Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi Ceļu satiksmes likumā » (reģ. nr. 711) otrajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

 

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

           

Ceļu satiksmes likums

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

     

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

 

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

         

Likumā ir lietoti šādi termini:

         

1) ceļa īpašnieks - valsts, pašvaldība, fiziskā vai juridiskā persona, kurai attiecīgais ceļš pieder uz īpašuma tiesību pamata;

         

2) ceļa pārvaldītājs - īpašnieks vai cita fiziskā vai juridiskā persona, kurai attiecīgais ceļš nodots pārvaldījumā (pārziņā);

         

3) ceļš - jebkura satiksmei izbūvēta teritorija (autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas). Ceļa kompleksā ietilpst ceļš, mākslīgās būves (tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas un citas būves), ceļu inženierbūves (pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas un paviljoni, bremzēšanas un paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvvietas, atpūtas laukumi, veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas un citas inženierbūves), satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi un citi tehniskie līdzekļi);

         

4) ceļu satiksme - attiecības, kas rodas, pārvietojoties pa ceļiem ar transportlīdzekļiem vai bez tiem;

         

5) ceļu satiksmes dalībnieks - jebkura persona, kas atrodas uz ceļa vai tieši piedalās ceļu satiksmē;

         

6) ceļu satiksmes negadījums - ceļu satiksmē noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis un kura rezultātā cilvēks gājis bojā, viņam nodarīti miesas bojājumi vai arī nodarīti zaudējumi fiziskajai vai juridiskajai personai vai videi;

         

7) Ceļu satiksmes noteikumi - Ministru kabineta normatīvais akts, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību un ir saistošs visām fiziskajām un juridiskajām personām;

         

8) diennakts tumšais laiks - laiks no vakara krēslas iestāšanās līdz rīta krēslas izzušanai;

         

9) gājējs - persona, kas pārvietojas pa ceļu kājām vai invalīdu ratiņos. Šis termins neattiecas uz personām, kas veic darbus uz ceļa braucamās daļas;

         

10) mehāniskais transportlīdzeklis - pašgājējs transportlīdzeklis, arī traktortehnika, kas pārvietojas pa ceļu ar savu enerģiju, izņemot mopēdus un sliežu transportlīdzekļus;

         

11) mopēds - divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzeklis ar motoru, kura darba tilpums ir mazāks par 50 kubikcentimetriem un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 50 kilometrus stundā;

         

12) motocikls - divriteņu mehāniskais transportlīdzeklis ar blakusvāģi vai bez tā. Šis termins attiecas arī uz sniega motocikliem;

         

13) nepietiekama redzamība - tādi laikapstākļi (migla, lietus, sniegs un tamlīdzīgi apstākļi), kuru dēļ redzamība uz ceļa ir tuvāka par 300 metriem, arī mijkrēslis;

         

14) operatīvais transportlīdzeklis - mehāniskais transportlīdzeklis, kuram noteiktā kārtībā piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss un kurš piedalās ceļu satiksmē ar ieslēgtu mirgojošu zilu vai sarkanu bākuguni un speciālu skaņu signālu;

         

15) pasažieris - persona, kas atrodas transportlīdzeklī vai uz tā (izņemot transportlīdzekļa vadītāju), kā arī persona, kas iekāpj transportlīdzeklī vai uzkāpj uz tā, izkāpj no transportlīdzekļa vai nokāpj no tā;

         

16) pašmasa - atbilstoši valsts standartam nokomplektēta transportlīdzekļa masa kopā ar vadītāju, bet bez pasažieriem un kravas;

         

17) piekabe (puspiekabe) - transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai savienojumā ar mehānisko transportlīdzekli. Šis termins neattiecas uz motociklu blakusvāģiem;

         

18) pilna masa - izgatavotāja noteikta transportlīdzekļa maksimālā pieļaujamā masa kopā ar vadītāju, pasažieriem un kravu. Vilcējam ar piekabi pilna masa ir vilcēja un piekabes pilnu masu summa, bet vilcējam ar puspiekabi - vilcēja pašmasas, pasažieru masas un puspiekabes pilnas masas summa;

