Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt kodeksu ar 110.1 un 110.2 pantu šādā redakcijā:

"110.1 pants. Dzelzceļa ritošā sastāva un sliežu ceļu lietošanas aizliegumu neievērošana

Par Dzelzceļa tehniskās inspekcijas noteiktā dzelzceļa ritošā sastāva un sliežu ceļu lietošanas aizlieguma neievērošanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz trim tūkstošiem latu.

110.2 pants. Dzelzceļa satiksmes drošības noteikumu pārkāpšana

Par dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas, vilcienu kustības un manevru darbu, dzelzceļa signalizācijas, dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un ekspluatācijas, ritošā sastāva uzturēšanas un ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz tūkstoš latiem.

Par tādas informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu Dzelzceļa tehniskajai inspekcijai, kas saistīta ar dzelzceļa satiksmes negadījumiem vai dzelzceļa satiksmes drošību, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz piecsimt latiem."

2. Izteikt 216.pantu šādā redakcijā:

"216.pants. Dzelzceļa transporta institūcijas

Dzelzceļa transporta institūcijas izskata šā kodeksa 43.panta pirmajā daļā (par pārkāpumiem dzelzceļa transportā), 109., 110.pantā, 120.panta pirmajā daļā, 134., 135., 136. un 138.pantā (par pārkāpumiem dzelzceļa transportā) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Dzelzceļa tehniskā inspekcija izskata šā kodeksa 110.1 un 110.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt šā panta pirmajā daļā minētās administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus dzelzceļa transporta institūciju vārdā ir tiesīgi:

1) stacijas priekšnieks un viņa vietnieks, pasažieru stacijas priekšnieks un viņa vietnieks, lokomotīvju (vagonu) depo priekšnieks un viņa vietnieks, ceļa distances priekšnieks, apsardzes iecirkņa (daļas) priekšnieks un viņa vietnieks –

brīdinājumu vai naudas sodu līdz divsimt latiem;

2) ugunsdzēsības komandas daļas (sardzes) priekšnieks, nodaļas (vienības, komandas, ugunsdzēsības vilciena) priekšnieks un viņa vietnieks, ugunsdzēsības profilakses vecākais instruktors, vecākais ceļu meistars –

brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt latiem;

3) pasažieru vilciena priekšnieks (pasažieru vilciena mehāniķis brigadieris), pasažieru vilciena kontrolieris revidents, pasažieru vilciena revidents instruktors, ceļu meistars –

brīdinājumu vai naudas sodu līdz desmit latiem.

Šā panta trešajā daļā minētās amatpersonas ir tiesīgas iekasēt naudas sodu līdz desmit latiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto administratīvo sodu.

Izskatīt šā panta otrajā daļā minētās administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Dzelzceļa tehniskās inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktors;

2) Dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktora vietnieks un vecākie inspektori – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 110.2 pantā.

Šā panta trešajā un piektajā daļā minētās amatpersonas par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda administratīvo protokolu."

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ”

anotācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

a) pašreizējā situācija - pamatot, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums

b) likumprojekta koncepcijas- paskaidrot, kāpēc likums ir nepieciešams

 

a) Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Dzelzceļa tehniskā inspekcija nevar pilnīgi realizēt savas funkcijas, kas noteiktas Dzelzceļa likumā un Dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikumā un nevar kontrolēt dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu.

b) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" nepieciešams, lai noteiktu atbildību par dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas un citu dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošu normatīvo aktu pārkāpumiem.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

a) tautsaimniecības konkurentspēja

b) eksporta attīstība

c) nodarbinātību

d) investīciju pieplūdi

e) uzņēmējdarbību

f) vidi

 

 

 

a) Likums neietekmēs tautsaimniecības konkurētspēju.

b) Likums neietekmēs eksportu un tranzītu.

c) Institucionāli jānostiprina dzelzceļa kontroles dienesti

d) Likums neietekmēs investīciju pieplūdi.

e) Likums neietekmēs uzņēmējdarbību.

f) likums neietekmēs apkārtējo vidi.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

a) valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi

b) samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi

c) nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi

 

 

a) Valsts budžetā nav prognozēti neparedzēti izdevumi;

b) Budžeta ienākumi palielināsies. Likumprojekts paredz iekasēt soda naudas.

c) Nākamajos piecos gados likums neatstās būtisku ietekmi uz valsts budžeta ienākumiem.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Grozījumi APK neiespaido esošo tiesību normu sistēmu. Citos normatīvajos aktos grozījumi nav nepieciešami, kā arī nav nepieciešams izdot papildus citus normatīvos aktus - likumus un Ministru kabineta noteikumus.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

a) atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību - no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību.

b) atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē - norādīt arī tiesību akta numuru

c) atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju

d) atbilstība citām Latvijas starptautiskām saistībām

 

 

 

a) Grozījumi APK nav pretrunā ar Latvijas starptautiskajām saistībām:

Eiropas līgums par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to Dalībvalstīm, no vienas puses, un Latvijas Republiku, no otras puses;

EK Progresa ziņojums /99;

Pievienošanās partnerība /99;

Nacionālā programma integrācijai ES.

b) Šo nozari tieši neviens Eiropas Kopienas tiesību akts neregulē.

 

 

c) Pasaules tirdzniecības organizācijas neregulē šo jautājumu.

d) Atbilst, jo likumprojekts neparedz diskriminējošas normas administratīvo sodu piemērošanā.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

a) kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses - kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

 

a) Pēc grozījumu pieņemšanas paplašināsies Dzelzceļa tehniskās inspekcijas pilnvaras.

 

 

 

b) Likumprojektā nav grozītas normas, kas paredzētu ierobežot indivīda tiesības pārsūdzēt administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu APK paredzētajā kārtībā.

 

Ministrs A.Gorbunovs

 

Galejs 7028371