Sagatavojusi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Sagatavojusi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Projekts 3. lasījumam 31.05.2001

P R I E K Š L I K U M I

likumprojektam “Grozījumi likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem””

(reģ. 715nr. dok.nr.2376; nr.3057)

likuma redakcija

2. lasījuma redakcija

npk

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas ierosinātā 3.lasījuma redakcija

 

Izdarīt likumā ”Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.;1997, 14.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 8.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā ”Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.;1997, 14.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 8.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. (1) Par komunistiskā režīma politiski represētām personām

atzīstami Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsoņi un līdz 1940.gada

17.jūnijam Latvijā legāli iebraukušie un pastāvīgi dzīvojušie iedzīvotāji,

kā arī šo personu pēcnācēji (izņemot personas, kas iebraukušas Latvijā saskaņā ar Latvijas un PSRS 1939.gada 5.oktobra Savstarpējās palīdzības

paktu), latvieši un lībieši (līvi), kuri tika represēti Latvijas

teritorijā vai ārpus tās, kā arī Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kuri pēc 1945.gada 8.maija tika represēti Latvijas teritorijā, ja viņi šā likuma 1.pantā minēto iemeslu dēļ laika posmā līdz 1991.gada 21.augustam:

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Deputāts M. Mitrofanovs

Izteikt likuma 2. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“2.pants. (1) Par komunistiskā režīma politiski represētām personām

atzīstami Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsoņi un līdz 1940.gada 17.jūnijam Latvijā legāli iebraukušie un pastāvīgi dzīvojušie iedzīvotāji, kā arī šo personu pēcnācēji (izņemot personas, kas iebraukušas Latvijā saskaņā ar Latvijas un PSRS 1939.gada 5.oktobra Savstarpējās palīdzības

paktu), latvieši un lībieši (līvi), kuri tika represēti Latvijas teritorijā vai ārpus tās, kā arī Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kuri pēc 1945.gada 8.maija tika represēti PSRS teritorijā, ja viņi ir sasnieguši 70 gadu vecumu un šā likuma 1.pantā minēto iemeslu dēļ laika posmā līdz 1991.gada 21.augustam:

Deputāts L. Muciņš

Aizstāt likuma 2. panta pirmajā daļā vārdus “Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsoņi” ar vārdiem “esošie un bijušie

Latvijas, Igaunijas , Lietuvas, Somijas un Polijas pilsoņi “.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

1. Aizstāt 2. panta pirmajā daļā vārdus “Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsoņi” ar vārdiem “esošie un bijušie Latvijas, Igaunijas , Lietuvas, Somijas un Polijas pilsoņi “.

 

 

 

4.pants.

(3) Par nacistiskā režīma politiski represētām personām atzīstamas

visas tolaik nepilngadīgās personas, kuras tika ieslodzītas cietumos vai

koncentrācijas nometnēs Latvijas teritorijā, izņemot tās personas, kuras bija ieslodzītas par kriminālnozieguma izdarīšanu.

 

3.

Deputāts M. Mitrofanovs

Izteikt likuma 4. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par nacistiskā režīma politiski represētām personām atzīstami visi Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kas ir sasnieguši 70 gadu vecumu un kuri tika ieslodzīti cietumos vai koncentrācijas nometnēs Latvijas teritorijā vai citā nacistiskā režīma okupētā teritorijā, vai Vācijā, izņemot tās personas, kuras bija ieslodzītas par kriminālnozieguma izdarīšanu.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.pants. Politiski represēto personu tiesības garantē valsts.

 

4.

Deputāts R. Jurdžs

Papildināt 6. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Juridiskās konsultācijas sakarā ar politiski represēto personu tiesību garantēšanu sniedz Latvijas Politiski represēto apvienība”.

Neatbalstīt

 

8.pants. Valsts nodrošina politiski represēto personu likteņu

vēsturisku izpēti, kā arī izveido vēsturiskās piemiņas vietas.

 

5.

Deputāts R. Jurdžs

Papildināt 8. pantu ar otro daļu šādā redakcijā: “Politiski represēto personu likteņu vēsturisku izpēti veic Latvijas Politiski represēto apvienība.”

Neatbalstīt

 

9.pants. Valsts nodrošina politiski represēto personu tiesību atjaunošanu civilo, ekonomisko un sociālo tiesību sfērā atbilstoši

likumam. Saskaņā ar likumdošanas aktiem politiski represētajām personām

tiek garantēti atvieglojumi pensijas piešķiršanā, kā arī bezmaksas medicīniskā aprūpe un atvieglojumi sabiedriskā transporta pakalpojumu

izmantošanā, nodokļu un nodevu maksāšanā.

 

1. Izteikt 9. panta otro teikumu šādā redakcijā:

“Saskaņā ar likumdošanas aktiem politiski represētajām personām tiek garantēti atvieglojumi pensijas piešķiršanā, nodokļu un nodevu maksāšanā. Izmaksas, kas saistītas ar bezmaksas medicīnisko aprūpi un atvieglojumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanā, tiek segtas no valsts pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.”

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti J. Vidiņš, A. Seile, R. Jurdžs, P. Tabūns

Izteikt 9. panta otro teikumu šādā redakcijā:

“Saskaņā ar likumdošanas aktiem politiski represētajām personām tiek garantēti atvieglojumi nodokļu un nodevu maksāšanā. Atvieglojumi pensijas piešķiršanā, bezmaksas medicīniskā aprūpe un atvieglojumi sabiedriskā transporta izmantošanā tiek segti no valsts pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.”

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 9. pantā vārdus “likumdošanas aktiem” ar vārdiem “normatīvajiem aktiem” un vārdu izdevumiem” ar vārdu “ienākumiem”.

