Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, Likumprojekts trešajam lasījumam

vides un reģionālās politikas komisija

Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām

(reģ. nr.722)

2. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

Atbildīgās komisijas

slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām

     

Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

     

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

     

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) iepirkums – preču pirkšana vai noma vai pakalpojumu saņemšana, vai būvdarbu veikšana pasūtītāja vajadzībām;

     

1) iepirkums – preču pirkšana vai noma vai pakalpojumu saņemšana, vai būvdarbu veikšana pasūtītāja vajadzībām;

2) kandidāts – persona vai personu grupa, kas uzaicināta piedalīties slēgtā konkursā vai sarunu procedūrā;

     

2) kandidāts – persona vai personu grupa, kas uzaicināta piedalīties slēgtā konkursā vai sarunu procedūrā;

3) pasūtītājs:

     

3) pasūtītājs:

a) valsts vai pašvaldības iestāde vai pašvaldība,

     

a) valsts vai pašvaldības iestāde vai pašvaldība,

b) komersants (izņemot sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu), kas saņem kredītu, kura galvotājs attiecībā uz šā kredīta atmaksāšanu un izmantošanu ir valsts vai pašvaldība,

     

b) komersants (izņemot sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu), kas saņem kredītu, kura galvotājs attiecībā uz šā kredīta atmaksāšanu un izmantošanu ir valsts vai pašvaldība,

c) komercsabiedrība, kuru nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kura tiek finansēta no valsts vai pašvaldības budžeta,

     

c) komercsabiedrība, kuru nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kura tiek finansēta no valsts vai pašvaldības budžeta,

d) koncesionārs (attiecībā uz būvdarbiem), ja koncesija ir slēgta par būves lietošanu, bet samaksa par koncesiju ir būvdarbi,

     

d) koncesionārs (attiecībā uz būvdarbiem), ja koncesija ir slēgta par būves lietošanu, bet samaksa par koncesiju ir būvdarbi,

e) persona, kas realizē projektu, kurš vairāk nekā 50 procentu apmērā tiek finansēts no valsts vai pašvaldības budžeta,

1.

Atbildīgā komisija

Izteikt 1. panta 3.punkta e) apakšpunktu šādā redakcijā:

“e) persona, kura realizē projektu, kas tiek finansēts arī no valsts vai pašvaldības budžeta attiecībā uz iegādēm šā projekta vajadzībām,”

Atbalstīt

 

 

e) persona, kura realizē projektu, kas tiek finansēts arī no valsts vai pašvaldības budžeta attiecībā uz iegādēm šā projekta vajadzībām,

f) bezpeļņas organizācija, kuru nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kura tiek finansēta no valsts vai pašvaldības budžeta,

     

f) bezpeļņas organizācija, kuru nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kura tiek finansēta no valsts vai pašvaldības budžeta,

g) komercsabiedrība, kuru nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kura apsaimnieko valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu un veic civiltiesiskos darījumus ar to valsts institūciju vai pašvaldības uzdevumā,

i) valsts vai pašvaldību aģentūra;

     

g) komercsabiedrība, kuru nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kura apsaimnieko valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu un veic civiltiesiskos darījumus ar to valsts institūciju vai pašvaldības uzdevumā,

i) valsts vai pašvaldību aģentūra;

4) pretendents – persona vai personu grupa, kas iesniegusi piedāvājumu pārdot vai iznomāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus saskaņā ar pasūtītāja prasībām vai iesniegusi pieteikumu, lai piedalītos kandidātu atlasē slēgtam konkursam;

2.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izteikt 1. panta 4. punktu šādā redakcijā:

“4) pretendents - persona vai personu grupa, kas iesniegusi pieteikumu, lai piedalītos kandidātu atlasē slēgtam konkursam, vai iesniegusi piedāvājumu pārdot vai iznomāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus saskaņā ar pasūtītāja prasībām;”

Atbalstīts

21.06.

plenārsēdē

4) pretendents - persona vai personu grupa, kas iesniegusi pieteikumu, lai piedalītos kandidātu atlasē slēgtam konkursam, vai iesniegusi piedāvājumu pārdot vai iznomāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus saskaņā ar pasūtītāja prasībām;

5) nepamatoti lēts piedāvājums — pretendenta piedāvājums pārdot vai iznomāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus par ievērojami zemāku cenu, nekā piedāvā citi pretendenti, ja:

     

5) nepamatoti lēts piedāvājums — pretendenta piedāvājums pārdot vai iznomāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus par ievērojami zemāku cenu, nekā piedāvā citi pretendenti , ja:

a) pasūtītājs, pārbaudot cenas aprēķinu, atradis tajā kļūdas, kas bijušas par iemeslu tik zemas cenas noteikšanai, vai

     

a) pasūtītājs, pārbaudot cenas aprēķinu, atradis tajā kļūdas, kas bijušas par iemeslu tik zemas cenas noteikšanai, vai

b) pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejama īpaša tehnoloģija vai tirgus apstākļi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu;

     

b) pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejama īpaša tehnoloģija vai tirgus apstākļi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu;

6) prece - jebkura ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kas apmierina kādu vajadzību un kam var noteikt vērtību, to pērkot vai pārdodot tirgū;

7) pakalpojumi – transporta darbi, projektēšana, konstruēšana, tehnoloģijas izstrādāšana, pētījumi, apmācība, konsultāciju sniegšana, pārbaudes, diagnostika, būvju un konstrukciju apsekošana, darbu un procesu vadīšana, kā arī citi darbi, kas nav būvdarbi un preču piegāde;

 

 

 

3.

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 1. panta 7.punktu aiz vārda “projektēšana” ar vārdiem “arī būvprojektēšana” un pēc vārda “vadīšana” ar vārdiem “tai skaitā projekta vadīšana būvniecībā”

 

 

Atbalstīt

6) prece - jebkura ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kas apmierina kādu vajadzību un kam var noteikt vērtību, to pērkot vai pārdodot tirgū;

7) pakalpojumi – transporta darbi, projektēšana, arī būvprojektēšana, konstruēšana, tehnoloģijas izstrādāšana, pētījumi, apmācība, konsultāciju sniegšana, pārbaudes, diagnostika, būvju un konstrukciju apsekošana, darbu un procesu vadīšana, arī projekta vadīšana būvniecībā, un citi darbi, kas nav būvdarbi un preču piegāde;

8) būvdarbi – darbi un procesi, kas tiek veikti būvē vai būvlaukumā (zemes gabalā) būvēšanas, paplašināšanas, atjaunošanas, remonta, nojaukšanas un teritorijas labiekārtošanas laikā, lietojot būvizstrādājumus un būviekārtas;

4.

Atbildīgā komisija

Izteikt 1. panta 8. punktu šādā redakcijā:

“8) būvdarbi - darbi, kas tiek veikti būvē vai būvlaukumā (zemes gabalā) būvēšanas, rekonstrukcijas, renovācijas, restaurācijas, nojaukšanas un teritorijas labiekārtošanas laikā, lietojot būvizstrādājumus un būviekārtas;”

Atbalstīt

 

8) būvdarbi - darbi, kas tiek veikti būvē vai būvlaukumā (zemes gabalā) būvēšanas, rekonstrukcijas, renovācijas, restaurācijas, nojaukšanas un teritorijas labiekārtošanas laikā, lietojot būvizstrādājumus un būviekārtas;

9) saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums — piedāvājums, kuru izvēlas, ņemot vērā dažādus kritērijus: kārtējās izmaksas, rentabilitāti, piedāvāto kvalitāti, estētiskās un funkcionālās īpašības, tehniskās apkopes iespējas, tehnisko palīdzību, cenu un citus. Cena šai piedāvājumā nav uzskatāma par galveno kritēriju;

5.

Deputāts V.LAUSKIS

Izslēgt 1. panta 9. punkta pēdējo teikumu.

Atbalstīts

21.06.

plenārsēdē

9) saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums — piedāvājums, kuru izvēlas, ņemot vērā dažādus kritērijus: kārtējās izmaksas, rentabilitāti, piedāvāto kvalitāti, estētiskās un funkcionālās īpašības, tehniskās apkopes iespējas, tehnisko palīdzību, cenu un citus;

10) piedāvājuma nodrošinājums- konkursa nolikumā paredzēta naudas summa vai galvojums par šādu summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai;

11) līguma (saistību) nodrošinājums- starp pasūtītāju un konkursā uzvarējušo pretendentu vai izraudzīto kandidātu noslēgtajā līgumā paredzētais saistību pastiprinājums.

     

10) piedāvājuma nodrošinājums- konkursa nolikumā paredzēta naudas summa vai galvojums par šādu summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai;

11) līguma (saistību) nodrošinājums- starp pasūtītāju un konkursā uzvarējušo pretendentu vai izraudzīto kandidātu noslēgtajā līgumā paredzētais saistību pastiprinājums.

2. pants. Likuma mērķis

     

2. pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir veicināt:

1) iepirkuma gaitas atklātumu;

2) preču pārdevēju, iznomātāju, pakalpojumu sniedzēju un būvdarbu veicēju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

3) valsts vai pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu.

6.

 

 

7.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Aizstāt 2.pantā vārdu “veicināt” ar vārdu “nodrošināt”

Juridiskais birojs

Izteikt 2. panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) iepirkuma procedūras atklātumu.”

Atbalstīts

21.06.

plenārsēdē

Atbalstīts

21.06.

plenārsēdē

 

Šā likuma mērķis ir nodrošināt:

1) iepirkuma procedūras atklātumu;

2) preču pārdevēju, iznomātāju, pakalpojumu sniedzēju un būvdarbu veicēju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

3) valsts vai pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu.

3.pants. Iepirkuma pamatnoteikumi

     

3.pants. Iepirkuma pamatnoteikumi

(1) Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā.

     

(1) Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā.

(2) Pretendents savu piedāvājumu konkursam iesniedz rakstveidā, to parakstot tādējādi, ka piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim. Kad piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir beidzies, pretendents vairs nedrīkst savu piedāvājumu labot vai papildināt.

8.

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 3.panta otrajā daļā vārdus “tādējādi ka” ar vārdiem “un nodrošinot, lai”.

 

 

Atbalstīts

21.06.

plenārsēdē

(2) Pretendents savu piedāvājumu paraksta un konkursam iesniedz rakstveidā, kā arī nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim. Kad piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir beidzies, pretendents vairs nedrīkst savu piedāvājumu labot vai papildināt.

(3) Iepirkuma līgumu slēdz rakstveidā. Ja iepirkuma vērtība nepārsniedz 1000 latu, par rakstveida līgumu var kalpot grāmatvedības attaisnojuma dokuments, uz kura pamata pasūtītājs izmaksā naudu par preču piegādi vai sniegto pakalpojumu saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”.

     

(3) Iepirkuma līgumu slēdz rakstveidā. Ja iepirkuma vērtība nepārsniedz 1000 latu, par rakstveida līgumu var kalpot grāmatvedības attaisnojuma dokuments, uz kura pamata pasūtītājs izmaksā naudu par preču piegādi vai sniegto pakalpojumu saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”.

(4) Pasūtītājs var sadalīt iepirkumu daļās, lai atļautu vairākiem pretendentiem piedalīties iepirkumā un iesniegt piedāvājumu par atsevišķām iepirkuma daļām. Vairākus līguma priekšmetus var apvienot vienā

iepirkumā, ja tam ir tehnisks pamatojums.

     

(4) Pasūtītājs var sadalīt iepirkumu daļās, lai atļautu vairākiem pretendentiem piedalīties iepirkumā un iesniegt piedāvājumu par atsevišķām iepirkuma daļām. Vairākus līguma priekšmetus var apvienot vienā

iepirkumā, ja tam ir tehnisks pamatojums.

(5) Pasūtītājam aizliegts izvirzīt pretendentiem vai kandidātiem jebkādas prasības, kas atsevišķam pretendentam vai kandidātam rada izdevīgākus apstākļus nekā pārējiem pretendentiem vai kandidātiem vai citādi ierobežo konkurenci.

   

Redakc.

precizēta

(5) Pasūtītājs nedrīkst izvirzīt pretendentiem vai kandidātiem jebkādas prasības, kas atsevišķam pretendentam vai kandidātam rada izdevīgākus apstākļus nekā pārējiem pretendentiem vai kandidātiem vai citādi ierobežo konkurenci.

4. pants. Likuma piemērošanas izņēmumi

     

4. pants. Likuma piemērošanas izņēmumi

(1) Pasūtītājs nepiemēro šo likumu, ja tiek slēgts iepirkuma līgums par:

9.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 4. panta pirmajā daļā vārdu “iepirkuma”

Atbalstīt

(1) Pasūtītājs nepiemēro šo likumu, ja tiek slēgts līgums par:

1) nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu;

10.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 4. panta pirmās daļas 1. punktu Mainīt turpmāko punktu numerāciju

Atbalstīt

 

2) šķīrējtiesas pakalpojumiem;

     

1) šķīrējtiesas pakalpojumiem;

3) finansu pakalpojumiem, kas saistīti ar vērtspapīru emisiju, iegādi, pārdošanu vai nodošanu citām personām, kā arī par Latvijas Bankas un Valsts kases pakalpojumiem;

11.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izteikt 4. panta pirmās daļas trešo punktu šādā redakcijā:

“3) Finansu pakalpojumiem monetārās politikas, valūtas kursa politikas, valsts parāda vadības, rezervju vadības un citas finansu vadības politikas realizācijai, kas ietver darījumus ar vērtspapīriem un citiem finansu instrumentiem, kā arī par Latvijas Bankas un Valsts kases pakalpojumiem;”

Atbalstīts

21.06.

plenārsēdē

2) finansu pakalpojumiem monetārās politikas, valūtas kursa politikas, valsts parāda vadības, rezervju vadības un citas finansu vadības politikas realizācijai, kas ietver darījumus ar vērtspapīriem un citiem finansu instrumentiem, kā arī par Latvijas Bankas un Valsts kases pakalpojumiem;

4) fizisko personu pakalpojumiem saskaņā ar darba līgumiem;

 

   

3) fizisko personu pakalpojumiem saskaņā ar darba līgumiem;

5) komandējuma izdevumiem atbilstoši

Ministru kabineta noteikumiem;

4) komandējuma izdevumiem atbilstoši

Ministru kabineta noteikumiem;

6) sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu pakalpojumiem, kurus sniegt šiem uzņēmumiem ir izņēmuma tiesības atbilstoši likumam “Par būvdarbiem, piegādēm, nomu un pakalpojumiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu vajadzībām”;

     

5) sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu pakalpojumiem, kurus sniegt šiem uzņēmumiem ir izņēmuma tiesības atbilstoši likumam “Par būvdarbiem, piegādēm, nomu un pakalpojumiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu vajadzībām”;

7) tādas institūcijas pakalpojumiem, kura ir izveidota pasūtītāja funkciju nodrošināšanai;

12.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt 4. panta pirmās daļas 7. punktu ar tekstu šādā redakcijā:

“... un pilnībā ievēro šā likuma prasības;”

Atbalstīts

21.06.

plenārsēdē

6) tādas institūcijas pakalpojumiem, kura ir izveidota pasūtītāja funkciju nodrošināšanai un pilnībā ievēro šā likuma prasības;

8) radio, televīzijas un periodisko preses izdevumu pakalpojumiem;

13.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 4. panta pirmās daļas 8. punktu

Atbalstīt

9) noteiktu iepirkumu, kas saistīts ar valsts drošību, aizsardzību, valsts materiālo rezervju veidošanu un valsts materiālo vērtību nodrošināšanu, ja pēc attiecīgās ministrijas iesnieguma tā nolēmis Ministru kabinets;

14.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 4. panta pirmās daļas 9. punktu

Atbalstīt

 
 

15.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Aizstāt 4. panta pirmās daļas 9. punktā vārdus “saistīts ar” ar vārdu “skar”

Neatbalstīt.

 

16.

Tieslietu ministre I.LABUCKA

Papildināt 4. panta pirmo daļu ar jaunu 10. punktu šādā redakcijā:

“10) noteiktu iepirkumu, kas saistīts ar preču izgatavošanu, pakalpojumu sniegšanu, remonta un celtniecības darbiem, kuri tiek veikti brīvības atņemšanas iestādēs pašu vajadzību apmierināšanai . “

Mainīt turpmāko punktu numerāciju

Neatbalstīt

10) pētniecības pakalpojumiem, izņemot tos pakalpojumus, kurus pilnīgi apmaksā un izmanto paša vajadzībām tikai pasūtītājs

     

7) pētniecības pakalpojumiem, izņemot tos pakalpojumus, kurus pilnīgi apmaksā un izmanto paša vajadzībām tikai pasūtītājs.

(2) Pasūtītājs var nepiemērot šā likuma IV, V, VI un VII nodaļas pantus, ja tiek slēgts iepirkuma līgums par:

     

(2) Pasūtītājs var nepiemērot šā likuma IV, V, VI un VII nodaļas pantus, ja tiek slēgts iepirkuma līgums par:

1) iepirkumu un paredzamā

līgumcena ir mazāka par 1000 latiem;

1) iepirkumu un paredzamā

līgumcena ir mazāka par 1000 latiem;

2) projektēšanas, pētniecības, konsultāciju, vadības, konstruēšanas pakalpojumiem, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latiem, bet nepārsniedz 10000 latu;

17.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 4. panta otrās daļas 2. punktā skaitli “10000” ar skaitli “5000”

Atbalstīt

2) projektēšanas, pētniecības, konsultāciju, vadības, konstruēšanas pakalpojumiem, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latiem, bet nepārsniedz 5000 latu;

3) iepirkumu gadījumā, kad neparedzētu apstākļu dēļ (ugunsgrēks, dabas katastrofa, karš, epidēmija, avārija, citi ārkārtas apstākļi, kurus pasūtītājs nevarēja paredzēt) radusies ārkārtas situācija un ir nepieciešams to novērst, lai atjaunotu vai nodrošinātu pasūtītāja darbību, un paredzamā līgumcena nepārsniedz 10 000 latu.

18.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 4. panta otrās daļas 3. punktā skaitli “10000” ar skaitli “5000”

Atbalstīt

3) iepirkumu gadījumā, kad neparedzētu apstākļu dēļ (ugunsgrēks, dabas katastrofa, karš, epidēmija, avārija, citi ārkārtas apstākļi, kurus pasūtītājs nevarēja paredzēt) radusies ārkārtas situācija un ir nepieciešams to novērst, lai atjaunotu vai nodrošinātu pasūtītāja darbību, un paredzamā līgumcena nepārsniedz 5000 latu.

5.pants. Gadījumi, kad var piemērot citas iepirkuma procedūras

     

5.pants. Gadījumi, kad var piemērot citas iepirkuma procedūras

Ja iepirkumu vairāk nekā 50 procentu apmērā finansē starptautiska finansu institūcija vai iepirkums ir ārvalstu tehniskā palīdzība vai Eiropas Komisijas finansēta programma un šā finansējuma piešķiršanas nosacījums ir tādas iepirkuma procedūras piemērošana, kas atšķiras no šajā likumā minētajām procedūrām, pasūtītājs var izmantot finansējuma piešķiršanas nosacījumos minēto procedūru.

     

Ja iepirkumu vairāk nekā 50 procentu apmērā finansē starptautiska finansu institūcija vai iepirkums ir ārvalstu tehniskā palīdzība vai Eiropas Komisijas finansēta programma un šā finansējuma piešķiršanas nosacījums ir tādas iepirkuma procedūras piemērošana, kas atšķiras no šajā likumā minētajām procedūrām, pasūtītājs var izmantot finansējuma piešķiršanas nosacījumos minēto procedūru.

