaldību akciju sabiedrībās valdes rezerves akcijas atpērk sabiedrība.”.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 9.panta piekto un sesto daļu.

Juridiskais birojs

Aizstāt 9.panta septītās daļas pirmajā teikumā vārdus “pirmajā pilnsapulcē” ar vārdiem “dalībnieku sapulcē”.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 9.panta septītās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Līdz sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanas komercreģistrā grozījumi sabiedrības statūtos uzņēmumu reģistrā netiek reģistrēti.”.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 9.panta septītās daļas pēdējā teikumā vārdu “pilnsapulce” ar vārdiem “dalībnieku sapulce”.

Juridiskā komisija

Aizstāt 9.panta septītajā daļā vārdus “2001.gada 1.janvārim” ar vardiem “2001.gada 1.aprīlim” un vārdus “2001.gada 1.februārim” ar vārdiem “2001.gada 1.maijam”.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

Papildināt likumprojekta 9.panta septītā daļā pēc vārda “pilnsapulcē” ar vārdiem “pēc 2002.gada 1.janvāra”.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

Izslēgt likumprojekta 9.panta septītās daļas pēdējo teikumu.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

daļēji

(iestrādāts

Juridiskās

komisijas

redakc.)

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

9.pants. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu sabiedrību ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrību līdz 2003.gada 31.decembrim piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) lēmumu uzsāk likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Pieteikumā par ierakstīšanu komercreģistrā norāda Komerclikuma 8.pantā paredzētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā un pieteikumam pievieno nepieciešamos dokumentus (Komerclikuma 9.pants, 187.panta sestā daļa un 235.panta ceturtā daļa), ja tie nav iesniegti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai ja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram iesniegtie dokumenti neatbilst Komerclikuma noteikumiem.

(3) Akciju sabiedrību atļauts pārveidot par sabiedrību ar ierobežotu atbildību atbilstoši Komerclikuma noteikumiem un pieteikt ierakstīšanai komercreģistrā. Šādai reorganizācijai piemēro Komerclikuma noteikumus. Reorganizācija privatizācijas procesā notiek saskaņā ar šā likuma 28.panta noteikumiem.

(4) Līdz ierakstīšanai komercreģistrā sabiedrība uz akcionāru sapulces lēmuma pamata atpērk vai piedāvā valdes locekļiem izpirkt valdes rezerves akcijas. Šīs darbības veic bez valdes locekļu atbrīvošanas no atbildības un gada pārskata apstiprināšanas. Valsts un pašvaldību akciju sabiedrībās valdes rezerves akcijas atpērk sabiedrība.

(5) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce, kurā tiek pieņemti statūtu grozījumi, veic visas nepieciešamās darbības, lai sabiedrības statūti un pārvaldes institūcijas pilnībā atbilstu Komerclikuma prasībām, un vienlaikus ar statūtu grozījumiem iesniedz pieteikumu par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā. Līdz sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanai komercreģistrā sabiedrības statūtu grozījumi uzņēmumu reģistrā netiek reģistrēti. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumu, ja dalībnieku sapulce sasaukta līdz 2001.gada 1.februārim un notiek līdz 2001.gada 1.maijam.

10.pants. Līgumsabiedrības

(1) Līgumsabiedrību līdz 2002.gada 31.decembrim piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar dalībnieku lēmumu uzsāk likvidāciju, reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā.

(2) Pieteikumā par līgumsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā norāda Komerclikuma 8.pantā paredzētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā.

(3) Pēc līgumsabiedrības ierakstīšanas dienas komercreģistrā ievēro arī šadus noteikumus:

1) ja sabiedrības ierakstīšanas dienā komercreģistrā likuma "Par līgumsabiedrībām" 13.pantā paredzētais noilguma termiņš nav notecējis, piemēro Civillikumā vai citos likumos pare dzēto noilguma termiņu, ieskaitot notecējušo laiku;

2) Komerclikuma 117.pantā paredzēto termiņu piemēro gadījumiem, ja līgumsabiedrības dalībnieks (personālsabiedrības biedrs) izstājas no līgumsabiedrības (personālsabiedrības) pēc sabiedrības ierakstīšanas dienas komercreģistrā;

3) likuma "Par līgumsabiedrībām" 15. un 16.panta noteikumus piemēro tām saistībām, kas radušās pirms sabiedrības ierakstīšanas dienas komercreģistrā;

4) ja sabiedrības ierakstīšanas dienā komercreģistrā likuma "Par līgumsabiedrībām" 18.pantā paredzētais noilguma termiņš nav notecējis, piemēro Komerclikuma 82.panta ceturtajā daļā paredzēto noilguma termiņu, kas skaitāms no sabiedrības ierakstīšanas dienas komercreģistrā. Ja atbilstoši šādam aprēķinam noilguma termiņš iznāk garāks par likuma "Par līgumsabiedrībām" 18.pantā paredzēto noilguma termiņu, noilguma termiņš notek tajā dienā, kad būtu notecējis likuma "Par līgumsabiedrībām" 18.pantā paredzētais noilguma termiņš;

5) ja līgumsabiedrības dalībnieks izstājies no līgumsabiedrības pirms sabiedrības ierakstīšanas dienas komercreģistrā un saskaņā ar likuma "Par līgumsabiedrībām" 26.pantu viņam nav izmaksāta viņa daļa vai arī viņam (vai viņa mantiniekiem) nav atdota tā līgumsabiedrībā ieguldītā manta, kas saglabājusies natūrā, galīgajam norēķinam piemēro Civillikuma 2278.panta un Komerclikuma attiecīgos noteikumus;

6) Komerclikuma 116.pantā paredzēto noilgumu piemēro arī tiem prasījumiem, kas radušies pirms sabiedrības ierakstīšanas dienas komercreģistrā un šo noilguma termiņu skaita no Komerclikuma spēkā stāšanās dienas.

45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 10.panta pirmajā daļā, 11.panta pirmajā daļā, 12.pantā, 13.panta pirmajā daļā un 14.panta pirmajā daļā vārdus “reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā” ar vārdiem “piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā”.

 

 

 

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

Izslēgt likumprojekta 10.panta trešās daļas 4., 5., un 6.punktu.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

10.pants. Līgumsabiedrības

(1) Līgumsabiedrību līdz 2003.gada 31.decembrim piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar dalībnieku sapulces lēmumu uzsāk likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Pieteikumā par līgumsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā norāda Komerclikuma 8.pantā paredzētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā.

(3) Pēc līgumsabiedrības ierakstīšanas komercreģistrā ievēro arī šādus noteikumus:

1) ja dienā, kad līgumsabiedrība ierakstīta komercreģistrā likuma "Par līgumsabiedrībām" 13.pantā paredzētais noilguma termiņš nav notecējis, piemēro Civillikumā vai citos likumos paredzēto noilguma termiņu, ieskaitot notecējušo laiku;

2) Komerclikuma 117.pantā paredzēto termiņu piemēro gadījumiem, kad līgumsabiedrības dalībnieks (personālsabiedrības biedrs) izstājas no līgumsabiedrības (personālsabiedrības) pēc sabiedrības ierakstīšanas komercreģistrā;

3) likuma "Par līgumsabiedrībām" 15. un 16.panta noteikumus piemēro tām saistībām, kas radušās pirms sabiedrības ierakstīšanas komercreģistrā.

11.pants. Sabiedrības ar papildu atbildību

(1) Sabiedrību ar papildu atbildību līdz 2002.gada 31.decembrim pārveido par kapitālsabiedrību ar papildu atbildību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar dalībnieku lēmumu uzsāk likvidāciju, reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā.

(2) Sabiedrības ar papildu atbildību ierakstīšanai komercreģistrā piemēro šā likuma 9.panta otrās daļas noteikumus, bet reorganizācijai piemēro Komerclikuma noteikumus.

     

11.pants. Sabiedrības ar papildu atbildību

(1) Sabiedrību ar papildu atbildību līdz 2003.gada 31.decembrim pārveido par kapitālsabiedrību ar papildu atbildību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar dalībnieku sapulces lēmumu uzsāk likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Sabiedrības ar papildu atbildību ierakstīšanai komercreģistrā piemēro šā likuma 9.panta otrās daļas noteikumus, bet reorganizācijai piemēro Komerclikuma noteikumus.

 

12.pants. Valsts un pašvaldību uzņēmumi

Valsts un pašvaldību uzņēmumu līdz 2002.gada 31.decembrim pārveido par kapitālsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar īpašnieka lēmumu uzsāk likvidāciju, reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā.

47.

 

 

 

 

48.

 

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

 

 

 

50.

 

 

 

 

51.

Juridiskais birojs

Aizstāt 12.pantā vārdus “ar īpašnieka lēmumu” ar vārdiem “attiecīgi ar Ministru kabineta vai pašvaldības domes (padomes) lēmumu”.

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojekta 12.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pieteikumam pievieno likuma “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās” 9.panta otrajā daļā minētos dokumentus, un Komerclikuma 149.panta trešās daļas 4. (ja sabiedrībai ir padome), 5., 6. un 7.punktā minētos dokumentus, ja tie jau nav iesniegti Uzņēmumu reģistrā.”

