Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Lauksaimniecības likumā” trešajam lasījumam

( reģ. nr.727)

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija (reģ. nr727, dok.nr.2594)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Lauksaimniecības likums

Grozījumi Lauksaimniecības likumā

     

Grozījumi Lauksaimniecības likumā

 

Izdarīt Lauksaimniecības likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23. nr. ) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Lauksaimniecības likumā

( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23. nr. ) šādus grozījumus:

   

1

Zemkopības min.parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Aizstāt visā likumprojektā un Lauksaimniecības likuma tekstā vārdu “produkcija” ar vārdu “produkti” attiecīgajā locījumā.

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdu “produkcija” attiecīgā locījumā ar vārdu “produkti” (attiecīgā locījumā).

1.pants. Likumā lietotie termini

         

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) lauksaimniecība - šā likuma izpratnē: tautsaimniecības nozare, kuras pamatuzdevums ir lauksaimniecības produkcijas ražošana un pirmapstrāde;

1. 1. pantā:

izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

“1) lauksaimniecība - šā likuma izpratnē: tautsaimniecības nozare, kuras pamatuzdevums ir lauksaimniecības produkcijas ražošana , pirmapstrāde un pārstrāde;”;

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Juridiskais birojs

Izslēgt 1. panta 1. punktā vārdus “šā likuma izpratnē”, precizēt vai izslēgt vārdus “un pārstrāde”.

 

 

 

 

 

Dep. A.Seile

Izteikt 1. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“Lauksaimniecība ir tautsaimniecības nozare, kuras pamatuzdevums ir lauksaimniecības produkcijas ražošana un pirmapstrāde.”

Zemkopības min.parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 1. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1) lauksaimniecība - šā likuma izpratnē: tautsaimniecības nozare, kas nodrošina lauksaimniecības un to pirmās pakāpes pārstrādes produktu ražošanu;”

 

 

 

Atbalstīt izslēgšanu.

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 
   

5

Dep. L.Bojārs

Saglabāt 1. panta 1. punktu spēkā esošā likuma redakcijā.

Neatbalstīt.

 
   

6

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 1. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“Lauksaimniecība - tautsaimniecības nozare, kas nodrošina lauksaimniecības produktu ražošanu.”

Atbalstīt.

2. 1. pantā:

izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

“1)lauksaimniecība - tautsaimniecības nozare, kas nodrošina lauksaimniecības produktu ražošanu;”;

2) lauksaimniecības politika - valsts attieksme pret lauksaimniecisko ražošanu un pasākumu komplekss tās realizācijai;

         

3) Lauksaimniecības produkcija - augu vai dzīvnieku valsts produkcija, ko patērē sākotnējā veidā vai pēc pirmapstrādes, pārdod nepārstrādātā veidā vai izmanto kā izejvielu pārtikas produktu un citu izstrādājumu ražošanā;

 

7

Zemkopības min.parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3) lauksaimniecības produkti - augkopības, lopkopības un zvejas produkti un to pirmās pakāpes pārstrādes produkti”;

Atbalstīt daļēji.

 
   

8

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“Lauksaimniecības produkti - zemkopības, lopkopības un zvejas produkti, kā arī to pirmās pakāpes pārstrādes produkti. Lauksaimniecības produktu sarakstu atbilstoši Eiropas Kopienas līguma 1. pielikumam apstiprina Ministru kabinets;”

Atbalstīt.

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3) lauksaimniecības produkti - zemkopības, lopkopības un zvejas produkti, kā arī to pirmās pakāpes pārstrādes produkti. Lauksaimniecības produktu sarakstu atbilstoši Eiropas Kopienas līguma 1. pielikumam apstiprina Ministru kabinets;”;

4) lauksaimniecības produkcijas pirmapstrāde - augu un dzīvnieku valsts sākotnējās produkcijas sagatavošana līdz realizācijai nepieciešamām kvalitātes prasībām, nemainot mehānisko struktūru un ķīmiskās īpašības;

 

9

Zemkopības min.parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izslēgt 4. punktu “lauksaimniecības produkcijas pirmapstrāde”.

Atbalstīt.

izslēgt 4. punktu;

5) lauksaimniecības produkcijas ražotājs - fiziskā vai juridiskā persona, kas ražo lauksaimniecības produkciju vai veic tās pirmapstrādi;

 

10

Zemkopības min.parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izslēgt 5. punktā vārdus “vai veic tās pirmapstrādi”.

Atbalstīt.

uzskatīt līdzšinējo 5. punktu par 4.punktu un izslēgt tajā vārdus “vai veic to pirmapstrādi”;

6) lauksaimniecības produkcijas ražotāju pašpārvlades organizācijas - lauksaimniecības produkcijas ražotāju un pirmapstrādātāju kooperatīvās (kopdarbības0 biedrības, sabiedrības, savienības un to apvienības;

 

11

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izslēgt 6. punktu.

