Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"

Izdarīt likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 4.nr.; 1998, 15., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) paternitātes pabalsts."

2. Papildināt 4.panta nosaukumu un tekstu pēc vārda "maternitātes" ar vārdu "paternitātes".

3. Papildināt 9.pantu ar šāda satura tekstu:

"vai pašnodarbinātā apstiprinājums par nespēju strādāt. Šā likuma 8.pantā minētajā gadījumā – tikai darbnespējas lapa".

4. Papildināt likumu ar jaunu II A nodaļu šādā redakcijā:

"II A nodaļa

Paternitātes pabalsts

10.1 Paternitātes pabalsta piešķiršanas gadījumi un paternitātes pabalsta izmaksas periods

Paternitātes pabalstu piešķir un izmaksā bērna tēvam par atvaļinājuma desmit kalendāra dienām, kas piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu.

10.2 Paternitātes pabalsta piešķiršanas pamats

Paternitātes pabalsta piešķiršanas pamats ir pabalsta pieprasītāja iesniegums, bērna dzimšanas apliecība ar ierakstu par bērna tēvu un darba devēja apstiprinājums par bērna tēva atrašanos atvaļinājumā sakarā ar bērna piedzimšanu.

10.3 Paternitātes pabalsta apmērs

Paternitātes pabalstu piešķir 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas."

 

5. Papildināt 12.pantu ar šāda satura tekstu:

"vai pašnodarbinātā apstiprinājums par nespēju strādāt. Šā likuma 15.panta pirmajā daļā minētajā gadījumā – tikai darbnespējas lapa".

6. Izslēgt 13.panta pirmajā daļā vārdus "vai invaliditātes noteikšanas".

7. Izslēgt 18.panta 1.punktā vārdu "iestāšanās".

8. 23.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "trīskāršu valstī noteikto minimālo mēnešalgu (amatalgu), kāda bija spēkā apdrošinātās personas nāves dienā" ar vārdiem "valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas noteikta no apdrošināšanas iemaksu algas valstī par kalendāra gada 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot vienu kalendāra gadu pirms gada, kurā iestājušās tiesības uz apbedīšanas pabalstu (turpmāk – valstī noteiktā mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga)";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divkāršai valstī noteiktajai minimālajai mēnešalgai (amatalgai), kāda bija spēkā ģimenes locekļa nāves dienā" ar vārdiem "valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršam apmēram, kāds bija spēkā ģimenes locekļa nāves dienā".

9. 31.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "valstī noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas)" ar vārdiem "valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 40 procentu apmēra";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga pabalstu aprēķināšanai nedrīkst pārsniegt 50 procentus no 1/365 daļas no valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksu objekta gada maksimālā apmēra, kas bija spēkā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā.

(5) Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valstī nosaka Labklājības ministrija."

10. Pārejas noteikumos:

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par 1.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Līdz laikam, kamēr sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi pārsniedz ieņēmumus un nav veikta valsts pamatbudžeta aizdevuma summu pilnīga atmaksa, šā likuma 23.panta pirmajā daļā noteiktā apbedīšanas pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par 150 latiem, 23.panta otrajā daļā noteiktā

apbedīšanas pabalsta apmērs ir 100 latu, 31.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu aprēķina no 50 latiem, kā arī nestājas spēkā šā likuma grozījumi 3.panta pirmajā daļā un 4.panta nosaukumā un nestājas spēkā likuma jaunā II A nodaļa."

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

LIKUMPROJEKTA

Grozījumi likumā ‘’Par maternitātes un slimības

apdrošināšanu’’

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja iesniegtā informācija

1.Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

 1. Pašreizējo situāciju – pamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2. likumprojekta koncepciju – paskaidro, kādēļ likums ir nepieciešams.)

 

Likumprojekts ‘’Grozījumi likumā ‘’Par maternitātes un slimības apdrošināšanu’’’’ sagatavots budžeta likumprojektu paketei, lai atteiktos no likumā noteikto pabalstu apmēru sasaistes ar valstī noteiktās minimālās algas apmēru, lai nepieļautu likuma normu ļaunprātīgu izmantošanu un nepamatoti lielu minēto pabalstu saņemšanu, kā arī lai noteiktu valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu -paternitātes pabalstu – bērna tēvam Darba likumprojektā paredzētā tēva atvaļinājuma laikā.

2. Kāda var būt likuma iespējamā

ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, analizē ietekmi uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.)

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kāda var būt likuma iespējamā

ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz šo jautājumu, paskaidro, vai, ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

Likumprojektā noteikto normu darbības rezultātā tiek prognozēts valsts sociālās apdrošināšanas invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumu samazinājums – 2001.gadā 409,5 tūkst.Ls attiecībā pret patreiz spēkā esošo likumu.

Likumprojekts valsts budžeta ienākumus neietekmēs.

4.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus.)

Lai nodrošinātu likumprojektā noteikto normu darbību jāizdod Ministru kabineta noteikumi:

Grozījumi Ministru kabineta 28.07.1998 noteikumos nr.270 ‘’Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība’’.

Minētais tiesību akta projekts patreiz ir sagatavošanas stadijā - paredzēts izdot 2000.gada IV ceturksnī.

5.Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz šo jautājumu, pamato:

 1. atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību – no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo savstarpējo saistību;
 2. atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – norāda arī tiesību akta numuru;
 3. atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likumprojektam nav tiešas saistības ar Eiropas asociācijas līguma prasībām likumdošanas saskaņošanas jomā, kā arī citu starptautisku saistību.

Attiecībā uz pabalsta apmēriem izdarītās prognozes ļauj secināt, ka likumprojektā noteikto pabalstu apmēri Starptautiskās darba organizācijas 102. Konvencijas noteiktajiem minimālajiem standartiem un līdz ar to arī Eiropas Sociālās Hartas, kuru Latvija parakstījusi 1997.gadā, prasībām atbilst.

6.Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz šo jautājumu, paskaidro:

 1. kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiks radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.)

Tā kā sagatavotais likumprojekts ir spēkā esoša likuma grozījumi, tad jaunu valsts institūciju radīšana vai esošo institūciju funkciju paplašināšana netiek plānota.

 

 

Labklājības ministrs A.Požarnovs

 

 

 

 

 

 

I.Baranovska, 7021558