Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, Likumprojekts otrajam lasījumam

vides un reģionālās politikas komisija

Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām

(reģ. nr.722)

1.. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

Atbildīgāskomisijas

slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1.

2.

3.

4.

5.

Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām

     

Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

     

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

     

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) iepirkums – preču pirkšana vai noma vai pakalpojumu saņemšana, vai būvdarbu veikšana pasūtītāja vajadzībām;

 

 

1) iepirkums – preču pirkšana vai noma vai pakalpojumu saņemšana, vai būvdarbu veikšana pasūtītāja vajadzībām;

2) kandidāts – persona, kura ir uzaicināta piedalīties slēgtā konkursā vai sarunu procedūrā;

1.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt 1. panta 2. punktā aiz vārda “persona” ar vārdiem “vai personu grupa, kas’’

Atbalstīt

2) kandidāts – persona vai personu grupa, kas uzaicināta piedalīties slēgtā konkursā vai sarunu procedūrā;

3) pasūtītājs:

     

3) pasūtītājs:

a) valsts vai pašvaldības iestāde vai pašvaldība,

     

a) valsts vai pašvaldības iestāde vai pašvaldība,

b) komersants (izņemot sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu), kas saņem kredītu, kura galvotājs attiecībā uz šā kredīta atmaksāšanu un izmantošanu ir valsts vai pašvaldība,

     

b) komersants (izņemot sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu), kas saņem kredītu, kura galvotājs attiecībā uz šā kredīta atmaksāšanu un izmantošanu ir valsts vai pašvaldība,

c) komercsabiedrība, kuru nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kura tiek finansēta no valsts vai pašvaldības budžeta

     

c) komercsabiedrība, kuru nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kura tiek finansēta no valsts vai pašvaldības budžeta,

d) koncesionārs (attiecībā uz būvdarbiem), ja koncesija ir slēgta par būves lietošanu, bet samaksa par koncesiju ir būvdarbi,

     

d) koncesionārs (attiecībā uz būvdarbiem), ja koncesija ir slēgta par būves lietošanu, bet samaksa par koncesiju ir būvdarbi,

e) persona, kas realizē projektu, kurš vairāk nekā 50 procentu apmērā tiek finansēts no valsts vai pašvaldības budžeta,

     

e) persona, kas realizē projektu, kurš vairāk nekā 50 procentu apmērā tiek finansēts no valsts vai pašvaldības budžeta,

f) bezpeļņas organizācija, kuru nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kura tiek finansēta no valsts vai pašvaldības budžeta

     

f) bezpeļņas organizācija, kuru nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kura tiek finansēta no valsts vai pašvaldības budžeta,

 

2.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt 3.punktu ar jauniem apakšpunktiem šādā redakcijā:

“g) komercsabiedrība, kuru nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kura apsaimnieko valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu un veic civiltiesiskos darījumus ar to valsts institūciju vai pašvaldības uzdevumā;

i) valsts vai pašvaldību aģentūra.”

Atbalstīt

 

g) komercsabiedrība, kuru nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kura apsaimnieko valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu un veic civiltiesiskos darījumus ar to valsts institūciju vai pašvaldības uzdevumā,

i) valsts vai pašvaldību aģentūra;

4) pretendents – persona vai personu grupa, kas iesniegusi piedāvājumu pārdot vai iznomāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus saskaņā ar pasūtītāja prasībām vai iesniegusi pieteikumu, lai piedalītos kandidātu atlasē slēgtam konkursam;;

     

4) pretendents – persona vai personu grupa, kas iesniegusi piedāvājumu pārdot vai iznomāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus saskaņā ar pasūtītāja prasībām vai iesniegusi pieteikumu, lai piedalītos kandidātu atlasē slēgtam konkursam;;

5) nepamatoti lēts piedāvājums – pretendenta iesniegts piedāvājums pārdot vai iznomāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus, ja tam ir ievērojami zemāka cena, nekā piedāvā citi pretendenti, un ja:

   

Redakc.

precizēts

5) nepamatoti lēts piedāvājums — pretendenta piedāvājums pārdot vai iznomāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus par ievērojami zemāku cenu, nekā piedāvā citi pretendenti, ja:

a) pasūtītājs, pārbaudot cenas aprēķinu, ir atradis tajā kļūdas, kas ir bijis iemesls tik zemas cenas noteikšanai, vai

     

a) pasūtītājs, pārbaudot cenas aprēķinu, atradis tajā kļūdas, kas bijušas par iemeslu tik zemas cenas noteikšanai, vai

b) pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejama īpaša tehnoloģija vai tirgus apstākļi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu.

     

b) pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejama īpaša tehnoloģija vai tirgus apstākļi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu;

 

3.

Juridiskais birojs

Papildināt 1.pantu ar šādu terminu skaidrojumiem: “prece”, “pakalpojumi”, “būvdarbi.”

Atbalstīt,

ietverts

4.priekšl.

 
 

4.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt 1. pantu ar jauniem punktiem šādā redakcijā:

“6) prece - jebkura ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kas apmierina kādu vajadzību un kam var noteikt vērtību, to pērkot vai pārdodot tirgū;

7) pakalpojumi – transporta darbi, projektēšana, konstruēšana, tehnoloģijas izstrādāšana, pētījumi, apmācība, konsultāciju sniegšana, pārbaudes, diagnostika, būvju un konstrukciju apsekošana, darbu un procesu vadīšana, kā arī citi darbi, kas nav būvdarbi un preču piegāde;

Atbalstīt

6) prece - jebkura ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kas apmierina kādu vajadzību un kam var noteikt vērtību, to pērkot vai pārdodot tirgū;

7) pakalpojumi – transporta darbi, projektēšana, konstruēšana, tehnoloģijas izstrādāšana, pētījumi, apmācība, konsultāciju sniegšana, pārbaudes, diagnostika, būvju un konstrukciju apsekošana, darbu un procesu vadīšana, kā arī citi darbi, kas nav būvdarbi un preču piegāde;

   

8) būvdarbi – darbi un procesi, kas tiek veikti būvē vai būvlaukumā (zemes gabalā) būvēšanas, paplašināšanas, atjaunošanas, remonta, nojaukšanas un teritorijas labiekārtošanas laikā, lietojot būvizstrādājumus un būviekārtas.”

 

8) būvdarbi – darbi un procesi, kas tiek veikti būvē vai būvlaukumā (zemes gabalā) būvēšanas, paplašināšanas, atjaunošanas, remonta, nojaukšanas un teritorijas labiekārtošanas laikā, lietojot būvizstrādājumus un būviekārtas.

 

5.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Papildināt 1. pantā definētos likumā lietotos terminus ar jaunu 6. punktu šādā redakcijā:

“6) Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ir piedāvājams, kuru izvēlas, ņemot vērā dažādus kritērijus (piemēram, ekspluatācijas izmaksas, rentabilitāti, pabeigšanas termiņu, piedāvāto kvalitāti, estētiskās un funkcionālās īpašības, tehniskās apkopes iespējas, tehnisko vērtību, cenu), un kurā cena nav galvenais kritērijs” attiecīgi izslēdzot no likuma 29. panta 7. daļu.”

Daļēji

atbalstīt,

ietverts

6. priekšl.

 
 

6.

Juridiskais birojs

Papildināt 1. pantu ar terminu “saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums” šādā redakcijā:

“Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums — piedāvājums, kuru izvēlas, ņemot vērā dažādus kritērijus: kārtējās izmaksas, rentabilitāti, piedāvāto kvalitāti, estētiskās un funkcionālās īpašības, tehniskās apkopes iespējas, tehnisko palīdzību, cenu un citus. Cena šai piedāvājumā nav uzskatāma par galveno kritēriju.”

Atbalstīt

9) saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums — piedāvājums, kuru izvēlas, ņemot vērā dažādus kritērijus: kārtējās izmaksas, rentabilitāti, piedāvāto kvalitāti, estētiskās un funkcionālās īpašības, tehniskās apkopes iespējas, tehnisko palīdzību, cenu un citus. Cena šai piedāvājumā nav uzskatāma par galveno kritēriju;

7.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt 1. pantu ar terminu “piedāvājuma nodrošinājums” un “Līguma nodrošinājums” skaidrojumu, kā arī ietvert likumā to pielietošanas procedūru aprakstu, noteikumus par piedāvājuma un līguma nodrošinājuma un derīguma termiņiem, to pagarināšanu.

Atbalstīt, ietverts

8.priekšl.

 

8.

Atbildīgā komisija

Papildināt 1. pantu ar jauniem punktiem

šādā redakcijā:

“10) piedāvājuma nodrošinājums- konkursa nolikumā paredzēta naudas summa vai galvojums par šādu summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam, kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai;

11) līguma (saistību) nodrošinājums- starp pasūtītāju un konkursā uzvarējušo pretendentu vai izraudzīto kandidātu noslēgtajā līgumā paredzētais saistību pastiprinājums.”

Atbalstīt

 

 

10) piedāvājuma nodrošinājums- konkursa nolikumā paredzēta naudas summa vai galvojums par šādu summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai;

11) līguma (saistību) nodrošinājums- starp pasūtītāju un konkursā uzvarējušo pretendentu vai izraudzīto kandidātu noslēgtajā līgumā paredzētais saistību pastiprinājums.

2.pants. Likuma uzdevums

9.

Juridiskais birojs

Izteikt 2. panta nosaukumu šādā redakcijā:

2. pants. Likuma mērķi

Atbalstīt

2. pants. Likuma mērķi

Šā likuma uzdevums ir veicināt:

10.

Juridiskais birojs

Aizstāt 2. panta tekstā vārdu “uzdevums “ ar vārdu “mērķis”

Atbalstīt,

ietverts

13. priekšl.

 

1) atklātumu iepirkuma norisē;

       

2) preču pārdevēju, iznomātāju, pakalpojumu sniedzēju un būvdarbu veicēju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

       

3) racionālu valsts vai pašvaldību līdzekļu izmantošanu.

11.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Aizstāt 2. panta 3.punktā vārdu “racionālu” ar vārdu “efektīvu”

Atbalstīt,

ietverts

13. priekšl.

 
 

12.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“Šā likuma uzdevums ir:

1) nodrošināt racionālu valsts vai pašvaldības finansu līdzekļu izmantošanu;

2) noteikt vienveidīgu procedūru un tehniskos noteikumus valsts vai pašvaldību iepirkumam;

3) nodrošināt atklātumu iepirkuma norisē un brīvu konkurenci starp iepirkuma pretendentiem un kandidātiem, kā arī nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem”.

Daļēji

atbalstīt,

ietverts

13. priekšl.

 

 

 

 

13.

Atbildīgā komisija

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“Šā likuma mērķi ir veicināt:

1) iepirkuma gaitas atklātumu;

2) preču pārdevēju, iznomātāju, pakalpojumu sniedzēju un būvdarbu veicēju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

3) valsts vai pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu.”

Atbalstīt

 

Šā likuma mērķi ir veicināt:

1) iepirkuma gaitas atklātumu;

2) preču pārdevēju, iznomātāju, pakalpojumu sniedzēju un būvdarbu veicēju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

3) valsts vai pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu.

3.pants. Iepirkuma pamatnoteikumi

     

3.pants. Iepirkuma pamatnoteikumi

(1) Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā

     

(1) Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā.

(2) Konkursam pretendents piedāvājumu iesniedz rakstiski, parakstītu un slēgtā aploksnē, lai nodrošinātu piedāvājumā esošās informācijas nepieejamību līdz aploksnes atvēršanas brīdim. Kad piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir beidzies, pretendents nedrīkst piedāvājumu labot vai papildināt.

14.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Aizvietot 3. panta otrajā daļā vārdus “un slēgtā aploksnē” ar vārdiem “tādā veidā”, un aizvietot vārdu “aploksnes” ar vārdu “piedāvājuma”;

Atbalstīt,

redakc.

precizēta

(2) Pretendents savu piedāvājumu konkursam iesniedz rakstveidā, to parakstot tādējādi, ka piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim. Kad piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir beidzies, pretendents vairs nedrīkst savu piedāvājumu labot vai papildināt.

 

(3) Iepirkuma līgumu slēdz rakstveidā. Par rakstisku līgumu var uzskatīt arī grāmatvedības attaisnojuma dokumentu, kurā norādīti abu pušu rekvizīti.

15.

 

 

 

 

16.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Precizēt 3. panta trešajā daļā vārdus “grāmatvedības attaisnojuma dokuments”

Juridiskais birojs

Precizēt 3. panta trešajā daļā, kādos gadījumos par rakstisku līgumu var uzskatīt grāmatvedības dokumentu, kurā norādīti abu pušu rekvizīti.

 

Daļēji atbalstīt, ietverts

17. priekšl.

 

 

Atbalstīt, ietverts

17. priekšl.

 

 
 

17.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izteikt 3. panta trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Ja iepirkuma vērtība nepārsniedz 1000 latu, par rakstveida līgumu var kalpot grāmatvedības attaisnojuma dokuments, uz kura pamata pasūtītājs izmaksā naudu par preču piegādi vai sniegto pakalpojumu saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”.”

Atbalstīt

(3) Iepirkuma līgumu slēdz rakstveidā. Ja iepirkuma vērtība nepārsniedz 1000 latu, par rakstveida līgumu var kalpot grāmatvedības attaisnojuma dokuments, uz kura pamata pasūtītājs izmaksā naudu par preču piegādi vai sniegto pakalpojumu saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”.

(4) Pasūtītājs var sadalīt iepirkumu daļās, lai atļautu vairākiem pretendentiem piedalīties iepirkumā un iesniegt piedāvājumu par atsevišķām iepirkuma daļām. Vairāki līguma priekšmeti var tikt apvienoti vienā iepirkumā, ja tam ir tehnisks iemesls.

18.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Aizstāt 3. panta ceturtajā daļā vārdu “iemesls” ar vārdu “pamatojums”.

Atbalstīt,

redakc.

precizēta

(4) Pasūtītājs var sadalīt iepirkumu daļās, lai atļautu vairākiem pretendentiem piedalīties iepirkumā un iesniegt piedāvājumu par atsevišķām iepirkuma daļām. Vairākus līguma priekšmetus var apvienot vienā iepirkumā, ja tam ir tehnisks pamatojums.

(5) Pasūtītājam aizliegts izvirzīt pretendentiem vai kandidātiem jebkādas prasības, kas atsevišķam pretendentam vai kandidātam rada izdevīgāku situāciju nekā pārējiem pretendentiem vai citādi ierobežo konkurenci.

   

Redakc.

precizēta

(5) Pasūtītājam aizliegts izvirzīt pretendentiem vai kandidātiem jebkādas prasības, kas atsevišķam pretendentam vai kandidātam rada izdevīgākus apstākļus nekā pārējiem pretendentiem vai kandidātiem vai citādi ierobežo konkurenci.

(6) Pasūtītājs par iepirkumu izziņo tikai pēc tam, kad tam apstiprināts finansējums vai ilgtermiņa saistības iepirkuma veikšanai. Būvdarbu gadījumā pasūtītāja rīcībā jābūt arī visiem nepieciešamajiem dokumentiem saskaņā ar būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

 

19.

 

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izslēgt 3. panta sesto daļu

 

Atbalstīt

 
 

20.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Papildināt 3. pantu ar jaunu 7. daļu šādā redakcijā:

“(7) Iepirkuma jautājumos, kas nav regulēti ar šī likuma normām, jāvadās pēc vispārējām Civillikuma normām”.

Neatbalstīt

 

4.pants. Iepirkumi, kuriem nepiemēro šo likumu vai tā atsevišķu nodaļu pantus

21.

 

 

 

 

 

22.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izteikt 4. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“4. pants. Līgumi, kuriem nepiemēro šā likuma normas”

Atbildīgā komisija

Izteikt 4. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“4. pants. Likuma piemērošanas izņēmumi”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

4. pants. Likuma piemērošanas izņēmumi

(1) Pasūtītājs nepiemēro šo likumu, ja tiek slēgts iepirkuma līgums par:

23.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izslēgt no 4. panta pirmās daļas vārdu “iepirkuma”.

Neatbalstīt

(1) Pasūtītājs nepiemēro šo likumu, ja tiek slēgts iepirkuma līgums par:

1) nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu;

     

1) nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu;

2) šķīrējtiesas pakalpojumiem;

  ;    

2) šķīrējtiesas pakalpojumiem;

3) finansu pakalpojumiem, kas saistīti ar vērtspapīru emisiju, iegādi, pārdošanu vai nodošanu citām personām, kā arī Latvijas Bankas un Valsts kases sniegtajiem pakalpojumiem;

   

Redakc.

precizēta

3) finansu pakalpojumiem, kas saistīti ar vērtspapīru emisiju, iegādi, pārdošanu vai nodošanu citām personām, kā arī par Latvijas Bankas un Valsts kases pakalpojumiem;

4) fizisko personu pakalpojumiem saskaņā ar darba līgumiem;

 

 

 

4) fizisko personu pakalpojumiem saskaņā ar darba līgumiem;

 

24.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt 4. panta pirmo daļu ar jaunu punktu aiz 4) punkta šādā redakcijā:
“5) viesnīcu un transporta pakalpojumiem pasūtītāja darbiniekiem, ja šie darbinieki tiek sūtīti komandējumā un izdevumi ir Ministru kabineta noteikto normu ietvaros;” un mainīt pārējo punktu numerāciju;

Daļēji atbalstīt,

ietverts

25. priekšl.

 
 

25.

Atbildīgā komisija

Papildināt 4. panta pirmo daļu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“5) komandējuma izdevumiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem”

Atbalstīt

 

 

5) komandējuma izdevumiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem;

5) sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem, uz kuriem šiem uzņēmumiem ir izņēmuma tiesības;

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izteikt 4. panta pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

“5) pakalpojumiem, kurus piedāvā regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji valsts un pašvaldību regulējamās nozarēs”.

Juridiskais birojs

Papildināt 4. panta pirmās daļas 5.punktu ar šādiem vārdiem: “atbilstoši likumam “Par būvdarbiem, piegādēm, nomu un pakalpojumiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu vajadzībām.””

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt, redakc.

precizēta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu pakalpojumiem, kurus sniegt uzņēmumiem ir izņēmuma tiesības atbilstoši likumam “Par būvdarbiem, piegādēm, nomu un pakalpojumiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu vajadzībām.”;

7) tādas institūcijas pakalpojumiem, kura ir izveidota pasūtītāja funkciju nodrošināšanai;

     

7) tādas institūcijas pakalpojumiem, kura ir izveidota pasūtītāja funkciju nodrošināšanai;

7) sabiedrības saziņas līdzekļu pakalpojumiem;

28.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Aizstāt 4. panta 7. punktā vārdus “sabiedrības saziņas līdzekļu” ar vārdiem “radio, televīzijas un periodisko preses izdevumu”;

Atbalstīt

8) radio, televīzijas un periodisko preses izdevumu pakalpojumiem;

8) noteiktu iepirkumu, kas saistīts ar valsts drošību, aizsardzību, valsts materiālo rezervju veidošanu un valsts materiālo vērtību nodrošināšanu, ja pēc attiecīgās ministrijas iesnieguma tā nolēmis Ministru kabinets;

 

 

     

9) noteiktu iepirkumu, kas saistīts ar valsts drošību, aizsardzību, valsts materiālo rezervju veidošanu un valsts materiālo vērtību nodrošināšanu, ja pēc attiecīgās ministrijas iesnieguma tā nolēmis Ministru kabinets;

 

 

9) pētniecības vai tehnoloģijas attīstības pakalpojumiem, izņemot tos pakalpojumus, no kuriem labumu gūst vienīgi pasūtītājs, kas to izmanto paša vajadzībām savu darbību veikšanai, ar nosacījumu, ka sniegto pakalpojumu pilnīgi atlīdzina pasūtītājs.

29.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izteikt 4. panta pirmās daļas 9. punktu šādā redakcijā:

“9) pētniecības vai tehnoloģijas attīstības pakalpojumiem, izņemot tos pakalpojumus, kurus pasūtītājs izmanto vienīgi savām vajadzībām un pats pilnā apmērā sedz ar līguma izpildi saistītos izdevumus”.

Daļēji atbalstīt, ietverts

30. priekšl.

 
 

30.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izteikt 4. panta pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

“9) pētniecības pakalpojumiem, izņemot tos, kurus pilnīgi apmaksā un izmanto paša vajadzībām tikai pasūtītājs;”

Atbalstīt

10) pētniecības pakalpojumiem, izņemot tos, kurus pilnīgi apmaksā un izmanto paša vajadzībām tikai pasūtītājs.

(2) Pasūtītājs var nepiemērot šā likuma IV, V, VI un VII nodaļas pantus, ja tiek slēgts iepirkuma līgums par:

(2) Pasūtītājs var nepiemērot šā likuma IV, V, VI un VII nodaļas pantus, ja tiek slēgts iepirkuma līgums par:

1) iepirkumu un paredzamā līgumcena ir mazāka par 1000 latiem;

31.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Aizstāt visā likuma tekstā terminu “paredzamā līgumcena” ar terminu “plānotā tāmes vērtība”

Neatbalstīt

1) iepirkumu un paredzamā līgumcena ir mazāka par 1000 latiem;

2) pakalpojumu saņemšanu un pakalpojumus sniedz pēc pasūtītāja individuāla pasūtījuma, bet paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latiem un mazāka par 10000 latiem;

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Juridiskais birojs

Izteikt 4.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) pakalpojumu saņemšanu, ja pakalpojumus sniedz pēc pasūtītāja individuāla pasūtījuma un paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latiem un mazāka par 10 000 latiem.”.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izteikt 4. panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) projektēšanas, pētniecības, konsultāciju, vadības, konstruēšanas pakalpojumiem, un paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latiem, bet nepārsniedz 10000 latu;”

Daļēji atbalstīt, ietverts

33. priekšl.

