Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Lauksaimniecības likumā” otrajam lasījumam

( reģ. nr.727)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija (reģ. nr727, dok.nr.2423)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Lauksaimniecības likums

Grozījumi Lauksaimniecības likumā

     

Grozījumi Lauksaimniecības likumā

 

Izdarīt Lauksaimniecības likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23. nr. ) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Lauksaimniecības likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23. nr. ) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

         

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) lauksaimniecība - šā likuma izpratnē: tautsaimniecības nozare, kuras pamatuzdevums ir lauksaimniecības produkcijas ražošana un pirmapstrāde;

---------------------------------------

 

1.

Tautas partijas frakcija

Papildināt 1. pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“1) lauksaimniecība - šā likuma izpratnē: tautsaimniecības nozare, kuras pamatuzdevums ir lauksaimniecības produkcijas ražošana , pirmapstrāde un pārstrāde;”

Atbalstīt.

1. 1. pantā:

izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

“1) lauksaimniecība - šā likuma izpratnē: tautsaimniecības nozare, kuras pamatuzdevums ir lauksaimniecības produkcijas ražošana , pirmapstrāde un pārstrāde;”;

7) valsts programma - lauksaimnieciskās ražošanas nozares atbalstošu,vidi saudzējošas un sociāli orientētas lauksaimniecības attīstību

veicinošu pasākumu komplekss;

 

 

2.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izslēgt 1. panta 7. punktu.

Atbalstīt.

izslēgt 7. punktu;

 

 

 

11) tirgus intervence - lauksaimniecības produkcijas valsts iepirkuma nodrošinājums iekšējā tirgū par noteiktām intervences cenām gadījumos, kad

tirgus cenu līmenis ir zemāks par šīm cenām;

 

 

3.

Zemk. min.parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 1. panta 11. punktu šādā redakcijā:

11) tirgus intervence - valsts iejaukšanās produktu tirgū, regulējot pieprasījuma – piedāvājuma attiecību, lai nodrošinātu noteiktu minimālu produkta cenas līmeni Latvijas iekšējā tirgū. Lauksaimniecības tirgus intervence var izpausties kā intervences iepirkums vai kā intervences uzglabāšana..”;

Atbalstīt.

Redakcionāli

precizēts.

izteikt 11.un 12. punktu šādā redakcijā:

“11) tirgus intervence - valsts iejaukšanās produktu tirgū, regulējot pieprasījuma – piedāvājuma attiecību, lai nodrošinātu noteiktu minimālu produkta cenas līmeni Latvijas iekšējā tirgū. Lauksaimniecības tirgus intervence var izpausties kā produkta iepirkums intervencei vai kā uzglabāšana intervencei.;”;

12) intervences cena - Ministru kabineta apstiprinātā lauksaimniecības attīstības gada programmā noteiktā valsts garantētā lauksaimniecības un

pārtikas produkcijas iepirkuma cena;

 

 

4.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 1. panta 12.punktu šādā redakcijā:

“12) intervences cena – valsts noteiktā lauksaimniecības un pārtikas produktu cena, pie kuras valsts uzsāk tirgus intervences pasākumus..”;

Atbalstīt.

Redakcionāli

precizēts.

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

“12) intervences cena – valsts noteiktā lauksaimniecības un pārtikas produktu cena, kurai pastāvot valsts uzsāk tirgus intervences pasākumus;”;

 

 

 

 

 

 

5.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 1. pantu ar ar jauniem punktiem šādā redakcijā, attiecīgi mainot punktu numerāciju:

“bioloģiskās lauksaimniecības produkti – produkti, kuriem ir akreditētas institūcijas izdots bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts;

ražošanas kvotas - konkrētā produkta ražošanas kvantitatīvs ierobežojums;””.

Atbalstīt.

papildināt 1. pantu ar ar jauniem punktiem šādā redakcijā, attiecīgi mainot punktu numerāciju:

“bioloģiskās lauksaimniecības produkti – produkti, kuriem ir akreditētas institūcijas izdots bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts;

ražošanas kvotas - konkrētā produkta ražošanas kvantitatīvs ierobežojums;””.

   

6.

