Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi Ceļu satiksmes likumā » (reģ. nr. 711) trešajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

 

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

           

Ceļu satiksmes likums

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

     

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

 

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

         

Likumā ir lietoti šādi termini:

         

1) ceļa īpašnieks - valsts, pašvaldība, fiziskā vai juridiskā persona, kurai attiecīgais ceļš pieder uz īpašuma tiesību pamata;

         

2) ceļa pārvaldītājs - īpašnieks vai cita fiziskā vai juridiskā persona, kurai attiecīgais ceļš nodots pārvaldījumā (pārziņā);

         

3) ceļš - jebkura satiksmei izbūvēta teritorija (autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas). Ceļa kompleksā ietilpst ceļš, mākslīgās būves (tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas un citas būves), ceļu inženierbūves (pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas un paviljoni, bremzēšanas un paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvvietas, atpūtas laukumi, veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas un citas inženierbūves), satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi un citi tehniskie līdzekļi);

         
   

1.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Papildināt 1. pantu ar jaunu 4. punktu, attiecīgi mainot tālāko punktu numerāciju, šādā redakcijā:

“4) ceļu drošības audits – Ceļu satiksmes drošības direkcijas veikta oficiāla, neatkarīga un sistemātiska projektu (t.sk. būvprojektu) un pastāvošo ceļu tīkla pārbaudes procedūra, kurā novērtē potenciālās bīstamās vietas no satiksmes drošības viedokļa, kurās var veidoties konfliktsituācijas, kā arī esošās bīstamās vietas un posmus, un par kuras rezultātiem sastāda audita slēdzienu.”;

 

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

1. 1.pantā:

papildināt pantu ar jaunu 4.punktu šādā redakcijā:

“4) ceļu drošības audits — Ceļu satiksmes drošības direkcijas veikta oficiāla, neatkarīga un sistemātiska projektu (arī būvprojektu) un ceļu tīkla pārbaudes procedūra, kurā no satiksmes drošības viedokļa novērtē potenciālās bīstamās vietas, kur var veidoties konfliktsituācijas, kā arī esošās bīstamās vietas un posmus un par kuras rezultātiem sastāda audita atzinumu;”;

attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju;

4) ceļu satiksme - attiecības, kas rodas, pārvietojoties pa ceļiem ar transportlīdzekļiem vai bez tiem;

         

5) ceļu satiksmes dalībnieks - jebkura persona, kas atrodas uz ceļa vai tieši piedalās ceļu satiksmē;

         

6) ceļu satiksmes negadījums - ceļu satiksmē noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis un kura rezultātā cilvēks gājis bojā, viņam nodarīti miesas bojājumi vai arī nodarīti zaudējumi fiziskajai vai juridiskajai personai vai videi;

         

7) Ceļu satiksmes noteikumi - Ministru kabineta normatīvais akts, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību un ir saistošs visām fiziskajām un juridiskajām personām;

         

8) diennakts tumšais laiks - laiks no vakara krēslas iestāšanās līdz rīta krēslas izzušanai;

         

9) gājējs - persona, kas pārvietojas pa ceļu kājām vai invalīdu ratiņos. Šis termins neattiecas uz personām, kas veic darbus uz ceļa braucamās daļas;

         

10) mehāniskais transportlīdzeklis - pašgājējs transportlīdzeklis, arī traktortehnika, kas pārvietojas pa ceļu ar savu enerģiju, izņemot mopēdus un sliežu transportlīdzekļus;

         

11) mopēds - divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzeklis ar motoru, kura darba tilpums ir mazāks par 50 kubikcentimetriem un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 50 kilometrus stundā;

         

12) motocikls - divriteņu mehāniskais transportlīdzeklis ar blakusvāģi vai bez tā. Šis termins attiecas arī uz sniega motocikliem;

         

13) nepietiekama redzamība - tādi laikapstākļi (migla, lietus, sniegs un tamlīdzīgi apstākļi), kuru dēļ redzamība uz ceļa ir tuvāka par 300 metriem, arī mijkrēslis;

         

14) operatīvais transportlīdzeklis - mehāniskais transportlīdzeklis, kuram noteiktā kārtībā piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss un kurš piedalās ceļu satiksmē ar ieslēgtu mirgojošu zilu vai sarkanu bākuguni un speciālu skaņu signālu;

         

15) pasažieris - persona, kas atrodas transportlīdzeklī vai uz tā (izņemot transportlīdzekļa vadītāju), kā arī persona, kas iekāpj transportlīdzeklī vai uzkāpj uz tā, izkāpj no transportlīdzekļa vai nokāpj no tā;

         

16) pašmasa - atbilstoši valsts standartam nokomplektēta transportlīdzekļa masa kopā ar vadītāju, bet bez pasažieriem un kravas;

         

17) piekabe (puspiekabe) - transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai savienojumā ar mehānisko transportlīdzekli. Šis termins neattiecas uz motociklu blakusvāģiem;

         

18) pilna masa - izgatavotāja noteikta transportlīdzekļa maksimālā pieļaujamā masa kopā ar vadītāju, pasažieriem un kravu. Vilcējam ar piekabi pilna masa ir vilcēja un piekabes pilnu masu summa, bet vilcējam ar puspiekabi - vilcēja pašmasas, pasažieru masas un puspiekabes pilnas masas summa;

         

19) starptautiskie autotransporta pārvadājumi - jebkuri pārvadājumi ar autotransporta līdzekļiem, šķērsojot vismaz vienas valsts robežu;

         

20) traktortehnika - traktors, kombains vai cita speciāla pašgājēja mašīna ar iekšdedzes motoru, ja tā nav būvēta uz automobiļa bāzes;

         

21) tramvajs - transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai pa sliedēm savienojumā ar ārēju elektroenerģijas padeves avotu. Šis termins neattiecas uz elektrovilcieniem;

         

22) transportlīdzeklis - ierīce, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta braukšanai pa ceļiem ar motora palīdzību vai bez motora;

         

