Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

reģ. nr. 702 , steidzams

Grozījums likumā "Par arhīviem"

Likuma “Par arhīviem” attiecīgo pantu redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts(dok. nr.2321)

nr

Priekšlikumi likumprojekta otrajam lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotais likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījums likumā

"Par arhīviem"

     

Grozījumi likumā

"Par arhīviem"

 

Izdarīt likumā "Par arhīviem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991. 21. nr., Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993. 33. nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt likumā "Par arhīviem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 21. nr. ; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 33. nr.) šādus grozījumus:

5. pants. Valsts arhīvu sistēma

Valsts arhīvu sistēmu veido valsts arhīvi, zonālie valsts arhīvi, personālsastāva dokumentu arhīvi, kā arī arhīvu struktūrvienības speciālu darbu veikšanai. Valsts arhīvu sistēmu pārvalda Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Valsts arhīvi ir juridiskās personas.

 

1.

Atbildīgā komisija

Izteikt 5. panta tekstu šādā redakcijā:

“Valsts arhīvu sistēmu veido valsts arhīvi, Valsts personāldokumentu arhīvs, kā arī arhīvu struktūrvienības. Valsts arhīvi ir juridiskās personas. Valsts arhīvu sistēmu pārvalda Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Valsts arhīvu ģenerāldirekcija ir Kultūras ministrijas pārraudzībā. Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.”

Atbalstīt

1. Izteikt 5. panta tekstu šādā redakcijā:

“ Valsts arhīvu sistēmu veido valsts arhīvi, Valsts personāldokumentu arhīvs, kā arī arhīvu struktūrvienības. Valsts arhīvi ir juridiskās personas. Valsts arhīvu sistēmu pārvalda Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Valsts arhīvu ģenerāldirekcija ir Kultūras ministrijas pārraudzībā. Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.”

6. pants. Valsts arhīvu ģenerāldirektors

Latvijas Republikas valsts arhīvu sistēmu vada valsts arhīvu ģenerāldirektors, kuru pēc Ministru kabineta priekšlikuma ieceļ Saeima. Valsts arhīvu ģenerāldirekcija ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā. Valsts arhīvu ģenerāldirektors ir atbildīgs Ministru kabinetam. Valsts arhīvu ģenerāldirektors ne retāk kā reizi gadā iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam izskatīšanai rakstveida pārskatu par Valsts arhīvu sistēmas un Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas darbību.

Valsts arhīvu ģenerāldirektors ieceļ sev vietnieku.

Valsts arhīvu ģenerāldirektors savu funkciju realizācijai izveido valsts arhīvu ģenerāldirekciju, ieceļ valsts arhīvu direktorus un sev tieši pakļauto struktūrvienību vadītājus, apstiprina valsts arhīvu sistēmas struktūrvienību nolikumus.

Arhīvu darba organizācijas un Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības jautājumos valsts arhīvu ģenerāldirektors izdod instruktīvos un citus dokumentus, kuri ir saistoši valsts iestāžu, kā arī visa veida uzņēmumu un organizāciju amatpersonām.

Valsts arhīvu ģenerāldirektors saskaņo ar Ministru kabinetu valsts arhīvu sistēmas finansēšanas, materiālās apgādes un kapitālās celtniecības jautājumus.

 

 

Aizstāt 6. panta pirmajā daļā vārdus "Tieslietu ministrijas" ar vārdiem "Kultūras ministrijas".

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Atbildīgā komisija

Izteikt 6. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Latvijas Republikas valsts arhīvu sistēmu vada valsts arhīvu ģenerāldirektors, kuru pēc kultūras ministra ieteikuma apstiprina amatā Ministru kabinets. Valsts arhīvu ģenerāldirektors ir atbildīgs kultūras ministram par valsts arhīvu sistēmas darbu kopumā. Valsts arhīvu ģenerāldirektors ne retāk kā reizi gadā iesniedz Ministru kabinetam pārskatu par valsts arhīvu sistēmas un Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas darbību.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 6. panta piekto daļu.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2. 6. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“Latvijas Republikas valsts arhīvu sistēmu vada valsts arhīvu ģenerāldirektors, kuru pēc kultūras ministra ieteikuma apstiprina amatā Ministru kabinets. Valsts arhīvu ģenerāldirektors ir atbildīgs kultūras ministram par valsts arhīvu sistēmas darbu kopumā. Valsts arhīvu ģenerāldirektors ne retāk kā reizi gadā iesniedz Ministru kabinetam pārskatu par valsts arhīvu sistēmas un Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas darbību.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt piekto daļu.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Jānis Lagzdiņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījums likumā “Par arhīviem”

 

Pārejas noteikumi

1. Lai nodrošinātu Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas un tās pakļautībā esošo valsts arhīvu nepārtrauktu darbību, pilnībā saglabājot tām likumā noteikto kompetenci, mantu un nedalītu uzkrāto dokumentāro mantojumu, kā arī lai nokārtotu finansiālās un tiesiskās attiecības starp Tieslietu ministriju, Kultūras ministriju un Valsts arhīvu ģenerāldirekciju, Ministru kabinets .................. laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas:

1) nosaka kārtību, kādā Tieslietu ministrija nodod Kultūras ministrijai visas tās tiesības un pienākumus, kas attiecas uz Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas un tai pakļauto valsts arhīvu pārraudzību; valdījumā esošos nekustamos īpašumus kopā ar visiem ar tiem saistītajiem dokumentiem; citus ar arhīvu darbību saistītus dokumentus;

2) izveido Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas un tai pakļauto valsts arhīvu pārņemšanas komisiju, tās sastāvā iekļaujot Tieslietu ministrijas, Kultūras ministrijas un Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas pārstāvjus, kas nodrošina minēto iestāžu pārņemšanas procesu un sagatavo pārņemšanai nepieciešamos dokumentus;

3) pieņem lēmumu par a/s ”Tiesu namu aģentūra’’ pamatkapitālā iekļautā nekustamā īpašuma, kas atrodas Rīgā Raiņa bulvārī 15, izslēgšanu no pamatkapitāla un nodošanu Kultūras ministrijai (Valsts arhīvu ģenerāldirekcijai) valsts arhīvu darbības nodrošināšanai.

2. Nekustamie īpašumi, kuri reģistrēti zemesgrāmatās uz valsts vārda Tieslietu ministrijas personā un nodoti Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas vai valsts arhīvu valdījumā vai lietošanā, reģistrējami zemesgrāmatā uz valsts vārda Kultūras ministrijas (Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas) personā.

Likums stājas spēkā .......................