Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā

Izdarīt Latvijas Republikas valsts robežas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 24.nr.; 1997, 2.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 13.nr.) grozījumu un papildināt 11.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Robežkontroles veikšanai nepieciešamās iekārtas un tehnisko aprīkojumu nosaka Ministru kabinets."

 

LIKUMPROJEKTA

“Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā”

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1

2

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

 1. pašreizējo situāciju – pamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2. likumprojekta koncepciju – paskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

Valsts robežsardzei ar likumiem un citiem tiesību aktiem ir uzdots par pienākumu:

 1. veikt robežkontroli un:
 • pārbaudīt valsts robežu šķērsojošo personu un transportlīdzekļu dokumentu derīgumu, lai atklātu viltojuma pazīmes;
 • novērst ievešanai Latvijas teritorijā un tranzītam cauri Latvijas teritorijai aizliegto priekšmetu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai;
 1. veikt valsts robežu šķērsojošo kravu dozimetrisko kontroli, lai atklātu jonizējošā starojuma avotus;
 2. veikt valsts robežas apsardzību, lai nepieļautu personu un transportlīdzekļu nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu.

Minēto uzdevumu teicamai izpildei nepieciešams ļoti moderns tehniskais nodrošinājums, kura iegādei jānotiek plānveidīgi. Tāpēc nepieciešams izdarīt grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā un dot pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot attiecīgus noteikumus, kuri noteiks robežkontroles veikšanai nepieciešamās iekārtas un tehnisko aprīkojumu, jo šobrīd spēkā esošie tiesību akti to nenosaka.

Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā nepieciešams arī, lai tuvinātu Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanu, t.i. ievērotu:

 • 1990.gada 13.jūnija Šengenas konvencijas (Konvencija ar kuru īsteno Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdību, Vācijas Federatīvās Republikas Valdības un Francijas Republikas Valdības 1985.gada 14.jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām) prasības,
 • Eiropas Savienības Padomes 1998.gada 28.maija rekomendācijas 398Y0617(01) par Eiropas Savienības ieceļošanas punktu nodrošināšanu ar viltojuma atklāšanas aprīkojumu prasības,
 • 1998.gada 3.decembrī Padomes apstiprinātās kopējās rīcības 498X0700, kas pamatojoties uz Eiropas Savienības līguma K.3 pantu par Eiropiešu attēlu arhivēšanas sistēmas izveidošanu prasības.

 

 

1

2

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, analizē ietekmi uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.)

Likumprojekts šo jomu neskar.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, vai, ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

Likumprojekta realizēšana prasīs papildus valsts budžeta līdzekļus:

 1. Izdevumi kapitālieguldījumiem:
  1. 2001.gadā – Ls 0
  2. 2002.gadā – Ls 616 110
  3. 2003.gadā – Ls 586 640
  4. 2004.gadā – Ls 607 070
 2. Uzturēšanas izdevumi:
  1. 2001.gadā – Ls 0
  2. 2002.gadā – Ls 18 971
  3. 2003.gadā – Ls 14 595
  4. 2004.gadā – Ls 14 025

Austrumu robežas robežpārejas punktu iekārtošanai daļēji tiks izmantoti valsts investīciju projekta IA-16 ietvaros iedalītie līdzekļi.

Austrumu robežas robežkontroles punktu iekārtošanai daļēji tiks izmantoti valsts investīciju projekta IA-22 ietvaros iedalītie līdzekļi.

Ja nebūs iespējams piešķirt papildus budžeta līdzekļus plānotajos apjomos un gados, tad likumprojekta praktiskās realizācijas termiņi attiecīgi tiks pārcelti uz turpmākajiem gadiem.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus.)

Tiks izdoti Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par robežkontroles veikšanai nepieciešamajām iekārtām un tehnisko aprīkojumu”. Ministru kabineta noteikumi nepieciešami, lai noteiktu:

 1. optimālo Eiropas Savienības prasībām atbilstošu valsts robežas šķērsošanas vietu iekārtojumu, kas paaugstinās valsts robežas šķērsošanas vietās strādājošo kontroles dienestu darba spējas;
 2. nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, kas paaugstinās:

- viltojumu pazīmju atklāšanu personu ceļošanas dokumentos;

- iespējas atklāt radioaktīvo, narkotisko un citu aizliegto vielu pārvietošanu pāri valsts robežai;

- iespējas atklāt ieroču, munīcijas un citu aizliegto priekšmetu pārvietošanu pāri valsts robežai.

   
   

1

2

 1. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu, pamato:

 1. atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību – no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – norāda arī tiesību akta numuru;
 3. atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām. Eiropas Savienības Padome (Eiropas Savienības Padomes 1998.gada 28.maija rekomendācija 398Y0617(01)), atsaucoties uz Eiropas Savienības Līguma paragrāfu K.3(2), punktu (a) un sakarā ar to, ka ir svarīgi noteikt vienotu ekspertīzes un aprīkojuma līmeni viltotu dokumentu atklāšanai Eiropas Savienības robežas šķērsošanas vietās, rekomendē Eiropas Savienības dalībvalstu valdībām spert attiecīgus soļus valsts robežas šķērsošanas vietu iekārtošanā un tehniskajā aprīkošanā. Rekomendācijā noteikti trīs tehniskā aprīkojuma līmeņi, kurus praksē piemēro ņemot vērā ceļojošo personu plūsmu, noziegumu (pārkāpumu) līmeni, pieejamību informācijas sistēmām un citus faktorus.

 

1998.gada 3.decembra Padomes apstiprinātā kopējā rīcība 498X0700, kas pamatojoties uz Eiropas Savienības līguma K.3 pantu par Eiropiešu attēlu arhivēšanas sistēmas izveidošanu nosaka Eiropas datorizētā attēla arhivēšanas sistēmas izveidi ar mērķi datorizētiem līdzekļiem ļoti īsā laika periodā veikt informācijas apmaiņu, kura attiecas uz īstiem un viltotiem dokumentiem.

Šengenas konvencija reglamentē nosacījumus iekšējo un ārējo robežu šķērsošanai, kā arī pārvietošanās principus, garantē efektīvu kontroli un uzraudzību. Pasažieru plūsmas nodalīšana un efektīva tehniskā aprīkojuma izmantošana, kā arī attiecīga iekārtojuma esamība garantē augstāk minēto normu precīzu ievērošanu un pielietošanu.

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

 1. kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.)

Likuma izpildi no valsts puses nodrošinās Iekšlietu ministrija un Valsts robežsardze. Likums indivīda tiesības neierobežos.

 

 

 

 

Ministrs M.Segliņš