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) projektēšanas, pētniecības, konsultāciju, vadības, konstruēšanas pakalpojumiem, un paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latiem, bet nepārsniedz 10000 latu;

3) iepirkumu, kad neparedzētu apstākļu dēļ (ugunsgrēks, dabas katastrofa, karš, epidēmija, avārija, citi ārkārtas apstākļi, kurus pasūtītājs nevarēja paredzēt) ir radusies ārkārtas situācija un ir nepieciešams to novērst, lai atjaunotu vai nodrošinātu pasūtītāja darbību, un paredzamā līgumcena nepārsniedz 10 000 latu.

     

3) iepirkumu, kad neparedzētu apstākļu dēļ (ugunsgrēks, dabas katastrofa, karš, epidēmija, avārija, citi ārkārtas apstākļi, kurus pasūtītājs nevarēja paredzēt) ir radusies ārkārtas situācija un ir nepieciešams to novērst, lai atjaunotu vai nodrošinātu pasūtītāja darbību, un paredzamā līgumcena nepārsniedz 10 000 latu.

5.pants. Gadījumi, kad var piemērot citas iepirkuma procedūras

     

5.pants. Gadījumi, kad var piemērot citas iepirkuma procedūras

Ja iepirkumu vairāk nekā par piecdesmit procentiem finansē starptautiska finansu institūcija vai iepirkums ir ārvalstu tehniskā palīdzība, vai Eiropas komisijas finansēta programma un nosacījums šā finansējuma piešķiršanai ir iepirkuma procedūras piemērošana, kas atšķiras no šajā likumā minētajām, pasūtītājs var izmantot finansējuma piešķiršanas nosacījumos minēto procedūru.

   

Redakc.

precizēts

Ja iepirkumu vairāk nekā 50 procentu apmērā finansē starptautiska finansu institūcija vai iepirkums ir ārvalstu tehniskā palīdzība vai Eiropas Komisijas finansēta programma un šā finansējuma piešķiršanas nosacījums ir tādas iepirkuma procedūras piemērošana, kas atšķiras no šajā likumā minētajām procedūrām, pasūtītājs var izmantot finansējuma piešķiršanas nosacījumos minēto procedūru.

 

34.

Deputāts A.KALNIŅŠ

Papildināt 5. pantu ar jaunām daļām šādā redakcijā:

“(1) Pasūtītājs ir tiesisks lemt par ārvalstu pretendenta piedalīšanās lietderību, ja valsts pasūtījuma summa precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 120 000 latiem un būvdarbiem mazāka par 4 000 000 latu.

(2) Ja pasūtītājs veic tādu pārtikas preču iepirkumu , kuras iespējams ražot Latvijā, tad šādu pārtikas preču iepirkšanu saskaņā ar šajā likumā noteikto kārtību veic tikai no Latvijas lauku saimniecībām un uzņēmumiem, kuri pārstrādā Latvijas izcelsmes lauksaimniecības produkciju.”

Uzskatīt esošo 5. panta tekstu par trešo daļu

Neatbalstīt

 

II nodaļa

     

II nodaļa

Iepirkuma paredzamās līgumcenas noteikšana

     

Iepirkuma paredzamās līgumcenas noteikšana

6.pants. Paredzamā līgumcena

     

6.pants. Paredzamā līgumcena

(1) Paredzamā līgumcena ir naudas summa, ko pasūtītājs ir paredzējis samaksai par preces pirkšanu, nomu, pakalpojumu vai būvdarbiem, kopā ar pievienotās vērtības nodokli un visiem citiem nodokļiem.

35.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izslēgt 6. panta pirmās daļas beigās vārdus “pievienotās vērtības nodokli un” un “citiem”.

Atbalstīt,

redakc.

precizēta

(1) Paredzamā līgumcena ir naudas summa, ko pasūtītājs paredzējis samaksai par preces pirkšanu vai nomu vai pakalpojumu, vai būvdarbiem kopā ar visiem nodokļiem.

 

36.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izteikt likuma 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Iepirkuma plānotā tāmes vērtība.

(1) Iepirkuma plānotā tāmes vērtība ir preces pirkšanas, nomas, pakalpojuma vai būvdarbu izmaksu aprēķins naudas izteiksmē pa atsevišķiem izmaksu veidiem kopā ar pievienotās vērtības nodokli un citiem iespējamiem nodokļiem.

(2) Iepirkuma plānoto tāmes vērtību aprēķina ar mērķi izvēlēties iepirkuma metodi.

(3) Nav atļauts plānoto tāmes vērtību sadalīt daļās, lai izvairītos no šā likuma piemērošanas. Ja kopējo iepirkuma apjomu sadala daļās saskaņā ar šā likuma 3. panta ceturto daļu un par katru daļu ir paredzēts slēgt atsevišķu iepirkuma līgumu, plānoto tāmes vērtību aprēķina ņemot vērā visu šo daļu kopējo vērtību.”

Neatbalstīt

 

(2) Paredzamo līgumcenu nosaka, lai izvēlētos iepirkuma metodi.

     

(2) Paredzamo līgumcenu nosaka, lai izvēlētos iepirkuma metodi.

(3) Nav atļauts paredzamo līgumcenu sadalīt daļās, lai izvairītos no šā likuma piemērošanas. Ja kopējo iepirkuma apjomu sadala daļās saskaņā ar šā likuma 3.panta ceturto daļu un par katru daļu ir paredzēts slēgt atsevišķu iepirkuma līgumu, paredzamo līgumcenu nosaka, ņemot vērā visu šo daļu kopējo vērtību.

     

(3) Nav atļauts paredzamo līgumcenu sadalīt daļās, lai izvairītos no šā likuma piemērošanas. Ja kopējo iepirkuma apjomu sadala daļās saskaņā ar šā likuma 3.panta ceturto daļu un par katru daļu ir paredzēts slēgt atsevišķu iepirkuma līgumu, paredzamo līgumcenu nosaka, ņemot vērā visu šo daļu kopējo vērtību.

7.pants. Paredzamā līgumcena precei

     

7.pants. Paredzamā līgumcena precei

(1) Paredzamo līgumcenu precei nosaka, ņemot vērā plānoto summu konkrētas preces pirkšanai noteiktā laika posmā, kas nav mazāks par vienu mēnesi.

       

(2) Ja paredzētais viena veida preču pirkums izpaužas kā vairāku vienādu iepirkuma līgumu noslēgšana šā panta pirmajā daļā noteiktajā laika posmā, paredzamo līgumcenu nosaka, summējot visu šo

iepirkuma līgumu paredzamās līgumcenas.

37.

Juridiskais birojs

Precizēt 7.panta otrajā daļā jēdzienu “viena veida preces”

Atbalstīt

ietverts

38.

priekšl.

 

38.

Atbildīgā komisija

Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

“(1) Paredzamo līgumcenu precei nosaka, ņemot vērā konkrētas preces pirkšanai plānoto summu.

(2) Ja paredzētais viena veida preču pirkums izpaužas tādējādi, ka tiek noslēgti vairāki iepirkuma līgumi par vienādu līguma priekšmetu laika posmā, kas nav īsāks par vienu mēnesi, paredzamo līgumcenu nosaka, summējot visu šo iepirkuma līgumu paredzamās līgumcenas.”

Atbalstīt

 

(1) Paredzamo līgumcenu precei nosaka, ņemot vērā konkrētas preces pirkšanai plānoto summu.

(2) Ja paredzētais viena veida preču pirkums izpaužas tādējādi, ka tiek noslēgti vairāki iepirkuma līgumi par vienādu līguma priekšmetu laika posmā, kas nav īsāks par vienu mēnesi, paredzamo līgumcenu nosaka, summējot visu šo iepirkuma līgumu paredzamās līgumcenas.

8.pants. Paredzamā līgumcena nomai

39.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izteikt 8. panta nosaukumu šādā redakcijā: “8.pants. Paredzamā līgumcena preces nomai”.

Atbalstīt

8.pants. Paredzamā līgumcena preces nomai

Ja preci nomā ar vai bez izpirkuma tiesībām, paredzamo līgumcenu nosaka, pamatojoties uz:

     

Ja preci nomā ar vai bez izpirkuma tiesībām, paredzamo līgumcenu nosaka, pamatojoties uz:

1) paredzēto ikmēneša maksājumu kopējo līgumcenu, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz 12 mēnešiem vai īsāku laika posmu;

     

1) paredzēto ikmēneša maksājumu kopējo līgumcenu, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz 12 mēnešiem vai īsāku laika posmu;

2) paredzēto ikmēneša maksājumu kopējo līgumcenu, kurā iekļauta nomātās preces plānotā atlikusī vērtība, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz laika posmu, kas ir ilgāks par 12 mēnešiem;

     

2) paredzēto ikmēneša maksājumu kopējo līgumcenu, kurā iekļauta nomātās preces plānotā atlikusī vērtība, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz laika posmu, kas ir ilgāks par 12 mēnešiem;

3) paredzētajiem ikmēneša maksājumiem, kas reizināti ar 48, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku.

     

3) paredzētajiem ikmēneša maksājumiem, kas reizināti ar 48, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku.

 

9.pants. Paredzamā līgumcena pakalpojumiem

     

9.pants. Paredzamā līgumcena pakalpojumiem

(1) Paredzamo līgumcenu pakalpojumiem nosaka, ņemot vērā visu samaksu, ko saņems pakalpojumu sniedzējs, kā arī šajā pantā minētos nosacījumus.

     

(1) Paredzamo līgumcenu pakalpojumiem nosaka, ņemot vērā visu samaksu, ko saņems pakalpojumu sniedzējs, kā arī šajā pantā minētos nosacījumus.

(2) Apdrošināšanas paredzamo līgumcenu nosaka, ņemot vērā maksājamo apdrošināšanas prēmiju summu.

   

Redakc.

precizēta

(2) Paredzamo līgumcenu apdrošināšanai nosaka, ņemot vērā maksājamo apdrošināšanas prēmiju summu.

(3) Bankas un citu finansu pakalpojumu paredzamo līgumcenu nosaka, ņemot vērā maksu par pakalpojumiem, komisijas un procentu maksājumus, kas jāsaņem pakalpojumu sniedzējam.

   

Redakc.

precizēta

(3) Paredzamo līgumcenu banku un citiem finansu pakalpojumiem nosaka, ņemot vērā maksu par pakalpojumiem, komisijas un procentu maksājumus, ko saņems pakalpojumu sniedzējs.

.

(4) Projektēšanas, arī būvprojektēšanas paredzamo līgumcenu nosaka, ņemot vērā kopējo samaksu, kas jāsaņem pakalpojuma sniedzējam.

Redakc.

precizēta

(4) Paredzamo līgumcenu projektēšanai, arī būvprojektēšanai, nosaka, ņemot vērā kopējo samaksu, ko saņems pakalpojuma sniedzējs.

(5) Ja pakalpojums ir regulārs un tam ir noteikta līgumcena, paredzamo kopējo līgumcenu nosaka, pamatojoties uz:

   

Redakc.

precizēta

(5) Ja pakalpojumi ir regulāri un tiem ir noteikta līgumcena, paredzamo kopējo līgumcenu nosaka, pamatojoties uz maksu par vienā mēnesī sniedzamajiem pakalpojumiem, kas reizināta:

1) maksu par vienā mēnesī sniedzamajiem pakalpojumiem, kas reizināta ar mēnešu skaitu laika posmā, par kuru iepirkuma līgums tiks slēgts, ja šis laika posms nav ilgāks par 48 mēnešiem;

     

1) ar mēnešu skaitu laika posmā, par kuru iepirkuma līgums tiks slēgts, ja šis laika posms nav ilgāks par 48 mēnešiem;

2) maksu par vienā mēnesī sniedzamajiem pakalpojumiem, kas reizināta ar 48, ja iepirkuma līgumu slēdz uz nenoteiktu vai noteiktu laika posmu, kas ir ilgāks par 48 mēnešiem.

     

2) ar 48, ja iepirkuma līgumu slēdz uz nenoteiktu laika posmu vai noteiktu laika posmu, kas ir ilgāks par 48 mēnešiem.

10.pants. Paredzamā līgumcena būvdarbiem

     

10.pants. Paredzamā līgumcena būvdarbiem

(1) Paredzamā līgumcena būvdarbiem ir attiecīgās būves vai tās atsevišķas ekspluatācijā nododamās kārtas paredzamā līgumcena.

     

(1) Paredzamā līgumcena būvdarbiem ir attiecīgās būves vai tās atsevišķas ekspluatācijā nododamās kārtas paredzamā līgumcena.

(2) Būvdarbu paredzamajā līgumcenā ietver līgumcenu visām precēm, to nomai vai pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai veiktu attiecīgo būvniecību, kā arī līgumcenu tām precēm vai pakalpojumiem, ko būvdarbu veicējam piegādās vai sniegs pasūtītājs.

   

Redakc.

precizēta

(2) Paredzamajā līgumcenā būvdarbiem ietver līgumcenu visām precēm, to nomai vai pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai veiktu attiecīgo būvniecību, kā arī līgumcenu tām precēm vai pakalpojumiem, ko būvdarbu veicējam piegādās vai sniegs pasūtītājs.

11.pants. Paredzamā līgumcena jauktiem līgumiem

     

11.pants. Paredzamā līgumcena jauktiem līgumiem

(1) Ja iepirkuma līgums attiecas uz atsevišķiem preču pirkumiem vai nomu, atsevišķiem pakalpojumiem vai to daļām, atsevišķiem būvdarbiem vai to daļām, tad, nosakot paredzamo līgumcenu, ņem vērā preču, pakalpojumu vai būvdarbu kopējo paredzamo līgumcenu.

     

(1) Ja iepirkuma līgums attiecas uz a tsevišķiem preču pirkumiem vai nomu, atsevišķiem pakalpojumiem vai to daļām, atsevišķiem būvdarbiem vai to daļām, tad, nosakot paredzamo līgumcenu, ņem vērā preču, pakalpojumu vai būvdarbu kopējo paredzamo līgumcenu.

(2) Ja paredzamajā līgumā ir gan preču, gan pakalpojumu pirkšana vai noma, tad to attiecīgi uzskata par preču pirkšanas vai pakalpojumu sniegšanas līgumu atkarībā no tā, kas veido paredzamās līgumcenas lielāko daļu. Šie nosacījumi neattiecas uz būvdarbiem.

   

Redakc.

precizēta

(2) Ja līgumā paredzēta gan preču, gan pakalpojumu pirkšana vai noma, to attiecīgi uzskata par preču pirkšanas vai pakalpojumu sniegšanas līgumu atkarībā no tā, kas veido paredzamās līgumcenas lielāko daļu. Šie nosacījumi neattiecas uz būvdarbiem.

III nodaļa

     

III nodaļa

Darba uzdevums un tehniskās specifikācijas

     

Darba uzdevums un tehniskās specifikācijas

12.pants. Darba uzdevums

     

12.pants. Darba uzdevums

Darba uzdevumā norāda prasības, kādām jāatbilst nepieciešamajām precēm, nomai, pakalpojumiem vai būvdarbiem. Darba uzdevumam ir jābūt skaidram, kas ļautu pretendentam aprēķināt bez papildu sagatavošanas darba un bez neskaidra riska preču, pakalpojumu, nomas vai būvdarbu cenu un nodrošinātu piedāvājumu salīdzinājumu.

 

   

Redakc.

precizēta

Darba uzdevumā norāda prasības attiecībā uz nepieciešamajām precēm, nomu, pakalpojumiem vai būvdarbiem. Darba uzdevumam jābūt skaidram, lai tas ļautu pretendentam bez papildu sagatavošanās un bez nenosakāma riska aprēķināt preču, pakalpojumu, nomas vai būvdarbu cenu un salīdzināt piedāvājumus.

13.pants. Tehniskās specifikācijas

     

13.pants. Tehniskās specifikācijas

(1) Tehniskās specifikācijas ir:

     

(1) Tehniskās specifikācijas ir:

1) preces vai pakalpojuma apraksts, kas ietver kvalitātes, kvantitātes, darbības, drošības, izmēru, terminoloģijas, simbolu, pārbaudes, pārbaudes metožu, iesaiņošanas, marķēšanas, etiķešu un citas objektīvas prasības, lai prece vai pakalpojums atbilstu iepirkuma mērķim;

   

Redakc.

precizēts

1) preces vai pakalpojuma apraksts, kas ietver prasības attiecībā uz kvalitāti, kvantitāti, darbību, drošību, izmēru, terminoloģiju, simboliem, pārbaudi, pārbaudes metodēm, iesaiņošanu, marķēšanu, etiķetēm un citas objektīvas prasības, lai prece vai pakalpojums atbilstu iepirkuma mērķim;

2) būvprojektā paredzēto darbu un būves konstrukciju normatīvo un kvalitātes prasību apraksts (uzskaitījums).

 

   

Redakc.

precizēts

2) būvprojektā paredzētajiem darbiem un būves konstrukcijām izvirzīto normatīvo un kvalitātes prasību apraksts (uzskaitījums).

(2) Ar tehniskajām specifikācijām pasūtītājs nosaka prasību līmeni, kādam jāatbilst precei, pakalpojumam vai būvdarbiem. Tehniskās specifikācijas iekļauj iepirkuma procedūras nolikumā un līgumā. Pasūtītājs dod priekšroku tām tehniskajām specifikācijām, kas vērstas uz līguma priekšmeta darbības rezultātu (funkciju). Ja pasūtītājs uzskata, ka šādas tehniskās specifikācijas neatbilst līguma mērķim, tas var veidot arī līguma priekšmeta izskatu raksturojošas tehniskās specifikācijas.

     

(2) Ar tehniskajām specifikācijām pasūtītājs nosaka prasību līmeni, kādam jāatbilst precei, pakalpojumam vai būvdarbiem. Tehniskās specifikācijas iekļauj iepirkuma procedūras nolikumā un līgumā. Pasūtītājs dod priekšroku tām tehniskajām specifikācijām, kas vērstas uz līguma priekšmeta darbības rezultātu (funkciju). Ja pasūtītājs uzskata, ka šādas tehniskās specifikācijas neatbilst līguma mērķim, tas var veidot arī līguma priekšmeta izskatu raksturojošas tehniskās specifikācijas.

(3) Tehniskajās specifikācijās nedrīkst minēt noteiktus izstrādājumus vai procesus, ja vien tie nav izšķiroši līguma priekšmeta pastāvēšanai. Ir aizliegta norāde uz tirdzniecības markām, patentiem un specifisku izcelsmi. Tomēr, ja līguma priekšmetu citādi nevar raksturot, šādas norādes kopā ar vārdiem "vai ekvivalents" drīkst lietot.

40.

Juridiskais birojs

Izteikt 13.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Tehniskajās specifikācijās nedrīkst minēt noteiktus izstrādājumus vai procesus. Ir aizliegta norāde uz tirdzniecības markām, patentiem un specifisku izcelsmi, ja vien šie nosacījumi nav izšķiroši līguma priekšmeta pastāvēšanai. Šādā gadījumā minētā norāde lietojama kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”.”

Atbalstīt

(3) Tehniskajās specifikācijās nedrīkst minēt noteiktus izstrādājumus vai procesus. Ir aizliegta norāde uz tirdzniecības markām, patentiem un specifisku izcelsmi, ja vien šie nosacījumi nav izšķiroši līguma priekšmeta pastāvēšanai. Šādā gadījumā minētā norāde lietojama kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”.

(4) Ja līguma priekšmets atbilst attiecīgiem standartiem, tehniskās specifikācijas veido atbilstoši:

     

(4) Ja līguma priekšmets atbilst attiecīgiem standartiem, tehniskās specifikācijas veido atbilstoši:

1) Latvijas nacionālā standarta statusā pielāgotiem un noteiktā kārtībā reģistrētiem Eiropas standartiem. Eiropas standarts ir "Eiropas standarts (EN)" vai "Harmonizēšanas dokumenti (HD)", kurus apstiprinājusi Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) vai Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komiteja (CENELEC);

41.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izslēgt 13. panta ceturtās daļas 1.punktā otro teikumu.

Atbalstīt, redakc.

precizēts

1) Latvijas nacionālajiem standartiem pielāgotiem un noteiktā kārtībā reģistrētiem Eiropas standartiem;

2) Latvijas nacionālajiem standartiem;

     

2) Latvijas nacionālajiem standartiem;

3) citiem starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.

     

3) citiem starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.

(5) Šā panta ceturtā daļa neattiecas uz gadījumiem, kad:

     

(5) Šā panta ceturtā daļa neattiecas uz gadījumiem, kad:

1) tehniski nav iespējams panākt preces atbilstību ceturtajā daļā minētajiem standartiem;

1) tehniski nav iespējams panākt preces atbilstību ceturtajā daļā minētajiem standartiem;

2) ieviešot ceturtajā daļā minētos standartus, pasūtītājam būtu jāiegādājas preces, kas nav savietojamas ar tā rīcībā esošajām precēm, kuras tas paredzējis lietot kopā ar iegādājamām precēm.

     

2) ieviešot ceturtajā daļā minētos standartus, pasūtītājam būtu jāiegādājas preces, kas nav savietojamas ar tā rīcībā esošajām precēm, kuras tas paredzējis lietot kopā ar iegādājamām precēm.