 

19.

Tieslietu ministre I.LABUCKA

Papildināt I nodaļu ar jaunu 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants.

Kārtība kādā tiek veikts iepirkums valsts vai pašvaldību vajadzībām no brīvības atņemšanas iestādēm, kā arī preču un pakalpojumu sarakstu, uz kuriem tā ir attiecināma, nosaka Ministru kabinets. “

Neatbalstīt

 

II nodaļa

     

II nodaļa

Iepirkuma paredzamās līgumcenas noteikšana

     

Iepirkuma paredzamās līgumcenas noteikšana

6.pants. Paredzamā līgumcena

     

6.pants. Paredzamā līgumcena

(1) Paredzamā līgumcena ir naudas summa, ko pasūtītājs paredzējis samaksai par preces pirkšanu vai nomu vai pakalpojumu, vai būvdarbiem kopā ar visiem nodokļiem.

20.

Deputāts J.URBANOVIČS

Izteikt 6. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Paredzamā līgumcena ir naudas summa, ko pasūtītājs ekonomiski pamatoti paredzējis samaksai par preces pirkšanu vai nomu vai pakalpojumu, vai būvdarbiem kopā ar visiem nodokļiem.”

Atbalstīt

 

(1) Paredzamā līgumcena ir naudas summa, ko pasūtītājs ekonomiski pamatoti paredzējis samaksai par preces pirkšanu vai nomu vai pakalpojumu, vai būvdarbiem kopā ar visiem nodokļiem.

(2) Paredzamo līgumcenu nosaka, lai izvēlētos iepirkuma metodi.

 

 

 

     

(2) Paredzamo līgumcenu nosaka, lai izvēlētos iepirkuma metodi.

(3) Nav atļauts paredzamo līgumcenu sadalīt daļās, lai izvairītos no šā likuma piemērošanas. Ja kopējo iepirkuma apjomu sadala daļās saskaņā ar šā likuma 3.panta ceturto daļu un par katru daļu ir paredzēts slēgt atsevišķu iepirkuma līgumu, paredzamo līgumcenu nosaka, ņemot vērā visu šo daļu kopējo vērtību.

(3) Nav atļauts paredzamo līgumcenu sadalīt daļās, lai izvairītos no šā likuma piemērošanas. Ja kopējo iepirkuma apjomu sadala daļās saskaņā ar šā likuma 3.panta ceturto daļu un par katru daļu ir paredzēts slēgt atsevišķu iepirkuma līgumu, paredzamo līgumcenu nosaka, ņemot vērā visu šo daļu kopējo vērtību.

7.pants. Paredzamā līgumcena precei

     

7.pants. Paredzamā līgumcena precei

(1) Paredzamo līgumcenu precei nosaka, ņemot vērā konkrētas preces pirkšanai plānoto summu.

     

(1) Paredzamo līgumcenu precei nosaka, ņemot vērā konkrētas preces pirkšanai plānoto summu.

(2) Ja paredzētais viena veida preču pirkums izpaužas tādējādi, ka tiek noslēgti vairāki iepirkuma līgumi par vienādu līguma priekšmetu laika posmā, kas nav īsāks par vienu mēnesi, paredzamo līgumcenu nosaka, summējot visu šo iepirkuma līgumu paredzamās līgumcenas.

 

 

21.

 

 

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Aizstāt 7. panta otrajā daļā vārdu “izpaužas” ar vārdu “izpaudīsies” un vārdu ”tiek” ar vārdu “tiks”

 

Atbalstīt

 

Redakc.

precizēts

(2) Ja paredzētais viena veida preču pirkums izpaudīsies tādējādi, ka par vienādu līguma priekšmetu tiks noslēgti vairāki iepirkuma līgumi laika posmā, kas nav īsāks par vienu mēnesi, paredzamo līgumcenu nosaka, summējot visu šo iepirkuma līgumu paredzamās līgumcenas.

8.pants. Paredzamā līgumcena preces nomai

8.pants. Paredzamā līgumcena preces nomai

Ja preci nomā ar vai bez izpirkuma tiesībām, paredzamo līgumcenu nosaka, pamatojoties uz:

22.

Deputāts A.RAZMINOVIČŠ

Aizstāt 8. panta pirmajā teikumā vārdus “pamatojoties uz” ar vārdu “kā”

Atbalstīt,

redakc.

precizējot

Ja preci nomā ar vai bez izpirkuma tiesībām, paredzamo līgumcenu nosaka tādu pašu kā paredzēto ikmēneša maksājumu kopējo summu:

 

1) paredzēto ikmēneša maksājumu kopējo līgumcenu, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz 12 mēnešiem vai īsāku laika posmu;

23.

Deputāts A.RAZMINOVIČŠ

Aizstāt 8. panta 1. un 2. punktā vārdu “līgumcenu” ar vārdu “summu”

Atbalstīt,

redakc.

precizējot

1) ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz 12 mēnešiem vai īsāku laika posmu;

2) paredzēto ikmēneša maksājumu kopējo līgumcenu, kurā iekļauta nomātās preces plānotā atlikusī vērtība, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz laika posmu, kas ir ilgāks par 12 mēnešiem;

   

Redakc.

precizēts

2) kurā iekļauta nomātās preces plānotā atlikusī vērtība, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz laika posmu, kas ir ilgāks par 12 mēnešiem;

3) paredzētajiem ikmēneša maksājumiem, kas reizināti ar 48, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku.

 

24.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izteikt 8. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) paredzēto ikmēneša maksājumu kopējo summu, kas reizināta ar 48, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku.”

Atbalstīt,

redakc.

precizējot

 

3) kas reizināta ar 48, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laika posmu.

9.pants. Paredzamā līgumcena pakalpojumiem

     

9.pants. Paredzamā līgumcena pakalpojumiem

(1) Paredzamo līgumcenu pakalpojumiem nosaka, ņemot vērā visu samaksu, ko saņems pakalpojumu sniedzējs, kā arī šajā pantā minētos nosacījumus.

25.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izteikt 9. panta pirmajā daļā vārdu “pakalpojumi” vienskaitlī attiecīgajā locījumā

Atbalstīt

(1) Paredzamo līgumcenu pakalpojumam nosaka, ņemot vērā visu samaksu, ko saņems pakalpojuma sniedzējs, kā arī šajā pantā minētos nosacījumus.

(2) Paredzamo līgumcenu apdrošināšanai nosaka, ņemot vērā maksājamo apdrošināšanas prēmiju summu.

     

(2) Paredzamo līgumcenu apdrošināšanai nosaka, ņemot vērā maksājamo apdrošināšanas prēmiju summu.

(3) Paredzamo līgumcenu banku un citiem finansu pakalpojumiem nosaka, ņemot vērā maksu par pakalpojumiem, kā arī komisijas un procentu maksājumus, ko saņems pakalpojumu sniedzējs. .

     

(3) Paredzamo līgumcenu banku un citiem finansu pakalpojumiem nosaka, ņemot vērā maksu par pakalpojumiem, kā arī komisijas un procentu maksājumus, ko saņems pakalpojumu sniedzējs.

(4) Paredzamo līgumcenu projektēšanai, arī būvprojektēšanai, nosaka, ņemot vērā kopējo samaksu, ko saņems pakalpojuma sniedzējs.

     

(4) Paredzamo līgumcenu projektēšanai, arī būvprojektēšanai, nosaka, ņemot vērā kopējo samaksu, ko saņems pakalpojuma sniedzējs.

(5) Ja pakalpojumi ir regulāri un tiem ir noteikta līgumcena, paredzamo kopējo līgumcenu nosaka, pamatojoties uz maksu par vienā mēnesī sniedzamajiem pakalpojumiem, kas reizināta:

     

(5) Ja pakalpojumi ir regulāri un tiem ir noteikta līgumcena, paredzamo kopējo līgumcenu nosaka, pamatojoties uz maksu par vienā mēnesī sniedzamajiem pakalpojumiem, kas reizināta:

1) ar mēnešu skaitu laika posmā, par kuru iepirkuma līgums tiks slēgts, ja šis laika posms nav ilgāks par 48 mēnešiem;

     

1) ar mēnešu skaitu laika posmā, par kuru iepirkuma līgums tiks slēgts, ja šis laika posms nav ilgāks par 48 mēnešiem;

2) ar 48, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laika posmu vai noteiktu laika posmu, kas ir ilgāks par 48 mēnešiem.

     

2) ar 48, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laika posmu vai noteiktu laika posmu, kas ir ilgāks par 48 mēnešiem.

10.pants. Paredzamā līgumcena būvdarbiem

     

10.pants. Paredzamā līgumcena būvdarbiem

(1) Paredzamā līgumcena būvdarbiem ir attiecīgās būves vai tās atsevišķas ekspluatācijā nododamās kārtas paredzamā līgumcena.

     

(1) Paredzamā līgumcena būvdarbiem ir attiecīgās būves vai tās atsevišķas ekspluatācijā nododamās kārtas paredzamā līgumcena.

(2) Paredzamajā līgumcenā būvdarbiem ietver līgumcenu visām precēm, to nomai vai pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai veiktu attiecīgo būvniecību, kā arī līgumcenu tām precēm vai pakalpojumiem, ko būvdarbu veicējam piegādās vai sniegs pasūtītājs.

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

27.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt 10. panta otro daļu aiz vārda “pakalpojumiem” ar vārdiem “izņemot būvprojektēšanu”

 

 

 

 

Deputāts A.RAZMINOVIČŠ

Aizstāt visā likuma tekstā vārdu “būvniecība” ar vārdu “būvdarbi” attiecīgā locījumā

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(2) Paredzamajā līgumcenā būvdarbiem ietver līgumcenu visām precēm, to nomai vai pakalpojumiem, izņemot būvprojektēšanu, kas nepieciešami, lai veiktu attiecīgos būvdarbus, kā arī līgumcenu tām precēm vai pakalpojumiem, ko būvdarbu veicējam piegādās vai sniegs pasūtītājs.

11.pants. Paredzamā līgumcena jauktiem līgumiem

11.pants. Paredzamā līgumcena jauktiem līgumiem

(1) Ja iepirkuma līgums attiecas uz atsevišķiem preču pirkumiem vai nomu, atsevišķiem pakalpojumiem vai to daļām, atsevišķiem būvdarbiem vai to daļām, tad, nosakot paredzamo līgumcenu, ņem vērā preču, pakalpojumu vai būvdarbu kopējo paredzamo līgumcenu.

     

(1) Ja iepirkuma līgums attiecas uz atsevišķiem preču pirkumiem vai nomu, atsevišķiem pakalpojumiem vai to daļām, atsevišķiem būvdarbiem vai to daļām, tad, nosakot paredzamo līgumcenu, ņem vērā preču, pakalpojumu vai būvdarbu kopējo paredzamo līgumcenu.

(2) Ja līgumā paredzēta gan preču, gan pakalpojumu pirkšana vai noma, to attiecīgi uzskata par preču pirkšanas vai pakalpojumu sniegšanas līgumu atkarībā no tā, kas veido paredzamās līgumcenas lielāko daļu. Šie nosacījumi neattiecas uz būvdarbiem.

     

(2) Ja līgumā paredzēta gan preču, gan pakalpojumu pirkšana vai noma, to attiecīgi uzskata par preču pirkšanas vai pakalpojumu sniegšanas līgumu atkarībā no tā, kas veido paredzamās līgumcenas lielāko daļu. Šie nosacījumi neattiecas uz būvdarbiem.

III nodaļa

     

III nodaļa

Darba uzdevums un tehniskās specifikācijas

     

Darba uzdevums un tehniskās specifikācijas

12.pants. Darba uzdevums

     

12.pants. Darba uzdevums

Darba uzdevumā norāda prasības attiecībā uz nepieciešamajām precēm, nomu, pakalpojumiem vai būvdarbiem. Darba uzdevumam jābūt skaidram, lai tas ļautu pretendentam bez papildu sagatavošanās un bez nenosakāma riska aprēķināt preču, pakalpojumu, nomas vai būvdarbu cenu un salīdzināt piedāvājumus.

28.

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izteikt 12. panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Darba uzdevums ir pasūtītāja sagatavots dokuments, kurā noteiktas prasības un mērķi nepieciešamajiem pakalpojumiem, ja nepieciešams, norādot lietojamās metodes, resursus un gala rezultātu.”

Daļēji atbalstīt, ietverts 31. priekšl.

 

29.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izslēgt 12. panta otrajā teikumā vārdus ”preču”, “nomas vai būvdarbu”

Daļēji atbalstīt, ietverts 31. priekšl.

 

30.

Juridiskais birojs

Aizstāt 12. pantā vārdus “un bez nenosakāma riska” ar vārdiem “neattaisnojama riska”

Atbalstīt,

ietverts 31. priekšl.

 

31.

Atbildīgā komisija

Izteikt 12. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Darba uzdevums ir pasūtītāja sagatavots dokuments vai būvprojektēšanas gadījumā - pasūtītāja un projektētāja sastādīts projektēšanas uzdevums, kurā noteiktas nepieciešamajiem pakalpojumiem izvirzītās prasības, šo pakalpojumu mērķis un, ja nepieciešams, norādītas izmantojamās metodes un resursi, kā arī gala rezultāts.

Atbalstīt

 

 

(1) Darba uzdevums ir pasūtītāja sagatavots dokuments vai būvprojektēšanas gadījumā- pasūtītāja un projektētāja sastādīts projektēšanas uzdevums, kurā noteiktas nepieciešamajiem pakalpojumiem izvirzītās prasības, šo pakalpojumu mērķis un, ja nepieciešams, norādītas izmantojamās metodes un resursi, kā arī gala rezultāts.

   

Būvdarbu pretendents nosaka projektētāja izstrādātā būvprojekta sastāvā iekļautajā

apjomu sarakstā minēto pozīciju izmaksas attiecībā uz veicamajiem darbiem, būvizstrādājumiem un būviekārtām. Darba uzdevumam un apjomu sarakstam ir jābūt skaidram, lai pretendents bez papildu sagatavošanās un neattaisnojama riska varētu aprēķināt pakalpojumu vai būvdarbu cenu, bet pasūtītājs - salīdzināt piedāvājumus.”

 

Būvdarbu pretendents nosaka projektētāja izstrādātā būvprojekta sastāvā iekļautajā

apjomu sarakstā minēto pozīciju izmaksas attiecībā uz veicamajiem darbiem, būvizstrādājumiem un būviekārtām. Darba uzdevumam un apjomu sarakstam ir jābūt skaidram, lai pretendents bez papildu sagatavošanās un neattaisnojama riska varētu aprēķināt pakalpojumu vai būvdarbu cenu, bet pasūtītājs - salīdzināt piedāvājumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt 12. pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Darba uzdevumu iekļauj iepirkuma procedūras nolikumā un līgumā.

(3) Darba uzdevumā nedrīkst minēt noteiktus izstrādājumus vai procesus, kā arī norādīt uz tirdzniecības markām, patentiem un specifisku izcelsmi, ja vien šie nosacījumi nav izšķiroši līguma priekšmeta pastāvēšanai. Šādā gadījumā minētā norāde lietojama kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”.

Līdzšinējo 12. panta tekstu uzskatīt par pirmo daļu

 

 

 

 

Atbalstīt

 

(2) Darba uzdevumu iekļauj iepirkuma procedūras nolikumā un līgumā.

(3) Darba uzdevumā nedrīkst minēt noteiktus izstrādājumus vai procesus, kā arī norādīt uz tirdzniecības markām, patentiem un specifisku izcelsmi, ja vien šie nosacījumi nav izšķiroši līguma priekšmeta pastāvēšanai. Šādā gadījumā minētā norāde lietojama kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”.

13.pants. Tehniskās specifikācijas

     

13.pants. Tehniskās specifikācijas

(1) Tehniskās specifikācijas ir:

     

(1) Tehniskās specifikācijas ir:

1) preces vai pakalpojuma apraksts, kas ietver prasības attiecībā uz kvalitāti, kvantitāti, darbību, drošību, izmēru, terminoloģiju, simboliem, pārbaudi, pārbaudes metodēm, iesaiņošanu, marķēšanu, etiķetēm un citas objektīvas prasības, lai prece vai pakalpojums atbilstu iepirkuma mērķim;

33.

 

 

34.

 

 

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izslēgt 13. panta pirmās daļas 1. punktā vārdus ”vai pakalpojuma”

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt 13. panta pirmās daļas 1. punktu aiz vārda “citas” ar vārdiem “ pamatotas un”

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

1) preces apraksts, kas ietver prasības attiecībā uz kvalitāti, kvantitāti, darbību, drošību, izmēru, terminoloģiju, simboliem, pārbaudi, pārbaudes metodēm, iesaiņošanu, marķēšanu, etiķetēm un citas pamatotas un objektīvas prasības, lai prece vai pakalpojums atbilstu iepirkuma mērķim;

2) būvprojektā paredzētajiem darbiem un būvkonstrukcijām izvirzīto normatīvo un kvalitātes prasību apraksts (uzskaitījums).

 

 

 

 

2) būvprojektā paredzētajiem darbiem un būvkonstrukcijām izvirzīto normatīvo un kvalitātes prasību apraksts (uzskaitījums).

(2) Ar tehniskajām specifikācijām pasūtītājs nosaka prasību līmeni, kādam jāatbilst precei, pakalpojumam vai būvdarbiem. Tehniskās specifikācijas iekļauj iepirkuma procedūras nolikumā un līgumā. Pasūtītājs dod priekšroku tām tehniskajām specifikācijām, kuras vērstas uz līguma priekšmeta darbības rezultātu (funkciju). Ja pasūtītājs uzskata, ka šādas tehniskās specifikācijas neatbilst līguma mērķim, tas var veidot arī iepirkuma priekšmeta izskatu raksturojošas tehniskās specifikācijas.

35.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Aizstāt 13. panta otrās daļas trešajā teikumā vārdu “līguma” ar vārdu “iepirkuma”

Atbalstīt

(2) Ar tehniskajām specifikācijām pasūtītājs nosaka prasību līmeni, kādam jāatbilst precei, pakalpojumam vai būvdarbiem. Tehniskās specifikācijas iekļauj iepirkuma procedūras nolikumā un līgumā. Pasūtītājs dod priekšroku tām tehniskajām specifikācijām, kuras vērstas uz iepirkuma priekšmeta darbības rezultātu (funkciju). Ja pasūtītājs uzskata, ka šādas tehniskās specifikācijas neatbilst līguma mērķim, tas var veidot arī iepirkuma priekšmeta izskatu raksturojošas tehniskās specifikācijas.

(3) Tehniskajās specifikācijās nedrīkst minēt noteiktus izstrādājumus vai procesus, kā arī norādīt uz tirdzniecības markām, patentiem un specifisku izcelsmi, ja vien šie nosacījumi nav izšķiroši iepirkuma priekšmeta pastāvēšanai. Šādā gadījumā minētā norāde lietojama kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”.

     

(3) Tehniskajās specifikācijās nedrīkst minēt noteiktus izstrādājumus vai procesus, kā arī norādīt uz tirdzniecības markām, patentiem un specifisku izcelsmi, ja vien šie nosacījumi nav izšķiroši iepirkuma priekšmeta pastāvēšanai. Šādā gadījumā minētā norāde lietojama kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”.

(4) Ja līguma priekšmets atbilst attiecīgiem standartiem, tehniskās specifikācijas veido atbilstoši:

36.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Aizstāt 13. panta ceturtās daļas pirmajā teikumā vārdu “līguma” ar vārdu “iepirkuma”

Atbalstīt

(4) Ja iepirkuma priekšmets atbilst attiecīgiem standartiem, tehniskās specifikācijas veido atbilstoši:

1) Latvijas nacionālajiem standartiem pielāgotiem un noteiktā kārtībā reģistrētiem Eiropas standartiem;

37.

Juridiskais birojs

Izteikt 13. panta ceturtās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem Eiropas standartiem;”

Atbalstīt

 

 

1) Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem Eiropas standartiem;

2) Latvijas nacionālajiem standartiem;

     

2) Latvijas nacionālajiem standartiem;

3) citiem starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.

     

3) citiem starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.

(5) Šā panta ceturtā daļa neattiecas uz gadījumiem, kad:

     

(5) Šā panta ceturtā daļa neattiecas uz gadījumiem, kad:

1) tehniski nav iespējams panākt preces atbilstību tajā minētajiem standartiem;

     

1) tehniski nav iespējams panākt preces atbilstību tajā minētajiem standartiem;

2) ieviešot tajā minētos standartus, pasūtītājam būtu jāiegādājas preces, kas nav savietojamas ar tā rīcībā esošajām precēm, kuras tas paredzējis lietot kopā ar iegādājamām precēm.

 

 

 

     

2) ieviešot tajā minētos standartus, pasūtītājam būtu jāiegādājas preces, kas nav savietojamas ar tā rīcībā esošajām precēm, kuras tas paredzējis lietot kopā ar iegādājamām precēm.

IV nodaļa

     

IV nodaļa

Pretendentiem izvirzāmās prasības

     

Pretendentiem izvirzāmās prasības

14.pants. Pretendentu izvēle

     

14.pants. Pretendentu izvēle

Pasūtītājs izskata piedāvājumus, ko iesnieguši pretendenti, kuri atbilst šajā nodaļā izvirzītajām prasībām un ir izraudzīti saskaņā ar šajā likumā norādītajām procedūrām.

Pasūtītājs izskata piedāvājumus, ko iesnieguši pretendenti, kuri atbilst šajā nodaļā izvirzītajām prasībām un ir izraudzīti saskaņā ar šajā likumā norādītajām procedūrām.

15.pants. Vienādu iespēju radīšana pretendentiem

     

15.pants. Vienādu iespēju radīšana pretendentiem

(1) Pasūtītājs visiem pretendentiem rada vienādas iespējas sacensties, lai iegūtu tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

     

(1) Pasūtītājs visiem pretendentiem rada vienādas iespējas sacensties, lai iegūtu tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

(2) Pretendenti var apvienoties grupā neatkarīgi no komercdarbības veida un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu, ja tas ir paredzēts konkursa nolikumā. Ja pasūtītājs izvēlējies šādu grupu un iepirkuma līguma izpildīšanai ir vēlams noteikts komercdarbības veids, pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendentu grupa izveido personālsabiedrību

     

(2) Pretendenti var apvienoties grupā neatkarīgi no komercdarbības veida un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu, ja tas ir paredzēts konkursa nolikumā. Ja pasūtītājs izvēlējies šādu grupu un iepirkuma līguma izpildīšanai ir vēlams noteikts komercdarbības veids, pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendentu grupa izveido personālsabiedrību.

(3) Visā iepirkuma procedūrā tiek ievērots atklātums. Ja pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas nosūta šo informāciju visiem pretendentiem, kā arī tiem, kuri saņēmuši konkursa nolikumu vai kvalifikācijas atlases nolikumu slēgtam konkursam.

     

(3) Visā iepirkuma procedūrā tiek ievērots atklātums. Ja pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas nosūta šo informāciju visiem pretendentiem, kā arī tiem, kuri saņēmuši konkursa nolikumu vai kvalifikācijas atlases nolikumu slēgtam konkursam.

 

(4) Nedrīkst aizkavēt iespējamā pretendenta piedalīšanos iepirkuma procedūrā.

     

(4) Nedrīkst aizkavēt iespējamā pretendenta piedalīšanos iepirkuma procedūrā.

(5) Personām, kuras pašas vai kuru pārstāvji piedalījušies konkursa nolikuma vai tā daļas, vai cenu aptaujas pieprasījuma sagatavošanā, aizliegts piedalīties attiecīgajā konkursā vai cenu aptaujā.

     

(5) Personām, kuras pašas vai kuru pārstāvji piedalījušies konkursa nolikuma vai tā daļas, vai cenu aptaujas pieprasījuma sagatavošanā, aizliegts piedalīties attiecīgajā konkursā vai cenu aptaujā.

(6) Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai un piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājam aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību un piedāvājumu vērtēšanas procesu.

     

(6) Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai un piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājam aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību un piedāvājumu vērtēšanas procesu.

(7) Pasūtītājs var pieprasīt samaksu par konkursa nolikumu. Valsts iestādes šo samaksu ieskaita valsts pamatbudžetā, pašvaldības un pašvaldību iestādes - tās pašvaldības budžetā, kura rīko konkursu. Samaksa nedrīkst būt lielāka par:

38.

 

 

 

 

39.

Juridiskais birojs

Izslēgt 15.panta septīto daļu

 

 

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izteikt 15.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Pasūtītājs nedrīkst pieprasīt samaksu par piedalīšanos konkursā.”

Daļēji atbalstīt, ietverts

39.

priekšl.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

(7) Pasūtītājs nedrīkst pieprasīt samaksu par piedalīšanos konkursā.

1) 20 latiem, ja paredzamā līgumcena ir līdz 50 000 latu;

       

2) 50 latiem, ja paredzamā līgumcena ir līdz 120 000 latu;

       

3) 100 latiem, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120 000 latu;

       

4) 200 latiem, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 4 500 000 latu.

       

16.pants. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi

     

16.pants. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi

(1) Pasūtītājs neizvērtē pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

40.

Juridiskais birojs

Aizstāt 16. panta pirmajā daļā vārdu “neizvērtē” ar vārdu “neizskata”

Atbalstīt

(1) Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

1) pretendents ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu ;

     

1) pretendents ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu ;

2) pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;

     

2) pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;

3) likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;

     

3) likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;

4) pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;

     

4) pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;

5) pretendentam nav preču izcelsmes sertifikāta, kā arī licences vai sertifikāta noteiktu preču pārdošanai vai iznomāšanai, pakalpojumu sniegšanai vai būvdarbu veikšanai atbilstoši citiem normatīvajiem aktiem;

41.

 

 

 

 

42.

 

 

 

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt 16. panta pirmās daļas 5. punktu aiz vārdiem “preču izcelsmes sertifikāta” ar vārdiem “ja tāds ir nepieciešams”

 

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izslēgt 16. panta pirmās daļas 5. punktā vārdu “citiem”

 

Daļēji

atbalstīt, ietverts 43. priekšl.

Daļēji

atbalstīt, ietverts 43. priekšl.

5) pretendentam nav preču izcelsmes sertifikāta, kā arī licences vai sertifikāta noteiktu preču pārdošanai vai iznomāšanai, pakalpojumu sniegšanai vai būvdarbu veikšanai, ja šādi sertifikāti vai licences nepieciešamas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem;

 

43.

Juridiskais birojs

Aizstāt 16. panta pirmās daļas 5.punktā vārdus “atbilstoši citiem normatīvajiem aktiem” ar vārdiem “ja šādi sertifikāti vai licences nepieciešamas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem”

Atbalstīt

 

6) pretendents, saskaņā ar šā panta otro daļu sniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas;

     

 

6) pretendents, saskaņā ar šā panta otro daļu sniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas;

 

44.

Atbildīgā komisija

Papildināt 16.panta pirmo daļu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“7) pretendents ir iekļauts Iepirkumu uzraudzības biroja sevišķajā sarakstā, kuru Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto interneta tīklā. Interneta adrese publicējama laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sevišķā saraksta veidošanas kārtību un nosacījumus reglamentē Ministru kabinets.”

Atbalstīt

 

 

7) pretendents ir iekļauts Iepirkumu uzraudzības biroja sevišķajā sarakstā, kuru Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto interneta tīklā. Interneta adrese publicējama laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sevišķā saraksta veidošanas kārtību un nosacījumus reglamentē Ministru kabinets.

(2) Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar šā panta pirmo daļu, pasūtītājs var pieprasīt:

     

(2) Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar šā panta pirmo daļu, pasūtītājs var pieprasīt:

1) pretendenta apliecinājumu, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi;

     

1) pretendenta apliecinājumu, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi;

2) izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

     

2) izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

3) reģistrācijas apliecības kopiju vai izziņas, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

 

 

 

 

 

 

 

3) reģistrācijas apliecības kopiju vai izziņas, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

4) licenci vai sertifikātu noteiktu preču pārdošanai vai iznomāšanai, pakalpojumu sniegšanai vai būvdarbu veikšanai saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem;

45.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 16. panta otrās daļas 4. punktā vārdus “saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem” ar šādu tekstu:

“ja šādi sertifikāti vai licences nepieciešamas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem;”

Atbalstīt

4) licenci vai sertifikātu noteiktu preču pārdošanai vai iznomāšanai, pakalpojumu sniegšanai vai būvdarbu veikšanai, ja šādi sertifikāti vai licences nepieciešamas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem;

5) ziņas saskaņā ar šā likuma 19.panta otro daļu.

     

5) ziņas saskaņā ar šā likuma 19.panta otro daļu.

17.pants. Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

     

17.pants. Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

(1) Ja paredzēts atklāts vai slēgts konkurss vai sarunu procedūra, pasūtītājs nosaka prasību līmeni jeb minimālās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tā novērtēšanai var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus šādus dokumentus:

     

(1) Ja paredzēts atklāts vai slēgts konkurss vai sarunu procedūra, pasūtītājs nosaka prasību līmeni jeb minimālās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tā novērtēšanai var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus šādus dokumentus:

1) pretendenta gada pārskatu vai apliecinātu izrakstu no gada pārskata par to pretendenta komercdarbības daļu, kas attiecas uz paredzamo iepirkumu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem;

     

1) pretendenta gada pārskatu vai apliecinātu izrakstu no gada pārskata par to pretendenta komercdarbības daļu, kas attiecas uz paredzamo iepirkumu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem;

2) izziņu par pretendenta kopējo finansu apgrozījumu vai finansu apgrozījumu, kas saistīts ar attiecīgo iepirkumu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem.

 

     

2) izziņu par pretendenta kopējo finansu apgrozījumu vai finansu apgrozījumu, kas saistīts ar attiecīgo iepirkumu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem.

(2) Ja konkrēta iepirkuma gadījumā šā panta pirmajā daļā minētā informācija neraksturo pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, pasūtītājs var pieprasīt citas ziņas tā raksturošanai.

     

(2) Ja konkrēta iepirkuma gadījumā šā panta pirmajā daļā minētā informācija neraksturo pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, pasūtītājs var pieprasīt citas ziņas tā raksturošanai.

18.pants. Informācija par pretendenta iespējām

     

18.pants. Informācija par pretendenta iespējām

(1) Atklāta konkursa nolikumā vai slēgta konkursa kandidātu atlases nolikumā pasūtītājs norāda, kādā veidā pretendentam būs jāapliecina savas iespējas pārdot vai iznomāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus.

     

(1) Atklāta konkursa nolikumā vai slēgta konkursa kandidātu atlases nolikumā pasūtītājs norāda, kādā veidā pretendentam būs jāapliecina savas iespējas pārdot vai iznomāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus.

(2) Pasūtītājs vai tā vārdā oficiāla kompetenta iestāde valstī, kur pretendents reģistrēts, var veikt pārbaudi, lai konstatētu pretendenta ražošanas iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus.

     

(2) Pasūtītājs vai tā vārdā oficiāla kompetenta iestāde valstī, kur pretendents reģistrēts, var veikt pārbaudi, lai konstatētu pretendenta ražošanas iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus.

(3) Ja paredzamais līgums attiecas uz preču pirkšanu vai nomu, pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus šādus apliecinājumus:

     

(3) Ja paredzamais līgums attiecas uz preču pirkšanu vai nomu, pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus šādus apliecinājumus:

1) pārdoto attiecīgo vai līdzīgu preču sarakstu, kurā minēts preču pārdošanas apjoms, saņēmējs un laiks un kuram pievienotas apstiprinātas pavadzīmju vai līdzvērtīgu dokumentu kopijas vai atsauksmes, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem;

     

1) pārdoto attiecīgo vai līdzīgu preču sarakstu, kurā minēts preču pārdošanas apjoms, saņēmējs un laiks un kuram pievienotas apstiprinātas pavadzīmju vai līdzvērtīgu dokumentu kopijas vai atsauksmes, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem;

2) pretendentam piederošo tehnisko iekārtu aprakstu, dokumentu, kas apliecina pretendenta iespējas nodrošināt preces kvalitāti

     

2) pretendentam piederošo tehnisko iekārtu aprakstu, dokumentu, kas apliecina pretendenta iespējas nodrošināt preces kvalitāti;

3) informāciju par preču pārdošanā vai iznomāšanā iesaistīto personālu, īpaši par to, kas atbildīgs par kvalitātes kontroli;

     

3) informāciju par preču pārdošanā vai iznomāšanā iesaistīto personālu, īpaši par to, kas atbildīgs par kvalitātes kontroli;

4) pārdodamās preces paraugus, aprakstus vai fotogrāfijas;

     

4) pārdodamās preces paraugus, aprakstus vai fotogrāfijas;

5) oficiālu kvalitātes kontroles institūcijas vai citas kompetentas iestādes izdota sertifikāta kopiju, kas apliecina preces atbilstību standartiem

     

5) oficiālu kvalitātes kontroles institūcijas vai citas kompetentas iestādes izdota sertifikāta kopiju, kas apliecina preces atbilstību standartiem.

(4)  Ja paredzamais līgums attiecas uz pakalpojumu sniegšanu, pasūtītājs, ņemot vērā pakalpojumu specifiku, var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus šādus apliecinājumus:

     

(4)  Ja paredzamais līgums attiecas uz pakalpojumu sniegšanu, pasūtītājs, ņemot vērā pakalpojumu specifiku, var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus šādus apliecinājumus:

1) informāciju par pretendenta kvalifikāciju vai tās personas izglītību un kvalifikāciju, kura ir tieša pakalpojumu sniedzēja;

1) informāciju par pretendenta kvalifikāciju vai tās personas izglītību un kvalifikāciju, kura ir tieša pakalpojumu sniedzēja;

2) pakalpojumu saņēmēja vai pakalpojumu sniedzēja apstiprinātu sniegto pakalpojumu sarakstu, kurā norādīts pakalpojumu apjoms, saņēmējs un to sniegšanas laiks, vai pakalpojumu saņēmēju atsauksmes, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem;

     

2) pakalpojumu saņēmēja vai pakalpojumu sniedzēja apstiprinātu sniegto pakalpojumu sarakstu, kurā norādīts pakalpojumu apjoms, saņēmējs un to sniegšanas laiks, vai pakalpojumu saņēmēju atsauksmes, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem;

3) informāciju par pakalpojumu sniegšanā iesaistīto personālu, īpaši par to, kas atbildīgs par kvalitātes kontroli;

     

3) informāciju par pakalpojumu sniegšanā iesaistīto personālu, īpaši par to, kas atbildīgs par kvalitātes kontroli;

4) informāciju par pretendenta darbinieku un vadošo darbinieku vidējo skaitu gadā pēdējo triju gadu laikā;

46.

Juridiskais birojs

Izslēgt 18.panta ceturtās daļas 4.punktu

Mainīt turpmāko punktu numerāciju

Atbalstīt

 

5) informāciju par pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem instrumentiem, ražošanas iekārtām un telpām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam;

     

4) informāciju par pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem instrumentiem, ražošanas iekārtām un telpām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam;

6) sniedzamo pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu aprakstu;

     

5) sniedzamo pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu aprakstu;

7) apliecinājumu tam, kuru no līguma daļām pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem saskaņā ar apakšlīgumu.

 

     

6) apliecinājumu tam, kuru no līguma daļām pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem saskaņā ar apakšlīgumu.

(5) Ja paredzamais līgums attiecas uz būvdarbu veikšanu, pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus šādus apliecinājumus:

     

(5) Ja paredzamais līgums attiecas uz būvdarbu veikšanu, pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus šādus apliecinājumus:

1) informāciju par to personu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kuras ir atbildīgas par būvdarbu veikšanu;

     

1) informāciju par to personu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kuras ir atbildīgas par būvdarbu veikšanu;

2) informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kura papildināta ar izziņām un atsauksmēm par svarīgāko darbu izpildi, bet ne vairāk kā par pieciem iepriekšējiem gadiem. Šajās izziņās ietveramas ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, par to, vai visi darbi ir pabeigti, kā arī uzrādāms nepabeigto objektu nosaukums, vieta, apjoms un paredzamais to pabeigšanas termiņš;

     

2) informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kura papildināta ar izziņām un atsauksmēm par svarīgāko darbu izpildi, bet ne vairāk kā par pieciem iepriekšējiem gadiem. Šajās izziņās ietveramas ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, par to, vai visi darbi ir pabeigti, kā arī uzrādāms nepabeigto objektu nosaukums, vieta, apjoms un paredzamais to pabeigšanas termiņš;

3) informāciju par būvdarbu veikšanai nepieciešamajiem instrumentiem, tehniku un ražošanas iekārtām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam;

47.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 18. panta piektās daļas 3. punktā vārdu ”instrumentiem”

Atbalstīt

3) informāciju par būvdarbu veikšanai nepieciešamo tehniku un ražošanas iekārtām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam;

4) informāciju par pretendenta darbinieku un vadošo darbinieku vidējo skaitu gadā pēdējo triju gadu laikā;

48.

Juridiskais birojs

Izslēgt 18. panta piektās daļas 4.punktu

Atbalstīt

 

5) informāciju par tehnisko personālu, kuru pretendents izmantos būvdarbos.

 

     

4) informāciju par tehnisko personālu, kuru pretendents izmantos būvdarbos.

(6) Ja pretendents norāda, ka tas iesaistīs apakšuzņēmējus, ziņas tiek pieprasītas arī par šiem apakšuzņēmējiem.

     

(6) Ja pretendents norāda, ka tas iesaistīs apakšuzņēmējus, ziņas tiek pieprasītas arī par šiem apakšuzņēmējiem.

19.pants. Papildu informācija

     

19.pants. Papildu informācija

(1) Pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents izskaidro informāciju, ko tas sniedzis saskaņā ar šā likuma 16., 17. un 18.pantu, bet šo papildu informāciju drīkst pieprasīt tikai minētajos pantos noteiktajos ietvaros.

     

(1) Pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents izskaidro informāciju, ko tas sniedzis saskaņā ar šā likuma 16., 17. un 18.pantu, bet šo papildu informāciju drīkst pieprasīt tikai minētajos pantos noteiktajos ietvaros.

(2) Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pasūtītājs pieprasa, lai pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniedz iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu

     

(2) Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pasūtītājs pieprasa, lai pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniedz iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.

20. pants. Piedāvājuma nodrošinājums

     

20. pants. Piedāvājuma nodrošinājums

(1) Pasūtītājs var pieprasīt no pretendentiem piedāvājuma nodrošinājumu, ievērojot šādus noteikumus:

1) pieprasījums attiecināms uz visiem pretendentiem vienādi un bez izņēmumiem;

2) konkursa nolikumā ir noteikts, kādi piedāvājuma nodrošinājuma veidi un termiņi ir pieņemami pasūtītājam un kādas institūcijas vai organizācijas var dot piedāvājuma nodrošinājumu;

     

(1) Pasūtītājs var pieprasīt no pretendentiem piedāvājuma nodrošinājumu, ievērojot šādus noteikumus:

1) pieprasījums attiecināms uz visiem pretendentiem vienādi un bez izņēmumiem;

2) konkursa nolikumā ir noteikts, kādi piedāvājuma nodrošinājuma veidi un termiņi ir pieņemami pasūtītājam un kādas institūcijas vai organizācijas var dot piedāvājuma nodrošinājumu;

3) pasūtītājs nav tiesīgs noraidīt piedāvājuma nodrošinājumu, ja nodrošinājums un pats pretendents atbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un nodrošinājums nav pretrunā ar likumiem;

3) pasūtītājs nav tiesīgs noraidīt piedāvājuma nodrošinājumu, ja nodrošinājums un pats pretendents atbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un nodrošinājums nav pretrunā ar likumiem;

4) pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendents var pieprasīt no pasūtītāja apliecinājumu, ka piedāvājuma nodrošinājums ir pieņemams. Pasūtītājam nekavējoties jāatbild uz katru šādu pieprasījumu;

5) apliecinājums, ka piedāvājuma nodrošinājums ir pieņemams, neizslēdz iespēju, ka pasūtītājs turpmāk var atteikties no nodrošinātāja, kurš atzīts par maksātnespējīgu.

4) pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendents var pieprasīt no pasūtītāja apliecinājumu, ka piedāvājuma nodrošinājums ir pieņemams. Pasūtītājam nekavējoties jāatbild uz katru šādu pieprasījumu;

5) apliecinājums, ka piedāvājuma nodrošinājums ir pieņemams, neizslēdz iespēju, ka pasūtītājs turpmāk var atteikties no nodrošinātāja, kurš atzīts par maksātnespējīgu.

(2) Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1) konkursa nolikumā minētajam piedāvājuma derīguma termiņam, kas noteikts, sākot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un galvotājs;

2) ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu konkursā, — līdz dienai, kad uzvarējušais pretendents iesniedz līguma (saistību) nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts konkursa nolikumā un līgumā).

     

(2) Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1) konkursa nolikumā minētajam piedāvājuma derīguma termiņam, kas noteikts, sākot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un galvotājs;

2) ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu konkursā, — līdz dienai, kad uzvarējušais pretendents iesniedz līguma (saistību) nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts konkursa nolikumā un līgumā).

(3) Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un pasūtītājs neatmaksā pretendentam vai galvotājs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) uzvarējušais pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līguma (saistību) nodrošinājumu saskaņā ar to savstarpējā līguma noteikumiem, kas ir spēkā piedāvājuma pieņemšanas brīdī.

(3) Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un pasūtītājs neatmaksā pretendentam vai galvotājs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) uzvarējušais pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līguma (saistību) nodrošinājumu saskaņā ar to savstarpējā līguma noteikumiem, kas ir spēkā piedāvājuma pieņemšanas brīdī.

21.pants. Izslēgšana no dalības iepirkuma procesā

     

21.pants. Izslēgšana no dalības iepirkuma procesā

(1) Ja pretendents atbilst šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem vai arī tā saimnieciskais un finansiālais stāvoklis un spējas neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām saskaņā ar šā likuma 17. un 18. panta nosacījumiem, pasūtītājs pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

49.

Juridiskais birojs

Izteikt 21.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja uz pretendentu attiecas šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi vai arī tā saimnieciskais un finansiālais stāvoklis un spējas neatbilst šā likuma 17. un 18.panta nosacījumiem un konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.”

Atbalstīt

(1) Ja uz pretendentu attiecas šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi vai arī tā saimnieciskais un finansiālais stāvoklis un spējas neatbilst šā likuma 17. un 18.panta nosacījumiem un konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

(2) Ja pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, pasūtītājs pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procesā.

     

(2) Ja pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, pasūtītājs pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procesā.

(3) Ja pretendents pieprasa, lai pasūtītājs izskaidro lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šā panta pirmo vai otro daļu, pasūtītājs triju dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz rakstveidā šā lēmuma pamatojumu.

     

(3) Ja pretendents pieprasa, lai pasūtītājs izskaidro lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šā panta pirmo vai otro daļu, pasūtītājs triju dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz rakstveidā šā lēmuma pamatojumu.

V nodaļa

     

V nodaļa

Iepirkuma metodes

     

Iepirkuma metodes

22. pants. Iepirkuma metodes izvēle

     

22. pants. Iepirkuma metodes izvēle

(1) Iepirkuma metode var būt atklāts konkurss, slēgts konkurss, cenu aptauja vai sarunu procedūra.

     

(1) Iepirkuma metode var būt atklāts konkurss, slēgts konkurss, cenu aptauja vai sarunu procedūra.

(2) Pasūtītājs izvēlas cenu aptauju, ja paredzamais iepirkuma līgums tiks slēgts

par:

     

(2) Pasūtītājs izvēlas cenu aptauju, ja paredzamais iepirkuma līgums tiks slēgts par:

1) preču pirkšanu vai nomu, ja paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 10 000 latu;

50.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 22. panta otrās daļas 1. punktā skaitli “10000”ar skaitli “5000”

Atbalstīt

1) preču pirkšanu vai nomu, ja paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 5000 latu;

2) pakalpojumu sniegšanu, ja pakalpojumi netiek sagatavoti pēc pasūtītāja individuāla pasūtījuma, bet jau tiek sniegti, tiem ir nostabilizējies tirgus un paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 10 000 latu;

51.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Aizstāt 22. panta otrās daļas 2. punktā vārdus ”ja pakalpojumi netiek sagatavoti pēc pasūtītāja individuāla pasūtījuma, bet jau tiek sniegti, tiem ir nostabilizējies tirgus” ar vārdiem “izņemot šā likuma 4. panta otrās daļas 2. punktā minētos pakalpojumus”

Atbalstīt,

redakc.

precizējot

 
 

52.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 22. panta otrās daļas 2. punktā skaitli “10000”ar skaitli “5000”

Atbalstīt

2) pakalpojumu sniegšanu, izņemot šā likuma 4. panta otrās daļas 2. punktā minētos pakalpojumus, ja paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 5000 latu;

3) būvdarbu veikšanu, ja paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 50 000 latu.

     

3) būvdarbu veikšanu, ja paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 50 000 latu.

(3) Pasūtītājs izvēlas atklātu konkursu vai sarunu procedūru, ja paredzamais iepirkuma līgums tiks slēgts par:

     

(3) Pasūtītājs izvēlas atklātu konkursu vai sarunu procedūru, ja paredzamais iepirkuma līgums tiks slēgts par:

1) preču pirkšanu vai nomu, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 10 000 latu;

53.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 22. panta trešās daļas 1. punktā skaitli “10000”ar skaitli “5000”

Atbalstīt

1) preču pirkšanu vai nomu, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 5000 latu;

2) būvdarbu veikšanu, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 50 000 latu.

     

2) būvdarbu veikšanu, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 50 000 latu.

(4) Pasūtītājs izvēlas atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, ja paredzamais iepirkuma līgums tiks slēgts par pakalpojumu sniegšanu un paredzamā līgumcena ir lielāka par 10 000 latu.

54.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 22. panta ceturtajā daļā skaitli “10000”ar skaitli “5000”

Atbalstīt

(4) Pasūtītājs izvēlas atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, ja paredzamais iepirkuma līgums tiks slēgts par pakalpojumu sniegšanu un paredzamā līgumcena ir lielāka par 5 000 latu.

(5) Atklāta vai slēgta konkursa norisi attiecībā uz preču pirkšanu vai nomu, pakalpojumu sniegšanu vai būvdarbu veikšanu reglamentē Ministru kabineta noteikumi atsevišķi katram minētajam veidam.

     

(5) Atklāta vai slēgta konkursa norisi attiecībā uz preču pirkšanu vai nomu, pakalpojumu sniegšanu vai būvdarbu veikšanu reglamentē Ministru kabineta noteikumi atsevišķi katram minētajam veidam.

23. pants. Iepirkuma komisija

     

23. pants. Iepirkuma komisija

(1) Iepirkuma veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju. Tās sastāvā ir pasūtītāja un citu institūciju (ja iepirkumā ieinteresētas arī citas institūcijas vai tas noteikts normatīvajos aktos) amatpersonas. Iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laika posmu, vai arī to izveido kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju, kas var veikt iepirkumus viena vai vairāku pasūtītāju vajadzībām. Piemērojot cenu aptauju, pasūtītājs iepirkuma veikšanai var pilnvarot amatpersonu, kurai ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā iepirkuma komisijai.

55.

Atbildīgā komisija

Papildināt 23. panta pirmajā daļā pēc vārda “pilnvarot” ar šādu tekstu: “attiecīgajam iepirkumam kompetentu”

Atbalstīt

(1) Iepirkuma veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju. Tās sastāvā ir pasūtītāja un citu institūciju (ja iepirkumā ieinteresētas arī citas institūcijas vai tas noteikts normatīvajos aktos) amatpersonas. Iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laika posmu, vai arī to izveido kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju, kas var veikt iepirkumus viena vai vairāku pasūtītāju vajadzībām. Piemērojot cenu aptauju, pasūtītājs iepirkuma veikšanai var pilnvarot attiecīgajam iepirkumam kompetentu amatpersonu, kurai ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā iepirkuma komisijai.

(2) Iepirkuma komisijā vismaz trīs cilvēki ir kompetenti attiecībā uz iepirkumu, par kuru tiks slēgts līgums. Iepirkuma komisiju vada komisijas priekšsēdētājs. Ja iepirkuma līgums tiks slēgts par būvdarbiem un cenu aptaujas gadījumā paredzamā līgumcena ir lielāka par 10 000 latu, komisijā ir vismaz trīs cilvēki, no kuriem vismaz viens ir sertificēts būvspeciālists vai būvspeciālists ar augstāko izglītību, bet atklāta vai slēgta konkursa vai sarunu procedūras gadījumā komisijā ir vismaz pieci cilvēki, no kuriem vismaz viens ir sertificēts būvspeciālists vai būvspeciālists ar augstāko izglītību.

56.

 

 

57.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izslēgt 23. panta otrajā daļā vārdus “vai būvspeciālists ar augstāko izglītību”

Juridiskais birojs

Aizstāt 23.pantā otrās daļas pirmajā teikumā vārdus “Iepirkuma komisijā vismaz trīs cilvēki ir kompetenti” ar vārdiem “Izveidojot iepirkuma komisiju nepieciešams, lai tās locekļiem būtu pietiekamas zināšanas iepirkuma jomā, bet vismaz trim tās locekļiem būtu padziļinātas zināšanas”, šīs daļas otrajā teikumā aizstāt vārdus “ir vismaz trīs cilvēki” ar vārdiem “iekļaujami vismaz trīs locekļi”, bet vārdus “ir vismaz pieci cilvēki” ar vārdiem “iekļaujami vismaz pieci locekļi”;

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

(2) Izveidojot iepirkuma komisiju, jāievēro, lai visiem tās locekļiem būtu pietiekamas zināšanas iepirkuma jomā, bet vismaz trim locekļiem — padziļinātas zināšanas attiecībā uz iepirkumu, par kuru tiks slēgts līgums. Iepirkuma komisiju vada komisijas priekšsēdētājs. Ja iepirkuma līgums tiks slēgts par būvdarbiem un cenu aptaujas gadījumā paredzamā līgumcena ir lielāka par 5000 latu, komisijā iekļaujami vismaz trīs locekļi, no kuriem vismaz viens ir sertificēts būvspeciālists, bet atklāta vai slēgta konkursa vai sarunu procedūras gadījumā komisijā iekļaujami vismaz pieci locekļi, no kuriem vismaz viens ir sertificēts būvspeciālists.

 

58

Atbildīgā komisija

Aizstāt 23. panta otrajā daļā skaitli “10000”ar skaitli “5000”

 

Atbalstīt

 

(3) Iepirkuma komisijas loceklis vai iepirkuma veikšanai pilnvarotā amatpersona nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīti ar pretendentu.

     

(3) Iepirkuma komisijas loceklis vai iepirkuma veikšanai pilnvarotā amatpersona nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīti ar pretendentu.

(4) Iepirkuma komisija nodrošina konkursa nolikuma, kandidātu atlases nolikuma vai cenu aptaujas uzaicinājuma izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir

atbildīga par iepirkuma procedūras norisi.

     

(4) Iepirkuma komisija nodrošina konkursa nolikuma, kandidātu atlases nolikuma vai cenu aptaujas uzaicinājuma izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi.

(5) Iepirkuma komisija izvēlas kandidātus saskaņā ar kandidātu atlases nolikumu un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus tikai saskaņā ar šo likumu un konkursa nolikumu. Katrs komisijas loceklis dod vērtējumu rakstveidā, un tas tiek pievienots komisijas sēdes protokolam. Atkarībā no šiem vērtējumiem tiek pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem.

 

59.

 

 

 

 

60.

Juridiskais birojs

Aizstāt 23. panta piektajā daļā vārdus “tikai saskaņā ar šo likumu” ar vārdiem “saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem.”

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 23. panta piekto daļu pēc esošā teksta ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Pieaicinātajiem iepirkuma komisijas locekļiem un ekspertiem par veikto darbu var tikt paredzēta atlīdzība.”

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

(5) Iepirkuma komisija izvēlas kandidātus saskaņā ar kandidātu atlases nolikumu un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un konkursa nolikumu. Katrs komisijas loceklis rakstveidā dod vērtējumu, un tas tiek pievienots komisijas sēdes protokolam. Atkarībā no šiem vērtējumiem tiek pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Pieaicinātajiem iepirkuma komisijas locekļiem un ekspertiem par veikto darbu var tikt paredzēta atlīdzība.

(6) Iepirkuma komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam, slēdzot iepirkuma līgumu.

     

(6) Iepirkuma komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam, slēdzot iepirkuma līgumu.

 

 

 

24.pants. Konkursa nolikums

     

24.pants. Konkursa nolikums

(1) Pirms atklāta vai slēgta konkursa izziņošanas tiek sagatavots konkursa nolikums, kurā ietverta šāda informācija:

61.

Atbildīgā komisija

Izteikt 24. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pirms atklāta vai slēgta konkursa izziņošanas tiek sagatavots konkursa nolikums, kuru apstiprina iepirkuma komisija un kurā ietverta šāda informācija:”

Atbalstīt

(1) Pirms atklāta vai slēgta konkursa izziņošanas tiek sagatavots konkursa nolikums, kuru apstiprina iepirkuma komisija un kurā ietverta šāda informācija:

1) vispārīgā informācija:

     

1) vispārīgā informācija:

a) iepirkuma identifikācijas numurs, kas ietver pasūtītāja pilnu nosaukumu vai šā nosaukuma saīsinājuma pirmos lielos burtus, attiecīgo gadskaitli un kārtas numuru pieaugošā secībā,

     

a) iepirkuma identifikācijas numurs, kas ietver pasūtītāja pilnu nosaukumu vai šā nosaukuma saīsinājuma pirmos lielos burtus, attiecīgo gadskaitli un kārtas numuru pieaugošā secībā,

b) pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti,

     

b) pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti,

c) līguma priekšmets,

62.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Aizstāt 24. panta pirmās daļas 1. punkta c) apakšpunktā vārdu “līguma” ar vārdu “iepirkuma”

Atbalstīt

c) iepirkuma priekšmets,

d) līguma izpildes laiks un vieta,

     

d) līguma izpildes laiks un vieta,

e) piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

     

e) piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

f) piedāvājuma derīguma termiņš,

     

f) piedāvājuma derīguma termiņš,

g) piedāvājuma nodrošinājums, ja tāds paredzēts, un tā iemaksas kārtība,

     

g) piedāvājuma nodrošinājums, ja tāds paredzēts, un tā iemaksas kārtība,

h) prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu,

     

h) prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu,

i) cita vispārīgā informācija;

     

i) cita vispārīgā informācija;

2) informācija par līguma priekšmetu:

     

2) informācija par līguma priekšmetu:

a) līguma priekšmeta apraksts,

     

a) līguma priekšmeta apraksts,

b) tehniskās specifikācijas vai darba uzdevums,

     

b) tehniskās specifikācijas vai darba uzdevums,

c) cita informācija par līguma priekšmetu;

     

c) cita informācija par līguma priekšmetu;

3) prasības attiecībā uz iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar šā likuma 16.pantu;

     

3) prasības attiecībā uz iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar šā likuma 16.pantu;

4) prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām atklāta konkursa gadījumā un attiecībā uz informāciju, kas iesniedzama saskaņā ar šā likuma 17. un 18.pantu;

     

4) prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām atklāta konkursa gadījumā un attiecībā uz informāciju, kas iesniedzama saskaņā ar šā likuma 17. un 18.pantu;

5) piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji saskaņā ar šā likuma 30.pantu. Ja izvēlas ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, attiecīgos kritērijus norāda to nozīmīguma secībā, dod šo kritēriju skaitliskās vērtības, vērtēšanas metodes aprakstu un formulas, kas tiks izmantotas piedāvājumu novērtēšanā, kā arī norāda, vai pretendents drīkst iesniegt piedāvājuma variantus un kā tie tiks izvērtēti;

     

5) piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji saskaņā ar šā likuma 30.pantu. Ja izvēlas ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, attiecīgos kritērijus norāda to nozīmīguma secībā, dod šo kritēriju skaitliskās vērtības, vērtēšanas metodes aprakstu un formulas, kas tiks izmantotas piedāvājumu novērtēšanā, kā arī norāda, vai pretendents drīkst iesniegt piedāvājuma variantus un kā tie tiks izvērtēti;

6) metodika, pēc kuras tiks vērtētas un ņemtas vērā pretendentu pieļautās aritmētiskās kļūdas (izņemot nepamatoti lētu piedāvājumu);

     

6) metodika, pēc kuras tiks vērtētas un ņemtas vērā pretendentu pieļautās aritmētiskās kļūdas (izņemot nepamatoti lētu piedāvājumu);

7) iepirkuma līguma projekts;

     

7) iepirkuma līguma projekts;

8) iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi;

     

8) iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi;

9) pretendenta tiesības un pienākumi.

     

9) pretendenta tiesības un pienākumi.

(2) Pirms slēgta konkursa izziņošanas pasūtītājs sagatavo kandidātu atlases nolikumu saskaņā ar šā likuma 16., 17. un 18.pantu un tajā norāda:

     

(2) Pirms slēgta konkursa izziņošanas pasūtītājs sagatavo kandidātu atlases nolikumu saskaņā ar šā likuma 16., 17. un 18.pantu un tajā norāda:

1) pasūtītāja nosaukumu, adresi un citus rekvizītus;

     

1) pasūtītāja nosaukumu, adresi un citus rekvizītus;

2) iepirkuma identifikācijas numuru;

     

2) iepirkuma identifikācijas numuru;

3) līguma priekšmetu;

63.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Aizstāt 24. panta otrās daļas 3. punktā vārdu “līguma” ar vārdu “iepirkuma’

Atbalstīt

3) iepirkuma priekšmetu;

 

64.

