02

02.11.2000

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojektam

“Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2000.gadam”” (reģ.nr.712) 2.lasījumam

1.tabula. Priekšlikumi par likumprojekta tekstu

Spēkā esošā reakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Budžeta komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 2000.gadam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2000, 1.nr.) šādus grozījumus:

       

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 2000.gadam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2000, 1.nr.) šādus grozījumus:

   

1

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Kopsavilkuma skaitļus likuma tekstā un pielikumos precizēt pēc balsojumiem par priekšlikumiem saistītiem ar pielikumiem.

 

Atbalstīt

 

 

1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2000.gadam ieņēmumos 1 373 743 104 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

1. Izteikt 1., 2., 3., 4., 6., 8., 18., 19. un 20.pantu šādā redakcijā:

1.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 2000.gadam ieņēmumos 1 337 752 582 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

       

1. Izteikt 1., 2., 3., 4., 6., 18., un 19.pantu šādā redakcijā:

1.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 2000.gadam ieņēmumos ................latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2000.gadam izdevumos 1 439 743 280 latu apmērā un tīrajos aizdevumos 14 499 012 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

2.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 2000.gadam izdevumos 1 449 076 685 latu apmērā un tīrajos aizdevumos 14 561 964 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

       

2.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 2000.gadam izdevumos ..................latu apmērā un tīrajos aizdevumos 14 561 964 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 94 493 267 latu apmērā, tajā skaitā:

1) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām - pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu, mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 66 766 633 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8., 9. un 10.pielikumu;

2) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 16 333 687 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

3) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 188 224 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

3.pants.  Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 102 495 135 latu apmērā, tajā skaitā:

1) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu, mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 73 659 317 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8., 9. un 10.pielikumu;

2) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 17 501 210 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

3) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 188 224 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

       

3.pants.  Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām .................... latu apmērā, tajā skaitā:

1) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu, mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām .................. latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8., 9. un 10.pielikumu;

2) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 17 501 210 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

3) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 188 224 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

4) pagastu, pilsētu un rajonu teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai un realizēšanai 440 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

4) pagastu, pilsētu un rajonu teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai un realizēšanai 431 661  latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

2

 

 

 

3

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

3.panta 4)punktā aizstāt skaitli “431 661” ar skaitli “440 000”.

Ministru kabinets

Izteikt 3.panta 4)punktu šādā redakcijā:

“4) pašvaldību teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai un realizēšanai 431 661  latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;”

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

4) pašvaldību teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai un realizēšanai ....................... latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

5) investīcijām pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldībām 10 764 723 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu.

5) investīcijām pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldībām 10 714 723 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu.

       

5) investīcijām pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldībām ......................latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu.

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 463 010 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 6 903010 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 560 000 latu apmērā.

4.pants.  Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 134 173 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 6 903 010 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 200 000 latu apmērā;

3) Ķeguma pilsētas domei īpašuma nodokļa atmaksai 8 339 latu apmērā, bet ne vairāk kā atmaksājamo summu 7 684 latu, kas palielināta atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei periodā no 1998.gada 23.septembra līdz dienai, kad no valsts budžeta tiks pārskaitīta dotācija Ķeguma pilsētas domei īpašuma nodokļa atmaksai;

4) Liepājas rajona padomei par iemītnieku skaitu veco ļaužu pansionātos un centros 22 824 latu apmērā.

4

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

4.panta pirmajā teikumā skaitli “7 134 173“ ar skaitli “7 912 250”.

 

Neatbalstīt

Neatbalstīt

4.pants.  Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām .....................latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 6 903 010 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 200 000 latu apmērā;

3) Ķeguma pilsētas domei īpašuma nodokļa atmaksai 8 339 latu apmērā, bet ne vairāk kā atmaksājamo summu 7 684 latu, kas palielināta atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei periodā no 1998.gada 23.septembra līdz dienai, kad no valsts budžeta tiks pārskaitīta dotācija Ķeguma pilsētas domei īpašuma nodokļa atmaksai;

4) Liepājas rajona padomei par iemītnieku skaitu veco ļaužu pansionātos un centros 22 824 latu apmērā;

   

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Deputāts P.Salkazanovs

Papildināt 4.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijai 778 077 latu apmērā” (Attiecīgajās panta citās daļās seko izmaiņas).

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 4.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) kā kompensāciju nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildei 778 077 latu apmērā pašvaldībām, kas aprēķināta kā starpība starp Ministru kabineta 2000.gada 4.janvāra noteikumos nr.4 “Noteikumi par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2000.gadā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa prognozi” un Finansu ministrijas precizēto nekustamā īpašuma nodokļa prognozi (saskaņā ar 18.pielikumu).”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 4.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijai 245 000 latu apmērā”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

5) pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijai 245 000 latu apmērā.

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 631 700 000 latu apmērā. Noteikt valdības rīcības pieļaujamās robežas valsts parāda saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 12 575 000 latu apmērā. Paredzēt 2000.gadā izsniedzamos valsts galvojumus 101 780 000 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu.

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 631 700 000 latu apmērā. Noteikt valdības rīcības pieļaujamās robežas valsts parāda saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 12 575 000 latu apmērā. Paredzēt 2000.gadā izsniedzamos valsts galvojumus 103 196 000 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu.

       

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 631 700 000 latu apmērā. Noteikt valdības rīcības pieļaujamās robežas valsts parāda saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 12 575 000 latu apmērā. Paredzēt 2000.gadā izsniedzamos valsts galvojumus 103 196 000 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu.

8.pants. Noteikt, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek ieskaitīti pilsētu un pagastu pašvaldību budžetos 71,6 procentu, bet ne mazāk kā 186 947 600 latu apmērā un Labklājības ministrijas valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā 28,4 procentu, bet ne mazāk kā 74 152 400 latu apmērā.

 

8.pants. Noteikt, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek ieskaitīti pilsētu un pagastu pašvaldību budžetos 71,6 procentu, bet ne mazāk kā 186 947 600 latu apmērā, un Labklājības ministrijas valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā 28,4 procentu apmērā.

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK”

Izteikt likuma 8.pantu šādā redakcijā:

“8.pants. Noteikt, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek ieskaitīti pilsētu un pagastu pašvaldību budžetos 71,6 procentu, bet ne mazāk kā 186 947 600 latu apmērā un Labklājības ministrijas valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā 28,4 procentu, bet ne mazāk kā 74 152 400 Ls apmērā, ko Finansu ministrija nodrošina un ieskaita Valsts obligātajā veselības apdrošināšanas sadales kontā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu par decembri ieskaita par decembra prognozi līdz saimnieciskā gada 20.decembrim. Finansu ministrija iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpildes gadījumā nodrošina 28,4 procentus no visa faktiskā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoma.”

Ministru kabinets

Neizdarīt grozījumus likuma 8.pantā.

Alternatīvs Ministru kabineta priekšlikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

18.pants. Valsts budžeta iestāžu ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, kas pārsniedz gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktos apjomus, un noteiktā kārtībā aprēķināto valsts budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt budžeta izdevumu papildu finansēšanai.

18.pants. Valsts budžeta iestāžu ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, kas pārsniedz gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktos apjomus, un noteiktā kārtībā aprēķināto valsts budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt papildu izdevumu finansēšanai.

       

18.pants. Valsts budžeta iestāžu ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, kas pārsniedz gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktos apjomus, un noteiktā kārtībā aprēķināto valsts budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt papildu izdevumu finansēšanai.

19.pants. Valsts speciālajam budžetam ir pastāvīga apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā, kā arī šajā likumā noteiktos aizdevumus. Speciālā budžeta līdzekļu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt budžeta izdevumu papildu finansēšanai. Ja sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta fiskālā deficīta līmenis pārsniedz plānoto, no valsts pamatbudžeta, izsniedzot aizdevumu bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra", tiek nodrošināta sociālo garantiju izmaksa atbilstoši normatīvajiem aktiem.

19.pants. Valsts speciālajam budžetam ir pastāvīga apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā, kā arī šajā likumā noteiktos aizdevumus. Speciālā budžeta līdzekļu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt papildu izdevumu finansēšanai. Ja sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta fiskālā deficīta līmenis pārsniedz plānoto, no valsts pamatbudžeta, izsniedzot aizdevumu bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra”, tiek nodrošināta sociālo garantiju izmaksa atbilstoši normatīvajiem aktiem.

       

19.pants. Valsts speciālajam budžetam ir pastāvīga apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā, kā arī šajā likumā noteiktos aizdevumus. Speciālā budžeta līdzekļu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt papildu izdevumu finansēšanai. Ja sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta fiskālā deficīta līmenis pārsniedz plānoto, no valsts pamatbudžeta, izsniedzot aizdevumu bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra”, tiek nodrošināta sociālo garantiju izmaksa atbilstoši normatīvajiem aktiem.”

20.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas "Vispārējais valdības dienests" ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 1000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 200 latu apmērā.

 

20.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 1000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 200 latu apmērā.”

10

 

 

 

11

Finansu ministrs G.Bērziņš

Svītrot likuma grozījumu 20.pantu.

Saeimas Juridiskais birojs

Saskaņot likuma 20.pantā minēto programmas nosaukumu ar likumprojekta pielikumos minēto programmas nosaukumu. Tai gadījumā, ja programmas precizētais nosaukums ir “Vispārējais valdības dienests” ierosinām pantā grozījumus neizdarīt un izslēgt attiecīgo pantu no iesniegtā likumprojekta.

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 
 

2. Papildināt likumu ar 29.pantu šādā redakcijā:

“29.pants. (1) Ieslodzījuma vietu pārvaldes iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 2000.gada 1.oktobrī tiek dzēst šādos apmēros: pamatparāds 86 031,78 lati, pamatparāda palielinājums 11 401,8 lati un nokavējuma nauda 50 784,79 lati.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļu pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laikā no 2000.gada 1.oktobra līdz 2001.gada 1.janvārim.”

12

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 29.panta (1) daļā vārdus “pamatparāda palielinājums” ar vārdiem “pamatparāda palielinājuma nauda”.

Atbalstīt

Atbalstīt

2. Papildināt likumu ar 29.pantu šādā redakcijā:

“29.pants. (1) Ieslodzījuma vietu pārvaldes iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 2000.gada 1.oktobrī tiek dzēst šādos apmēros: pamatparāds 86 031,78 lati, pamatparāda palielinājuma nauda 11 401,8 lati un nokavējuma nauda 50 784,79 lati.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļu pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laikā no 2000.gada 1.oktobra līdz 2001.gada 1.janvārim.”

   

13

Deputāti O.Spurdziņš, A.Razminovičs, Ē.Zommere

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“30.pants. (1) Jelgavas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Jelgavas slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 2000.gada 9.jūlijā tiek dzēsts šādos apmēros: pamatparāds 101 663 lati, pamatparāda palielinājums 3 604 lati un nokavējuma nauda 25 999 lati.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļu pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laikā no 2000.gada 9.jūlija līdz 2001.gada 1.janvārim.”

Alternatīvs Ministru kabineta priekšlikums

Neatbalstīt

 
   

14

Ministru kabinets

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“ (1) Jelgavas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Jelgavas slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds pēc stāvokļa uz 1999.gada 1.janvāri tiek dzēsts 73 928,75 latu apmērā un pēc stāvokļa uz 2000.gada 1.oktobri šī pamatparāda palielinājuma nauda 2 260 latu apmērā un nokavējuma nauda 15 888 latu apmērā.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laika posmā no 1.oktobra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.”

Atbalstīt

Neatbalstīt

 
   

15

Deputāti O.Spurdziņš, A.Razminovičs

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“31.pants. Kuldīgas rajona pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Kuldīgas slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 1999.gada 1.oktobrī tiek dzēsts šādos apmēros: pamatparāds 68 773 lati, pamatparāda palielinājums 2 429 lati un nokavējuma nauda 21 864 lati.”

Alternatīvs Ministru kabineta priekšlikums

Neatbalstīt

 
   

16

Ministru kabinets

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“(1) Kuldīgas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Kuldīgas slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds pēc stāvokļa uz 1999.gada 1.janvāri tiek dzēsts 59 503,53 latu apmērā un pēc stāvokļa uz 2000.gada 1.oktobri šī pamatparāda palielinājuma nauda 3 108,15 latu apmērā un nokavējuma nauda 24 885,62 latu apmērā.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laika posmā no 1.oktobra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.”

Atbalstīt

Neatbalstīt

 
   

17

Deputāti J.Sproģis, O.Spurdziņš

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“32.pants. Talsu rajona pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Talsu slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 1999.gada 1.oktobrī tiek dzēsts šādos apmēros: pamatparāds 61 505.06 lati, pamatparāda palielinājums 1 976.16 lati un nokavējuma nauda 14 764.64 lati.”