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

Aizstāt likumprojekta 12.pantā, 13.panta pirmajā daļā, 14.panta pirmajā daļā, 16.panta ceturtajā un astotajā daļa, 17.panta otrajā un ceturtajā daļā, 21.panta pirmajā daļā un 22.panta pirmajā daļā vārdus un ciparus “2002.gada 31.decembrim”ar vārdiem un cipariem “2004.gada 30.jūnijam”.

Juridiskā komisija

Aizstāt likumprojekta 12.pantā, 13.panta pirmajā daļā, 14.panta pirmajā daļā, 17.panta otrajā un ceturtajā daļā un 22.panta pirmajā daļā vārdus un ciparus “2002.gada 31.decembrim”ar vārdiem un cipariem “2003.gada 31.decembrim”.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

Papildināt likumprojekta 12.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts vai pašvaldības uzņēmumu līdz 2004.gada 30.jūnijām ar pārvaldošās institūcjas lēmumu atļauts pārveidot par valsts vai pašvaldības iestādi. Šādos gadījumos izveidotā valsts vai pašvaldības iestāde, pēc izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra ir visu tiesību un saistību pārņemēja.”

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

12.pants. Valsts un pašvaldību uzņēmumi

(1) Valsts vai pašvaldības uzņēmumu līdz 2003.gada 31.decembrim pārveido par kapitālsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai attiecīgi ar Ministru kabineta vai pašvaldības domes (padomes) lēmumu uzsāk likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Pieteikumam pievieno likuma “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās” 9.panta otrajā daļā minētos dokumentus, un Komerclikuma 149.panta trešās daļas 4. (ja sabiedrībai ir padome), 5., 6. un 7.punktā minētos dokumentus, ja tie jau nav iesniegti Uzņēmumu reģistrā.

(3) Valsts vai pašvaldības uzņēmumu līdz 2004.gada 30.jūnijām ar pārvaldošās institūcjas lēmumu atļauts pārveidot par valsts vai pašvaldības iestādi. Šādos gadījumos izveidotā valsts vai pašvaldības iestāde, pēc izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra ir visu tiesību un saistību pārņemēja.

13.pants. Paju sabiedrības

(1) Paju sabiedrību līdz 2002.gada 31.decembrim pārveido par komercsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā, vai ar dalībnieku lēmumu uzsāk likvidāciju, reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā.

(2) Paju sabiedrību reorganizācijas kārtību nosaka Komerclikuma 337., 339., 340., 341., 342., 343., 345., 346.pants, 348.panta trešā un ceturtā daļa, 349.panta ceturtā daļa, 350.panta pirmā daļa, ceturtās daļas pirmais teikums, piektā daļa un septītā daļa, 351.panta pirmā daļa, 352.pants, 357., 358., 360.panta pirmā daļa.

52.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 13.panta otrajā daļā vārdus “Paju sabiedrību reorganizācijas kārtību” ar vārdiem “Paju sabiedrības reorganizācija izdarāma kārtībā, kādu”.

 

Atbalstīt

13.pants. Paju sabiedrības

(1) Paju sabiedrību līdz 2003.gada 31.decembrim pārveido par komercsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar dalībnieku sapulces lēmumu uzsāk likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Paju sabiedrības reorganizācija izdarāma kārtībā, kādu nosaka Komerclikuma 337., 339., 340., 341., 342., 343., 345., 346.pants, 348.panta trešā un ceturtā daļa, 349.panta ceturtā daļa, 350.panta pirmā daļa, ceturtās daļas pirmais teikums, piektā daļa un septītā daļa, 351.panta pirmā daļa, 352., 357., 358. pants un 360.panta pirmā daļa.

14.pants. Sabiedrisko un reliģisko organizāciju uzņēmumi

(1) Sabiedrisko un reliģisko organizāciju uzņēmumu līdz 2002.gada 31.decembrim pārveido par kapitālsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar īpašnieka lēmumu uzsāk likvidāciju, reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā.

(2) Sabiedrisko un reliģisko organizāciju uzņēmumu reorganizācijai attiecīgi piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

53.

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 14.panta pirmajā daļā vārdus “ar īpašnieka lēmumu” ar vārdiem “ar attiecīgās organizācijas lēmumu”.

Atbalstīt

14.pants. Sabiedrisko un reliģisko organizāciju uzņēmumi

(1) Sabiedriskās vai reliģiskās organizācijas uzņēmumu līdz 2003.gada 31.decembrim pārveido par kapitālsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar attiecīgās organizācijas lēmumu uzsāk likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

(2) Sabiedrisko un reliģisko organizāciju uzņēmumu reorganizācijai attiecīgi piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

 

15.pants. Uzņēmējsabiedrību uzņēmumi

(1) Uzņēmējsabiedrību uzņēmumu, kuram nav juridiskas personas statuss, pēc 2001.gada 1.janvāra ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no Uzņēmumu reģistra.

(2) Uzņēmējsabiedrības uzņēmumu, kuram ir juridiskas personas statuss, likvidē (19.pants).

(3) No Uzņēmumu reģistra izslēdzot uzņēmējsabiedrības uzņēmuma īpašnieku, vienlaicīgi izslēdz arī uzņēmumu.

54.

 

 

 

 

55.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

Aizstāt likumprojekta 15.panta pirmajā daļā vārdus un ciparus “2001.gada 1.janvāra”ar vārdiem “pēc Komerclikuma spēkā stāšanās dienas”.

Juridiskā komisija

Aizstāt likumprojekta 15.panta pirmajā daļā vārdus un ciparus “2001.gada 1.janvāra”ar vārdiem “2001.gada 1.aprīļa”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

15.pants. Uzņēmējsabiedrību uzņēmumi

(1) Uzņēmējsabiedrību uzņēmums, kuram nav juridiskās personas statusa, pēc 2001.gada 1.aprīļa ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu ir izslēdzams no uzņēmumu reģistra.

(2) Uzņēmējsabiedrības uzņēmumu, kuram ir juridiskās personas statuss, likvidē (19.pants).

(3) No uzņēmumu reģistra izslēdzot uzņēmējsabiedrības uzņēmuma īpašnieku, vienlaikus izslēdz arī uzņēmumu.

16.pants. Filiāles un pārstāvniecības

(1) Filiāli līdz 2002.gada 31.decembrim piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar īpašnieka lēmumu slēdz.

(2) Lai filiāli ierakstītu komercreģistrā komercreģistra iestādē iesniedz pieteikumu, norādot Komerclikuma 8. un attiecīgi 23. vai 25.pantā minētās ziņas kā arī tās reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā.

(3) Ja filiālei ir juridiskas personas statuss, šā panta pirmajā daļā minēto noteikumu neizpildes gadījumā to likvidē (19.pants), bet ja nav juridiskas personas statusa - pēc 2003.gada 1.janvāra ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no Uzņēmumu reģistra.

(4) Uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvniecību līdz 2002.gada 31.decembrim pārveido par filiāli un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar īpašnieka lēmumu slēdz. Ja šīs darbības nav veiktas, pārstāvniecību pēc 2003.gada 1.janvāra ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no Uzņēmumu reģistra.

(5) Lai Uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvniecību pārveidotu par filiāli, komercreģistra iestādē iesniedz pieteikumu atbilstoši Komerclikuma 23.pantam, papildus norādot pārstāvniecības reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā.

(6) Komercreģistrā nav atļauts ierakstīt Uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāli, ja tās īpašnieks nav ierakstīts komercreģistrā.

(7) No Uzņēmumu reģistra izslēdzot īpašnieku, vienlaicīgi izslēdz arī filiāli vai pārstāvniecību.

(8) Ārvalsts komersanta pastāvīgo pārstāvniecību, kura nodarbojas ar komercdarbību līdz 2002.gada 31.decembrim pārveido par filiāli vai kapitālsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar īpašnieka lēmumu uzsāk likvidāciju, reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā.

(9) Lai ārvalsts komersanta pastāvīgo pārstāvniecību pārveidotu par filiāli, komercreģistra iestādē iesniedz pieteikumu atbilstoši Komerclikuma 25.pantam, papildus norādot tās reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, un pievieno Komerclikuma 25.pantā minētos dokumentus, ja tie nav iesniegti Uzņēmumu reģistrā.

(10) Ārvalsts komersanta pastāvīgās pārstāvniecības reorganizācijai attiecīgi piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

56.

 

 

 

 

 

 

57.

 

 

 

 

 

 

 

58.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu filiāli piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vienlaikus ar pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā vai ar tās īpašnieka lēmumu slēdz.”.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 16.panta trešajā daļā vārdus “ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no Uzņēmumu reģistra” ar vārdiem “filiāle uzskatāma par neesošu un ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdzama no uzņēmumu reģistra”.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

Aizstāt likumprojekta 16.panta trešajā daļā un ceturtajā daļā vārdus un ciparus “2003.gada 1.janvāra” ar vārdiem un cipariem “2003.gada 30.jūnija”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.pants. Filiāles un pārstāvniecības

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu filiāli piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vienlaikus ar pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā vai ar tās īpašnieka lēmumu slēdz.

(2) Lai filiāli ierakstītu komercreģistrā, komercreģistra iestādei iesniedz pieteikumu, norādot Komerclikuma 8. un attiecīgi 23. vai 25.pantā minētās ziņas, kā arī tās reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā.