Atbildīgā komisija

Papildināt 24. panta otro daļu ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

“4) pieteikumu iesniegšanas un atvēršanas vietu, datumu un laiku;”

Mainīt turpmāko punktu numerāciju

Atbalstīt

 

 

4) pieteikumu iesniegšanas un atvēršanas vietu, datumu un laiku;

4) prasības attiecībā uz kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām, kā arī kandidātu atlases kritērijus;

     

5) prasības attiecībā uz kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām, kā arī kandidātu atlases kritērijus;

5) nosacījumus kandidāta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā;

     

6) nosacījumus kandidāta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā;

6) iesniedzamo informāciju par kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām;

 

     

7) iesniedzamo informāciju par kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām;

7) citu informāciju par kandidātu atlasi.

     

8) citu informāciju par kandidātu atlasi.

(3) Ar konkursa nolikumu un kandidātu atlases nolikumu var iepazīties visas ieinteresētās personas.

     

(3) Ar konkursa nolikumu un kandidātu atlases nolikumu var iepazīties visas ieinteresētās personas.

 

65.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt 24. pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pasūtītājs var izdarīt grozījumus konkursa vai kandidātu atlases nolikumā, bet ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms piedāvājumu vai pieteikumu atlases termiņa beigām. Par šiem grozījumiem tiek informēti visi pretendenti, kandidāti un citas personas, kas izrādījušas vēlmi piedalīties konkursā, saņemot konkursa vai kandidātu atlases nolikumu. Konkursa nolikumu un kandidātu atlases nolikumu izsniedz bez maksas.”

Atbalstīt

 

 

(4) Pasūtītājs var izdarīt grozījumus konkursa vai kandidātu atlases nolikumā, bet ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms piedāvājumu vai pieteikumu atlases termiņa beigām. Par šiem grozījumiem tiek informēti visi pretendenti, kandidāti un citas personas, kas izrādījušas vēlmi piedalīties konkursā, saņemot konkursa vai kandidātu atlases nolikumu. Konkursa nolikumu un kandidātu atlases nolikumu izsniedz bez maksas.

25. pants. Atklāts konkurss

     

25. pants. Atklāts konkurss

(1) Ja pasūtītājs izziņojis atklātu konkursu, visas ieinteresētās personas var iesniegt piedāvājumus.

     

(1) Ja pasūtītājs izziņojis atklātu konkursu, visas ieinteresētās personas var iesniegt piedāvājumus.

(2) Pasūtītājs nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par paredzamo iepirkumu un uzaicina iespējamos pretendentus iesniegt piedāvājumus.

     

(2) Pasūtītājs nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par paredzamo iepirkumu un uzaicina iespējamos pretendentus iesniegt piedāvājumus.

(3) Paziņojumā norāda:

     

(3) Paziņojumā norāda:

1) pasūtītāja nosaukumu un adresi, kontaktpersonu un tālruņa numuru;

     

1) pasūtītāja nosaukumu un adresi, kontaktpersonu un tālruņa numuru;

2) iepirkuma identifikācijas numuru;

     

2) iepirkuma identifikācijas numuru;

3) izraudzīto iepirkuma procedūru;

     

3) izraudzīto iepirkuma procedūru;

4) paredzamā līguma priekšmetu un apjomu, kā arī nosacījumu, ka pretendenti var iesniegt piedāvājumus par daļu no apjoma (ja tas paredzēts nolikumā);

     

4) paredzamā līguma priekšmetu un apjomu, kā arī nosacījumu, ka pretendenti var iesniegt piedāvājumus par daļu no apjoma (ja tas paredzēts nolikumā);

5) paredzamā līguma izpildes vietu un termiņu;

     

5) paredzamā līguma izpildes vietu un termiņu;

6) konkursa nolikuma saņemšanas vietu un laiku;

   

 

6) konkursa nolikuma saņemšanas vietu un laiku;

7) termiņu, kādā iesniedzams pieprasījums par papildu informāciju;

     

7) termiņu, kādā iesniedzams pieprasījums par papildu informāciju;

8) piedāvājumu iesniegšanas vietu un termiņu un atvēršanas vietu, datumu un laiku. Piedāvājumus atver tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

     

8) piedāvājumu iesniegšanas vietu un termiņu un atvēršanas vietu, datumu un laiku. Piedāvājumus atver tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

9) visas nepieciešamās iemaksas un garantijas;

     

9) visas nepieciešamās iemaksas un garantijas;

10) citas ziņas, ko pasūtītājs uzskata par nepieciešamām.

 

     

10) citas ziņas, ko pasūtītājs uzskata par nepieciešamām.

(4) Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto paziņojumu interneta tīklā divu darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Interneta adrese publicējama laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

66.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Aizstāt 25. panta ceturtajā daļā vārdu “divu” ar vārdu “triju ”

Atbalstīt

(4) Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto paziņojumu interneta tīklā triju darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Interneta adrese publicējama laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(5) Pasūtītājs publicē paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī vismaz vienā citā laikrakstā ne agrāk kā pēc trim darba dienām kopš paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam vai nākamajā dienā pēc tā ievietošanas interneta tīklā.

     

(5) Pasūtītājs publicē paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī vismaz vienā citā laikrakstā ne agrāk kā pēc trim darba dienām kopš paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam vai nākamajā dienā pēc tā ievietošanas interneta tīklā.

 

67.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt 25. pantu ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja pasūtītājs izdarījis izmaiņas konkursa nolikumā pēc paziņojuma ievietošanas interneta tīklā un publicēšanas, tad par to nosūta paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un tas tiek ievietots interneta tīklā un publicēts šā panta ceturtajā un piektajā daļā noteiktajā kārtībā. Paziņojums satur ziņas, kas ir mainītas, salīdzinot ar iepriekšējo paziņojumu par šo konkursu, un mainītos piedāvājuma iesniegšanas termiņus.”

Mainīt turpmāko daļu numerāciju

 

 

Atbalstīt,

redakc.

precizējot

 

 

(6) Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus konkursa nolikumā pēc paziņojuma ievietošanas interneta tīklā un publicēšanas, par to nosūta citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, un tas tiek ievietots interneta tīklā un publicēts šā panta ceturtajā un piektajā daļā noteiktajā kārtībā. Paziņojumā iekļaujamas ziņas, kas ir mainītas salīdzinājumā ar iepriekšējo paziņojumu par šo konkursu, kā arī mainītie piedāvājuma iesniegšanas termiņi.

(6) Pasūtītājs vai iepirkuma komisija reģistrē, kam un kad ir izsniegts konkursa nolikums. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts, turklāt ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku.

 

 

 

     

(7) Pasūtītājs vai iepirkuma komisija reģistrē, kam un kad ir izsniegts konkursa nolikums. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts, turklāt ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku.

(7) Iepirkuma komisija pēc iespējamā pretendenta pieprasījuma sniedz papildu informāciju par konkursa nolikumu, ja pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija šo informāciju sagatavo divu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Sagatavoto papildu informāciju nosūta tiem iespējamiem pretendentiem, kuri saņēmuši konkursa nolikumu, kā arī tiem pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus.

68.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Aizstāt 25. panta septītajā daļā vārdu “divu” ar vārdu “triju”

Atbalstīt

(8) Iepirkuma komisija pēc iespējamā pretendenta pieprasījuma sniedz papildu informāciju par konkursa nolikumu, ja pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija šo informāciju sagatavo triju darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Sagatavoto papildu informāciju nosūta tiem iespējamiem pretendentiem, kuri saņēmuši konkursa nolikumu, kā arī tiem pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus.

(8) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam nedrīkst būt īsāks par 52 dienām, ja paredzamā līgumcena precēm vai pakalpojumiem ir lielāka par 120 000 latu vai būvdarbiem — lielāka par 4 500 000 latu. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 120 000 latu un būvdarbiem — mazāka par 4 500 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 40 dienām. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 50 000 latu un būvdarbiem — mazāka par 500 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 30 dienām.

69.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt 25. panta astoto daļu aiz vārda “paziņojuma” ar vārdiem “par paredzamo iepirkumu vai nolikuma izmaiņām”

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt 25. panta astotajā daļā un visā turpmākajā likuma tekstā vārdu “diena” ar vārdiem “darba diena” attiecīgajā locījumā

Atbalstīt

 

Redakc.

precizēta.

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

(9) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums par paredzamo iepirkumu vai nolikumā izdarītajiem grozījumiem nosūtīts Iepirkumu uzraudzības birojam, nedrīkst būt īsāks par 52 darba dienām, ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir lielāka par 120 000 latu un būvdarbiem — par 4 500 000 latu. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 120 000 latu un būvdarbiem — par 4 500 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 40 darba dienām. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 50 000 latu un būvdarbiem — par 500 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 30 darba dienām.

(9) Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus nolikumā norādītajā vietā un laikā. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod atpakaļ pretendentam. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Piedāvājumu atvēršanas procedūru dokumentē protokolā, kurā norāda klātesošo personu vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

71.

Atbildīgā komisija

Papildināt 25. panta devītās daļas pirmajā teikumā pēc vārda “piedāvājumus” ar šādu tekstu:

“tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.”

Atbalstīt

(10) Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nolikumā norādītajā vietā un laikā. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod atpakaļ pretendentam. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Piedāvājumu atvēršanas procedūru dokumentē protokolā, kurā norāda klātesošo personu vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

(10) Iepirkuma komisija atlasa pretendentus saskaņā ar šā likuma 16., 17. un 18.pantu, pārbauda atlasīto pretendentu piedāvājumu atbilstību darba uzdevumam, tehniskajām specifikācijām un citām nolikumā noteiktajām prasībām un pēc tam novērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus saskaņā ar šajā likumā un konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un noteikumiem.

72.

Juridiskais birojs

Papildināt 25.panta desmito daļu pēc vārda “likumā” ar vārdiem “citos normatīvajos aktos. ”

Atbalstīt

 

Redakc.

precizēta

(11) Iepirkuma komisija atlasa pretendentus saskaņā ar šā likuma 16., 17. un 18.pantu, pārbauda šo pretendentu piedāvājumu atbilstību darba uzdevumam, tehniskajām specifikācijām un citām nolikumā noteiktajām prasībām un pēc tam novērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus saskaņā ar šajā likumā, citos normatīvajos aktos un konkursa nolikumā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem un noteikumiem.

(11) Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kuram ir pienācīga kvalifikācija un kura piedāvājums atbilst darba uzdevumam un tehniskajām specifikācijām un ir novērtēts kā visizdevīgākais atbilstoši nolikumā norādītajiem kritērijiem un vērtēšanas kārtībai. Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

   

Redakc.

precizēta

(12) Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kuram ir pienācīga kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darba uzdevumam un tehniskajām specifikācijām un kurš ir novērtēts kā visizdevīgākais atbilstoši nolikumā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem un kārtībai. Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

(12) Iepirkuma komisija paziņo lēmumu saskaņā ar šā likuma 32.pantu.

     

(13) Iepirkuma komisija paziņo lēmumu saskaņā ar šā likuma 32.pantu.

(13) Iepirkuma komisija dokumentē protokolā atklāta konkursa procedūru saskaņā ar šā likuma 34.pantu.

     

(14) Iepirkuma komisija dokumentē protokolā atklāta konkursa procedūru saskaņā ar šā likuma 34.pantu.

26.pants. Slēgts konkurss

     

26.pants. Slēgts konkurss

(1) Ja tiek organizēts slēgts konkurss, visas ieinteresētās personas var iesniegt pieteikumus kandidātu atlasei. Iepirkuma komisija atlasa kandidātus, kuri tiek uzaicināti iesniegt piedāvājumus izziņotajam konkursam.

(1) Ja tiek organizēts slēgts konkurss, visas ieinteresētās personas var iesniegt pieteikumus kandidātu atlasei. Iepirkuma komisija atlasa kandidātus, kuri tiek uzaicināti iesniegt piedāvājumus izziņotajam konkursam.

(2) Pasūtītājs nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par paredzamo iepirkumu un uzaicina iespējamos kandidātus iesniegt pieteikumus kandidātu atlasei.

     

(2) Pasūtītājs nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par paredzamo iepirkumu un uzaicina iespējamos kandidātus iesniegt pieteikumus kandidātu atlasei.

(3) Paziņojumā norāda:

     

(3) Paziņojumā norāda:

1) pasūtītāja nosaukumu un adresi;

     

1) pasūtītāja nosaukumu un adresi;

2) iepirkuma identifikācijas numuru;

     

2) iepirkuma identifikācijas numuru;

3) paredzamā līguma priekšmetu un apjomu;

     

3) paredzamā līguma priekšmetu un apjomu;

4) paredzamā līguma izpildes vietu un termiņu;

     

4) paredzamā līguma izpildes vietu un termiņu;

5) kandidātu atlases nolikuma saņemšanas vietu un laiku;

     

5) kandidātu atlases nolikuma saņemšanas vietu un laiku;

6) pieteikumu iesniegšanas vietu un termiņu.

73.

 

 

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izteikt 26. panta trešās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

“6) pieteikumu iesniegšanas vietu, datumu un laiku.”

Atbalstīt

 

 

6) pieteikumu iesniegšanas vietu, datumu un laiku.

(4) Pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 37 dienām pēc paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120 000 latu. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 120 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 25 dienām. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 50 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 15 dienām.

 

 

 

   

Redakc.

precizēta

(4) Pieteikumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums nosūtīts Iepirkumu uzraudzības birojam, nedrīkst būt īsāks par 37 darba dienām, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120 000 latu. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 120 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 25 darba dienām. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 50 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 15 darba dienām.

(5) Ja paziņojums atbilst šā panta trešajai un ceturtajai daļai, Iepirkumu uzraudzības birojs triju darba dienu laikā ievieto paziņojumu interneta tīklā. Pasūtītājs publicē paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja noteiktajā preses izdevumā, kā arī vismaz vienā citā laikrakstā ne agrāk kā pēc trim darba dienām kopš paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam vai nākamajā dienā pēc tā ievietošanas interneta tīklā.

74.

Deputāts A.RAZMINOVIČŠ

Aizstāt 26. panta piektajā daļā vārdus “Iepirkumu uzraudzības biroja noteiktajā preses izdevumā” ar vārdiem “laikrakstā “Latvijas Vēstnesis””

Atbalstīt

(5) Ja paziņojums atbilst šā panta trešajai un ceturtajai daļai, Iepirkumu uzraudzības birojs triju darba dienu laikā ievieto paziņojumu interneta tīklā. Pasūtītājs publicē paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis’’, kā arī vismaz vienā citā laikrakstā ne agrāk kā pēc trim darba dienām kopš paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam vai nākamajā darba dienā pēc tā ievietošanas interneta tīklā.

 

75.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt 26. pantu ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja pasūtītājs izdarījis izmaiņas kandidātu atlases nolikumā pēc paziņojuma ievietošanas interneta tīklā un publicēšanas, tad par to nosūta citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un tas tiek ievietots interneta tīklā un publicēts šā panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā. Paziņojums satur ziņas, kas ir mainītas, salīdzinot ar iepriekšējo paziņojumu par šo kandidātu atlasi, un mainītos pieteikumu iesniegšanas termiņus. Pieteikumu iesniegšanas termiņus pēc šī paziņojuma nosūtīšanas nosaka saskaņā ar šā panta ceturto daļu.”

Mainīt turpmāko daļu numerāciju

Atbalstīt. redakc.

precizējot

 

 

(6) Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus kandidātu atlases nolikumā pēc paziņojuma ievietošanas interneta tīklā un publicēšanas, par to nosūta citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, un tas tiek ievietots interneta tīklā un publicēts šā panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā. Paziņojumā iekļaujamas ziņas, kas ir mainītas salīdzinājumā ar iepriekšējo paziņojumu par šo kandidātu atlasi, kā arī mainītie pieteikumu iesniegšanas termiņi. Pieteikumu iesniegšanas termiņus pēc šā paziņojuma nosūtīšanas nosaka saskaņā ar šā panta ceturto daļu.

(6) Iepirkuma komisija 10 darba dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām veic kandidātu atlasi saskaņā ar kandidātu atlases nolikumā noteiktajiem kritērijiem. Visas ieinteresētās personas vai to grupas var iesniegt pieteikumus kandidātu atlasei.

     

(7) Iepirkuma komisija 10 darba dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām veic kandidātu atlasi saskaņā ar kandidātu atlases nolikumā noteiktajiem kritērijiem. Visas ieinteresētās personas vai to grupas var iesniegt pieteikumus kandidātu atlasei.

(7) Pasūtītājs vai iepirkuma komisija visiem izraudzītajiem kandidātiem vienlaikus nosūta uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu. Uzaicinājumam pievieno konkursa nolikumu vai norāda adresi, kur to var saņemt. Pasūtītājs vai iepirkuma komisija reģistrē, kam un kad nosūtīts uzaicinājums, kā arī nosūtīts vai izsniegts konkursa nolikums. Tiem, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi, bet saskaņā ar kandidātu atlases nolikumu nav izraudzīti, triju darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas iepirkuma komisija nosūta paziņojumu par lēmumu un tā pamatojumu.

     

(8) Pasūtītājs vai iepirkuma komisija visiem izraudzītajiem kandidātiem vienlaikus nosūta uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu. Uzaicinājumam pievieno konkursa nolikumu vai norāda adresi, kur to var saņemt. Pasūtītājs vai iepirkuma komisija reģistrē, kam un kad nosūtīts uzaicinājums, kā arī nosūtīts vai izsniegts konkursa nolikums. Tiem, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi, bet saskaņā ar kandidātu atlases nolikumu nav izraudzīti, triju darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas iepirkuma komisija nosūta paziņojumu par lēmumu un tā pamatojumu.

(8) Uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu ietveramas šādas ziņas:

     

(9) Uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu ietveramas šādas ziņas:

1) adrese un termiņš, kurā var pieprasīt konkursa nolikumu (ja tas nav nosūtīts kopā ar uzaicinājumu) vai papildu informāciju;

     

1) adrese un termiņš, kurā var pieprasīt konkursa nolikumu (ja tas nav nosūtīts kopā ar uzaicinājumu) vai papildu informāciju;

2) konkursa nolikuma vai papildu informācijas piegādes noteikumi un maksa, ja

tāda tiek pieprasīta par nolikuma piegādi;

     

2) konkursa nolikuma vai papildu informācijas piegādes noteikumi un maksa, ja tāda tiek pieprasīta par nolikuma piegādi;

3) 3) piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks. Aploksnes ar piedāvājumu atver divu stundu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam nedrīkst būt īsāks par 40 dienām, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120 000 latu. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 120 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 25 dienām. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 50 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 15 dienām;

76.

 

 

 

 

 

77.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izslēgt 26. panta astotās daļas 3. punkta otro teikumu

 

 

 

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Aizstāt 26. panta astotās daļas trešā punkta trešajā teikumā vārdus “paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam” ar vārdiem “uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus vai paziņojuma par nolikuma izmaiņām, ja tādas veiktas, nosūtīšanas izraudzītajiem kandidātiem.”

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

redakc. precizējot

3) piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad uzaicinājums iesniegt piedāvājumus vai paziņojums par nolikumā izdarītajiem grozījumiem, ja tādi bijuši, nosūtīts izraudzītajiem kandidātiem, nedrīkst būt īsāks par 40 darba dienām, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120 000 latu. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 120 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 25 darba  dienām. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 50 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 15 darba dienām. Piedāvājumus atver tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nolikumā norādītajā vietā, datumā un laikā;

 

78.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt 26. panta astotās daļas trešo punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Piedāvājumus atver tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nolikumā norādītajā vietā, datumā un laikā;”

Atbalstīt

 

4) datums, kad interneta tīklā ievietots paziņojums par kandidātu atlasi.