23) transportlīdzekļa īpašnieks - fiziskā vai juridiskā persona, kurai pieder transportlīdzeklis. Par valsts vai pašvaldības transportlīdzekļa īpašnieku šā likuma izpratnē uzskatāma juridiskā persona, uz kuras vārda reģistrēts transportlīdzeklis;

         

24) transportlīdzekļa turētājs - fiziskā vai juridiskā persona, kura uz tiesiska pamata (mantas īres, nomas, patapinājuma līgums u.c.) lieto transportlīdzekli. Par transportlīdzekļa turētāju nav uzskatāma persona, kas transportlīdzekli lieto uz dienesta vai darba tiesisko attiecību pamata;

         

25) transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati - tehnisko datu kopums, kas nepieciešams transportlīdzekļa uzskaitei: reģistrācijas numurs, marka, modelis, izlaiduma gads, agregātu (šasijas, virsbūves, motora) numuri, krāsa, pilna masa, pašmasa un tips;

         

26) transportlīdzekļa vadītājs - fiziskā persona, kas vada transportlīdzekli vai apmāca vadīt transportlīdzekli personu, kurai nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. Šis jēdziens uz personu, kura ir vadījusi transportlīdzekli, attiecas līdz tam brīdim, kad šo transportlīdzekli sāk vadīt cita persona;

         
 

1. Papildināt 1.pantu ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

“261) transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaude — veselības pārbaude, lai noteiktu medicīnisko pretindikāciju esamību, ja transportlīdzekļa vadītājs transportlīdzekli ir vadījis alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo un citu apreibinošu vielu iespaidā vai ir pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai (piemēram, slimība, trauma);”.

2.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt likumprojekta 1. pantā vārdu “piemēram”;

aizstāt likumprojekta 1. pantā vārdus “psihotropo un citu apreibinošu vielu iespaidā” ar vārdiem “psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā”.

 

Atbalstīt

papildināt pantu ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

“261) transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaude — veselības pārbaude, lai noteiktu medicīnisko pretindikāciju esamību, ja transportlīdzekļa vadītājs transportlīdzekli ir vadījis alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā vai ir pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai (slimība, trauma);”.

27) transportlīdzekļa valdītājs - persona, kuras tiesiskā valdījumā ir transportlīdzeklis uz mantojuma tiesību pamata;

         

28) tricikls un kvadricikls - attiecīgi trīsriteņu vai četrriteņu mehāniskais transportlīdzeklis, kura izgatavotāja noteiktais maksimālais ātrums pārsniedz 50 kilometrus stundā vai kuram ir iekšdedzes motors ar 50 kubikcentimetru vai lielāku darba tilpumu (arī jebkurš cita tipa atbilstīgas jaudas motors) un kura pašmasa nepārsniedz 550 kilogramus;

         

29) trolejbuss - transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai pa ceļu savienojumā ar ārēju elektroenerģijas padeves avotu;

         

30) velosipēds - transportlīdzeklis, kuru ar savu muskuļu spēku virza cilvēks, kas atrodas uz tā (izņemot invalīdu ratiņus);

         

31) vilcējs - mehāniskais transportlīdzeklis, kas brauc savienojumā ar piekabi (puspiekabi).

         

4.pants. Ceļu satiksmes pārvalde un šā likuma izpildes nodrošināšana

         

(1) Ceļu satiksmes vispārējo pārvaldi realizē Ministru kabinets un pašvaldības atbilstoši savai kompetencei.

         

(2) Ceļu satiksmes pārvaldi atbilstoši savai kompetencei realizē Satiksmes ministrija, Iekšlietu ministrija, Zemkopības ministrija un to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošas iestādes vai uzņēmumi.

         

(3) Satiksmes ministrija veic valsts uzraudzību pār likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu ceļu satiksmes drošības jomā, kā arī izsniedz licences transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanai un mehānisko

transportlīdzekļu un to piekabju mazumtirdzniecībai. Satiksmes ministrs izdod ar ceļu satiksmes drošību saistītus aktus. Licences traktortehnikas vadītāju sagatavošanai un traktortehnikas un tās piekabju mazumtirdzniecībai izsniedz Zemkopības ministrija.

         

(4) Iekšlietu ministrija saskaņā ar likumu “Par policiju” nodrošina

kārtību uz ceļiem, regulē transportlīdzekļu un gājēju kustību, veic satiksmes uzraudzību, kontrolē ceļu stāvokli, kā arī satiksmes

organizācijas tehnisko līdzekļu un transportlīdzekļu tehnisko stāvokli.

         

(5) Ceļu satiksmes drošības direkcija reģistrē transportlīdzekļus un to ieķīlājumus, izsniedz transportlīdzekļu vadītāju apliecības, nodrošina un uztur transportlīdzekļu un to vadītāju informatīvo sistēmu, veic transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati, veic uzraudzību pār ceļu un ielu, dzelzceļa pārbrauktuvju un citu ceļa būvju uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī, pār ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, kā arī veic citas ar ceļu satiksmes drošību saistītas darbības atbilstoši savai kompetencei. Ceļu satiksmes drošības direkcija savas kompetences ietvaros izdod ar ceļu satiksmes drošību saistītus aktus. Ceļu satiksmes drošības direkcija par sniegtajiem pakalpojumiem iekasē maksu Satiksmes ministrijas noteiktajā apmērā.

 

3.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Izslēgt 4. panta piektajā daļā vārdus “pār ceļu un ielu, dzelzceļa pārbrauktuvju un citu ceļa būvju uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī”;

papildināt pēc vārdiem “tehnisko stāvokli” ar vārdiem “veic ceļu drošības auditu un vispārējo pārraudzību”.

Atbalstīt

2. 4.pantā:

izslēgt piektajā daļā vārdus “pār ceļu un ielu, dzelzceļa pārbrauktuvju un citu ceļa būvju uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī”;

papildināt piekto daļu pēc vārdiem “tehnisko stāvokli” ar vārdiem “veic ceļu drošības auditu un vispārējo pārraudzību”;

(6) Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija reģistrē traktortehniku un tās ieķīlājumus, veic traktortehnikas valsts tehnisko apskati, ekspluatācijas drošības kontroli, izsniedz traktortehnikas vadītāju apliecības, nodrošina un uztur traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu. Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija par sniegtajiem pakalpojumiem iekasē maksu Zemkopības ministrijas noteiktajā apmērā.