Tautas partijas frakcija

Papildināt 1. pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā, attiecīgi mainot punktu numerāciju:

“lauksaimniecības pārstrāde - lauksaimniecības produkcijas sagatavošana līdz realizācijai nepieciešamām kvalitātes prasībām, mainot mehānisko struktūru un ķīmiskās īpašibas;”

Atbalstīt.

daļēji. Ietverts dep.A.Tiesneša priekšlikumā.

 
   

7.

Dep. A.Tiesnesis

Papildināt 1. pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā, attiecīgi mainot punktu numerāciju:

“lauksaimniecības produkcijas pārstrāde - lauksaimniecības produkcijas sagatavošana līdz realizācijai nepieciešamām kvalitātes prasībām, mainot mehānisko struktūru un ķīmiskās īpašibas;”

Atbalstīt.

lauksaimniecības produkcijas pārstrāde - lauksaimniecības produkcijas sagatavošana līdz realizācijai nepieciešamām kvalitātes prasībām, mainot mehānisko struktūru un ķīmiskās īpašības;”

 

1. Papildināt 1.pantu ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14) bioloģiskā lauksaimniecība - lauksaimniecības metode, kas pamatojas uz dabas pašregulēšanās procesu veicināšanu un augsnes bioloģiskās aktivitātes palielināšanu un nepieļauj ķīmiskās sintēzes ceļā rūpnieciski iegūtu minerālmēslu un pesticīdu, kā arī ģenētiski modificēto organismu un to produktu lietošanu."

 

 

 

   

bioloģiskā lauksaimniecība - lauksaimniecības metode, kas pamatojas uz dabas pašregulēšanās procesu veicināšanu un augsnes bioloģiskās aktivitātes palielināšanu un nepieļauj ķīmiskās sintēzes ceļā rūpnieciski iegūtu minerālmēslu un pesticīdu, kā arī ģenētiski modificēto organismu un to produktu lietošanu;"

 

 

2.pants. Likuma mērķis un uzdevumi

---------------------------------------------

         

3) racionālu un daudzveidīgu lauku uzņēmumu attīstībai, lai ražotu iespējami lētu, kvalitatīvu un konkurētspējīgu produkciju, paaugstinātu lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti;

-------------------------------------------

 

8.

Dep. A.Tiesnesis

Papildināt 2. panta 3. punktu

aiz vārdiem “lauksaimnieciskās ražošanas”ar vārdiem “un lauksaimniecības produkcijas pārstrādes”.

Atbalstīt.

2.2. pantā:

papildināt 3. punktu

pēc vārdiem “lauksaimnieciskās ražošanas”ar vārdiem “un lauksaimniecības produkcijas pārstrādes”.

8) valsts institūciju un lauksaimniecības produkcijas ražotāju pašpārvaldes organizāciju racionālai darbībai, nosakot to pienākumus un atbildību par lauksaimniecības politikas izstrādi un realizēšanu;

2. Aizstāt 2.panta 8.punktā vārdus "lauksaimniecības produkcijas ražotāju pašpārvaldes organizāciju" ar vārdiem "valsts mēroga lauksaimnieku organizāciju".

 

 

9.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izslēgt likumprojekta 2. pantu.

Atbalstīt.

 

4.pants. Lauksaimniecības politikas realizēšana

Lauksaimniecības politika tiek realizēta, investējot valsts un

ārvalstu, arī fizisko un juridisko personu līdzekļus lauku infrastruktūras sakārtošanā un konkurētspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas tehnoloģijas izveidē, palielinot subsīdiju apjomus, nodrošinot labvēlīgu

kredītpolitiku, veicot iekšējā tirgus aizsardzību un radot atvieglotu lauksaimniecības nodokļu politiku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 4.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

       
 

"(2) Lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju valstī nodrošina Lauku atbalsta dienests, kas atrodas Zemkopības ministrijas pārraudzībā. Lauku atbalsta dienests administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai.

(3) Vienotas administrēšanas sistēmas izveidošanas kārtību nosaka Ministru kabinets, paredzot:

1) vienotas administrēšanas, maksājumu un kontroles informācijas sistēmas izveidi un darbības kārtību;

2) lauku reģistra veidošanas mērķus un pamatprincipus;

3) valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta reģistru un datu bāzu veidošanas mērķus un pamatprincipus."