(3) Ja filiālei ir juridiskās personas statuss, šā panta pirmajā daļā minēto noteikumu neizpildes gadījumā to likvidē (19.pants), bet ja nav juridiskās personas statusa - pēc 2003.gada 1.janvāra šī filiāle uzskatāma par neesošu un ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdzama no uzņēmumu reģistra.

(4) Uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvniecību līdz 2003.gada 31.decembrim pārveido par filiāli un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar īpašnieka lēmumu slēdz. Ja šīs darbības nav veiktas, pārstāvniecību pēc 2003.gada 1.janvāra ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra.

(5) Lai uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvniecību pārveidotu par filiāli, komercreģistra iestādei iesniedz pieteikumu atbilstoši Komerclikuma 23.pantam, papildus norādot pārstāvniecības reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā.

(6) Komercreģistrā nav atļauts ierakstīt uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāli, ja tās īpašnieks nav ierakstīts komercreģistrā.

(7) No uzņēmumu reģistra izslēdzot īpašnieku, vienlaikus izslēdz arī filiāli vai pārstāvniecību.

(8) Ārvalsts komersanta pastāvīgo pārstāvniecību, kura veic komercdarbību, līdz 2003.gada 31.decembrim pārveido par filiāli vai kapitālsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai ar īpašnieka lēmumu uzsāk likvidāciju, reģistrējot to uzņēmumu reģistrā.

(9) Lai ārvalsts komersanta pastāvīgo pārstāvniecību pārveidotu par filiāli, komercreģistra iestādei iesniedz pieteikumu atbilstoši Komerclikuma 25.pantam, papildus norādot tās reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā, un pieteikumam pievieno Komerclikuma 25.pantā minētos dokumentus, ja tie nav iesniegti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

(10) Ārvalsts komersanta pastāvīgās pārstāvniecības reorganizācijai attiecīgi piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

17.pants. Individuālie (ģimenes) uzņēmumi, zemnieka un zvejnieka saimniecības un individuālā darba veicēji

(1) Individuālie (ģimenes) uzņēmumi, zemnieka un zvejnieka saimniecības, kā arī individuālā darba veicēji līdz Aroddarbības likuma spēkā stāšanās dienai darbojas atbilstoši likumam, saskaņā ar kuru tie ir nodibināti, ņemot vērā šajā pantā noteiktos izņēmumus.

(2) Individuālā uzņēmuma, kurš atbilst Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, īpašnieks piesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu līdz 2002.gada 31.decembrim, vai pārveido individuālo uzņēmumu par komercsabiedrību, vai ar savu lēmumu uzsāk likvidāciju, reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā. Šo noteikumu neizpildes gadījumā individuālo uzņēmumu likvidē (19.pants).

(3) Šā panta otrās daļas noteikumu nepiemēro attiecībā uz zemnieka un zvejnieka saimniecībām, kā arī individuālajiem uzņēmumiem, kuru galvenais darbības veids ir amatniecība likuma “Par amatniecību” 1.panta izpratnē.

(4) Ģimenes uzņēmumu līdz 2002.gada 31.decembrim pārveido par komercsabiedrību vai ar īpašnieku lēmumu uzsāk likvidāciju, reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā. Šo noteikumu neizpildes gadījumā ģimenes uzņēmumu likvidē (19.pants).

(5) Pieteikumu par ierakstīšanu komercreģistrā sastāda atbilstoši Komerclikuma 75.pantam, papildus norādot reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā.

(6) Individuālo uzņēmumu, zemnieka un zvejnieka saimniecību īpašnieki var pieteikt sevi par individuālo komersantu vai pārveidot savu uzņēmumu par komercsabiedrību arī tad, ja tas neatbilst Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

(7) Šā panta kārtībā individuālā komersanta statusu ieguvusī persona vai pārveidotā komercsabiedrība ir visu uzņēmuma tiesību un saistību pārņēmēja, ieskaitot visus ar likumu vai uz likuma pamata šim uzņēmumam piešķirtos atvieglojumus un garantijas. Šis noteikums neietekmē attiecīgo likumu un citu normatīvo aktu piemērošanu.

(8) Individuālā uzņēmuma reorganizācijai par komercsabiedrību attiecīgi piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

(9) Viena fiziskā persona nevar vienlaicīgi būt gan komercreģistrā ierakstīts individuālais komersants, gan Uzņēmumu reģistrā reģistrēts individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks.

59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.

 

 

 

 

 

 

 

 

62.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 17.panta pirmajā daļā vārdus “Aroddarbības likuma” ar vārdiem “aroddarbību regulējošā likuma”.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 17.panta otrajā un ceturtajā daļā vārdus “reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā” ar vārdiem “piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 17.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Individuālo uzņēmumu, zemnieka un zvejnieka saimniecību īpašnieki var pieteikt sevi par individuālo komersantu arī tad, ja tas neatbilst Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, vai pārveidot savu uzņēmumu par komercsabiedrību.”

Juridiskā komisija

Izteikt 17.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Šā panta kārtībā individuālā komersanta statusu ieguvusī persona vai pārveidotā komercsabiedrība ir visu uzņēmuma tiesību un saistību pārņēmēja. Individuālā komersanta statusu ieguvusī persona vai pārveidotā komercsabiedrība saglabā visus ar likumu vai uz likuma pamata šim uzņēmumam piešķirtos atvieglojumus un garantijas. Šis noteikums neietekmē attiecīgo likumu un citu normatīvo aktu piemērošanu.”

Tautas partijas frakcija

Izslēgt likumprojekta 17.panta devīto daļu.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

17.pants. Individuālie (ģimenes) uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības un individuālā darba veicēji

(1) Individuālie (ģimenes) uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kā arī individuālā darba veicēji līdz aroddarbību regulējošā likuma spēkā stāšanās dienai darbojas atbilstoši likumam, saskaņā ar kuru tie nodibināti, ņemot vērā šajā pantā noteiktos izņēmumus.

(2) Tāda individuālā uzņēmuma īpašnieks, kurš atbilst Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, piesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu līdz 2003.gada 31.decembrim vai pārveido individuālo uzņēmumu par komercsabiedrību, vai ar savu lēmumu uzsāk likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā. Šo noteikumu neizpildes gadījumā individuālo uzņēmumu likvidē (19.pants).

(3) Šā panta otrās daļas noteikumu nepiemēro attiecībā uz zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī individuālajiem uzņēmumiem, kuru galvenais darbības veids ir amatniecība likuma “Par amatniecību” 1.panta izpratnē.

(4) Ģimenes uzņēmumu līdz 2003.gada 31.decembrim pārveido par komercsabiedrību vai ar tā īpašnieku lēmumu uzsāk likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā. Šo noteikumu neizpildes gadījumā ģimenes uzņēmumu likvidē (19.pants).

(5) Pieteikums par ierakstīšanu komercreģistrā rakstāms atbilstoši Komerclikuma 75.pantam, papildus norādot reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā.

(6) Individuālo uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašnieki var pieteikt sevi par individuālo komersantu arī tad, ja tas neatbilst Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, vai pārveidot savu uzņēmumu par komercsabiedrību.

(7) Šā panta kārtībā individuālā komersanta statusu ieguvusī persona vai pārveidotā komercsabiedrība ir visu uzņēmuma tiesību un saistību pārņēmēja. Individuālā komersanta statusu ieguvusī persona vai pārveidotā komercsabiedrība saglabā visus ar likumu vai uz likuma pamata šim uzņēmumam piešķirtos atvieglojumus un garantijas. Šis noteikums neietekmē attiecīgo likumu un citu normatīvo aktu piemērošanu.

(8) Individuālā uzņēmuma reorganizācijai par komercsabiedrību attiecīgi piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

(9) Viena fiziskā persona nevar vienlaikus būt gan komercreģistrā ierakstīts individuālais komersants, gan uzņēmumu reģistrā reģistrēts individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks.

 

18.pants. Pieteikumi, kuri iesniegšanas termiņam beidzoties nav izlemti vai atteikti

(1) Ja pieteikums par ierakstīšanu komercreģistrā iesniegts komercreģistra iestādē šajā nodaļā noteiktajā termiņā, bet, šim termiņam beidzoties, komercreģistra iestādē vēl nav izskatīts, noteikumus par likvidāciju (19.pants) piemēro ar nākamo dienu pēc lēmuma par atteikumu pieņemšanas. Ja šajā gadījumā tiek pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, piemēro šā panta otrās daļas noteikumus.

(2) Ja šajā nodaļā norādītais termiņš pieteikuma iesniegšanai par ierakstīšanu komercreģistrā beidzas pirms komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu norādītā termiņa trūkumu novēršanai, noteikumus par likvidāciju (19.pants) piemēro ar nākamo dienu pēc:

1) lēmumā norādītā termiņa notecēšanas, ja lēmumā norādītajā termiņā nav iesniegti precizētie dokumenti;

2) lēmuma par atteikumu pieņemšanas, ja iesniegtie dokumenti atkārtoti neatbilst likumu noteikumiem.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos atkārtots lēmums par ieraksta izdarīšanas atlikšanu nav atļauts.

