Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.704)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

109.pants. Kustības drošības noteikumu pārkāpšana dzelzceļa transportā

Par sliežu ceļu, meža aizsargstādījumu, sniega aizsargu vai citu ceļa objektu, kā arī signalizācijas vai sakaru būvju vai iekārtu bojāšanu -

uzliek naudas sodu personām līdz divdesmit pieciem latiem un amatpersonām - līdz piecdesmit latiem.

Par noteikumu pārkāpšanu, kādi noteikti pajūgu braukšanai vai lopu dzīšanai pāri sliežu ceļiem, kā arī par lopu ganīšanu dzelzceļa tuvumā -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu personām no pieciem līdz desmit latiem un amatpersonām - no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par noteikto gabarītu neievērošanu kravas iekraušanā vai izkraušanā -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz piecdesmit latiem.

Par tādu priekšmetu likšanu uz sliežu ceļiem, kuri var traucēt vilcienu kustību, -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par iešanu pa sliežu ceļiem ārpus norādītajām vietām -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.

 

1.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Papildināt 109. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“Par tādas informācijas nesniegšanu, kas saistīta ar dzelzceļa satiksmes negadījumu vai dzelzceļa satiksmes drošību, vai nepatiesas informācijas sniegšanu Dzelzceļa tehniskajai inspekcijai -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz piecsimt latiem.”

Atbalstīt.

1. Papildināt 109. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“Par tādas informācijas nesniegšanu, kas saistīta ar dzelzceļa satiksmes negadījumu vai dzelzceļa satiksmes drošību, vai nepatiesas informācijas sniegšanu Dzelzceļa tehniskajai inspekcijai -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz piecsimt latiem.”

 

1. Papildināt kodeksu ar 110.1 pantu šādā redakcijā:

"110.1 pants. Dzelzceļa ritošā sastāva un sliežu ceļu lietošanas aizliegumu neievērošana

Par Dzelzceļa tehniskās inspekcijas noteiktā dzelzceļa ritošā sastāva un sliežu ceļu lietošanas aizlieguma neievērošanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz trim tūkstošiem latu.”

     

2. Papildināt kodeksu ar 110.1 pantu šādā redakcijā:

"110.1 pants. Dzelzceļa ritošā sastāva un sliežu ceļu lietošanas aizliegumu neievērošana

Par Dzelzceļa tehniskās inspekcijas noteiktā dzelzceļa ritošā sastāva un sliežu ceļu lietošanas aizlieguma neievērošanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz trim tūkstošiem latu.”

 

2. Papildināt kodeksu ar 110.2 pantu šādā redakcijā:

“110.2 pants. Dzelzceļa satiksmes drošības noteikumu pārkāpšana

Par dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas, vilcienu kustības un manevru darbu, dzelzceļa signalizācijas, dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un ekspluatācijas, ritošā sastāva uzturēšanas un ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz tūkstoš latiem.

Par tādas informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu Dzelzceļa tehniskajai inspekcijai, kas saistīta ar dzelzceļa satiksmes negadījumiem vai dzelzceļa satiksmes drošību, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz piecsimt latiem."

2.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Izteikt 110.2 pantu šādā redakcijā:

“110.2 pants. Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

Par dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz tūkstoš latiem.”

Atbalstīt.

3. Papildināt kodeksu ar 110.2 pantu šādā redakcijā:

“110.2 pants. Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

Par dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz tūkstoš latiem.”

216.pants. Dzelzceļa transporta institūcijas

Dzelzceļa transporta institūcijas izskata šā kodeksa 43.panta pirmajā

daļā (par pārkāpumiem dzelzceļa transportā), 109., 110.pantā, 120.panta pirmajā daļā, 134., 135., 136. un 138.pantā (par pārkāpumiem dzelzceļa transportā) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos

sodus dzelzceļa transporta institūciju vārdā ir tiesīgi:

1) stacijas priekšnieks un viņa vietnieks, pasažieru stacijas

priekšnieks un viņa vietnieks, lokomotīvju (vagonu) depo priekšnieks un viņa vietnieks, ceļa distances priekšnieks, apsardzes iecirkņa (daļas) priekšnieks un viņa vietnieks -

brīdinājumu vai naudas sodu līdz divsimt latiem;

2) ugunsdzēsības komandas daļas (sardzes) priekšnieks, nodaļas

(vienības, komandas, ugunsdzēsības vilciena) priekšnieks un viņa vietnieks, ugunsdzēsības profilakses vecākais instruktors, vecākais ceļu meistars -

brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt latiem;

3) pasažieru vilciena priekšnieks (pasažieru vilciena mehāniķis

brigadieris), pasažieru vilciena kontrolieris revidents, pasažieru

vilciena revidents instruktors, ceļu meistars -

brīdinājumu vai naudas sodu līdz desmit latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas ir tiesīgas iekasēt naudas sodu līdz desmit latiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto administratīvo sodu.

3. Izteikt 216.pantu šādā redakcijā:

"216.pants. Dzelzceļa transporta institūcijas

Dzelzceļa transporta institūcijas izskata šā kodeksa 43.panta pirmajā daļā (par pārkāpumiem dzelzceļa transportā), 109., 110.pantā, 120.panta pirmajā daļā, 134., 135., 136. un 138.pantā (par pārkāpumiem dzelzceļa transportā) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Dzelzceļa tehniskā inspekcija izskata šā kodeksa 110.1 un 110.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt šā panta pirmajā daļā minētās administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus dzelzceļa transporta institūciju vārdā ir tiesīgi:

1) stacijas priekšnieks un viņa vietnieks, pasažieru stacijas priekšnieks un viņa vietnieks, lokomotīvju (vagonu) depo priekšnieks un viņa vietnieks, ceļa distances priekšnieks, apsardzes iecirkņa (daļas) priekšnieks un viņa vietnieks –

izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem;

2) ugunsdzēsības komandas daļas (sardzes) priekšnieks, nodaļas (vienības, komandas, ugunsdzēsības vilciena) priekšnieks un viņa vietnieks, ugunsdzēsības profilakses vecākais instruktors, vecākais ceļu meistars –

izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz simt latiem;

3) pasažieru vilciena priekšnieks (pasažieru vilciena mehāniķis brigadieris), pasažieru vilciena kontrolieris revidents, pasažieru vilciena revidents instruktors, ceļu meistars –

izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz desmit latiem.

Šā panta trešajā daļā minētās amatpersonas ir tiesīgas iekasēt naudas sodu līdz desmit latiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto administratīvo sodu.

Izskatīt šā panta otrajā daļā minētās administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Dzelzceļa tehniskās inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktors;

2) Dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktora vietnieks un vecākie inspektori – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 110.2 pantā.

Šā panta trešajā un piektajā daļā minētās amatpersonas par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda administratīvo protokolu."

     

4. Izteikt 216.pantu šādā redakcijā:

"216.pants. Dzelzceļa transporta institūcijas

Dzelzceļa transporta institūcijas izskata šā kodeksa 43.panta pirmajā daļā (par pārkāpumiem dzelzceļa transportā), 109., 110.pantā, 120.panta pirmajā daļā, 134., 135., 136. un 138.pantā (par pārkāpumiem dzelzceļa transportā) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Dzelzceļa tehniskā inspekcija izskata šā kodeksa 110.1 un 110.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt šā panta pirmajā daļā minētās administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus dzelzceļa transporta institūciju vārdā ir tiesīgi:

1) stacijas priekšnieks un viņa vietnieks, pasažieru stacijas priekšnieks un viņa vietnieks, lokomotīvju (vagonu) depo priekšnieks un viņa vietnieks, ceļa distances priekšnieks, apsardzes iecirkņa (daļas) priekšnieks un viņa vietnieks –

izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem;

2) ugunsdzēsības komandas daļas (sardzes) priekšnieks, nodaļas (vienības, komandas, ugunsdzēsības vilciena) priekšnieks un viņa vietnieks, ugunsdzēsības profilakses vecākais instruktors, vecākais ceļu meistars –

izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz simt latiem;

3) pasažieru vilciena priekšnieks (pasažieru vilciena mehāniķis brigadieris), pasažieru vilciena kontrolieris revidents, pasažieru vilciena revidents instruktors, ceļu meistars –

izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz desmit latiem.

Šā panta trešajā daļā minētās amatpersonas ir tiesīgas iekasēt naudas sodu līdz desmit latiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto administratīvo sodu.

Izskatīt šā panta otrajā daļā minētās administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Dzelzceļa tehniskās inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktors;

2) Dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktora vietnieks un vecākie inspektori – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 110.2 pantā.

Šā panta trešajā un piektajā daļā minētās amatpersonas par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda administratīvo protokolu."

 

   

3.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Papildināt kodeksu ar 216.1 pantu šādā redakcijā:

“216.1 pants. Dzelzceļa tehniskā inspekcija

Dzelzceļa tehniskā inspekcija izskata šā kodeksa 109. panta sestajā daļā, 110.1 un 110.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Dzelzceļa tehniskās inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktors;

2) Dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktora vietnieks un vecākie inspektori - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 110.2 pantā.

Dzelzceļa tehniskās inspekcijas amatpersonas par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda administratīvo protokolu.”

Atbalstīt.

5. Papildināt kodeksu ar 216.1 pantu šādā redakcijā:

“216.1 pants. Dzelzceļa tehniskā inspekcija

Dzelzceļa tehniskā inspekcija izskata šā kodeksa 109. panta sestajā daļā, 110.1 un 110.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Dzelzceļa tehniskās inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktors;

2) Dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktora vietnieks un vecākie inspektori - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 110.2 pantā.

Dzelzceļa tehniskās inspekcijas amatpersonas par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda administratīvo protokolu.”