 

   

Redakcionāli

precizēts.

3. Papildināt 4. pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju valstī nodrošina Lauku atbalsta dienests, kas ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā. Lauku atbalsta dienests administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai.

(3) Vienotas administrēšanas sistēmas izveidošanas kārtību nosaka Ministru kabinets, paredzot:

1) vienotas administrēšanas, maksājumu un kontroles informācijas sistēmas izveidi un darbības kārtību;

2) lauku reģistra veidošanas mērķus un pamatprincipus;

3) valsts atbalsta reģistra un Eiropas Savienības atbalsta reģistra, kā arī datorizētas datu bāzes veidošanas mērķus un pamatprincipus."

 

4. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

"4.1 pants. Sadarbība ar lauksaimnieku organizācijām

(1) Izstrādājot un realizējot lauksaimniecības politiku, Zemkopības ministrija sadarbojas ar Sadarbības padomi, ko veido valsts mēroga lauksaimnieku organizācijas.

10

Tauts., agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 4. prim panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Izstrādājot un realizējot lauksaimniecības politiku, Zemkopības ministrija sadarbojas ar Sadarbības padomi, ko organizē likumā noteiktajā kārtībā izveidotas kooperatīvās sabiedrības, sabiedriskās organizācijas, to apvienības vai asociācijas.

Atbalstīt.

 

4. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

"4.1 pants. Sadarbība ar lauksaimnieku organizācijām

(1) Izstrādājot un realizējot lauksaimniecības politiku, Zemkopības ministrija sadarbojas ar Sadarbības padomi, ko organizē likumā noteiktajā kārtībā izveidotas kooperatīvās sabiedrības, sabiedriskās organizācijas, to apvienības vai asociācijas .

 

(2) Sadarbības padome ir konsultatīva institūcija. Tā apstiprina nolikumu, kurā nosaka Sadarbības padomes darbības mērķi un galvenos uzdevumus.

     

(2) Sadarbības padome ir konsultatīva institūcija. Tā apstiprina nolikumu, kurā nosaka Sadarbības padomes darbības mērķi un galvenos uzdevumus.

 

 

 

 

(3) Zemkopības ministrija vienojas ar Sadarbības padomi par sadarbību šādos jautājumos:

1) lauksaimniecības politikas izstrāde un realizācija;

2) Latvijas sarunas ar Eiropas Savienību un ārvalstīm par lauksaimniecības jautājumiem;

3) Eiropas Savienības, ārvalstu un starptautisko organizāciju atbalsts lauksaimniecībai;

4) pagastu un rajonu lauksaimniecības pašpārvaldes organizāciju izveidošana."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dep.A.Kalniņš

4.prim panta trešās daļas 3. punktu izteikt šādā redakcijā:

“3)Latvijas valsts, Eiropas Savienības, ārvalstu un starptautisko organizāciju atbalsts lauksaimniecībai;”.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt trešas daļas 1. punktu ar vārdiem “tajā skaitā valsts atbalsts.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji, ietverts komisijas priekšlikumā.

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Zemkopības ministrija vienojas ar Sadarbības padomi par sadarbību šādos jautājumos:

1) lauksaimniecības politikas izstrāde un realizācija, tajā skaitā valsts atbalsts;

2) Latvijas sarunas ar Eiropas Savienību un ārvalstīm par lauksaimniecības jautājumiem;

3) Eiropas Savienības, ārvalstu un starptautisko organizāciju atbalsts lauksaimniecībai;

4) pagastu un rajonu lauksaimniecības pašpārvaldes organizāciju izveidošana."

 

 

 

 

 

 

5.pants. Lauksaimniecības politikas valstiskās realizācijas veidi

(1) Valsts ietekmē lauksaimniecisko ražošanu ar ekonomiskām un

tiesiskām metodēm. Racionālas lauksaimniecības attīstības veicināšanai

valsts, ievērojot reģionu un nozaru īpatnības, izmanto:

         

1) valsts investīcijas;

2) ilglaicīgu un stabilu nodokļu politiku;

3) valsts subsīdijas (to skaitā reģionālās izlīdzināšanas subsīdijas);

4) valsts finansu un kredītu politiku;

5) muitas tarifus un tarifu kvotas;

6) tirgus intervenci;

7) citu veidu maksājumus.

