Likumprojekts

Likumprojekts

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa

amnestijas likums

1. pants. Šī likuma mērķis ir:

1) nodrošināt pilnīgu ar nodokļiem apliekamo īpašumu un ienākumu uzskaiti Latvijas Republikā, uzlabot to aplikšanu ar nodokļiem ;

2) veidot pamatu Latvijas Republikas pastāvīgo iedzīvotāju ikgadējo īpašuma un ienākumu deklarāciju ieviešanai valstī.

2. pants. Šis likums attiecas uz Latvijas rezidentiem - fiziskajām personām (turpmāk - nodokļu maksātāji), kuras līdz 2000. gada 31. decembrim ir guvušas ienākumus Latvijas Republikā un ārvalstīs, bet nav pilnībā deklarējušas visus savus ar nodokli apliekamos ienākumus un nomaksājušas budžetā nodokli saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" vai saskaņā ar citiem likumiem, kas attiecīgajā laika periodā noteica fizisko personu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem.

Ar nedeklarētajiem ienākumiem tiek saprasti ienākumi gan naudas līdzekļu veidā, gan arī ienākumi no ķermenisku vai bezķermenisku lietu saņemšanas savā īpašumā vai valdījumā, kā arī ienākumi, kas vēlāk jau ir transformēti citās lietās.

3. pants. Visi nodokļu maksātāji, kuri brīvprātīgi no 2001. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 30. jūnijam iesniedz paziņojumus par saviem iepriekš nedeklarētajiem ienākumiem, tiek atbrīvoti no jebkura veida nokavējuma vai soda naudas nomaksas, kā arī no administratīvās un kriminālās atbildības, izņemot gadījumus, ja uz likuma spēkā stāšanās brīdi ir ierosināta un atrodas izmeklēšanas, kriminālvajāšanas vai iztiesāšanas stadijā krimināllieta par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu veikšanas u.c. saimnieciskiem noziegumiem (krāpšana, izspiešana utt.).

Paziņojumus nepilngadīgo vārdā iesniedz viens no vecākiem vai aizbildnis; ar tiesas spriedumu atzītas rīcībnespējīgas personas vārdā paziņojumu iesniedz aizgādnis.

Paziņojumos ir jānorāda tikai saņemtie naudas līdzekļi un saņemtās īpašumā vai pārvaldījumā vai transformētas ķermeniskās vai bezķermeniskās lietas.

4. pants. Valsts ieņēmumu dienests 60 dienu laikā veic nodokļu maksātāja paziņojuma pārbaudi un dod savu atzinumu par nomaksājamo nodokļu summu. Valsts ieņēmumu dienesta atzinumus apstiprina Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors vai viņa pilnvarota persona.

Par paziņojumos deklarētajiem ienākumiem saskaņā ar 2.pantu nodokļu maksātajam ir jāsamaksā nodoklis 25 procentu apmērā.

Pēc nodokļu maksātāja lūguma tiek noteikts nodokļu nomaksas grafiks, kas nevar pārsniegt trīs gadus. Par atlikto maksājumu tiek aprēķināta refinansēšanas likme (procenti).

5. pants. Ja paziņojumos tiek uzrādītas ķermeniskas vai bezķermeniskas lietas, tad to vērtība tiek noteikta saskaņā ar publiski pieejamo Latvijas un ārvalstu reģistru datiem (piemēram, CSDD dati, Zemesgrāmatas u.c.). Strīdus gadījumos nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt neatkarīga vērtētāja atzinumu.

6. pants. Likuma 3. pantā minēto paziņojumu formas apstiprina Ministru kabinets.

7. pants. Pēc 2001. gada 30. jūnija, ja saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 22. pantu, nodokļu maksātāja izdevumi ir lielāki nekā Valsts ieņēmuma dienesta rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāja ienākumiem, nodokļu maksātājs, saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 22. panta trešās daļas pirmo punktu, iesniedzot papildus deklarāciju, pamatojot savus ienākumus, nevar atsaukties uz nedeklarētiem ienākumiem līdz 2000. gada 31. decembrim.

8. pants. Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām un darbiniekiem ir aizliegts izpaust informāciju citām personām par nodokļu maksātāju paziņojumus deklarētajiem ienākumiem, saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" 22. pantu.

Pārejas noteikumi

1. Likums stājas spēkā ar pasludināšanas brīdi.

2. Ministru kabinetam līdz 2000. gada 1. decembrim apstiprināt likuma 3. pantā minētā paziņojuma forma.

3. Ministru kabinetam līdz 2000. gada 1. decembrim izstrādāt un apstiprināt šī likuma piemērošanas noteikumus.


Anotācija

likumprojektam "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa amnestijas likums"

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likums ir nepieciešams, lai varētu uzlabot Latvijas rezidentu - fizisko personu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, un sagatavotos nākotnē ieviest vispārējās ikgadējās fizisko personu ienākumu un izdevumu deklarācijas. Bez tam šis likumprojekts vienlaicīgi aizvieto t.s. nulles deklarāciju likumu, dodot iespēju fiziskajām personām brīvprātīgi legalizēt savus iepriekš nedeklarētos apliekamos ienākumus, nomaksājot iedzīvotāju ienākuma nodokli 25% apmērā.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību?

Likums var pozitīvi ietekmēt tautsaimniecības attīstību. Palielinoties ienākumiem valsts budžetā, valsts varēs atvēlēt vairāk naudas investīciju programmām.

3. Kā likums var ietekmēt valsts budžetu?

Valsts un pašvaldību budžeti var papildus saņemt nodokļu maksājumus.

No valsts budžeta paredzami izdevumi paziņojumu veidlapu izgatavošanai.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likumprojekts ir saskaņots ar spēkā esošo likumdošanu. Nepieciešams izdot:

1) Ministru kabineta noteikumus par paziņojumu formas apstiprināšanu (likuma 3. pants).

2) Ministru kabineta noteikumus par likuma piemērošanu (Pārejas noteikumu 2. punkts).

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts nav saistīts ar Eiropas līguma prasībām likumdošanas saskaņošanas jomā.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpildi nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests.