2000

23.11.00

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"” (reģ.nr.700) izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Budžeta komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 4.nr.; 1998, 15., 24.nr.) šādus grozījumus:

       

Izdarīt likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 4.nr.; 1998, 15., 24.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) apdrošināšanas gadījums - sociālā riska gadījums,kas saistīts ar sociāli apdrošinātās personas darbspēju zudumu vai ievērojamu samazināšanos, ja tā rezultātā šī persona pilnīgi vai daļēji zaudē ienākumus, kā arī gadījums, kad personai rodas lieli papildu izdevumi sakarā ar ģimenes locekļa nāvi vai sakarā ar sociāli apdrošinātās personas nāvi, turklāt saskaņā ar šā likuma normām minētie gadījumi ir atzīti par tādiem, kas rada tiesības uz valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu;

 

1

Deputāts A.Klementjevs

Izslēgt likuma 1.panta 1.punktā vārdus: “lieli papildu”.

Atbalstīt

Atbalstīt

1. Izslēgt likuma 1.panta 1.punktā vārdus: “lieli papildu”.

3.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu veidi

(1) Saskaņā ar šo likumu tiek piešķirti un izmaksāti šādi valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti (turpmāk arī - pabalsti):

1)maternitātes pabalsts;

2) slimības pabalsts;

3)apbedīšanas pabalsts.

(2) (Izslēgts ar 19.06.98. likumu).

1. Papildināt 3.panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) paternitātes pabalsts."

       

2. Papildināt 3.panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) paternitātes pabalsts."

4.pants. Tiesības uz maternitātes, slimības un apbedīšanas pabalstiem

(1) Tiesības uz maternitātes, slimības un apbedīšanas pabalstiem ir personām, kuras sociāli apdrošinātas saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu". Citām personām ir tiesības uz apbedīšanas pabalstu apdrošinātās personas nāves gadījumā.

(2) (Atzīta par spēkā neesošu ar 27.11.98. Satversmes tiesas spriedumu, kas stājas spēkā ar 17.03.99.).

2. Papildināt 4.panta nosaukumu un tekstu pēc vārda "maternitātes" ar vārdu "paternitātes".

       

3. Papildināt 4.panta nosaukumu un tekstu pēc vārda "maternitātes" ar vārdu "paternitātes".

9.pants. Maternitātes pabalsta piešķiršanas pamats

Maternitātes pabalsta piešķiršanas pamats ir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegta darba nespējas lapa un darba devēja apstiprinājums par darba ņēmēja neierašanos darbā darba nespējas periodā.

3. Papildināt 9.pantu ar šāda satura tekstu:

“vai pašnodarbinātā apstiprinājums par nespēju strādāt. Šā likuma 8.pantā minētajā gadījumā — tikai darba nespējas lapa”.

2

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 3 pantu šādā redakcijā:

“3. Izteikt 9.panta tekstu šādā redakcijā:

“Maternitātes pabalsta piešķiršanas pamats ir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegta darba nespējas lapa, darba devēja apstiprinājums par darba ņēmēja neierašanos darbā vai pašnodarbinātā apstiprinājums par nespēju strādāt darba nespējas periodā. Šā likuma 8.pantā noteiktajā gadījumā - tikai darba nespējas lapa.”

Atbalstīt

Atbalstīt

4. Izteikt 9.panta tekstu šādā redakcijā:

“Maternitātes pabalsta piešķiršanas pamats ir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegta darba nespējas lapa, darba devēja apstiprinājums par darba ņēmēja neierašanos darbā vai pašnodarbinātā apstiprinājums par nespēju strādāt darba nespējas periodā. Šā likuma 8.pantā noteiktajā gadījumā - tikai darba nespējas lapa.”

 

4. Papildināt likumu ar II A nodaļu šādā redakcijā:

"II A nodaļa

Paternitātes pabalsts

10.1 Paternitātes pabalsta piešķiršanas gadījumi un paternitātes pabalsta izmaksas periods

Paternitātes pabalstu piešķir un izmaksā bērna tēvam par atvaļinājuma desmit kalendāra dienām, kurš piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu.

10.2 Paternitātes pabalsta piešķiršanas pamats

Paternitātes pabalsta piešķiršanas pamats ir pabalsta pieprasītāja iesniegums, bērna dzimšanas apliecība ar ierakstu par bērna tēvu un darba devēja apstiprinājums par bērna tēva atrašanos atvaļinājumā sakarā ar bērna piedzimšanu.

10.3 Paternitātes pabalsta apmērs

Paternitātes pabalstu piešķir 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas."

3

 

Deputāts A.Klementjevs

Aizstāt likumprojekta jaunas II A nodaļas 10.3.pantā vārdus “80 procentu” ar vārdiem “100 procentu”.

 

 

Neatbalstīt

Neatbalstīt

5. Papildināt likumu ar II A nodaļu šādā redakcijā:

"II A nodaļa

Paternitātes pabalsts

10.1 Paternitātes pabalsta piešķiršanas gadījumi un paternitātes pabalsta izmaksas periods

Paternitātes pabalstu piešķir un izmaksā bērna tēvam par atvaļinājuma desmit kalendāra dienām, kurš piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu.

10.2 Paternitātes pabalsta piešķiršanas pamats

Paternitātes pabalsta piešķiršanas pamats ir pabalsta pieprasītāja iesniegums, bērna dzimšanas apliecība ar ierakstu par bērna tēvu un darba devēja apstiprinājums par bērna tēva atrašanos atvaļinājumā sakarā ar bērna piedzimšanu.

10.3 Paternitātes pabalsta apmērs

Paternitātes pabalstu piešķir 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas."

12.pants. Slimības pabalsta piešķiršanas pamats

Slimības pabalsta piešķiršanas pamats ir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegta darba nespējas lapa, darba devēja apstiprinājums par darba ņēmēja neierašanos darbā darba nespējas periodā.

5. Papildināt 12.pantu ar šāda satura tekstu:

"vai pašnodarbinātā apstiprinājums par nespēju strādāt. Šā likuma 15.panta pirmajā daļā minētajā gadījumā – tikai darba nespējas lapa".

4

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 5.pantā vārdu “minētajā” aizstāt ar vārdu “noteiktajā”.

Atbalstīt

Atbalstīt

6. Papildināt 12.pantu ar šāda satura tekstu:

"vai pašnodarbinātā apstiprinājums par nespēju strādāt. Šā likuma 15.panta pirmajā daļā noteiktajā gadījumā – tikai darba nespējas lapa".

13.pants. Slimības pabalsta izmaksas periods

(1) Slimības pabalstu piešķir un izmaksā par laiku no darba nespējas 15.dienas līdz darbspēju atgūšanas vai invaliditātes noteikšanas dienai, bet ne ilgāku par 52 nedēļām, skaitot no darba nespējas pirmās dienas, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai ne ilgāku par 78 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.

6. Izslēgt 13.panta pirmajā daļā vārdus "vai invaliditātes noteikšanas".

       

7. Izslēgt 13.panta pirmajā daļā vārdus "vai invaliditātes noteikšanas".

18.pants. Gadījumi, kad slimības pabalstu nepiešķir

Slimības pabalstu nepiešķir, ja:

1)darba ņēmējs apdrošināšanas gadījuma iestāšanās laikā strādā savā darbavietā;

7. Izslēgt 18.panta 1.punktā vārdu "iestāšanās".

       

8. Izslēgt 18.panta 1.punktā vārdu "iestāšanās".

23.pants. Apbedīšanas pabalsta apmērs

(1) Apdrošinātās personas nāves gadījumā pabalstu piešķir un izmaksā tādas kopējās summas apmērā, kura atbilst mirušās personas divkāršai mēneša vidējai apdrošināšanas iemaksu algai, bet ne mazāku par trīskāršu valstī noteikto minimālo mēnešalgu (amatalgu), kāda bija spēkā apdrošinātās personas nāves dienā.

(2) Apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā pabalstu piešķir un izmaksā tādas kopējās summas apmērā, kura atbilst divkāršai valstī noteiktajai minimālajai mēnešalgai (amatalgai), kāda bija spēkā ģimenes locekļa nāves dienā.

8. 23.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “trīskāršu valstī noteikto minimālo mēnešalgu (amatalgu), kāda bija spēkā apdrošinātās personas nāves dienā” ar vārdiem “valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas noteikta no apdrošināšanas iemaksu algas valstī par kalendāra gada 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot vienu kalendāra gadu pirms gada, kurā iestājušās tiesības uz apbedīšanas pabalstu (turpmāk — valstī noteiktā mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga)”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “divkāršai valstī noteiktajai minimālajai mēnešalgai (amatalgai), kāda bija spēkā ģimenes locekļa nāves dienā” ar vārdiem “trīskāršam valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam, kāds bija spēkā ģimenes locekļa nāves dienā”.

5

Deputāts A.Klementjevs

Izslēgt likumprojekta 8.pantu.

Neatbalstīt

Neatbalstīt

9. 23.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “trīskāršu valstī noteikto minimālo mēnešalgu (amatalgu), kāda bija spēkā apdrošinātās personas nāves dienā” ar vārdiem “valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas noteikta no apdrošināšanas iemaksu algas valstī par kalendāra gada 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot vienu kalendāra gadu pirms gada, kurā iestājušās tiesības uz apbedīšanas pabalstu (turpmāk — valstī noteiktā mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga)”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “divkāršai valstī noteiktajai minimālajai mēnešalgai (amatalgai), kāda bija spēkā ģimenes locekļa nāves dienā” ar vārdiem “trīskāršam valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam, kāds bija spēkā ģimenes locekļa nāves dienā”.

31.pants. Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšana valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai

(2) Ja šā panta pirmajā daļā un šā likuma 32.pantā paredzētajā vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā apdrošinātā persona nav bijusi reģistrēta kā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēja vai tai apdrošināšanas iemaksu alga nav bijusi pārejošas darba nespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma vai bērna kopšanas atvaļinājuma dēļ, valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu aprēķina no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas).

9. 31.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "valstī noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas)" ar vārdiem "valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 40 procentu apmērā";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga pabalstu aprēķināšanai nedrīkst pārsniegt 50 procentus no 1/365 daļas no valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksu objekta gada maksimālā apmēra, kas bija spēkā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā.

(5) Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valstī nosaka Labklājības ministrija."

6

Deputāts A.Klementjevs

Izslēgt likumprojekta 9.pantu.

Neatbalstīt

Neatbalstīt

10. 31.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "valstī noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas)" ar vārdiem "valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 40 procentu apmērā";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga pabalstu aprēķināšanai nedrīkst pārsniegt 50 procentus no 1/365 daļas no valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksu objekta gada maksimālā apmēra, kas bija spēkā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā.

(5) Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valstī nosaka Labklājības ministrija."

Pārejas noteikums

Šā likuma grozījumi sestās nodaļas nosaukumā un 31. un 32.pantā stājas spēkā 1998.gada 1.augustā.

 

10. Pārejas noteikumos:

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par 1.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Līdz laikam, kamēr sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi pārsniedz ieņēmumus un nav veikta valsts pamatbudžeta aizdevuma summu pilnīga atmaksa, šā likuma 23.panta pirmajā daļā noteiktā apbedīšanas pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par 150 latiem, 23.panta otrajā daļā noteiktā

apbedīšanas pabalsta apmērs ir 100 latu, 31.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu aprēķina no 50 latiem, kā arī nestājas spēkā šā likuma grozījumi 3.panta pirmajā daļā un 4.panta nosaukumā un nestājas spēkā likuma jaunā II A nodaļa."

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 10.pantā:

papildināt ar jaunu otro rindkopu šādā redakcijā:

“vārdus “Pārejas noteikums” aizstāt ar vārdiem “Pārejas noteikumi”;

ierosinām papildināt ceturto rindkopu ar šāda satura tekstu:

‘’Par to , ka ir veikta valsts pamatbudžeta aizdevumu summu pilnīga atmaksa Finansu ministrs paziņo laikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’. Ar šā paziņojuma publicēšanas dienu tiek pārtraukta šajā punktā paredzēto ierobežojumu piemērošana.’’;

līdzšinējo otro rindkopu uzskatīt par trešo, trešo par ceturto, ceturto par piekto.

Ministru kabineta alternatīvs priekšlikums

Ierosinām likumprojekta 10.panta ceturto rindkopu papildināt ar šāda satura tekstu:

“Par to, ka ir veikta valsts pamatbudžeta aizdevuma summu pilnīga atmaksa Finansu ministrs paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Ar nākamā gada 1.janvāri tiek pārtraukta šajā punktā paredzēto ierobežojumu piemērošana.”

Deputāts A.Klementjevs

Izslēgt likumprojekta 10.pantu.

Iestrādāts MK priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

Iestrādāts MK priekšliku-mā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

11. Pārejas noteikumos:

Parejas notiekumi

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par 1.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Līdz laikam, kamēr sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi pārsniedz ieņēmumus un nav veikta valsts pamatbudžeta aizdevuma summu pilnīga atmaksa, šā likuma 23.panta pirmajā daļā noteiktā apbedīšanas pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par 150 latiem, 23.panta otrajā daļā noteiktā

apbedīšanas pabalsta apmērs ir 100 latu, 31.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu aprēķina no 50 latiem, kā arī nestājas spēkā šā likuma grozījumi 3.panta pirmajā daļā un 4.panta nosaukumā un nestājas spēkā likuma jaunā II A nodaļa. Par to, ka ir veikta valsts pamatbudžeta aizdevuma summu pilnīga atmaksa Finansu ministrs paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Ar nākamā gada 1.janvāri tiek pārtraukta šajā punktā paredzēto ierobežojumu piemērošana.”

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

110

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Noteikt ka:

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

Atbalstīt

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.