         

(7) Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina Ceļu satiksmes noteikumu un ceļu satiksmes drošības pamatu mācīšanu pirmsskolas un vispārējās izglītības mācību iestādēs pēc programmām, kuras saskaņotas ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.

         
   

4.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Papildināt 4. pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“(8) Latvijas Autoceļu direkcija uzrauga ceļu būvniecību, rekonstrukciju un to uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī un veic ar ceļu satiksmi saistītu objektu būvniecības un rekonstrukcijas projektu saskaņošanu.

(9) Latvijas Autoceļu direkcija, veicot šajā likumā noteiktās funkcijas, par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem ir tiesīga sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, kurus nosūta izskatīšanai institūcijām, kuras pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas.”

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“(8) Latvijas Autoceļu direkcija uzrauga ceļu būvniecību, rekonstrukciju un to uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī un veic ar ceļu satiksmi saistītu objektu būvniecības un rekonstrukcijas projektu saskaņošanu.

(9) Latvijas Autoceļu direkcija, veicot šajā likumā noteiktās funkcijas, par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem ir tiesīga sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, ko nosūta izskatīšanai institūcijām, kuras pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas.”

6.pants. Ceļa pārvaldītāja pienākumi

 

5.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“ 6. pants. Ceļa pārvaldītāja pienākumi:

Atbalstīt

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“ 6.pants. Ceļa pārvaldītāja pienākumi

Ceļa pārvaldītājam ir pienākums:

   

(1) Ceļa pārvaldītājam ir pienākums:

 

(1) Ceļa pārvaldītājam ir pienākums:

1) pastāvīgi sekot ceļa stāvoklim;

   

1) nodrošināt pastāvīgu ceļu uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī un sekot ceļa atbilstībai kvalitatīvajiem rādītājiem;

Redakcionāli precizēts

1) nodrošināt, lai ceļš pastāvīgi tiktu uzturēts satiksmei drošā stāvoklī, un raudzīties, lai ceļš atbilstu kvalitatīvajiem rādītājiem;

2) uzturēt ceļu, tā inženierbūves un satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus lietošanas kārtībā saskaņā ar spēkā esošajām normām un noteikumiem;

   

2) nodrošināt ceļa, tā mākslīgo un inženierbūvju, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā saskaņā ar spēkā esošajām normām un noteikumiem;

Redakcionāli precizēts

2) nodrošināt ceļa, tā mākslīgo būvju un inženierbūvju, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā saskaņā ar spēkā esošajām normām un noteikumiem;

3) nekavējoties novērst bojājumus, šķēršļus vai citus apstākļus, kas traucē satiksmi vai apdraud tās drošību;

   

3) nodrošināt nekavējošu šķēršļu, kas traucē satiksmi un apdraud tās drošību novēršanu, bet, ja tas nav iespējams, bīstamo vietu aprīkošanu ar atbilstošiem satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem līdz šo šķēršļu likvidēšanai;

Redakcionāli precizēts

3) nodrošināt, lai nekavējoties tiktu novērsti šķēršļi, kas traucē satiksmi un apdraud tās drošību, bet, ja tas nav iespējams, nodrošināt bīstamo vietu aprīkošanu ar atbilstošiem satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem līdz šo šķēršļu likvidēšanai;

4) veikt pasākumus satiksmes organizācijas pilnveidošanai;

   

4) nodrošināt ceļu satiksmes negadījumu analīzes veikšanu, pastāvīgi pilnveidojot satiksmes organizāciju;

Redakcionāli precizēts

4) nodrošināt, lai tiktu izanalizēti ceļu satiksmes negadījumi, tādējādi pastāvīgi pilnveidojot satiksmes organizāciju;

5) noteikt kārtību, kādā veicami darbi uz ceļa un ar tiem saistītie

pasākumi, kā arī kontrolēt šo darbu izpildi;

   

5) kontrolēt ceļa darbu veikšanas kārtību;

 

5) kontrolēt ceļa darbu veikšanas kārtību;

6) norādītajos termiņos un kārtībā izpildīt Satiksmes ministrijas pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo institūciju aktu prasības, kā arī Satiksmes ministrijas un Iekšlietu ministrijas amatpersonu priekšrakstus, kas izdoti to kompetences ietvaros.

   

6) nodrošināt ceļu drošības audita veikšanu;

7) norādītajos termiņos un kārtībā izpildīt Satiksmes ministrijas un Iekšlietu ministrijas amatpersonu priekšrakstus, kas izdoti to kompetences ietvaros;

8) atlīdzināt personām zaudējumus, kuri radušies šo pienākumu neizpildes gadījumā.

 

Redakcionāli precizēts

6) nodrošināt ceļu drošības audita veikšanu;

7) norādītajos termiņos un kārtībā izpildīt Satiksmes ministrijas un Iekšlietu ministrijas amatpersonu priekšrakstus, kas izdoti to kompetences ietvaros;

8) atlīdzināt personām zaudējumus, kuri tām radušies šo pienākumu neizpildes gadījumā.

     

(2) Ministru kabinets nosaka ceļu kvalitatīvos rādītājus un ceļu drošības auditēšanas kārtību.”

 

(2) Ministru kabinets nosaka ceļu kvalitatīvos rādītājus un ceļu drošības auditēšanas kārtību.”

 

 

 

 

 

 

7.pants. Ceļu būvniecības, remonta un rekonstrukcijas projektēšana

         

(1) Ceļu, to inženierbūvju un dzelzceļa pārbrauktuvju būvniecības, remonta un rekonstrukcijas projektiem jāatbilst spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un ceļu satiksmes drošības normatīviem.

Projektu atbilstība minētajām prasībām jāapstiprina projektētājam. Pamatotos gadījumos Ceļu satiksmes drošības direkcija var pieļaut atkāpes no šiem normatīviem.

 

6.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Izslēgt 7. panta pirmās daļas trešo teikumu.

Atbalstīt

4. 7.pantā:

izslēgt pirmās daļas trešo teikumu;

(2) Par ekspluatācijā nododamiem ceļu būvniecības, remonta un rekonstrukcijas objektiem ir jāsaņem Ceļu satiksmes drošības direkcijas atzinums.

 

7.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Aizstāt 7. panta otrajā daļā vārdus “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Latvijas Autoceļu direkcija” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

Atbalstīt

aizstāt otrajā daļā vārdus “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Latvijas Autoceļu direkcija” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

 

9.pants. Transportlīdzekļu izmantošana ceļu satiksmē

         

(1) Latvijas teritorijā ceļu satiksmē atļauts izmantot noteiktā kārtībā reģistrētus transportlīdzekļus, kuru konstrukcija un tehniskais stāvoklis atbilst Latvijā obligāto standartu un normatīvu prasībām, kuriem veikta valsts tehniskā apskate un attiecībā uz kuriem ir izdarīta to īpašnieku

civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Atļauju piedalīties ceļu satiksmē papildus šā likuma 25.panta pirmajā daļā noteiktajiem dokumentiem apliecina arī attiecīga vizuālā informācija (valsts reģistrācijas numura zīmes, pazīšanas zīmes, uzlīmes) uz transportlīdzekļa.

         

(2) Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, izņemot motociklus un traktortehniku, jābūt divām valsts standartā noteiktajām valsts reģistrācijas numura zīmēm, bet motocikliem, traktortehnikai un piekabēm -

vienai valsts reģistrācijas numura zīmei. Šīs zīmes ir piestiprinātas šim nolūkam paredzētajās vietās.

         
   

8.

(Dep. N. Rudevičs, I. Burvis)

Papildināt 9. pantu ar jaunu trešo daļu, attiecīgi mainot tālāko daļu numerāciju, šādā redakcijā:

“(3) Uz transportlīdzekļiem, kuru pilnā masa nepārsniedz 3,5 tonnas, kā arī uz sabiedrisko transportu, kuri pastāvīgi reģistrēti Latvijas Republikā, kā arī uz transporta līdzekļiem, kuri iebrauc Latvijas Republikas teritorijā, aizmugurē obligāti jābūt uzlīmētām gaismu atstarojošām gabarītu līnijām baltas svītras veidā ar sarkanām šķērslīnijām, kuru platums ir 50 milimetru un garums 400 milimetru. Sarkano līniju platums – 70 milimetru (slīpuma leņķis 45 grādi ar pacēlumu virzienā uz transporta līdzekļa asi). Atstarpes starp līnijām – 70 milimetru.”

Neatbalstīt

 

(3) Pazīšanas zīmju un uzlīmju veidus, to izsniegšanas un izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

         

10.pants. Transportlīdzekļu reģistrācija

         

(1) Ceļu satiksmē iesaistītie mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes, izņemot šā likuma 47.panta trešajā daļā minēto gadījumu, piecu dienu laikā no to iegādes vai ievešanas dienas jāreģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā, traktortehnika un tās piekabes - Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā. Ja ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli vai tā piekabi uz Latvijā izdotas pilnvaras vai Latvijā noslēgta līguma pamata lieto persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta (juridiskajai personai - atrašanās vieta) ir Latvijā, piecu dienu termiņš skaitāms no pilnvaras izdošanas vai līguma noslēgšanas dienas. Ja mainās kaut viens no uzskaites tehniskajiem datiem, datiem par īpašnieku vai ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa lietotāju, piecu dienu laikā jāveic pārreģistrācija.

         

(2) Transportlīdzekli reģistrē uz tā īpašnieka (fiziskās vai juridiskās personas) vārda. Ja transportlīdzeklim ir vairāki īpašnieki, to reģistrē uz viena līdzīpašnieka - fiziskās vai juridiskās personas - vārda pēc visu līdzīpašnieku savstarpējas vienošanās.

         

(3) Valsts vai pašvaldības īpašumā esošos transportlīdzekļus reģistrē uz tā valsts vai pašvaldības uzņēmuma vai iestādes vārda, kas likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkojas ar šo transportlīdzekli.

         

(4) Pirms tiesas sprieduma par mantošanu iespējamais mantinieks, uzrādot šo faktu apliecinošus dokumentus, var reģistrēt transportlīdzekli uz sava vārda kā transportlīdzekļa valdītājs. Ja iespējamie mantinieki ir vairāki, tie var vienoties, kurš no viņiem būs transportlīdzekļa valdītājs, un šī vienošanās jāapliecina uzrādījuma kārtībā. Līdz tiesas spriedumam ir aizliegta šā transportlīdzekļa atsavināšana.

         

(5) Transportlīdzekli reģistrē uz tādas fiziskās personas vārda, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu vai kura saskaņā ar Civillikuma 220.pantu izsludināta par pilngadīgu, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekli manto tikai nepilngadīgas personas. Ja transportlīdzekli manto tikai nepilngadīgas personas (viena vai vairākas), to reģistrē uz nepilngadīgās personas vārda un reģistrācijas apliecībā norāda datus par tās aizbildni.

         

(6) Transportlīdzekļus, kurus saskaņā ar šā likuma 24.pantu drīkst vadīt no 16 gadu vecuma, atļauts reģistrēt uz 16 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku (aizbildņu) piekrišanu.

         

(7) Ceļu satiksmes drošības direkcijā nav jāreģistrē tehnoloģiskie agregāti, kurus īslaicīgi pārvieto pa ceļiem Latvijas teritorijā. To uzskaitījumu un pārvietošanas nosacījumus nosaka Ceļu satiksmes noteikumi.

         

(8) Aizliegts reģistrēt transportlīdzekli, kurš ir izgatavots no atsevišķiem agregātiem (mezgliem) un kuram nav izgatavotāja izdota attiecīga sertifikāta.