         

19) starptautiskie autotransporta pārvadājumi - jebkuri pārvadājumi ar autotransporta līdzekļiem, šķērsojot vismaz vienas valsts robežu;

         

20) traktortehnika - traktors, kombains vai cita speciāla pašgājēja mašīna ar iekšdedzes motoru, ja tā nav būvēta uz automobiļa bāzes;

         

21) tramvajs - transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai pa sliedēm savienojumā ar ārēju elektroenerģijas padeves avotu. Šis termins neattiecas uz elektrovilcieniem;

         

22) transportlīdzeklis - ierīce, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta braukšanai pa ceļiem ar motora palīdzību vai bez motora;

         

23) transportlīdzekļa īpašnieks - fiziskā vai juridiskā persona, kurai pieder transportlīdzeklis. Par valsts vai pašvaldības transportlīdzekļa īpašnieku šā likuma izpratnē uzskatāma juridiskā persona, uz kuras vārda reģistrēts transportlīdzeklis;

         
   

1.

(Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija)

Papildināt 1.pantu ar jaunu 24. punktu šādā redakcijā, mainot tālāko punktu numerāciju:

“24) transportlīdzekļa pārbūve – izmaiņas transportlīdzekļa konstrukcijā, kas radušās izmantojot detaļas vai mezglus, kuri būtiski atšķiras no rūpnīcas izgatavotājas izmantotajām detaļām vai mezgliem attiecīgajā transportlīdzeklī;”

Neatbalstīt

 

24) transportlīdzekļa turētājs - fiziskā vai juridiskā persona, kura uz tiesiska pamata (mantas īres, nomas, patapinājuma līgums u.c.) lieto transportlīdzekli. Par transportlīdzekļa turētāju nav uzskatāma persona, kas transportlīdzekli lieto uz dienesta vai darba tiesisko attiecību pamata;

         

25) transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati - tehnisko datu kopums, kas nepieciešams transportlīdzekļa uzskaitei: reģistrācijas numurs, marka, modelis, izlaiduma gads, agregātu (šasijas, virsbūves, motora) numuri, krāsa, pilna masa, pašmasa un tips;

         

26) transportlīdzekļa vadītājs - fiziskā persona, kas vada transportlīdzekli vai apmāca vadīt transportlīdzekli personu, kurai nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. Šis jēdziens uz personu, kura ir vadījusi transportlīdzekli, attiecas līdz tam brīdim, kad šo transportlīdzekli sāk vadīt cita persona;

         
 

1. Papildināt 1.pantu ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"261) transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaude – veselības pārbaude, lai noteiktu medicīnisko pretindikāciju esamību, ja transportlīdzekļa vadītājs transportlīdzekli ir vadījis alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo un citu apreibinošu vielu iespaidā vai ir pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai (piemēram, slimība, trauma);".

     

1. Papildināt 1.pantu ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

“261) transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaude — veselības pārbaude, lai noteiktu medicīnisko pretindikāciju esamību, ja transportlīdzekļa vadītājs transportlīdzekli ir vadījis alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo un citu apreibinošu vielu iespaidā vai ir pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai (piemēram, slimība, trauma);”.

27) transportlīdzekļa valdītājs - persona, kuras tiesiskā valdījumā ir transportlīdzeklis uz mantojuma tiesību pamata;

         

28) tricikls un kvadricikls - attiecīgi trīsriteņu vai četrriteņu mehāniskais transportlīdzeklis, kura izgatavotāja noteiktais maksimālais ātrums pārsniedz 50 kilometrus stundā vai kuram ir iekšdedzes motors ar 50 kubikcentimetru vai lielāku darba tilpumu (arī jebkurš cita tipa atbilstīgas jaudas motors) un kura pašmasa nepārsniedz 550 kilogramus;

         

29) trolejbuss - transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai pa ceļu savienojumā ar ārēju elektroenerģijas padeves avotu;

         

30) velosipēds - transportlīdzeklis, kuru ar savu muskuļu spēku virza cilvēks, kas atrodas uz tā (izņemot invalīdu ratiņus);

         

31) vilcējs - mehāniskais transportlīdzeklis, kas brauc savienojumā ar piekabi (puspiekabi).

