Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (Reģ

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (Reģ.nr. 720.) izskatīšanai 3.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Likuma darbības sfēra

(2) Šis likums attiecas uz visiem nodokļiem un nodevām, ja konkrētā nodokļa likums neparedz citu, konkrētā nodokļa vai nodevas specifikai atbilstošu kārtību, kura nedrīkst būt pretrunā ar šo likumu. Muitas nodokļa noteikšanas kārtību, iekasēšanu un sankciju piemērošanu reglamentē arī likums "Par muitas nodokli (tarifiem)" un Muitas likums.

 

1.

Deputāts G.Bojārs

Izteikt 2.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šis likums attiecas uz visiem nodokļiem un nodevām, izņemot muitas nodokļa noteikšanas kārtību, iekasēšanu un sankciju piemērošanu, ja konkrētā nodokļa likums neparedz citu, konkrētā nodokļa vai nodevas specifikai atbilstošu kārtību, kura nedrīkst būt pretrunā ar šo likumu.”.

Neatbalstīt

 

11.pants. Valsts nodevu objekti

(2) Valsts nodevas ir maksājamas par valsts sniegto nodrošinājumu, šādiem juridiskajiem pakalpojumiem un likumos paredzētajiem speciāliem mērķiem:

1. Papildināt 11.panta otro daļu ar 43.punktu šādā redakcijā:

"43) par sertifikāta izsniegšanu un darbības laika pagarināšanu detektīvdarbības veikšanai."

     

1. Papildināt 11.panta otro daļu ar 43.punktu šādā redakcijā:

"43) par sertifikāta izsniegšanu un darbības laika pagarināšanu detektīvdarbības veikšanai."

22.pants. Konfidencialitāte

(2) Nodokļu administrācijas ierēdnis (darbinieks) jautājumos, kas attiecas uz nodokļu maksātāju, bez maksātāja atļaujas drīkst informēt:

1) Finansu ministriju - jautājumos par valsts ieņēmumu nodrošināšanu;

2) citu nodokļu administrācijas pārstāvi - gadījumos, kad nepieciešams izskatīt jautājumu par aplikšanu ar nodokli;

3) izmeklēšanas institūcijas un tiesu iestādes - likumdošanas aktos noteiktajos gadījumos;

4) Valsts kontroli - jautājumos, kas saistīti ar revīziju veikšanu;

5) pašvaldības domi (padomi) - jautājumos par pašvaldības ieņēmumu nodrošināšanu;

6) ārvalsts pilnvaroto pārstāvi - saskaņā ar starptautisko līgumu noteikumiem, informējot par to nodokļu maksātāju. Ja nodokļu administrācijai ir aizdomas par apliekamo objektu slēpšanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tā nodokļu maksātāju var informēt 90 dienas pēc ārvalsts pilnvarotā pārstāvja informēšanas;

7) citas personas - saskaņā ar šā likuma 18.panta 8.punktu, 24.panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu.

2. Papildināt 22.panta otro daļu ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Naturalizācijas pārvaldi – par to, vai nodokļu maksātāji, kuri atsakās no Latvijas pilsonības, ir izpildījuši valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu saistības pret valsti;";

uzskatīt līdzšinējo 7.punktu par 8.punktu.

     

2. Papildināt 22.panta otro daļu ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Naturalizācijas pārvaldi – par to, vai nodokļu maksātāji, kuri atsakās no Latvijas pilsonības, ir izpildījuši valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu saistības pret valsti;";

uzskatīt līdzšinējo 7.punktu par 8.punktu.

25.pants. Nodokļu parādu dzēšana

(1) Valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas pēc nodokļu administrācijas priekšlikuma Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēš Finansu ministrija šādos gadījumos:

1) uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) - ja ar tiesas nolēmumu ir pabeigta bankrota procedūra un izbeigta maksātnespējas lieta;

2) individuālajam (ģimenes) uzņēmumam, arī zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, dibinātāja - īpašnieka nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas;

3) fiziskajai personai - nodokļu maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas.

 

2.

Finansu ministrs G.Bērziņš

25.panta pirmajā daļā svītrot vārdus “pēc nodokļu administrācijas priekšlikuma Ministru kabineta noteiktajā kārtībā” un aizstāt vārdus “Finansu ministrija” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors”.

Atbalstīt

3. 25.pantā:

pirmajā daļā izslēgt vārdus “pēc nodokļu administrācijas priekšlikuma Ministru kabineta noteiktajā kārtībā” un aizstāt vārdus “Finansu ministrija” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors”;

(4) Finansu ministrija vai attiecīgās pašvaldības publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

 

3.

Finansu ministrs G.Bērziņš

Papildināt ceturto daļu aiz vārdiem “Finansu ministrija” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienests”.

Atbalstīt

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “Finansu ministrija” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienests”;

(5) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram nosūta:

1) Finansu ministrija - Finansu ministrijas rīkojumu par to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu dzēšanu, kuriem ar tiesas nolēmumu ir pabeigta bankrota procedūra un izbeigta maksātnespējas lieta;

2) pašvaldības - domes (padomes) lēmumu par to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu dzēšanu, kuriem ar tiesas nolēmumu ir pabeigta bankrota procedūra un izbeigta maksātnespējas lieta.

 

4.

Finansu ministrs G.Bērziņš

Piektās daļas 1.punktā aizstāt vārdus “Finansu ministrija” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienests” un vārdus “Finansu ministrijas rīkojumu” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora rīkojumu”.

Atbalstīt

aizstāt piektās daļas 1.punktā vārdus “Finansu ministrija” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienests” un vārdus “Finansu ministrijas rīkojumu” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora rīkojumu”.