     

18.pants. Pieteikumi, kuri, iesniegšanas termiņam beidzoties, nav izlemti vai atteikti

(1) Ja pieteikums par ierakstīšanu komercreģistrā iesniegts komercreģistra iestādei šajā nodaļā noteiktajā termiņā, bet, šim termiņam beidzoties, komercreģistra iestādē vēl nav izskatīts, noteikumus par likvidāciju (19.pants) piemēro ar nākamo dienu pēc tam, kad pieņemts lēmums par atteikumu. Ja šajā gadījumā tiek pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, piemēro šā panta otrās daļas noteikumus.

(2) Ja šajā nodaļā norādītais termiņš pieteikuma iesniegšanai par ierakstīšanu komercreģistrā beidzas pirms termiņa, kas norādīts komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu trūkumu novēršanai, noteikumus par likvidāciju (19.pants) piemēro ar nākamo dienu pēc tam, kad:

1) notecējis lēmumā norādītais termiņš, ja lēmumā norādītajā termiņā nav iesniegti precizētie dokumenti;

2) pieņemts lēmums par atteikumu, ja iesniegtie dokumenti atkal neatbilst likuma noteikumiem.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos atkārtots lēmums par ieraksta izdarīšanas atlikšanu nav atļauts.

 

19.pants. Likvidācija uz komercreģistra iestādes lēmuma pamata

(1) Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle, nodaļa vai pārstāvniecība atbilstoši šīs nodaļas noteikumiem attiecīgajā termiņā nav pieteikta ierakstīšanai komercreģistrā un nav pieņemts lēmums par tā likvidāciju, to likvidē šajā pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Ar nākamo dienu pēc šajā nodaļā minētā attiecīgā termiņa notecēšanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle, nodaļa vai pārstāvniecība uzskatāms par darbību izbeigušu. Šo subjektu sarakstu komercreģistra iestāde publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot:

1) reģistrācijas numuru un nosaukumu (firmu);

2) to, ka trīs mēnešu laikā no publikācijas dienas jāpaziņo par prasījumiem (trešā daļa);

(3) Trīs mēnešu laikā no publikācijas dienas visi attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības kreditori un nodokļu administrācija var paziņot komercreģistra iestādei par saviem mantiskajiem prasījumiem pret to.

(4) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā komercreģistra iestādē neviens paziņojums par prasījumiem nav saņemts, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no Uzņēmumu reģistra.

(5) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā komercreģistra iestādē ir saņemts kāds paziņojums par prasījumiem, ar nākamo dienu pēc šā termiņa notecēšanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nav tiesīgs nodarboties ar komercdarbību, un par šo noteikumu pārkāpumiem saucams pie likumā noteiktās atbildības par komercdarbību bez reģistrācijas.

(6) Manta, kas palikusi pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra, pāriet dalībniekiem (īpašniekiem) proporcionāli to ieguldītajai daļai.

64.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.

 

 

 

66.

 

 

 

 

 

 

 

 

67.

 

 

 

68.

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“19.pants Darbības izbeigšana un izslēgšana no uzņēmumu reģistra”

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt ceturto daļu aiz vārda “saņemts” ar vārdiem ”un komercķīlu reģistrā komercķīla nav reģistrēta”;

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 19.panta piektajā daļā vārdus “un par šo noteikumu pārkāpumiem saucams pie likumā noteiktās atbildības par komercdarbību bez reģistrācijas” ar vārdiem (jaunā teikumā) “Darbības turpināšana šādos gadījumos uzskatāma par komercdarbību bez reģistrācijas un par šo noteikumu pārkāpumu vainīgās personas saucams pie likumā noteiktās atbildības.”.

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojekta 19.panta piekto daļu pēc vārda “uzņēmējsabiedrība” ar vārdiem “filiāle, nodaļa vai pārstāvniecība”.

Juridiskā komisija

Izteikt 19.panta sesto daļu kā piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Manta, kas palikusi pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanas no uzņēmumu reģistra, pielīdzināma bezmantinieka mantai atbilstoši Civillikuma 417.panta noteikumiem.”

Izteikt 19.panta piekto daļu kā sesto daļu.

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

19.pants Darbības izbeigšana un izslēgšana no uzņēmumu reģistra

(1) Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle, nodaļa vai pārstāvniecība atbilstoši šīs nodaļas noteikumiem attiecīgajā termiņā nav pieteikta ierakstīšanai komercreģistrā un nav pieņemts lēmums par likvidāciju, to likvidē šajā pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Ar nākamo dienu pēc šajā nodaļā minētā attiecīgā termiņa notecēšanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību uzskata par darbību izbeigušu. Šo subjektu sarakstu komercreģistra iestāde publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot:

1) reģistrācijas numuru un nosaukumu (firmu);

2) to, ka triju mēnešu laikā no publikācijas dienas jāpaziņo par prasījumiem (trešā daļa).

(3) Triju mēnešu laikā no publikācijas dienas visi attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības kreditori un nodokļu administrācija var paziņot komercreģistra iestādei par saviem mantiskajiem prasījumiem pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību.

(4) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā komercreģistra iestādē neviens paziņojums par prasījumiem nav saņemts un komercķīlu reģistrā komercķīla nav reģistrēta, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību ar komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu izslēdz no uzņēmumu reģistra.

(5) Manta, kas palikusi pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanas no uzņēmumu reģistra, pielīdzināma bezmantinieka mantai atbilstoši Civillikuma 417.panta noteikumiem.

(6) Ja šā panta trešajā daļā minētajā termiņā komercreģistra iestādē ir saņemts kāds paziņojums par prasījumiem, ar nākamo dienu pēc šā termiņa notecēšanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle, nodaļa vai pārstāvniecība nav tiesīga veikt komercdarbību. Šādā gadījumā darbības turpināšana uzskatāma par komercdarbību bez reģistrācijas un par šo noteikumu pārkāpumu vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

III nodaļa. Īpašie noteikumi

     

III nodaļa. Īpašie noteikumi

20.pants. Kapitālsabiedrību atbildības jautājumi

(1) Ja Uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle, nodaļa vai pārstāvniecība tiek ierakstīta komercreģistrā kā kapitālsabiedrība, ar tās ierakstīšanas dienu komercreģistrā, piemērojot Komerclikuma 11.sadaļas 4.nodaļas noteikumus, jāievēro arī šā panta noteikumi.

(2) Komerclikuma 163.panta ceturtās daļas noteikumus piemēro arī tiem kreditoru prasījumiem, kas radušies pirms sabiedrības ierakstīšanas dienas komercreģistrā un nav izbeigušies līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai; šādā gadījumā Komerclikuma 163.panta ceturtajā daļā paredzēto noilguma termiņu skaita no sabiedrības ierakstīšanas dienas komercreģistrā.

(3) Komerclikuma 164.panta noteikumus piemēro arī tādiem darījumiem par mantas iegūšanu, kas noslēgti pēc sabiedrības ierakstīšanas dienas komercreģistrā, ciktāl šādi darījumi noslēgti divu gadu laikā pēc sabiedrības reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrā.

(4) Ja sabiedrības ierakstīšanas dienā komercreģistrā Civillikumā vai citā likumā noteiktais noilguma termiņš nav notecējis, bet:

1) Komerclikumā noteikts garāks termiņš, piemēro Komerclikumā noteikto noilguma termiņu, ieskaitot notecējušo laiku;

2) Komerclikumā noteikts īsāks termiņš, piemēro Komerclikuma noilguma termiņu, kuru skaita no sabiedrības ierakstīšanas dienas komercreģistrā. Ja atbilstoši šādam aprēķinam noilguma termiņš ir garāks par līdzšinējo noilguma termiņu, tas notek tajā dienā, kad tas būtu notecējis saskaņā ar Civillikumu vai citu normatīvo aktu.

(5) Komerclikuma 169.panta piektās daļas noteikumus piemēro arī tādiem sabiedrības prasījumiem, kas radušies pirms sabiedrības ierakstīšanas dienas komercreģistrā un nav izbeigušies līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai; šādā gadījumā 169.panta piektās daļā paredzēto termiņu skaita no sabiedrības ierakstīšanas dienas komercreģistrā;

(6) Komerclikuma 170.panta noteikumus piemēro arī tādiem prasījumiem, kas radušies pirms sabiedrības ierakstīšanas dienas komercreģistrā un nav izbeigušies līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai; šādā gadījumā Komerclikuma 170.panta trešajā daļā paredzēto termiņu skaita no sabiedrības ierakstīšanas dienas komercreģistrā;

(7) Komerclikuma 173.panta noteikumi attiecas arī uz tādu valdes vai padomes locekļu rīcību, kas izdarīta pirms sabiedrības ierakstīšanas dienas komercreģistrā.

69.

 

 

 

 

 

 

 

 

70.

 

 

 

 

 

 

 

71.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

Izslēgt likumprojekta 20.panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu.

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 20.panta otro daļu.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 20.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Komerclikuma 164.panta noteikumus piemēro mantas iegūšanas darījumiem, ja tie noslēgti pēc sabiedrības ierakstīšanas dienas komercreģistrā un no sabiedrbas reģistrēšanas uzņēmumu reģistrā nav pagājuši divi gadi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 20.panta piekto, sesto un septīto daļu.