Atbalstīt.

izslēgt 6. punktu;

7) valsts programma - lauksaimnieciskās ražošanas nozares atbalstošu,vidi saudzējošas un sociāli orientētas lauksaimniecības attīstību

veicinošu pasākumu komplekss;

 

izslēgt 7. punktu;

12

 

 

 

13

Dep. L.Bojārs

Saglabāt 1. panta 7. punktu spēkā esošā likuma redakcijā.

Tauts., agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Uzskatīt līdzšinējo 1. panta 7.-10. punktu par 5.- 8. punktu.

Atbalstīt.

Iestrādāts

atbildīgās komisijas

priekslikumā

Atbalstīt.

 

 

 

 

uzskatīt līdzšinējo 7.-10. punktu par 5.- 8. punktu;

8) valstiski atbalstāma lauksaimnieciskās ražošanas nozare - lauksaimniecības nozare, kuras atbalstīšana ir noteikta attiecīgajā lauksaimniecības attīstības gada programmā;

 

         

 

9) valsts subsīdijas - valsts mērķtiecīga labvēlīga iejaukšanās lauksaimnieciskajā ražošanā un tirgus kārtošanā, piešķirot naudas līdzekļus noteiktiem mērķiem, lai sekmētu ražošanas efektivitātes un konkurētspējas palielināšanos

 

14

Dep P.Salkazanovs

Izteikt likuma 1. panta 9. punktu šādā redakcijā:

” 9) valsts subsīdijas - valsts finansiāls atbalsts lauksaimniecības un zivsaimniecības produkcijas ražošanai un tirgus intervencei ar mērķi sekmēt ražošanas efektivitāti un konkurētspēju.”

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

10) specializētie valsts lauksaimniecības uzņēmumi - zinātniskās pētniecības iestādes, valsts selekcijas un izmēģinājumu stacijas un mācību saimniecības;

 

       

 

 

 

 

11) tirgus intervence - lauksaimniecības produkcijas valsts iepirkuma nodrošinājums iekšējā tirgū par noteiktām intervences cenām gadījumos, kad

tirgus cenu līmenis ir zemāks par šīm cenām;

 

 

 

 

izteikt 11.un 12. punktu šādā redakcijā:

“11) tirgus intervence - valsts iejaukšanās produktu tirgū, regulējot pieprasījuma – piedāvājuma attiecību, lai nodrošinātu noteiktu minimālu produkta cenas līmeni Latvijas iekšējā tirgū. Lauksaimniecības tirgus intervence var izpausties kā produkta iepirkums intervencei vai kā uzglabāšana intervencei.;;

 

 

 

 

15

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

“11) tirgus intervence - valsts iejaukšanās lauksaimniecības produkcijas tirgū, regulējot pieprasījuma – piedāvājuma attiecību, lai nodrošinātu noteiktu minimālu produkcijas cenas līmeni valsts iekšējā tirgū. Tirgus intervence var izpausties kā produkcijas iepirkums intervencei vai kā uzglabāšana intervencei.;”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

uzskatīt līdzšinējo 11. punktu par 9. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

“9) tirgus intervence - valsts iejaukšanās lauksaimniecības produktu tirgū, regulējot pieprasījuma – piedāvājuma attiecību, lai nodrošinātu noteiktu minimālu produktu cenas līmeni valsts iekšējā tirgū. Tirgus intervence var izpausties kā produktu iepirkums intervencei vai kā uzglabāšana intervencei.;”

 

 

 

12) intervences cena - Ministru kabineta apstiprinātā lauksaimniecības attīstības gada programmā noteiktā valsts garantētā lauksaimniecības un

pārtikas produkcijas iepirkuma cena;

 

12) intervences cena – valsts noteiktā lauksaimniecības un pārtikas produktu cena, kurai pastāvot valsts uzsāk tirgus intervences pasākumus;”;

 

16

Juridiskais birojs

Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

“12) intervences cena – Ministru kabineta noteiktā lauksaimniecības un pārtikas produkcijas cena, kurai pastāvot valsts uzsāk tirgus intervences pasākumus;”;

Atbalstīt.

 

uzskatīt līdzšinējo 12. punktu par10. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

“10) intervences cena – Ministru kabineta noteiktā lauksaimniecības un pārtikas produktu cena, kurai pastāvot valsts uzsāk tirgus intervences pasākumus;”;

 

 

 

13) zemes transformācija - zemes izmantošanas veidu maiņa, kas nav saistīta ar īpašuma tiesību maiņu;

       

 

 

uzskatīt līdzšinējo 13. punktu par 11. punktu;

 

1. Papildināt 1.pantu ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14) bioloģiskā lauksaimniecība - lauksaimniecības metode, kas pamatojas uz dabas pašregulēšanās procesu veicināšanu un augsnes bioloģiskās aktivitātes palielināšanu un nepieļauj ķīmiskās sintēzes ceļā rūpnieciski iegūtu minerālmēslu un pesticīdu, kā arī ģenētiski modificēto organismu un to produktu lietošanu."

     

papildināt pantu ar 12, 13., 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

"12) bioloģiskā lauksaimniecība - lauksaimniecības metode, kas pamatojas uz dabas pašregulēšanās procesu veicināšanu un augsnes bioloģiskās aktivitātes palielināšanu un nepieļauj ķīmiskās sintēzes ceļā rūpnieciski iegūtu minerālmēslu un pesticīdu, kā arī ģenētiski modificēto organismu un to produktu lietošanu.

