Projekts

Projekts

Saeima ir pieņēmusi

un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas

Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

  1. Izteikt 41.1 pantu šādā redakcijā:

“41.1 pants. Darba līguma noslēgšana ar darbinieku, kura valsts valodas zināšanu apjoms ir nepietiekams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kurš nav uzrādījis attiecīgās pakāpes valsts valodas prasmes apliecību

Par darba līguma noslēgšanu ar darbinieku, kura valsts valodas zināšanu apjoms ir nepietiekams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kurš nav uzrādījis attiecīgās pakāpes valsts valodas prasmes apliecību, ja normatīvajā aktā prasītas valsts valodas zināšanas attiecīgo pienākumu veikšanai, -

uzliek naudas sodu darba devējam vai amatpersonai no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.”

2. Izteikt Četrpadsmito “c” nodaļu šādā redakcijā:

“Četrpadsmitā “c” nodaļa

Administratīvie pārkāpumi valsts valodas lietošanas jomā

201.26 pants. Valsts valodas nelietošana profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā

Par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu, -

iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātajām personām uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

201.27 pants. Tulkojuma nenodrošināšana sēdēs un citās darba sanāksmēs

Par tulkojuma valsts valodā nenodrošināšanu sēdēs un citās darba sanāksmēs, ja normatīvais akts paredz nodrošināt tulkojumu, -

sēžu vai citu darba sanāksmju rīkotājiem uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

201.28 pants. Valsts valodas lietošanas nenodrošināšana lietvedībā

Par valsts valodas lietošanas nenodrošināšanu lietvedībā un dokumentos, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu, -

iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

201.29 pants. Ārstniecības, veselības aprūpes, sabiedriskās drošības un citu sabiedrisku pakalpojumu sniegšanas līgumu neslēgšana valsts valodā vai tulkojuma valsts valodā nepievienošana

Par fizisko un juridisko personu ārstniecības, veselības aprūpes, sabiedriskās drošības un citu sabiedrisku pakalpojumu sniegšanas līgumu neslēgšanu valsts valodā vai par tulkojuma valsts valodā nepievienošanu svešvalodā noslēgtam līgumam, -

iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

201.30 pants. Valsts valodā noformētu dokumentu nepieņemšana vai neizskatīšana

Par valsts valodā noformētu dokumentu nepieņemšanu vai neizskatīšanu, ja dokumenti atbilst iestādes, uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības vai organizācijas kompetencei, -

iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

201.31 pants. Tulkojuma nenodrošināšana Latvijas teritorijā notiekošajos pasākumos

Par tulkojuma valsts valodā nenodrošināšanu Latvijas teritorijā notiekošajos pasākumos, ja normatīvais akts paredz nodrošināt tulkojumu valsts valodā, -

pasākuma rīkotājiem uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

201.32 pants. Radio, televīzijas raidījumu un filmu nenodrošināšana ar tulkojumu valsts valodā

Par radio vai televīzijas raidījumu nenodrošināšanu ar tulkojumu valsts valodā, ja tāds paredzēts normatīvajā aktā, -

atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

Par kinofilmu, videofilmu un to fragmentu publisku demonstrēšanu bez ieskaņošanas vai dublēšanas valsts valodā, vai bez oriģinālā skaņas pavadījuma nodrošināšanas ar subtitriem latviešu valodā, -

atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

201.33 pants. Latvijas teritorijā dibināmo iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu nosaukumu nepareiza lietošana

Par valsts valodas nepareizu lietošanu iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību, organizāciju un pasākumu nosaukumos, -

atbildīgajām amatpersonām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

 

 

 

201.34 pants. Zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstu neatveidošana valsts valodā

Par zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstu neatveidošanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz šos tekstus atveidot valsts valodā, -

iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

201.35 pants. Sabiedrības informēšanai paredzētās atklātās informācijas nesniegšana valsts valodā vai neatveidošana valsts valodā, valsts valodas nepareiza lietošana šajā informācijā, kā arī formas vai satura ziņā ierobežotas informācijas valsts valodā sniegšana

Par uzrakstu, izkārtņu, afišu, plakātu, paziņojumu vai citu ziņojumu nesniegšanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz šo informāciju sniegt valsts valodā, -

personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem, amatpersonām- uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par valsts valodas nepareizu lietošanu sabiedrības informēšanai paredzētā atklātā informācijā, -

atbildīgajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem, atbildīgajām amatpersonām - uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par Latvijā ražoto preču etiķetēs, cenu rādītājos, preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, uzrakstos uz saražotās produkcijas, tās iesaiņojuma vai konteinera sniegtās informācijas neveidošanu valsts valodā, ja šīs preces vai produkcija nav paredzētas eksportam, -

atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par importēto preču realizēšanu, nenodrošinot preču marķējumā, lietošanas instrukcijā, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertās informācijas tulkojumu valsts valodā, -

atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par šā panta ceturtajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par formas vai satura ziņā ierobežotas informācijas valsts valodā sniegšanu gadījumos, kad līdztekus valsts valodai informācijā tiek lietota arī svešvaloda, -

personām uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem un amatpersonām- no divdesmit pieciem līdz simt latiem.”