 

 

 

Atbalstīt

daļēji

(Juridiskās komisijas

redakcijā)

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

20.pants. Kapitālsabiedrību atbildības jautājumi

(1) Ja uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle, nodaļa vai pārstāvniecība tiek ierakstīta komercreģistrā kā kapitālsabiedrība, ar dienu, kad tā ierakstīta komercreģistrā, piemērojot Komerclikuma 11.sadaļas 4.nodaļas noteikumus, jāievēro arī šā panta noteikumi.

(2) Komerclikuma 164.panta noteikumus piemēro mantas iegūšanas darījumiem, ja tie noslēgti pēc sabiedrības ierakstīšanas dienas komercreģistrā un no sabiedrbas reģistrēšanas uzņēmumu reģistrā nav pagājuši divi gadi.

(3) Ja dienā, kad sabiedrība ierakstīta komercreģistrā, Civillikumā vai citā likumā noteiktais noilguma termiņš nav notecējis, bet Komerclikumā noteikts:

1) garāks termiņš, piemēro Komerclikumā noteikto noilguma termiņu, ieskaitot notecējušo laiku;

2) īsāks termiņš, piemēro Komerclikuma noilguma termiņu, kuru skaita no dienas, kad sabiedrība ierakstīta komercreģistrā. Ja atbilstoši šādam aprēķinam noilguma termiņš ir garāks par līdzšinējo noilguma termiņu, tas notek tajā dienā, kad tas būtu notecējis saskaņā ar Civillikumu vai citu normatīvo aktu.

 

73.

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 20.1.pantu sādā redakcijā:

“201.pants. Minimālā pamatkapitāla lielums atsevišķām akciju sabiedrībām

(1) Līdz dibināšanai apmaksājamā pamatkapitāla minimālais lielums:

1) dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrībām - 1000000 latu, pārējām apdrošināšanas akciju sabiedrībām – 500000 latu;

2) biržu akciju sabiedrībām – 100000 latu;

3) lombardu akciju sabiedrībām – 25000 latu;

(2) Piecu gadu laikā no akciju sabiedrības dibināšanas apmaksājamā pamatkapitāla minimālais lielums:

1) dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrībām - 2000000 latu, pārējām apdrošināšanas akciju sabiedrībām – 1000000 latu;

2) biržu akciju sabiedrībām – 250000 latu;

3) lombardu akciju sabiedrībām - 50000 latu.”

Atbalstīt

21.pants. Minimālais pamatkapitāla lielums atsevišķām akciju sabiedrībām

(1) Līdz dibināšanai apmaksājamā pamatkapitāla minimālais lielums ir šāds:

1) dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrībām – 1 000 000 latu, pārējām apdrošināšanas akciju sabiedrībām – 500 000 latu;

2) biržu akciju sabiedrībām – 100 000 latu;

3) lombardu akciju sabiedrībām – 25 000 latu.

(2) Piecu gadu laikā no akciju sabiedrības dibināšanas apmaksājamā pamatkapitāla minimālais lielums ir šāds:

1) dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrībām – 2 000 000 latu, pārējām apdrošināšanas akciju sabiedrībām – 1000 000 latu;

2) biržu akciju sabiedrībām – 250 000 latu;

3) lombardu akciju sabiedrībām – 50 000 latu.

 

 

74.

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 21.2 pantu šādā redakcijā:

“ 20.2.pants. Kooperatīvās sabiedrības un to savienības

(1) Kooperatīvā sabiedrība viena gada laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas var pārveidoties par kapitālsabiedrību. Šādā gadījumā piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

(2) Kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce), pieņemot lēmumu par reorganizāciju, apstiprina arī attiecīgās kapitālsabiedrības (iegūstošās sabiedrības) statūtus. Statūtus paraksta iegūstošās sabiedrības valde.

(3) Ja kooperatīvās sabiedrības statūtos paredzēts, ka lēmumu par reorganizāciju pieņem pilnvaroto sapulce, šis lēmums aizstāj dalībnieku sapulces lēmumu. Šādos gadījumos mēneša laikā pēc Komerclikuma 345.panta otrajā daļā paredzētās publikācijas kooperatīvās sabiedrības biedrs ir tiesīgs rakstiski paziņot kooperatīvajai sabiedrībai par to, ka nepiekrīt reorganizācijai. Šādā gadījumā kooperatīvās sabiedrības biedrs iegūst Komerclikuma 353.pantā paredzētās tiesības.”

Atbalstīt

22.pants. Kooperatīvās sabiedrības un to savienības

(1) Kooperatīvo sabiedrību viena gada laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas var pārveidot par kapitālsabiedrību. Šādā gadījumā piemēro šā likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

(2) Kooperatīvās sabiedrības biedru pilnsapulce (pilnvaroto sapulce), pieņemot lēmumu par reorganizāciju, apstiprina arī attiecīgās kapitālsabiedrības (iegūstošās sabiedrības) statūtus. Tos paraksta iegūstošās sabiedrības valde.

(3) Ja kooperatīvās sabiedrības statūtos paredzēts, ka lēmumu par reorganizāciju pieņem pilnvaroto sapulce, šis lēmums aizstāj dalībnieku sapulces lēmumu. Šādā gadījumā mēneša laikā pēc Komerclikuma 345.panta otrajā daļā paredzētās publikācijas kooperatīvās sabiedrības dalībnieks ir tiesīgs rakstveidā paziņot kooperatīvajai sabiedrībai par to, ka nepiekrīt reorganizācijai. Šādā gadījumā kooperatīvās sabiedrības dalībnieks iegūst Komerclikuma 353.pantā paredzētās tiesības.

 

 

21.pants. Nepabeigtie likvidācijas procesi

(1) Līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai uzsāktajiem un reģistrētajiem uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības likvidācijas procesiem piemēro tos likumu un statūtu noteikumus, kuri bija spēkā lēmuma par likvidāciju pieņemšanas dienā. Šie likvidācijas procesi jāpabeidz līdz 2002.gada 31.decembrim, reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā.

(2) Saskaņā ar šā likuma 2.nodaļu uzsāktais likvidācijas process uz dalībnieku (īpašnieku) lēmuma pamata jāpabeidz līdz 2004.gada 31.decembrim, reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā.

(3) Ja šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajos termiņos likvidācijas process nav pabeigts, ar nākamo dienu pēc termiņa notecēšanas šāds uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle, nodaļa vai pārstāvniecība nav tiesīga nodarboties ar komercdarbību, un par šo noteikumu pārkāpumiem saucams pie likumā noteiktās atbildības par komercdarbību bez reģistrācijas.

75.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 21.pantu šādā redakcijā:

“(1) Līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai uzsāktie un reģistrētie uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu vai pārstāvniecību likvidācijas procesi jāpabeidz līdz 2002.gada 31.decembrim, reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā.

(2) Saskaņā ar šā likuma II nodaļu uzsāktais likvidācijas process uz dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) vai īpašnieka lēmuma pamata jāpabeidz līdz 2004.gada 31.decembrim, reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā”.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem likvidācijas procesiem piemēro tos likumu un statūtu noteikumus, kuri bija spēkā lēmuma par likvidāciju pieņemšanas dienā.

(4) Ja šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajos termiņos likvidācijas process nav pabeigts, ar nākamo dienu pēc termiņa notecēšanas šāds uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle, nodaļa vai pārstāvniecība nav tiesīga nodarboties ar saimniecisko darbību, un par šo noteikumu pārkāpumiem saucams pie likumā noteiktās atbildības par saimniecisko darbību bez reģistrācijas

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

Aizstāt likumprojekta 21.panta otrajā daļā vārdus un ciparus “2004.gada 31.decembrim” ar vardiem un cipariem “2005.gada 30.jūnijam”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

23.pants. Nepabeigtie likvidācijas procesi

(1) Līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai uzsāktie un reģistrētie uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību likvidācija s procesi jāpabeidz līdz 2003.gada 31.decembrim, reģistrējot to uzņēmumu reģistrā.

(2) Saskaņā ar šā likuma II nodaļu uzsāktais likvidācijas process uz dalībnieku (akcionāru) sapulces (pilnsapulces) vai īpašnieka lēmuma pamata jāpabeidz līdz 2004.gada 31.decembrim, reģistrējot to uzņēmumu reģistrā.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem likvidācijas procesiem piemēro tos likumu un statūtu noteikumus, kuri bija spēkā dienā, kad tika pieņemts lēmums par likvidāciju.

(4) Ja šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos termiņos likvidācijas process nav pabeigts, ar nākamo dienu pēc termiņa notecēšanas šādam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), filiālei, nodaļai vai pārstāvniecībai nav tiesību veikt ar saimniecisko darbību un par šo noteikumu pārkāpumiem to sauc pie likumā noteiktās atbildības par saimniecisko darbību bez reģistrācijas.

22.pants. Uzsāktie maksātnespējas procesi

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kurš pēc formas neatbilst Komerclikuma noteikumiem, un kurš atzīts par maksātnespējīgu līdz 2002.gada 31.decembrim, visu maksātnespējas procesa laiku līdz bankrota procedūras pabeigšanai ir tiesīgs saglabāt savu līdzšinējo uzņēmējdarbības formu, izņemot šā panta otrajā daļā paredzēto gadījumu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas procesu var izbeigt citādi kā ar bankrota procedūras pabeigšanu tikai gadījumā, ja tas iepriekš ir pārveidots par Komerclikumā paredzētu komersanta veidu. Šādai pārveidošanai piemēro Komerclikuma noteikumus.