5. Papildināt 5.panta pirmo daļu ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

"7) ražošanas kvotas;";

uzskatīt līdzšinējo 5.panta pirmās daļas 7.punktu par astoto punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5. 5. panta pirmajā daļā:

papildināt daļu ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

"7) ražošanas kvotas;";

uzskatīt līdzšinējo 7.punktu par 9. punktu;

 

   

13

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 5. panta pirmo daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8) Eiropas Savienības, ārvalstu un starptautisko organizāciju atbalsts lauksaimniecībai.”.

Atbalstīt.

papildināt daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8) Eiropas Savienības, ārvalstu un starptautisko organizāciju atbalstu lauksaimniecībai.”.

 

7.pants. Lauksaimniecības attīstības gada programma

(1) Ministru kabinets katru gadu līdz 1.augustam apstiprina lauksaimniecības attīstības gada programmu, kas nosaka lauksaimniecības attīstības uzdevumus nākamajam gadam un pamatuzdevumus triju gadu

periodam, kā arī konkrētos to realizācijas pasākumus un mehānismu.

 

 

 

 

14..

 

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Aizstāt 7. panta pirmajā daļā vārdus “1. augustam” ar vārdiem “1. septembrim”.

 

Atbalstīt.

 

6. Aizstāt 7. panta pirmajā daļā skaitli un vārdu “1. augustam” ar skaitli un vārdu “1. septembrim”.

8.pants. Informatīvais nodrošinājums

(1) Zemkopības ministrija, saskaņojot ar Valsts statistikas komiteju,

izstrādā metodiku un dokumentāciju statistikas datu iegūšanai par

lauksaimniecību kopumā un atsevišķām tās nozarēm, pilnveido informācijas

saņemšanas un izmantošanas sistēmu, nosaka aptveramo uzņēmumu loku, kā arī

savācamo ziņu apjomu un periodiskumu.

6. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Informatīvais nodrošinājums

(1) Centrālā statistikas pārvalde sadarbībā ar Zemkopības ministriju izstrādā metodiku statistikas datu iegūšanai par lauksaimniecību kopumā un atsevišķām tās nozarēm, izlases veidā veic lauksaimniecības apsekojumus un izstrādā to metodoloģiju, kā arī reizi desmit gados veic vispārējo lauksaimniecības skaitīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

     

7. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Informatīvais nodrošinājums

(1) Centrālā statistikas pārvalde sadarbībā ar Zemkopības ministriju izstrādā metodiku statistikas datu iegūšanai par lauksaimniecību kopumā un atsevišķām tās nozarēm, izlases veidā veic lauksaimniecības apsekojumus un izstrādā to metodoloģiju, kā arī reizi desmit gados veic vispārējo lauksaimniecības skaitīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Valsts statistikas komiteja sadarbībā ar Zemkopības ministriju katru gadu apkopo datus par lauksaimniecības produkcijas ražotāju ienākumiem, izdevumiem, nodokļiem un nodevām iepriekšējā gadā,

klasificējot tos atbilstoši lielumam, tipam un ekonomiskās darbības veidam. Šajā nolūkā tā apkopo un izvērtē ne mazāk kā 1500 lauksaimniecības

produkcijas ražotāju darba rezultātus.

(2) Zemkopības ministrija katru gadu apkopo informāciju par lauksaimniecības produkcijas ražotāju ienākumiem, izdevumiem, nodokļiem un nodevām iepriekšējā gadā. Lai klasificētu lauksaimniecības produkcijas ražotājus pēc to lieluma, tipa un ekonomiskās darbības veida, Zemkopības ministrija apkopo un izvērtē lauksaimniecības produkcijas ražotāju darba rezultātus, kurus iekļauj lauku saimniecību uzskaites datu tīklā. Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

     

(2) Zemkopības ministrija katru gadu apkopo informāciju par lauksaimniecības produkcijas ražotāju ienākumiem, izdevumiem, nodokļiem un nodevām iepriekšējā gadā. Lai klasificētu lauksaimniecības produkcijas ražotājus pēc to lieluma, tipa un ekonomiskās darbības veida, Zemkopības ministrija apkopo un izvērtē lauksaimniecības produkcijas ražotāju darba rezultātus, kurus iekļauj lauku saimniecību uzskaites datu tīklā. Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

(3) Valsts statistikas komiteja, saskaņojot metodiku ar Zemkopības ministriju, pēta iekšējo un ārējo lauksaimniecības produkcijas tirgu, apkopo un publicē informāciju par lauksaimniecības produkcijas un

lauksaimniecībā izmantojamo resursu cenām, par pārtikas produktu pieprasījumu un to cenām iekšējā un ārējā tirgū.

(3) Zemkopības ministrija sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi pēta iekšējo un ārējo lauksaimniecības produkcijas tirgu, apkopo un publicē informāciju par lauksaimniecības produkcijas un lauksaimniecībā izmantojamo resursu cenām, par pārtikas produktu pieprasījumu un to cenām iekšējā un ārējā tirgū.

     

 

(3) Zemkopības ministrija sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi pēta iekšējo un ārējo lauksaimniecības produkcijas tirgu, apkopo un publicē informāciju par lauksaimniecības produkcijas un lauksaimniecībā izmantojamo resursu cenām, par pārtikas produktu pieprasījumu un to cenām iekšējā un ārējā tirgū.

(4) Tirgus regulēšanas pasākumu pamatošanai izmantojama valsts statistikas informācija un informācija, ko sagatavo Zemkopības ministrijas

dienesti.

 

(4) Tirgus regulēšanas pasākumu pamatošanai izmantojama Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes informācija un informācija, ko sagatavo Zemkopības ministrija un valsts mēroga lauksaimnieku organizācijas."

   

Redakcionāli

precizēts.

(4) Tirgus regulēšanas pasākumu pamatošanai izmantojama Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes informācija, kā arī Zemkopības ministrijas un valsts mēroga lauksaimnieku organizāciju sagatavotā informācija."

 

 

 

 

9.pants. Tirgus veicināšanas paņēmieni

(1) Ministru kabinets veic pasākumus, lai veicinātu Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju iespēju realizēt savu produkciju

Baltijas valstu, pasaules un iekšējā tirgū, tajā skaitā budžeta iestādēm

un valsts rezervei.

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

Dep. A.Tiesnesis

Papildināt 9. panta pirmo daļu aiz vārdiem “produkcijas ražotāju”ar vārdiem “un pārstrādātāju”.

 

 

Atbalstīt.

 

 

8. Papildināt 9. panta pirmo daļu pēc vārdiem “produkcijas ražotāju”ar vārdiem “un pārstrādātāju”.

 

 

7. Papildināt likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

"13.1 pants. Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprite

(1) Personas, kas ir iesaistītas bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē, reģistrējas Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienestā.

 

 

 

 

 

 

 

< P> 

 

 

 

 

16.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

. Papildināt likumu ar 13.¹ pantu šādā redakcijā:

"13.¹ pants. Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprite

(1) Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets, paredzot:

1) bioloģiskās lauksaimniecības produktu atzīšanas, ražošanas, sertificēšanas, glabāšanas, pārstrādes, marķēšanas un tirdzniecības noteikumus;

2) bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites valsts uzraudzības un kontroles kārtību.

Atbalstīt

 

Redakcionāli

precizēts.

9. Papildināt likumu ar 13.¹ pantu šādā redakcijā:

"13.¹ pants. Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprite

(1) Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets, paredzot šo produktu:

1) atzīšanas, ražošanas, sertificēšanas, glabāšanas, pārstrādes, marķēšanas un tirdzniecības noteikumus;

2) aprites valsts uzraudzības un kontroles kārtību.

 

(2) Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites kārtību, kurā ir noteikta bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanas, glabāšanas, pārstrādes un tirdzniecības, kā arī valsts uzraudzības un kontroles kārtība, nosaka Ministru kabinets.

 

 

(2) Personas, kas ir iesaistītas biologīskās lauksaimniecības produktu apritē, tiek reģistrētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienestā.

 

(2) Personas, kuras iesaistītas bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē, tiek reģistrētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienestā.

 

 

 

 

 

(3) Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests:

1) veic bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites valsts uzraudzību un kontroli;

2) veido bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē iesaistīto personu reģistru."

 

 

 

 

 

 

(3) Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites valsts uzraudzību un kontroli veic, kā arī bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē iesaistīto personu reģistru veido Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests.”

 

 

 

 

(3) Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites valsts uzraudzību un kontroli veic, kā arī šo produktu apritē iesaistīto personu reģistru veido Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests.”

16. pants. Valsts asignējumi un subsīdijas

Iekšējā un ārējā tirgū kokurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošanas, ciltsdarba, šķirnes sēklkopības, kā arī kultūrvides aizsardzībai un reģionālo atšķirību izlīdzināšanai valsts sniedz atbalstu subsīdiju veidā. Šīs subsīdijas nedrīkst būt mazākas par trim procentiem no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.

 

 

 

 

17.

Finansu ministrs G.Bērziņš

Ierosinām 16. panta pirmās daļas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: “Šīs subsīdijas nedrīkst būt mazākas par trim procentiem no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas tiek segti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.”

Atbalstīt.

10. Izteikt 16. panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Šīs subsīdijas nedrīkst būt mazākas par trim procentiem no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas tiek segti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.”

 

 

19.pants. Valsts pārvaldes institūciju atbildība par valsts funkciju izpildi

--------------------------------------------

 

 

18.

 

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

   

(3) Zemkopības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā ir valsts organizācijas, kas pilda valsts funkcijas lauksaimniecībā. Zemkopības ministrija kopā ar pagasta pašvaldību izveido pagasta lauksaimniecības

dienestu atbilstoši paredzētajam budžeta finansējumam un štata vienību skaitam.

---------------------------------------------

   

Izslēgt 19. panta trešās daļas

otro teikumu.

Atbalstīt.

11. Izslēgt 19. panta trešās daļas

otro teikumu.

20.pants. Zemju transformācija

(1) Lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformāciju lauksaimniecībā

neizmantojamās zemēs veic ar Zemkopības ministrijas atļauju.

 

 

8. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

"20.pants. Zemju izmantošana un saglabāšana

(1) Zemkopības ministrija metodiski vada lauksaimniecībā izmantojamo zemju un meža zemju transformāciju citos zemes lietošanas veidos.

 

 

 

 

19.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

"20.pants. Zemju izmantošana un saglabāšana

(1) Zemkopības ministrija metodiski vada lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju citos zemes lietošanas veidos.

Atbalstīt.

Redakcionāli

precizēts.

12. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

"20.pants. Zemes izmantošana un saglabāšana

(1) Zemkopības ministrija metodiski vada lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju citos zemes lietošanas veidos.

 

(2) Lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformācijai lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs nepieciešama zemes transformācijas atļauja.

 

  1. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformēšanas nosacījumus lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs un transformācijas atļaujas izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Redakcionāli

precizēts.

  1. Nosacījumus lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijai lauksaimniecībā neizmantojamā zemē un zemes transformācijas atļauju izsniegšanas kārtību reglamentē Ministru kabinets.
 

(3) Zemes transformācijas atļauju izsniedz Lauku atbalsta dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

  1. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijai uz lauksaimniecībā neizmantojamu zemi nepieciešama zemes transformācijas atļauja, ko izsniedz Lauku atbalsta dienests."

Redakcionāli

precizēts.

  1. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijai lauksaimniecībā neizmantojamā zemē nepieciešama zemes transformācijas atļauja, ko izsniedz Lauku atbalsta dienests."
 

9. Papildināt likumu ar 20.1 pantu šādā redakcijā:

"20.1 pants. Mēslošanas līdzekļu glabāšana un lietošana

     

13. Papildināt likumu ar 20.1 pantu šādā redakcijā:

"20.1 pants. Mēslošanas līdzekļu glabāšana un lietošana

 

(1) Ministru kabinets:

1) nosaka mēslošanas līdzekļu glabāšanas un lietošanas kārtību, kurā ir noteiktas agrotehniskās un vides aizsardzības prasības mēslošanas līdzekļu glabāšanai un lietošanai, lai samazinātu augu barības elementu zudumus un pasargātu vidi no lauksaimnieciskās darbības radītā piesārņojuma;

2) apstiprina mēslošanas līdzekļu glabātavu būvnormatīvus.

   

Redakcionāli

precizēts.

(1) Ministru kabinets:

1) nosaka mēslošanas līdzekļu glabāšanas un lietošanas kārtību, kurā ir ietvertas agrotehniskās un vides aizsardzības prasībasattiecībā uz mēslošanas līdzekļu glabāšanu un lietošanu, lai samazinātu augu barības elementu zudumus un pasargātu vidi no lauksaimnieciskās darbības radītā piesārņojuma;

2) apstiprina mēslošanas līdzekļu glabātavu būvnormatīvus.

 

(2) Zemkopības ministrs apstiprina metodiskos norādījumus par agrotehniskajām prasībām mēslošanas līdzekļu glabāšanā un lietošanā.

   

 

 

Redakcionāli

precizēts.

(2) Zemkopības ministrs apstiprina metodiskos norādījumus par agrotehniskajām prasībām attiecībā uz mēslošanas līdzekļu glabāšanu un lietošanu.

 

(3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs apstiprina metodiskos norādījumus par vides aizsardzības prasībām mēslošanas līdzekļu glabāšanā un lietošanā."

   

Redakcionāli

precizēts.

(3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs apstiprina metodiskos norādījumus par vides aizsardzības prasībām attiecībā uz mēslošanas līdzekļu glabāšanu un lietošanu."

 

10. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets:

1) līdz 2001.gada 1.maijam izdod noteikumus, kas nosaka bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites kārtību;

2) līdz 2001.gada 1.jūlijam izdod noteikumus, kas nosaka vienotas administrēšanas sistēmas (datorizēta datu bāze, Lauku reģistrs, Valsts atbalsta reģistrs un Eiropas Savienības atbalsta reģistrs) izveidošanas kārtību;

 

 

20.

 

Dep.A.Kalniņš

Papildināt Pārejas noteikumu 1. punktu ar jaunu ‘1.apakšpunktu šādā redakcijā, attiecīgi mainot turpmāko apakšpunktu numerāciju.:

“1) līdz 2001. gada 1. maijam, saskaņojot ar Sadarbības padomi, izstrādā likumprojektu par valsts mēroga “Lauksaimnieku organizāciju”(1. variants) vai “Lauksaimniecības kameru “(2. variants).”

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

Redakcionāli

precizēti pārejas noteikumi.

14. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets:

1) līdz 2001.gada 1.maijam izdod noteikumus, kas reglamentē bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites kārtību;

2) līdz 2001.gada 1.jūlijam izdod noteikumus, kas reglamentē vienotas administrēšanas sistēmas (datorizēta datu bāze, lauku reģistrs, valsts atbalsta reģistrs un Eiropas Savienības atbalsta reģistrs) izveidošanas kārtību;

 

3) līdz 2001.gada 31.decembrim izdod noteikumus, kas nosaka lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību;

     

3) līdz 2001.gada 31.decembrim izdod noteikumus, kas reglamentē lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību;

 

4) līdz 2003.gada 1.martam izdod noteikumus, kas apstiprina mēslošanas līdzekļu glabātavu būvnormatīvus un nosaka mēslošanas līdzekļu glabāšanu un lietošanu.

     

4) līdz 2003.gada 1.martam izdod noteikumus, kas reglamentē mēslošanas līdzekļu glabātavu būvnormatīvus un mēslošanas līdzekļu glabāšanu un lietošanu.

 

2. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2001.gada 1.martam ir spēkā Ministru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumi Nr.300 "Zemes transformācijas (pārveidošanas) atļaujas izsniegšanas kārtība", kas izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības likuma 20.panta trešo daļu."

 

     

2. Līdz jauno Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2001.gada 1.martam, ir spēkā Ministru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumi nr.300 "Zemes transformācijas (pārveidošanas) atļaujas izsniegšanas kārtība", kas izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības likuma 20.panta trešo daļu."