IV nodaļa

     

IV nodaļa

Pretendentiem izvirzāmās prasības

     

Pretendentiem izvirzāmās prasības

14.pants. Pretendentu izvēle

     

14.pants. Pretendentu izvēle

Pasūtītājs izskata piedāvājumus, ko iesnieguši pretendenti, kuri atbilst šajā nodaļā izvirzītajām prasībām un ir izraudzīti saskaņā ar šajā likumā norādītajām procedūrām.

     

Pasūtītājs izskata piedāvājumus, ko iesnieguši pretendenti, kuri atbilst šajā nodaļā izvirzītajām prasībām un ir izraudzīti saskaņā ar šajā likumā norādītajām procedūrām.

15.pants. Vienādu iespēju radīšana pretendentiem

     

15.pants. Vienādu iespēju radīšana pretendentiem

(1) Pasūtītājs visiem pretendentiem rada vienādas iespējas sacensties, lai iegūtu tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

     

(1) Pasūtītājs visiem pretendentiem rada vienādas iespējas sacensties, lai iegūtu tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

(2) Pretendenti var apvienoties grupā, neizmantojot noteiktu komercdarbības veidu, un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu, ja tas ir paredzēts konkursa nolikumā. Ja pasūtītājs ir izvēlējies šādu grupu un iepirkuma līguma izpildīšanai ir vēlams noteikts komercdarbības veids, tas var pieprasīt pretendentu grupai izveidot līgumsabiedrību.

42.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

15.pantā otrās daļas beigās vārdu “līgumsabiedrība” aizstāt ar vārdu “personālsabiedrība”;

Atbalstīt,

redakc.

precizēta

(2) Pretendenti var apvienoties grupā neatkarīgi no komercdarbības veida un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu, ja tas ir paredzēts konkursa nolikumā. Ja pasūtītājs izvēlējies šādu grupu un iepirkuma līguma izpildīšanai ir vēlams noteikts komercdarbības veids, pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendentu grupa izveido personālsabiedrību.

(3) Visā iepirkuma procedūrā tiek ievērots atklātums. Ja pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas nosūta šo informāciju visiem pretendentiem, kā arī tiem, kuri saņēmuši konkursa nolikumu vai kvalifikācijas atlases nolikumu slēgtam konkursam.

43.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izteikt 15. panta trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(3) Pasūtītājs iepirkuma procedūras veic atklāti. Ja pasūtītājs sniedz papildu informāciju par iepirkumu, tad šo informāciju jānosūta visiem iepirkuma pretendentiem vai kandidātiem.

Neatbalstīt

(3) Visā iepirkuma procedūrā tiek ievērots atklātums. Ja pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas nosūta šo informāciju visiem pretendentiem, kā arī tiem, kuri saņēmuši konkursa nolikumu vai kvalifikācijas atlases nolikumu slēgtam konkursam.

(4) Nedrīkst aizkavēt iespējamā pretendenta piedalīšanos iepirkuma procedūrā.

 

(4) Pasūtītājs nedrīkst tieši vai netieši likt šķēršļus kāda pretendenta vai kandidāta līdzdalībai iepirkuma procedūrā.

 

(4) Nedrīkst aizkavēt iespējamā pretendenta piedalīšanos iepirkuma procedūrā.

.

 

(5) Pretendentam vai kandidātam, to pārstāvjiem vai citām ar pretendentu vai kandidātu saistītām personām ir aizliegts piedalīties konkursa nolikuma vai tā atsevišķas daļas, vai cenu aptaujas uzaicinājuma izstādīšanā”.

   

(5) Pretendentam vai tā pārstāvjiem aizliegts piedalīties konkursa nolikumu vai tā daļas, vai cenu aptaujas pieprasījuma izstrādāšanā.

44.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izteikt 15. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Personām, kuras pašas vai kuru pārstāvji piedalījušies konkursa nolikuma vai tā daļas, vai cenu aptaujas pieprasījuma sagatavošanā, aizliegts piedalīties attiecīgajā konkursā vai cenu aptaujā”

Atbalstīt

 

(5) Personām, kuras pašas vai kuru pārstāvji piedalījušies konkursa nolikuma vai tā daļas, vai cenu aptaujas pieprasījuma sagatavošanā, aizliegts piedalīties attiecīgajā konkursā vai cenu aptaujā.

(6) Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai un piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājam aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību un piedāvājumu vērtēšanas procesu.

     

(6) Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai un piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājam aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību un piedāvājumu vērtēšanas procesu.

(7) Pasūtītājs var pieprasīt samaksu par konkursa nolikumu. Valsts iestādes šo samaksu ieskaita valsts pamatbudžetā, pašvaldības un pašvaldību iestādes - tās pašvaldības budžetā, kura rīko konkursu. Samaksa nedrīkst būt lielāka par:

     

(7) Pasūtītājs var pieprasīt samaksu par konkursa nolikumu. Valsts iestādes šo samaksu ieskaita valsts pamatbudžetā, pašvaldības un pašvaldību iestādes - tās pašvaldības budžetā, kura rīko konkursu. Samaksa nedrīkst būt lielāka par:

1) 20 latiem, ja paredzamā līgumcena ir līdz 50 000 latu;

     

1) 20 latiem, ja paredzamā līgumcena ir līdz 50 000 latu;

2) 50 latiem, ja paredzamā līgumcena ir līdz 120 000 latu;

     

2) 50 latiem, ja paredzamā līgumcena ir līdz 120 000 latu;

3) 100 latiem, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120 000 latu;

     

3) 100 latiem, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120 000 latu;

4) 200 latiem, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 4 500 000 latu.

     

4) 200 latiem, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 4 500 000 latu.

16.pants. Nosacījumi pretendenta izslēgšanai

   

Redakc.

precizēts

16.pants. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi

(1) Pasūtītājs neizvērtē pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu zvērtēšanas stadijā, ja:

     

(1) Pasūtītājs neizvērtē pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

1) pretendents ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta;

45.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Papildināt 16. panta pirmās daļas 1. punktu ar šādu tekstu:

“vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu”.

Atbalstīt

1) pretendents ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu ;

2) pretendents ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādnieks Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;

     

2) pretendents ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādnieks Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;

3) likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;

     

3) likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;

4) pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā;

     

4) pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā;

5) pretendentam nav licences vai sertifikāta noteiktu preču pārdošanai vai iznomāšanai, pakalpojumu sniegšanai vai būvdarbu veikšanai atbilstoši citiem normatīvajiem aktiem;

46.

Juridiskais birojs

Papildināt 16. panta pirmās daļas 5.punktu pēc vārda “nav” ar vārdiem “preču izcelsmes sertifikāta, kā arī”;

Atbalstīt

5) pretendentam nav preču izcelsmes sertifikāta, kā arī licences vai sertifikāta noteiktu preču pārdošanai vai iznomāšanai, pakalpojumu sniegšanai vai būvdarbu veikšanai atbilstoši citiem normatīvajiem aktiem;

6) pretendents, sniedzot saskaņā ar šā panta otro daļu pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas;

47.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izteikt 16. panta pirmās. daļas 6. punktu šādā redakcijā:

“6) pretendents, sniedzot šā panta otrajā daļā norādīto informāciju, ir minējis apzināti nepatiesus faktus, kam varētu būt būtiska nozīme lēmuma pieņemšanā par pretendenta izvēli”.

Neatbalstīt

 
 

48.

Atbildīgā komisija

Izteikt 16. panta pirmās. daļas 6. punktu šādā redakcijā:

“6) pretendents, sniedzot saskaņā ar šā panta otro daļu pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas, vai vispār nav sniedzis ziņas”.

Atbalstīt

 

6) pretendents, sniedzot saskaņā ar šā panta otro daļu pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas, vai vispār nav sniedzis ziņas.

7) pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu.

49.

 

 

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Juridiskais birojs

Izslēgt 16. panta pirmās daļas 7.punktu

Atbalstīt

 

 

 
 

50.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izslēgt 16. panta pirmās daļas 7. punktu, jo tas ir pamats pretendenta piedāvājuma noraidīšanai, ne pretendenta izslēgšanai.

Atbalstīt

 
 

51.

Deputāts A.KALNIŅŠ

Izteikt 16. panta pirmās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

“7) pretendents iesniedz nepamatoti lētu piedāvājumu, kuru pretendents pilnībā nevar atspēkot.”

Neatbalstīt

 

(2) Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar šā panta pirmo daļu, pasūtītājs var pieprasīt:

     

(2) Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar šā panta pirmo daļu, pasūtītājs var pieprasīt:

1) pretendenta apliecinājumu, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi;

     

1) pretendenta apliecinājumu, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi;

2) izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde valstī, kurā pretendents ir reģistrēts, ka tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

   

Redakc.

precizēts

2) izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

 

3) reģistrācijas apliecības kopiju vai izziņas, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

     

3) reģistrācijas apliecības kopiju vai izziņas, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

4) licenci vai sertifikātu noteiktu preču pārdošanai vai iznomāšanai, pakalpojumu sniegšanai vai būvdarbu veikšanai saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem;

     

4) licenci vai sertifikātu noteiktu preču pārdošanai vai iznomāšanai, pakalpojumu sniegšanai vai būvdarbu veikšanai saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem;

5) ziņas saskaņā ar šā likuma 19.panta otro daļu.

     

 

5) ziņas saskaņā ar šā likuma 19.panta otro daļu.

17.pants. Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

     

17.pants. Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

(1) Izvēloties atklātu vai slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, pasūtītājs nosaka prasību līmeni (minimālās prasības) pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim un tā novērtēšanai var pieprasīt pretendentam uzrādīt vai iesniegt vienu vai vairākus šādus dokumentus:

52.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izteikt 17. pantu šādā redakcijā:

“(1) Ja ir izvēlēts atklāts vai slēgts konkurss vai sarunu procedūra, pasūtītājs nosaka prasību līmeni (minimālās prasības) pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim un tā novērtēšanai pasūtītājs var pieprasīt pretendentam uzrādīt vai iesniegt vienu vai vairākus šādus dokumentus:

Daļēji atbalstīt,

ietverts

53. priekšl.

 

1) bankas izziņu par pretendenta vidējo konta atlikumu un naudas līdzekļu apgrozību kontā pasūtītāju interesējošā laika posmā;

1) bankas izziņu par pretendenta norēķinu konta atlikumu un naudas līdzekļu apgrozību šajā kontā pasūtītāju interesējošā laika posmā, bet ne vairāk kā par iepriekšējiem trim finansu gadiem;

   

2) pārskatu par pretendenta saimniecisko stāvokli vai izvilkumus no šādiem pārskatiem par uzņēmējdarbības daļu, kas attiecas uz paredzamo iepirkumu, bet ne vairāk kā par iepriekšējiem trim gadiem.

 

2) pretendenta gada pārskatu vai apliecinātu izrakstu no gada pārskata par to pretendenta komercdarbības daļu, kas attiecas uz paredzamo iepirkumu;

   
   

3) izziņu par pretendenta kopējo finansu apgrozījumu vai finansu apgrozījumu par attiecīgo iepirkumu, bet ne vairāk kā par iepriekšējiem trim finansu gadiem.

   

(2) Ja konkrēta iepirkuma gadījumā šā panta pirmajā daļā minētā informācija neraksturo pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, pasūtītājs var pieprasīt citas ziņas tā raksturošanai.

 

(2) Pasūtītājs norāda konkursa nolikumā, kurus no informācijas sniegšanas veidiem tas izvēlējies iesniegšanai iepirkuma komisijā.

   
   

(3) Ja pretendents pamatota iemesla dēļ nespēj nodrošināt pasūtītāja pieprasītās informācijas sniegšanu, pretendents var apliecināt savu ekonomisko un finansiālo stāvokli ar jebkuru citu dokumentu, kuru pasūtītājs uzskata par atbilstošu”.

   
 

53.

Atbildīgā komisija

Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

“(1) Ja paredzēts atklāts vai slēgts konkurss vai sarunu procedūra, pasūtītājs nosaka prasību līmeni jeb minimālās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tā novērtēšanai pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus šādus dokumentus:

Atbalstīt

 

(1) Ja paredzēts atklāts vai slēgts konkurss vai sarunu procedūra, pasūtītājs nosaka prasību līmeni jeb minimālās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tā novērtēšanai pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus šādus dokumentus:

   

1) pretendenta gada pārskatu vai apliecinātu izrakstu no gada pārskata par to pretendenta komercdarbības daļu, kas attiecas uz paredzamo iepirkumu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem;

 

1) pretendenta gada pārskatu vai apliecinātu izrakstu no gada pārskata par to pretendenta komercdarbības daļu, kas attiecas uz paredzamo iepirkumu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem;

   

2) izziņu par pretendenta kopējo finansu apgrozījumu vai finansu apgrozījumu, kas saistīts ar attiecīgo iepirkumu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem.

 

2) izziņu par pretendenta kopējo finansu apgrozījumu vai finansu apgrozījumu, kas saistīts ar attiecīgo iepirkumu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem.

   

(2) Ja konkrēta iepirkuma gadījumā šā panta pirmajā daļā minētā informācija neraksturo pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, pasūtītājs var pieprasīt citas ziņas tā raksturošanai.

 

(2) Ja konkrēta iepirkuma gadījumā šā panta pirmajā daļā minētā informācija neraksturo pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, pasūtītājs var pieprasīt citas ziņas tā raksturošanai.

 

 

 

 

 

18.pants. Informācija par pretendenta iespējām

     

18.pants. Informācija par pretendenta iespējām

(1) Atklāta konkursa nolikumā vai slēgta konkursa kandidātu atlases nolikumā pasūtītājs norāda, kā pretendentam būs jāpierāda savas iespējas pārdot vai iznomāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus.

     

(1) Atklāta konkursa nolikumā vai slēgta konkursa kandidātu atlases nolikumā pasūtītājs norāda, kā pretendentam būs jāpierāda savas iespējas pārdot vai iznomāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus.

(2) Pasūtītājs vai tā vārdā oficiāla kompetenta iestāde valstī, kur pretendents reģistrēts, var veikt pārbaudi, lai konstatētu pretendenta ražošanas iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus.

54.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izteikt 18. panta otrajā daļā tekstu aiz vārda “pārbaudi” šādā redakcijā:

“lai novērtētu pretendenta spējas no prasmes, rīcības efektivitātes, pieredzes un uzticamības viedokļa”.

Neatbalstīt

(2) Pasūtītājs vai tā vārdā oficiāla kompetenta iestāde valstī, kur pretendents reģistrēts, var veikt pārbaudi, lai konstatētu pretendenta ražošanas iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus.

(3) Ja paredzamais līgums attiecas uz preču pirkšanu vai nomu, pasūtītājs var pieprasīt pretendentam iesniegt vai uzrādīt vienu vai vairākus šādus apliecinājumus:

   

Redakc.

precizēta

(3) Ja paredzamais līgums attiecas uz preču pirkšanu vai nomu, pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus šādus apliecinājumus:

1) pārdoto attiecīgo vai līdzīgu preču sarakstu, norādot preču pārdošanas apjomu, saņēmēju un laiku, pievienojot apstiprinātas pavadzīmju vai līdzvērtīgu dokumentu kopijas vai atsauksmes, bet ne vairāk kā par iepriekšējiem trim gadiem;

   

Redakc.

precizēts

1) pārdoto attiecīgo vai līdzīgu preču sarakstu, kurā norādīts preču pārdošanas apjoms, saņēmējs un laiks un kuram pievienotas apstiprinātas pavadzīmju vai līdzvērtīgu dokumentu kopijas vai atsauksmes, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem;

2) pretendentam piederošo tehnisko iekārtu aprakstu, dokumentu, kas apliecina pretendenta iespējas nodrošināt preces kvalitāti;

     

2) pretendentam piederošo tehnisko iekārtu aprakstu, dokumentu, kas apliecina pretendenta iespējas nodrošināt preces kvalitāti;

3) informāciju par preču pārdošanā vai iznomāšanā iesaistīto personālu, īpaši par to, kas atbildīgs par kvalitātes kontroli;

     

3) informāciju par preču pārdošanā vai iznomāšanā iesaistīto personālu, īpaši par to, kas atbildīgs par kvalitātes kontroli;

4) pārdodamās preces paraugus, aprakstus vai fotogrāfijas;

     

4) pārdodamās preces paraugus, aprakstus vai fotogrāfijas;

5) oficiālu kvalitātes kontroles institūcijas vai citas kompetentas iestādes izdota sertifikāta kopiju, kas apliecina preces atbilstību standartiem.

     

5) oficiālu kvalitātes kontroles institūcijas vai citas kompetentas iestādes izdota sertifikāta kopiju, kas apliecina preces atbilstību standartiem.

(4) Ja paredzamais līgums attiecas uz pakalpojumu sniegšanu, pasūtītājs, ņemot vērā pakalpojumu specifiku, var pieprasīt pretendentam iesniegt vai uzrādīt vienu vai vairākus šādus apliecinājumus:

   

Redakc.

precizēta

(4) Ja paredzamais līgums attiecas uz pakalpojumu sniegšanu, pasūtītājs, ņemot vērā pakalpojumu specifiku, var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus šādus apliecinājumus:

1) informāciju par pretendenta kvalifikāciju vai tās personas izglītību un kvalifikāciju, kura ir tiešā pakalpojumu sniedzēja;

     

1) informāciju par pretendenta kvalifikāciju vai tās personas izglītību un kvalifikāciju, kura ir tiešā pakalpojumu sniedzēja;

2) pakalpojuma saņēmēja vai pakalpojuma sniedzēja apstiprinātu sniegto pakalpojumu sarakstu, kur norādīts pakalpojumu apjoms, saņēmējs un laika posms vai atsauksmes no pakalpojuma saņēmējiem, bet ne vairāk kā par iepriekšējiem trim gadiem;

   

Redakc.

precizēts

2) pakalpojumu saņēmēja vai pakalpojumu sniedzēja apstiprinātu sniegto pakalpojumu sarakstu, kurā norādīts pakalpojumu apjoms, saņēmējs un to sniegšanas laiks, vai atsauksmes no pakalpojumu saņēmējiem, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem;

3) informāciju par pakalpojumu sniegšanā iesaistīto personālu, īpaši par to, kas atbildīgs par kvalitātes kontroli;

     

3) informāciju par pakalpojumu sniegšanā iesaistīto personālu, īpaši par to, kas atbildīgs par kvalitātes kontroli;

4) informāciju par pretendenta darbinieku un vadošo darbinieku vidējo skaitu gadā pēdējo triju gadu laikā;

     

4) informāciju par pretendenta darbinieku un vadošo darbinieku vidējo skaitu gadā pēdējo triju gadu laikā;

5) informāciju par pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem instrumentiem, ražošanas iekārtām un telpām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam;

     

5) informāciju par pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem instrumentiem, ražošanas iekārtām un telpām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam;

6) sniedzamo pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu aprakstu;

     

6) sniedzamo pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu aprakstu;

7) apliecinājumu tam, kuru no līguma daļām pretendents plāno nodot apakšlīgumā.

   

Redakc.

precizēts

7) apliecinājumu tam, kuru no līguma daļām pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem saskaņā ar apakšlīgumu.

(5) Ja paredzamais līgums attiecas uz būvdarbu veikšanu, pasūtītājs var pieprasīt pretendentam iesniegt vai uzrādīt vienu vai vairākus no šādiem apliecinājumiem:

   

Redakc.

precizēta

(5) Ja paredzamais līgums attiecas uz būvdarbu veikšanu, pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus šādus apliecinājumus:

1) informāciju par to personu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kuras ir atbildīgas par būvdarbu veikšanu;

     

1) informāciju par to personu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kuras ir atbildīgas par būvdarbu veikšanu;

2) informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kura papildināta ar izziņām un atsauksmēm par svarīgāko darbu izpildi, bet ne vairāk kā par iepriekšējiem pieciem gadiem. Šīm izziņām jāietver ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, jānorāda, vai visi darbi ir pabeigti, kā arī nepabeigto objektu nosaukums, vieta, apjoms un paredzamais to pabeigšanas termiņš;

   

Redakc.

precizēts

2) informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kura papildināta ar izziņām un atsauksmēm par svarīgāko darbu izpildi, bet ne vairāk kā par pieciem iepriekšējiem gadiem. Šajās izziņās jābūt ietvertām ziņām par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, par to, vai visi darbi ir pabeigti, kā arī jābūt uzrādītam nepabeigto objektu nosaukumam, vietai, apjomam un paredzamajam to pabeigšanas termiņam;

3) informāciju par būvdarbu veikšanai nepieciešamajiem instrumentiem, tehniku un ražošanas iekārtām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam;

     

3) informāciju par būvdarbu veikšanai nepieciešamajiem instrumentiem, tehniku un ražošanas iekārtām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam;

4) informāciju par pretendenta darbinieku un vadošo darbinieku vidējo skaitu gadā pēdējo triju gadu laikā;

     

4) informāciju par pretendenta darbinieku un vadošo darbinieku vidējo skaitu gadā pēdējo triju gadu laikā;

5) informāciju par tehnisko personālu, kuru pretendents izmantos būvdarbos.

     

5) informāciju par tehnisko personālu, kuru pretendents izmantos būvdarbos.

(6) Ja pretendents norāda, ka tas iesaistīs apakšuzņēmējus, ziņas tiek pieprasītas arī par šiem apakšuzņēmējiem.

     

(6) Ja pretendents norāda, ka tas iesaistīs apakšuzņēmējus, ziņas tiek pieprasītas arī par šiem apakšuzņēmējiem.

19.pants. Papildu informācija

     

19.pants. Papildu informācija

(1) Pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents izskaidro informāciju, ko tas sniedzis saskaņā ar šā likuma 16., 17. un 18.pantu, bet šo papildu informāciju drīkst pieprasīt tikai minētajos pantos noteiktajos ietvaros.