 

 

 

 

 

 

         

10.pants. Transportlīdzekļu reģistrācija

         

(1) Ceļu satiksmē iesaistītie mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes, izņemot šā likuma 47.panta trešajā daļā minēto gadījumu, piecu dienu laikā no to iegādes vai ievešanas dienas jāreģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā, traktortehnika un tās piekabes - Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā. Ja ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli vai tā piekabi uz Latvijā izdotas pilnvaras vai Latvijā noslēgta līguma pamata lieto persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta (juridiskajai personai - atrašanās vieta) ir Latvijā, piecu dienu termiņš skaitāms no pilnvaras izdošanas vai līguma noslēgšanas dienas. Ja mainās kaut viens no uzskaites tehniskajiem datiem, datiem par īpašnieku vai ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa lietotāju, piecu dienu laikā jāveic pārreģistrācija.

         

(2) Transportlīdzekli reģistrē uz tā īpašnieka (fiziskās vai juridiskās personas) vārda. Ja transportlīdzeklim ir vairāki īpašnieki, to reģistrē uz viena līdzīpašnieka - fiziskās vai juridiskās personas - vārda pēc visu līdzīpašnieku savstarpējas vienošanās.

         

(3) Valsts vai pašvaldības īpašumā esošos transportlīdzekļus reģistrē uz tā valsts vai pašvaldības uzņēmuma vai iestādes vārda, kas likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkojas ar šo transportlīdzekli.

         

(4) Pirms tiesas sprieduma par mantošanu iespējamais mantinieks, uzrādot šo faktu apliecinošus dokumentus, var reģistrēt transportlīdzekli uz sava vārda kā transportlīdzekļa valdītājs. Ja iespējamie mantinieki ir vairāki, tie var vienoties, kurš no viņiem būs transportlīdzekļa valdītājs, un šī vienošanās jāapliecina uzrādījuma kārtībā. Līdz tiesas spriedumam ir aizliegta šā transportlīdzekļa atsavināšana.

         

(5) Transportlīdzekli reģistrē uz tādas fiziskās personas vārda, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu vai kura saskaņā ar Civillikuma 220.pantu izsludināta par pilngadīgu, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekli manto tikai nepilngadīgas personas. Ja transportlīdzekli manto tikai nepilngadīgas personas (viena vai vairākas), to reģistrē uz nepilngadīgās personas vārda un reģistrācijas apliecībā norāda datus par tās aizbildni.

         

(6) Transportlīdzekļus, kurus saskaņā ar šā likuma 24.pantu drīkst vadīt no 16 gadu vecuma, atļauts reģistrēt uz 16 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku (aizbildņu) piekrišanu.

         

(7) Ceļu satiksmes drošības direkcijā nav jāreģistrē tehnoloģiskie agregāti, kurus īslaicīgi pārvieto pa ceļiem Latvijas teritorijā. To uzskaitījumu un pārvietošanas nosacījumus nosaka Ceļu satiksmes noteikumi.

         

(8) Aizliegts reģistrēt transportlīdzekli, kurš ir izgatavots no atsevišķiem agregātiem (mezgliem) un kuram nav izgatavotāja izdota attiecīga sertifikāta.

 

2.

(Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija)

Izteikt 10. panta astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Aizliegts reģistrēt transportlīdzekli, kurš ir izgatavots no atsevišķiem agregātiem (mezgliem) vai kurš ir pārbūvēts un kuram nav izgatavotāja vai pārbūvētāja izdota attiecīga sertifikāta.”

Neatbalstīt

 

(9) Lēmuma pieņemšanu par reģistrāciju vai noņemšanu no uzskaites var atlikt, taču ne ilgāk kā uz 15 dienām, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis vai tā numurētie agregāti tiek meklēti, vai ir pamatotas aizdomas, ka agregātu numuri vai reģistrācijai iesniegtie dokumenti ir viltoti. Šādā gadījumā lēmumu par transportlīdzekļa reģistrāciju pēc nepieciešamās pārbaudes pieņem attiecīgās policijas iestādes.

 

 

 

         

11.pants. Transportlīdzekļu reģistrēšanai nepieciešamie dokumenti

         

(1) Transportlīdzekļu 1) reģistrācijas pieteikums. Ja transportlīdzeklis pieder vairākām personām, pieteikumu iesniedz viens līdzīpašnieks un pievieno tam uzrādījuma kārtībā apliecinātu vienošanos par to, uz kura līdzīpašnieka vārda tiks reģistrēts transportlīdzeklis. Ja līdzīpašnieki nevar vienoties, strīdu izšķir tiesa. Reģistrācijas pieteikumu var iesniegt īpašnieka pilnvarota persona, kura pieteikumam pievieno notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu pilnvaru;reģistrēšanai attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā iesniedzami šādi dokumenti:

         

2) dokumenti, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus transportlīdzekļa izgatavošanas dokuments (sertifikāts), Latvijā izdota transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, ārvalstīs izdoti transportlīdzekļa reģistrācijas, kā arī citi dokumenti;

 

3.

(Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija)

Papildināt 11. panta pirmās daļas 2. punktu pēc vārdiem “transportlīdzekļa izgatavošanas” ar vārdiem “vai pārbūves”.

Neatbalstīt

 

3) izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu.

Transportlīdzekļu agregātu numuru salīdzināšanas kārtību nosaka Satiksmes ministrija kopīgi ar Iekšlietu ministriju, bet traktortehnikai - Zemkopības ministrija;

         

4) īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (ja transportlīdzeklis

iepriekš nav reģistrēts uz pieteikumā norādītās personas vārda) vai dokumenti, kas apliecina, ka persona ir transportlīdzekļa valdītājs (ja transportlīdzekli pirms tiesas sprieduma par mantošanu reģistrē uz valdītāja vārda).

         

(2) Ja transportlīdzeklis ir laulāto kopīga manta, laulātajam, uz kura vārda transportlīdzeklis reģistrēts, tā atsavināšanas (pārdošanas, dāvinājuma, maiņas) gadījumā rakstveidā jāapliecina, ka otram laulātajam nav pretenziju attiecībā uz transportlīdzekļa atsavināšanu.

         

(3) Ja transportlīdzeklim ir tikai viens īpašnieks (fiziskā persona) un šā transportlīdzekļa pārreģistrācija no īpašnieka (atsavinātāja) vārda uz citas fiziskās personas (ieguvēja) vārda notiek attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā abu personu klātbūtnē, īpašuma tiesības apliecinošs dokuments ieguvējam nav jāiesniedz. Transportlīdzekļa pārreģistrāciju šajā gadījumā izdara attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija uz abu pušu rakstveida pieteikuma pamata pēc tam, kad attiecīgi direkcija vai inspekcija ir pārliecinājusies par personu identitāti, kā arī par to, ka transportlīdzeklis pieder atsavinātāja m. Šie gadījumi attiecas tikai uz transportlīdzekļiem, kuri iepriekš ir reģistrēti Latvijas Republikā un paredzēti turpmākai ekspluatācijai Latvijas Republikā.

 

 

 

 

 

 

         

13.pants. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība

         

(1) Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība ir dokuments, kurā uzrādīti transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati, kā arī dati par transportlīdzekļa īpašnieku (valdītāju).

 

4.

(Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija)

Papildināt 13. panta pirmo daļu pēc vārdiem “transportlīdzekļa uzskaites” ar vārdiem “(tai skaitā pārbūves)”.

Neatbalstīt

 

(2) Katram transportlīdzeklim izsniedz tikai vienu reģistrācijas apliecību. Tas neizslēdz transportlīdzekļa piederību vairākiem īpašniekiem.