     

24.pants. Uzsāktie maksātnespējas procesi

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas pēc formas neatbilst Komerclikuma noteikumiem un atzīts par maksātnespējīgu līdz 2003.gada 31.decembrim, visu maksātnespējas procesa laiku līdz bankrota procedūras pabeigšanai ir tiesīgs saglabāt savu līdzšinējo uzņēmējdarbības formu, izņemot šā panta otrajā daļā paredzēto gadījumu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas procesu var izbeigt citādi nekā ar bankrota procedūras pabeigšanu tikai tādā gadījumā, ja attiecīgais uzņēmums (uzņemējsabiedrība) iepriekš ir pārveidots par Komerclikumā paredzēta veida komersantu. Šādai pārveidošanai piemēro Komerclikuma noteikumus.

23.pants. Bezpeļņas organizācijas

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kurš nodibināts kā bezpeļņas organizācija, atbilstoši šā likuma 2.nodaļas noteikumiem pārveido par kapitālsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai likvidē.

(2) Pēc Komerclikuma spēkā stāšanās dienas komersantu atļauts dibināt kā bezpeļņas organizāciju tikai kapitālsabiedrības veidā.

(3) Kapitālsabiedrībai, kura nodibināta kā bezpeļņas organizācija, piemēro Komerclikuma noteikumus, izņemot 158., 159., un 160.pantus, ievērojot likuma "Par bezpeļņas organizācijām" noteikumus par:

1) statūtos paredzamo rezerves fonda izmantošanas kārtību;

2) īpašajiem nosacījumiem likvidācijas gadījumā;

3) daļu atsavināšanas kārtību;

4) nosaukumā ietveramo informāciju.

(4) Šā panta noteikumi neattiecas uz kooperatīvajām sabiedrībām un to savienībām.

77.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.

 

 

 

 

 

 

79.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

“(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kurš nodibināts kā bezpeļņas organizācija, pēc šā likuma spēkā stāšanās turpina darboties atbilstoši likumam, saskaņā ar kuru tas ir nodibināts.

(2) Ja bezpeļņas organizācija gūst peļņu, tā atbilstoši Komerclikuma noteikumiem mēneša laikā ierakstāma komercreģistrā kā kapitālsabiedrība.

(3) Bezpeļņas organizācijas statusa piešķiršana komercreģistrā ierakstītiem komersantiem nav atļauta.”

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

Aizstāt likumprojekta 23.panta pirmajā daļā vārdus “un likvidē” ar vārdiem “likvidē, vai pārveido par sabiedrisko organizāciju, neatsavinot rezerves fondu”.

Juridiskā komisija

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kurš nodibināts kā bezpeļņas organizācija, pēc Komerclikuma spēkā stāšanās līdz attiecīgu likumu pieņemšanai turpina darboties atbilstoši likumiem, saskaņā ar kuriem tas nodibināts.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto subjektu var pārveidot par sabiedrisko organizāciju, neatsavinot rezerves fondu.

(3) Valsts vai pašvaldību uzņēmumu (uzņeēmjsabiedrību), kas dibināts kā bezpeļņas organizācija, var pārveidot par valsts vai pašvaldību iestādi, šādā gadījumā izveidotā valsts vai pašvaldības iestāde pēc izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra ir visu tiesību un saistību pārņēmēja.

(4) Bezpeļņas organizācijas statusa piešķiršana komercreģistrā ierakstītiem komersantiem nav atļauta.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji

(Juridiskās

komisijas

redakcijā)

 

 

Atbalstīt

25.pants. Bezpeļņas organizācijas

(1) Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kurš nodibināts kā bezpeļņas organizācija, pēc Komerclikuma spēkā stāšanās līdz attiecīgu likumu pieņemšanai turpina darboties atbilstoši likumiem, saskaņā ar kuriem tas nodibināts.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto subjektu var pārveidot par sabiedrisko organizāciju, neatsavinot rezerves fondu.

(3) Valsts vai pašvaldību uzņēmumu (uzņeēmjsabiedrību), kas dibināts kā bezpeļņas organizācija, var pārveidot par valsts vai pašvaldību iestādi, šādā gadījumā izveidotā valsts vai pašvaldības iestāde pēc izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra ir visu tiesību un saistību pārņēmēja.

(4) Bezpeļņas organizācijas statusa piešķiršana komercreģistrā ierakstītiem komersantiem nav atļauta.”

24.pants. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības

Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību dibināšanas, pārvaldes, reorganizācijas un likvidācijas īpatnības nosaka īpašs likums.

80.

Tautas partijas frakcija

Izslēgt likumprojekta 24.pantu.

Atbalstīt

(iestrādāts

Pārejas noteik.)

 

 

25.pants. Valsts un pašvaldību uzņēmumu noma un noma ar izpirkumu

(1) Pēc Komerclikuma spēkā stāšanās jaunus valsts un pašvaldību uzņēmumu nomas un nomas ar izpirkumu līgumus slēgt nav atļauts.

(2) Ja valsts un pašvaldību uzņēmuma nomas vai nomas ar izpirkumu līguma termiņš beidzas līdz 2002.gada 31.decembrim, līguma termiņu pagarināt nav atļauts.

(3) Ja valsts un pašvadību uzņēmuma nomas vai nomas ar izpirkumu līguma termiņš beidzas līdz 2001.gada 31.decembrim, līguma termiņu atļauts pagarināt ne uz ilgāku laiku kā līdz 2002.gada 31.decembrim. Pēc šā termiņa beigām līguma termiņu pagarināt nav atļauts.

(4) Ja valsts un pašvadību uzņēmuma nomas vai nomas ar izpirkumu līguma termiņš atbilstoši līguma noteikumiem beidzas pēc 2002.gada 31.decembra, līgums izbeidzas 2002.gada 31.decembrī.

     

27.pants. Valsts un pašvaldību uzņēmumu noma un noma ar izpirkumu

(1) Pēc Komerclikuma spēkā stāšanās jaunus valsts un pašvaldību uzņēmumu nomas un nomas ar izpirkumu līgumus slēgt nav atļauts.

(2) Ja valsts vai pašvaldības uzņēmuma nomas vai nomas ar izpirkumu līguma termiņš beidzas līdz 2003.gada 31.decembrim, līguma termiņu pagarināt nav atļauts.

(3) Ja valsts vai pašvadības uzņēmuma nomas vai nomas ar izpirkumu līguma termiņš beidzas līdz 2001.gada 1.aprīlim, līguma termiņu atļauts pagarināt uz laiku ilgāku, ne kā līdz 2003.gada 31.decembrim. Pēc šā datuma līguma termiņu pagarināt nav atļauts.

(4) Ja valsts vai pašvadības uzņēmuma nomas vai nomas ar izpirkumu līguma termiņš atbilstoši līguma noteikumiem beidzas pēc 2003.gada 31.decembra, līgums izbeidzas 2003.gada 31.decembrī.

26.pants. Valsts un pašvaldības īpašuma objektu privatizācija

(1) Ja valsts un pašvaldību īpašuma objekts tiek privatizēts ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 2.panta otrās daļas 5.punktā minēto reorganizācijas metodi, tad:

1) šajā privatizācijas procesā var tikt iesaistītas tikai sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības un sabiedrības ar papildus atbildību;

2) reorganizācija jāveic saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem;

3) šajā privatizācijas procesā iesaistītās sabiedrības jāieraksta komercreģistrā līdz Komerclikuma 343.pantā minētā lēmuma par reorganizāciju pieņemšanai.

(2) Ja valsts un pašvaldību īpašuma objekts tiek privatizēts ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 3.panta trešās daļas 5.punktā minēto privatizācijas paņēmienu, tad:

1) valsts vai pašvaldības uzņēmumu var pārveidot tikai par sabiedrību ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrību, kas darbojas saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem;

2) valsts un pašvaldības uzņēmuma pārveidošana notiek likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" 2.nodaļā paredzētajā kārtībā.

(3) Ja valsts uzņēmuma privatizācijas noteikumi vai pašvaldības uzņēmuma privatizācijas projekts, kurā paredzēts, ka statūtsabiedrība tiek privatizēta ar šā panta otrajā daļā minēto privatizācijas paņēmienu, ir apstiprināts līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai, šo privatizāciju var veikt, piemērojot to likumu noteikumus, kuri bija spēkā privatizācijas noteikumu vai privatizācijas projekta apstiprināšanas dienā, ja sabiedrība, kura tiek izveidota privatizācijas rezultātā, tiek reģistrēta Uzņēmumu reģistrā līdz 2002.gada 1.oktobrim.

(4) Ja līgums, ar kuru tika pārdots privatizējamais valsts vai pašvaldības uzņēmums, tiek izbeigts, šā uzņēmuma darbība netiek atjaunota, bet uz tā bāzes veido kapitālsabiedrību.

     

28.pants. Valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācija

(1) Ja valsts vai pašvaldības īpašuma objekts tiek privatizēts ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 2.panta otrās daļas 5.punktā minēto reorganizācijas metodi, tad:

1) šajā privatizācijas procesā var iesaistīt tikai sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības un sabiedrības ar papildu atbildību;

2) reorganizācija jāveic saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem;

3) šajā privatizācijas procesā iesaistītās sabiedrības jāieraksta komercreģistrā, pirms tiek pieņemts Komerclikuma 343.pantā minētais lēmums par reorganizāciju.