     

4) datums, kad interneta tīklā ievietots paziņojums par kandidātu atlasi.

(9) Iepirkuma komisija pēc kandidāta pieprasījuma sniedz papildu informāciju par konkursa nolikumu, ja pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija šo informāciju sagatavo divu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Sagatavoto papildu informāciju nosūta kandidātiem, kuri saņēmuši konkursa nolikumu, kā arī tiem pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumu.

(10) Iepirkuma komisija pēc kandidāta pieprasījuma sniedz papildu informāciju par konkursa nolikumu, ja pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija šo informāciju sagatavo divu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Sagatavoto papildu informāciju nosūta kandidātiem, kuri saņēmuši konkursa nolikumu, kā arī tiem pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumu.

(10) Iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti nolikumā norādītajā vietā un laikā. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatver un atdod atpakaļ pretendentam. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Piedāvājumu atvēršanas procedūru dokumentē protokolā, kurā norāda klātesošo personu vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

   

Redakc.

precizēta

(11) Piedāvājumus atver nolikumā norādītajā vietā un laikā. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod atpakaļ pretendentam. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Piedāvājumu atvēršanas procedūru dokumentē protokolā, kurā norāda klātesošo personu vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

(11) Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību darba uzdevumam, tehniskajām specifikācijām un citām nolikumā minētajām prasībām un pēc tam novērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus saskaņā ar šajā likumā un konkursa nolikumā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem un noteikumiem. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par piemērotākā piedāvājuma izvēli. Ja slēgtajam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

79.

Juridiskais birojs

Papildināt 26.panta vienpadsmito daļu pēc vārda “likumā” ar vārdiem “citos normatīvajos aktos”

Atbalstīt

(12) Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību darba uzdevumam, tehniskajām specifikācijām un citām nolikumā minētajām prasībām un pēc tam novērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus saskaņā ar šajā likumā, citos normatīvajos aktos un konkursa nolikumā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem un noteikumiem. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par piemērotākā piedāvājuma izvēli. Ja slēgtajam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

(12) Iepirkuma komisija paziņo lēmumu saskaņā ar šā likuma 32.pantu.

     

(13) Iepirkuma komisija paziņo lēmumu saskaņā ar šā likuma 32.pantu.

(13) Iepirkuma komisija dokumentē protokolā slēgtā konkursa procedūru saskaņā ar šā likuma 34.pantu.

     

(14) Iepirkuma komisija dokumentē protokolā slēgtā konkursa procedūru saskaņā ar šā likuma 34.pantu.

27.pants. Nosacījumi sarunu procedūras izvēlei

     

27.pants. Nosacījumi sarunu procedūras izvēlei

Iepirkuma komisija var piemērot sarunu

procedūru, ja:

 

 

   

Iepirkuma komisija var piemērot sarunu

procedūru, ja:

1) iepriekš izsludinātajam atklātajam vai slēgtajam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, vai iepriekš izsludinātajam slēgtajam konkursam nav iesniegti pieteikumi kandidātu atlasei. Uz sarunām uzaicina visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus atklātajam vai slēgtajam konkursam. Paredzamie iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst atšķirties no jau iepriekš izsludinātajā atklātajā vai slēgtajā konkursā paredzētajiem iepirkuma līguma noteikumiem;

     

1) iepriekš izsludinātajam atklātajam vai slēgtajam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, vai iepriekš izsludinātajam slēgtajam konkursam nav iesniegti pieteikumi kandidātu atlasei. Uz sarunām uzaicina visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus atklātajam vai slēgtajam konkursam. Paredzamie iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst atšķirties no jau iepriekš izsludinātajā atklātajā vai slēgtajā konkursā paredzētajiem iepirkuma līguma noteikumiem;

2) neparedzētu, ar iepirkumu nesaistītu apstākļu dēļ (ugunsgrēks, dabas katastrofa, karš, epidēmija, avārija, citi ārkārtas apstākļi, kurus pasūtītājs nevarēja paredzēt) ir radusies situācija, kad laika ierobežojuma dēļ nav iespējams rīkot atklātu vai slēgtu konkursu;

     

2) neparedzētu, ar iepirkumu nesaistītu apstākļu dēļ (ugunsgrēks, dabas katastrofa, karš, epidēmija, avārija, citi ārkārtas apstākļi, kurus pasūtītājs nevarēja paredzēt) ir radusies situācija, kad laika ierobežojuma dēļ nav iespējams rīkot atklātu vai slēgtu konkursu;

3) pasūtītājam nepieciešams daļēji nomainīt vai papildināt tā rīcībā jau esošās preces. Iepērkot preces no cita, nevis sākotnējā piegādātāja, pasūtītājs būtu spiests iepirkt preces ar atšķirīgu tehnisko raksturojumu. Līdz ar to tās būtu tehniski nesavietojamas ar pasūtītāja rīcībā jau esošajām precēm vai arī rastos tehniskas grūtības tā rīcībā esošo preču lietošanā vai uzturēšanā. Šādu iepirkuma līgumu termiņš nedrīkst pārsniegt trīs gadus;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3) pasūtītājam nepieciešams daļēji nomainīt vai papildināt tā rīcībā jau esošās preces. Iepērkot preces no cita, nevis sākotnējā piegādātāja, pasūtītājs būtu spiests iepirkt preces ar atšķirīgu tehnisko raksturojumu. Līdz ar to tās būtu tehniski nesavietojamas ar pasūtītāja rīcībā jau esošajām precēm vai arī rastos tehniskas grūtības tā rīcībā esošo preču lietošanā vai uzturēšanā. Šādu iepirkuma līgumu termiņš nedrīkst pārsniegt trīs gadus;

4) pasūtītājam nepieciešams saņemt papildu pakalpojumus vai veikt papildu būvdarbus, kuri nebija paredzēti iepriekš, taču ir būtiski nepieciešami atklāta vai slēgta konkursa rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma izpildei. Ja šādus papildu pakalpojumus vai būvdarbus nevar tehniski vai ekonomiski atdalīt no jau noslēgtajā iepirkuma līgumā noteiktajiem pakalpojumiem vai būvdarbiem vai tie ir nepieciešami, lai izpildītu jau noslēgto iepirkuma līgumu, šos pakalpojumus sniedz vai būvdarbus veic noslēgtā iepirkuma līguma izpildītājs. Papildu iepirkuma līguma kopējā vērtība nedrīkst būt lielāka par 50 procentiem no noslēgtā iepirkuma līguma vērtības;

80.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 27. panta 4. punktā skaitli “50” ar skaitli “10”

Atbalstīt

4) pasūtītājam nepieciešams saņemt papildu pakalpojumus vai veikt papildu būvdarbus, kuri nebija paredzēti iepriekš, taču ir būtiski nepieciešami atklāta vai slēgta konkursa rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma izpildei. Ja šādus papildu pakalpojumus vai būvdarbus nevar tehniski vai ekonomiski atdalīt no jau noslēgtajā iepirkuma līgumā noteiktajiem pakalpojumiem vai būvdarbiem vai tie ir nepieciešami, lai izpildītu jau noslēgto iepirkuma līgumu, šos pakalpojumus sniedz vai būvdarbus veic noslēgtā iepirkuma līguma izpildītājs. Papildu iepirkuma līguma kopējā vērtība nedrīkst būt lielāka par 10 procentiem no noslēgtā iepirkuma līguma vērtības;

5) pasūtītājam nepieciešams arī turpmāk saņemt pakalpojumus, kas jau tiek sniegti saskaņā ar atklāta vai slēgta konkursa rezultātā noslēgtu iepirkuma līgumu. Šādu procedūru var piemērot ne ilgāk par trim gadiem no pirmā iepirkuma līguma noslēgšanas. Iepirkuma līguma nosacījumi nedrīkst atšķirties no iepriekšējā iepirkuma līguma nosacījumiem, un iepirkuma līguma kopējā vērtība nedrīkst būt lielāka par 50 procentiem no iepriekš noslēgtā iepirkuma līguma vērtības.

 

 

     

5) pasūtītājam nepieciešams arī turpmāk saņemt pakalpojumus, kas jau tiek sniegti saskaņā ar atklāta vai slēgta konkursa rezultātā noslēgtu iepirkuma līgumu. Šādu procedūru var piemērot ne ilgāk par trim gadiem no pirmā iepirkuma līguma noslēgšanas. Iepirkuma līguma nosacījumi nedrīkst atšķirties no iepriekšējā iepirkuma līguma nosacījumiem, un iepirkuma līguma kopējā vērtība nedrīkst būt lielāka par 50 procentiem no iepriekš noslēgtā iepirkuma līguma vērtības.

28.pants. Sarunu procedūra

     

28.pants. Sarunu procedūra

(1) Ja tiek izraudzīta sarunu procedūra, iepirkuma komisija nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu, kuram pievieno sarunu procedūras izvēles pamatojumu.

     

(1) Ja tiek izraudzīta sarunu procedūra, iepirkuma komisija nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu, kuram pievieno sarunu procedūras izvēles pamatojumu.

(2) Paziņojumā norāda:

     

(2) Paziņojumā norāda:

1) iepirkuma identifikācijas numuru;

     

1) iepirkuma identifikācijas numuru;

2) paredzamā līguma priekšmeta aprakstu un apjomu;

     

2) paredzamā līguma priekšmeta aprakstu un apjomu;

3) paredzamā līguma izpildes vietu un termiņu;

     

3) paredzamā līguma izpildes vietu un termiņu;

4) kandidātus;

     

4) kandidātus;

5) pieteikumu iesniegšanas vietu un termiņu.

     

5) pieteikumu iesniegšanas vietu un termiņu.

(3) Pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 37 dienām pēc paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam, ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir lielāka par 120 000 latu un būvdarbiem — lielāka par 4 500 000 latu. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 120 000 latu un būvdarbiem — mazāka par 4 500 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 25 dienām. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 50 000 latu, bet būvdarbiem —par 500 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 15 dienām.

   

Redakc.

precizēta

(3) Pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 37 darba dienām pēc paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam, ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir lielāka par 120 000 latu un būvdarbiem — par 4 500 000 latu. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 120 000 latu un būvdarbiem — par 4 500 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 25 darba dienām. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 50 000 latu, un būvdarbiem — par 500 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 15 darba dienām.

 

(4) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darba dienu laikā izvērtē sarunu procedūras izvēles pamatojumu. Ja izvēles pamatojums atbilst šā likuma 27.panta nosacījumiem, Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto paziņojumu interneta tīklā. Ja tas neatbilst šā likuma 27.panta nosacījumiem, Iepirkumu uzraudzības birojs par to paziņo iepirkuma komisijai un tā izvēlas citu šajā likumā minēto procedūru.

     

(4) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darba dienu laikā izvērtē sarunu procedūras izvēles pamatojumu. Ja izvēles pamatojums atbilst šā likuma 27.panta nosacījumiem, Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto paziņojumu interneta tīklā. Ja tas neatbilst šā likuma 27.panta nosacījumiem, Iepirkumu uzraudzības birojs par to paziņo iepirkuma komisijai un tā izvēlas citu šajā likumā minēto procedūru.

(5) Ja sarunu procedūru piemēro saskaņā ar šā likuma 27.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, iepirkuma komisija sāk sarunas ar pretendentiem tūlīt pēc paziņojuma ievietošanas interneta tīklā, neievērojot šā panta trešajā daļā noteiktos termiņus.

     

(5) Ja sarunu procedūru piemēro saskaņā ar šā likuma 27.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, iepirkuma komisija sāk sarunas ar pretendentiem tūlīt pēc paziņojuma ievietošanas interneta tīklā, neievērojot šā panta trešajā daļā noteiktos termiņus.

(6) Ja Iepirkumu uzraudzības birojs ir atļāvis piemērot sarunu procedūru, iepirkuma komisija nosūta kandidātiem uzaicinājumu piedalīties sarunās un paredzamā iepirkuma līguma projektu.

     

(6) Ja Iepirkumu uzraudzības birojs ir atļāvis piemērot sarunu procedūru, iepirkuma komisija nosūta kandidātiem uzaicinājumu piedalīties sarunās un paredzamā iepirkuma līguma projektu.

(7) Iepirkuma komisija rīko sarunas ar kandidātiem, kuri iesnieguši pieteikumus par piedalīšanos sarunu procedūrā, un pieņem lēmumu par piemērotākā piedāvājuma izvēli.

     

(7) Iepirkuma komisija rīko sarunas ar kandidātiem, kuri iesnieguši pieteikumus par piedalīšanos sarunu procedūrā, un pieņem lēmumu par piemērotākā piedāvājuma izvēli.

(8) Iepirkuma komisija paziņo lēmumu saskaņā ar šā likuma 32.pantu.

     

(8) Iepirkuma komisija paziņo lēmumu saskaņā ar šā likuma 32.pantu.

(9) Iepirkuma komisija dokumentē sarunu procedūru saskaņā ar šā likuma 34.pantu.

 

 

   

Redakc.

precizēta

(9) Iepirkuma komisija dokumentē protokolā sarunu procedūru saskaņā ar šā likuma 34.pantu.

29.pants. Cenu aptauja

     

29.pants. Cenu aptauja

(1) Ja tiek izraudzīta cenu aptauja, iepirkuma komisija izvēlas iespējamos pretendentus, par kuru kvalifikāciju un uzticamību tai nav šaubu

     

(1) Ja tiek izraudzīta cenu aptauja, iepirkuma komisija izvēlas iespējamos pretendentus, par kuru kvalifikāciju un uzticamību tai nav šaubu.

(2) Iepirkuma komisija nosūta vismaz trim iespējamajiem pretendentiem uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu pārdot vai iznomāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus saskaņā ar uzaicinājumā minētajām prasībām, tehniskajām specifikācijām vai darba uzdevumu un norāda piedāvājuma izvēles nosacījumus. Preces, pakalpojuma vai būvdarbu cenā var ietilpt izmaksas pēc garantijas termiņa beigām, piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla mācību un citas izmaksas.

 

81.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izslēgt 29. panta otrās daļas pirmajā teikumā vārdus ”un norāda piedāvājuma izvēles nosacījumus”

 

Atbalstīt

(2) Iepirkuma komisija nosūta vismaz trim iespējamajiem pretendentiem uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu pārdot vai iznomāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus saskaņā ar uzaicinājumā minētajām prasībām, tehniskajām specifikācijām vai darba uzdevumu. Preces, pakalpojuma vai būvdarbu cenā var ietilpt izmaksas pēc garantijas termiņa beigām, piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla mācību un citas izmaksas.

(3) Iepirkuma komisija uzaicinājumā norāda piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nevar būt īsāks par piecām dienām pēc uzaicinājuma nosūtīšanas.

     

(3) Iepirkuma komisija uzaicinājumā norāda piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nevar būt īsāks par piecām darba dienām pēc uzaicinājuma nosūtīšanas.

 

(4) Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību uzaicinājuma prasībām, tehniskajām specifikācijām vai darba uzdevumam, izvērtē atbilstošos piedāvājumus saskaņā ar šā likuma 30. panta sestās daļas prasībām un pieņem lēmumu par piedāvājuma izvēli.

     

(4) Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību uzaicinājuma prasībām, tehniskajām specifikācijām vai darba uzdevumam, izvērtē atbilstošos piedāvājumus saskaņā ar šā likuma 30. panta sestās daļas prasībām un pieņem lēmumu par piedāvājuma izvēli.

(5) Iepirkuma komisija protokolē cenu aptaujas procedūru. Protokolā ietverama šāda informācija:

     

(5) Iepirkuma komisija protokolē cenu aptaujas procedūru. Protokolā ietverama šāda informācija:

1) iepirkuma identifikācijas numurs un protokolēšanas datums;

     

1) iepirkuma identifikācijas numurs un protokolēšanas datums;

2) pasūtītāja nosaukums;

     

2) pasūtītāja nosaukums;

3) pieprasītās preces, pakalpojuma vai būvdarbu nosaukums un apjoms, tehniskās specifikācijas vai darba uzdevums;

     

3) pieprasītās preces, pakalpojuma vai būvdarbu nosaukums un apjoms, tehniskās specifikācijas vai darba uzdevums;

4) pretendentu nosaukumi, piedāvājumi un to cenas;

     

4) pretendentu nosaukumi, piedāvājumi un to cenas;

5) citas ziņas, ko komisija uzskata par nepieciešamām;

     

5) citas ziņas, ko komisija uzskata par nepieciešamām;

6) lēmums par piedāvājuma izvēli.

     

6) lēmums par piedāvājuma izvēli.

VI nodaļa

     

VI nodaļa

Piedāvājuma izvēle

     

Piedāvājuma izvēle

30.pants. Piedāvājuma izvēles kritēriji

     

30.pants. Piedāvājuma izvēles kritēriji

(1) Pasūtītājs atklāta vai slēgta konkursa nolikumā vai cenu aptaujas uzaicinājumā norāda piedāvājuma izvēles kritērijus.

     

(1) Pasūtītājs atklāta vai slēgta konkursa nolikumā vai cenu aptaujas uzaicinājumā norāda piedāvājuma izvēles kritērijus.

(2) Konkursa gadījumā, ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu vai kopēju līgumu par būvprojektēšanu un būvniecību, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst nolikumā dotajam darba uzdevumam.

     

(2) Konkursa gadījumā, ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu vai kopēju līgumu par būvprojektēšanu un būvdarbiem, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst nolikumā dotajam darba uzdevumam.

(3) Konkursa gadījumā, ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par preču pirkšanu vai nomu, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā minētajām prasībām un tehniskajām specifikācijām. Viszemāko cenu nosaka saskaņā ar šā likuma 31.panta trešās un ceturtās daļas nosacījumiem.

     

(3) Konkursa gadījumā, ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par preču pirkšanu vai nomu, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā minētajām prasībām un tehniskajām specifikācijām. Viszemāko cenu nosaka saskaņā ar šā likuma 31.panta trešās un ceturtās daļas nosacījumiem.

(4) Konkursa gadījumā, ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par būvniecību un paredzamā līgumcena pārsniedz vienu miljonu latu, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

     

(4) Konkursa gadījumā, ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par būvdarbiem un paredzamā līgumcena pārsniedz vienu miljonu latu, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

(5) Konkursa gadījumā, ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par būvniecību un paredzamā līgumcena ir no 50 000 līdz vienam miljonam latu, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu vai nosacīti zemāko cenu.

     

(5) Konkursa gadījumā, ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par būvdarbiem un paredzamā līgumcena ir no 50 000 līdz vienam miljonam latu, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu vai nosacīti zemāko cenu.

(6) Cenu aptaujas gadījumā iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām un tehniskajām specifikācijām.

     

(6) Cenu aptaujas gadījumā iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām un tehniskajām specifikācijām.

(7) Piedāvājumu ar nosacīti zemāko cenu nosaka, aprēķinot visu piedāvājumu vidējo cenu, pēc tam noraidot piedāvājumus, kuru cena ir zemāka par vidējo cenu, kas samazināta par procentuālo atšķirību no vidējās cenas, un no atlikušajiem piedāvājumiem izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu. Procentuālo atšķirību no vidējās cenas nosaka konkursa nolikumā, un tā nedrīkst būt mazāka par 10 procentiem no vidējās cenas.