 

 

 

 

papildināt pantu ar ar jauniem punktiem šādā redakcijā, attiecīgi mainot punktu numerāciju:

“bioloģiskās lauksaimniecības produkti – produkti, kuriem ir akreditētas institūcijas izdots bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts;

 

ražošanas kvotas - konkrētā produkta ražošanas kvantitatīvs ierobežojums;””.

     

13) bioloģiskās lauksaimniecības produkti – produkti, kuriem ir akreditētas institūcijas izdots bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts;

 

 

 

 

14) ražošanas kvotas - konkrētā produkta ražošanas kvantitatīvs ierobežojums;

 

 

 

 

lauksaimniecības produkcijas pārstrāde - lauksaimniecības produkcijas sagatavošana līdz realizācijai nepieciešamām kvalitātes prasībām, mainot mehānisko struktūru un ķīmiskās īpašības;”

 

 

 

17

 

 

Juridiskais birojs

Precizēt vai izslēgt terminu “lauksaimniecības produkcijas pārstrāde”.

 

 

 

Atbalstīt

izslēgšanu.

 
   

 

 

 

18

 

Zemkopības min.parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Aizstāt tekstu “lauksaimniecības produkcijas pārstrāde - ..”ar tekstu šādā redakcijā:

“lauksaimniecības produktu pirmās pakāpes pārstrāde - process, kurā maina lauksaimniecības produktu sākotnējo mehānisko struktūru un ķīmiskās īpašības”.

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji.

 
   

 

 

19

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 1. pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“lauksaimniecības produktu pirmās pakāpes pārstrāde - process, kurā maina zemkopības, lopkopības un zvejas produktu sākotnējo mehānisko struktūru un ķīmiskās īpašības un kura galaprodukts atbilst Ministru kabineta apstiprinātajam lauksaimniecības produktu sarakstam”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

15) lauksaimniecības produktu pirmās pakāpes pārstrāde - process, kurā maina zemkopības, lopkopības un zvejas produktu sākotnējo mehānisko struktūru un ķīmiskās īpašības un kura galaprodukts atbilst Ministru kabineta apstiprinātajam lauksaimniecības produktu sarakstam”.

   

20

Dep. A.Kalniņš

Papildināt 1. pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Valsts mēroga lauksaimnieku organizācijas - likuma kārtībā izveidotas lauksaimniecības produkcijas daudznozaru ražotāju teritoriālās (rajonu) sabiedriskās organizācijas un nozaru asociācijas (biedrības) , kuru biedri pārstāv vairāk nekā 50 procentus no attiecīgo teritoriālo (rajonu) lauku saimniecību apvienībām un vairāk nekā 50 procentus no attiecīgā produkcijas veida (nozaru) ražotājiem visā valstī.”

Neatbalstīt.

 

2.pants. Likuma mērķis un uzdevumi

---------------------------------------------

         

3) racionālu un daudzveidīgu lauku uzņēmumu attīstībai, lai ražotu iespējami lētu, kvalitatīvu un konkurētspējīgu produkciju, paaugstinātu lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti;

-------------------------------------------

2.2. pantā:

papildināt 3. punktu

pēc vārdiem “lauksaimnieciskās ražošanas”ar vārdiem “un lauksaimniecības produkcijas pārstrādes”.

21

 

 

 

 

22

Zemkopības min.parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izslēgt likumprojekta 2. pantu.

Dep.L.Bojārs

Saglabāt 2. panta 3. punktu spēkā esošā likuma redakcijā.

Atbalstīt.

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

8) valsts institūciju un lauksaimniecības produkcijas ražotāju pašpārvaldes organizāciju racionālai darbībai, nosakot to pienākumus un atbildību par lauksaimniecības politikas izstrādi un realizēšanu;

 

 

 

2. Aizstāt 2.panta 8.punktā vārdus "lauksaimniecības produkcijas ražotāju pašpārvaldes organizāciju" ar vārdiem "valsts mēroga lauksaimnieku organizāciju".

 

 

23

 

 

 

24

Dep. L.Bojārs

Saglabāt 2. panta 8. punktu spēkā esošā likuma redakcijā.

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izslēgt 2. panta 8. punktu spēkā esošā likuma redakcijā.

 

Neatbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 2. panta 8. punktu .

4.pants. Lauksaimniecības politikas realizēšana

Lauksaimniecības politika tiek realizēta, investējot valsts un

ārvalstu, arī fizisko un juridisko personu līdzekļus lauku infrastruktūras sakārtošanā un konkurētspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas tehnoloģijas izveidē, palielinot subsīdiju apjomus, nodrošinot labvēlīgu

kredītpolitiku, veicot iekšējā tirgus aizsardzību un radot atvieglotu lauksaimniecības nodokļu politiku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 4.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt 4.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju valstī nodrošina Lauku atbalsta dienests, kas ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā. Lauku atbalsta dienests administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai.

