Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Steidzams

Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (reģ. nr. 717)

“Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma” attiecīgo pantu vai to daļu redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts “Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā” (dok. nr. 2384)

 

 

nr.

Iesniegtie priekšlikumi likumprojekta otrajam

lasījumam

Komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas otrajam lasījumam sagatavotais likumprojekts

 

Izdarīt Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5.nr.; 1996, 23.,24.nr.; 2000, 10.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5.nr.; 1996, 23.,24.nr.; 2000, 10.nr.) šādus grozījumus:

5.pants. Tiesības vēlēt domi (padomi) ir Latvijas Republikas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu, ja vien uz viņiem neattiecas kāds no šā likuma 6.pantā minētajiem ierobežojumiem.

 

1.

PCTVL frakcijas deputāti

Izteikt likuma 5.pantu šādā redakcijā:

“Tiesības vēlēt domi (padomi) ir Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu, ja vien uz viņiem neaatiecas kāds no šā likuma 6.pantā minētajiem ierobežojumiem.

noraidīt

 

8. pants. Domē (padomē) var ievēlēt Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 21 gada vecumu, ja viņš attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā ir pastāvīgi pierakstīts vismaz pēdējos 12 mēnešus pirms vēlēšanu dienas vai ja viņš attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā ir nostrādājis vismaz pēdējos sešus mēnešus pirms vēlēšanu dienas, vai ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā viņam ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums un ja uz viņu neattiecas kāds no šā likuma 9.pantā minētajiem ierobežojumiem.

Latvijas pilsonis, ievērojot šā likuma nosacījumus, var tikt ievēlēts tikai vienā domē (padomē).

1. Aizstāt 8.panta pirmajā daļā vārdu “pastāvīgi” ar vārdiem “bez pārtraukuma”.

     

1. Aizstāt 8.panta pirmajā daļā vārdu “pastāvīgi” ar vārdiem “bez pārtraukuma”.

10.pants. Valsts prezidentu, Saeimas deputātus, valdības locekļus, prokurorus, tiesnešus, valsts kontrolieri, Valsts kontroles padomes locekļus, Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģiju locekļus un karavīrus var pieteikt par domes (padomes) deputātu kandidātiem, taču ievēlēšanas gadījumā viņi zaudē Saeimas deputāta mandātu un ieņemamo amatu, bet karavīri tiek atvaļināti no obligātā militārā dienesta.

Domes (padomes) deputātus nedrīkst iesaukt obligātajā militārajā dienestā.

 

2.

Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs N.Pēterkops

Izslēgt likuma 10.panta pirmajā daļā vārdu “obligātā”.

atbalstīt

2. Izslēgt 10.panta pirmajā daļā vārdu “obligātā”.

15.panta sestā daļa

Kandidātu sarakstā norādāms katra kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas gads, pastāvīgā pieraksta vieta, izglītība, pamatdarba vieta un ieņemamais amats, citas valsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir. 15.panta astotā daļa

Kandidātu sarakstiem jābūt skaidri salasāmiem, bez svītrojumiem un labojumiem.

2. Izslēgt 15.panta sestajā

daļā vārdu “pastāvīgā”.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt likuma 15.panta astoto daļu šādā redakcijā:

“Kandidātu sarakstu veidlapām jābūt aizpildītām skaidri salasāmi, bez svītrojumiem un labojumiem.”

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

3. 15.pantā:

izslēgt sestajā daļā vārdu

“pastāvīgā”;

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

“Kandidātu sarakstu veidlapām jābūt aizpildītām skaidri salasāmi, bez svītrojumiem un labojumiem.”

