Likumprojekts

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā

"Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"

Izdarīt likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 8.nr.) šādus grozījumus:

11.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, politiski represētās personas statusu piešķir Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija.";

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

ANOTĀCIJA

likumprojektam Grozījums Latvijas Republikas likumā

“Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”

 

Jautājums

Iesniedzēja iesniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs:
 1. kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2. kāpēc likums ir nepieciešams.

Likumprojekts nepieciešams, lai politiski represētās personas statusu varētu saņemt arī ārvalstīs dzīvojoši Latvijas pilsoņi. Pašreiz spēkā esošā likuma redakcija tādu iespēju neparedz.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību:

a) tautsaimniecības konkurētspēju;

 1. eksporta attīstību;
 2. nodarbinātību;
 3. investīciju pieplūdi;

e) uzņēmējdarbību;

f) vidi.

Likumprojekts neietekmē tautsaimniecības attīstību.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.

Likumprojekts valsts budžetu neietekmē.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos:

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti- likumi un Ministru kabineta noteikumi- papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus.)

Pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā, Ministru kabinetam būs jāapstiprina grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 22.oktobra noteikumos Nr. 408 “Par politiski represēto personu uzskaiti, politiski represēto personu apliecību izsniegšanu un minēto apliecību uzskaiti”.

Minētais grozījumu projekts ir izstrādāts un tajā ir paredzēts, ka politiski represētās personas apliecību personām, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir ārvalstīs, izsniegs Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija. Dokumentu pārsūtīšana ārvalstīs dzīvojošām politiski represētajām personām varēs notikt ar Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību starpniecību.

 

 

 

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām:

 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību- no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē- norāda arī tiesību akta numuru;
 3. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.

Likumprojekts nav saistīts ar Latvijas starptautiskajām saistībām.

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde:
 1. kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses- vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.

Pēc likumprojekta pieņemšanas tā izpildē papildus būs iesaistīta Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija.

 

 

 

Ministrs I.Bērziņš