Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā

Izdarīt Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5.nr.; 1996, 23.,24.nr.; 2000, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 8.panta pirmajā daļā vārdu “pastāvīgi” ar vārdiem “bez pārtraukuma”.

2. Izslēgt 15.panta sestajā daļā vārdu “pastāvīgā”.

3. Aizstāt 17.panta otrajā un trešajā daļā vārdu “pastāvīgi” ar vārdiem “bez pārtraukuma vismaz pēdējos 12 mēnešus pirms vēlēšanu dienas”.

4. Izteikt 20. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“Vēlēšanu komisija kandidātu sarakstu pārbauda saraksta iesniedzēju klātbūtnē. Ja vēlēšanu komisija konstatē neatbilstību šā likuma 4.nodaļas prasībām, tā kandidātu sarakstu un tam pievienotos dokumentus nepieņem un tūlīt atdod tos atpakaļ saraksta iesniedzējam, izdarot par to atzīmi kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā.

Ja vēlēšanu komisija kandidātu sarakstu nav pieņēmusi, to var iesniegt atkārtoti, ja nav beidzies likumā noteiktais kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņš. Par kandidātu saraksta iesniegšanas dienu uzskatāma diena, kad vēlēšanu komisija to pieņēmusi.”

5. Izteikt 22.panta trešās daļas otro punktu šādā redakcijā:

“2) nav bijis bez pārtraukuma pierakstīts vismaz pēdējos 12 mēnešus pirms vēlēšanu dienas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, - apliecina pašvaldības iestādes izziņa;”.

6. Izslēgt 23.panta trešajā daļā vārdu “pastāvīgā”.

7. Izteikt 25.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Pulksten 7 rītā iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kastes, kurās paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukšas. Pēc tam vēlēšanu kastes aizzīmogo.”

8. Izteikt 26.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Pilsētas, novada un pagasta vēlēšanu komisija nosaka vēlēšanu iecirkni (iecirkņus), kurā (kuros) minētās personas var balsot. Šā iecirkņa (iecirkņu) darba laiks nosakāms ne mazāks kā 4 stundas dienā. Paziņojums par iecirkņa (iecirkņu) atrašanās vietu un darba laiku izliekams pie pilsētas (novada, pagasta) pašvaldības ēkas, kā arī visos attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.”

9. Izslēgt 39.panta pirmās daļas otrajā punktā vārdu “iepriekšējās”.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Jānis Lagzdiņš

LIKUMPROJEKTA

“Grozījumi Pilsētas domes, novada domes

un pagasta padomes vēlēšanu likumā”

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums vajadzīgs:

a) pašreizējā situācija - pamatojums kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

b) likumprojekta koncepcija - kāpēc šis likums ir nepieciešams?

Likuma grozījumi tehniski precizē atsevišķu likuma normu piemērošanu jautājumā par deputāta kandidāta pierakstu, kandidātu sarakstu pieņemšanu un vēlēšanu darba organizāciju

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Valsts budžetu šis likums neietekmē.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likumprojekts šo jomu neskar, grozījumi citos normatīvajos aktos nav nepieciešami.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde:

a) no valsts puses;

b) no indivīda puses (kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības)?

No valsts puses šī likuma izpildi nodrošinās Centrālā vēlēšanu komisija un pašvaldību vēlēšanu komisijas ar saviem līdzekļiem.

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Jānis Lagzdiņš