Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"261) transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaude – veselības pārbaude, lai noteiktu medicīnisko pretindikāciju esamību, ja transportlīdzekļa vadītājs transportlīdzekli ir vadījis alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo un citu apreibinošu vielu iespaidā vai ir pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai (piemēram, slimība, trauma);".

2. 22.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "kā arī to medicīnisko pretindikāciju sarakstu, kuras liedz vadīt transportlīdzekli";

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Transportlīdzekļu vadītāju un personu, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, veselības pārbaužu kārtību, transportlīdzekļu vadītāju veselības pirmstermiņa pārbaužu kārtību un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas kārtību personām, kurām ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai, nosaka Ministru kabinets.";

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

3. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

"30.pants. Transportlīdzekļu vadītāja apliecības aizturēšana uz laiku

(1) Ja transportlīdzekļa vadītājs izdarījis šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu vai citu normatīvo aktu pārkāpumu, par kuru saskaņā ar likumiem var uzlikt administratīvo sodu vai saukt pie kriminālatbildības, kā arī Ministru kabineta noteiktajos gadījumos un kārtībā Valsts policijas amatpersona ir tiesīga uz laiku aizturēt transportlīdzekļu vadītāja apliecību un izsniegt transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļauju.

(2) Transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļaujas derīguma termiņu un derīguma termiņa pagarināšanas kārtību, kā arī transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļaujas anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

4. Papildināt likumu ar 30.1 pantu šādā redakcijā:

"30.1 pants. Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšana uz veselības

pirmstermiņa pārbaudi

(1) Valsts policijas amatpersona ir tiesīga Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nosūtīt transportlīdzekļa vadītāju uz veselības pirmstermiņa pārbaudi, ja transportlīdzekļa vadītājs ir vadījis transportlīdzekli alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo un citu apreibinošu vielu iespaidā vai ir pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai (piemēram, slimība, trauma).

(2) Transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumus sedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

 

Anotācija

likumprojektam “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”

 

Jautājums

Iesniedzēja iesniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

 1. pašreizējo situāciju – pamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2. likumprojekta koncepciju - paskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

Ceļu satiksmes likuma 29.pants nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam var atņemt tiesības vadīt transportlīdzekļus, ja ir attiecīgs medicīniskās ekspertīzes atzinums par to, ka viņam radušās medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai, taču šo veselības pārbaužu un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas kārtība personām, kurām ir medicīniskās pretindikācijas nav noteikta.

Nav noteikta arī kārtība, kādā transportlīdzekļa vadītājs tiek nosūtīts uz pirmstermiņa veselības pārbaudi, un kādā veicama šī veselības pārbaude, kā arī kārtība, kādā Valsts policijas amatpersona ir tiesīga aizturēt uz laiku transportlīdzekļa vadītāja apliecību un izsniegt transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļauju un kārtība, kādā pagarina un anulē transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļaujas derīguma termiņu.

Likumprojekts ir nepieciešams, lai sakārtotu šos jautājumus.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību ?

(Atbildot uz jautājumu, analizē ietekmi uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;

f) vidi.)

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu ?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, vai ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

Šī likuma normu īstenošanai papildus līdzekļi no valsts budžeta nebūs nepieciešami.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti -likumi un Ministru kabineta noteikumi- papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus.)

Nepieciešams izstrādāt Ministru kabineta noteikumus par:

 1. kārtību, kādā veicama veselības pārbaude transportlīdzekļa vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju un transportlīdzekļa vadītāju pirmstermiņa veselības pārbaude;
 2. kārtību, kādā Valsts policijas amatpersona nosūta transportlīdzekļa vadītāju uz pirmstermiņa veselības pārbaudi un kādā tiek atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības personām, kurām ir medicīniskas pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai;
 3. kārtību, kādā Valsts policijas amatpersona ir tiesīga aizturēt uz laiku transportlīdzekļa vadītāja apliecību un izsniegt transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļauju, kā arī kādā pagarina un anulē transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļaujas derīguma termiņu;

 

 

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu, pamato:

 1. atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību- no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē- norāda arī tiesību akta numuru;
 3. atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likumprojekts šo jomu neskar.

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

 1. kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses- vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses, kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.)

Likuma izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā.

 

 

 

Ministrs M.Segliņš