Likumprojekts

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Latviešu virsnieku apvienībai.

 

1.pants. Nodot Latviešu virsnieku apvienībai īpašumā bez atlīdzības zemes gabalu Rīgas rajona Carnikavas pagastā apdzīvotajā vietā Gauja 21088m2 platībā, kurš 1940.gada 20.jūlijā piederēja Virsnieku ģimeņu apvienībai un bija ierakstīts Rīgas-Valmieras zemesgrāmatu 24538.nodalījumā ar reģistra numuru 252F.

2.pants. Latviešu virsnieku apvienībai aizliegts atsavināt vai ieķīlāt ar šo likumu tai nodoto nekustamo īpašumu. Ja Latviešu virsnieku apvienība izbeidz pastāvēt, šā likuma 1.pantā minētais nekustamais īpašums nododams valstij.

 

 

 

 

 

Likumprojekta " Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Latviešu virsnieku apvienībai."

anotācija

Jautājums.

Iesniedzēja sniegtā informācija.

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likumprojekts izstrādāts, lai nodotu īpašumā Latviešu virsnieku apvienībai zemes gabalu, kurš līdz 1940.gada 20.jūlijam piederēja Latvijas virsnieku ģimeņu apvienībai. Atbilstoši Latvijas virsnieku apvienības statūtu 3.4.punktam apvienība ir Latvijas virsnieku ģimeņu apvienības īpašumu pārmantotāja. Zemes īpašuma tiesību iegūšana saskaņota ar Rīgas rajona Carnikavas pagasta padomi.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību?

Palielinās nodokļu iemaksas pagastā, veicinās sabiedriskās organizācijas darbību, tiks apsaimniekota līdz šim neizmantota teritorija..

3. Kā likums var ietekmēt budžetu?

Likums neietekmēs Valsts budžetu.

4. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likums neietekmē citus normatīvos aktus.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Atbilst.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Īpašums likumā noteiktā kārtībā tiks reģistrēts zemesgrāmatā.