 

 

 

Juridiskais birojs

Priekšlikumu par pārejas noteikumu 1. punkta papildināšanu ar 5. punktu izteikt kā 9. panta otro daļu šādi:

“Papildināt 9. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Politiski represētajām personām, kuras ir reabilitētas, pamatojoties uz likumu “Par nelikumīgi represēto personu reabilitāciju”, ir tiesības saņemt kompensāciju, dzēšot par atņemto mantu piešķirtos īpašuma kompensācijas sertifikātus. Kompensācija izmaksājama tādā pašā kārtībā, kādā noteikta kompensācijas izmaksai, dzēšot īpašuma kompensācijas sertifikātus par administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām atņemto mantu.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 9. pantā:

izteikt otro teikumu šādā redakcijā:

“Saskaņā ar normatīvajiem aktiem politiski represētajām personām tiek garantēti atvieglojumi nodokļu un nodevu maksāšanā. Atvieglojumi pensijas piešķiršanā, bezmaksas medicīniskā aprūpe un atvieglojumi sabiedriskā transporta izmantošanā tiek segti no valsts pamatbudžeta kopējiem ienākumiem.”;

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Politiski represētajām personām, kuras ir reabilitētas, pamatojoties uz likumu “Par nelikumīgi represēto personu reabilitāciju”, ir tiesības saņemt kompensāciju, dzēšot par atņemto mantu piešķirtos īpašuma kompensācijas sertifikātus. Kompensācija izmaksājama tādā pašā kārtībā, kādā noteikta kompensācijas izmaksai, dzēšot īpašuma kompensācijas sertifikātus par administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām atņemto mantu.”.

 

 

 

11.pants. (1) Politiski represētās personas statusu piešķir vietējā

pašvaldība, kas veikusi attiecīgās personas reģistrāciju dzīvesvietā.

(2) Iesniegto materiālu iepriekšējai izskatīšanai izveidojama komisija,

kurā iekļaujami politiski represēto personu sabiedrisko organizāciju

pārstāvji.

2. 11. pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2)Latvijas pilsoņiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, politiski represētās personas statusu piešķir Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija.”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

 

   

3. 11. pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2)Latvijas pilsoņiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, politiski represētās personas statusu piešķir Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija.”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets:

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā:

“ 4. Grozījumi likuma 9. pantā stājas spēkā 2002. gada 1. janvārī.”

9.

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

Juridiskais birojs

Papildināt pārejas noteikumu 4. punktu pēc vārdiem “9. pantā” ar vārdiem “par izmaksu segšanu no valsts budžeta”.

 

 

 

Deputāti A. Seile, J. Vidiņš

Papildināt Pārejas noteikumu 1. punktu ar jaunu 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5) nosaka kārtību, kādā tiek dzēsti piešķirtie īpašuma kompensācijas sertifikāti, saņemot samaksu naudā par bijušo vai mantoto īpašumu personām, kuras reabilitētas saskaņā ar likumu “Par nelikumīgi represēto personu reabilitāciju” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības ziņotājs, 1990, 34.nr.).

Uzskatīt līdzšinējo 1. punkta 5. apakšpunktu par 6. apakšpunktu.

Deputāts M. Mitrofanovs

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

“4. Likuma 2. un 4. pantā minētie vecuma ierobežojumi neattiecās uz personām, kuras ir ieguvušas politiski represēto statusu pirms 2001. gada 1. jūliju.”

 

Deputāts L. Muciņš

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā: “Grozījums likuma 2. pantā stājas spēkā no 2002. gada 1. janvāra.”

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

“4. Grozījums likuma 2. pantā stājas spēkā 2002. gada 1. janvārī.

5. Grozījumi likuma 9. pantā par izmaksu segšanu no valsts pamatbudžeta stājas spēkā 2002. gada 1. janvārī.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Konceptu-

āli atbalstīt, iestrādāts 9.pantā kā 2.daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

“4. Grozījums likuma 2. pantā stājas spēkā 2002. gada 1. janvārī.

5. Grozījumi likuma 9. pantā par izmaksu segšanu no valsts pamatbudžeta stājas spēkā 2002. gada 1. janvārī.”

 

 

 

 

 

Grozījumi likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”

 

 

Izdarīt likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.panta pirmajā daļā vārdus “Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsoņi” ar vārdiem “esošie un bijušie Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Polijas pilsoņi”.

2. 9.pantā:

izteikt otro teikumu šādā redakcijā:

“Saskaņā ar normatīvajiem aktiem politiski represētajām personām tiek garantēti atvieglojumi nodokļu un nodevu maksāšanā. Atvieglojumi pensijas piešķiršanā, bezmaksas medicīniskā aprūpe un atvieglojumi sabiedriskā transporta izmantošanā tiek segti no valsts pamatbudžeta kopējiem ienākumiem.”;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Politiski represētajām personām, kuras ir reabilitētas, pamatojoties uz likumu “Par nelikumīgi represēto personu reabilitāciju”, ir tiesības saņemt kompensāciju, dzēšot par atņemto mantu piešķirtos īpašuma kompensācijas sertifikātus. Kompensācija izmaksājama tādā pašā kārtībā, kāda noteikta kompensācijas izmaksai, dzēšot īpašuma kompensācijas sertifikātus par administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām atņemto mantu.”

3. 11.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Latvijas pilsoņiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, politiski represētās personas statusu piešķir Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija.”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

4. Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

“4. Grozījums likuma 2.pantā stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

5. Grozījumi likuma 9.pantā par izmaksu segšanu no valsts pamatbudžeta stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.”