         

(3) Ja transportlīdzeklis pieder vairākiem īpašniekiem, reģistrācijas apliecību izsniedz uz viena līdzīpašnieka vārda ar atzīmi "kopīpašums". Šajā gadījumā visas darbības ar transportlīdzekli, kuras skar pārējo līdzīpašnieku īpašuma tiesības, ir izdarāmas tikai ar šo līdzīpašnieku piekrišanu, ko apliecina notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā norādīta persona.

 

 

 

 

         

22.pants. Transportlīdzekļu vadītāji

2. 22.pantā:

     

2. 22.pantā:

(1) Latvijas Republikas transportlīdzekļu vadītāja apliecību var iegūt jebkura persona, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā, vai persona, kurai ir tiesības uzturēties Latvijā ilgāk par trim mēnešiem un kurai nav medicīnisku pretindikāciju transportlīdzekļu vadīšanai.

         

(2) To transportlīdzekļu uzskaitījumu, kuru vadīšanai papildus vadītāja apliecībai nepieciešama speciāla atļauja, kā arī to medicīnisko pretindikāciju sarakstu, kuras liedz vadīt transportlīdzekli, nosaka Ministru kabinets.

izslēgt otrajā daļā vārdus "kā arī to medicīnisko pretindikāciju sarakstu, kuras liedz vadīt transportlīdzekli";

     

izslēgt otrajā daļā vārdus “kā arī to medicīnisko pretindikāciju sarakstu, kuras liedz vadīt transportlīdzekli”;

 

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Transportlīdzekļu vadītāju un personu, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, veselības pārbaužu kārtību, transportlīdzekļu vadītāju veselības pirmstermiņa pārbaužu kārtību un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas kārtību personām, kurām ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai, nosaka Ministru kabinets.";

   

Redakcionāli precizēts

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Kārtību, kādā tiek veiktas veselības pārbaudes transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, transportlīdzekļu vadītāju veselības pirmstermiņa pārbaudes un tiek atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības personām, kurām ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai, nosaka Ministru kabinets.”;

(3) Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas piešķiršanas kārtību, kvalifikācijas prasības speciālistiem, kuri veic transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanu, transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas programmas un tehnisko mācību līdzekļu sarakstus nosaka attiecīgi Satiksmes ministrija un Zemkopības ministrija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

     

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

30.pants. Transportlīdzekļu vadītāja apliecības izņemšana uz laiku

3. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

"30.pants. Transportlīdzekļu vadītāja apliecības aizturēšana uz laiku

     

3. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

“30.pants. Transportlīdzekļu vadītāja apliecības aizturēšana uz laiku

(1) Ja transportlīdzekļa vadītājs izdarījis šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu vai citu normatīvo aktu pārkāpumu, par kuru saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem var uzlikt administratīvo sodu vai saukt pie kriminālatbildības, valsts policijas amatpersona transportlīdzekļa vadītājam atņem vadītāja apliecību līdz lēmuma pieņemšanai šajā lietā, bet, ja uzlikts naudas sods, - līdz soda samaksāšanai un par to izdara ierakstu tiesībpārkāpumu protokolā, kā arī transportlīdzekļa vadīšanas tiesību pagaidatļaujā, ko vadītājam izsniedz vadītāja apliecības vietā.

(1) Ja transportlīdzekļa vadītājs izdarījis šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu vai citu normatīvo aktu pārkāpumu, par kuru saskaņā ar likumiem var uzlikt administratīvo sodu vai saukt pie kriminālatbildības, kā arī Ministru kabineta noteiktajos gadījumos un kārtībā Valsts policijas amatpersona ir tiesīga uz laiku aizturēt transportlīdzekļu vadītāja apliecību un izsniegt transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļauju.

5.

(Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija)

Izslēgt 30. panta pirmajā daļā vārdus “bet, ja uzlikts naudas sods, - līdz soda samaksāšanai”;

Atbalstīt

(1) Ja transportlīdzekļa vadītājs izdarījis šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu vai citu normatīvo aktu pārkāpumu, par kuru saskaņā ar likumiem var uzlikt administratīvo sodu vai saukt pie kriminālatbildības, kā arī Ministru kabineta noteiktajos gadījumos un kārtībā Valsts policijas amatpersona ir tiesīga uz laiku aizturēt transportlīdzekļu vadītāja apliecību un izsniegt transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļauju.