     

(1) Pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents izskaidro informāciju, ko tas sniedzis saskaņā ar šā likuma 16., 17. un 18.pantu, bet šo papildu informāciju drīkst pieprasīt tikai minētajos pantos noteiktajos ietvaros.

(2) Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pasūtītājs pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, var pieprasīt iesniegt iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.

55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izteikt 19. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja attiecībā uz konkrēto iepirkuma līgumu piedāvājums, ņemot vērā iepirkuma raksturojumu, ir nepamatoti lēts, pasūtītājam pirms tas drīkst atraidīt šo piedāvājumu rakstveidā, jāpieprasa pretendentam raksturot tos piedāvājumu veidojošos elementus, kurus pretendents uzskata par būtiskiem piedāvājuma cenai un jāpārbauda šos elementus ņemot vērā saņemtos paskaidrojumus.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 19. panta otro daļu šādā redakcijā:

(2) Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pasūtītājs pieprasa, lai pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniedz iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pasūtītājs pieprasa, lai pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniedz iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.

 

57.

Atbildīgā komisija

Papildināt ar jaunu 20. pantu šādā redakcijā:

“20. pants. Piedāvājuma nodrošinājums

(1) Pasūtītājs var pieprasīt no pretendentiem, piedāvājuma nodrošinājumu, ievērojot šādus noteikumus:

1) pieprasījums attiecināms uz visiem pretendentiem vienādi un bez izņēmumiem;

2) konkursa nolikumā ir noteikts, kādi piedāvājuma nodrošinājuma veidi un termiņi ir pieņemami pasūtītājam un kādas institūcijas vai organizācijas var dot piedāvājuma nodrošinājumu;

Atbalstīt

 

 

20. pants. Piedāvājuma nodrošinājums

(1) Pasūtītājs var pieprasīt no pretendentiem, piedāvājuma nodrošinājumu, ievērojot šādus noteikumus:

1) pieprasījums attiecināms uz visiem pretendentiem vienādi un bez izņēmumiem;

2) konkursa nolikumā ir noteikts, kādi piedāvājuma nodrošinājuma veidi un termiņi ir pieņemami pasūtītājam un kādas institūcijas vai organizācijas var dot piedāvājuma nodrošinājumu;

   

3) pasūtītājs nav tiesīgs noraidīt piedāvājuma nodrošinājumu, ja nodrošinājums un pats pretendents atbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un nodrošinājums nav pretrunā ar likumiem;

 

3) pasūtītājs nav tiesīgs noraidīt piedāvājuma nodrošinājumu, ja nodrošinājums un pats pretendents atbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un nodrošinājums nav pretrunā ar likumiem;

   

4) pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendents var pieprasīt no pasūtītāja apliecinājumu, ka piedāvājuma nodrošinājums ir pieņemams. Pasūtītājam nekavējoties jāatbild uz katru šādu pieprasījumu;

5) apliecinājums, ka piedāvājuma nodrošinājums ir pieņemams, neizslēdz iespēju, ka pasūtītājs turpmāk var atteikties no nodrošinātāja, kurš atzīts par maksātnespējīgu.

 

4) pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendents var pieprasīt no pasūtītāja apliecinājumu, ka piedāvājuma nodrošinājums ir pieņemams. Pasūtītājam nekavējoties jāatbild uz katru šādu pieprasījumu;

5) apliecinājums, ka piedāvājuma nodrošinājums ir pieņemams, neizslēdz iespēju, ka pasūtītājs turpmāk var atteikties no nodrošinātāja, kurš atzīts par maksātnespējīgu.

   

(2) Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1) konkursa nolikumā minētajam piedāvājuma derīguma termiņam, kas noteikts, sākot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru pasūtītājam rakstveidā ir paziņojuši pretendents un galvotājs;

2) ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu konkursā, — līdz dienai, kad uzvarējušais pretendents iesniedz līguma (saistību) nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts konkursa nolikumā un līgumā).

 

 

(2) Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1) konkursa nolikumā minētajam piedāvājuma derīguma termiņam, kas noteikts, sākot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru pasūtītājam rakstveidā ir paziņojuši pretendents un galvotājs;

2) ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu konkursā, — līdz dienai, kad uzvarējušais pretendents iesniedz līguma (saistību) nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts konkursa nolikumā un līgumā).

   

(3) Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un pasūtītājs neatmaksā pretendentam vai galvotājs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) uzvarējušais pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līguma (saistību) nodrošinājumu saskaņā ar to savstarpējā līguma noteikumiem, kas ir spēkā piedāvājuma pieņemšanas brīdī..”

Mainīt turpmāko pantu numerāciju

 

(3) Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un pasūtītājs neatmaksā pretendentam vai galvotājs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) uzvarējušais pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līguma (saistību) nodrošinājumu saskaņā ar to savstarpējā līguma noteikumiem, kas ir spēkā piedāvājuma pieņemšanas brīdī.

20.pants. Izslēgšana no dalības iepirkuma procesā

     

21.pants. Izslēgšana no dalības iepirkuma procesā

Ja pretendents atbilst šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem vai arī tā saimnieciskais un finansiālais stāvoklis un spējas neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām saskaņā ar šā likuma 17. un 18.panta nosacījumiem, pasūtītājs pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. Ja .pretendents pieprasījis pasūtītājam izskaidrot šādu lēmumu, tas triju darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz šā lēmuma pamatojumu.

58.

 

 

 

 

 

59.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Aizstāt 20. pantā vārdu “atbilst” pēc vārda “pretendents” ar vārdu “neatbilst”

 

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Papildināt 20. pantu aiz vārdiem “pēc pieprasījuma saņemšanas” ar vārdu “rakstveidā”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt, iestrādāts

20. panta

trešajā

daļā

(1) Ja pretendents atbilst šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem vai arī tā saimnieciskais un finansiālais stāvoklis un spējas neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām saskaņā ar šā likuma 17. un 18. panta nosacījumiem, pasūtītājs pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

 

60.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izslēgt 20. panta pēdējo teikumu, esošo panta tekstu uzskatīt par pirmo daļu un papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, pasūtītājs pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procesā..

Atbalstīt

 

 

 

 

(2) Ja pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, pasūtītājs pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procesā..

   

(3) Ja pretendents pieprasa, lai pasūtītājs izskaidro lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šā panta pirmo vai otro daļu, pasūtītājs triju dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz šā lēmuma pamatojumu rakstveidā.

 

(3) Ja pretendents pieprasa, lai pasūtītājs izskaidro lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šā panta pirmo vai otro daļu, pasūtītājs triju dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz šā lēmuma pamatojumu rakstveidā.

V nodaļa

     

V nodaļa

Iepirkuma metodes

     

Iepirkuma metodes

21.pants. Iepirkuma metodes izvēle

     

22. pants. Iepirkuma metodes izvēle

(1) Iepirkuma metode var būt atklāts konkurss, slēgts konkurss, cenu aptauja vai sarunu procedūra.

     

(1) Iepirkuma metode var būt atklāts konkurss, slēgts konkurss, cenu aptauja vai sarunu procedūra.

(2) Pasūtītājs izvēlas cenu aptauju, ja paredzamais iepirkuma līgums tiks slēgts par:

     

(2) Pasūtītājs izvēlas cenu aptauju, ja paredzamais iepirkuma līgums tiks slēgts par:

1) preču pirkšanu vai nomu, ja paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 10 000 latu;

     

1) preču pirkšanu vai nomu, ja paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 10 000 latu;

2) pakalpojumu sniegšanu, ja pakalpojumi netiek sagatavoti pēc pasūtītāja individuāla pasūtījuma, bet jau tiek sniegti, tiem ir nostabilizējies tirgus un paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 10 000 latu;

     

2) pakalpojumu sniegšanu, ja pakalpojumi netiek sagatavoti pēc pasūtītāja individuāla pasūtījuma, bet jau tiek sniegti, tiem ir nostabilizējies tirgus un paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 10 000 latu;

3) būvdarbu veikšanu, ja paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 50 000 latu.

     

3) būvdarbu veikšanu, ja paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 50 000 latu.

(3) Pasūtītājs izvēlas atklātu konkursu vai sarunu procedūru, ja paredzamais iepirkuma līgums tiks slēgts par:

     

(3) Pasūtītājs izvēlas atklātu konkursu vai sarunu procedūru, ja paredzamais iepirkuma līgums tiks slēgts par:

1) preču pirkšanu vai nomu, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 10 000 latu;

1) preču pirkšanu vai nomu, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 10 000 latu;

2) būvdarbu veikšanu, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 50 000 latu.

2) būvdarbu veikšanu, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 50 000 latu.

(4) Pasūtītājs izvēlas atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, ja paredzamais iepirkuma līgums attiecas uz pakalpojumu sniegšanu un paredzamā līgumcena ir lielāka par 10000 latu.

   

Redakc.

precizēts

(4) Pasūtītājs izvēlas atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, ja paredzamais iepirkuma līgums tiks slēgts par pakalpojumu sniegšanu un paredzamā līgumcena ir lielāka par 10 000 latu.

(5) Atklāta vai slēgta konkursa procedūras norisi preču pirkšanai un nomai, pakalpojumu saņemšanai vai būvdarbu veikšanai nosaka Ministru kabineta noteikumi.

61.

Deputāts A.KALNIŅŠ

Izteikt 21. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Atklāta vai slēgta konkursa procedūras norisi preču pirkšanai un nomai, pakalpojumu saņemšanai vai būvdarbu veikšanai nosaka par katru šo veidu atsevišķi Ministru kabineta noteikumi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

redakc.

precizēta

(5) Atklāta vai slēgta konkursa norisi attiecībā uz preču pirkšanu vai nomu, pakalpojumu sniegšanu vai būvdarbu veikšanu reglamentē Ministru kabineta noteikumi atsevišķi katram minētajam veidam.

22.pants. Iepirkuma komisija

     

23. pants. Iepirkuma komisija

(1) Lai veiktu iepirkumu saskaņā ar cenu aptaujas, atklāta konkursa, slēgta konkursa vai sarunu procedūras noteikumiem, tiek veidota iepirkuma komisija. Iepirkuma komisijas sastāvā ir pasūtītāja un citu institūciju (ja iepirkumā ieinteresētas arī citas institūcijas vai tas noteikts normatīvajos aktos) amatpersonas katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laika posmu, vai to veido kā pastāvīgi darbojošos institūciju, kas var veikt iepirkumus viena vai vairāku pasūtītāju vajadzībām. Piemērojot cenu aptauju, pasūtītājs iepirkuma veikšanai var pilnvarot amatpersonu, kurai ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā iepirkuma komisijai.

62.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izteikt 22. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Iepirkuma veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju.”

 

Atbalstīt,

redakc.

precizēta

(1) Iepirkuma veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju. Tās sastāvā ir pasūtītāja un citu institūciju (ja iepirkumā ieinteresētas arī citas institūcijas vai tas noteikts normatīvajos aktos) amatpersonas. Iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laika posmu, vai arī to izveido kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju, kas var veikt iepirkumus viena vai vairāku pasūtītāju vajadzībām. Piemērojot cenu aptauju, pasūtītājs iepirkuma veikšanai var pilnvarot amatpersonu, kurai ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā iepirkuma komisijai.

(2) Iepirkuma komisijā ir vismaz trīs cilvēki, kas ir kompetenti iepirkumā, par kuru tiks slēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs. Ja līgumu paredz slēgt par būvdarbiem un cenu aptaujas gadījumā paredzamā līgumcena ir lielāka par 10000 latu, komisijā ir vismaz trīs cilvēki, no kuriem vismaz viens ir sertificēts būvspeciālists vai būvspeciālists ar augstāko izglītību, bet atklāta vai slēgta konkursa vai sarunu procedūras gadījumā komisijā ir pieci cilvēki, no kuriem viens ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas deleģēts pārstāvis un vismaz viens ir sertificēts būvspeciālists.

63.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt 22. panta otrās daļas 3.teikumu pirms vārda “pieci” ar vārdu “vismaz”, svītrot vārdus “viens ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas deleģēts pārstāvis un” un teikuma beigās papildināt ar vārdiem “vai būvspeciālists ar augstāko izglītību”

 

 

 

 

Atbalstīt,

redakc.

precizēta

(2) Iepirkuma komisijā vismaz trīs cilvēki ir kompetenti attiecībā uz iepirkumu, par kuru tiks slēgts līgums. Iepirkuma komisiju vada komisijas priekšsēdētājs. Ja iepirkuma līgums tiks slēgts par būvdarbiem un cenu aptaujas gadījumā paredzamā līgumcena ir lielāka par 10 000 latu, komisijā ir vismaz trīs cilvēki, no kuriem vismaz viens ir sertificēts būvspeciālists vai būvspeciālists ar augstāko izglītību, bet atklāta vai slēgta konkursa vai sarunu procedūras gadījumā komisijā ir vismaz pieci cilvēki, no kuriem vismaz viens ir sertificēts būvspeciālists vai būvspeciālists ar augstāko izglītību.

Ja līgumu paredz slēgt par informācijas sistēmas izstrādāšanu, konkursa vai sarunu procedūras gadījumā komisijā ir vismaz pieci cilvēki, no kuriem viens ir sertificēts informācijas sistēmu auditors.

64.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izslēgt 22. panta otrās daļas pēdējo teikumu

Atbalstīt

 
 

65.

Deputāts A.KALNIŅŠ

Izteikt 22. panta otrās daļas trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:

“ Ja līgumu paredz slēgt par būvdarbiem un cenu aptaujas gadījumā paredzamā līgumcena ir lielāka par 10000 latu, komisijā ir vismaz trīs cilvēki, bet atklāta vai slēgta konkursa vai sarunu procedūras gadījumā komisijā ir vismaz pieci cilvēki. Konkursa komisijā no kopējā locekļu skaita ne mazāk kā 51% ir profesionālo sabiedrisko organizāciju (arhitektu, būvinženieru, elektriķu, ceļinieku un citu būvprofesiju) pārstāvji - sertificēti speciālisti atkarībā no objekta sarežģītības, kurus nozīmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Būvniecības departaments un kuri nav pasūtītāja darbinieki. Ja līgumu paredz slēgt par informācijas sistēmas izstrādāšanu, konkursa vai sarunu procedūras gadījumā komisijā ir vismaz pieci cilvēki, no kuriem ne mazāk kā 51% ir sertificēti informācijas sistēmu auditori.”

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

(3) Iepirkuma komisijas locekļi vienlaikus nevar pārstāvēt gan pasūtītāju, gan pretendentu.

66.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izteikt 22. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Iepirkuma komisijas loceklis vai iepirkuma pilnvarotā amatpersona vienlaicīgi nevar pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt tieši vai netieši saistīti ar pretendentu”.

Daļēji atbalstīt,

ietverts

67. priekšl.

 
 

67.

Atbildīgā komisija

Izteikt 22. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3)  Iepirkuma komisijas loceklis vai iepirkuma veikšanai pilnvarotā amatpersona nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīti ar pretendentu.”

Atbalstīt

 

(3) Iepirkuma komisijas loceklis vai iepirkuma veikšanai pilnvarotā amatpersona nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīti ar pretendentu.

(4) Iepirkuma komisija nodrošina konkursa nolikuma, kandidātu atlases nolikuma vai cenu aptaujas uzaicinājuma izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi.

     

(4) Iepirkuma komisija nodrošina konkursa nolikuma, kandidātu atlases nolikuma vai cenu aptaujas uzaicinājuma izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi.

(5) Iepirkuma komisija izvēlas kandidātus saskaņā ar kandidātu atlases nolikumu un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus tikai saskaņā ar šo likumu un konkursa nolikumu. Katrs komisijas loceklis dod vērtējumu, un atkarībā no vērtējuma tiek noteikts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātu pieņemšanu. Komisijas lēmums ir spēkā, ja komisijas priekšsēdētāja vērtējums un vismaz 80 procentu no pārējiem atsevišķajiem vērtējumiem ir veikti saskaņā ar likumu un konkrētās procedūras nolikumu. Atsevišķais vērtējums nav veikts saskaņā ar likuma un konkrētās procedūras prasībām, ja kaut viena no vērtējuma daļām neatbilst šīm prasībām.

68.

 

 

 

 

 

 

69.

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 22. panta piektās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Katrs komisijas loceklis dod vērtējumu, kuru ieraksta protokolā. Atkarībā no šiem vērtējumiem tiek pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem.”

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Papildināt 22. panta piektās daļas otro teikumu aiz vārdiem “komisijas loceklis” ar vārdiem “atsevišķi rakstveidā” un tālāk pēc teksta.

Atbalstīt,

redakc.

precizējot.

Ietverts 70. priekšl.

 

 

Daļēji

atbalstīt

Ietverts 70. priekšl.

 

(5) Iepirkuma komisija izvēlas kandidātus saskaņā ar kandidātu atlases nolikumu un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus tikai saskaņā ar šo likumu un konkursa nolikumu. Katrs komisijas loceklis dod vērtējumu rakstveidā, un tas tiek pievienots komisijas sēdes protokolam. Atkarībā no šiem vērtējumiem tiek pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem.

 

70.

Atbildīgā komisija

Izteikt 22. panta piektās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Katrs komisijas loceklis dod vērtējumu rakstveidā, un tas tiek pievienots komisijas sēdes protokolam. Atkarībā no šiem vērtējumiem tiek pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem.”

 

Atbalstīt

 
 

71.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Aizstāt 22. panta piektās daļas trešajā teikumā vārdu “spēkā” ar vārdiem “pieņemts, ja to atbalsta komisijas locekļu vairākums un” – tālāk kā tekstā

Neatbalstīt

 
 

72.

 

 

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Juridiskais birojs

Izslēgt 22. panta piektās daļas trešo un ceturto teikumu

Atbalstīt

 

 

 

(6) Iepirkuma komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam, slēdzot iepirkuma līgumu.

     

(6) Iepirkuma komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam, slēdzot iepirkuma līgumu.

23.pants. Konkursa nolikums

     

24.pants. Konkursa nolikums

(1) Pirms atklāta vai slēgta konkursa izziņošanas tiek sagatavots konkursa nolikums, kurā iietverta šāda informācija:

     

(1) Pirms atklāta vai slēgta konkursa izziņošanas tiek sagatavots konkursa nolikums, kurā ietverta šāda informācija:

1) vispārīgā informācija:

     

1) vispārīgā informācija:

a) iepirkuma identifikācijas numurs, kas ietver pasūtītāja pilnu nosaukumu vai tā saīsinājuma pirmos lielos burtus, attiecīgo gadskaitli un kārtas numuru pieaugošā kārtībā,

   

Redakc.

precizēts

a) iepirkuma identifikācijas numurs, kas ietver pasūtītāja pilnu nosaukumu vai šā nosaukuma saīsinājuma pirmos lielos burtus, attiecīgo gadskaitli un kārtas numuru pieaugošā kārtībā,

b) pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti,

     

b) pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti,

c) līguma priekšmets,

     

c) līguma priekšmets,

d) līguma izpildes laiks un vieta,

     

d) līguma izpildes laiks un vieta,

e) piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

     

e) piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

f) piedāvājuma derīguma termiņš,

     

f) piedāvājuma derīguma termiņš,

g) piedāvājuma nodrošinājums, ja tāds paredzēts, un tā iemaksas kārtība,

     

g) piedāvājuma nodrošinājums, ja tāds paredzēts, un tā iemaksas kārtība,

h) piedāvājuma noformējuma un iesniegšanas prasības,

   

Redakc.

precizēts

h) prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu,

i) cita vispārīgā informācija;

     

i) cita vispārīgā informācija;

2) informācija par līguma priekšmetu:

     

2) informācija par līguma priekšmetu:

a) līguma priekšmeta apraksts,

     

a) līguma priekšmeta apraksts,

b) tehniskās specifikācijas vai darba uzdevums,

     

b) tehniskās specifikācijas vai darba uzdevums,

c) cita informācija par līguma priekšmetu;

     

c) cita informācija par līguma priekšmetu;

3) iesniedzamā informācija, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar šā likuma 16.pantu;

   

Redakc.

precizēts

3) prasības attiecībā uz iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar šā likuma 16.pantu;

4) prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām atklātā konkursā un iesniedzamā informācija saskaņā ar šā likuma 17. un 18.pantu;

   

Redakc.

precizēts

4) prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām atklāta konkursa gadījumā un attiecībā uz saskaņā ar šā likuma 17. un 18.pantu iesniedzamo informāciju;

5) piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji saskaņā ar šā likuma 29.pantu. Ja izvēlas ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, atbilstošos kritērijus norāda to nozīmīguma secībā, dod šo kritēriju skaitliskās vērtības, vērtēšanas metodes aprakstu un formulas, kas tiks izmantotas, lai novērtētu piedāvājumus;

73.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Papildināt 23. panta pirmās daļas 5. punktu ar šādu tekstu:

“kā arī var norādīt, ka pretendents drīkst iesniegt piedāvājuma variantus un ka tie tiks izvērtēti, ja varianti atbilst noteiktajiem kritērijiem;”

Daļēji

atbalstīt,

ietverts 74. priekšl.

Redakc.

precizēta

5) piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji saskaņā ar šā likuma 30.pantu. Ja izvēlas ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, attiecīgos kritērijus norāda to nozīmīguma secībā, dod šo kritēriju skaitliskās vērtības, vērtēšanas metodes aprakstu un formulas, kas tiks izmantotas piedāvājumu novērtēšanā, kā arī norāda, vai pretendents drīkst iesniegt piedāvājuma variantus un kā tie tiks izvērtēti;

 

74.