         

(9) Lēmuma pieņemšanu par reģistrāciju vai noņemšanu no uzskaites var atlikt, taču ne ilgāk kā uz 15 dienām, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis vai tā numurētie agregāti tiek meklēti, vai ir pamatotas aizdomas, ka agregātu numuri vai reģistrācijai iesniegtie dokumenti ir viltoti. Šādā gadījumā lēmumu par transportlīdzekļa reģistrāciju pēc nepieciešamās pārbaudes pieņem attiecīgās policijas iestādes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

11.pants. Transportlīdzekļu reģistrēšanai nepieciešamie dokumenti

         

(1) Transportlīdzekļu 1) reģistrācijas pieteikums. Ja transportlīdzeklis pieder vairākām personām, pieteikumu iesniedz viens līdzīpašnieks un pievieno tam uzrādījuma kārtībā apliecinātu vienošanos par to, uz kura līdzīpašnieka vārda tiks reģistrēts transportlīdzeklis. Ja līdzīpašnieki nevar vienoties, strīdu izšķir tiesa. Reģistrācijas pieteikumu var iesniegt īpašnieka pilnvarota persona, kura pieteikumam pievieno notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu pilnvaru;reģistrēšanai attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā iesniedzami šādi dokumenti:

         

2) dokumenti, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus transportlīdzekļa izgatavošanas dokuments (sertifikāts), Latvijā izdota transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, ārvalstīs izdoti transportlīdzekļa reģistrācijas, kā arī citi dokumenti;

         

3) izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu.

Transportlīdzekļu agregātu numuru salīdzināšanas kārtību nosaka Satiksmes ministrija kopīgi ar Iekšlietu ministriju, bet traktortehnikai - Zemkopības ministrija;

         

4) īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (ja transportlīdzeklis

iepriekš nav reģistrēts uz pieteikumā norādītās personas vārda) vai dokumenti, kas apliecina, ka persona ir transportlīdzekļa valdītājs (ja transportlīdzekli pirms tiesas sprieduma par mantošanu reģistrē uz valdītāja vārda).

         

(2) Ja transportlīdzeklis ir laulāto kopīga manta, laulātajam, uz kura vārda transportlīdzeklis reģistrēts, tā atsavināšanas (pārdošanas, dāvinājuma, maiņas) gadījumā rakstveidā jāapliecina, ka otram laulātajam nav pretenziju attiecībā uz transportlīdzekļa atsavināšanu.

         

(3) Ja transportlīdzeklim ir tikai viens īpašnieks (fiziskā persona) un šā transportlīdzekļa pārreģistrācija no īpašnieka (atsavinātāja) vārda uz citas fiziskās personas (ieguvēja) vārda notiek attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā abu personu klātbūtnē, īpašuma tiesības apliecinošs dokuments ieguvējam nav jāiesniedz. Transportlīdzekļa pārreģistrāciju šajā gadījumā izdara attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija uz abu pušu rakstveida pieteikuma pamata pēc tam, kad attiecīgi direkcija vai inspekcija ir pārliecinājusies par personu identitāti, kā arī par to, ka transportlīdzeklis pieder atsavinātājam. Šie gadījumi attiecas tikai uz transportlīdzekļiem, kuri iepriekš ir reģistrēti Latvijas Republikā un paredzēti turpmākai ekspluatācijai Latvijas Republikā.

 

 

 

 

 

 

         

13.pants. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība

         

(1) Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība ir dokuments, kurā uzrādīti transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati, kā arī dati par transportlīdzekļa īpašnieku (valdītāju).

         

(2) Katram transportlīdzeklim izsniedz tikai vienu reģistrācijas apliecību. Tas neizslēdz transportlīdzekļa piederību vairākiem īpašniekiem.

         

(3) Ja transportlīdzeklis pieder vairākiem īpašniekiem, reģistrācijas apliecību izsniedz uz viena līdzīpašnieka vārda ar atzīmi "kopīpašums". Šajā gadījumā visas darbības ar transportlīdzekli, kuras skar pārējo līdzīpašnieku īpašuma tiesības, ir izdarāmas tikai ar šo līdzīpašnieku piekrišanu, ko apliecina notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā norādīta persona.

 

 

 

 

         

22.pants. Transportlīdzekļu vadītāji

2. 22.pantā:

     

5. 22.pantā:

(1) Latvijas Republikas transportlīdzekļu vadītāja apliecību var iegūt jebkura persona, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā, vai persona, kurai ir tiesības uzturēties Latvijā ilgāk par trim mēnešiem un kurai nav medicīnisku pretindikāciju transportlīdzekļu vadīšanai.

         

(2) To transportlīdzekļu uzskaitījumu, kuru vadīšanai papildus vadītāja apliecībai nepieciešama speciāla atļauja, kā arī to medicīnisko pretindikāciju sarakstu, kuras liedz vadīt transportlīdzekli, nosaka Ministru kabinets.

izslēgt otrajā daļā vārdus “kā arī to medicīnisko pretindikāciju sarakstu, kuras liedz vadīt transportlīdzekli”;

     

izslēgt otrajā daļā vārdus “kā arī to medicīnisko pretindikāciju sarakstu, kuras liedz vadīt transportlīdzekli”;

 

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Kārtību, kādā tiek veiktas veselības pārbaudes transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, transportlīdzekļu vadītāju veselības pirmstermiņa pārbaudes un tiek atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības personām, kurām ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai, nosaka Ministru kabinets.”;

9.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 22. panta trešajā daļā vārdus “transportlīdzekļa vadītāju veselības pirmstermiņa pārbaudes” ar vārdiem “tiek veiktas transportlīdzekļu vadītāju veselības pirmstermiņa pārbaudes”.

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Kārtību, kādā tiek veiktas veselības pārbaudes transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, kā arī transportlīdzekļu vadītāju veselības pirmstermiņa pārbaudes un tiek atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības personām, kurām ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai, nosaka Ministru kabinets.”;

(3) Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas piešķiršanas kārtību, kvalifikācijas prasības speciālistiem, kuri veic transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanu, transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas programmas un tehnisko mācību līdzekļu sarakstus nosaka attiecīgi Satiksmes ministrija un Zemkopības ministrija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

     

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

30.pants. Transportlīdzekļu vadītāja apliecības izņemšana uz laiku

3. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

“30.pants. Transportlīdzekļu vadītāja apliecības aizturēšana uz laiku

10.

