Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi

invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)

1998., 1999. un 2000.gadā"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998., 1999. un 2000.gadā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 5.nr.; 1999, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998., 1999., 2000., 2001. un 2002.gadā".

2. 1.pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdus un skaitļus "1998., 1999. un 2000.gadā" ar vārdiem un skaitļiem "1998., 1999., 2000., 2001. un 2002.gadā";

izslēgt 9. un 15.punktu.

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998.,1999., un 2000. gadā”

anotācijas projekts

Jautājums

Labklājības ministrijas iesniegtā informācija

1.Kādēļ likums ir vajadzīgs:

a) pašreizējā situācija,

b) likumprojekta koncepcija.

a) Likums “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998.,1999., un 2000. gadā” ir spēkā līdz šā gada beigām.

Pēc Latvijas Invalīdu biedrības sniegtās informācijas Latvijas Invalīdu biedrības Cēsu rajona nodaļas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsis IB” izslēgta no LR Uzņēmumu reģistra. Pēc Latvijas Neredzīgo biedrības sniegtās informācijas Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Stropi” izslēgta no LR Uzņēmumu reģistra.

b) Likums noteiks invalīdu biedrību uzņēmumu tiesības saņemt nodokļa atlaides turpmākos divus gadus un precizēs to uzņēmumu sarakstu, kuriem ir tiesības tās saņemt.

2.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu:

a) vai likums prasa esošā valsts budžeta neparedzētus izdevumus;

b) vai likums samazinās vai palielinās valsts budžeta ienākumus;

c)vai likums nākamajos piecos gados samazinās vai palielinās budžeta ienākumus.

Likumprojekts neietekmēs valsts budžetu.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos.

Līdz ar šā likuma stāšanos spēkā grozījumi citos normatīvajos aktos nav nepieciešami.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām:

a) atbilstībā saistībām ar ES;

b) atbilstībā Eiropas Kopienu tiesībām,

c) atbilstībā saistībām pret Pasaules tirdzniecības organizāciju,

d) atbilstībā citām Latvijas starptautiskām saistībām.

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde:

a) kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses,

b) ka tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses.

Likuma izpilde tiek nodrošināta atbilstoši likuma 3.-5. pantam un jaunu institūciju veidošana vai papildu funkciju noteikšana nav nepieciešama.

 

 

 

Labklājības ministrs A.Požarnovs