32.pants. Atbildība par nodokļu bāzes samazināšanu

(2) Soda naudu nepiedzen, ja nodokļu maksātājs termiņā iesniegtajai deklarācijai vai nodokļu aprēķinam pirms nodokļu administrācijas pārbaudes sākuma iesniedzis deklarācijas labojumu vai nodokļa aprēķina precizējumu un samaksājis samazināto nodokļa summu un ar to saistīto pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu.

 

5.

Finansu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 32.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Soda naudu neaprēķina un nepiedzen, ja

1) nodokļu maksātājs termiņā iesniegtajai deklarācijai vai nodokļu aprēķinam pirms nodokļu administrācijas pārbaudes sākuma iesniedzis deklarācijas labojumu vai nodokļu (ar nodokli apliekamā objekta) aprēķina precizējumu un,

2) 5 dienu laikā no deklarācijas labojuma vai nodokļu (ar nodokli apliekamā objekta) aprēķina precizējuma iesniegšanas dienas ir samaksājis samazināto nodokļa summu un ar to saistīto pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu, kas izveidojusies līdz deklarācijas labojuma vai nodokļu aprēķina precizējuma iesniegšanas dienai.”

Atbalstīt

4. 32.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Soda naudu neaprēķina un nepiedzen, ja

1) nodokļu maksātājs termiņā iesniegtajai deklarācijai vai nodokļu aprēķinam pirms nodokļu administrācijas pārbaudes sākuma iesniedzis deklarācijas labojumu vai nodokļu (ar nodokli apliekamā objekta) aprēķina precizējumu un,

2) 5 dienu laikā no deklarācijas labojuma vai nodokļu (ar nodokli apliekamā objekta) aprēķina precizējuma iesniegšanas dienas ir samaksājis samazināto nodokļa summu un ar to saistīto pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu, kas izveidojusies līdz deklarācijas labojuma vai nodokļu aprēķina precizējuma iesniegšanas dienai.”;

   

6.

Finansu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 32.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Šā panta otrās daļas 2.punktā noteikto 5 dienu laikā no deklarācijas labojuma vai nodokļu (ar nodokli apliekamā objekta) aprēķina precizējuma iesniegšanas dienas samazinātā nodokļa summai neaprēķina pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudu. Ja maksājumi noteikto 5 dienu laikā netiek veikti, ar deklarācijas labojuma vai nodokļu (ar nodokli apliekamā objekta) aprēķina precizējuma iesniegšanas dienu piemērojami šā likuma 29.panta pirmās un otrās daļas nosacījumi.”.

Atbalstīt

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Šā panta otrās daļas 2.punktā noteikto 5 dienu laikā no deklarācijas labojuma vai nodokļu (ar nodokli apliekamā objekta) aprēķina precizējuma iesniegšanas dienas samazinātā nodokļa summai neaprēķina pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudu. Ja maksājumi noteikto 5 dienu laikā netiek veikti, ar deklarācijas labojuma vai nodokļu (ar nodokli apliekamā objekta) aprēķina precizējuma iesniegšanas dienu piemērojami šā likuma 29.panta pirmās un otrās daļas nosacījumi.”.

Pārejas noteikumi

16. Lauksaimniecības statūtsabiedrībām, kuras ir likvidētas un līdz 1996.gada 1.janvārim izslēgtas no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, bet kurām ir nodokļu parādi, un lauksaimniecības statūtsabiedrībām, kuras pieņēmušas lēmumu par likvidāciju un uzsākušas likvidāciju līdz 1996.gada 1.janvārim, bet kuru likvidācija līdz 1997.gada 1.janvārim nav pabeigta, nodokļu parādus un ar tiem saistītās pamatparāda palielinājuma naudas, nokavējuma naudas un soda naudas dzēš Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam lauksaimniecības statūtsabiedrību sarakstam.

21. Finansu ministrs sociālā nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās pamatparāda palielinājuma naudas, nokavējuma naudas un soda naudas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēš tiem darba devējiem, kuri pēc stāvokļa uz 1998.gada 1.janvāri nav bijuši tiesību subjekti šā likuma izpratnē.

 

7.

Finansu ministrs G.Bērziņš

Pārejas noteikumos:

izslēgt 16. un 21.punktu.

Atbalstīt

5. Pārejas noteikumos:

izslēgt 16. un 21.punktu;

22. Uzņēmējsabiedrībām, kuru pamatkapitāls neatbilst likuma "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" prasībām un pret kurām savus kreditoru prasījumus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir pieteikušas tikai nodokļu administrācijas un šo prasījumu kopsumma nepārsniedz 200 latus, nodokļu parādi tiek dzēsti, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra iesniegumu un tam pievienoto nodokļu administrācijas izziņu par nodokļu parādiem, norādot katra nodokļu veida pamatparādu, pamatparāda palielinājuma naudu, nokavējuma naudu un soda naudu. Valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādus dzēš Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, bet pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļu parādus - attiecīgās pašvaldības.

 

8.

Finansu ministrs G.Bērziņš

22.punktā aizstāt skaitli un vārdu “200 latus” ar skaitli un vārdu “5000 latus”.

Atbalstīt

aizstāt 22.punktā skaitli un vārdu “200 latus” ar skaitli un vārdu “5000 latus”;

 

 

3. Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 36.punktu šādā redakcijā:

“36. 11.panta otrās daļas 43.punkts stājas spēkā vienlaikus ar likuma par detektīvdarbību spēkā stāšanos."

     

papildināt pārejas noteikumus ar 36.punktu šādā redakcijā:

“36. 11.panta otrās daļas 43.punkts stājas spēkā vienlaikus ar likuma par detektīvdarbību spēkā stāšanos.".