(Dep. M. Sprindžuks, J. Dalbiņš, A. Razminovičs)

Izteikt 30. pantu šādā redakcijā:

“30.pants. Transportlīdzekļu vadītāja apliecības aizturēšana uz laiku

Neatbalstīt

6. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

“30.pants.

Transportlīdzekļu vadītāja apliecības aizturēšana uz laiku

(1) Ja transportlīdzekļa vadītājs izdarījis šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu vai citu normatīvo aktu pārkāpumu, par kuru saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem var uzlikt administratīvo sodu vai saukt pie kriminālatbildības, valsts policijas amatpersona transportlīdzekļa vadītājam atņem vadītāja apliecību līdz lēmuma pieņemšanai šajā lietā, bet, ja uzlikts naudas sods, - līdz soda samaksāšanai un par to izdara ierakstu tiesībpārkāpumu protokolā, kā arī transportlīdzekļa vadīšanas tiesību pagaidatļaujā, ko vadītājam izsniedz vadītāja apliecības vietā.

(1) Ja transportlīdzekļa vadītājs izdarījis šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu vai citu normatīvo aktu pārkāpumu, par kuru saskaņā ar likumiem var uzlikt administratīvo sodu vai saukt pie kriminālatbildības, kā arī Ministru kabineta noteiktajos gadījumos un kārtībā Valsts policijas amatpersona ir tiesīga uz laiku aizturēt transportlīdzekļu vadītāja apliecību un izsniegt transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļauju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ja transporta līdzekļa vadītājs izdarījis šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu vai citu normatīvo aktu pārkāpumu, par kuru saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem var uzlikt administratīvo sodu, Valsts policijas amatpersona sastāda administratīvo protokolu, informē transporta līdzekļa vadītāju par pārkāpuma veidu, administratīvā soda apmēru un izsniedz transporta līdzekļa vadītājam kvīti, kurā saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību norādīti administratīvā soda apmērs, maksājuma termiņš un norēķinu konts un apelācijas kārtība, gadījumam, ja pārkāpuma izdarītājs neatzīst izdarīto pārkāpumu.”

(Dep. M. Lujāns)

Aizstāt likumprojekta 3. pantā vārdus “Valsts policijas amatpersona” ar vārdiem “Ceļu policijas amatpersona”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

Ja transportlīdzekļa vadītājs izdarījis šā likuma vai citu ceļu satiksmes drošību reglamentējošu normatīvo aktu pārkāpumu, par kuru saskaņā ar likumu var piemērot administratīvo sodu — transportlīdzekļa vadītāja tiesību atņemšanu vai saukt pie kriminālatbildības, Ministru kabineta noteikta Valsts policijas amatpersona ir tiesīga Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uz laiku aizturēt transportlīdzekļu vadītāja apliecību un izsniegt viņam transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļauju.”

   

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 30. pantu šādā redakcijā:

“Ja transportlīdzekļa vadītājs izdarījis šā likuma vai citu ceļu satiksmes drošību reglamentējošu normatīvo aktu pārkāpumu, par kuru saskaņā ar likumu var piemērot administratīvo sodu – transportlīdzekļa vadītāja apliecības atņemšanu vai saukt pie kriminālatbildības, Valsts policijas amatpersona ir tiesīga Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uz laiku aizturēt transportlīdzekļa vadītāja apliecību un izsniegt viņam transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļauju”.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 30. pantu šādā redakcijā:

“Ja transportlīdzekļa vadītājs izdarījis šā likuma vai citu ceļu satiksmes drošību reglamentējošu normatīvo aktu pārkāpumu, par kuru saskaņā ar likumu var piemērot administratīvo sodu – transportlīdzekļa vadītāja tiesību atņemšanu vai saukt pie kriminālatbildības, Ministru kabineta noteikta Valsts policijas amatpersona ir tiesīga Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uz laiku aizturēt transportlīdzekļa vadītāja apliecību un izsniegt viņam transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļauju”.

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

(2) Tiesībpārkāpumu protokolu nesastāda un vadītāja apliecību neatņem, ja saskaņā ar likumu naudas sodu uzliek un iekasē pārkāpuma izdarīšanas vietā un pārkāpējs neapstrīd izdarīto pārkāpumu un uzlikto sodu.

(2) Vadītāja apliecību neizņem uz laiku, ja pārkāpējs neapstrīd izdarīto pārkāpumu un saskaņā ar likumu un sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu uzlikto sodu.

14.

(Juridiskais birojs)

 

Izslēgt 30. panta otro daļu

Atbalstīt

 
 

(3) Līdz naudas soda samaksai aizliegts veikt transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati, transportlīdzekļa reģistrāciju transportlīdzekļu un vadītāju reģistrā, kā arī izbraukt ar transportlīdzekli no Latvijas.”

15.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 30. panta trešo daļu (dublē 43. panta ceturto daļu)

Atbalstīt

 
 

4. Papildināt likumu ar 30.1 pantu šādā redakcijā:

“30.1 pants. Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšana uz veselības pirmstermiņa pārbaudi

(1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā transportlīdzekļa vadītāju var nosūtīt uz veselības pirmstermiņa pārbaudi, ja transportlīdzekļa vadītājs ir vadījis transportlīdzekli alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo un citu apreibinošu vielu iespaidā vai ir pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai (piemēram, slimība, trauma).

(2) Transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumus sedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

16.

(Dep. M. Lujāns)

Izteikt likumprojekta 4. pantu šādā redakcijā:

“4. Papildināt likumu ar 30.1 pantu šādā redakcijā:

“30.1 pants. Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšana uz veselības pirmstermiņa pārbaudi

(1) Ceļu policijas amatpersona ir tiesīga Ministru kabineta noteiktajā kārtība nosūtīt transportlīdzekļa vadītāju uz veselības pirmstermiņa pārbaudi, ja transportlīdzekļa vadītājs ir vadījis transportlīdzekli alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo un citu apreibinošu vielu iespaidā. Pārbaude tiek veikta gadījumā, ja transportlīdzekļa vadītājam ir kustību un balsta aparāta vai galvaskausa un galvas smadzeņu trauma.