     

"(2) Lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju valstī nodrošina Lauku atbalsta dienests, kas ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā. Lauku atbalsta dienests administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai.

 

 

 

 

(3) Vienotas administrēšanas sistēmas izveidošanas kārtību nosaka Ministru kabinets, paredzot:

1) vienotas administrēšanas, maksājumu un kontroles informācijas sistēmas izveidi un darbības kārtību;

2) lauku reģistra veidošanas mērķus un pamatprincipus;

3) valsts atbalsta reģistra un Eiropas Savienības atbalsta reģistra, kā arī datorizētas datu bāzes veidošanas mērķus un pamatprincipus."

 

 

25

 

Zemkopības min.parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izslēgt likumprojekta 3. panta trešās daļas 1. punktā vārdus “maksājumu” un “informācijas”.

 

 

Atbalstīt.

(3) Vienotas administrēšanas sistēmas izveidošanas kārtību nosaka Ministru kabinets, paredzot:

1) vienotas administrēšanas un kontroles sistēmas izveidi un darbības kārtību;

2) lauku reģistra veidošanas mērķus un pamatprincipus;

3) valsts atbalsta reģistra un Eiropas Savienības atbalsta reģistra, kā arī datorizētas datu bāzes veidošanas mērķus un pamatprincipus."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Dep. A.Seile

Izteikt 4. prim pantu kā 4. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Izstrādājot un realizējot lauksaimniecības politiku, Zemkopības ministrija sadarbojas ar pārstāvniecību, kuru veido likumā noteiktā kārtībā izveidotu sabiedrisko organizāciju, to apvienību, asociāciju vai kooperatīvo sabiedrību pilnvaroti pārstāvji.”

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 
 

4. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

"4.1 pants. Sadarbība ar lauksaimnieku organizācijām

(1) Izstrādājot un realizējot lauksaimniecības politiku, Zemkopības ministrija sadarbojas ar Sadarbības padomi, ko organizē likumā noteiktajā kārtībā izveidotas kooperatīvās sabiedrības, sabiedriskās organizācijas, to apvienības vai asociācijas .

27

Dep. K.Leiškalns

Izteikt 4. prim panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Izstrādājot un realizējot lauksaimniecības politiku, Zemkopības ministrija konsultējas ar Sadarbības padomi, kas pārstāv Latvijā reģistrētās lauksaimnieku sabiedriskās organizācijas.”

Atbalstīt.

5. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

"4.1 pants. Sadarbība ar lauksaimnieku organizācijām

(1) Izstrādājot un realizējot lauksaimniecības politiku, Zemkopības ministrija konsultējas ar Sadarbības padomi, kas pārstāv Latvijā reģistrētās lauksaimnieku sabiedriskās organizācijas.

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Dep. A.Kalniņš

Izteikt 4. prim pantu šādā redakcijā:

“4. prim pants. Sadarbība ar lauksaimnieku organizācijām

Zemkopības ministrija sadarbojas ar valsts mēroga lauksaimnieku organizācijām šādos jautājumos:

1) lauksaimniecības politikas izstrāde un realizācija, tajā skaitā valsts atbalsts;

2) Latvijas sarunas ar Eiropas Savienību un ārvalstīm par lauksaimniecības jautājumiem;

3) Eiropas Savienības, ārvalstu un starptautisko organizāciju atbalsts lauksaimniecībai;

4) pagastu un rajonu lauksaimniecības pašpārvaldes organizāciju izveidošana.”

Zemkopības min.parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 4. prim panta pirmo daļu aiz vārdiem “likumā noteiktajā kārtībā izveidotas “ar vārdu “lauksaimniecības”.

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

   

 

30

dep. L. Bojārs

Papildināt 4. prim panta 1. punktu pēc vārda “sabiedrības”ar vārdiem “lauksaimniecības produkcijas ražotāju pašpārvaldes organizācijas”.

Neatbalstīt.

 

 

 
 

(2) Sadarbības padome ir konsultatīva institūcija. Tā apstiprina nolikumu, kurā nosaka Sadarbības padomes darbības mērķi un galvenos uzdevumus.

31

Dep. A.Seile

Izslēgt 4. prim panta otro daļu.

Neatbalstīt.

(2) Sadarbības padome ir konsultatīva institūcija. Tā apstiprina nolikumu, kurā nosaka Sadarbības padomes darbības mērķi un galvenos uzdevumus.

 

(3) Zemkopības ministrija vienojas ar Sadarbības padomi par sadarbību šādos jautājumos:

1) lauksaimniecības politikas izstrāde un realizācija, tajā skaitā valsts atbalsts;

2) Latvijas sarunas ar Eiropas Savienību un ārvalstīm par lauksaimniecības jautājumiem;

3) Eiropas Savienības, ārvalstu un starptautisko organizāciju atbalsts lauksaimniecībai;

4) pagastu un rajonu lauksaimniecības pašpārvaldes organizāciju izveidošana."