Atbildīgā komisija

Papildināt 23. panta pirmās daļas 5. punktu ar šādu tekstu:

“kā arī norāda, vai pretendents drīkst iesniegt piedāvājuma variantus un kā tie tiks izvērtēti.”

Atbalstīt

 

6) metodika, pēc kuras tiks vērtētas un ņemtas vērā pretendentu pieļautās aritmētiskās kļūdas (izņemot nepamatoti lētu piedāvājumu);

     

6) metodika, pēc kuras tiks vērtētas un ņemtas vērā pretendentu pieļautās aritmētiskās kļūdas (izņemot nepamatoti lētu piedāvājumu);

7) iepirkuma līguma projekts;

     

7) iepirkuma līguma projekts;

8) iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi;

     

8) iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi;

9) pretendenta tiesības un pienākumi.

     

9) pretendenta tiesības un pienākumi.

(2) Pirms slēgta konkursa izziņošanas pasūtītājs sagatavo kandidātu atlases nolikumu saskaņā ar šā likuma 16., 17. un 18.pantu un tajā norāda:

     

(2) Pirms slēgta konkursa izziņošanas pasūtītājs sagatavo kandidātu atlases nolikumu saskaņā ar šā likuma 16., 17. un 18.pantu un tajā norāda:

1) pasūtītāja nosaukumu, adresi un citus rekvizītus;

     

1) pasūtītāja nosaukumu, adresi un citus rekvizītus;

2) iepirkuma identifikācijas numuru;

     

2) iepirkuma identifikācijas numuru;

3) līguma priekšmetu;

     

3) līguma priekšmetu;

4) prasības attiecībā uz kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām, kā arī kandidātu atlases kritērijus;

     

4) prasības attiecībā uz kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām, kā arī kandidātu atlases kritērijus;

5) nosacījumus kandidāta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā;

     

5) nosacījumus kandidāta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā;

6) iesniedzamo informāciju par kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām;

     

6) iesniedzamo informāciju par kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām;

7) citu informāciju par kandidātu atlasi.

     

7) citu informāciju par kandidātu atlasi.

(3) Ar konkursa nolikumu un kandidātu atlases nolikumu var iepazīties visas ieinteresētās personas.

     

(3) Ar konkursa nolikumu un kandidātu atlases nolikumu var iepazīties visas ieinteresētās personas.

24.pants. Atklāts konkurss

     

25. pants. Atklāts konkurss

(1) Atklātā konkursā visas ieinteresētās personas var iesniegt piedāvājumus pasūtītāja izziņotajam konkursam.

   

Redakc.

precizēta

(1) Ja pasūtītājs izziņojis atklātu konkursu, visas ieinteresētās personas var iesniegt piedāvājumus.

(2) Pasūtītājs nosūta Finansu ministrijai paziņojumu par paredzamo iepirkumu un uzaicina iespējamos pretendentus iesniegt piedāvājumus.

75.

 

 

 

 

 

 

 

76.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Aizstāt visā likuma tekstā (izņemot 37. panta pirmo daļu) vārdus “Finansu ministrija (attiecīgos locījumos) ar vārdiem “Iepirkumu uzraudzības pārvalde” (attiecīgajos locījumos).

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Aizstāt 24. pantā vārdus “Finansu ministrija” ar vārdiem “Iepirkuma uzraudzības pārvalde” attiecīgajā locījumā.

 

Atbalstīt, redakc.

precizējot.

Ietverts

77. priekšl.

 

 

Atbalstīt, redakc.

precizējot.

Ietverts

77. priekšl

(2) Pasūtītājs nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par paredzamo iepirkumu un uzaicina iespējamos pretendentus iesniegt piedāvājumus.

 

77.

Atbildīgā komisija

Aizstāt visā likuma tekstā vārdus “Finansu ministrija” ar vārdiem “Iepirkumu uzraudzības birojs” attiecīgos locījumos

Atbalstīt

 
 

78.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Aizstāt 24. panta otrajā daļā vārdu “un” ar vārdiem “ar kuru” un tālāk kā tekstā

Neatbalstīt

 

(3) Paziņojumā norāda:

     

(3) Paziņojumā norāda:

1) pasūtītāja nosaukumu un adresi, kontaktpersonu un tālruņa numuru;

     

1) pasūtītāja nosaukumu un adresi, kontaktpersonu un tālruņa numuru;

2) iepirkuma identifikācijas numuru;

     

2) iepirkuma identifikācijas numuru;

3) izraudzīto iepirkuma procedūru;

     

3) izraudzīto iepirkuma procedūru;

4) paredzamā līguma priekšmetu un apjomu, nosacījumu, ka pretendenti var iesniegt piedāvājumus par daļu no apjoma (ja tas paredzēts nolikumā);

     

4) paredzamā līguma priekšmetu un apjomu, nosacījumui, ka pretendenti var iesniegt piedāvājumus par daļu no apjoma (ja tas paredzēts nolikumā);

5) paredzamā līguma izpildes vietu un termiņu;

     

5) paredzamā līguma izpildes vietu un termiņu;

6) nolikuma saņemšanas vietu, laiku un samaksu, ja tāda paredzēta;

     

6) nolikuma saņemšanas vietu, laiku un samaksu, ja tāda paredzēta;

7) termiņu, kādā iesniedzams pieprasījums par papildu informāciju;

     

7) termiņu, kādā iesniedzams pieprasījums par papildu informāciju;

8) piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vietu, datumu un laiku. Aploksnes ar piedāvājumu atver divu stundu laikā pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām;

79.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izteikt 24. panta trešās daļas 8. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Piedāvājumus atver tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;”

Atbalstīt, redakc. precizēts

8) piedāvājumu iesniegšanas vietu un termiņu un atvēršanas vietu, datumu un laiku. Piedāvājumus atver tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

9) visas nepieciešamās iemaksas un garantijas;

     

9) visas nepieciešamās iemaksas un garantijas;

10) citas ziņas, ko pasūtītājs uzskata par nepieciešamām.

     

10) citas ziņas, ko pasūtītājs uzskata par nepieciešamām.

(4) Finansu ministrija ievieto paziņojumu tīklā "Internet" divu darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas.

80.

 

 

 

 

 

81.

Juridiskais birojs

Aizstāt 24. panta ceturtajā daļā vārdu “tīklā “Internet”” ar vārdiem “interneta tīklā”

Šādus grozījumus attiecīgā locījumā izdarīt visā likumprojekta tekstā

Juridiskais birojs

Papildināt 24. panta ceturto daļu ar šādu tekstu:

“Interneta adrese publicējama laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(4) Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto paziņojumu interneta tīklā divu darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas. Interneta adrese publicējama laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(5) Pasūtītājs publicē paziņojumu Finansu ministrijas noteiktajā preses izdevumā, kā arī vismaz vienā citā laikrakstā ne ātrāk kā pēc trim darba dienām kopš paziņojuma nosūtīšanas Finansu ministrijai vai nākamajā dienā pēc tā ievietošanas tīklā "Internet".

82.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Juridiskais birojs

Aizstāt 24. panta piektajā daļā vārdus “Finansu ministrijas noteiktajā preses izdevumā” ar vārdiem “laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.”

Šādus grozījumus attiecīgā locījumā izdarīt visā likumprojekta tekstā

Atbalstīt,

redakc.

precizēta

(5) Pasūtītājs publicē paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī vismaz vienā citā laikrakstā ne agrāk kā pēc trim darba dienām kopš paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam vai nākamajā dienā pēc tā ievietošanas interneta tīklā.

(6) Pasūtītājs vai iepirkuma komisija reģistrē, kam un kad ir izsniegts konkursa nolikums. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts, ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku.

     

(6) Pasūtītājs vai iepirkuma komisija reģistrē, kam un kad ir izsniegts konkursa nolikums. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts, ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku.

(7) Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju par konkursa nolikumu pēc iespējamā pretendenta pieprasījuma, ja pieprasījums ir iesniegts ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas datuma. Iepirkuma komisija atbildi sagatavo divu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Sagatavoto papildu informāciju nosūta tiem iespējamajiem pretendentiem, kuri ir saņēmuši konkursa nolikumu, kā arī tiem pretendentiem, kuri jau ir iesnieguši piedāvājumus.

83.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Aizstāt 24. panta septītās daļas pirmajā teikumā vārdu “datuma” ar vārdiem “termiņa beigām”

Atbalstīt, redakc.

precizēta

(7) Iepirkuma komisija pēc iespējamā pretendenta pieprasījuma sniedz papildu informāciju par konkursa nolikumu, ja pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija šo informāciju sagatavo divu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Sagatavoto papildu informāciju nosūta tiem iespējamiem pretendentiem, kuri saņēmuši konkursa nolikumu, kā arī tiem pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus.

(8) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš pēc paziņojuma nosūtīšanas Finansu ministrijai nedrīkst būt mazāks par 52 dienām, ja paredzamā līgumcena precēm vai pakalpojumiem ir lielāka par 120000 latu, vai būvdarbiem - lielāka par 4500000 latu. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 120000 latu un būvdarbiem - mazāka par 4500000 latu, piedāvājuma iesniegšanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 40 dienām. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 50000 latu un būvdarbiem - mazāka par 500000 latu, piedāvājuma iesniegšanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 30 dienām.

 

 

 

Redakc.

precizēta

(8) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam nedrīkst būt īsāks par 52 dienām, ja paredzamā līgumcena precēm vai pakalpojumiem ir lielāka par 120 000 latu vai būvdarbiem — lielāka par 4 500 000 latu. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 120 000 latu un būvdarbiem — mazāka par 4 500 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 40 dienām. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 50 000 latu un būvdarbiem — mazāka par 500 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 30 dienām.

(9) Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus nolikumā norādītajā laikā un vietā. Ja piedāvājums ir iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, piedāvājumu neatver un atdod atpakaļ pretendentam. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Piedāvājuma atvēršanas procedūru dokumentē protokolā, kurā norāda klātesošo personu vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

   

Redakc.

precizēta

(9) Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus nolikumā norādītajā vietā un laikā. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatver un atdod atpakaļ pretendentam. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Piedāvājumu atvēršanas procedūru dokumentē protokolā, kurā norāda klātesošo personu vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

(10) Iepirkuma komisija atlasa pretendentus saskaņā ar šā likuma 16., 17. un 18.pantu, pārbauda atlasīto pretendentu piedāvājumu atbilstību darba uzdevumam, tehniskajām specifikācijām un citām nolikumā noteiktajām prasībām un pēc tam novērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus saskaņā ar šajā likumā un konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un noteikumiem.

     

(10) Iepirkuma komisija atlasa pretendentus saskaņā ar šā likuma 16., 17. un 18.pantu, pārbauda atlasīto pretendentu piedāvājumu atbilstību darba uzdevumam, tehniskajām specifikācijām un citām nolikumā noteiktajām prasībām un pēc tam novērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus saskaņā ar šajā likumā un konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un noteikumiem.

(11) Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kuram ir atbilstoša kvalifikācija un kura piedāvājums atbilst darba uzdevumam un tehniskajām specifikācijām, kā arī ir novērtēts kā visizdevīgākais atbilstoši nolikumā norādītajiem kritērijiem un vērtēšanas kārtībai. Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu beigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

   

Redakc.

precizēta

(11) Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kuram ir pienācīga kvalifikācija un kura piedāvājums atbilst darba uzdevumam un tehniskajām specifikācijām un ir novērtēts kā visizdevīgākais atbilstoši nolikumā norādītajiem kritērijiem un vērtēšanas kārtībai. Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

(12) Iepirkuma komisija paziņo lēmumu saskaņā ar šā likuma 31.pantu.

     

(12) Iepirkuma komisija paziņo lēmumu saskaņā ar šā likuma 32.pantu.

(13) Iepirkuma komisija dokumentē protokolā atklāta konkursa procedūru saskaņā ar šā likuma 33.pantu.

     

(13) Iepirkuma komisija dokumentē protokolā atklāta konkursa procedūru saskaņā ar šā likuma 34.pantu.

25.pants. Slēgts konkurss

     

26.pants. Slēgts konkurss

(1) Ja tiek organizēts slēgts konkurss, visas ieinteresētās personas var iesniegt pieteikumus kandidātu atlasei. Iepirkuma komisija atlasa kandidātus, kas tiek uzaicināti iesniegt piedāvājumus izziņotajam konkursam.

     

(1) Ja tiek organizēts slēgts konkurss, visas ieinteresētās personas var iesniegt pieteikumus kandidātu atlasei. Iepirkuma komisija atlasa kandidātus, kas tiek uzaicināti iesniegt piedāvājumus izziņotajam konkursam.

(2) Pasūtītājs nosūta Finansu ministrijai paziņojumu par paredzamo iepirkumu un uzaicina iespējamos kandidātus iesniegt pieteikumus kandidātu atlasei.

84.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Aizstāt 25. pantā vārdus “Finansu ministrija” ar vārdiem “Iepirkuma uzraudzības pārvalde” attiecīgajā locījumā.

Atbalstīt,

redakc.

precizējot

(2) Pasūtītājs nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par paredzamo iepirkumu un uzaicina iespējamos kandidātus iesniegt pieteikumus kandidātu atlasei.

(3) Paziņojumā norāda:

     

(3) Paziņojumā norāda:

1) pasūtītāja nosaukumu un adresi;

     

1) pasūtītāja nosaukumu un adresi;

2) iepirkuma identifikācijas numuru;

     

2) iepirkuma identifikācijas numuru;

3) paredzamā līguma priekšmetu un apjomu;

     

3) paredzamā līguma priekšmetu un apjomu;

4) paredzamā līguma izpildes vietu un termiņu;

     

4) paredzamā līguma izpildes vietu un termiņu;

5) kandidātu atlases nolikuma saņemšanas vietu un laiku;

     

5) kandidātu atlases nolikuma saņemšanas vietu un laiku;

6) pieteikumu iesniegšanas vietu un termiņu.

     

6) pieteikumu iesniegšanas vietu un termiņu.

(4) Pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 37 dienām pēc paziņojuma nosūtīšanas Finansu ministrijai, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120000 latu. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 120000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 25 dienām. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 50000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 15 dienām.

   

Redakc.

precizēta

(4) Pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 37 dienām pēc paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120 000 latu. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 120 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 25 dienām. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 50 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 15 dienām.

(5) Ja paziņojums atbilst šā panta trešajai un ceturtajai daļai, Finansu ministrija divu darba dienu laikā ievieto paziņojumu tīklā "Internet". Pasūtītājs publicē paziņojumu Finansu ministrijas noteiktajā preses izdevumā, kā arī vismaz vienā citā laikrakstā ne ātrāk kā pēc trim darba dienām kopš paziņojuma nosūtīšanas Finansu ministrijai vai nākamajā dienā pēc tā ievietošanas tīklā "Internet".

85.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Aizstāt 25. panta piektās daļas pirmajā teikumā vārdu “divu” ar vārdu “trīs”

Redakc.

precizēta

(5) Ja paziņojums atbilst šā panta trešajai un ceturtajai daļai, Iepirkumu uzraudzības birojs triju darba dienu laikā ievieto paziņojumu interneta tīklā. Pasūtītājs publicē paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja noteiktajā preses izdevumā, kā arī vismaz vienā citā laikrakstā ne agrāk kā pēc trim darba dienām kopš paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam vai nākamajā dienā pēc tā ievietošanas interneta tīklā.

(6) Iepirkuma komisija desmit darba dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas veic kandidātu atlasi saskaņā ar kandidātu atlases nolikumā noteiktajiem kritērijiem.

86.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt 25. panta sesto daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Visas ieinteresētās personas vai to grupas var iesniegt pieteikumus kandidātu atlasei.”

Atbalstīt, ietverts 88. priekšl.

 
 

87.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izteikt 25. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Iepirkuma komisija desmit darba dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām veic kandidātu atlasi saskaņā ar kandidātu atlases nolikumā noteiktajiem kritērijiem.”

Atbalstīt, ietverts 88. priekšl.

 
 

88.

Atbildīgā komisija

Izteikt 26. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Iepirkuma komisija desmit darba dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām veic kandidātu atlasi saskaņā ar kandidātu atlases nolikumā noteiktajiem kritērijiem. Visas ieinteresētās personas vai to grupas var iesniegt pieteikumus kandidātu atlasei.”

Atbalstīt

(6) Iepirkuma komisija desmit darba dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām veic kandidātu atlasi saskaņā ar kandidātu atlases nolikumā noteiktajiem kritērijiem. Visas ieinteresētās personas vai to grupas var iesniegt pieteikumus kandidātu atlasei.

(7) Pasūtītājs vai iepirkuma komisija visiem izvēlētajiem kandidātiem vienlaikus nosūta uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu. Uzaicinājumam pievieno konkursa nolikumu vai norāda adresi, kur to var saņemt. Pasūtītājs vai iepirkuma komisija reģistrē, kam un kad ir nosūtīts uzaicinājums, kā arī nosūtīts vai izsniegts konkursa nolikums. Tiem, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi, bet kurus saskaņā ar kandidātu atlases nolikumu neizvēlējās, triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkuma komisija nosūta paziņojumu par lēmumu un tā pamatojumu.

   

Redakc.

precizēta

(7) Pasūtītājs vai iepirkuma komisija visiem izraudzītajiem kandidātiem vienlaikus nosūta uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu. Uzaicinājumam pievieno konkursa nolikumu vai norāda adresi, kur to var saņemt. Pasūtītājs vai iepirkuma komisija reģistrē, kam un kad nosūtīts uzaicinājums, kā arī nosūtīts vai izsniegts konkursa nolikums. Tiem, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi, bet saskaņā ar kandidātu atlases nolikumu nav izraudzīti, triju darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas iepirkuma komisija nosūta paziņojumu par lēmumu un tā pamatojumu.

(8) Uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu ietveramas šādas ziņas:

     

(8) Uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu ietveramas šādas ziņas:

1) adrese un termiņš, kurā var pieprasīt konkursa nolikumu (ja tas nav nosūtīts kopā ar uzaicinājumu) vai papildu informāciju;

     

1) adrese un termiņš, kurā var pieprasīt konkursa nolikumu (ja tas nav nosūtīts kopā ar uzaicinājumu) vai papildu informāciju;

2) konkursa nolikuma vai papildu informācijas piegādes noteikumi un maksa, ja tāda tiek pieprasīta par nolikuma piegādi;

     

2) konkursa nolikuma vai papildu informācijas piegādes noteikumi un maksa, ja tāda tiek pieprasīta par nolikuma piegādi;

3) piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks. Aploksnes ar piedāvājumu atver divu stundu laikā pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš pēc paziņojuma nosūtīšanas Finansu ministrijai nedrīkst būt mazāks par 40 dienām, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120000 latu. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 120000 latu, piedāvājuma iesniegšanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 25 dienām. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 50000 latu, piedāvājuma iesniegšanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 15 dienām;

   

Redakc. precizēta

3) 3) piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks. Aploksnes ar piedāvājumu atver divu stundu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam nedrīkst būt īsāks par 40 dienām, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120 000 latu. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 120 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 25 dienām. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 50 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 15 dienām;

4) datums, kad tīklā "Internet" ievietots paziņojums par kandidātu atlasi.

     

4) datums, kad interneta tīklā ievietots paziņojums par kandidātu atlasi.

(9) Iepirkuma komisija sniedz pēc kandidāta pieprasījuma papildu informāciju par konkursa nolikumu, ja pieprasījums ir iesniegts ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas datuma. Iepirkuma komisija atbildi sagatavo divu darba dienu laikā. Sagatavoto papildu informāciju nosūta kandidātiem, kuri ir saņēmuši konkursa nolikumu, un arī tiem pretendentiem, kuri jau ir iesnieguši piedāvājumu.

89.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Aizstāt 25. panta devītās daļas pirmajā teikumā vārdu “datuma” ar vārdiem “termiņa beigām”

Atbalstīt, redakc. precizēta

(9) Iepirkuma komisija pēc kandidāta pieprasījuma sniedz papildu informāciju par konkursa nolikumu, ja pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija šo informāciju sagatavo divu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Sagatavoto papildu informāciju nosūta kandidātiem, kuri saņēmuši konkursa nolikumu, kā arī tiem pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumu.

(10) Iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti nolikumā norādītajā vietā un laikā. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatver un atdod atpakaļ pretendentam. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Piedāvājumu atvēršanas procedūru dokumentē protokolā, kurā norāda klātesošo personu vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

     

(10) Iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti nolikumā norādītajā vietā un laikā. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatver un atdod atpakaļ pretendentam. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Piedāvājumu atvēršanas procedūru dokumentē protokolā, kurā norāda klātesošo personu vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

(11) Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību darba uzdevumam, tehniskajām specifikācijām un citām nolikumā noteiktajām prasībām un pēc tam izvērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus saskaņā ar likumā un konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un noteikumiem. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par piemērotākā piedāvājuma izvēli. Ja slēgtajam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu beigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

   

Redakc.

precizēta

(11) Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību darba uzdevumam, tehniskajām specifikācijām un citām nolikumā noteiktajām prasībām un pēc tam novērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus saskaņā ar šajā likumā un konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un noteikumiem. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par piemērotākā piedāvājuma izvēli. Ja slēgtajam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

(12) Iepirkuma komisija paziņo lēmumu saskaņā ar šā likuma 31.pantu.

     

(12) Iepirkuma komisija paziņo lēmumu saskaņā ar šā likuma 32.pantu.

(13) Iepirkuma komisija dokumentē protokolā slēgtā konkursa procedūru saskaņā ar šā likuma 33.pantu.

     

(13) Iepirkuma komisija dokumentē protokolā slēgtā konkursa procedūru saskaņā ar šā likuma 34.pantu.

26.pants. Nosacījumi sarunu procedūras izvēlei

     

27.pants. Nosacījumi sarunu procedūras izvēlei

Iepirkuma komisija var piemērot sarunu procedūru, ja:

     

Iepirkuma komisija var piemērot sarunu procedūru, ja:

1) iepriekš izsludinātajam atklātajam vai slēgtajam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, vai iepriekš izsludinātajam slēgtajam konkursam nav iesniegti pieteikumi kandidātu atlasei. Uz sarunām ielūdz visus pretendentus, kuri bija iesnieguši piedāvājumus atklātajam vai slēgtajam konkursam. Paredzamie iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst atšķirties no jau iepriekš izsludinātā atklātā vai slēgtā konkursa iepirkuma līguma noteikumiem;

   

Redakc. precizēts

1) iepriekš izsludinātajam atklātajam vai slēgtajam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, vai iepriekš izsludinātajam slēgtajam konkursam nav iesniegti pieteikumi kandidātu atlasei. Uz sarunām ielūdz visus pretendentus, kas bija iesnieguši piedāvājumus atklātajam vai slēgtajam konkursam. Paredzamie iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst atšķirties no jau iepriekš izsludinātajā atklātajā vai slēgtajā konkursā paredzētajiem iepirkuma līguma noteikumiem;

2) neparedzētu, ar iepirkumu nesaistītu apstākļu dēļ (ugunsgrēks, dabas katastrofa, karš, epidēmija, avārija, citi ārkārtēji apstākļi, kurus pasūtītājs nevarēja paredzēt) ir radusies situācija, kad laika ierobežojuma dēļ nav iespējams rīkot atklātu vai slēgtu konkursu;

   

Redakc. precizēts

2) neparedzētu, ar iepirkumu nesaistītu apstākļu dēļ (ugunsgrēks, dabas katastrofa, karš, epidēmija, avārija, citi ārkārtas apstākļi, kurus pasūtītājs nevarēja paredzēt) ir radusies situācija, kad laika ierobežojuma dēļ nav iespējams rīkot atklātu vai slēgtu konkursu;

3) pasūtītājam nepieciešams daļēji aizvietot vai papildināt tā rīcībā jau esošās preces. Iepērkot preces no cita, nevis sākotnējā piegādātāja, pasūtītājs būtu spiests iepirkt preces ar atšķirīgu tehnisko raksturojumu. Līdz ar to tās būtu tehniski nesavietojamas ar tā rīcībā jau esošajām precēm vai arī rastos tehniskas grūtības tā rīcībā esošo preču lietošanai vai uzturēšanai. Šādu iepirkuma līgumu darbības laiks nedrīkst pārsniegt trīs gadus;

   

Redakc. precizēts

3) pasūtītājam nepieciešams daļēji nomainīt vai papildināt tā rīcībā jau esošās preces. Iepērkot preces no cita, nevis sākotnējā piegādātāja, pasūtītājs būtu spiests iepirkt preces ar atšķirīgu tehnisko raksturojumu. Līdz ar to tās būtu tehniski nesavietojamas ar pasūtītāja rīcībā jau esošajām precēm vai arī rastos tehniskas grūtības tā rīcībā esošo preču lietošanā vai uzturēšanā. Šādu iepirkuma līgumu termiņš nedrīkst pārsniegt trīs gadus;

4) nepieciešams saņemt papildu pakalpojumus vai veikt papildu būvdarbus, kuri nebija paredzēti iepriekš, taču šie pakalpojumi vai būvdarbi ir būtiski nepieciešami iepriekš atklātajā vai slēgtajā konkursā noslēgtā iepirkuma līguma izpildei. Ja šādus papildu pakalpojumus vai būvdarbus nevar tehniski vai ekonomiski atdalīt no noslēgtajā iepirkuma līgumā noteiktajiem pakalpojumiem vai būvdarbiem vai tie ir nepieciešami, lai izpildītu noslēgto iepirkuma līgumu, pakalpojumus sniedz vai būvdarbus veic noslēgtā iepirkuma līguma izpildītājs. Papildu iepirkuma līguma kopējā vērtība nedrīkst būt lielāka par 50 procentiem no noslēgtā iepirkuma līguma vērtības;

   

Redakc. precizēts

4) pasūtītājam nepieciešams saņemt papildu pakalpojumus vai veikt papildu būvdarbus, kuri nebija paredzēti iepriekš, taču ir būtiski nepieciešami atklāta vai slēgta konkursa rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma izpildei. Ja šādus papildu pakalpojumus vai būvdarbus nevar tehniski vai ekonomiski atdalīt no jau noslēgtajā iepirkuma līgumā noteiktajiem pakalpojumiem vai būvdarbiem vai tie ir nepieciešami, lai izpildītu jau noslēgto iepirkuma līgumu, šos pakalpojumus sniedz vai būvdarbus veic noslēgtā iepirkuma līguma izpildītājs. Papildu iepirkuma līguma kopējā vērtība nedrīkst būt lielāka par 50 procentiem no noslēgtā iepirkuma līguma vērtības;

5) nepieciešams turpināt saņemt pakalpojumus, kurus jau sniedz saskaņā ar atklātajā vai slēgtajā konkursā noslēgtu iepirkuma līgumu. Šādu procedūru var piemērot ne ilgāk par trim gadiem no pirmā iepirkuma līguma noslēgšanas. Iepirkuma līguma nosacījumi nedrīkst atšķirties no iepriekšējā iepirkuma līguma nosacījumiem, un iepirkuma līguma kopējā vērtība nedrīkst būt lielāka par 50 procentiem no iepriekš noslēgtā iepirkuma līguma vērtības.

   

Redakc. precizēts

5) pasūtītājam nepieciešams arī turpmāk saņemt pakalpojumus, kas jau tiek sniegti saskaņā ar atklāta vai slēgta konkursa rezultātā noslēgtu iepirkuma līgumu. Šādu procedūru var piemērot ne ilgāk par trim gadiem no pirmā iepirkuma līguma noslēgšanas. Iepirkuma līguma nosacījumi nedrīkst atšķirties no iepriekšējā iepirkuma līguma nosacījumiem, un iepirkuma līguma kopējā vērtība nedrīkst būt lielāka par 50 procentiem no iepriekš noslēgtā iepirkuma līguma vērtības.

 

27.pants. Sarunu procedūra

     

27.pants. Sarunu procedūra

(1) Ja tiek izraudzīta sarunu procedūra, iepirkuma komisija nosūta Finansu ministrijai paziņojumu, kuram pievieno sarunu procedūras izvēles pamatojumu.

90.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Aizstāt 27. pantā vārdus “Finansu ministrija” ar vārdiem “Iepirkuma uzraudzības pārvalde” attiecīgajā locījumā.

Atbalstīt,

redakc.

precizējot

(1) Ja tiek izraudzīta sarunu procedūra, iepirkuma komisija nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu, kuram pievieno sarunu procedūras izvēles pamatojumu.

(2) Paziņojumā norāda:

     

(2) Paziņojumā norāda:

1) iepirkuma identifikācijas numuru;

     

1) iepirkuma identifikācijas numuru;

2) paredzamā līguma priekšmeta aprakstu un apjomu;

     

2) paredzamā līguma priekšmeta aprakstu un apjomu;

3) paredzamā līguma izpildes vietu un termiņu;

     

3) paredzamā līguma izpildes vietu un termiņu;

4) kandidātus;

     

4) kandidātus;

5) vietu un datumu, līdz kuram kandidātam jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos sarunu procedūrā.

   

Redakc. precizēts

5) pieteikumu iesniegšanas vietu un termiņu.

(3) Pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 37 dienām pēc paziņojuma nosūtīšanas Finansu ministrijai, ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir lielāka par 120000 latu un būvdarbiem - lielāka par 4500000 latu. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 120000 latu un būvdarbiem - mazāka par 4500000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 25 dienām. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 50000 latu, bet būvdarbiem - mazāka par 500000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 15 dienām.

   

Redakc.

precizēta

(3) Pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 37 dienām pēc paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam, ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir lielāka par 120 000 latu un būvdarbiem — lielāka par 4 500 000 latu. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 120 000 latu un būvdarbiem — mazāka par 4 500 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 25 dienām. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 50 000 latu, bet būvdarbiem — mazāka par 500 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 15 dienām.

(4) Finansu ministrija divu darba dienu laikā izvērtē sarunu procedūras izvēles pamatojumu. Ja izvēles pamatojums atbilst šā likuma 26.panta nosacījumiem, Finansu ministrija ievieto paziņojumu tīklā "Internet". Ja tas neatbilst šā likuma 26.panta nosacījumiem, Finansu ministrija par to paziņo iepirkuma komisijai, un tā izvēlas citu šajā likumā minēto procedūru.

91.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

27. panta ceturtās daļas pirmajā teikumā aizstāt vārdu “divu” ar vārdu “triju”.

Atbalstīt

(4) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darba dienu laikā izvērtē sarunu procedūras izvēles pamatojumu. Ja izvēles pamatojums atbilst šā likuma 27.panta nosacījumiem, Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto paziņojumu interneta tīklā. Ja tas neatbilst šā likuma 27.panta nosacījumiem, Iepirkumu uzraudzības birojs par to paziņo iepirkuma komisijai un tā izvēlas citu šajā likumā minēto procedūru.

(5) Ja sarunu procedūru piemēro saskaņā ar šā likuma 26.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, iepirkuma komisija sāk sarunas ar pretendentiem tūlīt pēc paziņojuma ievietošanas tīklā "Internet", neievērojot šā panta trešajā daļā noteiktos termiņus.

     

(5) Ja sarunu procedūru piemēro saskaņā ar šā likuma 27.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, iepirkuma komisija sāk sarunas ar pretendentiem tūlīt pēc paziņojuma ievietošanas interneta tīklā, neievērojot šā panta trešajā daļā noteiktos termiņus.

(6) Ja Finansu ministrija ir atļāvusi piemērot sarunu procedūru, iepirkuma komisija nosūta kandidātiem uzaicinājumu piedalīties sarunās un paredzamā iepirkuma līguma projektu.

     

(6) Ja Iepirkumu uzraudzības birojs ir atļāvis piemērot sarunu procedūru, iepirkuma komisija nosūta kandidātiem uzaicinājumu piedalīties sarunās un paredzamā iepirkuma līguma projektu.

(7) Iepirkuma komisija rīko sarunas ar kandidātiem, kuri iesnieguši pieteikumus par piedalīšanos sarunu procedūrā, un pieņem lēmumu par piemērotākā piedāvājuma izvēli.

     

(7) Iepirkuma komisija rīko sarunas ar kandidātiem, kuri iesnieguši pieteikumus par piedalīšanos sarunu procedūrā, un pieņem lēmumu par piemērotākā piedāvājuma izvēli.

(8) Iepirkuma komisija paziņo lēmumu saskaņā ar šā likuma 31.pantu.

     

(8) Iepirkuma komisija paziņo lēmumu saskaņā ar šā likuma 32.pantu.

(9) Iepirkuma komisija dokumentē sarunu procedūru saskaņā ar šā likuma 33.pantu.

     

(9) Iepirkuma komisija dokumentē sarunu procedūru saskaņā ar šā likuma 34.pantu.

28.pants. Cenu aptauja

     

29.pants. Cenu aptauja

(1) Iepirkuma komisija piemēro cenu aptauju saskaņā ar šajā pantā noteikto.

92.

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 28. panta pirmo daļu,

attiecīgi mainīt daļu numerāciju;

Atbalstīt

 

 

(2) Iepirkuma komisija cenu aptaujai izvēlas iespējamos pretendentus, par kuru kvalifikāciju un uzticamību iepirkuma komisijai nav šaubu.

93.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 28. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja tiek izraudzīta cenu aptauja, iepirkuma komisija izvēlas iespējamos pretendentus, par kuru kvalifikāciju un uzticamību tai nav šaubu.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

(1) Ja tiek izraudzīta cenu aptauja, iepirkuma komisija izvēlas iespējamos pretendentus, par kuru kvalifikāciju un uzticamību tai nav šaubu

(3) Iepirkuma komisija nosūta vismaz trim iespējamajiem pretendentiem uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu pārdot vai nomāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus saskaņā ar uzaicinājumā norādītajām prasībām, tehniskajām specifikācijām vai darba uzdevumu un norāda piedāvājuma izvēles nosacījumus. Preces, pakalpojuma vai būvdarbu cenā var ietilpt izmaksas pēc garantijas termiņa beigām, piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla mācību izmaksas un citas izmaksas.

   

Redakc.

precizēta

(2) Iepirkuma komisija nosūta vismaz trim iespējamajiem pretendentiem uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu pārdot vai iznomāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus saskaņā ar uzaicinājumā minētajām prasībām, tehniskajām specifikācijām vai darba uzdevumu un norāda piedāvājuma izvēles nosacījumus. Preces, pakalpojuma vai būvdarbu cenā var ietilpt izmaksas pēc garantijas termiņa beigām, piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla mācību un citas izmaksas.

(4) Iepirkuma komisija uzaicinājumā norāda piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nevar būt īsāks par piecām dienām pēc uzaicinājuma nosūtīšanas.

     

(3) Iepirkuma komisija uzaicinājumā norāda piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nevar būt īsāks par piecām dienām pēc uzaicinājuma nosūtīšanas.

(5) Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību uzaicinājuma prasībām, tehniskajām specifikācijām vai darba uzdevumam, izvērtē atbilstošos piedāvājumus saskaņā ar šā likuma prasībām un pieņem lēmumu par piedāvājuma izvēli.

94.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt 28. panta piekto daļu aiz vārdiem “saskaņā ar likuma” ar vārdiem “29.panta sestās daļas”.

Atbalstīt,

redakc.

precizējot

(4) Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību uzaicinājuma prasībām, tehniskajām specifikācijām vai darba uzdevumam, izvērtē atbilstošos piedāvājumus saskaņā ar šā likuma 30. panta sestās daļas prasībām un pieņem lēmumu par piedāvājuma izvēli.

(6) Iepirkuma komisija protokolē cenu aptaujas procedūru. Protokolā ietverama šāda informācija:

     

(5) Iepirkuma komisija protokolē cenu aptaujas procedūru. Protokolā ietverama šāda informācija:

1) iepirkuma identifikācijas numurs un protokola sastādīšanas datums;

   

Redakc. precizēts

1) iepirkuma identifikācijas numurs un protokolēšanas datums;

2) pasūtītāja nosaukums;

     

2) pasūtītāja nosaukums;

3) pieprasītās preces, pakalpojuma vai būvdarba nosaukums un apjoms, tehniskās specifikācijas vai darba uzdevums;

     

3) pieprasītās preces, pakalpojuma vai būvdarba nosaukums un apjoms, tehniskās specifikācijas vai darba uzdevums;

4) pretendentu nosaukumi, piedāvājumi un to cenas;

     

4) pretendentu nosaukumi, piedāvājumi un to cenas;

5) citas ziņas, ko komisija uzskata par nepieciešamām;

     

5) citas ziņas, ko komisija uzskata par nepieciešamām;

6) lēmums par piedāvājuma izvēli.

     

6) lēmums par piedāvājuma izvēli.

VI nodaļa

     

VI nodaļa

Piedāvājuma izvēle

     

Piedāvājuma izvēle

29.pants. Piedāvājuma izvēles kritēriji

     

30.pants. Piedāvājuma izvēles kritēriji

(1) Pasūtītājs atklāta vai slēgta konkursa nolikumā vai cenu aptaujas uzaicinājumā norāda piedāvājuma izvēles kritērijus.

     

(1) Pasūtītājs atklāta vai slēgta konkursa nolikumā vai cenu aptaujas uzaicinājumā norāda piedāvājuma izvēles kritērijus.

(2) Konkursa gadījumā, ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu vai kopēju līgumu par būvprojektēšanu un būvniecību, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst nolikumā dotajam darba uzdevumam.

     

(2) Konkursa gadījumā, ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu vai kopēju līgumu par būvprojektēšanu un būvniecību, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst nolikumā dotajam darba uzdevumam.

(3) Konkursa gadījumā, ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par preču pirkšanu vai nomu, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un tehniskajām specifikācijām.

95.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt 29. panta trešo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Viszemāko cenu nosaka saskaņā ar šā likuma 30.panta trešās un ceturtās daļas nosacījumiem.”

Atbalstīt, redakc.

precizējot

(3) Konkursa gadījumā, ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par preču pirkšanu vai nomu, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un tehniskajām specifikācijām. Viszemāko cenu nosaka saskaņā ar šā likuma 31.panta trešās un ceturtās daļas nosacījumiem.

(4) Konkursa gadījumā, ja pasūtītājs slēdz līgumu par būvniecību un paredzamā līgumcena pārsniedz vienu miljonu latu, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

   

Redakc.

precizēta

(4) Konkursa gadījumā, ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par būvniecību un paredzamā līgumcena pārsniedz vienu miljonu latu, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

(5) Konkursa gadījumā, ja pasūtītājs slēdz līgumu par būvniecību un paredzamā līgumcena ir no 50000 līdz vienam miljonam latu, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu vai nosacīti zemāko cenu.

   

Redakc.

precizēta

(5) Konkursa gadījumā, ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par būvniecību un paredzamā līgumcena ir no 50 000 līdz vienam miljonam latu, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu vai nosacīti zemāko cenu.

(6) Cenu aptaujas gadījumā iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

96.

Juridiskais birojs

Papildināt 29. panta sesto daļu ar šādu tekstu:

“kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām un tehniskajām specifikācijām. “

Atbalstīt

(6) Cenu aptaujas gadījumā iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām un tehniskajām specifikācijām.

(7) Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ir piedāvājums, kuru izvēlas, ņemot vērā dažādus kritērijus (piemēram, kārtējās izmaksas, rentabilitāti, piedāvāto kvalitāti, estētiskās un funkcionālās īpašības, tehniskās apkopes iespējas, tehnisko palīdzību, cenu), un kurā cena nav galvenais kritērijs.

97.

Juridiskais birojs

Izslēgt 29. panta septīto daļu

Atbalstīt

 

(8) Piedāvājumu ar nosacīti zemāko cenu nosaka, aprēķinot visu piedāvājumu vidējo cenu, pēc tam noraidot piedāvājumus, kuru cena ir zemāka par vidējo cenu, kas samazināta par procentuālo atšķirību no vidējās cenas, un no atlikušajiem piedāvājumiem izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu. Procentuālo atšķirību no vidējās cenas nosaka konkursa nolikumā, un tā nedrīkst būt mazāka par 10 procentiem no vidējās cenas.

     

(7) Piedāvājumu ar nosacīti zemāko cenu nosaka, aprēķinot visu piedāvājumu vidējo cenu, pēc tam noraidot piedāvājumus, kuru cena ir zemāka par vidējo cenu, kas samazināta par procentuālo atšķirību no vidējās cenas, un no atlikušajiem piedāvājumiem izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu. Procentuālo atšķirību no vidējās cenas nosaka konkursa nolikumā, un tā nedrīkst būt mazāka par 10 procentiem no vidējās cenas.

 

98.

Deputāts A.KALNIŅŠ

Papildināt 29. pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Piedāvājums “ar viszemāko cenu” ir piedāvājums ar viszemāko cenu, kas sastāv no paredzamās līgumcenas, no kuras tiek atskaitīti visi paredzamie nodokļu maksājumi Latvijas valstij un pašvaldībai “

Neatbalstīt

 

30.pants. Piedāvājumu izvēles papildu noteikumi

   

Redakc.

precizēts

31.pants. Piedāvājuma izvēles papildu noteikumi

(1) Ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par būvniecību un paredzamā līgumcena pārsniedz vienu miljonu latu, iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma cenas veidošanos. Ja viszemākā piedāvātā cena vai divas zemākās cenas ievērojami atšķiras no nākamās piedāvātās zemākās cenas, iepirkuma komisija var noskaidrot, vai viens vai attiecīgi divi piedāvājumi nav nepamatoti lēti. Par ievērojamu uzskatāmas atšķirības, kuru procentuālais lielums pārsniedz konkursa nolikumā norādīto robežlielumu. Parasti tie ir 10 procenti.

99.

Juridiskais birojs

Izteikt 30. panta pirmās daļas trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:

“Par ievērojamām uzskatāmas atšķirības, kuras no ______ līdz _______ procentiem pārsniedz konkursa nolikumā norādīto robežlielumu.”

Daļēji

atbalstīt, ietverts

100. priekšl.

 
 

100.

Atbildīgā komisija

Izteikt 30. panta pirmās daļas trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:

“Par ievērojamām uzskatāmas atšķirības, kas par vairāk nekā kā 8 procentiem pārsniedz konkursa nolikumā norādīto robežlielumu.”

Atbalstīt

(1) Ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par būvniecību un paredzamā līgumcena pārsniedz vienu miljonu latu, iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma cenas veidošanos. Ja viszemākā piedāvātā cena vai divas zemākās cenas ievērojami atšķiras no nākamās piedāvātās zemākās cenas, iepirkuma komisija var noskaidrot, vai viens vai attiecīgi divi piedāvājumi nav nepamatoti lēti. Par ievērojamām uzskatāmas atšķirības, kas par vairāk nekā 8 procentiem pārsniedz konkursa nolikumā norādīto robežlielumu.

(2) Ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par būvniecību un paredzamā līgumcena ir no 50 000 līdz vienam miljonam latu, izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu, iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma cenas veidošanos un noskaidro, vai nav saņemts piedāvājums ar nepamatoti zemu cenu.