(2) Tiesībpārkāpumu protokolu nesastāda un vadītāja apliecību neatņem, ja saskaņā ar likumu naudas sodu uzliek un iekasē pārkāpuma izdarīšanas vietā un pārkāpējs neapstrīd izdarīto pārkāpumu un uzlikto sodu.

(2) Transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļaujas derīguma termiņu un derīguma termiņa pagarināšanas kārtību, kā arī transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļaujas anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

6.

(Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija)

Izteikt 30. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Vadītāja apliecību neizņem uz laiku, ja saskaņā ar likumu un sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu, pārkāpējs neapstrīd izdarīto pārkāpumu un uzlikto sodu.”

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

(2) Vadītāja apliecību neizņem uz laiku, ja pārkāpējs neapstrīd izdarīto pārkāpumu un saskaņā ar likumu un sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu uzlikto sodu.

   

7.

(Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija)

Papildināt 30. pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja par pārkāpumu uzlikts naudas sods, tas nomaksājams desmit darba dienu laikā no soda uzlikšanas brīža. Naudas soda nenomaksāšanas gadījumā tas piedzenams no transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja, turētāja).

(4) Līdz naudas soda samaksai aizliegts veikt transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati, transportlīdzekļa reģistrāciju transportlīdzekļu un vadītāju reģistrā, kā arī izbraukt ar transportlīdzekli no Latvijas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

(3) Līdz naudas soda samaksai aizliegts veikt transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati, transportlīdzekļa reģistrāciju transportlīdzekļu un vadītāju reģistrā, kā arī izbraukt ar transportlīdzekli no Latvijas.”

 

4. Papildināt likumu ar 30.1 pantu šādā redakcijā:

"30.1 pants. Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšana uz veselības pirmstermiņa pārbaudi

(1) Valsts policijas amatpersona ir tiesīga Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nosūtīt transportlīdzekļa vadītāju uz veselības pirmstermiņa pārbaudi, ja transportlīdzekļa vadītājs ir vadījis transportlīdzekli alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo un citu apreibinošu vielu iespaidā vai ir pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai (piemēram, slimība, trauma).

(2) Transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumus sedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

8.

(Atbildīgā komisija)

4. Papildināt likumu ar 30.1 pantu šādā redakcijā:

"30.1 pants. Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšana uz veselības pirmstermiņa pārbaudi

(1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā transportlīdzekļa vadītāju var nosūtīt uz veselības pirmstermiņa pārbaudi, ja transportlīdzekļa vadītājs ir vadījis transportlīdzekli alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo un citu apreibinošu vielu iespaidā vai ir pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai (piemēram, slimība, trauma).

(2) Transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumus sedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

Atbalstīt

4. Papildināt likumu ar 30.1 pantu šādā redakcijā:

“30.1 pants. Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšana uz veselības pirmstermiņa pārbaudi

(1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā transportlīdzekļa vadītāju var nosūtīt uz veselības pirmstermiņa pārbaudi, ja transportlīdzekļa vadītājs ir vadījis transportlīdzekli alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo un citu apreibinošu vielu iespaidā vai ir pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai (piemēram, slimība, trauma).

(2) Transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumus sedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

43.pants. Atbildība par ceļu satiksmes drošību reglamentējošu aktu prasību pārkāpšanu

 

9.

(Juridiskās komisijas sagatavotais likumprojekts reģ.nr. 718)

Izteikt likuma 43.pantu šādā redakcijā:

“43. pants. Atbildība par ceļu satiksmes drošību reglamentējošu aktu prasību pārkāpšanu

Atbalstīt

5. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

“43.pants. Atbildība par ceļu satiksmes drošību reglamentējošu aktu prasību pārkāpšanu

(1) Par šā likuma un citu ceļu satiksmes drošību reglamentējošu aktu prasību pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

   

(1) Par šā likuma un citu ceļu satiksmes drošību reglamentējošu aktu prasību pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

(priekšlik. turpin. nāk. lpp.)

