Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.725)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija izskatīšanai otrajā lasījumā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

41.1 pants. Darba līguma noslēgšana ar darbinieku, kura valsts valodas zināšanu apjoms ir nepietiekams viņa profesionālo pienākumu veikšanai un neatbilst Valsts valodas prasmes atestācijas nolikumā noteiktajām prasībām

Par darba līguma noslēgšanu ar darbinieku, kurš nav uzrādījis attiecīgās pakāpes valsts valodas prasmes apliecību, ja to paredz valsts valodas prasmes atestācijas nolikums, -

uzliek naudas sodu darba devējam vai amatpersonai no simt līdz simt piecdesmit latiem.

1.Izteikt 41.1 pantu šādā redakcijā:

“41.1 pants. Darba līguma noslēgšana ar darbinieku, kura valsts valodas zināšanu apjoms ir nepietiekams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kurš nav uzrādījis attiecīgās pakāpes valsts valodas prasmes apliecību

Par darba līguma noslēgšanu ar darbinieku, kura valsts valodas zināšanu apjoms ir nepietiekams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kurš nav uzrādījis attiecīgās pakāpes valsts valodas prasmes apliecību, ja normatīvajā aktā prasītas valsts valodas zināšanas attiecīgo pienākumu veikšanai, -

darba devējam vai amatpersonai uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.”

     

1.Izteikt 41.1 pantu šādā redakcijā:

“41.1 pants. Darba līguma noslēgšana ar darbinieku, kura valsts valodas zināšanu apjoms ir nepietiekams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kurš nav uzrādījis attiecīgās pakāpes valsts valodas prasmes apliecību

Par darba līguma noslēgšanu ar darbinieku, kura valsts valodas zināšanu apjoms ir nepietiekams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kurš nav uzrādījis attiecīgās pakāpes valsts valodas prasmes apliecību, ja normatīvajā aktā prasītas valsts valodas zināšanas attiecīgo pienākumu veikšanai, -

darba devējam vai amatpersonai uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.”

Četrpadsmitā "c" nodaļa

ADMINISTRATĪVIE PĀRKĀPUMI VALSTS VALODAS LIETOŠANAS JOMĀ

2. Izteikt Četrpadsmito “c” nodaļu šādā redakcijā:

“Četrpadsmitā “c” nodaļa

Administratīvie pārkāpumi valsts valodas lietošanas jomā

     

2. Izteikt Četrpadsmito “c” nodaļu šādā redakcijā:

“Četrpadsmitā “c” nodaļa

Administratīvie pārkāpumi valsts valodas lietošanas jomā

   

1.

/Deputāts J.Dobelis/

Papildināt kodeksu ar jaunu 201.26 pantu šādā redakcijā:

“201.26 pants. Necieņa pret valsts valodu

Par klaju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu, kas izpaudusies kā valsts valodas ignorēšana, tās nolamāšana vai apvainojošas darbības,-

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

Atbalstīt daļēji, iestrādājot kā 201.36 pantu.

(skat. atbildīgās komisijas 7.priekšlik. un otrajam las. sagatavoto 201.36 pantu).

 

 

201.26 pants. Valsts valodas nelietošana profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā

Valsts varas, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju, kā arī iestāžu, uzņēmumu vai organizāciju darbiniekiem, ja viņi nelieto valsts

valodu tādā apjomā, kāds nepieciešams viņu profesionālo pienākumu veikšanai,-

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

201.26 pants. Valsts valodas nelietošana profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā

Par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu, -

iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātajām personām uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

2.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 201.26 panta sankcijā vārdus “ iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātajām personām”.

Atbalstīt.

201.26 pants. Valsts valodas nelietošana profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā

Par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu, -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

 

201.27 pants. Tulkojuma valsts valodā nenodrošināšana atklātos pasākumos

Pasākumu rīkotājiem, ja tie atklātos pasākumos (izņemot nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju pasākumus) nenodrošina tulkojumu

valsts valodā, -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc

administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

201.27 pants. Tulkojuma nenodrošināšana sēdēs un citās darba sanāksmēs

Par tulkojuma valsts valodā nenodrošināšanu sēdēs un citās darba sanāksmēs, ja normatīvais akts paredz nodrošināt

tulkojumu, -

sēžu vai citu darba sanāksmju rīkotājiem uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda

piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

     

201.27 pants. Tulkojuma nenodrošināšana sēdēs un citās darba sanāksmēs

Par tulkojuma valsts valodā nenodrošināšanu sēdēs un citās darba sanāksmēs, ja normatīvais akts paredz nodrošināt tulkojumu, -

sēžu vai citu darba sanāksmju rīkotājiem uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

 

201.28 pants. Valsts varas, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju sēžu un citu darba sanāksmju tulkojuma nenodrošināšana valsts valodā

Sēžu vai citu darba sanāksmju rīkotājiem, ja tie pēc viena vai vairāku sēdes vai sanāksmes dalībnieku pieprasījuma nenodrošina valsts varas, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju sēžu vai citu darba sanāksmju tulkojumu valsts valodā,-

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc

administratīvā soda piemērošanas,-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

201.28 pants. Valsts valodas lietošanas nenodrošināšana lietvedībā

Par valsts valodas lietošanas nenodrošināšanu lietvedībā un dokumentos, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu, -

iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda

piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

     

201.28 pants. Valsts valodas lietošanas nenodrošināšana lietvedībā

Par valsts valodas lietošanas nenodrošināšanu lietvedībā un dokumentos, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu, -

iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

 

201.29 pants. Valsts valodas lietošanas nenodrošināšana lietvedībā un sarakstē ar adresātiem iekšzemē

Valsts varas, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju, kā arī iestāžu, uzņēmumu vai organizāciju vadītājiem, ja viņi nenodrošina valsts

valodas lietošanu lietvedībā un visos dokumentos, kas attiecas uz lietvedību, kā arī sarakstē ar adresātiem iekšzemē,-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

201.29 pants. Ārstniecības, veselības aprūpes, sabiedriskās drošības un citu sabiedrisku pakalpojumu sniegšanas līgumu neslēgšana valsts valodā vai tulkojuma valsts valodā nepievienošana

Par fizisko un juridisko personu ārstniecības, veselības aprūpes, sabiedriskās drošības un citu sabiedrisku pakalpojumu sniegšanas līgumu neslēgšanu valsts valodā vai par tulkojuma valsts valodā nepievienošanu svešvalodā noslēgtam līgumam, -

iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

     

201.29 pants. Ārstniecības, veselības aprūpes, sabiedriskās drošības un citu sabiedrisku pakalpojumu sniegšanas līgumu neslēgšana valsts valodā vai tulkojuma valsts valodā nepievienošana

Par fizisko un juridisko personu ārstniecības, veselības aprūpes, sabiedriskās drošības un citu sabiedrisku pakalpojumu sniegšanas līgumu neslēgšanu valsts valodā vai par tulkojuma valsts valodā nepievienošanu svešvalodā noslēgtam līgumam, -

iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

 

201.30 pants. Dokumentu iesniegšana valsts varas, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijām, kas nav rakstīti valsts valodā

Par iestāžu, uzņēmumu vai organizāciju dokumentu iesniegšanu valsts

varas, valsts pārvaldes vai pašvaldības institūcijām, ja tie nav rakstīti valsts valodā, -

uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu un organizāciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu un organizāciju vadītājiem no simt

līdz simt piecdesmit latiem.

201.30 pants. Valsts valodā noformētu dokumentu nepieņemšana vai neizskatīšana

Par valsts valodā noformētu dokumentu nepieņemšanu vai neizskatīšanu, ja dokumenti atbilst iestādes, uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības vai organizācijas kompetencei, -

iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda

piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

     

201.30 pants. Valsts valodā noformētu dokumentu nepieņemšana vai neizskatīšana

Par valsts valodā noformētu dokumentu nepieņemšanu vai neizskatīšanu, ja dokumenti atbilst iestādes, uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības vai organizācijas kompetencei, -

iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

 

201.31 pants. Dokumentu neizsniegšana valsts valodā

Valsts varas, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju, kā arī iestāžu, uzņēmumu vai organizāciju amatpersonām, ja tās nenodrošina valsts valodā rakstītu dokumentu izsniegšanu iedzīvotājiem, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

201.31 pants. Tulkojuma nenodrošināšana Latvijas teritorijā notiekošajos pasākumos

Par tulkojuma valsts valodā nenodrošināšanu Latvijas teritorijā notiekošajos pasākumos, ja normatīvais akts paredz nodrošināt tulkojumu valsts valodā, -

pasākuma rīkotājiem uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

     

201.31 pants. Tulkojuma nenodrošināšana Latvijas teritorijā notiekošajos pasākumos

Par tulkojuma valsts valodā nenodrošināšanu Latvijas teritorijā notiekošajos pasākumos, ja normatīvais akts paredz nodrošināt tulkojumu valsts valodā, -

pasākuma rīkotājiem uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

 

201.32 pants. Latviešu, angļu, vācu vai krievu valodā rakstītu dokumentu nepieņemšana

Valsts varas, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju, kā arī iestāžu, uzņēmumu vai organizāciju amatpersonām, ja tās no iedzīvotājiem nepieņem un neizskata dokumentus, kas rakstīti latviešu, angļu, vācu vai

krievu valodā, -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz septiņdesmit pieciem latiem.

201.32 pants. Radio, televīzijas raidījumu un filmu nenodrošināšana ar tulkojumu valsts valodā

Par radio vai televīzijas raidījumu nenodrošināšanu ar tulkojumu valsts valodā, ja tāds paredzēts normatīvajā aktā, -

atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda

piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

Par kinofilmu, videofilmu un to fragmentu publisku demonstrēšanu bez ieskaņošanas vai dublēšanas valsts valodā, vai bez oriģinālā skaņas pavadījuma nodrošināšanas ar subtitriem latviešu valodā, -

atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda

piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

3.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 201.32 panta ceturto daļu, kā arī mainīt vietām otro un trešo daļu un izteikt jauno trešo daļu šādā redakcijā:

“ Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem”.

Atbalstīt.

201.32 pants. Radio, televīzijas raidījumu un filmu nenodrošināšana ar tulkojumu valsts valodā

Par radio vai televīzijas raidījumu nenodrošināšanu ar tulkojumu valsts valodā, ja tāds paredzēts normatīvajā aktā, -

atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par kinofilmu, videofilmu un to fragmentu publisku demonstrēšanu bez ieskaņošanas vai dublēšanas valsts valodā, vai bez oriģinālā skaņas pavadījuma nodrošināšanas ar subtitriem latviešu valodā, -

atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

201.33 pants. Atbildes nesniegšana valsts valodā uz iesniegumiem un sūdzībām

Valsts varas, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju, kā arī iestāžu vai organizāciju amatpersonām, ja tās uz valsts valodā rakstītiem

iedzīvotāju iesniegumiem vai sūdzībām nesniedz atbildi valsts valodā,-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

201.33 pants. Latvijas teritorijā dibināmo iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu nosaukumu nepareiza lietošana

Par valsts valodas nepareizu lietošanu iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību, organizāciju un pasākumu nosaukumos, -

atbildīgajām amatpersonām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

4.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 201. 33 pantu šādā redakcijā:

“ 201.33 pants Nosaukumu neveidošana un nelietošana valsts valodā

Par iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu, kā arī pasākumu nosaukumu neveidošanu vai nelietošanu valsts valodā - atbildīgajām personām uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.”

Atbalstīt.

201.33 pants Nosaukumu neveidošana un nelietošana valsts valodā

Par iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu, kā arī pasākumu nosaukumu neveidošanu vai nelietošanu valsts valodā -

atbildīgajām personām uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

 

201.34 pants. Televīzijas raidījumu un publiski demonstrēto filmu nenodrošināšana ar dublāžu vai subtitriem valsts valodā

Par televīzijas raidījumu (izņemot tiešās pārraides, retranslāciju, raidījumus ārzemēm, ziņu un valodas mācību raidījumus, kā arī

kabeļtelevīzijas raidījumus) nenodrošināšanu ar subtitriem latviešu valodā, par publiski demonstrēto filmu nenodrošināšanu ar dublāžu vai ar oriģinālo skaņas pavadījumu un subtitriem latviešu valodā, par bērniem paredzēto filmu nenodrošināšanu ar dublāžu vai ieskaņojumu latviešu valodā amatpersonām vai citām personām, kuru pienākums ir šādus pasākumus veikt, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš piecsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz divtūkstoš piecsimt latiem.

201.34 pants. Zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstu neatveidošana valsts valodā

Par zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstu neatveidošanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz šos tekstus atveidot valsts valodā, -

iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda

piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

     

201.34 pants. Zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstu neatveidošana valsts valodā

Par zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstu neatveidošanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz šos tekstus atveidot valsts valodā, -

iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

 

201.35 pants. Vietu nosaukumu, iestāžu, uzņēmumu un organizāciju nosaukumu, kā arī zīmogu teksta neatveidošana valsts valodā

Par vietu nosaukumu, iestāžu, uzņēmumu vai organizāciju nosaukumu, valsts varas, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju, kā arī iestāžu,

uzņēmumu vai organizāciju zīmogu teksta neatveidošanu valsts valodā, ja likumā nav noteikts citādi, -

uzliek naudas sodu amatpersonām no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par valsts valodas nepareizu lietošanu vietu nosaukumos, iestāžu, uzņēmumu, vai organizāciju nosaukumos vai atklātā informācijā, ja par to

ir attiecīgs Valsts valodas konsultāciju dienesta atzinums,-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

201.35 pants. Sabiedrības informēšanai paredzētās atklātās informācijas nesniegšana valsts valodā vai neatveidošana valsts valodā, valsts valodas nepareiza lietošana šajā informācijā, kā arī formas vai satura ziņā ierobežotas informācijas valsts valodā sniegšana

Par uzrakstu, izkārtņu, afišu, plakātu, paziņojumu vai citu ziņojumu nesniegšanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz šo informāciju sniegt valsts valodā, -

personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem, bet amatpersonām - naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par valsts valodas nepareizu lietošanu sabiedrības informēšanai paredzētā atklātā informācijā, -

atbildīgajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem, bet atbildīgajām amatpersonām - naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Juridiskais birojs/

Izteikt 201.35 panta nosaukumu šādā redakcijā:

“201.35 pants. Sabiedrībai paredzētās informācijas sniegšanas noteikumu neievērošana”.

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201.35 pants. Sabiedrībai paredzētās informācijas sniegšanas noteikumu neievērošana

Par uzrakstu, izkārtņu, afišu, plakātu, paziņojumu vai citu ziņojumu nesniegšanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz šo informāciju sniegt valsts

valodā, -

personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem,bet amatpersonām - naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par valsts valodas nepareizu lietošanu sabiedrības informēšanai paredzētā atklātā informācijā -

atbildīgajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem, bet atbildīgajām amatpersonām - naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

 

Par Latvijā ražoto preču etiķetēs, cenu rādītājos, preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, uzrakstos uz saražotās produkcijas, tās iesaiņojuma vai konteinera sniegtās informācijas neveidošanu valsts valodā, ja šīs preces vai produkcija nav paredzētas eksportam, -

atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par importēto preču realizēšanu, nenodrošinot preču marķējumā, lietošanas instrukcijā, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertās informācijas tulkojumu valsts valodā, -

atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par šā panta ceturtajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda

piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par formas vai satura ziņā ierobežotas informācijas valsts valodā sniegšanu gadījumos, kad līdztekus valsts valodai informācijā tiek lietota arī svešvaloda, -

personām uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem un amatpersonām- no divdesmit pieciem līdz simt latiem.”

6.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 201.35 panta sestās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“Par formas vai satura ziņā mazākas vai šaurākas informācijas sniegšanu valsts valodā gadījumos, kad līdztekus valsts valodai informācijā tiek izmantota arī svešvaloda”.

Atbalstīt.

Par Latvijā ražoto preču etiķetēs, cenu rādītājos, preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, uzrakstos uz saražotās produkcijas, tās iesaiņojuma vai konteinera sniegtās informācijas neveidošanu valsts valodā, ja šīs preces vai produkcija nav paredzētas eksportam, -

atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par importēto preču realizēšanu, nenodrošinot preču marķējumā, lietošanas instrukcijā, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertās informācijas tulkojumu valsts valodā, -

atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par šā panta ceturtajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par formas vai satura ziņā mazākas vai šaurākas informācijas sniegšanu valsts valodā gadījumos, kad līdztekus valsts valodai informācijā tiek izmantota arī svešvaloda, -

personām uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem un amatpersonām - no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

 

   

7.

/Juridiskā komisija/

Papildināt četrpadsmito “c” nodaļu ar 201.36 pantu šādā redakcijā:

“201.36 pants. Necieņa pret valsts valodu

Par klaju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu,-

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

Atbalstīt.

201.36 pants. Necie ņa pret valsts valodu

Par klaju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu-

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

   

8.

/Deputāts J.Dobelis/

Papildināt kodeksu ar četrpadsmito “C1” nodaļu:

Necieņa pret Latvijas Republikas Satversmi

201.39 pants. Necieņa pret Latvijas Republikas Satversmi

Par klaju necieņas izrādīšanu pret Latvijas Republikas Satversmi,-

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

Neatbalstīt.

 

 

213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1 pantā, 116.panta otrajā daļā,

126.2 panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 150.1 pantā, 155.3 panta otrajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6

panta otrajā daļā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 165.5 pantā, 165.6 panta otrajā

daļā, 166.2 - 166.4, 166.7, 166.8, 166.17 pantā, 166.20 panta otrajā daļā, 166.21 - 166.25, 166.28 - 166.30, 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.1, 175.2, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.2, 190.3, 190.5, 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 194.1, 200., 201.1-201.9, 201.39 -

201.48, 204.1 - 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

 

9.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 213. pantu pēc skaitļiem “201.1-201.9” ar skaitli “201.36”.

Atbalstīt.

3. Papildināt 213. pantu pēc skaitļiem “201.1-201.9” ar skaitli “201.36”.

 

236.3 pants. Latvijas Republikas Valsts valodas inspekcija

Latvijas Republikas Valsts valodas inspekcija izskata šā kodeksa 41.1 pantā un 201.26-201.38 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Latvijas Republikas Valsts valodas inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Republikas Valsts valodas inspekcijas vadītājs - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

2) valsts valodas inspektori - naudas sodu līdz simt latiem;

3) Latvijas Republikas Valsts valodas inspekcijas pilnvarotas amatpersonas un pašvaldību valsts valodas inspektori - naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda protokolu. Naudas sodu līdz divdesmit latiem, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu, var iekasēt

pārkāpuma izdarīšanas vai atklāšanas vietā.

3. Izteikt 236.3 pantu šādā redakcijā:

“ 236.3 pants. Latvijas Republikas Valsts valodas centrs

Latvijas Republikas Valsts valodas centrs izskata šā kodeksa 41.1 pantā un 201.26 – 201.35 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Latvijas Republikas Valsts valodas centra vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Republikas Valsts valodas centra direktors un viņa vietnieks – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Latvijas Republikas Valsts valodas centra Kontroles daļas vadītājs un vecākie inspektori – naudas sodu līdz divsimt latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda protokolu.”

10.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 236.3 panta nosaukumā un tekstā vārdus “Latvijas Republikas”.

Atbalstīt.

4. Izteikt 236.3 pantu šādā redakcijā:

“ 236.3 pants. Valsts valodas centrs

Valsts valodas centrs izskata šā kodeksa 41.1 pantā un 201.26 – 201.35 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts valodas centra vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts valodas centra direktors un viņa vietnieks – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Valsts valodas centra Kontroles daļas vadītājs un vecākie inspektori – naudas sodu līdz divsimt latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda protokolu.”

 

287.pants. Tiesneša, policijas iestādes priekšnieka, augstākas tiesas priekšsēdētāja un augstākas policijas iestādes priekšnieka pilnvaras lietas pārskatīšanā

Tiesneša lēmumu lietās par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1 pantā, 116.panta otrajā daļā, 126.2 panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 150.1, 155.3 panta otrajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6, 155.8, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1, 160.1 panta otrajā daļā, 165.3 pantā, 165.4, 165.5 pantā un 165.6 panta otrajā daļā, 166.2 - 166.5, 166.7 - 166.8, 166.17, 166.20 - 166.25, 166.28, 166.29, 166.30, 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.2, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.2, 190.3, 190.5, 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 194., 194.1, 200., 201.1, 201.2 - 201.9, 201.39 - 201.48, 204.1 - 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.6 pantā var atcelt vai grozīt pēc prokurora protesta pats tiesnesis, kā arī neatkarīgi no prokurora protesta - augstākas tiesas priekšsēdētājs.

Policijas iestādes priekšnieka lēmumu lietā par administratīvo pārkāpumu, kas paredzēts šā kodeksa 167.pantā, var atcelt vai grozīt pēc prokurora protesta pats policijas iestādes priekšnieks, kā arī neatkarīgi

no prokurora protesta - augstākas policijas iestādes priekšnieks.

 

11.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 287. panta pirmo daļu pēc skaitļiem “201.1-201.9” ar skaitli “201.36”.

Atbalstīt.

5. Papildināt 287. panta pirmo daļu pēc skaitļiem “201.1-201.9” ar skaitli “201.36”.

 

304.pants. Institūcijas un iestādes, kas izpilda lēmumus par konfiskāciju

Lēmumu par administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka

konfiskāciju izpilda:

1) rajonu (pilsētu) tiesu izpildītāji - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 156.panta otrajā daļā, 173.2 pantā, 201.36 panta ceturtajā daļā, 204.4, 204.5 pantā, kā arī ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 201.10 - 201.15 pantā, ja Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas nevar izpildīt lēmumu par konfiskāciju;

2) policijas iestāžu pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 155.panta septītajā daļā, 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 155.3 - 155.6 pantā, 155.8 pantā, 156. panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 159.4 - 159.6, 163.1 panta trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.14, 166.15 pantā, 166.20, 169.3 un 178. pantā, 201.36 panta ceturtajā daļā;

3) Vides valsts inspekcijas un reģionālo vides aizsardzības komiteju pilnvarotas amatpersonas, ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 79., 80., 80.1, 80.2 pantā;

4) meža dienesta un Vides valsts inspekcijas pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 69. panta otrajā un trešajā daļā;

5) valsts veterinārā dienesta iestāžu pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 108.1 un 108.3 pantā;

6) Farmācijas inspekcijas amatpersonas vai Valsts veterinārā departamenta pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 46.1 pantā;

7) civilās aviācijas institūciju pilnvarotas amatpersonas, ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 112.pantā;

8) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 156.panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 159.4 - 159.6, 163.1, 166.2 pantā, 166.9 panta otrajā daļā, 166.14 panta otrajā daļā, 166.15 panta otrajā un trešajā daļā, 166.20, 166.31, 169.3 un 201.10 - 201.15 pantā.

9) Valsts elektrosakaru inspekcijas pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 146.pantā, 146.1 panta otrajā un trešajā daļā un 149.2 pantā;

10) Valsts augu aizsardzības dienesta pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 102.2 pantā;

11) Sanitārās robežinspekcijas pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 42.2, 102.2, 108.1 un 108.3 pantā.

4. Izslēgt 304. panta 1.un 2. punktā skaitli un vārdus “201.36 panta ceturtajā daļā”.

     

6. Izslēgt 304. panta 1.un 2. punktā skaitli un vārdus “201.36 panta ceturtajā daļā”.