32

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

Dep. A.Seile

Izslēgt 4. prim panta trešo daļu.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām 4. prim panta trešajā daļā aizstāt vārdus “vienojas ar Sadarbības padomi par sadarbību šādos jautājumos”ar vārdiem “apspriež ar Sadarbības padomi”.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 4. prim panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Zemkopības ministrija konsultējas ar Sadarbības padomi par sadarbību šādos jautājumos:

1) lauksaimniecības politikas izstrāde un realizācija, tajā skaitā valsts atbalsta sniegšana;

2) Latvijas sarunas ar Eiropas Savienību un ārvalstīm par lauksaimniecības jautājumiem;

3) Eiropas Savienības, ārvalstu un starptautisko organizāciju atbalsts lauksaimniecībai.”

Atbalstīt daļēji.

(Izslēgts trešās daļas 4. punkts.)

 

 

Atbalstīt daļēji.

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Zemkopības ministrija konsultējas ar Sadarbības padomi par sadarbību šādos jautājumos:

1) lauksaimniecības politikas izstrāde un realizācija, tajā skaitā valsts atbalsta sniegšana;

2) Latvijas sarunas ar Eiropas Savienību un ārvalstīm par lauksaimniecības jautājumiem;

3) Eiropas Savienības, ārvalstu un starptautisko organizāciju atbalsts lauksaimniecībai.”

   

35

Dep. P.Salkazanovs

Papildināt 4. prim pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“Izskatot Sadarbības padomē jautājumus, kas saistīti ar mežsaimniecību vai zivsaimniecību uz paritātes principa padomes sēdē piedalās Mežsaimniecības vai Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pilnvaroti pārstāvji.”

Neatbalstīt.

 

5.pants. Lauksaimniecības politikas valstiskās realizācijas veidi

(1) Valsts ietekmē lauksaimniecisko ražošanu ar ekonomiskām un

tiesiskām metodēm. Racionālas lauksaimniecības attīstības veicināšanai

valsts, ievērojot reģionu un nozaru īpatnības, izmanto:

         

1) valsts investīcijas;

2) ilglaicīgu un stabilu nodokļu politiku;

3) valsts subsīdijas (to skaitā reģionālās izlīdzināšanas subsīdijas);

4) valsts finansu un kredītu politiku;

5) muitas tarifus un tarifu kvotas;

6) tirgus intervenci;

7) citu veidu maksājumus.

5. 5. panta pirmajā daļā:

papildināt daļu ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

"7) ražošanas kvotas;";

uzskatīt līdzšinējo 7.punktu par 9. punktu;

 

     

6. 5. panta pirmajā daļā:

papildināt daļu ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

"7) ražošanas kvotas;";

uzskatīt līdzšinējo 7.punktu par 9. punktu;

 

 

papildināt daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8) Eiropas Savienības, ārvalstu un starptautisko organizāciju atbalstu lauksaimniecībai.”.

36

Dep. L.Bojārs

Papildināt 5. panta pirmās daļas 8. punktu pēc vārda “atbalstu”ar vārdiem “vai ziedojumus”.

Neatbalstīt.

papildināt daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8) Eiropas Savienības, ārvalstu un starptautisko organizāciju atbalstu lauksaimniecībai.”.

7.pants. Lauksaimniecības attīstības gada programma

(1) Ministru kabinets katru gadu līdz 1.augustam apstiprina lauksaimniecības attīstības gada programmu, kas nosaka lauksaimniecības attīstības uzdevumus nākamajam gadam un pamatuzdevumus triju gadu

periodam, kā arī konkrētos to realizācijas pasākumus un mehānismu.

 

6. Aizstāt 7. panta pirmajā daļā skaitli un vārdu “1. augustam” ar skaitli un vārdu “1. septembrim”.

 

 

37

 

Dep. L.Bojārs

Aizstāt 7. panta pirmajā daļā vārdu “triju” ar vārdu “sešu”.

 

Neatbalstīt.

7. Aizstāt 7. panta pirmajā daļā skaitli un vārdu “1. augustam” ar skaitli un vārdu “1. septembrim”.

8.pants. Informatīvais nodrošinājums

(1) Zemkopības ministrija, saskaņojot ar Valsts statistikas komiteju,

izstrādā metodiku un dokumentāciju statistikas datu iegūšanai par

lauksaimniecību kopumā un atsevišķām tās nozarēm, pilnveido informācijas

saņemšanas un izmantošanas sistēmu, nosaka aptveramo uzņēmumu loku, kā arī

savācamo ziņu apjomu un periodiskumu.

7. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Informatīvais nodrošinājums

(1) Centrālā statistikas pārvalde sadarbībā ar Zemkopības ministriju izstrādā metodiku statistikas datu iegūšanai par lauksaimniecību kopumā un atsevišķām tās nozarēm, izlases veidā veic lauksaimniecības apsekojumus un izstrādā to metodoloģiju, kā arī reizi desmit gados veic vispārējo lauksaimniecības skaitīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

38

Dep. L.Bojārs

Aizstāt 8. panta pirmajā daļā vārdu “desmit” ar vārdu “sešos”.

Neatbalstīt.

8. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Informatīvais nodrošinājums

(1) Centrālā statistikas pārvalde sadarbībā ar Zemkopības ministriju izstrādā metodiku statistikas datu iegūšanai par lauksaimniecību kopumā un atsevišķām tās nozarēm, izlases veidā veic lauksaimniecības apsekojumus un izstrādā to metodoloģiju, kā arī reizi desmit gados veic vispārējo lauksaimniecības skaitīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Valsts statistikas komiteja sadarbībā ar Zemkopības ministriju katru gadu apkopo datus par lauksaimniecības produkcijas ražotāju ienākumiem, izdevumiem, nodokļiem un nodevām iepriekšējā gadā,

klasificējot tos atbilstoši lielumam, tipam un ekonomiskās darbības veidam. Šajā nolūkā tā apkopo un izvērtē ne mazāk kā 1500 lauksaimniecības

produkcijas ražotāju darba rezultātus.

(2) Zemkopības ministrija katru gadu apkopo informāciju par lauksaimniecības produkcijas ražotāju ienākumiem, izdevumiem, nodokļiem un nodevām iepriekšējā gadā. Lai klasificētu lauksaimniecības produkcijas ražotājus pēc to lieluma, tipa un ekonomiskās darbības veida, Zemkopības ministrija apkopo un izvērtē lauksaimniecības produkcijas ražotāju darba rezultātus, kurus iekļauj lauku saimniecību uzskaites datu tīklā. Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību nosaka Ministru kabinets.

     

2) Zemkopības ministrija katru gadu apkopo informāciju par lauksaimniecības produktu ražotāju ienākumiem, izdevumiem, nodokļiem un nodevām iepriekšējā gadā. Lai klasificētu lauksaimniecības produktu ražotājus pēc to lieluma, tipa un ekonomiskās darbības veida, Zemkopības ministrija apkopo un izvērtē lauksaimniecības produktu ražotāju darba rezultātus, kurus iekļauj lauku saimniecību uzskaites datu tīklā. Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

(3) Valsts statistikas komiteja, saskaņojot metodiku ar Zemkopības ministriju, pēta iekšējo un ārējo lauksaimniecības produkcijas tirgu, apkopo un publicē informāciju par lauksaimniecības produkcijas un

lauksaimniecībā izmantojamo resursu cenām, par pārtikas produktu pieprasījumu un to cenām iekšējā un ārējā tirgū.

(3) Zemkopības ministrija sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi pēta iekšējo un ārējo lauksaimniecības produkcijas tirgu, apkopo un publicē informāciju par lauksaimniecības produkcijas un lauksaimniecībā izmantojamo resursu cenām, par pārtikas produktu pieprasījumu un to cenām iekšējā un ārējā tirgū.

39

Dep. L.Bojārs

Papildināt 8. panta trešo daļu pēc vārda “pārvaldi” ar vārdiem “katru gadu”.

Neatbalstīt.

(3) Zemkopības ministrija sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi pēta iekšējo un ārējo lauksaimniecības produkcijas tirgu, apkopo un publicē informāciju par lauksaimniecības produkcijas un lauksaimniecībā izmantojamo resursu cenām, par pārtikas produktu pieprasījumu un to cenām iekšējā un ārējā tirgū.

(4) Tirgus regulēšanas pasākumu pamatošanai izmantojama valsts statistikas informācija un informācija, ko sagatavo Zemkopības ministrijas

dienesti.

 

(4) Tirgus regulēšanas pasākumu pamatošanai izmantojama Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes informācija, kā arī Zemkopības ministrijas un valsts mēroga lauksaimnieku organizāciju sagatavotā informācija."

40

 

 

 

41

Dep. L.Bojārs

Iesākt 8. panta ceturto daļu ar vārdiem “Katru gadu”.

Zemkopības min. parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Vērš uzmanību uz to, ka 4. pantā nav saglabāts jēdziens “valsts mēroga lauksaimnieku organizācija”, bet šāds termins ir atstāts likumprojekta 7. pantā.

 

Neatbalstīt.

 

Atbalstīt,

iestrādāts

komisijas redakcijā.

 
   

42

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 8. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Tirgus regulēšanas pasākumu pamatošanai izmantojama Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes informācija, kā arī Zemkopības ministrijas un lauksaimnieku sabiedrisko organizāciju sagatavotā informācija."

 

 

Atbalstīt.

(4) Tirgus regulēšanas pasākumu pamatošanai izmantojama Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes informācija, kā arī Zemkopības ministrijas un lauksaimnieku sabiedrisko organizāciju sagatavotā informācija."

9.pants. Tirgus veicināšanas paņēmieni

(1) Ministru kabinets veic pasākumus, lai veicinātu Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju iespēju realizēt savu produkciju

Baltijas valstu, pasaules un iekšējā tirgū, tajā skaitā budžeta iestādēm

un valsts rezervei.

 

8. Papildināt 9. panta pirmo daļu pēc vārdiem “produkcijas ražotāju”ar vārdiem “un pārstrādātāju”.

 

43

 

 

 

 

 

44

 

Zemkopības min.parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izslēgt likumprojekta 8. pantu.

