Likumprojekts

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas un Ķīmisko ieroču aizliegšanas

organizācijas līgumu par Ķīmisko ieroču aizliegšanas

organizācijas privilēģijām un imunitātēm

1.pants. 2000.gada 25.septembrī Hāgā parakstītais Latvijas Republikas un Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas līgums par Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas privilēģijām un imunitātēm (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 12.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to informē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".