     

(7) Piedāvājumu ar nosacīti zemāko cenu nosaka, aprēķinot visu piedāvājumu vidējo cenu, pēc tam noraidot piedāvājumus, kuru cena ir zemāka par vidējo cenu, kas samazināta par procentuālo atšķirību no vidējās cenas, un no atlikušajiem piedāvājumiem izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu. Procentuālo atšķirību no vidējās cenas nosaka konkursa nolikumā, un tā nedrīkst būt mazāka par 10 procentiem no vidējās cenas.

31.pants. Piedāvājuma izvēles papildu noteikumi

     

31.pants. Piedāvājuma izvēles papildu noteikumi

(1) Ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par būvniecību un paredzamā līgumcena pārsniedz vienu miljonu latu, iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma cenas veidošanos. Ja viszemākā piedāvātā cena vai divas zemākās cenas ievērojami atšķiras no nākamās piedāvātās zemākās cenas, iepirkuma komisija var noskaidrot, vai viens vai attiecīgi divi piedāvājumi nav nepamatoti lēti. Par ievērojamām uzskatāmas atšķirības, kas par vairāk nekā 8 procentiem pārsniedz konkursa nolikumā norādīto robežlielumu.

82.

Atbildīgā komisija

Izteikt 31. panta pirmās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“ Par ievērojamām uzskatāmas atšķirības, ja cenas atšķiras vairāk nekā par 8 procentiem.”

Atbalstīt

(1) Ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par būvdarbiem un paredzamā līgumcena pārsniedz vienu miljonu latu, iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma cenas veidošanos. Ja viszemākā piedāvātā cena vai divas zemākās cenas ievērojami atšķiras no nākamās piedāvātās zemākās cenas, iepirkuma komisija var noskaidrot, vai viens vai attiecīgi divi piedāvājumi nav nepamatoti lēti. Par ievērojamām uzskatāmas atšķirības, ja cenas atšķiras vairāk nekā par 8 procentiem.

(2) Ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par būvniecību un paredzamā līgumcena ir no 50 000 līdz vienam miljonam latu, izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu, iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma cenas veidošanos un noskaidro, vai nav saņemts piedāvājums ar nepamatoti zemu cenu.

     

(2) Ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par būvdarbiem un paredzamā līgumcena ir no 50 000 līdz vienam miljonam latu, izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu, iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma cenas veidošanos un noskaidro, vai nav saņemts piedāvājums ar nepamatoti zemu cenu.

(3) Ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par preču pirkšanu vai nomu, vērtējot piedāvājuma cenu, iepirkuma komisija var ņemt vērā vienu vai vairākus šādus rādītājus:

     

(3) Ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par preču pirkšanu vai nomu, vērtējot piedāvājuma cenu, iepirkuma komisija var ņemt vērā vienu vai vairākus šādus rādītājus:

1) preces cenu, kas atbilst tehniskajās specifikācijās norādītajam prasību līmenim;

     

1) preces cenu, kas atbilst tehniskajās specifikācijās norādītajam prasību līmenim;

2) iespējamās izmaksas, kas radīsies, lietojot preci visā paredzētajā tās izmantošanas laikā, bet ne ilgāk kā četrus gadus pēc tam, kad uzsākta preces lietošana. Pie šādām izmaksām pieskaitāmas plānoto rezerves daļu izmaksas, pēcgarantijas apkopes un personāla mācību izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar preces lietošanu;

     

2) iespējamās izmaksas, kas radīsies, lietojot preci visā paredz ētajā tās izmantošanas laikā, bet ne ilgāk kā četrus gadus pēc tam, kad uzsākta preces lietošana. Pie šādām izmaksām pieskaitāmas plānoto rezerves daļu izmaksas, pēcgarantijas apkopes un personāla mācību izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar preces lietošanu;

3) preces vērtību vai tās iespējamo atsavināšanas vērtību pēc paredzētā preces izmantošanas laika izbeigšanās, bet ne vēlāk kā četrus gadus pēc tam, kad uzsākta preces lietošana.

     

3) preces vērtību vai tās iespējamo atsavināšanas vērtību pēc paredzētā preces izmantošanas laika izbeigšanās, bet ne vēlāk kā četrus gadus pēc tam, kad uzsākta preces lietošana.

(4) Šā panta trešajā daļā minētos rādītājus un to izmantošanas kārtību nosaka konkursa nolikumā.

     

(4) Šā panta trešajā daļā minētos rādītājus un to izmantošanas kārtību nosaka konkursa nolikumā.

32.pants. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

     

32.pants. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

(1) Pasūtītājs, piemērojot atklātu vai slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūta paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

     

(1) Pasūtītājs, piemērojot atklātu vai slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūta paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

(2) Paziņojumā par lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ietveramas šādas ziņas:

     

(2) Paziņojumā par lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ietveramas šādas ziņas:

1) pasūtītāja nosaukums un adrese;

     

1) pasūtītāja nosaukums un adrese;

2) iepirkuma identifikācijas numurs;

     

2) iepirkuma identifikācijas numurs;

3) datums, kad iepirkums izziņots interneta tīklā;

     

3) datums, kad iepirkums izziņots interneta tīklā;

4) lēmuma pieņemšanas datums;

     

4) lēmuma pieņemšanas datums;

5) iepirkuma metode;

     

5) iepirkuma metode;

6) līguma priekšmets un tā īss apraksts;

     

6) līguma priekšmets un tā īss apraksts;

7) saņemto piedāvājumu skaits;

     

7) saņemto piedāvājumu skaits;

8) tā pretendenta nosaukums un adrese, ar kuru tiks slēgts līgums;

     

8) tā pretendenta nosaukums un adrese, ar kuru tiks slēgts līgums;

9) lēmuma pamatojums, ja pieņemts lēmums izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

     

9) lēmuma pamatojums, ja pieņemts lēmums izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

10) noraidītā pretendenta piedāvājuma noraidīšanas iemesli un tā pretendenta nosaukums, ar kuru pasūtītājs noslēdzis iepirkuma līgumu;

     

10) noraidītā pretendenta piedāvājuma noraidīšanas iemesli un tā pretendenta nosaukums, ar kuru pasūtītājs noslēdzis iepirkuma līgumu;

11) piedāvātā līgumcena;

     

11) piedāvātā līgumcena;

12) paziņojuma nosūtīšanas datums;

     

12) paziņojuma nosūtīšanas datums;

13) cita informācija, ko pasūtītājs vēlas paziņot.

     

13) cita informācija, ko pasūtītājs vēlas paziņot.

(3) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darba dienu laikā ievieto paziņojumu interneta tīklā.

     

(3) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darba dienu laikā ievieto paziņojumu interneta tīklā.

(4) Pasūtītājs publicē paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne agrāk kā pēc sešām dienām kopš paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam vai nākamajā dienā pēc tā ievietošanas interneta tīklā.

     

(4) Pasūtītājs publicē paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne agrāk kā pēc sešām darba dienām kopš paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam vai nākamajā darba dienā pēc tā ievietošanas interneta tīklā.

33.pants. Iepirkuma līgums

     

33.pants. Iepirkuma līgums

(1) Iepirkuma līgumā nosaka visas tiesiskās attiecības starp pasūtītāju un preču pārdevēju, iznomātāju, pakalpojumu sniedzēju vai būvdarbu veicēju.

     

(1) Iepirkuma līgumā nosaka visas tiesiskās attiecības starp pasūtītāju un preču pārdevēju, iznomātāju, pakalpojumu sniedzēju vai būvdarbu veicēju.

(2) Pasūtītājs sagatavo iepirkuma līgumu, kurā norāda:

     

(2) Pasūtītājs sagatavo iepirkuma līgumu, kurā norāda:

1) pasūtītāja nosaukumu;

     

1) pasūtītāja nosaukumu;

2) izpildītāja (preču pārdevēja, iznomātāja, pakalpojumu sniedzēja vai būvdarbu veicēja) nosaukumu;

     

2) izpildītāja (preču pārdevēja, iznomātāja, pakalpojumu sniedzēja vai būvdarbu veicēja) nosaukumu;

3) līguma priekšmetu, tā apjomu, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informāciju;

     

3) līguma priekšmetu, tā apjomu, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informāciju;

4) samaksas kārtību;

     

4) samaksas kārtību;

5) līguma izpildes termiņu, vietu un nosacījumus;

     

5) līguma izpildes termiņu, vietu un nosacījumus;

6) līgumslēdzēju pušu atbildību par līguma neizpildīšanu;

     

6) līgumslēdzēju pušu atbildību par līguma neizpildīšanu;

7)  līguma grozīšanas kārtību un kārtību, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma;

     

7)  līguma grozīšanas kārtību un kārtību, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma;

8) citus nosacījumus.

     

8) citus nosacījumus.

(3) Iepirkuma līgumu būvprojektēšanai un būvdarbiem sagatavo saskaņā ar Latvijas nacionālajiem standartiem.

     

(3) Iepirkuma līgumu būvprojektēšanai un būvdarbiem sagatavo saskaņā ar Latvijas nacionālajiem standartiem.

(4) Iepirkuma līgumu pakalpojumu saņemšanai un preces nomai slēdz uz laiku, ne ilgāku par četriem gadiem. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā pēc 10 darba dienām kopš lēmuma pieņemšanas un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

     

(4) Iepirkuma līgumu pakalpojumu saņemšanai un preces nomai slēdz uz laiku, ne ilgāku par četriem gadiem. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā pēc 10 darba dienām kopš lēmuma pieņemšanas un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

VII nodaļa

     

VII nodaļa

Dokumentēšana un pārskati

     

Dokumentēšana un pārskati

34.pants. Iepirkuma procedūras noslēguma protokols

34.pants. Iepirkuma procedūras noslēguma protokols

(1) Atklāta vai slēgta konkursa procedūras noslēguma protokolam ir divas atsevišķas daļas, un tam pievienojams konkursa nolikums un pretendentu piedāvājumi. Protokolu paraksta visi iepirkuma komisijas

locekļi.

     

(1) Atklāta vai slēgta konkursa procedūras noslēguma protokolam ir divas atsevišķas daļas, un tam pievienojams konkursa nolikums un pretendentu piedāvājumi. Protokolu paraksta visi iepirkuma komisijas

locekļi.

(2) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola pirmajā daļā ietverama pamatinformācija, kas ir publiski pieejama tikai pēc tam, kad pasūtītājs noslēdzis līgumu ar pretendentu vai arī konkurss ir izbeigts, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

     

(2) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola pirmajā daļā ietverama pamatinformācija, kas ir publiski pieejama tikai pēc tam, kad pasūtītājs noslēdzis līgumu ar pretendentu vai arī konkurss ir izbeigts, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

(3) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola pirmajā daļā ietverama šāda informācija:

     

(3) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola pirmajā daļā ietverama šāda informācija:

1) iepirkuma identifikācijas numurs;

     

1) iepirkuma identifikācijas numurs;

2) datums, kad paziņojums ievietots interneta tīklā;

     

2) datums, kad paziņojums ievietots interneta tīklā;

3) pasūtītāja nosaukums;

     

3) pasūtītāja nosaukums;

4) iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums;

     

4) iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums;

5) līguma priekšmets un tā īss apraksts;

     

5) līguma priekšmets un tā īss apraksts;

6) kandidātu atlases kritēriji;

     

6) kandidātu atlases kritēriji;

7) piedāvājuma izvēles kritēriji;

     

7) piedāvājuma izvēles kritēriji;

8) piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš un piedāvājuma derīguma termiņš;

     

8) piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš un piedāvājuma derīguma termiņš;

9) piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks;

     

9) piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks;

10) pamatojums slēgta konkursa procedūras piemērošanai;

     

10) pamatojums slēgta konkursa procedūras piemērošanai;

11) pieteikumu iesniegšanas vieta un termiņš;

     

11) pieteikumu iesniegšanas vieta un termiņš;

12) to personu nosaukums, kuras ir pieteikušās uz kandidātu atlasi;

     

12) to personu nosaukums, kuras ir pieteikušās uz kandidātu atlasi;

13) to personu nosaukums, kuras ir izraudzītas saskaņā ar kandidātu atlases nosacījumiem un uzaicinātas iesniegt

piedāvājumus;

     

13) to personu nosaukums, kuras ir izraudzītas saskaņā ar kandidātu atlases nosacījumiem un uzaicinātas iesniegt piedāvājumus;

14) piedāvājumu atvēršanā klātesošo personu vārds, uzvārds un ieņemamais amats;

 

     

14) piedāvājumu atvēršanā klātesošo personu vārds, uzvārds un ieņemamais amats;

15) iesniegto piedāvājumu saraksts, kurā norādīts pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, piedāvātā cena un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu;

83.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Aizstāt 34. panta trešās daļas 15. punktā vārdus “piedāvātā cena” ar vārdiem “līgumcena, par kādu noslēgts līgums ar uzvarējušo pretendentu”

Atbalstīt

15) iesniegto piedāvājumu saraksts, kurā norādīts pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, līgumcena, par kādu noslēgts līgums ar uzvarējušo pretendentu, un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu;

16) tā pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu;

     

16) tā pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu;

17) lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs noraidījis visus piedāvājumus un pieņēmis lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

     

17) lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs noraidījis visus piedāvājumus un pieņēmis lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

18) lēmuma pamatojums, ja pretendents, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu, vairs nepiedalās konkursā vai nav parakstījis iepirkuma līgumu un pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu piešķirt tiesības veikt iepirkumu pretendentam, kura piedāvājums ir nākamais ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums vai piedāvājums ar viszemāko cenu;

     

18) lēmuma pamatojums, ja pretendents, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu, vairs nepiedalās konkursā vai nav parakstījis iepirkuma līgumu un pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu piešķirt tiesības veikt iepirkumu pretendentam, kura piedāvājums ir nākamais ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums vai piedāvājums ar viszemāko cenu;

 

84.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt 34. panta trešo daļu ar jauniem 19., 20., 21. un 22. punktiem šādā redakcijā:

“19) piedāvājuma novērtēšanas formula, ja nolikumā paredzēts pieņemt saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu;

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

19) piedāvājuma novērtēšanas formula, ja nolikumā paredzēts pieņemt saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu;

   

20) saņemtie pieprasījumi izskaidrot konkursa nolikumu vai pretendentu atlases nolikumu, sniegtās atbildes, kā arī norādes par to, ka visi pretendenti vai kandidāti ir informēti par jautājumiem un atbildēm;

 

20) saņemtie pieprasījumi izskaidrot konkursa nolikumu vai pretendentu atlases nolikumu, sniegtās atbildes, kā arī norādes par to, ka visi pretendenti vai kandidāti ir informēti par jautājumiem un atbildēm;

   

21) ja piedāvājums atzīts par neatbilstošu nolikumā minētajām prasībām vai pretendentam piedalīšanās konkursā ir atteikta, – šāda lēmuma cēloņi un pamatojums;

 

21) ja piedāvājums atzīts par neatbilstošu nolikumā minētajām prasībām vai pretendentam piedalīšanās konkursā ir atteikta, – šāda lēmuma cēloņi un pamatojums;

22) ja pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, – lēmuma sīkāks pamatojums.”

22) ja pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, – lēmuma sīkāks pamatojums.

(4) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola otrajā daļā ietveramas sīkākas ziņas par iepirkumu, un tā ir pieejama Iepirkumu uzraudzības birojam un pretendentiem pēc tam, kad pasūtītājs noslēdzis līgumu ar pretendentu vai arī konkurss izbeigts, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

85.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izteikt 34. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

” (4) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola otrā daļā ietvertās ziņas par iepirkumu un iepirkuma novērtējuma procesu ir pieejamas kā ierobežotas pieejamības informācija saskaņā ar Informācijas atklātības likumu”

Atbalstīt,

redakc.

precizējot

 

(4) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola otrajā daļā ietvertās ziņas par iepirkumu un iepirkuma novērtējuma procesu ir pieejamas kā ierobežotas pieejamības informācija saskaņā ar Informācijas atklātības likumu

 

(5) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola otrajā daļā ietverama šāda informācija:

     

(5) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola otrajā daļā ietverama šāda informācija:

1) informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tā spējām veikt iepirkumu un šīs informācijas novērtējums;

     

1) informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tā spējām veikt iepirkumu un šīs informācijas novērtējums;

2) informācija par piedāvājumu izvērtēšanu saskaņā ar nolikumā noteiktajām tehniskajām specifikācijām un prasībām. Ja nolikumā paredzēts pieņemt saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, - piedāvājuma novērtēšanas formula;

86.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izslēgt 34. panta piektās daļas 2., 3. , 4. un 5. punktus

Atbalstīt

 

3) saņemtie pieprasījumi izskaidrot konkursa nolikumu vai pretendentu atlases nolikumu, sniegtās atbildes, kā arī norādes par to, ka visi pretendenti vai kandidāti ir informēti par jautājumiem un atbildēm;

       

4) ja piedāvājums atzīts par neatbilstošu nolikumā noteiktajām prasībām vai pretendentam piedalīšanās konkursā ir atteikta, — šāda lēmuma cēloņi un pamatojums;

       

5) ja pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, – lēmuma sīkāks pamatojums.

       
 

87.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildinā t 34. panta piekto daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6) visu piedāvājumu saturs, izņemot uzvarējušā pretendenta piedāvājuma saturu.”

Atbalstīt

 

 

2) visu piedāvājumu saturs, izņemot uzvarējušā pretendenta piedāvājuma saturu.

(6) Sarunu procedūras protokols ir pieejams Iepirkumu uzraudzības birojam un kandidātiem, kuri iesnieguši pieteikumu par piedalīšanos sarunu procedūrā pēc tam, kad pasūtītājs noslēdzis iepirkuma līgumu ar kandidātu, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu, vai ir pieņēmis lēmumu izbeigt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Sarunu procedūras protokolā ietverama šāda informācija:

88.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izteikt 34. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Sarunu procedūras protokols ir publiski pieejams pēc tam, kad pasūtītājs noslēdzis iepirkuma līgumu ar kandidātu, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu, vai ir pieņēmis lēmumu izbeigt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Sarunu procedūras protokolā ietverama šāda informācija:”

Atbalstīt

 

(6) Sarunu procedūras protokols ir publiski pieejams pēc tam, kad pasūtītājs noslēdzis iepirkuma līgumu ar kandidātu, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu, vai ir pieņēmis lēmumu izbeigt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Sarunu procedūras protokolā ietverama šāda informācija:

1) iepirkuma identifikācijas numurs;

     

1) iepirkuma identifikācijas numurs;

2) datums, kad paziņojums ievietots interneta tīklā;

     

2) datums, kad paziņojums ievietots interneta tīklā;

3) iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums;

     

3) iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums;

4) pasūtītāja nosaukums;

     

4) pasūtītāja nosaukums;

5) līguma priekšmets un tā īss apraksts;

     

5) līguma priekšmets un tā īss apraksts;

6) pamatojums sarunu procedūras piemērošanai;

     

6) pamatojums sarunu procedūras piemērošanai;

7) kandidātu nosaukumi;

     

7) kandidātu nosaukumi;

8) pieteikumu iesniegšanas vieta un termiņš;

     

8) pieteikumu iesniegšanas vieta un termiņš;

9) to kandidātu nosaukums, kuri ir iesnieguši pieteikumu par piedalīšanos sarunu procedūrā;

     

9) to kandidātu nosaukums, kuri ir iesnieguši pieteikumu par piedalīšanos sarunu procedūrā;

10) piedāvājuma izvēles kritēriji;

     

10) piedāvājuma izvēles kritēriji;

11) sarunu īss apraksts, norādot piedāvājumus un to cenu;

     

11) sarunu īss apraksts, norādot piedāvājumus un to cenu;

12) tā kandidāta nosaukums, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu;

     

12) tā kandidāta nosaukums, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu;

13) ja kandidāts, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu, nav parakstījis iepirkuma līgumu vai pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu izbeigt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, – šo norišu apraksts.