Dep. L.Bojārs

Saglabāt 9. panta pirmo daļu spēkā esošā likuma redakcijā.

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

 
 

9. Papildināt likumu ar 13.¹ pantu šādā redakcijā:

"13.¹ pants. Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprite

(1) Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets, paredzot šo produktu:

1) atzīšanas, ražošanas, sertificēšanas, glabāšanas, pārstrādes, marķēšanas un tirdzniecības noteikumus;

2) aprites valsts uzraudzības un kontroles kārtību.

     

9. Papildināt likumu ar 13.¹ pantu šādā redakcijā:

"13.¹ pants. Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprite

(1) Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets, paredzot šo produktu:

1) atzīšanas, ražošanas, sertificēšanas, glabāšanas, pārstrādes, marķēšanas un tirdzniecības noteikumus;

2) aprites valsts uzraudzības un kontroles kārtību.

 

(2) Personas, kuras iesaistītas bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē, tiek reģistrētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienestā.

     

2) Personas, kuras iesaistītas bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē, tiek reģistrētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienestā.

 

(3) Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites valsts uzraudzību un kontroli veic, kā arī šo produktu apritē iesaistīto personu reģistru veido Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests.”

     

(3) Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites valsts uzraudzību un kontroli veic, kā arī šo produktu apritē iesaistīto personu reģistru veido Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests.”

16. pants. Valsts asignējumi un subsīdijas

Iekšējā un ārējā tirgū konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošanas, ciltsdarba, šķirnes sēklkopības, kā arī kultūrvides aizsardzībai un reģionālo atšķirību izlīdzināšanai valsts sniedz atbalstu subsīdiju veidā. Šīs subsīdijas nedrīkst būt mazākas par trim procentiem no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.

 

10. Izteikt 16. panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Šīs subsīdijas nedrīkst būt mazākas par trim procentiem no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas tiek segti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.”

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Dep. P.Salkazanovs

Izslēgt 16. panta pirmo teikumu. Izteikt otro teikumu šādā redakcijā:

“Valsts subsīdijas piešķir no valsts budžeta un to apjoms nedrīkst būt mazāks par trim procentiem no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas tiek segti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.”

Dep. K.Leiškalns

Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

“Iekšējā un ārējā tirgū konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošanas, ciltsdarba, šķirnes sēklkopības, kā arī kultūrvides aizsardzībai un reģionālo atšķirību izlīdzināšanai valsts sniedz atbalstu subsīdiju veidā.Šīs subsīdijas piešķir tikai lauksaimniecības produkcijas ražošanai un pirmapstrādei, un to kopējais apjoms nedrīkst būt mazāks par trim procentiem no valdības iesniegtā gada pamatbudžeta projekta kopējiem izdevumiem.

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 
   

47

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

“16. pants. Valsts subsīdijas

Lauksaimniecības konkurētspējas attīstībai valsts sniedz atbalstu subsīdiju veidā. Šīs subsīdijas nedrīkst būt mazākas par trim procentiem no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas tiek segti no dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem.”

Atbalstīt.

10. Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

“16. pants. Valsts subsīdijas

Lauksaimniecības konkurētspējas attīstībai valsts sniedz atbalstu subsīdiju veidā. Šīs subsīdijas nedrīkst būt mazākas par trim procentiem no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas tiek segti no dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem.”

19.pants. Valsts pārvaldes institūciju atbildība par valsts funkciju izpildi

--------------------------------------------

         

(3) Zemkopības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā ir valsts organizācijas, kas pilda valsts funkcijas lauksaimniecībā. Zemkopības ministrija kopā ar pagasta pašvaldību izveido pagasta lauksaimniecības

dienestu atbilstoši paredzētajam budžeta finansējumam un štata vienību skaitam.

---------------------------------------------

11. Izslēgt 19. panta trešās daļas

otro teikumu.

48

Dep. L.Bojārs

Izteikt 19. panta trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā: “Zemkopības ministrija kopā ar pagasta pašvaldību izveido pagasta lauksaimniecības konsultanta štata vietu, kuru finansē no valsts budžeta.”

Neatbalstīt.

11. Izslēgt 19. panta trešās daļas

otro teikumu.

20.pants. Zemju transformācija

(1) Lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformāciju lauksaimniecībā

neizmantojamās zemēs veic ar Zemkopības ministrijas atļauju.

 

12. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

"20.pants. Zemes izmantošana un saglabāšana

(1) Zemkopības ministrija metodiski vada lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju citos zemes lietošanas veidos.

     

12. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

"20.pants. Zemes izmantošana un saglabāšana

(1) Zemkopības ministrija metodiski vada lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju citos zemes lietošanas veidos.

 

  1. Nosacījumus lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijai lauksaimniecībā neizmantojamā zemē un zemes transformācijas atļauju izsniegšanas kārtību reglamentē Ministru kabinets.
     

  1. Nosacījumus lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijai lauksaimniecībā neizmantojamā zemē un zemes transformācijas atļauju izsniegšanas kārtību reglamentē Ministru kabinets.
 

