Projekts

Projekts

 

Grozījumi likumā “Par valsts
budžetu 2000.gadam”

 

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 2000.gadam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1., 2., 3., 4., 6., 8., 18., 19. un 20.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2000.gadam ieņēmumos 1 337 752 582 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2000.gadam izdevumos 1 449 076 685 latu apmērā un tīrajos aizdevumos 14 561 964 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 102 495 135 latu apmērā, tajā skaitā:

1) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu, mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 73 659 317 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8., 9. un 10.pielikumu;

2) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 17 501 210 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

3) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 188 224 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

4) pagastu, pilsētu un rajonu teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai un realizēšanai 431 661 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

5) investīcijām pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldībām 10 714 723 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu.

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 134 173 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 6 903 010 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 200 000 latu apmērā;

3) Ķeguma pilsētas domei īpašuma nodokļa atmaksai 8339 latu apmērā, bet ne vairāk kā atmaksājamo summu 7684 latu, kas palielināta atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei periodā no 1998.gada 23.septembra līdz dienai, kad no valsts budžeta tiks pārskaitīta dotācija Ķeguma pilsētas domei īpašuma nodokļa atmaksai;

4) Liepājas rajona padomei par iemītnieku skaitu veco ļaužu pansionātos un centros 22 824 latu apmērā.

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 631 700 000 latu apmērā. Noteikt valdības rīcības pieļaujamās robežas valsts parāda saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 12 575 000 latu apmērā. Paredzēt 2000.gadā izsniedzamos valsts galvojumus 103 196 000 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu.

8.pants. Noteikt, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek ieskaitīti pilsētu un pagastu pašvaldību budžetos 71,6 procentu, bet ne mazāk kā 186 947 600 latu apmērā, un Labklājības ministrijas valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā 28,4 procentu apmērā.

18.pants. Valsts budžeta iestāžu ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, kas pārsniedz gadskārtējā valsts budžeta likuma noteiktos apjomus, un noteiktā kārtībā aprēķināto valsts budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt papildu izdevumu finansēšanai.

19.pants. Valsts speciālajam budžetam ir pastāvīga apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā, kā arī šajā likumā noteiktos aizdevumus. Speciālā budžeta līdzekļu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt papildu izdevumu finansēšanai. Ja sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta fiskālā deficīta līmenis pārsniedz plānoto, no valsts pamatbudžeta, izsniedzot aizdevumu bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra”, tiek nodrošināta sociālo garantiju izmaksa atbilstoši normatīvajiem aktiem.

20.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 1000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 200 latu apmērā.”

2. Papildināt likumu ar 29.pantu šādā redakcijā:

“29.pants. (1) Ieslodzījuma vietu pārvaldes iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 2000.gada 1.oktobrī tiek dzēsts šādos apmēros: pamatparāds 86 031,78 lati, pamatparāda palielinājums 11 401,8 lati un nokavējuma nauda 50 784,79 lati.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļu pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laikā no 2000.gada 1.oktobra līdz 2001.gada 1.janvārim.”

3. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

4. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

5. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

6. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

7. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

8. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

9. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 7.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

10. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 8.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

11. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 9.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.

12. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 10.pielikumu šā likuma 10.pielikumā dotajā redakcijā.

13. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 11.pielikumu šā likuma 11.pielikumā dotajā redakcijā.

14. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 13.pielikumu šā likuma 12.pielikumā dotajā redakcijā.

15. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 15.pielikumu šā likuma 13.pielikumā dotajā redakcijā.

16. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 16.pielikumu šā likuma 14.pielikumā dotajā redakcijā.

17. Izteikt likuma “Par valsts budžetu 2000.gadam” 17.pielikumu šā likuma 15.pielikumā dotajā redakcijā.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.