     

(2) Ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par būvniecību un paredzamā līgumcena ir no 50 000 līdz vienam miljonam latu, izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu, iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma cenas veidošanos un noskaidro, vai nav saņemts piedāvājums ar nepamatoti zemu cenu.

(3) Ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par preču pirkšanu vai nomu, vērtējot piedāvājuma cenu, iepirkuma komisija var ņemt vērā vienu vai vairākus šādus rādītājus:

     

(3) Ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par preču pirkšanu vai nomu, vērtējot piedāvājuma cenu, iepirkuma komisija var ņemt vērā vienu vai vairākus šādus rādītājus:

1) preces cenu, kas atbilst tehniskajās specifikācijās norādītajam prasību līmenim;

     

1) preces cenu, kas atbilst tehniskajās specifikācijās norādītajam prasību līmenim;

2) iespējamās izmaksas, kuras radīsies, lietojot preci visā paredzētajā preces darbības laikā, bet ne vairāk kā četrus gadus pēc preces lietošanas sākšanas, piemēram, plānoto rezerves daļu izmaksas, pēcgarantijas apkalpošanas un personāla mācību izmaksas;

101.

Juridiskais birojs

Izteikt 30. panta trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) iespējamās izmaksas, kuras radīsies, lietojot preci visā paredzētajā preces darbības laikā, bet ne vairāk kā četrus gadus pēc preces lietošanas sākšanas. Pie šādām izmaksām pieskaitāmas plānoto rezerves daļu izmaksas, pēc garantijas apkalpošanas un personāla mācību u.c. izmaksas, kas saistītas ar preces lietošanu.”

Atbalstīt, redakc.

precizējot

 

 

2) iespējamās izmaksas, kas radīsies, lietojot preci visā paredzētajā preces izmantošanas laikā, bet ne ilgāk kā četrus gadus pēc tam, kad uzsākta preces lietošana. Pie šādām izmaksām pieskaitāmas plānoto rezerves daļu izmaksas, pēcgarantijas apkopes un personāla mācību izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar preces lietošanu;

3) preces vērtību vai tās iespējamo pārdošanas vērtību pēc paredzētā preces darbības laika izbeigšanās, bet ne vēlāk kā četrus gadus pēc preces lietošanas sākšanas.

102.

Juridiskais birojs

Aizstāt 30. panta trešās daļas 3.punktā vārdu “pārdošanas” ar vārdu “atsavināšanas”.

Atbalstīt, redakc.

precizēta

3) preces vērtību vai tās iespējamo atsavināšanas vērtību pēc paredzētā preces izmantošanas laika izbeigšanās, bet ne vēlāk kā četrus gadus pēc tam, kad uzsākta preces lietošana.

(4) Šā panta trešajā daļā minētos rādītājus un to izmantošanas kārtību nosaka konkursa nolikumā.

     

(4) Šā panta trešajā daļā minētos rādītājus un to izmantošanas kārtību nosaka konkursa nolikumā.

31.pants. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

     

32.pants. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

(1) Pasūtītājs, piemērojot atklātu vai slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūta paziņojumu Finansu ministrijai un visiem pretendentiem.

     

(1) Pasūtītājs, piemērojot atklātu vai slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūta paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

(2) Paziņojumā par lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ietveramas šādas ziņas:

     

(2) Paziņojumā par lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ietveramas šādas ziņas:

1) pasūtītāja nosaukums un adrese;

     

1) pasūtītāja nosaukums un adrese;

2) iepirkuma identifikācijas numurs;

     

2) iepirkuma identifikācijas numurs;

3) iepirkuma izziņošanas datums tīklā "Internet";

   

Redakc.

precizēts

3) datums, kad iepirkums izziņots interneta tīklā;

4) lēmuma pieņemšanas datums;

     

4) lēmuma pieņemšanas datums;

5) iepirkuma metode;

     

5) iepirkuma metode;

6) līguma priekšmeta nosaukums vai tā īss apraksts;

   

Redakc.

precizēts

6) līguma priekšmets un tā īss apraksts;

7) saņemto piedāvājumu skaits;

     

7) saņemto piedāvājumu skaits;

8) tā pretendenta nosaukums un adrese, ar kuru tiks slēgts līgums;

     

8) tā pretendenta nosaukums un adrese, ar kuru tiks slēgts līgums;

9) lēmuma pamatojums, ja pieņemts lēmums izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

     

9) lēmuma pamatojums, ja pieņemts lēmums izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

 

103.

Atbildīgā komisija

Papildināt 31. panta otro daļu ar jaunu 10. punktu šādā redakcijā:

“10) noraidītā pretendenta piedāvājuma noraidīšanas iemesli un tā pretendenta nosaukums, ar kuru pasūtītājs noslēdzis iepirkuma līgumu;”

Atbalstīt

 

 

10) noraidītā pretendenta piedāvājuma noraidīšanas iemesli un tā pretendenta nosaukums, ar kuru pasūtītājs noslēdzis iepirkuma līgumu;

10) piedāvātā līgumcena;

     

11) piedāvātā līgumcena;

11) paziņojuma nosūtīšanas datums;

     

12) paziņojuma nosūtīšanas datums;

12) cita informācija, ko pasūtītājs vēlas paziņot.

     

13) cita informācija, ko pasūtītājs vēlas paziņot.

(3) Finansu ministrija triju darba dienu laikā ievieto paziņojumu tīklā "Internet".

     

(3) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darba dienu laikā ievieto paziņojumu interneta tīklā.

(4) Pasūtītājs publicē paziņojumu Finansu ministrijas noteiktajā preses izdevumā ne ātrāk kā pēc sešām dienām kopš paziņojuma nosūtīšanas Finansu ministrijai vai nākamajā dienā pēc tā ievietošanas tīklā "Internet".

104.

Atbildīgā komisija

Izteikt 31. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pasūtītājs publicē paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne agrāk kā pēc sešām dienām kopš paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam vai nākamajā dienā pēc tā ievietošanas interneta tīklā.”

 

Atbalstīt

 

(4) Pasūtītājs publicē paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne agrāk kā pēc sešām dienām kopš paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam vai nākamajā dienā pēc tā ievietošanas interneta tīklā.

32.pants. Iepirkuma līgums

     

33.pants. Iepirkuma līgums

(1) Iepirkuma līgumā nosaka visas tiesiskās attiecības starp pasūtītāju un preču pārdevēju, iznomātāju, pakalpojumu sniedzēju vai būvdarbu veicēju.

     

(1) Iepirkuma līgumā nosaka visas tiesiskās attiecības starp pasūtītāju un preču pārdevēju, iznomātāju, pakalpojumu sniedzēju vai būvdarbu veicēju.

(2) Pasūtītājs sagatavo iepirkuma līgumu, kurā norāda:

     

(2) Pasūtītājs sagatavo iepirkuma līgumu, kurā norāda:

1) pasūtītāja nosaukumu;

     

1) pasūtītāja nosaukumu;

2) izpildītāja (preču pārdevēja, iznomātāja, pakalpojumu sniedzēja vai būvdarbu veicēja) nosaukumu;

     

2) izpildītāja (preču pārdevēja, iznomātāja, pakalpojumu sniedzēja vai būvdarbu veicēja) nosaukumu;

3) līguma priekšmetu, tā apjomu, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informāciju;

     

3) līguma priekšmetu, tā apjomu, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informāciju;

4) samaksas kārtību;

     

4) samaksas kārtību;

5) līguma izpildes termiņu, vietu un nosacījumus;

     

5) līguma izpildes termiņu, vietu un nosacījumus;

6) līgumslēdzēju pušu atbildību par līguma izpildes neievērošanu;

   

Redakc.

precizēts

6) līgumslēdzēju pušu atbildību par līguma neizpildīšanu;

7) līguma grozīšanas kārtību un atkāpšanos no līguma;

   

Redakc.

precizēts

7)  līguma grozīšanas kārtību un kārtību, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma;

8) citus nosacījumus.

     

8) citus nosacījumus.

(3) Iepirkuma līgumu būvprojektēšanai un būvdar biem sagatavo saskaņā ar Latvijas nacionālajiem standartiem.

     

(3) Iepirkuma līgumu būvprojektēšanai un būvdarbiem sagatavo saskaņā ar Latvijas nacionālajiem standartiem.

(4) Iepirkuma līgumu pakalpojumu saņemšanai un preces nomai slēdz uz laiku, ne ilgāku par četriem gadiem. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā pēc desmit darba dienām kopš lēmuma pieņemšanas un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

     

(4) Iepirkuma līgumu pakalpojumu saņemšanai un preces nomai slēdz uz laiku, ne ilgāku par četriem gadiem. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā pēc desmit darba dienām kopš lēmuma pieņemšanas un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

VII nodaļa

     

VII nodaļa

Dokumentēšana un pārskati

     

Dokumentēšana un pārskati

33.pants. Iepirkuma procedūras noslēguma protokols

     

34.pants. Iepirkuma procedūras noslēguma protokols

(1) Atklāta vai slēgta konkursa procedūras noslēguma protokolam ir divas atsevišķas daļas, un tam pievienojams konkursa nolikums un pretendentu piedāvājumi. Protokolu paraksta visi iepirkuma komisijas locekļi.

     

(1) Atklāta vai slēgta konkursa procedūras noslēguma protokolam ir divas atsevišķas daļas, un tam pievienojams konkursa nolikums un pretendentu piedāvājumi. Protokolu paraksta visi iepirkuma komisijas locekļi.

(2) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola pirmajā daļā ir pamatinformācija, kas ir pieejama tikai pēc tam, kad pasūtītājs ir noslēdzis līgumu ar pretendentu vai arī konkurss ir beidzies un neviens piedāvājums nav izvēlēts.

105.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Papildināt 33. panta otro daļu aiz vārdiem “pamatinformācija, kas ir” ar vārdu “publiski’ un tālāk saskaņā ar esošo tekstu.

Atbalstīt, redakc.

precizēta

(2) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola pirmajā daļā ietverama pamatinformācija, kas ir publiski pieejama tikai pēc tam, kad pasūtītājs noslēdzis līgumu ar pretendentu vai arī konkurss ir izbeigts, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

(3) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola pirmajā daļā ietverama šāda informācija:

     

(3) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola pirmajā daļā ietverama šāda informācija:

1) iepirkuma identifikācijas numurs;

     

1) iepirkuma identifikācijas numurs;

2) datums, kad paziņojums ievietots tīklā "Internet";

     

2) datums, kad paziņojums ievietots interneta tīklā;

3) pasūtītāja nosaukums;

     

3) pasūtītāja nosaukums;

4) iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums;

     

4) iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums;

5) līguma priekšmets un tā īss apraksts;

     

5) līguma priekšmets un tā īss apraksts;

6) kandidātu atlases kritēriji;

     

6) kandidātu atlases kritēriji;

7) piedāvājuma izvēles kritēriji;

     

7) piedāvājuma izvēles kritēriji;

8) piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš un piedāvājuma derīguma termiņš;

     

8) piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš un piedāvājuma derīguma termiņš;

9) piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks;

     

9) piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks;

10) pamatojums slēgta konkursa procedūras piemērošanai;

     

10) pamatojums slēgta konkursa procedūras piemērošanai;

11) pieteikuma kandidātu atlasei iesniegšanas vieta un laiks;

   

Redakc.

precizēts

11) pieteikumu iesniegšanas vieta un termiņš;

12) to personu nosaukums, kuras ir pieteikušās uz kandidātu atlasi;

     

12) to personu nosaukums, kuras ir pieteikušās uz kandidātu atlasi;

13) to personu nosaukums, kuras ir izvēlētas saskaņā ar kandidātu atlases nosacījumiem un uzaicinātas iesniegt piedāvājumus;

   

Redakc.

precizēts

13) to personu nosaukums, kuras ir izraudzītas saskaņā ar kandidātu atlases nosacījumiem un uzaicinātas iesniegt piedāvājumus;

14) piedāvājumu atvēršanā klātesošo personu vārds, uzvārds un ieņemamais amats;

     

14) piedāvājumu atvēršanā klātesošo personu vārds, uzvārds un ieņemamais amats;

15) iesniegto piedāvājumu saraksts, kurā norādīts pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, piedāvātā cena un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu;

     

15) iesniegto piedāvājumu saraksts, kurā norādīts pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, piedāvātā cena un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu;

16) tā pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu;

     

16) tā pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu;

17) lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs noraidījis visus piedāvājumus un pieņēmis lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

     

17) lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs noraidījis visus piedāvājumus un pieņēmis lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

18) lēmuma pamatojums, ja pretendents, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu, ir pārtraucis piedalīšanos konkursā vai nav parakstījis iepirkuma līgumu un pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu piešķirt tiesības veikt iepirkumu pretendentam, kura piedāvājums ir nākamais ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums vai piedāvājums ar viszemāko cenu.

   

Redakc.

precizēts

18) lēmuma pamatojums, ja pretendents, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu, vairs nepiedalās konkursā vai nav parakstījis iepirkuma līgumu un pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu piešķirt tiesības veikt iepirkumu pretendentam, kura piedāvājums ir nākamais ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums vai piedāvājums ar viszemāko cenu.

(4) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola otrajā daļā ir ietveramas sīkākas ziņas par iepirkumu, un tā ir pieejama Iepirkuma uzraudzības pārvaldei un pretendentiem pēc tam, kad pasūtītājs ir noslēdzis līgumu ar pretendentu vai konkurss ir beidzies, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

     

(4) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola otrajā daļā ietveramas sīkākas ziņas par iepirkumu, un tā ir pieejama Iepirkumu uzraudzības birojam un pretendentiem pēc tam, kad pasūtītājs noslēdzis līgumu ar pretendentu vai arī konkurss izbeigts, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

(5) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola otrajā daļā ietverama šāda informācija:

     

(5) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola otrajā daļā ietverama šāda informācija:

1) informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tā spējām veikt iepirkumu un šīs informācijas novērtējums;

     

1) informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tā spējām veikt iepirkumu un šīs informācijas novērtējums;

2) informācija par piedāvājumu izvērtēšanu saskaņā ar nolikumā noteiktajām tehniskajām specifikācijām un prasībām. Ja nolikumā paredzēts pieņemt ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, - piedāvājuma novērtēšanas formula;

106.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Aizstāt 33. panta piektās daļas 2. punktā vārdu “ekonomiski” ar vārdu “saimnieciski”

Atbalstīt

2) informācija par piedāvājumu izvērtēšanu saskaņā ar nolikumā noteiktajām tehniskajām specifikācijām un prasībām. Ja nolikumā paredzēts pieņemt saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, - piedāvājuma novērtēšanas formula;

3) saņemtie pieprasījumi izskaidrot konkursa nolikumu vai pretendentu atlases nolikumu, sniegtās atbildes, kā arī norādes par to, ka visi pretendenti vai kandidāti ir informēti par jautājumiem un atbildēm;

     

3) saņemtie pieprasījumi izskaidrot konkursa nolikumu vai pretendentu atlases nolikumu, sniegtās atbildes, kā arī norādes par to, ka visi pretendenti vai kandidāti ir informēti par jautājumiem un atbildēm;

4) ja piedāvājums atzīts par neatbilstošu nolikumā noteiktajām prasībām vai pretendentam piedalīšanās konkursā ir atteikta, – tā cēloņi un pamatojums;

   

Redakc.

precizēts

4) ja piedāvājums atzīts par neatbilstošu nolikumā noteiktajām prasībām vai pretendentam piedalīšanās konkursā ir atteikta, — šāda lēmuma cēloņi un pamatojums;

5) ja pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, – lēmuma sīkāks pamatojums.

 

5) ja pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, – lēmuma sīkāks pamatojums.

 

107.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Papildināt 33. pantu ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja noraidītais pretendents to lūdz, pasūtītājs desmit dienu laikā pēc attiecīga lūguma saņemšanas izskaidro noraidītā pretendenta piedāvājuma noraidīšanas iemeslus un tā pretendenta nosaukumu, ar kuru pasūtītājs noslēdzis iepirkuma līgumu.”

 

Daļēji atbalstīt,

izsakot kā

31. panta otrās daļas 10. punktu

(103. priekšl.)

 

(6) Sarunu procedūras protokols ir pieejams Iepirkuma uzraudzības pārvaldei un kandidātiem, kuri ir iesnieguši pieteikumu piedalīties sarunu procedūrā pēc tam, kad pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu ar kandidātu, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu, vai ir pieņēmis lēmumu beigt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Sarunu procedūras protokolā ir ietverama šāda informācija:

   

Redakc.

precizēta

(6) Sarunu procedūras protokols ir pieejams Iepirkumu uzraudzības birojam un kandidātiem, kuri iesnieguši pieteikumu par piedalīšanos sarunu procedūrā pēc tam, kad pasūtītājs noslēdzis iepirkuma līgumu ar kandidātu, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu, vai ir pieņēmis lēmumu izbeigt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Sarunu procedūras protokolā ietverama šāda informācija:

1) iepirkuma identifikācijas numurs;

     

1) iepirkuma identifikācijas numurs;

2) datums, kad paziņojums ievietots tīklā "Internet";

     

2) datums, kad paziņojums ievietots interneta tīklā;

3) iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums;

     

3) iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums;

4) pasūtītāja nosaukums;

     

4) pasūtītāja nosaukums;

5) līguma priekšmets un tā īss apraksts;

     

5) līguma priekšmets un tā īss apraksts;

6) pamatojums sarunu procedūras piemērošanai;

     

6) pamatojums sarunu procedūras piemērošanai;

7) uzaicināto kandidātu nosaukumi;

   

Redakc.

precizēts

7) kandidātu nosaukumi;

8) pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks;

   

Redakc.

precizēts

8) pieteikumu iesniegšanas vieta un termiņš;

9) to kandidātu nosaukums, kuri ir iesnieguši pieteikumus sarunām;

   

Redakc.

precizēts

9) to kandidātu nosaukums, kuri ir iesnieguši pieteikumu par piedalīšanos sarunu procedūrā;

10) piedāvājuma izvēles kritēriji;

     

10) piedāvājuma izvēles kritēriji;

11) sarunu īss apraksts, norādot piedāvājumus un to cenu;

     

11) sarunu īss apraksts, norādot piedāvājumus un to cenu;

 

12) tā kandidāta nosaukums, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu;

     

12) tā kandidāta nosaukums, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu;

13) ja kandidāts, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu, nav parakstījis iepirkuma līgumu vai pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu izbeigt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, – šo norišu apraksts.

     

13) ja kandidāts, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu, nav parakstījis iepirkuma līgumu vai pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu izbeigt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, – šo norišu apraksts.

(7) Pasūtītājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas desmit gadus glabā sarunu procedūras protokolu, konkursa noslēguma protokolu, cenu aptaujas protokolu, konkursa nolikumu un pretendentu piedāvājumus.

     

(7) Pasūtītājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas desmit gadus glabā sarunu procedūras protokolu, konkursa noslēguma protokolu, cenu aptaujas protokolu, konkursa nolikumu un pretendentu piedāvājumus.

34.pants. Statistiskie pārskati

     

35.pants. Statistiskie pārskati

Pasūtītājs iesniedz statistisko pārskatu par gada pirmajā pusē un kalendāra gadā veiktajiem iepirkumiem. Pārskatu par katru īsāku laika posmu iesniedz kā pasūtītāja pārskata par attiecīgo laika posmu sastāvdaļu.

108.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Likuma 34. pantā precizēt, kam pasūtītājs iesniedz statistiskos pārskatus

Atbalstīt,

ietverts

110.

priekšl.

 
 

109.

Juridiskas birojs

Precizēt 34. pantu, norādot kam un kādos termiņos statistiskie pārskati ir iesniedzami kā arī kam, kādos termiņos un gadījumos iesniedzami pārskati par īsāku laika posmu.

Atbalstīt,

ietverts

110.

priekšl

 
 

110.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izteikt 34. pantu šādā redakcijā:

“Pasūtītājs iesniedz Iepirkumu uzraudzības pārvaldei pārskatus par noslēgto līgumu skaitu, to summām, būvdarbu veicējiem, preču piegādātājiem, iznomātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem un izmantotajām iepirkuma procedūrām. Pārskatus iesniedz par katru kalendāro pusgadu trīs mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām.”

Atbalstīt, redakc.

precizējot

 

Pasūtītājs iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam pārskatu par noslēgto līgumu skaitu, to summām, būvdarbu veicējiem, preču piegādātājiem, iznomātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem un izmantotajām iepirkuma procedūrām. Pārskatu iesniedz par katru kalendāro pusgadu triju mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām.

VIII nodaļa

     

VIII nodaļa

Uzraudzība un kontrole

     

Uzraudzība un kontrole

35.pants. Uzraudzība

     

36.pants. Uzraudzība

Normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību iepirkumu jomā veic Iepirkumu uzraudzības pārvalde un citas institūcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

     

Normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību iepirkumu jomā veic Iepirkumu uzraudzības birojs un citas institūcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

36.pants. Pasūtītāja atbildība

     

37.pants. Pasūtītāja atbildība

Par šā likuma ievērošanu ir atbildīgs pasūtītājs vai citas pilnvarotas personas, kas atbild par iepirkuma veikšanu.

111.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izteikt 36. pantu šādā redakcijā:

“Par šā likuma izpildi savas kompetences robežās ir atbildīgs pasūtītājs, iepirkuma komisija vai pilnvarotā amatpersona, kas atbild par iepirkuma veikšanu.”