Alternatīvs Ministru kabineta priekšlikums

Neatbalstīt

 
   

18

Ministru kabinets

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“ (1) Talsu pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Talsu slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds pēc stāvokļa uz 1999.gada 1.janvāri tiek dzēsts 46 001,00 latu apmērā un pēc stāvokļa uz 2000.gada 1.oktobri šī pamatparāda palielinājuma nauda 1 760, 18 latu apmērā un nokavējuma nauda 15 841,59 latu apmērā.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laika posmā no 1.oktobra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.”

Atbalstīt

Neatbalstīt

 
 

3. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

       

3. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

 

4. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

       

4. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

 

5. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

       

5. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

 

6. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

       

6. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

 

7. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

       

7. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

 

8. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

       

8. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

 

9. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 7.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

       

9. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 7.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

 

10. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 8.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

       

10. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 8.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

 

11. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 9.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.

       

11. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 9.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.

 

12. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 10.pielikumu šā likuma 10.pielikumā dotajā redakcijā.

       

12. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 10.pielikumu šā likuma 10.pielikumā dotajā redakcijā.

 

13. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 11.pielikumu šā likuma 11.pielikumā dotajā redakcijā.

       

13. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 11.pielikumu šā likuma 11.pielikumā dotajā redakcijā.

 

14. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 13.pielikumu šā likuma 12.pielikumā dotajā redakcijā.

       

14. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 13.pielikumu šā likuma 12.pielikumā dotajā redakcijā.

 

15. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 15.pielikumu šā likuma 13.pielikumā dotajā redakcijā.

       

15. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 15.pielikumu šā likuma 13.pielikumā dotajā redakcijā.

 

16. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 16.pielikumu šā likuma 14.pielikumā dotajā redakcijā.

       

16. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 16.pielikumu šā likuma 14.pielikumā dotajā redakcijā.

 

17. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 17.pielikumu šā likuma 15.pielikumā dotajā redakcijā.

       

17. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 17.pielikumu šā likuma 15.pielikumā dotajā redakcijā.

   

19

 

 

 

20

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar pielikumu nr.18.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar 18.pielikumu “Dotācija pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijai”.

Neatbalstīt

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

 

Atbalstīt

18. Papildināt likumu “Par valsts budžetu 2000.gadam” ar 18.pielikumu “Dotācija pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijai” šā likuma 16.pielikumā dotajā redakcijā.

   

21

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta pielikumos tās ailes un tajos ietvertos skaitļus, kas atspoguļo šobrīd spēkā esošos budžeta rādītājus un līdzekļu pieaugumu vai samazinājumu, ko paredzēts izdarīt ar iesniegtajiem grozījumiem.

Atbalstīt

Atbalstīt

 
 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

       

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

Papildus materiāls

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojektam

“Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2000.gadam”” (reģ.nr.712) 2.lasījumam

Spēkā esošā reakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Budžeta komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

   

13

Deputāti O.Spurdziņš, A.Razminovičs, Ē.Zommere

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“30.pants. (1) Jelgavas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Jelgavas slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 2000.gada 9.jūlijā tiek dzēsts šādos apmēros: pamatparāds 101 663 lati, pamatparāda palielinājums 3 604 lati un nokavējuma nauda 25 999 lati.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļu pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laikā no 2000.gada 9.jūlija līdz 2001.gada 1.janvārim.”

Alternatīvs Ministru kabineta priekšlikums

Neatbalstīt

 
   

14

Ministru kabinets

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“ (1) Jelgavas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Jelgavas slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds pēc stāvokļa uz 1999.gada 1.janvāri tiek dzēsts 73 928,75 latu apmērā un pēc stāvokļa uz 2000.gada 1.oktobri šī pamatparāda palielinājuma nauda 2 260 latu apmērā un nokavējuma nauda 15 888 latu apmērā.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laika posmā no 1.oktobra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.”

Atbalstīt

Atbalstīt

3. Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“ 30.pants (1) Jelgavas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Jelgavas slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds pēc stāvokļa uz 1999.gada 1.janvāri tiek dzēsts 73 928,75 latu apmērā un pēc stāvokļa uz 2000.gada 1.oktobri šī pamatparāda palielinājuma nauda 2 260 latu apmērā un nokavējuma nauda 15 888 latu apmērā.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laika posmā no 1.oktobra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.”

   

15

Deputāti O.Spurdziņš, A.Razminovičs

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“31.pants. Kuldīgas rajona pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Kuldīgas slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 1999.gada 1.oktobrī tiek dzēsts šādos apmēros: pamatparāds 68 773 lati, pamatparāda palielinājums 2 429 lati un nokavējuma nauda 21 864 lati.”

Alternatīvs Ministru kabineta priekšlikums

Neatbalstīt

 
   

16

Ministru kabinets

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“(1) Kuldīgas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Kuldīgas slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds pēc stāvokļa uz 1999.gada 1.janvāri tiek dzēsts 59 503,53 latu apmērā un pēc stāvokļa uz 2000.gada 1.oktobri šī pamatparāda palielinājuma nauda 3 108,15 latu apmērā un nokavējuma nauda 24 885,62 latu apmērā.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laika posmā no 1.oktobra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.”

Atbalstīt

Atbalstīt

4. Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“31.pants (1) Kuldīgas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Kuldīgas slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds pēc stāvokļa uz 1999.gada 1.janvāri tiek dzēsts 59 503,53 latu apmērā un pēc stāvokļa uz 2000.gada 1.oktobri šī pamatparāda palielinājuma nauda 3 108,15 latu apmērā un nokavējuma nauda 24 885,62 latu apmērā.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laika posmā no 1.oktobra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.”

   

17

Deputāti J.Sproģis, O.Spurdziņš

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“32.pants. Talsu rajona pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Talsu slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 1999.gada 1.oktobrī tiek dzēsts šādos apmēros: pamatparāds 61 505.06 lati, pamatparāda palielinājums 1 976.16 lati un nokavējuma nauda 14 764.64 lati.”

Alternatīvs Ministru kabineta priekšlikums

Neatbalstīt

 
   

18

Ministru kabinets

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“ (1) Talsu pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Talsu slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds pēc stāvokļa uz 1999.gada 1.janvāri tiek dzēsts 46 001,00 latu apmērā un pēc stāvokļa uz 2000.gada 1.oktobri šī pamatparāda palielinājuma nauda 1 760, 18 latu apmērā un nokavējuma nauda 15 841,59 latu apmērā.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laika posmā no 1.oktobra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.”

Atbalstīt

Atbalstīt

5. Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“ (1) Talsu pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Talsu slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds pēc stāvokļa uz 1999.gada 1.janvāri tiek dzēsts 46 001,00 latu apmērā un pēc stāvokļa uz 2000.gada 1.oktobri šī pamatparāda palielinājuma nauda 1 760, 18 latu apmērā un nokavējuma nauda 15 841,59 latu apmērā.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laika posmā no 1.oktobra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.”

   

18a

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Kuldīgas rajona Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Skrundas slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 2000.gada 1.novembri tiek dzēsts šādos apmēros: pamatparāds 2 416 lati, pamatparāda palielinājums 36 lati un nokavējuma nauda 234 lati.”

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laika posmā no 1.novembra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.”

 

Atbalstīt

6. Kuldīgas rajona Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Skrundas slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 2000.gada 1.novembri tiek dzēsts šādos apmēros: pamatparāds 2 416 lati, pamatparāda palielinājums 36 lati un nokavējuma nauda 234 lati.”

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laika posmā no 1.novembra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.”

   

18b

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Gulbenes rajona pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Gulbenes slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 2000.gada 1.novembri tiek dzēsts šādā apmērā: pamatparāds 4203 lati.”

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laika posmā no 1.novembra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.”

 

Atbalstīt

7. Gulbenes rajona pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Gulbenes slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 2000.gada 1.novembri tiek dzēsts šādā apmērā: pamatparāds 4203 lati.”

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laika posmā no 1.novembra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.

   

18c

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Cēsu rajona pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Cēsu slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 1999.gada 1.janvārī tiek dzēsts šādos apmēros: pamatparāds 781 lati, pamatparāda palielinājums 114 lati un nokavējuma nauda 586 lati.”

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laika posmā no 1.novembra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.”

 

Atbalstīt

8. Cēsu rajona pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Cēsu slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 1999.gada 1.janvārī tiek dzēsts šādos apmēros: pamatparāds 781 lati, pamatparāda palielinājums 114 lati un nokavējuma nauda 586 lati.”

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laika posmā no 1.novembra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.”