(2) Ja valsts vai pašvaldības īpašuma objekts tiek privatizēts ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 3.panta trešās daļas 5.punktā minēto privatizācijas paņēmienu, tad:

1) valsts vai pašvaldības uzņēmumu var pārveidot tikai par sabiedrību ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrību, kas darbojas saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem;

2) valsts vai pašvaldības uzņēmuma pārveidošana notiek likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" 2.nodaļā paredzētajā kārtībā.

(3) Ja valsts uzņēmuma privatizācijas noteikumi vai pašvaldības uzņēmuma privatizācijas projekts, kurā paredzēts, ka statūtsabiedrība tiek privatizēta ar šā panta otrajā daļā minēto privatizācijas paņēmienu, ir apstiprināti līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai, šo privatizāciju var veikt, piemērojot to likumu noteikumus, kuri bija spēkā privatizācijas noteikumu vai privatizācijas projekta apstiprināšanas dienā, ja sabiedrība, kura izveidota privatizācijas rezultātā, tiek reģistrēta uzņēmumu reģistrā līdz 2002.gada 1.oktobrim.

(4) Ja līgums, ar kuru tika pārdots privatizējamais valsts vai pašvaldības uzņēmums, tiek izbeigts, šā uzņēmuma darbība netiek atjaunota, bet uz tā bāzes veido kapitālsabiedrību.

 

27.pants. Atvieglojumu saglabāšana uzņēmumiem ar ārvalstu ieguldījumiem

(1) Uzņēmumi ar ārvalstu ieguldījumiem, kuri atbilstoši likumam "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" ir tiesīgi izmantot nodokļu atvieglojumus, turpina tos izmantot atbilstoši tiem noteikumiem, kuri bija spēkā līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto atvieglojumu maksimālais izmantošanas termiņš ir 2005.gada 31.decembris.

     

29.pants. Atvieglojumu saglabāšana uzņēmumiem ar ārvalstu ieguldījumiem

(1) Uzņēmumi ar ārvalstu ieguldījumiem, kuri atbilstoši likumam "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" ir tiesīgi izmantot nodokļu atvieglojumus, turpina tos izmantot atbilstoši tiem noteikumiem, kuri bija spēkā līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto atvieglojumu maksimālais izmantošanas termiņš ir 2005.gada 31.decembris.

Pārejas noteikumi

1. Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

2. Ar 2003.gada 1.janvāri spēku zaudē:

1) likums "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1991, 27./28.nr; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 18./19., 20./21., 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 10.nr;

2) likums "Par līgumsabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 11./12.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.);

3) likums "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" (Latvijas Republikas Augstākās padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 9./10., 23./24. nr.; 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 2000, nr.10);

4) likums "Par akciju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1995, 3., 20.nr.; 1996, 21. nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 7. nr.; 1999, 18. nr.; 2000, 2., 10.nr.;13.nr.);

5) likums "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 46.nr.; 1993, 10./11.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 9.nr., 1996, 19. nr.);

6) likums "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.; 2000, 2. nr.);

7) likums "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.; 1997, 3., 22.nr.; 1998. 15. nr.).

8) likums "Par paju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 2000, 10. nr.);

9) Latvijas Republikas likums par valsts uzņēmumu (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29./31.nr.; 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1996, 1.nr.; 1996. nr.13.);

10) likums "Par pašvaldības uzņēmumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 17./18.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3.nr.; 1996. nr.22.);

11) likums "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8./9. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996. nr.21.);

12) likums "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 39./40./41.nr.; 1993, 5./6.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 22.nr.; 1998, 1. nr.);

13) Augstākās Padomes Prezidija 1992.gada 5.marta lēmums "Par valsts kapitāla daļas apstiprināšanu specializētajos lauksaimniecības uzņēmumos" (Latvijas Republikas Augstākās padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13.nr);

14) Augstākās Padomes Prezidija 1992.gada 12.augusta lēmums "Par zvejnieku kolhozu privatizācijas īpatnībām"; (Latvijas Republikas Augstākās padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 35.nr.);

15) Augstākās Padomes Prezidija 1992.gada 7.maija lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" 19.panta piemērošanu"; (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22. nr.);

16) Augstākās Padomes Prezidija 1992.gada 9.janvāra lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" atsevišķu pantu piemērošanu"; (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6. nr.)

17) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 3.decembra lēmums "Par pagaidām neprivatizējamo specializēto valsts lauksaimniecības uzņēmumu saraksta apstiprināšanu"(nav publicēts);

18) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 24.oktobra lēmums "Par specializēto valsts lauksaimniecības uzņēmumu saraksta apstiprināšanu un par šo uzņēmumu privatizācijas īpatnībām"; (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 45.nr.);

19) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 26.septembra lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" atsevišķu pantu piemērošanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 41.nr.);

20) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 9.maija lēmums "Par selekciju, izmēģinājumu, zinātniskās pētniecības, mācību un atsevišķo specializēto valsts saimniecību saraksta apstiprināšanu",(nav publicēts);

21) Augstākās Padomes Prezidija 1993.gada 11.februāra lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" atsevišķu pantu piemērošanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8.nr.);

22) Augstākās Padomes Prezidija 1993.gada 9.jūnija lēmums "Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 9.maija lēmumā "Par selekcijas, izmēģinājumu, zinātniskās pētniecības, mācību un atsevišķu specializēto valsts saimniecību saraksta apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 45.nr.);

23) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 12.decembra lēmums “Par lauksaimniecības uzņēmumu privatizācijas komisiju”(nav publicēts);

24) Augstākas Padomes 1991.gada 17.decembra lēmums “Par kārtību, kādā no Latvijas republikas budžeta dzēšami privatizēto lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu kredīti” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 4.nr);

3. Šādi Ministru kabineta noteikumi, kuri izdoti uz likuma “Par uzņēmējdarbību” 32.panta pamata, ir spēkā līdz 2003.gada 31.jūnijam, ja to vietā nav pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi:

1) Ministru Kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumi Nr.312 “Filmu izplatīšanas un publiskas demonstrēšanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 1995, 172.nr.; 1996, 330.nr.);

2) Ministru Kabineta 1996.gada 16.jūlija noteikumi Nr.261 “Kārtība, kādā tiek iepirkti, realizēti un eksportēti melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi” (Latvijas Vēstnesis, 1996, 123.nr; 1998, 265.nr.);

3) Ministru Kabineta 1996.gada 3.decembra noteikumi Nr.444 “Noteikumi par licences maksas aprēķināšanu energoapgādes uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) (Latvijas Vēstnesis, 1996, 211.nr.; 1998, 265/266. Nr);

4) Ministru Kabineta 1997.gada 7.oktobra noteikumi Nr.348 “Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 1997, 260./262., 334./335.nr.; 1998, 58./59., 147./149., 289./290., 367./368.nr.; 1999, 1., 64./65., 75./78., 167./168., 198./199.nr.; 2000, 109./110., 180./181.,307/309. nr.)

81.

 

82.

 

 

 

83.

 

 

84.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

& nbsp;

 

 

 

 

86.

 

 

87.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

Izslēgt Pārejas noteikumu 1.punktu.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

Izslēgt Pārejas noteikumu 2.punktā vārdu “janvāri” ar vārdu “jūliju”.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

Izslēgt Pārejas noteikumu 2.punkta 8. līdz 24.apakšpunktu.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Zalāns

Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Ar 2004.gada 1.jūliju spēku zaudē:

1) likums "Par paju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 2000, 10. nr.);

2) Latvijas Republikas likums par valsts uzņēmumu (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29./31.nr.; 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1996, 1.nr.; 1996. nr.13.);

3) likums "Par pašvaldības uzņēmumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 17./18.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3.nr.; 1996. nr.22.);

4) likums "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8./9. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996. nr.21.);

5) likums "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 39./40./41.nr.; 1993, 5./6.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 22.nr.; 1998, 1. nr.);

6)Augstākās Padomes Prezidija 1992.gada 5.marta lēmums "Par valsts kapitāla daļas apstiprināšanu specializētajos lauksaimniecības uzņēmumos" (Latvijas Republikas Augstākās padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13.nr);

7) Augstākās Padomes Prezidija 1992.gada 12.augusta lēmums "Par zvejnieku kolhozu privatizācijas īpatnībām"; (Latvijas Republikas Augstākās padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 35.nr.);

8) Augstākās Padomes Prezidija 1992.gada 7.maija lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" 19.panta piemērošanu"; (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22. nr.);

9) Augstākās Padomes Prezidija 1992.gada 9.janvāra lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" atsevišķu pantu piemērošanu"; (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6. nr.);

10) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 3.decembra lēmums "Par pagaidām neprivatizējamo specializēto valsts lauksaimniecības uzņēmumu saraksta apstiprināšanu"(nav publicēts);

11) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 24.oktobra lēmums "Par specializēto valsts lauksaimniecības uzņēmumu saraksta apstiprināšanu un par šo uzņēmumu privatizācijas īpatnībām"; (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 45.nr.);

12) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 26.septembra lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" atsevišķu pantu piemērošanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 41.nr.);

13) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 9.maija lēmums "Par selekciju, izmēģinājumu, zinātniskās pētniecības, mācību un atsevišķo specializēto valsts saimniecību saraksta apstiprināšanu",(nav publicēts);

14) Augstākās Padomes Prezidija 1993.gada 11.februāra lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" atsevišķu pantu piemērošanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8.nr.);

15) Augstākās Padomes Prezidija 1993.gada 9.jūnija lēmums "Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 9.maija lēmumā "Par selekcijas, izmēģinājumu, zinātniskās pētniecības, mācību un atsevišķu specializēto valsts saimniecību saraksta apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 45.nr.)

16) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 12.decembra lēmums “Par lauksaimniecības uzņēmumu privatizācijas komisiju”(nav publicēts);

17) Augstākās Padomes 1991.gada 17.decembra lēmums “Par kārtību, kādā no Latvijas republikas budžeta dzēšami privatizēto lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu kredīti” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 4.nr).

Juridiskā komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu 3.punktu šādā redakcijā:

“3. 2003.gada 1.janvārī spēku zaudē:

1) likums "Par paju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 2000, 10. nr.);

2) Latvijas Republikas likums par valsts uzņēmumu (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29./31.nr.; 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1996, 1.nr.; 1996. nr.13.);

3) likums "Par pašvaldības uzņēmumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 17./18.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3.nr.; 1996. nr.22.);

4) likums "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8./9. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996. nr.21.);

5) likums "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 39./40./41.nr.; 1993, 5./6.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 22.nr.; 1998, 1. nr.);

6)Augstākās Padomes Prezidija 1992.gada 5.marta lēmums "Par valsts kapitāla daļas apstiprināšanu specializētajos lauksaimniecības uzņēmumos" (Latvijas Republikas Augstākās padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13.nr);

7) Augstākās Padomes Prezidija 1992.gada 12.augusta lēmums "Par zvejnieku kolhozu privatizācijas īpatnībām"; (Latvijas Republikas Augstākās padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 35.nr.);

8) Augstākās Padomes Prezidija 1992.gada 7.maija lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" 19.panta piemērošanu"; (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22. nr.);

9) Augstākās Padomes Prezidija 1992.gada 9.janvāra lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" atsevišķu pantu piemērošanu"; (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6. nr.);

10) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 3.decembra lēmums "Par pagaidām neprivatizējamo specializēto valsts lauksaimniecības uzņēmumu saraksta apstiprināšanu"(nav publicēts);

11) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 24.oktobra lēmums "Par specializēto valsts lauksaimniecības uzņēmumu saraksta apstiprināšanu un par šo uzņēmumu privatizācijas īpatnībām"; (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 45.nr.);

12) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 26.septembra lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" atsevišķu pantu piemērošanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 41.nr.);

13) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 9.maija lēmums "Par selekciju, izmēģinājumu, zinātniskās pētniecības, mācību un atsevišķo specializēto valsts saimniecību saraksta apstiprināšanu",(nav publicēts);

14) Augstākās Padomes Prezidija 1993.gada 11.februāra lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" atsevišķu pantu piemērošanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8.nr.);

15) Augstākās Padomes Prezidija 1993.gada 9.jūnija lēmums "Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 9.maija lēmumā "Par selekcijas, izmēģinājumu, zinātniskās pētniecības, mācību un atsevišķu specializēto valsts saimniecību saraksta apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 45.nr.)

16) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 12.decembra lēmums “Par lauksaimniecības uzņēmumu privatizācijas komisiju”(nav publicēts);

17) Augstākās Padomes 1991.gada 17.decembra lēmums “Par kārtību, kādā no Latvijas republikas budžeta dzēšami privatizēto lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu kredīti” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 4.nr ).

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Zalāns

Aizstāt Pārejas noteikumu 3.punktā vārdu “jūnijam” ar vārdu “decembrim”.

Juridiskā komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4.Tieslietu ministrija izstrādā un līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” kapitālsabiedrību statūtu paraugus, kas izmantojami komersantu statūtu sagatavošanai reģaistrācijai komercreģistrā”.

Juridiskā komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Ministru kabinets līdz 2001.gada 31.decembrim izstrādā un iesniedz Saeimā likumprojektu par nodibinājumiem, aroddarbību kā arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām.”

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt daļēji

(Juridiskās

komisijas

redakcijā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Pārejas noteikumi

1. 2004.gada 1.janvārī spēku zaudē:

1) likums "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1991, 27./28.nr; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 18./19., 20./21., 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 10.nr);

2) likums "Par līgumsabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 11./12.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.);

3) likums "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 9./10., 23./24. nr.; 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 2000, nr.10.);

4) likums "Par akciju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1995, 3., 20.nr.; 1996, 21. nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 7. nr.; 1999, 18. nr.; 2000, 2., 10.,13.nr.);

5) likums "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 46.nr.; 1993, 10./11.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 9.nr.; 1996, 19. nr.);

6) likums "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.; 2000, 2. nr.);

7) likums "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.; 1997, 3., 22.nr.; 1998, 15. nr.).

2004.gada 1.2.20 2. 2003.gada 1.janvārī spēku zaudē:

1) likums "Par paju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 2000, 10. nr.);

2) Latvijas Republikas likums par valsts uzņēmumu (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29./31.nr.; 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1996, 1.nr.; 1996. nr.13.);

3) likums "Par pašvaldības uzņēmumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 17./18.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3.nr.; 1996. nr.22.);

4) likums "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8./9. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996. nr.21.);

5) likums "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 39./40./41.nr.; 1993, 5./6.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 22.nr.; 1998, 1. nr.);

6) Augstākās Padomes Prezidija 1992.gada 5.marta lēmums "Par valsts kapitāla daļas apstiprināšanu specializētajos lauksaimniecības uzņēmumos" (Latvijas Republikas Augstākās padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13.nr);

7) Augstākās Padomes Prezidija 1992.gada 12.augusta lēmums "Par zvejnieku kolhozu privatizācijas īpatnībām"; (Latvijas Republikas Augstākās padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 35.nr.);

8) Augstākās Padomes Prezidija 1992.gada 7.maija lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" 19.panta piemērošanu"; (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22. nr.);

9) Augstākās Padomes Prezidija 1992.gada 9.janvāra lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" atsevišķu pantu piemērošanu"; (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6. nr.)

10) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 3.decembra lēmums "Par pagaidām neprivatizējamo specializēto valsts lauksaimniecības uzņēmumu saraksta apstiprināšanu"(nav publicēts);

11) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 24.oktobra lēmums "Par specializēto valsts lauksaimniecības uzņēmumu saraksta apstiprināšanu un par šo uzņēmumu privatizācijas īpatnībām"; (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 45.nr.);

12) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 26.septembra lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" atsevišķu pantu piemērošanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 41.nr.);

13) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 9.maija lēmums "Par selekciju, izmēģinājumu, zinātniskās pētniecības, mācību un atsevišķo specializēto valsts saimniecību saraksta apstiprināšanu",(nav publicēts);

14) Augstākās Padomes Prezidija 1993.gada 11.februāra lēmums "Par Latvijas Republikas 1991.gada 21.jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" atsevišķu pantu piemērošanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8.nr.);

15) Augstākās Padomes Prezidija 1993.gada 9.jūnija lēmums "Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 9.maija lēmumā "Par selekcijas, izmēģinājumu, zinātniskās pētniecības, mācību un atsevišķu specializēto valsts saimniecību saraksta apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 45.nr.);

16) Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 12.decembra lēmums “Par lauksaimniecības uzņēmumu privatizācijas komisiju”(nav publicēts);

17) Augstākas Padomes 1991.gada 17.decembra lēmums “Par kārtību, kādā no Latvijas republikas budžeta dzēšami privatizēto lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu kredīti” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 4.nr);

3. Šādi Ministru kabineta noteikumi, kuri izdoti uz likuma “Par uzņēmējdarbību” 32.panta pamata, ir spēkā līdz 2003.gada 31.jūnijam, ja to vietā nav pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi:

1) Ministru Kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumi Nr.312 “Filmu izplatīšanas un publiskas demonstrēšanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 1995, 172.nr.; 1996, 330.nr.);

2) Ministru Kabineta 1996.gada 16.jūlija noteikumi Nr.261 “Kārtība, kādā tiek iepirkti, realizēti un eksportēti melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi” (Latvijas Vēstnesis, 1996, 123.nr; 1998, 265.nr.);

3) Ministru Kabineta 1996.gada 3.decembra noteikumi Nr.444 “Noteikumi par licences maksas aprēķināšanu energoapgādes uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) (Latvijas Vēstnesis, 1996, 211.nr.; 1998, 265/266. Nr);

4) Ministru Kabineta 1997.gada 7.oktobra noteikumi Nr.348 “Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 1997, 260./262., 334./335.nr.; 1998, 58./59., 147./149., 289./290., 367./368.nr.; 1999, 1., 64./65., 75./78., 167./168., 198./199.nr.; 2000, 109./110., 180./181.,307/309. nr.)

4.Tieslietu ministrija izstrādā un līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” kapitālsabiedrību statūtu paraugus, kas izmantojami komersantu statūtu sagatavošanai reģaistrācijai komercreģistrā.

5. Ministru kabinets līdz 2001.gada 31.decembrim izstrādā un iesniedz Saeimā likumprojektu par nodibinājumiem, aroddarbību kā arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām.”