Rīgā, 2002

Rīgā, 2002. gada “5.” septembrī

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu ”Grozījums Reliģisko organizāciju likumā” (reģ.nr.723) izskatīšanai 2. lasījumā. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Pielikumā: priekšlikumu tabula uz ___8__ lpp.

 

 

Ar cieņu,

Antons Seiksts

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

Iesniedz Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījums Reliģisko organizāciju likumā

(reģ. nr.723)

Spēkā esošā likuma redakcija

(1)

1. lasījuma redakcija

(2)

Nr.

p.k.

(3)

Iesniegtie priekšlikumi

(4)

Komisijas atzinums

(5)

Komisijas ierosinātā 2.lasījuma redakcija

(6)

 

Grozījums Reliģisko organizāciju likumā

1.

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

“Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā”

Atbalstīt

Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā

 

Izdarīt Reliģisko organizāciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,1995,21.nr.; 1996, 15.nr; 1997, 7.nr; 1998, 7.nr.; 2000,14.nr.) šādu grozījumu un papildināt 5.pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

   

Redakcion.

labojums

 

 

 

 

 

Izdarīt Reliģisko organizāciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,1995,21.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 7.nr; 1998, 7.nr.; 2000,14.nr.) šādus grozījumus:

5. pants. Valsts un reliģisko organizāciju attiecību pamati

(1) Latvijas Republikā valsts ir atdalīta no baznīcas. Valsts institūcijām ir laicīgs raksturs, un reliģiskās organizācijas valsts funkcijas veic tikai likumos paredzētajos gadījumos.

(2) Likumā paredzētās reliģisko organizāciju tiesības aizsargā valsts. Valstij un pašvaldībām un to institūcijām, kā arī sabiedriskajām un citām organizācijām nav tiesību iejaukties reliģisko organizāciju reliģiskajā darbībā.

(3) Valsts atzīst vecāku un aizbildņu tiesības audzināt savus bērnus saskaņā ar savu reliģisko pārliecību.

(4) (Izslēgta ar 17.06.96. likumu).

(5) Valsts un reliģisko organizāciju savstarpējās attiecības kārto Reliģisko lietu pārvalde, kas pēc reliģisko organizāciju lūguma sniedz tām nepieciešamo palīdzību organizatorisko, juridisko un citu jautājumu risināšanā.

(6) Valsts institūcijas uzrauga un kontrolē reliģisko organizāciju darbības atbilstību likumdošanas aktiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“(7) Ministru kabinetam ir tiesības noslēgt ar reliģisko savienību (baznīcu) vienošanos par jautājumiem, kas attiecas uz reliģisko savienību (baznīcu) un skar tās un attiecīgajai konfesijai piederīgo intereses.

(8) Valsts un atsevišķo reliģisko savienību (baznīcu) attiecības var regulēt speciāli likumi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts D. Stalts

Izteikt likumprojekta (7) daļu šādā redakcijā:

“(7) Jautājumos, kas attiecas uz reliģiskām savienībām (baznīcām) un skar to un attiecīgajai konfesijai piederīgo intereses, Ministru kabinets var noslēgt vienošanos, kura pēc tam tiek apstiprināta Saeimā.”

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“Papildināt 5.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Valsts un reliģisko savienību (baznīcu) attiecības var regulēt speciāli likumi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 5.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Valsts un reliģisko savienību (baznīcu) attiecības var regulēt speciāli likumi.”

7. pants. Reliģisko organizāciju izveidošanas kārtība

(1) Draudzes dibinātāju vidū jābūt ne mazāk kā 10 Latvijas pilsoņiem vai personām, kuras ir reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā un sasniegušas 18 gadu vecumu. Vienai personai ir tiesības būt tikai par vienas draudzes dibinātāju. Iestāties draudzē un tajā darboties ir tiesības ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Jaunieši līdz 18 gadu vecumam draudzē var iestāties tikai ar vecāku vai aizbildņu rakstveida atļauju.

(3) Vienas konfesijas draudzes var izveidot valstī tikai vienu reliģisko savienību (baznīcu).

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Tieslietu ministre I. Labucka

Aizstāt 7.panta pirmajā daļā skaitli “10” ar skaitli “20”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A. Kiršteins

Svītrot likuma 7.panta trešo daļu

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

2. 7.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli “10” ar skaitli “20”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt trešo daļu.

8. pants. Reliģisko organizāciju, garīgā personāla mācību iestāžu, klosteru, misiju un diakonijas iestāžu reģistrācija

. (3) Lēmumu par reliģiskās organizācijas reģistrāciju vai par reģistrācijas atteikumu pieņem Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks.

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tieslietu ministre I. Labucka

Izteikt 8.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Lēmumu par reliģiskās organizācijas, reliģiskās organizācijas iestādes reģistrāciju, pārreģistrāciju vai par reģistrācijas, pārreģistrācijas atteikumu pieņem Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks.”;

 

 

Atbalstīt

Redakc.

preciz.

3. 8.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Lēmumu par reliģiskās organizācijas vai reliģiskās organizācijas iestādes reģistrāciju vai pārreģistrāciju, kā arī lēmumu par reģistrācijas vai pārreģistrācijas atteikumu pieņem Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks.”;

(4) To konfesiju un reliģiju draudzēm, kuras pirmo reizi uzsāk savu darbību Latvijas Republikā un kuras nepieder pie valstī jau reģistrētajām reliģiskajām savienībām (baznīcām), pirmo desmit gadu laikā ir jāpārreģistrējas Reliģisko lietu pārvaldē ik gadu, lai šī institūcija pārliecinātos par attiecīgo draudžu lojalitāti pret Latvijas valsti un to darbības atbilstību likumdošanas aktiem.

(6) Ja reliģiskā organizācija tiek reģistrēta, tās vadītājam vai citai tās pilnvarotai personai izsniedz reģistrācijas apliecību.

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre I. Labucka

Papildināt 8.panta ceturto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Dokumenti reliģiskās organizācijas pārreģistrācijai iesniedzami Reliģisko lietu pārvaldē vienu mēnesi pirms lēmumā par

reliģiskās organizācijas reģistrāciju vai pārreģistrāciju norādītā termiņa.”;

 

 

Tieslietu ministre I. Labucka

Papildināt 8.panta sesto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Reliģisko organizāciju un reliģisko organizāciju iestāžu reģistrācijas apliecību paraugus apstiprina Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks.”

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt ceturto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Dokumenti reliģiskās organizācijas pārreģistrācijai iesniedzami Reliģisko lietu pārvaldē vienu mēnesi pirms lēmumā par reliģiskās organizācijas reģistrāciju vai pārreģistrāciju norādītā termiņa.”;

 

papildināt sesto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Reliģisko organizāciju un reliģisko organizāciju iestāžu reģistrācijas apliecību paraugus apstiprina Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks.”

11. pants. Reģistrācijas atteikums

(1) Reliģiskā organizācija netiek reģistrēta, ja:

1) nav iesniegti visi šā likuma 9.pantā norādītie dokumenti, kā arī ja tie neatbilst šā likuma10.panta noteikumiem;

 

 

9.

Tieslietu ministre I. Labucka

Papildināt 11.panta pirmās daļas 1.punktu pēc vārda “noteikumiem” ar vārdiem “vai citiem normatīvajiem aktiem”.

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

12. pants. Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieka lēmuma pārsūdzēšana

Lēmumu par reliģiskās organizācijas reģistrāciju vai reģistrācijas atteikumu var pārsūdzēt tiesā desmit dienu laikā pēc tā saņemšanas.

 

 

 

10.

Tieslietu ministre I. Labucka

Izteikt 12.panta tekstu šādā redakcijā:

“Lēmumu par reliģiskās organizācijas, reliģiskās organizācijas iestādes reģistrāciju, pārreģistrāciju, reģistrācijas vai pārreģistrācijas atteikumu var pārsūdzēt tiesā desmit dienu laikā pēc tā saņemšanas”.

 

Atbalstīt

Redakc.

preciz

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 12.panta tekstu šādā redakcijā:

“ Lēmumu par reliģiskās organizācijas vai reliģiskās organizācijas iestādes reģistrāciju vai pārreģistrāciju, kā arī lēmumu par reģistrācijas vai pārreģistrācijas atteikumu var pārsūdzēt tiesā desmit dienu laikā pēc tā saņemšanas.”

17. pants. Reliģisko organizāciju likvidēšanās un reorganizācijas kārtība

(5) Ja reliģiskā organizācija, kura ir pieņēmusi lēmumu par likvidēšanos vai reorganizāciju, nolemj atjaunot savu darbību vai sākotnējo statusu, tai ir jāpārreģistrējas atbilstoši šā likuma prasībām.

 

 

11.

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

15.

Tieslietu ministre I. Labucka

Svītrot 17.panta piektajā daļā vārdus “likvidēšanos vai”;

Atbildīgā komisija

Aizstāt 17.panta piektajā daļā vārdus “tai ir jāpārreģistrējas atbilstoši šā likuma prasībām” ar vārdiem “tai par pieņemto lēmumu jāpaziņo Reliģisko lietu pārvaldei”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre I. Labucka

Papildināt 17.pantu ar piekto prim daļu šādā redakcijā:

“(5.1) Ja reliģiskā organizācija, kura ir pieņēmusi lēmumu par likvidēšanos, nolemj atjaunot savu darbību, tai ir jāreģistrējas atbilstoši šā likuma prasībām.”

Atbildīgā komisija

Papildināt 17.pantu ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja reliģiskā organizācija, kura ir pieņēmusi lēmumu par likvidēšanos vai reorganizāciju un izslēgta no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra, nolemj atjaunot savu darbību, tai ir jāreģistrējas atbilstoši šā likuma prasībām.”

Uzskatīt līdzšinējo sesto daļu par septīto daļu

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

atbildīgās komisijas precizētā redakcijā

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

5. 17. pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdus “tai ir jāpārreģistrējas atbilstoši šā likuma prasībām” ar vārdiem “tai par pieņemto lēmumu jāpaziņo Reliģisko lietu pārvaldei”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja reliģiskā organizācija, kura ir pieņēmusi lēmumu par likvidēšanos vai reorganizāciju un izslēgta no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra, nolemj atjaunot savu darbību, tai ir jāreģistrējas atbilstoši šā likuma prasībām.”;

uzskatīt līdzšinējo sesto daļu par septīto daļu.

18. pants. Reliģisko organizāciju darbības izbeigšana

(6) Reliģisko lietu pārvalde, pamatojoties uz tiesas nolēmumu par reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu, septiņu dienu laikā izslēdz šo organizāciju no reģistra.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre I. Labucka

Papildināt 18.panta sesto daļu pēc vārda “no” ar vārdiem “reliģisko organizāciju un to iestāžu”;

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre I. Labucka

Papildināt 18.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Reliģiskās organizācijas, kuras nav pārreģistrējušās atbilstoši šā likuma 8.panta ceturtajai daļai, septiņu dienu laikā tiek izslēgtas no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra.”

Atbildīgā komisija

Papildināt 18.pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

“(7) Reliģiskās organizācijas, kuras nav pārreģistrējušās atbilstoši šā likuma 8.panta ceturtajai daļai, septiņu dienu laikā pēc lēmumā par reliģiskās organizācijas reģistrāciju vai pārreģistrāciju norādītā termiņa.

(8) Reliģiskā organizācija zaudē juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tā izslēgta no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra.”

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt atbildīgās komisijas precizētā redakcijā

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 18.pantā:

papildināt sesto daļu pēc vārda “no” ar vārdiem “reliģisko organizāciju un to iestāžu”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

“(7) Reliģiskās organizācijas, kuras nav pārreģistrējušās atbilstoši šā likuma 8.panta ceturtajai daļai, septiņu dienu laikā pēc lēmumā par reliģiskās organizācijas reģistrāciju vai pārreģistrāciju norādītā termiņa.

(8) Reliģiskā organizācija zaudē juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tā izslēgta no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra.”

 

 

 

 

 

19. pants. Reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanas sekas

(2) Ja reliģiskās organizācijas darbība tiek izbeigta, tā Latvijas Darba likumu kodeksā noteiktajā kārtībā izbeidz darba attiecības ar visiem reliģiskajā organizācijā strādājošiem darbiniekiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

19.

 

 

 

 

Tieslietu ministre I. Labucka

Aizstāt 19.panta otrajā daļā vārdus “Latvijas Darba likuma kodeksā” ar vārdiem “Darba likumā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

7. Aizstāt 19.panta otrajā daļā vārdus “Latvijas Darba likuma kodeksā” ar vārdiem “Darba likumā”.

 

2. lasījums (galīgais)

 

 

Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā

Izdarīt Reliģisko organizāciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,1995,21.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 7.nr.; 1998, 7.nr.; 2000,14.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 5.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Valsts un reliģisko savienību (baznīcu) attiecības var regulēt speciāli likumi.”

2. 7.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli “10” ar skaitli “20”;

izslēgt trešo daļu.

3. 8.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Lēmumu par reliģiskās organizācijas vai reliģiskās organizācijas iestādes reģistrāciju vai pārreģistrāciju, kā arī lēmumu par reģistrācijas vai pārreģistrācijas atteikumu pieņem Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks.”;

papildināt ceturto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Dokumenti reliģiskās organizācijas pārreģistrācijai iesniedzami Reliģisko lietu pārvaldē vienu mēnesi pirms lēmumā par reliģiskās organizācijas reģistrāciju vai pārreģistrāciju norādītā termiņa.”;

papildināt sesto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Reliģisko organizāciju un reliģisko organizāciju iestāžu reģistrācijas apliecību paraugus apstiprina Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks.”

4. Izteikt 12.panta tekstu šādā redakcijā:

“Lēmumu par reliģiskās organizācijas vai reliģiskās organizācijas iestādes reģistrāciju vai pārreģistrāciju, kā arī lēmumu par reģistrācijas vai pārreģistrācijas atteikumu var pārsūdzēt tiesā desmit dienu laikā pēc tā saņemšanas.”

5. 17.pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdus “tai ir jāpārreģistrējas atbilstoši šā likuma prasībām” ar vārdiem “tai par pieņemto lēmumu jāpaziņo Reliģisko lietu pārvaldei”;

papildināt pantu ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja reliģiskā organizācija, kura ir pieņēmusi lēmumu par likvidēšanos vai reorganizāciju un izslēgta no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra, nolemj atjaunot savu darbību, tai ir jāreģistrējas atbilstoši šā likuma prasībām.”;

uzskatīt līdzšinējo sesto daļu par septīto daļu.

 

6. 18.pantā:

papildināt sesto daļu pēc vārda “no” ar vārdiem “reliģisko organizāciju un to iestāžu”;

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

“(7) Reliģiskās organizācijas, kuras nav pārreģistrējušās atbilstoši šā likuma 8.panta ceturtajai daļai, septiņu dienu laikā pēc lēmumā par reliģiskās organizācijas reģistrāciju vai pārreģistrāciju norādītā termiņa, tiek izslēgtas no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra.

(8) Reliģiskā organizācija zaudē juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tā izslēgta no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra.”

7. Aizstāt 19.panta otrajā daļā vārdus “Latvijas Darba likuma kodeksā” ar vārdiem “Darba likumā”.