(2) Transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumus sedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Daļēji atbalstīt

7. Papildināt likumu ar 30.1 pantu šādā redakcijā:

“30.1 pants.

Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšana uz veselības pirmstermiņa pārbaudi

(1) Ministru kabineta noteikta Valsts policijas amatpersona var Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nosūtīt transportlīdzekļa vadītāju uz veselības pirmstermiņa pārbaudi, ja transportlīdzekļa vadītājs ir vadījis transportlīdzekli alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā vai ir pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai (slimība, trauma).

(2) Transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumus sedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

   

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt likumprojekta 4. pantu šādā redakcijā:

“4. Papildināt likumu ar 30.1 pantu šādā redakcijā:

“30.1 pants. Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšana uz veselības pirmstermiņa pārbaudi

(1) Ministru kabineta noteikta Valsts policijas amatpersona var Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nosūtīt transportlīdzekļa vadītāju uz veselības pirmstermiņa pārbaudi, ja transportlīdzekļa vadītājs ir vadījis transportlīdzekli alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā vai ir pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai (slimība, trauma).

(2) Transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumus sedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 30.1. panta pirmajā daļā vārdus “psihotropo un citu apreibinošu vielu iespaidā” ar vārdiem “psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā”;

izslēgt pirmajā daļā vārdu “piemēram”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

V nodaļa

C1, D1, C un D kategorijas vadītāju apliecībām atbilstošu automobiļu vadītāju darba un atpūtas laiks

         

31.pants. Prasības attiecībā uz automobiļu vadītāju darba un atpūtas laika ievērošanu

 

19.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Izteikt 31. pantu šādā redakcijā:

“31.pants. Prasības attiecībā uz automobiļu vadītāju darba un atpūtas laika ievērošanu

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

8. Izteikt 31.pantu šādā redakcijā:

“31.pants. Prasības attiecībā uz transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika ievērošanu

Transportlīdzekļa vadītājam, kurš vada C1, D1, C vai D kategorijas vadītāja apliecībai atbilstošu transportlīdzekli, jāievēro šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz darba un atpūtas laiku.

   

(1) Prasības attiecībā uz darba un atpūtas laiku un to uzskaiti transportlīdzekļu vadītājiem, kuri vada C1, D1, C un D kategorijas vadītāja apliecībai atbilstošu transportlīdzekli, nosaka Ministru kabinets.

(2) Prasības šo kategoriju transportlīdzekļu aprīkošanai ar darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīcēm un šo ierīču lietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

(1) Prasības attiecībā uz darba un atpūtas laiku un tā uzskaiti transportlīdzekļu vadītājiem, kuri vada C1, D1, C un D kategorijas vadītāja apliecībai atbilstošu transportlīdzekli, nosaka Ministru kabinets.

(2) Prasības šo kategoriju transportlīdzekļu aprīkošanai ar darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīcēm un šo ierīču lietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

38.pants. Ceļu satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi

         

(1) Satiksmi uz ceļiem organizē ar ceļa zīmēm, ceļa apzīmējumiem, luksoforiem, transporta un gājēju plūsmas nožogojumiem un citiem tehniskajiem līdzekļiem, kas atbilst Latvijā obligāto standartu un citu normatīvu prasībām.

         

(2) Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu un uzstādīšanu veic ceļa pārvaldītājs saskaņā ar projekta dokumentāciju.

 

20.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Izteikt 38. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu veic pārvaldītājs atbilstoši saskaņotajai projekta dokumentācijai vai saskaņojot ar Latvijas Autoceļu direkciju”.

Atbalstīt

9. 38.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu veic pārvaldītājs atbilstoši saskaņotajai projekta dokumentācijai vai saskaņojot ar Latvijas Autoceļu direkciju.”;

(3) Ceļa pārvaldītājs ir atbildīgs par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu savlaicīgu uzstādīšanu un to pastāvīgu atrašanos lietošanas kārtībā.

         

(4) Ceļa pārvaldītājam aizliegts noņemt vai mainīt ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu dislokāciju bez Ceļu satiksmes drošības direkcijas atļaujas.

 

 

 

 

 

21.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Izslēgt 38. panta ceturto daļu.

Atbalstīt

izslēgt ceturto daļu.

40.pants. Uz ceļa vai tā tiešā tuvumā veicamo darbību saskaņošana

         

(1) Ja uz ceļa vai tā tiešā tuvumā paredzēts veikt darbības, kas var

ietekmēt ceļu satiksmes drošību (rīkot masu vai sporta pasākumus, sniegt tirdzniecības vai citus pakalpojumus, uzstādīt reklāmobjektus, izvietot tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai citu pakalpojumu objektus u.c.), šīs darbības jāsaskaņo Ceļu satiksmes drošības direkcijā un jāsaņem ceļa pārvaldītāja (īpašnieka) atļauja.

 

22.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Aizstāt 40. panta pirmajā daļā vārdus “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Latvijas Autoceļu direkcija” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

10. Aizstāt 40.panta pirmajā daļā vārdus “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Latvijas Autoceļu direkcija” (attiecīgā locījumā).

(2) Masu vai sporta pasākumu rīkošana jāsaskaņo arī attiecīgajās teritoriālajās policijas iestādēs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

42.pants. Uz ceļa strādājošo personu pienākumi

         

(1) Personām, kas veic darbus uz ceļa braucamās daļas, jābūt jebkurā diennakts laikā labi saredzamā darba apģērbā ar gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

         

(2) Ceļu būvniecības un remontdarbu veicējam jānodrošina, lai remontdarbu vietas uz ceļa tiktu apzīmētas ar ceļa zīmēm, ierobežojošām un novirzošām ierīcēm.

 

23.

 

 

 

 

 

 

24.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Papildināt 42. panta otro daļu ar vārdiem “atbilstoši Satiksmes ministrijas izdotajiem noteikumiem par darba vietu aprīkošanu”.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 42. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ceļu būvniecības un remontdarbu veicējs nodrošina, lai darba vietas uz ceļiem tiktu aprīkotas ar ceļa zīmēm, kā arī ierobežojošām un novirzošām ierīcēm atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām prasībām”.

