Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Lauksaimniecības likumā

Izdarīt Lauksaimniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14) bioloģiskā lauksaimniecība - lauksaimniecības metode, kas pamatojas uz dabas pašregulēšanās procesu veicināšanu un augsnes bioloģiskās aktivitātes palielināšanu un nepieļauj ķīmiskās sintēzes ceļā rūpnieciski iegūtu minerālmēslu un pesticīdu, kā arī ģenētiski modificēto organismu un to produktu lietošanu."

2. Aizstāt 2.panta 8.punktā vārdus "lauksaimniecības produkcijas ražotāju pašpārvaldes organizāciju" ar vārdiem "valsts mēroga lauksaimnieku organizāciju".

3. Papildināt 4.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju valstī nodrošina Lauku atbalsta dienests, kas atrodas Zemkopības ministrijas pārraudzībā. Lauku atbalsta dienests administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai.

(3) Vienotas administrēšanas sistēmas izveidošanas kārtību nosaka Ministru kabinets, paredzot:

1) vienotas administrēšanas, maksājumu un kontroles informācijas sistēmas izveidi un darbības kārtību;

2) lauku reģistra veidošanas mērķus un pamatprincipus;

3) valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta reģistru un datu bāzu veidošanas mērķus un pamatprincipus."

4. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

"4.1 pants. Sadarbība ar lauksaimnieku organizācijām

(1) Izstrādājot un realizējot lauksaimniecības politiku, Zemkopības ministrija sadarbojas ar Sadarbības padomi, ko veido valsts mēroga lauksaimnieku organizācijas.

(2) Sadarbības padome ir konsultatīva institūcija. Tā apstiprina nolikumu, kurā nosaka Sadarbības padomes darbības mērķi un galvenos uzdevumus.

(3) Zemkopības ministrija vienojas ar Sadarbības padomi par sadarbību šādos jautājumos:

1) lauksaimniecības politikas izstrāde un realizācija;

2) Latvijas sarunas ar Eiropas Savienību un ārvalstīm par lauksaimniecības jautājumiem;

3) Eiropas Savienības, ārvalstu un starptautisko organizāciju atbalsts lauksaimniecībai;

4) pagastu un rajonu lauksaimniecības pašpārvaldes organizāciju izveidošana."

5. Papildināt 5.panta pirmo daļu ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

"7) ražošanas kvotas;";

uzskatīt līdzšinējo 5.panta pirmās daļas 7.punktu par astoto punktu.

6. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Informatīvais nodrošinājums

(1) Centrālā statistikas pārvalde sadarbībā ar Zemkopības ministriju izstrādā metodiku statistikas datu iegūšanai par lauksaimniecību kopumā un atsevišķām tās nozarēm, izlases veidā veic lauksaimniecības apsekojumus un izstrādā to metodoloģiju, kā arī reizi desmit gados veic vispārējo lauksaimniecības skaitīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Zemkopības ministrija katru gadu apkopo informāciju par lauksaimniecības produkcijas ražotāju ienākumiem, izdevumiem, nodokļiem un nodevām iepriekšējā gadā. Lai klasificētu lauksaimniecības produkcijas ražotājus pēc to lieluma, tipa un ekonomiskās darbības veida, Zemkopības ministrija apkopo un izvērtē lauksaimniecības produkcijas ražotāju darba rezultātus, kurus iekļauj lauku saimniecību uzskaites datu tīklā. Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Zemkopības ministrija sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi pēta iekšējo un ārējo lauksaimniecības produkcijas tirgu, apkopo un publicē informāciju par lauksaimniecības produkcijas un lauksaimniecībā izmantojamo resursu cenām, par pārtikas produktu pieprasījumu un to cenām iekšējā un ārējā tirgū.

(4) Tirgus regulēšanas pasākumu pamatošanai izmantojama Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes informācija un informācija, ko sagatavo Zemkopības ministrija un valsts mēroga lauksaimnieku organizācijas."

7. Papildināt likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

"13.1 pants. Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprite

(1) Personas, kas ir iesaistītas bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē, reģistrējas Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienestā.

(2) Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites kārtību, kurā ir noteikta bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanas, glabāšanas, pārstrādes un tirdzniecības, kā arī valsts uzraudzības un kontroles kārtība, nosaka Ministru kabinets.

(3) Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests:

1) veic bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites valsts uzraudzību un kontroli;

2) veido bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē iesaistīto personu reģistru."

8. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

"20.pants. Zemju izmantošana un saglabāšana

(1) Zemkopības ministrija metodiski vada lauksaimniecībā izmantojamo zemju un meža zemju transformāciju citos zemes lietošanas veidos.

(2) Lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformācijai lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs nepieciešama zemes transformācijas atļauja.

(3) Zemes transformācijas atļauju izsniedz Lauku atbalsta dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

9. Papildināt likumu ar 20.1 pantu šādā redakcijā:

"20.1 pants. Mēslošanas līdzekļu glabāšana un lietošana

(1) Ministru kabinets:

1) nosaka mēslošanas līdzekļu glabāšanas un lietošanas kārtību, kurā ir noteiktas agrotehniskās un vides aizsardzības prasības mēslošanas līdzekļu glabāšanai un lietošanai, lai samazinātu augu barības elementu zudumus un pasargātu vidi no lauksaimnieciskās darbības radītā piesārņojuma;

2) apstiprina mēslošanas līdzekļu glabātavu būvnormatīvus.

(2) Zemkopības ministrs apstiprina metodiskos norādījumus par agrotehniskajām prasībām mēslošanas līdzekļu glabāšanā un lietošanā.

(3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs apstiprina metodiskos norādījumus par vides aizsardzības prasībām mēslošanas līdzekļu glabāšanā un lietošanā."

 

10. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets:

1) līdz 2001.gada 1.maijam izdod noteikumus, kas nosaka bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites kārtību;

2) līdz 2001.gada 1.jūlijam izdod noteikumus, kas nosaka vienotas administrēšanas sistēmas (datorizēta datu bāze, Lauku reģistrs, Valsts atbalsta reģistrs un Eiropas Savienības atbalsta reģistrs) izveidošanas kārtību;

3) līdz 2001.gada 31.decembrim izdod noteikumus, kas nosaka lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību;

4) līdz 2003.gada 1.martam izdod noteikumus, kas apstiprina mēslošanas līdzekļu glabātavu būvnormatīvus un nosaka mēslošanas līdzekļu glabāšanu un lietošanu.

2. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2001.gada 1.martam ir spēkā Ministru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumi Nr.300 "Zemes transformācijas (pārveidošanas) atļaujas izsniegšanas kārtība", kas izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības likuma 20.panta trešo daļu."

 

Likumprojekta

   1. GROZĪJUMI LAUKSAIMNIECĪBAS LIKUMĀ

anotācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Jāpaskaidro:

 1. pašreizējā situācija – jāpamato kādēļ neapmierina spēkā esošā tiesību normu sistēma

b) likumprojekta koncepcija – jāpaskaidro kādēļ šis likums nepieciešams

a) Zemkopības ministrijas reorganizācijas un jaunas civiliestādes Lauku atbalsta dienests izveidošanas rezultātā ir nepieciešams veikt grozījumus spēkā esošajā likumā.

Lauksaimniecības likumā nav atrunāta bioloģiskā lauksaimniecība, kā arī nepieciešams papildināt lauksaimniecības definīciju ar pārstrādi, jo izmantojot Eiropas Savienības atbalstu, daļa no līdzekļiem tiks novirzīta ne tikai lauksaimniecībai, bet arī pārstrādei.

Tā kā Lauksaimniecības likums paredz lauksaimniecības politikas realizāciju, izmantojot dažādus valsts finansu atbalsta veidus, likums ir jāpapildina ar normu par akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksu.

Likumā ir nepieciešams precizēt pantu par informatīvo nodrošinājumu.

Lauksaimniecības likumu nepieciešams papildināt ar normu, kas paredz Zemkopības ministrijas sadarbību ar ražotāju organizācijām politikas izstrādē un realizācijā.

b) Lai nodrošinātu regulāru dialogu ar lauksaimnieku organizācijām saskaņā ar Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbu 7.1.12. punktu, Lauksaimniecības likumu ir nepieciešams papildināt ar jaunu pantu par Zemkopības ministrijas un valsts mēroga lauksaimnieku organizāciju izveidotu Sadarbības padomi.

Lai attīstītu valsts un Eiropas Savienības atbalsta maksājumu administrēšanas sistēmu, ir nepieciešams apvienot vienā sistēmā vairākus reģistrus. Šādas sistēmas ieviešana garantētu pamatotu atbalsta maksājumu piešķiršanu, kā arī īstenotu Deklarācijas par Ministru kabineta darbu 7.1.2. punktu par lauksaimniecības informācijas sistēmas un reģistru sakārtošanu.

Lauksaimniecības likumu ir nepieciešams papildināt ar papildus normu, kas paredz, ka fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras ražo lauksaimniecības produkciju, no valsts budžeta akcīzes nodokļa ieņēmumiem atmaksā akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu. Likums "Par akcīzes nodokli" paredz šādu pantu, taču lauksaimniecības likumā nav iekļauts šāda veida valsts asignējums.

Lauksaimniecības likumu ir nepieciešams papildināt ar pantu, kas deleģē tiesības Ministru kabinetam noteikt kārtību par bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanas, glabāšanas pārstrādes, tirdzniecības kontroli.

Likumā ir izdarīti grozījumi par zemes transformāciju, jo sakarā ar Zemkopības ministrijas reorganizāciju, transformācijas atļaujas vairs neizsniedz Zemkopības ministrijas rajonu lauksaimniecības departamenti, bet gan Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes.

Lauksaimniecības likums papildināts ar jaunu lauksaimniecības politikas realizācijas veidu - ražošanas kvotas, jo Saeimas 2000. gada 20. janvārī pieņemtais likums ”Grozījumi likumā "Par cukuru"” paredz ražošanas kvotas noteikšanas kārtību.

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumiem likumā iekļauts jauns pants, kas Ministru kabinetam deleģē mēslošanas līdzekļu glabāšanas un lietošanas kārtības izstrādi, kura jānodrošina atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību?

Jāanalizē ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju,
 2. eksporta attīstību,
 3. nodarbinātību,
 4. investīciju pieplūdi

Jāpaskaidro vai likums var ietekmēt apkārtējo vidi

a) Sadarbība ar valsts mēroga lauksaimnieku organizāciju izveidotu Sadarbības padomi uzlabos lauksaimniecības politikas lēmumu kvalitāti, kas savukārt veicinās nozares attīstību kopumā.

Attīstot administrēšanas un kontroles sistēmu, valsts līdzekļi tiks izlietoti racionāli un pamatoti.

Bioloģiskā lauksaimniecība ir orientēta uz videi nekaitīgu saimniekošanas veidu, kā arī bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija nodrošina Latvijas produktu atbilstību nepieciešamajām kvalitātes prasībām.

b) Kvalitatīvas produkcijas ražošana palielinās eksporta iespējas.

c) Likumprojekts šo jomu neskar

d) Likumprojekts šo jomu neskar

3. Kā likums var ietekmēt valsts budžetu?

Jāpaskaidro:

 1. vai likums prasa esošā valsts budžetā neparedzētus izdevumus,
 2. vai likums samazinās valsts budžeta ieņēmumus,
 3. vai likums nākotnē palielinās valsts budžeta izdevumus

a) Likumprojekta ieviešana neradīs papildus izdevumus no valsts budžeta.

b) Likumprojekts šo jomu neskar.

c) Grozījumi sakarā ar informācijas sistēmas sakārtošanu nākotnē prasīs papildus izdevumus valsts budžetā.

Šajā sakarā 2001.-2003.g. rodas nepieciešamība pēc papildus līdzekļiem, kuri ir paredzēti valsts investīciju programmā (VIP) “Lauksaimniecības administrēšanas un kontroles sistēmas izveide un attīstība atbilstoši Eiropas Savienības prasībām” projektu realizēšanai.

Sakarā ar Lauksaimniecības skaitīšanu 2001. gadā nepieciešams paredzēt līdzekļus no valsts budžeta - 1,280 milj. latu apmērā.

Lai gan Ekonomikas ministrija ir atbildīgā institūcija par šo līdzekļu pieprasījumu, tomēr Zemkopības ministrija uzsver, ka saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām un FAO ieteikumiem par pasaules lauksaimniecības skaitīšanu valstīm ir jārealizē pamata pārskats vienā vai vairākās stadijās vispārējas skaitīšanas veidā par lauksaimniecības saimniecībām (pilns pārskats) periodā no 1998.gada 1.decembra līdz 2001.gada 1.martam.

 

4. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Jāpaskaidro:

kādi grozījumi sakarā ar likuma pieņemšanu būs jāizdara citos tiesību aktos

Likumprojekta pieņemšana neprasa papildus grozījumus esošajā tiesību aktu sistēmā.

Līdz ar likumprojekta pieņemšanu, vajadzēs izstrādāt jaunus normatīvos aktus:

1) Ministru kabineta noteikumus par bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites kārtību.

2) Ministru kabineta noteikumus par vienotu administrēšanas un kontroles sistēmu.

3) Ministru kabineta noteikumus par mēslošanas līdzekļu glabāšanu un lietošanu (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetence).

4) Ministru kabineta noteikumus par saimniecību datu uzskaites tīklu.

Kā arī būs jāpārstiprina Ministru kabineta 1997. gada 12. augusta noteikumi Nr. 300 “Zemes transformācijas (pārveidošanas) atļaujas izsniegšanas kārtība.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Jāpaskaidro:

 1. atbilstība saistībām pret ES (no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību)
 2. kādā mērā likumprojekts atbilst Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē, vai tā pieņemšana atrisina tekstuālu atbilstību Kopienu acquis (tiesību pieredzes uzkrājumam), kāds stāvoklis jāpanāk, lai šī atbilstība izpaustos praktiski,
 3. atbilstība nākotnē paredzamām saistībām pret Pasaules tirdzniecības organizāciju un citām starptautiskām saistībām

a) Sakarā ar Latvijas gatavošanos iestāties Eiropas Savienībā, tai ir jāpārņem visi Acquis Communitarie tiesību akti.

Viens no tiem ir Padomes 1988. gada 29. februāra Nolikums (EEK) 571/88 Par Kopienas lauku saimniecību struktūras apsekojumu organizēšanu laikā no 1988. līdz 1997. gadam, kurā teikts, ka saskaņā ar FAO ieteikumiem par pasaules lauksaimniecības skaitīšanu

dalībvalstīm ir jārealizē pamata pārskats vienā vai vairākās stadijās vispārējas skaitīšanas veidā par lauksaimniecības saimniecībām.

Atbilstoši ES prasībām Latvijai ir jāizveido lauku saimniecību uzskaites datu tīkls saskaņā ar Padomes nolikumu nr.79/65 "Grāmatvedības datu apkopošanas sistēmas izveide par lauku saimniecību ienākumiem un darbību Eiropas Ekonomikas kopienā", kā arī Integrētā administrēšanas un kontroles sistēma, kas Latvijai būs jānodrošina līdz ar iestāšanās brīdi Eiropas Savienībā.

Galvenie tiesību akti par integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu ir: Padomes nolikums nr. 3508/92 "Par Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas ieviešanu attiecībā uz Kopienas palīdzības shēmām" un Komisijas nolikums nr.3887/92 "Noteikumi par integrētās administrēšanas un kontroles sistēmu attiecībā uz Kopienas palīdzības shēmu ieviešanu"

EEC Nr. 2092/91

Eiropas Savienības Padomes noteikumi – Par lauksaimniecības produktu bioloģisko ražošanu, un norādījumi, kas attiecās uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas vielām.

Noteikumi paredz, ka visas bioloģiskās produkcijas ražošana ir saistīta ar noteiktiem ierobežojumiem un visai ražošanai līdz pat tirdzniecībai jābūt pakļautai inspekcijai. Noteikumi paredz, ka dalībvalstij, kurā notiek bioloģiskā lauksaimnieciskā ražošana, ir kompetenta valsts iestāde vai institūcija, kas saņem operatora informāciju par viņa darbību.

Likumā ietverts pants, kurš Ministru kabinetam deleģē mēslošanas līdzekļu glabāšanas un lietošanas kārtības izstrādi, kura jānodrošina atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Eiropas Savienības direktīva nr. 91/676/EEC "Par ūdens aizsardzību pret lauksaimniecības izraisītu piesārņojumu" nosaka stingras agrotehnikas un vides aizsardzības prasības attiecībā uz mēslošanas līdzekļu glabāšanu un lietošanu, lai novērstu vides piesārņojumu.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Jāpaskaidro:

 1. kā iecerēta izpildes kontrole no valsts puses (vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas),
 2. vai ir sagatavoti likuma pamatoto normatīvo aktu projekti, ja likums paredz tiesību deleģēšanu kādai citai institūcijai,
 3. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses (kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts ierobežo indivīdu)

a) esošais likumprojekts precizēs Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta lomu lauku un lauksaimniecības politikas realizācijā.

Sakarā ar valsts uzraudzību par bioloģiskās lauksaimniecības produktu apriti Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošā Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta funkcijas paplašināsies.

b) Ministru kabineta noteikumu projekts par Saimniecību uzskaites datu tīklu ir sagatavots.

Ministru kabineta noteikumu projekts par valsts atbalsta un ES atbalsta administrēšanas un kontroles kārtību ir sagatavošanas stadijā.

c) Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs A.Slakteris