  1. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijai lauksaimniecībā neizmantojamā zemē nepieciešama zemes transformācijas atļauja, ko izsniedz Lauku atbalsta dienests."
     

  1. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijai lauksaimniecībā neizmantojamā zemē nepieciešama zemes transformācijas atļauja, ko izsniedz Lauku atbalsta dienests."
 

 

13. Papildināt likumu ar 20.1 pantu šādā redakcijā:

"20.1 pants. Mēslošanas līdzekļu glabāšana un lietošana

     

 

13. Papildināt likumu ar 20.1 pantu šādā redakcijā:

"20.1 pants. Mēslošanas līdzekļu glabāšana un lietošana

 

(1) Ministru kabinets:

1) nosaka mēslošanas līdzekļu glabāšanas un lietošanas kārtību, kurā ir ietvertas agrotehniskās un vides aizsardzības prasības attiecībā uz mēslošanas līdzekļu glabāšanu un lietošanu, lai samazinātu augu barības elementu zudumus un pasargātu vidi no lauksaimnieciskās darbības radītā piesārņojuma;

2) apstiprina mēslošanas līdzekļu glabātavu būvnormatīvus.

     

(1) Ministru kabinets:

1) nosaka mēslošanas līdzekļu glabāšanas un lietošanas kārtību, kurā ir ietvertas agrotehniskās un vides aizsardzības prasības attiecībā uz mēslošanas līdzekļu glabāšanu un lietošanu, lai samazinātu augu barības elementu zudumus un pasargātu vidi no lauksaimnieciskās darbības radītā piesārņojuma;

2) apstiprina mēslošanas līdzekļu glabātavu būvnormatīvus.

 

 

(2) Zemkopības ministrs apstiprina metodiskos norādījumus par agrotehniskajām prasībām attiecībā uz mēslošanas līdzekļu glabāšanu un lietošanu.

49

Dep. L.Bojārs

Papildināt 20. prim panta otro un trešo daļu pēc vārda “līdzekļu” ar vārdiem “ un pesticīdu”.

Neatbalstīt.

 

(2) Zemkopības ministrs apstiprina metodiskos norādījumus par agrotehniskajām prasībām attiecībā uz mēslošanas līdzekļu glabāšanu un lietošanu.

 

(3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs apstiprina metodiskos norādījumus par vides aizsardzības prasībām attiecībā uz mēslošanas līdzekļu glabāšanu un lietošanu."

     

 

(3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs apstiprina metodiskos norādījumus par vides aizsardzības prasībām attiecībā uz mēslošanas līdzekļu glabāšanu un lietošanu."

 

 

 

14. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets:

1) līdz 2001.gada 1.maijam izdod noteikumus, kas reglamentē bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites kārtību;

2) līdz 2001.gada 1.jūlijam izdod noteikumus, kas reglamentē vienotas administrēšanas sistēmas (datorizēta datu bāze, lauku reģistrs, valsts atbalsta reģistrs un Eiropas Savienības atbalsta reģistrs) izveidošanas kārtību;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets:

1) līdz 2001.gada 1.maijam izdod noteikumus, kas reglamentē bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites kārtību;

2) līdz 2001.gada 1.jūlijam izdod noteikumus, kas reglamentē vienotas administrēšanas sistēmas (datorizēta datu bāze, lauku reģistrs, valsts atbalsta reģistrs un Eiropas Savienības atbalsta reģistrs) izveidošanas kārtību;

 

3) līdz 2001.gada 31.decembrim izdod noteikumus, kas reglamentē lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību;

     

3) līdz 2001.gada 31.decembrim izdod noteikumus, kas reglamentē lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību;

 

4) līdz 2003.gada 1.martam izdod noteikumus, kas reglamentē mēslošanas līdzekļu glabātavu būvnormatīvus un mēslošanas līdzekļu glabāšanu un lietošanu.

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

Dep. L.Bojārs

Papildināt pārejas noteikumu 1. panta 4. punktu pēc vārda “līdzekļu” ar vārdiem “ un pesticīdu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

4) līdz 2003.gada 1.martam izdod noteikumus, kas reglamentē mēslošanas līdzekļu glabātavu būvnormatīvus un mēslošanas līdzekļu glabāšanu un lietošanu.

   

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

Zemkopības min.parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt likuma Pārejas noteikumu 1. punktu ar 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“līdz 2001. gada 1. septembrim apstiprina lauksaimniecības produktu sarakstu.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

5) līdz 2001. gada 1. septembrim apstiprina lauksaimniecības produktu sarakstu.”

 

2. Līdz jauno Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2001.gada 1.martam ir spēkā Ministru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumi Nr.300 "Zemes transformācijas (pārveidošanas) atļaujas izsniegšanas kārtība", kas izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības likuma 20.panta trešo daļu."

 

     

2. Līdz jauno Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2001.gada 1.martam ir spēkā Ministru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumi Nr.300 "Zemes transformācijas (pārveidošanas) atļaujas izsniegšanas kārtība", kas izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības likuma 20. panta trešo daļu.”