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

11. Izteikt 42.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ceļu būvniecības un remontdarbu veicējs nodrošina, lai darba vietas uz ceļiem tiktu aprīkotas ar ceļa zīmēm, kā arī ierobežojošām un novirzošām ierīcēm atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām prasībām.”

(3) Tumšajā diennakts laikā un nepietiekamas redzamības apstākļos jānodrošina šo vietu redzamība ar gaismu atstarojošu materiālu palīdzību. Gadījumus, kad papildus gaismu atstarojošiem materiāliem jālieto arī brīdinoši gaismas signāli, kā arī to pielietošanas kārtību nosaka tehniskie normatīvi.

         

43.pants. Atbildība par ceļu satiksmes drošību reglamentējošu aktu prasību pārkāpšanu

5. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

“43.pants. Atbildība par ceļu satiksmes drošību reglamentējošu aktu prasību pārkāpšanu

     

12. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

“43.pants. Atbildība par ceļu satiksmes drošību reglamentējošu aktu prasību pārkāpšanu

(1) Par šā likuma un citu ceļu satiksmes drošību reglamentējošu aktu prasību pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

(1) Par šā likuma un citu ceļu satiksmes drošību reglamentējošu aktu prasību pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

     

(1) Par šā likuma un citu ceļu satiksmes drošību reglamentējošu aktu prasību pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

(2) Gadījumos, kad saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu transportlīdzekļa vadītājam iestājas atbildība, bet vadītājs nav noskaidrots un īpašnieks (valdītājs) nevar norādīt, kas bija transportlīdzekļa vadītājs pārkāpuma izdarīšanas brīdī, par izdarīto pārkāpumu atbild transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs). Ja transportlīdzeklis ir izgājis no īpašnieka (valdītāja) valdījuma nevis viņa paša vainas dēļ, bet gan citas personas prettiesisku darbību rezultātā, par nodarīto pārkāpumu atbild šī persona.

(2) Gadījumos, kad saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu iestājas atbildība par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī par ceļa zīmju vai brauktuves apzīmējumu prasību neievērošanu attiecībā uz transportlīdzekļu apstāšanos vai stāvēšanu, bet transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, protokolā par administratīvo pārkāpumu norāda transportlīdzekļa marku un valsts numuru, ziņas par pārkāpēju nenorāda, lietu izskata bez pārkāpēja klātbūtnes un naudas sodu uzliek pārkāpuma izdarīšanas vietā.

     

(2) Gadījumos, kad saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu iestājas atbildība par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī par ceļa zīmju vai brauktuves apzīmējumu prasību neievērošanu attiecībā uz transportlīdzekļu apstāšanos vai stāvēšanu, bet transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, protokolā par administratīvo pārkāpumu norāda transportlīdzekļa marku un valsts numuru, ziņas par pārkāpēju nenorāda, lietu izskata bez pārkāpēja klātbūtnes un naudas sodu uzliek pārkāpuma izdarīšanas vietā.

 

(3) Naudas sods nomaksājams desmit dienu laikā no soda uzlikšanas brīža. Naudas soda nenomaksāšanas gadījumā tas piedzenams no transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja, turētāja).

25.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 43. panta trešajā daļā vārdus “Naudas sods” ar vārdiem “Naudas sods, kas uzlikts par ceļu satiksmes drošību reglamentējošu normatīvo aktu pārkāpumu”.

Atbalstīt

(3) Naudas sods, kas uzlikts par ceļu satiksmes drošību reglamentējošu normatīvo aktu pārkāpumu, nomaksājams desmit dienu laikā no soda uzlikšanas dienas. Naudas soda nenomaksāšanas gadījumā tas piedzenams no transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja, turētāja).

 

(4) Līdz naudas soda samaksai aizliegts veikt transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati, transportlīdzekļa reģistrāciju transportlīdzekļu un vadītāju reģistrā, kā arī izbraukt ar transportlīdzekli no Latvijas.

26.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 43. panta ceturto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Naudas soda samaksas apliecinājums ir attiecīgs norēķina dokuments”.

Atbalstīt

(4) Līdz naudas soda samaksai aizliegts veikt transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati, transportlīdzekļa reģistrāciju transportlīdzekļu un vadītāju reģistrā, kā arī izbraukt ar transportlīdzekli no Latvijas. Naudas soda samaksas apliecinājums ir attiecīgs norēķina dokuments.

 

(5) Ja nevis īpašnieka paša vainas dēļ, bet gan citas personas prettiesisku darbību dēļ transportlīdzeklis vairs neatrodas īpašnieka (valdītāja, turētāja) valdījumā, par nodarīto pārkāpumu atbild šī persona.

     

(5) Ja nevis īpašnieka paša vainas dēļ, bet gan citas personas prettiesisku darbību dēļ transportlīdzeklis vairs neatrodas īpašnieka (valdītāja, turētāja) valdījumā, par nodarīto pārkāpumu atbild šī persona.

 

(6) Kārtību, kādā amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt šajā pantā minētās administratīvo pārkāpumu lietas, sastāda protokolu, noformē paziņojumu par uzlikto naudas sodu un nosūta informāciju transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam), kā arī naudas soda iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

     

(6) Kārtību, kādā amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt šajā pantā minētās administratīvo pārkāpumu lietas, sastāda protokolu, noformē paziņojumu par uzlikto naudas sodu un nosūta informāciju transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam), kā arī naudas soda iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

   

27.

 

 

 

 

 

 

 

28.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs M. Pūķis)

Papildināt likumprojektu ar Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Grozījumi 30. panta otrajā un trešajā daļā stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā.”

(Atbildīgā komisija)

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4. Grozījumi likuma 30. pantā un 31. panta otrā daļa stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā.”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Grozījumi likuma 30.pantā un 31.panta otrā daļa stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.”

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

29.

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt likuma spēkā stāšanos nosacījumu.

Atbalstīt