 

(1) Par šā likuma un citu ceļu satiksmes drošību reglamentējošu aktu prasību pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

(2) Gadījumos, kad saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu transportlīdzekļa vadītājam iestājas atbildība, bet vadītājs nav noskaidrots un īpašnieks (valdītājs) nevar norādīt, kas bija transportlīdzekļa vadītājs pārkāpuma izdarīšanas brīdī, par izdarīto pārkāpumu atbild transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs). Ja transportlīdzeklis ir izgājis no īpašnieka (valdītāja) valdījuma nevis viņa paša vainas dēļ, bet gan citas personas prettiesisku darbību rezultātā, par nodarīto pārkāpumu atbild šī persona.

   

(2) Gadījumos, kad saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu iestājas atbildība par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī par ceļa zīmju vai brauktuves apzīmējumu prasību neievērošanu attiecībā uz transportlīdzekļu apstāšanos vai stāvēšanu, bet transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, protokolā par administratīvo pārkāpumu norāda transportlīdzekļa marku un valsts numuru, ziņas par pārkāpēju nenorāda, lietu izskata bez pārkāpēja klātbūtnes un naudas sodu uzliek pārkāpuma izdarīšanas vietā.

 

(2) Gadījumos, kad saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu iestājas atbildība par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī par ceļa zīmju vai brauktuves apzīmējumu prasību neievērošanu attiecībā uz transportlīdzekļu apstāšanos vai stāvēšanu, bet transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, protokolā par administratīvo pārkāpumu norāda transportlīdzekļa marku un valsts numuru, ziņas par pārkāpēju nenorāda, lietu izskata bez pārkāpēja klātbūtnes un naudas sodu uzliek pārkāpuma izdarīšanas vietā.

     

(3) Naudas sods nomaksājams desmit dienu laikā no soda uzlikšanas brīža. Naudas soda nenomaksāšanas gadījumā tas piedzenams no transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja, turētāja).

 

(priekšlik. turpin.nāk.lpp.)

 

(3) Naudas sods nomaksājams desmit dienu laikā no soda uzlikšanas brīža. Naudas soda nenomaksāšanas gadījumā tas piedzenams no transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja, turētāja).

     

(4) Līdz naudas soda samaksai aizliegts veikt transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati, transportlīdzekļa reģistrāciju transportlīdzekļu un vadītāju reģistrā, kā arī izbraukt ar transportlīdzekli no Latvijas.

 

(4) Līdz naudas soda samaksai aizliegts veikt transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati, transportlīdzekļa reģistrāciju transportlīdzekļu un vadītāju reģistrā, kā arī izbraukt ar transportlīdzekli no Latvijas.

     

(5) Ja transportlīdzeklis ir izgājis no īpašnieka (valdītāja, turētāja) valdījuma nevis viņa paša vainas dēļ, bet gan citas personas prettiesisku darbību dēļ, par nodarīto pārkāpumu atbild šī persona.

Redakcionāli precizēts

(5) Ja nevis īpašnieka paša vainas dēļ, bet gan citas personas prettiesisku darbību dēļ transportlīdzeklis vairs neatrodas īpašnieka (valdītāja, turētāja) valdījumā, par nodarīto pārkāpumu atbild šī persona.

     

(6) Kārtību, kādā amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt šajā pantā minētās administratīvo pārkāpumu lietas, sastāda protokolu, noformē paziņojumu par uzlikto naudas sodu un nosūta informāciju transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam), kā arī naudas soda iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

(6) Kārtību, kādā amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt šajā pantā minētās administratīvo pārkāpumu lietas, sastāda protokolu, noformē paziņojumu par uzlikto naudas sodu un nosūta informāciju transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam), kā arī naudas soda iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.