     

13) ja kandidāts, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu, nav parakstījis iepirkuma līgumu vai pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu izbeigt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, – šo norišu apraksts.

(7) Pasūtītājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas 10 gadus glabā sarunu procedūras protokolu, konkursa noslēguma protokolu, cenu aptaujas protokolu, konkursa nolikumu un pretendentu piedāvājumus.

 

 

 

 

     

(7) Pasūtītājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas 10 gadus glabā sarunu procedūras protokolu, konkursa noslēguma protokolu, cenu aptaujas protokolu, konkursa nolikumu un pretendentu piedāvājumus.

 

 

35.pants. Statistiskie pārskati

     

35.pants. Statistiskie pārskati

Pasūtītājs iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam pārskatu par noslēgto līgumu skaitu, to summām, būvdarbu veicējiem, preču piegādātājiem, iznomātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem un izmantotajām iepirkuma procedūrām. Pārskatu iesniedz par katru kalendāra pusgadu triju mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām.

     

Pasūtītājs iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam pārskatu par noslēgto līgumu skaitu, to summām, būvdarbu veicējiem, preču piegādātājiem, iznomātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem un izmantotajām iepirkuma procedūrām. Pārskatu iesniedz par katru kalendāra pusgadu triju mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām.

VIII nodaļa

     

VIII nodaļa

Uzraudzība un kontrole

     

Uzraudzība un kontrole

36.pants. Uzraudzība

     

36.pants. Uzraudzība

Normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību iepirkumu jomā veic Iepirkumu uzraudzības birojs un citas institūcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

     

Normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību iepirkumu jomā veic Iepirkumu uzraudzības birojs un citas institūcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

37.pants. Pasūtītāja atbildība

     

37.pants. Pasūtītāja atbildība

Par šā likuma izpildi atbilstoši savai kompetencei ir atbildīgs pasūtītājs, iepirkuma komisija vai pilnvarotā amatpersona, kas atbild par iepirkuma veikšanu.

     

Par šā likuma izpildi atbilstoši savai kompetencei ir atbildīgs pasūtītājs, iepirkuma komisija vai pilnvarotā amatpersona, kas atbild par iepirkuma veikšanu.

IX nodaļa

     

IX nodaļa

Iepirkumu uzraudzības birojs

     

Iepirkumu uzraudzības birojs

38.pants. Iepirkumu uzraudzības biroja juridiskais statuss

     

38.pants. Iepirkumu uzraudzības biroja juridiskais statuss

(1) Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finansu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, Iepirkumu uzraudzības biroja nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

     

(1) Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finansu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, Iepirkumu uzraudzības biroja nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

(2) Iepirkumu uzraudzības birojs ir juridiskā persona. Tai ir zīmogs ar papildinātā valsts mazā ģerboņa attēlu un biroja pilnu nosaukumu.

     

(2) Iepirkumu uzraudzības birojs ir juridiskā persona. Tai ir zīmogs ar papildinātā valsts mazā ģerboņa attēlu un biroja pilnu nosaukumu.

(3) Iepirkumu uzraudzības biroja darbību finansē no valsts budžeta.

     

(3) Iepirkumu uzraudzības biroja darbību finansē no valsts budžeta.

39.pants. Iepirkumu uzraudzības biroja tiesības un pienākumi

     

39.pants. Iepirkumu uzraudzības biroja tiesības un pienākumi

(1) Iepirkumu uzraudzības birojam ir šādas tiesības:

     

(1) Iepirkumu uzraudzības birojam ir šādas tiesības:

1) pārraudzīt iepirkumu procedūras atbilstību likuma prasībām;

     

1) pārraudzīt iepirkumu procedūras atbilstību likuma prasībām;

2) atbilstoši savai kompetencei sadarboties ar attiecīgajām ārvalstu institūcijām;

     

2) atbilstoši savai kompetencei sadarboties ar attiecīgajām ārvalstu institūcijām;

3) publiskot Iepirkumu uzraudzības biroja pieņemtos lēmumus, viedokļus un ieteikumus;

   

Redakc.

precizēts

3) publiskot savus pieņemtos lēmumus, viedokļus un ieteikumus;

4) jebkurā iepirkuma procedūras stadijā pieprasīt un netraucēti, kā arī bez maksas saņemt šā likuma izpildei nepieciešamo informāciju;

     

4) jebkurā iepirkuma procedūras stadijā pieprasīt un netraucēti, kā arī bez maksas saņemt šā likuma izpildei nepieciešamo informāciju;

5) pieaicināt neatkarīgus lietpratējus;

     

5) pieaicināt neatkarīgus lietpratējus;

6) apkopot un analizēt statistisko informāciju par iepirkumiem valstī;

7) sniegt metodisku palīdzību, konsultācijas un rīkot mācības līgumslēdzējām iestādēm, preču pārdevējiem, iznomātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un būvdarbu veicējiem;

     

6) apkopot un analizēt statistisko informāciju par iepirkumiem valstī;

7) sniegt metodisku palīdzību, konsultācijas un rīkot mācības līgumslēdzējām iestādēm, preču pārdevējiem, iznomātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un būvdarbu veicējiem;

8) veikt citas normatīvajos aktos atļautās darbības, lai izpildītu šajā likumā paredzētos uzdevumus.

     

8) veikt citas normatīvajos aktos atļautās darbības, lai izpildītu šajā likumā paredzētos uzdevumus.

(2) Iepirkumu uzraudzības birojam ir šādi pienākumi:

1) gādāt par to, lai tiktu izskatītas sūdzības par iepirkuma procedūru pārkāpumiem;

2) sagatavot pārskatus par iepirkumiem valstī.

 

 

 

 

 

 

 

 

89.

 

 

 

 

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt 39. panta otro daļu ar jaunu 3. punktu šādā redakcijā:

“3) veidot uzņēmumu sevišķo sarakstu.”

 

 

Atbalstīt

(2) Iepirkumu uzraudzības birojam ir šādi pienākumi:

1) gādāt par to, lai tiktu izskatītas sūdzības par iepirkuma procedūru pārkāpumiem;

2) sagatavot pārskatus par iepirkumiem valstī;

3) veidot uzņēmumu sevišķo sarakstu.

40.pants. Sūdzību izskatīšanas komisija

     

40.pants. Sūdzību izskatīšanas komisija

(1) Lai izskatītu sūdzības, Iepirkumu uzraudzības birojs izveido sūdzību izskatīšanas komisiju (turpmāk — komisija) ne mazāk kā triju cilvēku sastāvā. Vismaz viens komisijas loceklis ir ar augstāko juridisko izglītību, bet viens — pieaicināts iepirkumu lietpratējs vai pilnvarots nozares sabiedrisko organizāciju pārstāvis.

90.

Juridiskais birojs

Aizstāt 40. panta pirmajā daļā vārdu “cilvēku” ar vārdu “locekļu”

Atbalstīt

(1) Lai izskatītu sūdzības, Iepirkumu uzraudzības birojs izveido sūdzību izskatīšanas komisiju (turpmāk — komisija) ne mazāk kā triju locekļu sastāvā. Vismaz viens komisijas loceklis ir ar augstāko juridisko izglītību, bet viens — pieaicināts iepirkumu lietpratējs vai pilnvarots nozares sabiedrisko organizāciju pārstāvis.

(2) Komisijā nedrīkst būt cilvēki, kas iepriekš snieguši konsultācijas par iesniegtajā sūdzībā minēto iepirkumu vai ir ieinteresēti iegūt tiesības uz iepirkuma veikšanu.

91.

Juridiskais birojs

Aizstāt 40. panta otrajā daļā vārdus “komisijā nedrīkst būt cilvēki” ar vārdiem “Par komisijas locekli nevar būt personas”

Atbalstīt

Redakc.

precizēta

(2) Par komisijas locekli nevar būt personas, kuras iepriekš sniegušas konsultācijas attiecībā uz sūdzībā minēto iepirkumu vai ir ieinteresētas iegūt tiesības uz iepirkuma veikšanu.

(3) Komisijas darbu vada priekšsēdētājs, kuru Iepirkumu uzraudzības birojs ieceļ no komisijas locekļu vidus. Komisija ir lemttiesīga, ja attiecīgā jautājuma izskatīšanā piedalās vismaz puse komisijas locekļu. Komisija lēmumu pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso komisijas locekļu vairākums. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

     

(3) Komisijas darbu vada priekšsēdētājs, kuru Iepirkumu uzraudzības birojs ieceļ no komisijas locekļu vidus. Komisija ir lemttiesīga, ja attiecīgā jautājuma izskatīšanā piedalās vismaz puse komisijas locekļu. Komisija lēmumu pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso komisijas locekļu vairākums. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

X nodaļa

     

X nodaļa

Sūdzību izskatīšanas kārtība

     

Sūdzību izskatīšanas kārtība

41.pants. Tiesības iesniegt sūdzību

     

41.pants. Tiesības iesniegt sūdzību

(1) Pretendentam, kandidātam, preču pārdevējam, iznomātājam, pakalpojumu sniedzējam vai būvdarbu veicējam (turpmāk — sūdzības iesniedzējs) ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam sūdzību par pasūtītāja darbību attiecībā uz atklāta vai slēgta konkursa vai sarunu procedūras (turpmāk —iepirkuma procedūra) likumību, ja tas uzskata, ka pasūtītājs vai iepirkuma komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši sūdzības iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses.

     

(1) Pretendentam, kandidātam, preču pārdevējam, iznomātājam, pakalpojumu sniedzējam vai būvdarbu veicējam (turpmāk — sūdzības iesniedzējs) ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam sūdzību par pasūtītāja darbību attiecībā uz atklāta vai slēgta konkursa vai sarunu procedūras (turpmāk —iepirkuma procedūra) likumību, ja tas uzskata, ka pasūtītājs vai iepirkuma komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši sūdzības iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses.

(2) Sūdzību par šā panta pirmajā daļā minētajiem jautājumiem var iesniegt līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas sūdzības iesniedzējs pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

     

(2) Sūdzību par šā panta pirmajā daļā minētajiem jautājumiem var iesniegt līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas sūdzības iesniedzējs pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Ja sūdzība Iepirkumu uzraudzības birojam ir iesniegta pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, Iepirkumu uzraudzības birojs informē par to pasūtītāju un pasūtītājam aizliegts slēgt iepirkuma līgumu bez sūdzību izskatīšanas komisijas lēmuma, kas atļauj to darīt.

   

Redakc.

precizēta

(3) Ja sūdzība Iepirkumu uzraudzības birojam ir iesniegta pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, Iepirkumu uzraudzības birojs informē par to pasūtītāju un pasūtītājs nedrīkst slēgt iepirkuma līgumu bez sūdzību izskatīšanas komisijas lēmuma, kas atļauj to darīt.

(4) Iepirkumu uzraudzības birojs nepieņem sūdzību, ja:

     

(4) Iepirkumu uzraudzības birojs nepieņem sūdzību, ja:

1) iepirkuma procedūras laikā sūdzības iesniedzējs ir zinājis par iepirkuma procedūras pārkāpumu, bet nav nekavējoties par to informējis pasūtītāju;

92.

Deputāts J.URBANOVIČŠ

Izslēgt 41. panta ceturtās daļas 1. punktu

Neatbalstīt

1) iepirkuma procedūras laikā sūdzības iesniedzējs ir zinājis par iepirkuma procedūras pārkāpumu, bet nav nekavējoties par to informējis pasūtītāju;

2) par iepirkuma procedūru sakarā ar to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata jau bijusi iesniegta un izskatīta sūdzība.

     

2) par iepirkuma procedūru sakarā ar to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata jau bijusi iesniegta un izskatīta sūdzība.

(5) Ja tiek iesniegta sūdzība par pasūtītāja darbību attiecībā uz iepirkuma procedūras likumību un sūdzību par to pašu iepirkuma procedūru jau pirms tam ir iesniedzis cits sūdzības iesniedzējs, bet tā vēl nav izskatīta, šīs sūdzības var apvienot un izskatīt kopā.

     

(5) Ja tiek iesniegta sūdzība par pasūtītāja darbību attiecībā uz iepirkuma procedūras likumību un sūdzību par to pašu iepirkuma procedūru jau pirms tam ir iesniedzis cits sūdzības iesniedzējs, bet tā vēl nav izskatīta, šīs sūdzības var apvienot un izskatīt kopā.

(6) Sūdzības iesniedzējs sūdzību iesniedz rakstveidā, un tajā ietveramas šādas ziņas:

   

Redakc.

precizēta

(6) Sūdzība iesniedzama rakstveidā, un tajā ietveramas šādas ziņas:

1) sūdzības iesniedzēja nosaukums un adrese;

     

1) sūdzības iesniedzēja nosaukums un adrese;

2) tā pasūtītāja nosaukums un adrese, par kuru iesniegta sūdzība;

     

2) tā pasūtītāja nosaukums un adrese, par kuru iesniegta sūdzība;

3) fakti, par kuriem iesniegta sūdzība, norādot pārkāpumu;

     

3) fakti, par kuriem iesniegta sūdzība, norādot pārkāpumu;

4) sūdzības iesniedzēja prasība šīs sūdzības sakarā.

 

     

4) sūdzības iesniedzēja prasība šīs sūdzības sakarā.

42.pants. Sūdzības izskatīšana

     

42.pants. Sūd zības izskatīšana

 

(1) Komisija sūdzību izskata mēneša laikā pēc tam, kad sūdzība saņemta Iepirkumu uzraudzības birojā.

93.

Juridiskais birojs

Izteikt 42.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Komisija sūdzību izskata mēneša laikā pēc tās saņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojā.”

Atbalstīt

 

(1) Komisija sūdzību izskata mēneša laikā pēc tās saņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojā.

(2) Komisija atļauj slēgt līgumu, ja sūdzība ir:

1) nepamatota;

2) pamatota, bet komisija ir lēmusi par pasākumiem, kas jāveic pasūtītājam sūdzības cēloņu novēršanai, un tie ir novērsti;

3) pamatota, bet komisijas konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu.

     

(2) Komisija atļauj slēgt līgumu, ja sūdzība ir:

1) nepamatota;

2) pamatota, bet komisija ir lēmusi par pasākumiem, kas jāveic pasūtītājam sūdzības cēloņu novēršanai, un tie ir novērsti;

3) pamatota, bet komisijas konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu.

(3) Komisija uzaicina uz sūdzības izskatīšanas sēdi sūdzības iesniedzēju, pasūtītāju un pretendentus vai kandidātus (turpmāk – dalībnieki), kuru intereses varētu ietekmēt komisijas pieņemtais lēmums. Komisija vismaz 10 dienas pirms sēdes uzaicina dalībniekus uz sūdzības izskatīšanas sēdi.

     

(3) Komisija uzaicina uz sūdzības izskatīšanas sēdi sūdzības iesniedzēju, pasūtītāju un pretendentus vai kandidātus (turpmāk – dalībnieki), kuru intereses varētu ietekmēt komisijas pieņemtais lēmums. Komisija vismaz 10 darba dienas pirms sēdes uzaicina dalībniekus uz sūdzības izskatīšanas sēdi.

(4) Visiem dalībniekiem ir tiesības izteikt savu viedokli. Pēc dalībnieku uzklausīšanas komisija turpina darbu bez dalībnieku klātbūtnes.

     

(4) Visiem dalībniekiem ir tiesības izteikt savu viedokli. Pēc dalībnieku uzklausīšanas komisija turpina darbu bez dalībnieku klātbūtnes.

(5) Komisija izvērtē sūdzību, pamatojoties uz sūdzības iesniedzēja un dalībnieku uzrādītajiem faktiem un pasūtītāja paskaidrojumiem. Ja dalībnieki nav ieradušies uz sūdzības izskatīšanu, komisija izskata sūdzību, pamatojoties uz tai pieejamiem faktiem. Komisija pieņem lēmumu par iesniegto sūdzību un triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta to visiem dalībniekiem.

     

(5) Komisija izvērtē sūdzību, pamatojoties uz sūdzības iesniedzēja un dalībnieku uzrādītajiem faktiem un pasūtītāja paskaidrojumiem. Ja dalībnieki nav ieradušies uz sūdzības izskatīšanu, komisija izskata sūdzību, pamatojoties uz tai pieejamiem faktiem. Komisija pieņem lēmumu par iesniegto sūdzību un triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta to visiem dalībniekiem.

(6) Komisijas lēmumu dalībnieki var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā

94.

Juridiskais birojs

Izteikt 42.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Komisijas lēmumu dalībnieki var pārsūdzēt tiesā.”

Atbalstīt

(6) Komisijas lēmumu dalībnieki var pārsūdzēt tiesā.

(7) Komisija dokumentē protokolā sūdzības izskatīšanas gaitu un 10 gadus glabā protokolus un sūdzības izskatīšanas laikā iegūtās ziņas.

     

(7) Komisija dokumentē protokolā sūdzības izskatīšanas gaitu un 10 gadus glabā protokolus un sūdzības izskatīšanas laikā iegūtās ziņas.

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.; 1998, 15.nr.; 2000, 9.nr.).

     

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.; 1998, 15.nr.; 2000, 9.nr.).

2. Ja valsts pasūtītājs ir izsludinājis izsoli vai konkursu valsts pasūtījuma līguma piešķiršanai vai sācis sarunu procedūru pirms šā likuma spēkā stāšanās, izsludinātās izsoles, konkursa vai sarunu procedūra ir pabeidzama triju mēnešu laikā saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību pasūtījumu” un Ministru kabineta 1997.gada 18.marta noteikumiem nr.98 “Noteikumi par izsolēm un konkursiem valsts un pašvaldību pasūtījumu piešķiršanai”, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

95.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Aizstāt Pārejas noteikumu 2. punktā vārdus “sarunu procedūru” ar vārdiem “viena piedāvājuma izskatīšanu”

Atbalstīt

2. Ja valsts pasūtītājs ir izsludinājis izsoli vai konkursu valsts pasūtījuma līguma piešķiršanai vai sācis viena piedāvājuma izskatīšanu pirms šā likuma spēkā stāšanās, izsludinātās izsoles, konkursa vai sarunu procedūra ir pabeidzama triju mēnešu laikā saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību pasūtījumu” un Ministru kabineta 1997.gada 18.marta noteikumiem nr.98 “Noteikumi par izsolēm un konkursiem valsts un pašvaldību pasūtījumu piešķiršanai”, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

 

96.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“3. Ministru kabinets līdz 2001. gada 1. decembrim izstrādā 16. panta pirmās daļas 7. punktā un 22. panta piektajā daļā minētos noteikumus.”

Atbalstīt, redakc.

precizējot

 

3. Ministru kabinets līdz 2001. gada 1. decembrim izstrādā šā likuma16. panta pirmās daļas 7. punktā un 22. panta piektajā daļā minētos noteikumus.

 

97.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Likums stājas spēkā 2002. gada 1. janvārī.

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2002. gada 1. janvārī.