17.panta pirmā, otrā un trešā daļa

Kandidātu sarakstam jāpievieno šādi dokumenti:

1) katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai;

2) katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstīta deklarācija, ka uz viņu neattiecas šā likuma 9.panta 1.-6.punktā minētie ierobežojumi;

3) šādas katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstītas ziņas:

a) kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzimums, tautība,

b) personas kods,

c) ārvalsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir,

d) dzīvesvieta (rajons vai pilsēta),

e) darbavieta un ieņemamie amati,

f) kādas mācību iestādes beidzis (kurā gadā, kādā specialitātē),

g) ir vai nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,

h) kandidāta nekustamie īpašumi un viņam piederošās kapitāla daļas (akcijas, pajas) bankās, uzņēmējsabiedrībās (uzņēmumos),

i) ģimenes stāvoklis;

4) visu sarakstā ietverto kandidātu parakstīta priekšvēlēšanu programma, kuras apjoms nedrīkst pārsniegt 4000 iespiedzīmes.

Ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura nav pastāvīgi pierakstīta attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet tai šajā teritorijā ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, kandidātu sarakstam jāpievieno arī notariāli apliecināts zemesgrāmatas akta noraksts vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību.

Ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura nav pastāvīgi pierakstīta attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet ir šajā teritorijā nostrādājusi vismaz pēdējos sešus mēnešus pirms vēlēšanu dienas, kandidātu sarakstam jāpievieno arī kandidāta darba devēja izdota izziņa.

3. Aizstāt 17.panta otrajā un trešajā daļā vārdu “pastāvīgi” ar vārdiem “bez pārtraukuma vismaz pēdējos 12 mēnešus pirms vēlēšanu dienas”.

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt likuma 17.panta pirmās daļas 3.punkta “a” apakšpunktu pēc vārdiem “dzimšanas gads” ar vārdiem “datums un mēnesis”.

Juridiskā komisija

Izteikt likuma 17.panta pirmās daļas 3.punkta “d” apakšpunktu šādā redakcijā:

“d) dzīvesvieta (pilsēta, attiecīgā rajona pilsēta, novads vai pagasts),”.

Atbildīgā komisija

Izteikt likuma 17.panta pirmās daļas 3.punkta “d” apakšpunktu šādā redakcijā:

“d) dzīvesvieta (republikas pilsēta vai attiecīgā rajona pilsēta, pagasts, novads);”

Deputāts A.Bartaševičs

aizstāt likuma 17.panta otrajā un trešajā daļā vārdu “pastāvīgi” ar vārdiem “bez pārtraukuma vismaz pēdējos 6 mēnešus pirms vēlēšanu dienas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt, skatīt atbildīgās komisijas priekšlikumu

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

noraidīt

4. 17.pantā:

papildināt pirmās daļas 3.punkta “a” apakšpunktu pēc vārdiem “dzimšanas gads” ar vārdiem “datums un mēnesis”;

izteikt pirmās daļas 3.punkta “d” apakšpunktu šādā redakcijā:

“d) dzīvesvieta (republikas pilsēta vai attiecīgā rajona pilsēta, pagasts, novads),”;

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdu “pastāvīgi” ar vārdiem “bez pārtraukuma vismaz pēdējos 12 mēnešus pirms vēlēšanu dienas”.

20.panta pirmā un otrā daļa

. Vēlēšanu komisija 48 stundu laikā pēc kandidātu saraksta iesniegšanas pārbauda, vai kandidātu saraksts iesniegts, ievērojot šā likuma 4.nodaļas noteikumus.

Ja kandidātu saraksts sastādīts, neievērojot šā likuma prasības, vēlēšanu komisija uzdod kandidātu saraksta iesniedzējiem 72 stundu laikā novērst nepilnības un kļūdas. Ja šajā termiņā nepilnības un kļūdas netiek novērstas, vēlēšanu komisija pieņem lēmumu nereģistrēt kandidātu, attiecībā uz kuru nepilnības un kļūdas nav novērstas.

4. Izteikt 20. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“Vēlēšanu komisija kandidātu sarakstu pārbauda saraksta iesniedzēju klātbūtnē. Ja vēlēšanu komisija konstatē neatbilstību šā likuma 4.nodaļas prasībām, tā kandidātu sarakstu un tam pievienotos dokumentus nepieņem un tūlīt atdod tos atpakaļ saraksta iesniedzējam, izdarot par to atzīmi kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā.

Ja vēlēšanu komisija kandidātu sarakstu nav pieņēmusi, to var iesniegt atkārtoti, ja nav beidzies likumā noteiktais kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņš. Par kandidātu saraksta iesniegšanas dienu uzskatāma diena, kad vēlēšanu komisija to pieņēmusi.”

     

5. Izteikt 20. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“Vēlēšanu komisija kandidātu sarakstu pārbauda saraksta iesniedzēju klātbūtnē. Ja vēlēšanu komisija konstatē neatbilstību šā likuma 4.nodaļas prasībām, tā kandidātu sarakstu un tam pievienotos dokumentus nepieņem un tūlīt atdod tos atpakaļ saraksta iesniedzējiem, izdarot par to atzīmi kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā.

Ja vēlēšanu komisija kandidātu sarakstu nav pieņēmusi, to var iesniegt atkārtoti, ja nav beidzies likumā noteiktais kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņš. Par kandidātu saraksta iesniegšanas dienu uzskatāma diena, kad vēlēšanu komisija to pieņēmusi.”

22.panta trešā daļa

Šā panta otrās daļas 1.punkta "a", "b" un "e" apakšpunktā paredzētajos gadījumos kandidāts svītrojams, pamatojoties uz attiecīgas iestādes izdotu izziņu vai tiesas spriedumu. To, ka kandidāts:

1) nav Latvijas pilsonis,-apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa;

2) nav bijis pastāvīgi pierakstīts attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, - apliecina pašvaldības iestādes izziņa;

3) izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

4) ir bijis sodīts par smagu vai sevišķi smagu noziegumu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

5) Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradies nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimis ar psihisku slimību, kas tam atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

6) ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks, - apliecina attiecīgās tiesas spriedums;

7) pēc 1991.gada 13.janvāra darbojies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās, - apliecina attiecīgās tiesas spriedums;

8) neprot valsts valodu atbilstoši augstākajai (trešajai) valsts valodas prasmes pakāpei, - apliecina Valsts valodas centra izziņa;

9) ir miris, - apliecina Dzimtsarakstu nodaļas izziņa.

5. Izteikt 22.panta trešās daļas

otro punktu šādā redakcijā:

“2) nav bijis bez pārtraukuma pierakstīts vismaz pēdējos 12 mēnešus pirms vēlēšanu dienas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, - apliecina pašvaldības iestādes izziņa;”.

8.

Atbildīgā komisija

Izteikt likuma 22.panta trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) nav Latvijas pilsonis vai ir Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā nav sasniedzis 21 gada vecumu, - apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa;”.

atbalstīt

6. Izteikt 22.panta trešās daļas 1.

un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) nav Latvijas pilsonis vai ir

Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu

dienā nav sasniedzis 21 gada

vecumu, - apliecina Pilsonības un

migrācijas lietu pārvaldes izziņa;

2) nav bijis bez pārtraukuma

pierakstīts vismaz pēdējos 12

mēnešus pirms vēlēšanu dienas

attiecīgās pašvaldības

administratīvajā teritorijā, -

apliecina pašvaldības iestādes

izziņa;”.

 

 

23.panta trešā daļa

Kandidātu saraksti jāizliek ne vēlāk kā 10 dienas pirms vēlēšanu dienas, un tajos jānorāda katra kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pastāvīgā pieraksta vieta, izglītība, pamatdarba vieta un ieņemamais amats, citas valsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir.

6. Izslēgt 23.panta trešajā daļā vārdu “pastāvīgā”.

     

7. Izslēgt 23.panta trešajā daļā vārdu “pastāvīgā”.

25.pants. Vēlēšanu dienā vēlēšanas notiek no pulksten 7 rītā līdz pulksten 10 vakarā.

Pirms vēlēšanu sākuma iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas, kā arī vēlētāju apvienību, politisko organizāciju (partiju) un politisko organizāciju (partiju) apvienību pilnvaroto novērotāju klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kastes, kurās paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukšas. Pēc tam vēlēšanu kastes aizzīmogo.

Iecirkņa komisija nodrošina, lai pie ieejas vēlēšanu telpā tiktu pārbaudīts, vai atnākušie pilsoņi ir šā vēlēšanu apgabala vēlētāji, kas nav vēl piedalījušies vēlēšanās. Vēlētāja personu apliecinošs dokuments ir Latvijas Republikas pilsoņa pase.

Vēlētājs, kurš balso tās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajā vēlēšanu iecirknī, kur viņam ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, vēlēšanu iecirkņa komisijai papildus uzrāda zemesgrāmatas aktu vai notariāli apliecinātu tā norakstu vai zemesgrāmatas nodaļas izziņu par nekustamā īpašuma piederību.

7. Izteikt 25.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Pulksten 7 rītā iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kastes, kurās paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukšas. Pēc tam vēlēšanu kastes aizzīmogo.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCTVL frakcijas deputāti

Izslēgt likuma 25.panta trešās daļas otrajā teikumā vārdu “pilsoņa”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noraidīt

8. Izteikt 25.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Pulksten 7 rītā iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kastes, kurās paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukšas. Pēc tam vēlēšanu kastes aizzīmogo.”

26.pants. Obligātajā militārajā dienestā iesauktās personas, kā arī personas, kuras vēlēšanu dienā neatradīsies attiecīgajā administratīvajā teritorijā, var balsot trīs dienas pirms vispārējās vēlēšanu dienas.

Pilsētas, novada un pagasta vēlēšanu komisija nosaka vēlēšanu iecirkni (iecirkņus), kurā (kuros) minētās personas var balsot. Paziņojums par iecirkņa (iecirkņu) atrašanās vietu un darba laiku izliekams pie pilsētas (novada, pagasta) pašvaldības ēkas, kā arī visos attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.

Republikas pilsētas vēlēšanu komisija šādu paziņojumu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Personas, kuras balso pirms vispārējās vēlēšanu dienas, vēlēšanu aploksni iemet atsevišķā aizzīmogotā vēlēšanu kastē, un šīs personas tiek ierakstītas atsevišķā balsotāju sarakstā.

 

 

 

 

 

 

 

8. Izteikt 26.panta otro daļu

šādā redakcijā:

“Pilsētas, novada un pagasta vēlēšanu komisija nosaka vēlēšanu iecirkni (iecirkņus), kurā (kuros) minētās personas var balsot. Šā iecirkņa (iecirkņu) darba laiks nosakāms ne mazāks kā 4 stundas dienā. Paziņojums par iecirkņa (iecirkņu) atrašanās vietu un darba laiku izliekams pie pilsētas (novada, pagasta) pašvaldības ēkas, kā arī visos attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.”

10.

Atbildīgā komisija

Izteikt likuma 26.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Personas, kuras vēlēšanu dienā neatradīsies attiecīgajā administratīvajā teritorijā, un personas, kuras vēlēšanu dienā nevarēs ierasties vēlēšanu telpās, var balsot trīs dienas pirms vispārējās vēlēšanu dienas.”

atbalstīt

9. Izteikt 26.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“Personas, kuras vēlēšanu dienā neatradīsies attiecīgajā administratīvajā teritorijā, un personas, kuras vēlēšanu dienā nevarēs ierasties vēlēšanu telpās, var balsot trīs dienas pirms vispārējās vēlēšanu dienas.

Pilsētas, novada un pagasta vēlēšanu komisija nosaka vēlēšanu iecirkni (iecirkņus), kurā (kuros) minētās personas var balsot. Šā iecirkņa (iecirkņu) darba laiks nosakāms ne mazāks kā četras stundas dienā. Paziņojums par iecirkņa (iecirkņu) atrašanās vietu un darba laiku izliekams pie pilsētas (novada, pagasta) pašvaldības ēkas, kā arī visos attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.”

28.panta otrā daļa

Vēlēšanu telpās vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis balsotāju sarakstā pēc Latvijas Republikas pilsoņa pases ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un izdara vēlētāja pasē atzīmi par attiecīgās pašvaldības vēlēšanām. Vēlētājs parakstās balsotāju sarakstā.

 

11.

PCTVL frakcijas deputāti

Izslēgt likuma 28.panta otrās daļas pirmajā teikumā vārdu “pilsoņa”.

noraidīt

 

39.pants. Pēc vēlēšanu kastes atvēršanas vēlēšanu iecirkņa komisija:

1) saskaita vēlēšanu kastēs esošās ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotās aploksnes;

2) aploksnes, kas nav apzīmogotas ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu un tāpēc uzskatāmas par nederīgām, neatver, saskaita, iesaiņo un par to izdara atzīmi iepriekšējās balsu skaitīšanas protokolā;

3) pēc derīgo aplokšņu saskaitīšanas tās atver un no tām izņem vēlēšanu zīmes, vienlaikus pārbaudot, vai kādā aploksnē to nav vairāk par vienu;

4) nodotās vēlēšanu zīmes sagrupē pēc kandidātu sarakstu nosaukumiem, šķirojot derīgās zīmes no nederīgajām, kā arī saskaita par katru kandidātu sarakstu nodotās balsis.

9. Izslēgt 39.panta pirmās daļas otrajā punktā vārdu “iepriekšējās”.

     

10. Izslēgt 39.panta pirmās daļas 2.punktā vārdu “iepriekšējās”.

51.pants. Politisko organizāciju (partiju), politisko organizāciju (partiju) apvienību un vēlētāju apvienību vēlēšanu kampaņu aizliegts finansēt no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem, kā arī no valsts un pašvaldību uzņēmumu līdzekļiem.

Aizliegts vēlēšanu kampaņu finansēt no anonīmiem ziedojumiem.

Pārskatu par ieņēmumiem un izdevumiem, kas saistīti ar vēlēšanu kampaņu, politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības sniedz likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" noteiktajā kārtībā, bet vēlētāju apvienības šo pārskatu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam mēneša laikā pēc vēlēšanām.

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 < /P>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Deputāti Dz.Rasnačs un J.Gailis

Papildināt likuma 51.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“Politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām aizliegts organizēt, veidot un realizēt tādas līgumiskās attiecības, kas deputātam pēc ievēlēšanas nosaka vai var noteikt finansiālas vai citādas mantiskas saistības pret attiecīgo līgumslēdzēju vai trešo personu.”

uzskatīt līdzšinējo panta trešo daļu par attiecīgā panta ceturto daļu.

Atbildīgā komisija

Papildināt likuma 51.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“Politiskajām organizācijām (partijām), to apvienībām un vēlētāju apvienībām aizliegts organizēt, veidot un realizēt tādas līgumiskās attiecības, kas deputātam pēc ievēlēšanas nosaka vai var noteikt finansiālas vai citādas mantiskas saistības pret attiecīgo līgumslēdzēju vai trešo personu.”

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

atbalstīt skatīt atbildīgās komisijas priekšlikumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

11. 51.pantā:

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“Politiskajām organizācijām (partijām), to apvienībām un vēlētāju apvienībām aizliegts organizēt, veidot un realizēt tādas līgumiskās attiecības, kas deputātam pēc ievēlēšanas nosaka vai var noteikt finansiālas vai citādas mantiskas saistības pret attiecīgo līgumslēdzēju vai trešo personu.”;

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

Pārejas noteikumi

 

14

PCTVL frakcijas deputāti

Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu 10.daļu:

“10. 9.panta 6.apakšpunkta paredzētie ierobežojumi ir spēkā līdz 2001.gada 1.janvārim.”

noraidīt

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Jānis Lagzdiņš