3. Izteikt 236.3 pantu šādā redakcijā:

“ 236.3 pants. Latvijas Republikas Valsts valodas centrs

Latvijas Republikas Valsts valodas centrs izskata šā kodeksa 41.1 pantā un 201.26 – 201.35 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

 

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Latvijas Republikas Valsts valodas centra vārdā ir tiesīgi:

  1. Latvijas Republikas Valsts valodas centra direktors un viņa vietnieks – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;
  2. Latvijas Republikas Valsts valodas centra Kontroles daļas vadītājs un vecākie inspektori – naudas sodu līdz divsimt latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda protokolu.”

4. Izslēgt 304. panta 1.,2. punktā skaitli un vārdus “201.36 panta ceturtajā daļā”.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada …………

 

 

Rīgā 2000. gada …………. Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

 

APKproj

08/08/2000

Likumprojekta

"Grozījumi “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs:

a) kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

 

 

 

 

 

b) kāpēc šis likums ir nepieciešams?

 

a)1999. gada 9.decembrī Saeima ir pieņēmusi Valsts valodas likumu, kas stājies spēkā 2000. gada 1. septembrī, līdz ar to spēku zaudējis Valodu likums. Tā kā Valsts valodas likumā, ņemot vērā EDSO ekspertu ieteikumus, ir paredzēts, ka arī privāto iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātajām personām jāprot un jālieto valsts valoda, ja to darbība skar sabiedrības likumīgās intereses, kā arī, ja tās veic publiskās funkcijas, ir nepieciešams grozīt Latvijas APK 41.1 pantu un kodeksa 14.”c”nodaļu, atbilstoši Valsts valodas likuma tiesību normām precizējot pārkāpumus, atbildības subjektus un sankcijas.

b) nepieciešamību izstrādāt iepriekšminētos grozījumus Latvijas APK nosaka Valsts valodas likums.

Tā kā Valsts valodas likuma 26. panta pirmā daļa nosaka, ka šī likuma ievērošanu Latvijas Republikā pārrauga Valsts valodas centrs, to noteikt ir nepieciešams arī Latvijas APK 236.3 pantā.

Likuma grozījumu pieņemšana sakārtos gan politiski, gan sociāli jūtīgu jomu- valsts valodas lietošanas jautājumu- precīzāk nosakot, kādi ir administratīvie pārkāpumi valodas lietošanas jomā un kāda ir atbildība par to izdarīšanu.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecī-bas attīstību:

a) tautsaimniecības konkurētspēju;

b) eksporta attīstību;

c) nodarbinātību;

d) investīciju pieplūdi;

e) uzņēmējdarbību;

f) vidi?

 

 

 

a) - f)- likumprojekts šo jomu skar tādā mērā, kādā to nosaka Valsts valodas likuma normas.

3. Kā likums var ietekmēt valsts budžetu:

a) vai valsts budzētā prognozējami neparedzēti izdevumi;

 

b) vai samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi?

c) vai nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi?

 

 

  1. likumprojekta izpildei neparedzēti izdevumi nav prognozēti;

 

 

 

 

b) Valsts budžeta ienākumu palielinājumu nodrošinās soda naudu iekasēšana atbilstoši likumprojektā paredzētajām sankcijām.

c) Pagaidām grūti prognozēt, bet varētu palielināties.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Grozījumi citos normatīvajos aktos nav nepieciešami.

5. Vai likum-projekts atbilst Latvijas starp-tautiskajām saistībām?

Likumprojekts nav pretrunā ar starptautiskajām tiesību normām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

a) likuma izpildei nav paredzēts radīt jaunas institūcijas. Likuma pārraudzību turpinās veikt Valsts valodas centrs.

b) indivīda tiesību aizsardzību pret valsts amatpersonu nepamatotiem, nelikumīgiem lēmumiem nodrošaina ar augstāku institūciju un amatpersonu realizētu sistemātisku kontroli, prokurora uzraudzību, pārsūdzēšanas tiesībām un citos likumā noteiktos veidos.