Likumprojekts

Likumprojekts

Par 1907.gada 18.oktobra Konvenciju par starptautisku strīdu

miermīlīgu izšķiršanu

1.pants. 1907.gada 18.oktobra Konvencija par starptautisku strīdu miermīlīgu izšķiršanu (turpmāk – konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Tieslietu ministrija koordinē konvencijā paredzēto saistību izpildi.

4.pants. Konvencija stājas spēkā tās 95.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".