Atbalstīt, redakc.

precizējot

Par šā likuma izpildi atbilstoši savai kompetencei ir atbildīgs pasūtītājs, iepirkuma komisija vai pilnvarotā amatpersona, kas atbild par iepirkuma veikšanu.

IX nodaļa

     

IX nodaļa

Iepirkuma uzraudzības pārvalde

112.

Atbildīgā komisija

Izteikt nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“Iepirkumu uzraudzības birojs”

Aizstāt visā likuma tekstā vārdu “pārvalde’’

ar vārdu “ birojs” attiecīgā locījumā un vārdu ‘’iepirkuma’’ ar vārdu ‘’iepirkumu’’

attiecīgā locījumā

Atbalstīt

Iepirkumu uzraudzības birojs

37.pants. Iepirkuma uzraudzības pārvaldes juridiskais statuss

     

38.pants. Iepirkumu uzraudzības biroja juridiskais statuss

(1) Iepirkuma uzraudzības pārvalde ir valsts pārvaldes iestāde, kas ir Finansu ministrijas pārraudzībā un darbojas saskaņā ar šo likumu, Iepirkuma uzraudzības pārvaldes nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

   

Redakc.

precizēta

(1) Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finansu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, Iepirkumu uzraudzības biroja nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

(2) Iepirkuma uzraudzības pārvalde ir juridiska persona. Tai ir sava simbolika un zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un pārvaldes pilnu nosaukumu.

113.

Juridiskais birojs

Izteikt 37. panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Tai ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un pārvaldes pilnu nosaukumu.”

Atbalstīt, redakc.

precizējot

(2) Iepirkumu uzraudzības birojs ir juridiskā persona. Tai ir zīmogs ar papildinātā valsts mazā ģerboņa attēlu un biroja pilnu nosaukumu.

(3) Iepirkuma uzraudzības pārvaldes darbību finansē no valsts budžeta.

     

(3) Iepirkumu uzraudzības biroja darbību finansē no valsts budžeta.

38.pants. Iepirkuma uzraudzības pārvaldes tiesības un pienākumi

     

39.pants. Iepirkumu uzraudzības biroja tiesības un pienākumi

(1) Iepirkuma uzraudzības pārvaldei ir šādas tiesības:

 

 

 

(1) Iepirkumu uzraudzības birojam ir šādas tiesības:

1) pārraudzīt iepirkuma procedūras atbilstību likuma prasībām;

     

1) pārraudzīt iepirkumuu procedūras atbilstību likuma prasībām;

2) atbilstoši savai kompetencei sadarboties ar attiecīgajām ārvalstu institūcijām;

 

     

2) atbilstoši savai kompetencei sadarboties ar attiecīgajām ārvalstu institūcijām;

 

3) publiskot Iepirkumu uzraudzības pārvaldes pieņemtos lēmumus, viedokļus un ieteikumus;

114.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Precizēt 38. panta pirmās daļas 3. punktā, kādas gadījumos Iepirkuma uzraudzības pārvalde pieņem “lēmumus, viedokļus un ieteikumus” un kāds ir šo dokumentu juridiskais spēks.

Neatbalstīt

3) publiskot Iepirkumu uzraudzības biroja pieņemtos lēmumus, viedokļus un ieteikumus;

4) jebkurā iepirkuma procedūras stadijā pieprasīt un netraucēti bez maksas saņemt šā likuma izpildei nepieciešamo informāciju;

   

Redakc.

precizēts

4) jebkurā iepirkuma procedūras stadijā pieprasīt un netraucēti, kā arī bez maksas saņemt šā likuma izpildei nepieciešamo informāciju;

5) ja tiek novērsti konstatētie pārkāpumi, atļaut turpināt iepirkuma procedūru saskaņā ar Iepirkuma uzraudzības pārvaldes noteiktajiem nosacījumiem;

115.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 38. panta pirmās daļas 5. punktu

 

Atbalstīt

 
 

116.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Precizēt 38. panta pirmās daļas 5. punktā dokumenta veida “nosacījumi” juridisko raksturu

Neatbalstīt

 

6) pieaicināt neatkarīgus lietpratējus;

     

5) pieaicināt neatkarīgus lietpratējus;

 

117.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt pirmo daļu ar jauniem punktiem aiz 6.punkta šādā redakcijā:

“7) apkopot un analizēt statistisko informāciju par iepirkumiem valstī;

8) sniegt metodisku palīdzību, konsultācijas un rīkot mācības līgumslēdzējām iestādēm, preču pārdevējiem, iznomātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un būvdarbu veicējiem.”

Atbalstīt

6) apkopot un analizēt statistisko informāciju par iepirkumiem valstī;

7) sniegt metodisku palīdzību, konsultācijas un rīkot mācības līgumslēdzējām iestādēm, preču pārdevējiem, iznomātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un būvdarbu veicējiem;

7) veikt citas normatīvajos aktos atļautās darbības, lai izpildītu šajā likumā paredzētos uzdevumus.

     

8) veikt citas normatīvajos aktos atļautās darbības, lai izpildītu šajā likumā paredzētos uzdevumus.

(2) Iepirkuma uzraudzības pārvaldei ir pienākums nodrošināt sūdzību izskatīšanu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

118.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izteikt 38. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Iepirkumu uzraudzības birojam ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt sūdzību izskatīšanu par iepirkumu procedūru pārkāpumiem;

2) sagatavot pārskatus par iepirkumiem valstī.”

Atbalstīt, redakc.

precizējot

(2) Iepirkumu uzraudzības birojam ir šādi pienākumi:

1) gādāt par to, lai tiktu izskatītas sūdzības par iepirkuma procedūru pārkāpumiem;

2) sagatavot pārskatus par iepirkumiem valstī.

39.pants. Sūdzību izskatīšanas komisija

     

40.pants. Sūdzību izskatīšanas komisija

(1) Lai izskatītu sūdzības, Iepirkuma uzraudzības pārvalde izveido sūdzību izskatīšanas komisiju (turpmāk - komisija) vismaz triju cilvēku sastāvā. Vismaz viens komisijas loceklis ir ar augstāko juridisko izglītību, bet viens - pieaicināts iepirkuma lietpratējs vai pilnvarots nozares sabiedrisko organizāciju pārstāvis.

   

Redakc.

precizēta

(1) Lai izskatītu sūdzības, Iepirkumu uzraudzības birojs izveido sūdzību izskatīšanas komisiju (turpmāk — komisija) ne mazāk kā triju cilvēku sastāvā. Vismaz viens komisijas loceklis ir ar augstāko juridisko izglītību, bet viens — pieaicināts iepirkumu lietpratējs vai pilnvarots nozares sabiedrisko organizāciju pārstāvis.

(2) Komisijā nedrīkst būt cilvēki, kas iepriekš ir snieguši konsultācijas par iesniegtajā sūdzībā minēto iepirkumu.

119.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Papildināt 39. panta otro daļu ar vārdiem “vai ir tieši vai netieši ieinteresēti tiesību uz iepirkuma izpildi saņemšanā”

Daļēji

atbalstīt, ietverts

120. priekšl.

. .

 

120.

Atbildīgā komisija

Papildināt 39. panta otro daļu ar vārdiem

“vai ir ieinteresēti tiesību uz iepirkuma izpildi saņemšanā”

Atbalstīt,

redakc.

precizēta

(2) Komisijā nedrīkst būt cilvēki, kas iepriekš snieguši konsultācijas par iesniegtajā sūdzībā minēto iepirkumu vai ir ieinteresēti iegūt tiesības uz iepirkuma veikšanu.

(3) Komisijas darbu vada priekšsēdētājs. Komisija pieņem lēmumu balsojot. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.

121.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izteikt 39. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Komisijas darbu vada priekšsēdētājs, kuru Iepirkumu uzraudzības pārvalde ieceļ no komisijas locekļu vidus. Komisija ir tiesīga lemt, ja attiecīgā jautājuma izskatīšanā piedalās vismaz puse komisijas locekļu. Komisija lēmumu pieņem balsojot.

Lēmums ir pieņemts, jo par to nobalso komisijas locekļu vairākums. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss”.

 

 

 

 

Atbalstīt, redakc.

precizējot

 

 

(3) Komisijas darbu vada priekšsēdētājs, kuru Iepirkumu uzraudzības birojs ieceļ no komisijas locekļu vidus. Komisija ir lemttiesīga, ja attiecīgā jautājuma izskatīšanā piedalās vismaz puse komisijas locekļu. Komisija lēmumu pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso komisijas locekļu vairākums. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

 

X nodaļa

     

X nodaļa

Sūdzību izskatīšanas kārtība

     

Sūdzību izskatīšanas kārtība

40.pants. Tiesības iesniegt sūdzību

     

41.pants. Tiesības iesniegt sūdzību

(1) Pretendentam, kandidātam, preču pārdevējam, iznomātājam, pakalpojumu sniedzējam vai būvdarbu veicējam (turpmāk – sūdzības iesniedzējs) ir tiesības iesniegt Iepirkuma uzraudzības pārvaldē sūdzību par pasūtītāja darbību attiecībā uz atklāta vai slēgta konkursa vai sarunu procedūras likumību, ja tas uzskata, ka pasūtītājs ir pārkāpis likumu un tādējādi aizskāris sūdzības iesniedzēja intereses. Ja sūdzība ir par citiem jautājumiem, to neizskata un atdod atpakaļ sūdzības iesniedzējam.

122.

 

 

 

123.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Papildināt 40.panta pirmās daļas pirmajā teikumā aiz vārda “sarunu” ar vārdiem: “(turpmāk – iepirkuma)”

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izteikt 40. panta pirmās daļas palīgteikumu šādā redakcijā “, ja sūdzības iesniedzējs uzskata, ka pasūtītājs vai iepirkuma komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un ar to pārkāpuši sūdzības iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izslēgt 40. panta pirmās daļas 2. teikumu.

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Redakc.

precizēta

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

(1) Pretendentam, kandidātam, preču pārdevējam, iznomātājam, pakalpojumu sniedzējam vai būvdarbu veicējam (turpmāk — sūdzības iesniedzējs) ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam sūdzību par pasūtītāja darbību attiecībā uz atklāta vai slēgta konkursa vai sarunu procedūras (turpmāk —iepirkuma procedūra) likumību, ja tas uzskata, ka pasūtītājs vai iepirkuma komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši sūdzības iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses.

(2) Sūdzību saskaņā ar šā panta pirmo daļu var iesniegt līdz iepirkuma līguma noslēgšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa beigām var griezties ar prasību tiesā.

125.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izteikt 40. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Sūdzību par šā panta pirmajā daļā minētajiem jautājumiem sūdzību iesniedzējs var iesniegt līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas sūdzības iesniedzējs pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt, redakc.

precizējot

 

 

(2) Sūdzību par šā panta pirmajā daļā minētajiem jautājumiem var iesniegt līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas sūdzības iesniedzējs pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Ja sūdzība Iepirkuma uzraudzības pārvaldē ir iesniegta pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, Iepirkuma uzraudzības pārvalde informē par to pasūtītāju un pasūtītājs aptur iepirkuma procedūru uz sūdzības izskatīšanas laiku.

126.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Aizvietot 40. panta trešajā daļā vārdus “pasūtītājs aptur iepirkuma procedūru uz sūdzības izskatīšanas laiku” ar vārdiem “pasūtītājam aizliegts slēgt iepirkuma līgumu bez sūdzību izskatīšanas komisijas lēmuma, kas atļauj to darīt.”

 

Atbalstīt,

redakc.

precizēta

(3) Ja sūdzība Iepirkumu uzraudzības birojam ir iesniegta pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, Iepirkumu uzraudzības birojs informē par to pasūtītāju un pasūtītājam aizliegts slēgt iepirkuma līgumu bez sūdzību izskatīšanas komisijas lēmuma, kas atļauj to darīt.

(4) Iepirkumu uzraudzības pārvalde nepieņem sūdzību, ja:

127.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izslēgt 40. panta ceturto daļu, attiecīgi mainot sekojošo daļu numerāciju

Neatbalstīt

(4) Iepirkumu uzraudzības birojs nepieņem sūdzību, ja:

1) iepirkuma procedūras laikā sūdzības iesniedzējs ir zinājis par iepirkuma procedūras pārkāpumu, bet nav nekavējoties par to informējis pasūtītāju;

     

1) iepirkuma procedūras laikā sūdzības iesniedzējs ir zinājis par iepirkuma procedūras pārkāpumu, bet nav nekavējoties par to informējis pasūtītāju;

2) par iepirkuma procedūru jau ir bijusi iesniegta un izskatīta sūdzība par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata.

   

Redakc.

precizēts

2) par iepirkuma procedūru sakarā ar to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata jau bijusi iesniegta un izskatīta sūdzība.

(5) Ja tiek iesniegta sūdzība par pasūtītāja darbību attiecībā uz iepirkuma procedūras likumību un sūdzību par to pašu iepirkuma procedūru jau iepriekš ir iesniedzis cits sūdzības iesniedzējs, bet tā nav izskatīta, sūdzības var apvienot un izskatīt vienā reizē.

   

Redakc.

precizēta

(5) Ja tiek iesniegta sūdzība par pasūtītāja darbību attiecībā uz iepirkuma procedūras likumību un sūdzību par to pašu iepirkuma procedūru jau iepriekš ir iesniedzis cits sūdzības iesniedzējs, bet tā vēl nav izskatīta, šīs sūdzības var apvienot un izskatīt kopā.

(6) Sūdzības iesniedzējs sūdzību iesniedz rakstveidā, un tajā ietveramas šādas ziņas:

     

(6) Sūdzības iesniedzējs sūdzību iesniedz rakstveidā, un tajā ietveramas šādas ziņas:

1) sūdzības iesniedzēja nosaukums un adrese;

     

1) sūdzības iesniedzēja nosaukums un adrese;

2) tā pasūtītāja nosaukums un adrese, par kuru iesniegta sūdzība;

     

2) tā pasūtītāja nosaukums un adrese, par kuru iesniegta sūdzība;

3) fakti, par kuriem iesniegta sūdzība, norādot pārkāpumu;

     

3) fakti, par kuriem iesniegta sūdzība, norādot pārkāpumu;

4) sūdzības iesniedzēja prasība šīs sūdzības sakarā.

     

4) sūdzības iesniedzēja prasība šīs sūdzības sakarā.

41.pants. Sūdzības izskatīšana

     

42.pants. Sūdzības izskatīšana

(1) Komisija sūdzību izskata piecu nedēļu laikā pēc sūdzības saņemšanas Iepirkuma uzraudzības pārvaldē.

128.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Aizstāt 41. panta pirmajā daļā vārdus “piecu nedēļu” ar vārdiem “mēneša”

Atbalstīt,

redakc.

precizēta

(1) Komisija sūdzību izskata mēneša laikā pēc tam, kad sūdzība saņemta Iepirkumu uzraudzības birojā.

(2) Komisija atļauj turpināt iepirkuma procedūru, ja sūdzība ir:

 

 

   

1) nepamatota;

       

2) pamatota un komisija vienlaikus lemj par darbībām, kas jāveic pasūtītājam, lai novērstu sūdzībā minētos cēloņus;

129.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izteikt 41. panta otrās daļas 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

“2) pamatota, bet vienlaicīgi ar sūdzības izskatīšanu komisija pieņem lēmumu par pasūtītāja nepieciešamo rīcību, lai novērstu komisijas konstatētos pārkāpumus iepirkumā;

Daļēji atbalstīt, ietverts

131. priekšl.

 

3) pamatota, bet sūdzībā minētie cēloņi nevar ietekmēt iepirkuma procedūru.

 

3) pamatota, bet komisijas konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu.”

   
 

130.

Deputāts A.RAZMINOVIČS

Izteikt 41.pantā otro daļu šādā redakcijā: “(2) Komisija atļauj slēgt līgumu, ja sūdzība ir:

1) nepamatota;

2) pamatota, komisija ir lēmusi par darbībām, kas jāveic pasūtītājam, lai novērstu sūdzības cēloņus un tie ir novērsti;

3) pmatota, bet sūdzībā minētie cēloņi nevar ietekmēt iepirkuma procedūras rezultātu.”

Daļēji atbalstīt, ietverts

131. priekšl.

 
 

131.

Atbildīgā komisija

Izteikt 41.pantā otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Komisija atļauj slēgt līgumu, ja sūdzība ir:

1) nepamatota;

2) pamatota, komisija ir lēmusi par pasākumiem, kas jāveic pasūtītājam sūdzības cēloņu novēršanai, un tie ir novērsti;

3) pamatota, bet komisijas konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu.”

Atbalstīt

(2) Komisija atļauj slēgt līgumu, ja sūdzība ir:

1) nepamatota;

2) pamatota, komisija ir lēmusi par pasākumiem, kas jāveic pasūtītājam sūdzības cēloņu novēršanai, un tie ir novērsti;

3) pamatota, bet komisijas konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu.

(3) Komisija uzaicina uz sūdzības izskatīšanas sēdi sūdzības iesniedzēju, pasūtītāju un pretendentus vai kandidātus (turpmāk – dalībnieki), kuru intereses varētu ietekmēt komisijas pieņemtais lēmums. Komisija vismaz 10 dienas pirms sēdes uzaicina dalībniekus uz sūdzību izskatīšanas sēdi.

     

(3) Komisija uzaicina uz sūdzības izskatīšanas sēdi sūdzības iesniedzēju, pasūtītāju un pretendentus vai kandidātus (turpmāk – dalībnieki), kuru intereses varētu ietekmēt komisijas pieņemtais lēmums. Komisija vismaz 10 dienas pirms sēdes uzaicina dalībniekus uz sūdzību izskatīšanas sēdi.

(4) Visiem dalībniekiem ir tiesības izteikt savu viedokli. Pēc dalībnieku uzklausīšanas komisija turpina darbu bez dalībnieku klātbūtnes.

132.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izteikt 41. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Uzsākot sūdzību izskatīšanu, visiem sēdes dalībniekiem komisijas priekšsēdētājs dod iespēju izteikt viedokli par sūdzības būtību. Pēc viedokļu uzklausīšanas un atbilžu saņemšanas uz komisiju interesējošiem jautājumiem komisija turpina sēdi bez uzaicināto personu klātbūtnes.”

Neatbalstīt

(4) Visiem dalībniekiem ir tiesības izteikt savu viedokli. Pēc dalībnieku uzklausīšanas komisija turpina darbu bez dalībnieku klātbūtnes.

(5) Komisija izvērtē sūdzību, pamatojoties uz sūdzības iesniedzēja un dalībnieku iesniegtajiem faktiem un pasūtītāja paskaidrojumiem. Ja dalībnieki nav ieradušies uz sūdzības izskatīšanu, komisija izskata sūdzību, pamatojoties uz tai pieejamiem faktiem. Komisija pieņem lēmumu par iesniegto sūdzību un triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta to visiem dalībniekiem.

   

Redakc.

precizēta

(5) Komisija izvērtē sūdzību, pamatojoties uz sūdzības iesniedzēja un dalībnieku uzrādītajiem faktiem un pasūtītāja paskaidrojumiem. Ja dalībnieki nav ieradušies uz sūdzības izskatīšanu, komisija izskata sūdzību, pamatojoties uz tai pieejamiem faktiem. Komisija pieņem lēmumu par iesniegto sūdzību un triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta to visiem dalībniekiem.

 

133.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIM OVS

Papildināt 41. pantu ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Komisijas lēmumu dalībnieki var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā”, attiecīgi mainot sekojošās daļas numerāciju

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

(6) Komisijas lēmumu dalībnieki var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā

(6) Komisija dokumentē sūdzības izskatīšanas gaitu un 10 gadus glabā protokolus un sūdzības izskatīšanas laikā iegūtās ziņas.

 

 

 

 

 

134.

Deputāti J. URBANOVIČS, A.GOLUBOVS, B.RASTOPIRKINS, M.BEKASOVS, P. MAKSIMOVS

Izteikt 41. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Komisija par sēdes norisi raksta sēdes protokolu, kuru kopā ar sūdzības izskatīšanas laikā iesniegtajiem dokumentiem saglabā 10. gadus.”

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

Redakc.

precizēta

 

(7) Komisija dokumentē protokolā sūdzības izskatīšanas gaitu un 10 gadus glabā protokolus un sūdzības izskatīšanas laikā iegūtās ziņas.

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.; 1998, 15.nr.; 2000, 9.nr.).

     

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.; 1998, 15.nr.; 2000, 9.nr.).

2. Ja valsts pasūtītājs ir izsludinājis valsts pasūtījuma līguma piešķiršanas izsoli vai konkursu vai sācis sarunu procedūru pirms šā likuma spēkā stāšanās, izsludinātās izsoles, konkursa vai sarunu procedūru pabeidz triju mēnešu laikā saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" un Ministru kabineta 1997.gada 18.marta noteikumiem Nr.98 "Noteikumi par izsolēm un konkursiem valsts un pašvaldību pasūtījumu piešķiršanai", ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

   

Redakc.

precizēts

2. Ja valsts pasūtītājs ir izsludinājis izsoli vai konkursu valsts pasūtījuma līguma piešķiršanai vai sācis sarunu procedūru pirms šā likuma spēkā stāšanās, izsludinātās izsoles, konkursa vai sarunu procedūra ir pabeidzama triju mēnešu laikā saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību pasūtījumu” un Ministru kabineta 1997.gada 18.marta noteikumiem nr.98 “Noteikumi par izsolēm un konkursiem valsts un pašvaldību pasūtījumu piešķiršanai”, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

135.

 

 

136.

Juridiskais birojs

“Likums stājas spēkā 2001.gada ____________________.”

Atbildīgā komisija

Izslēgt normu par likuma spēkā stāšanos.

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt