Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Reliģisko organizāciju likumā

Izdarīt Reliģisko organizāciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 21.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 7.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 14.nr.) grozījumu un papildināt 5.pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ministru kabinetam ir tiesības noslēgt ar reliģisko savienību (baznīcu) vienošanos par jautājumiem, kas attiecas uz reliģisko savienību (baznīcu) un skar tās un attiecīgajai konfesijai piederīgo intereses.

(8) Valsts un atsevišķu reliģisko savienību (baznīcu) attiecības var regulēt speciāli likumi."

 

 

 

 

 

LIKUMPROJEKTA

“GROZĪJUMS RELIĢISKO ORGANIZĀCIJU LIKUMĀ” ANOTĀCIJA

 

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?
 1. pašreizējā situācija - kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

b) likumprojekta koncepcija - kāpēc likums ir nepieciešams.

Latvijas Republika slēdz līgumu ar Svēto Krēslu par Romas katoļu baznīcas tiesisko statusu un sadarbību izglītības un kultūras jomā un katoļticīgo garīgo aprūpi Nacionālajos bruņotajos spēkos un brīvības atņemšanas iestādēs. Lai nodrošinātu valstī esošo līdzsvaru un vienlīdzību attiecībā pret citām reliģiskajām konfesijām un vienlaikus netiktu pārkāpts Latvijas Republikas Satversmes 99.pants par valsts un baznīcas šķirtību, jāparedz Ministru kabinetam tiesības noslēgt vienošanos ar reliģisko savienību (baznīcu) par jautājumiem, kas attiecas uz reliģisko savienību (baznīcu) un skar tās un attiecīgajai konfesijai piederīgo intereses. Vispārējā Reliģisko organizāciju likumā reglamentēt reliģisko konfesiju specifiskos jautājumus nav lietderīgi plašā apjoma un reliģisko konfesiju savstarpējo atšķirību dēļ. Valsts un reliģisko savienību (baznīcu) attiecības var regulēt ar speciāliem likumiem par reliģisko savienību (baznīcu).

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?
 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.

 

 

Likumam nav tieša ietekme uz tautsaimniecības attīstību.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?
 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti

izdevumi;

 1. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 2. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.

 

 

Likuma ieviešanai nav nepieciešami papildus līdzekļi.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

 

Grozījumi nav nepieciešami citos normatīvajos aktos.

 1. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?
 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību - no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē - norāda arī tiesību akta numuru;
 3. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.

 

 

 

 

Likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?
 1. kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses - kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.

 

 1. jaunas valsts institūcijas netiek radītas, tiek paplašinātas tikai Ministru kabineta tiesības.

b) individa tiesības likums neierobežo.

 

 

 

 

 

Ministre I.Labucka